Sunteți pe pagina 1din 11
MANAGEMENTULMANAGEMENTUL FIRMEIFIRMEI CursCurs 55 StrategiaStrategia firmeifirmei CCăăttăălinalina RADURADU
MANAGEMENTULMANAGEMENTUL FIRMEIFIRMEI
CursCurs 55
StrategiaStrategia firmeifirmei
CCăăttăălinalina RADURADU
ExerciExerciţţiuiu  StabiliStabiliţţii celecele maimai importanteimportante 55 (cinci)(cinci) elementeelemente
ExerciExerciţţiuiu
 StabiliStabiliţţii celecele maimai importanteimportante 55 (cinci)(cinci)
elementeelemente carecare asigurasigurăă succesulsuccesul strategiilorstrategiilor
dede firmfirmăă (în(în ordineaordinea importanimportanţţeiei acordateacordate dede
voivoi))
CeCe esteeste strategiastrategia firmei?firmei?  StrategiaStrategia firmeifirmei esteeste ansamblulansamblul
CeCe esteeste strategiastrategia firmei?firmei?
 StrategiaStrategia firmeifirmei esteeste ansamblulansamblul acacţţiuniloriunilor dede
determinaredeterminare aa obiectivelorobiectivelor fundamentalefundamentale aleale
firmeifirmei pepe termentermen lung,lung, modalitmodalităţăţileile dede
realizarerealizare aa acestora,acestora, acacţţiunileiunile dede alocarealocare aa
resurselorresurselor necesarenecesare înîn scopulscopul obobţţineriiinerii
avantajuluiavantajului competitivcompetitiv şşii asigurasigurăăriirii
îndepliniriiîndeplinirii misiuniimisiunii organizaorganizaţţiei.iei.
 EsteEste oo concretizareconcretizare aa funcfuncţţieiiei dede previziune.previziune.
EtapeEtape  DiagnosticareaDiagnosticarea strategicstrategicăă  FormulareaFormularea strategieistrategiei
EtapeEtape
 DiagnosticareaDiagnosticarea strategicstrategicăă
 FormulareaFormularea strategieistrategiei
 ImplementareaImplementarea stratestrateggieiiei
DiagnosticareaDiagnosticarea strategicstrategicăă  AnalizaAnaliza macromacro--mediuluimediului –– PEST,PEST,
DiagnosticareaDiagnosticarea strategicstrategicăă
 AnalizaAnaliza macromacro--mediuluimediului –– PEST,PEST, SLEPT,SLEPT,
PESTELPESTEL
 AnalizaAnaliza micromicro--mediuluimediului –– modelulmodelul luilui PorterPorter
 AnalizaAnaliza interninternăă
 AnalizaAnaliza SWOTSWOT
 AcesteAceste elementeelemente auau fostfost discutatediscutate înîn CursulCursul
22 –– “Firma“Firma şşii mediul”mediul”
FormulareaFormularea strategieistrategiei 66 componente:componente:  MisiuneaMisiunea organizaorganizaţţieiiei
FormulareaFormularea strategieistrategiei
66 componente:componente:
 MisiuneaMisiunea organizaorganizaţţieiiei
 ObiectiveleObiectivele strategicestrategice
 ModalitModalităţăţileile strategicestrategice dede acacţţiuneiune
 ResurseleResursele
 TermeneleTermenele
 AvantajulAvantajul competitivcompetitiv
MisiuneaMisiunea organizaorganizaţţieiiei  MisiuneaMisiunea sese referreferăă lala scopurilescopurile
MisiuneaMisiunea organizaorganizaţţieiiei
 MisiuneaMisiunea sese referreferăă lala scopurilescopurile esenesenţţialeiale aleale
uuneinei oorrganiganizzaaţţiiii
 EnunEnunţţurileurile nunu suntsunt menitemenite ssăă exprimeexprime
scopuriscopuri concrete,concrete, cici ssăă redearedea oo orientareorientare
generalgeneralăă şşii oo filozofiefilozofie carecare ssăă ccăăllăăuzeascuzeascăă
firma.firma.
 Exemplu:Exemplu: ““oferireaoferirea dede produseproduse alimentarealimentare lala
unun prepreţţ rereddusus şşii servireaservirea rapirapiddăă aa unuiunui
numnumăărr maremare dede consumatoriconsumatori dindin zonazona X”.X”.
 ElementeElemente importante:importante: istoriaistoria firmei,firmei,
preferinpreferinţţeleele actuale,actuale, conjuncturaconjunctura piepieţţei,ei,
resurseleresursele organizaorganizaţţiei,iei, capacitcapacităţăţileile salesale
specifice.specifice.
ObiectiveleObiectivele strategicestrategice  ObiectiveleObiectivele stratestrateggiceice rerepprezintrezintăă oo
ObiectiveleObiectivele strategicestrategice
 ObiectiveleObiectivele stratestrateggiceice rerepprezintrezintăă oo
exprimareexprimare înîn termenitermeni cantitativicantitativi aa unorunor ststăăriri
viitoareviitoare doritedorite pentrupentru firmfirmăă
 UnUn obiectivobiectiv trebuietrebuie ssăă fiefie SMART:SMART:
SS –– SpecificSpecific
MM –– MMăăsurabilsurabil
AA –– AbordabilAbordabil (de(de atins)atins)
RR –– RelevantRelevant
TT –– încadratîncadrat înîn TimpTimp
Obiectiv specific  UnUn obiectivobiectiv specificspecific esteeste unulunul foartefoarte clarclar
Obiectiv specific
 UnUn obiectivobiectiv specificspecific esteeste unulunul foartefoarte clarclar
exprimat,exprimat, carecare nunu laslasăă locloc dede interpretinterpretăări.ri.
 UnUn obiectivobiectiv specificspecific diferdiferăă dede unulunul general.general.
ElEl vizeazavizeaza rezultaterezultate concrete,concrete, şşii nunu rezultaterezultate
îînn general.general.
 Ex:Ex: obiectivobiectiv generalgeneral –– “organizarea“organizarea unuiunui
curscurs dede manamanaggementement ppentruentru studenstudenţţiiii dindin
AASESE””;;
 Ex:Ex: obiectivobiectiv specificspecific –– “organizarea“organizarea unuiunui curscurs
dede managementmanagement pepe tematema strategieistrategiei firmeifirmei
pentrupentru studenstudenţţiiii dindin anulanul 1,1, FacultateaFacultatea
FABBV,FABBV, dindin ASEASE”.”.
ObiectivObiectiv mmăăsurabilsurabil  UnUn obiectivobiectiv mmăăsurabilsurabil esteeste unulunul carecare
ObiectivObiectiv mmăăsurabilsurabil
 UnUn obiectivobiectiv mmăăsurabilsurabil esteeste unulunul carecare permitepermite
stabilireastabilirea cucu exactitateexactitate aa mmăăsuriisurii înîn carecare aa
fostfost atinsatins (pentru(pentru ccăă poatepoate fifi cuantificat,cuantificat, fiefie
cantitativcantitativ,, fiefie calitativcalitativ).).
 Ex:Ex: obiectivobiectiv mmăăsurabilsurabil –– “organizarea“organizarea unuiunui
curscurs ddee manamanaggementement pepe tematema stratestrategigieeii
firmeifirmei pentrupentru ceicei 553553 studenstudenţţii dindin anulanul 1,1,
FacultateaFacultatea FABBV,FABBV, dindin ASEASE”.”.
ObiectivObiectiv abordabilabordabil  UnUn obiectivobiectiv abordabilabordabil esteeste unulunul carecare poatepoate
ObiectivObiectiv abordabilabordabil
 UnUn obiectivobiectiv abordabilabordabil esteeste unulunul carecare poatepoate
întrîntr--adevadevăărr ssăă fiefie atinsatins (este(este realist).realist).
 Ex:Ex: obiectivobiectiv nerealistnerealist –– “organizarea“organizarea unuiunui
curscurs dede managementmanagement dede 1010 minuteminute pepe tematema
strategieistrategiei firmeifirmei pentrupentru ceicei 553553 studenstudenţţii dindin
anulanul 1,1, FacultateaFacultatea FABBV,FABBV, dindin ASE”.ASE”.
 FFăărrăă “de“de 1010 minute”minute” –– abordabil.abordabil.
ObiectivObiectiv relevantrelevant  UnUn obiectivobiectiv relevantrelevant esteeste unulunul aa ccăăruirui
ObiectivObiectiv relevantrelevant
 UnUn obiectivobiectiv relevantrelevant esteeste unulunul aa ccăăruirui
realizarerealizare contribuiecontribuie lala impactulimpactul vizat.vizat.
 RealizareaRealizarea unuiunui obiectivobiectiv trebuietrebuie ssăă
contribuiecontribuie îînn modmod nemijlocitnemijlocit lala atingereaatingerea
unuiunui obiectivobiectiv maimai mare,mare, maimai general.general.
 Ex:Ex: obiectivulobiectivul esteeste ““organizareaorganizarea unuiunui curscurs dede
managementmanagement pepe tematema strategieistrategiei firmeifirmei
pentrupentru ceicei 553553 studenstudenţţii dindin anulanul 1,1,
FacultateaFacultatea FABBV,FABBV, dindin ASEASE,, impactulimpactul
proiectuluiproiectului esteeste crecreşştereaterea cantitativcantitativăă şşii
calitativcalitativăă aa cunocunoşştintinţţelorelor economiceeconomice şşii
managerialemanageriale aleale studenstudenţţilor.ilor.
ObiectivObiectiv încadratîncadrat înîn timptimp  UnUn obiectivobiectiv încadratîncadrat înîn timptimp
ObiectivObiectiv încadratîncadrat înîn timptimp
 UnUn obiectivobiectiv încadratîncadrat înîn timptimp esteeste unulunul carecare
conconţţineine şşii datadata ppâânnăă lala carecare esteeste prevprevăăzutzut aa
sese realizarealiza
 Ex:Ex: obiectivobiectiv încadratîncadrat înîn timptimp –– “organizarea“organizarea
unuiunui curscurs dede managementmanagement pepe tematema
strategieistrategiei firmeifirmei pentrupentru ceicei 553553 studenstudenţţii dindin
anulanul 1,1, FacultateaFacultatea FABBV,FABBV, dindin ASE,ASE, înîn
perioadaperioada 2323 noiembrienoiembrie -- 88 decembriedecembrie 2013”.2013”.
ModalitModalităţăţileile strategicestrategice dede acacţţiuneiune  ModalitModalităţăţileile
ModalitModalităţăţileile strategicestrategice
dede acacţţiuneiune
 ModalitModalităţăţileile strategicestrategice dede acacţţiuneiune reflectreflectăă
direcdirecţţiileiile generalegenerale dede acacţţiuneiune pentrupentru
realizarearealizarea obiectivelorobiectivelor strategicestrategice stabilite.stabilite.
 Ex:Ex: ssppecializareaecializarea sausau diversificareadiversificarea
producproducţţiei,iei, achiziachiziţţii,ii, fuziuni,fuziuni, alianalianţţee
strategice,strategice, etc.etc.
ResurseleResursele şşii termeneletermenele  ÎnÎn formulareaformularea strategieistrategiei trebuietrebuie
ResurseleResursele şşii termeneletermenele
 ÎnÎn formulareaformularea strategieistrategiei trebuietrebuie ssăă sese ţţininăă
contcont dede resurseleresursele necesarenecesare pentrupentru realizarearealizarea
obiectivelorobiectivelor strategicestrategice şşii transpunereatranspunerea înîn
practicpracticăă aa modalitmodalităţăţilorilor strategicestrategice dede
acacţţiune.iune.
 TTrerebbuuiiee precpreciizatezate termenetermenellee ddee ddececllananşşareare,,
intermediareintermediare şşii finalefinale pentrupentru realizarearealizarea
obiectivelor,obiectivelor, aplicareaaplicarea modalitmodalităţăţilorilor
strategicestrategice dede acacţţiuneiune şşii alocareaalocarea resurselorresurselor
necesare.necesare.
AvantajulAvantajul competitivcompetitiv  AAvantajuvantajull competcompetiittiivv sese rereffererăă llaa
AvantajulAvantajul competitivcompetitiv
 AAvantajuvantajull competcompetiittiivv sese rereffererăă llaa pozpoziiţţiiaa ddee
superioritatesuperioritate înîn cadrulcadrul uneiunei industriiindustrii pepe carecare
oo firmfirmăă (organiza(organizaţţie)ie) aa dezvoltatdezvoltat--oo
comparativcomparativ cucu concurenconcurenţţiiii ssăăi.i.
 M.M. Porter:Porter: 33 tipuritipuri dede avantajavantaj competitiv:competitiv:
-- ddee coscostt;;
-- dede diferendiferenţţiere;iere;
-- dede concentrareconcentrare pepe unun anumitanumit segmentsegment dede
piapiaţăţă sausau pepe unun produs.produs.
AvantajulAvantajul competitivcompetitiv sustenabilsustenabil  ModelulModelul VRINEVRINE (Jay(Jay Barney):Barney):
AvantajulAvantajul competitivcompetitiv
sustenabilsustenabil
 ModelulModelul VRINEVRINE (Jay(Jay Barney):Barney):
 ResurseleResursele pepe carecare organizaorganizaţţiaia îîşşii bazeazbazeazăă
avantajulavantajul competitivcompetitiv trebuietrebuie ssăă sese
caracterizezecaracterizeze prin:prin: ValoareValoare (s(săă poatpoatăă generagenera
valoare)valoare) –– ValueValue,, RaritateRaritate –– RaritRarityy,,
DificultateDificultate dede copierecopiere –– InimitabilityInimitability,,
DificultateDificultate înîn substituiresubstituire ––
NonsubstitutabilityNonsubstitutability,, ExploatabilitateExploatabilitate ––
ExpoitabilityExpoitability
InovaInovaţţiaia dede valoarevaloare  W.W. ChanChan KimKim,, ReneeRenee MauborgneMauborgne ––
InovaInovaţţiaia dede valoarevaloare
 W.W. ChanChan KimKim,, ReneeRenee MauborgneMauborgne –– “Strategia“Strategia
oceanuluioceanului albastru”albastru”
 InovaInovaţţiaia dede valoare:valoare: combinacombinaţţieie întreîntre inovainovaţţie,ie,
utilitate,utilitate, prepreţţ şşii nivelulnivelul costului.costului.
Lansari in afaceri
86%
14%
Oceane rosii
Venituri
62%
38%
Oceane albastre
Profit
39%
61%
0%
20%
40%
60%
80%
100%
TipologiaTipologia strategiilorstrategiilor firmeifirmei dupdupăă sferasfera dede cuprinderecuprindere 1)1) 2)2)
TipologiaTipologia strategiilorstrategiilor firmeifirmei
dupdupăă sferasfera dede cuprinderecuprindere
1)1)
2)2)
StrategiileStrategiile globaleglobale aleale firmeifirmei –– cuprindcuprind
obiectiveleobiectivele fundamentale,fundamentale, opopţţiunileiunile majoremajore
lala nivelnivel dede firmfirmăă;; antreneazantreneazăă întregulîntregul
potenpotenţţialial alal firmeifirmei şşii areare efecteefecte asupraasupra
ansambluluiansamblului activitactivităţăţilorilor desfdesfăşăşurate.urate.
StrategiileStrategiile parparţţialeiale –– cuprindcuprind obiectiveleobiectivele
derivatederivate,, opopţţiunileiunile dede lala nivelulnivelul diferitelordiferitelor
domeniidomenii aleale activitactivităţăţiiii firmei;firmei; antreneazantreneazăă oo
parteparte aa potenpotenţţialuluiialului dede carecare dispunedispune firmafirma
şşi,i, înîn general,general, areare efecteefecte numainumai asupraasupra
domeniuluidomeniului pentrupentru carecare auau fostfost elaborate.elaborate.
TipologiaTipologia strategiilorstrategiilor firmeifirmei dupdupăă dinamicadinamica obiectivelorobiectivelor 1)1) 2)2)
TipologiaTipologia strategiilorstrategiilor firmeifirmei
dupdupăă dinamicadinamica obiectivelorobiectivelor
1)1)
2)2)
3)3)
StrategiileStrategiile dede dezvoltaredezvoltare –– stabilireastabilirea unorunor
obiectiveobiective superioaresuperioare obiectivelorobiectivelor dindin
perioadeleperioadele anterioare.anterioare.
StrategiileStrategiile dede consolidareconsolidare –– stabilireastabilirea unorunor
obiectiveobiective lala nivelulnivelul celorcelor dindin perioadaperioada
imediatimediat precedentprecedentăă,, dardar superioaresuperioare
realizrealizăărilorrilor dindin perioadeleperioadele anterioare.anterioare.
StrategiileStrategiile dede redresareredresare –– stabilireastabilirea unorunor
obiectiveobiective lala nivelulnivelul unoraunora dintrdintr--oo perioadperioadăă
anterioaranterioarăă,, dardar superioaresuperioare obiectivelorobiectivelor dindin
perioadaperioada imediatimediat precedentprecedentăă
ImplementareaImplementarea strategieistrategiei  ExercitareaExercitarea celorlaltecelorlalte patrupatru
ImplementareaImplementarea strategieistrategiei
 ExercitareaExercitarea celorlaltecelorlalte patrupatru funcfuncţţiiii
manageriale:manageriale: organizare,organizare, coordonare,coordonare,
antrenare,antrenare, control-control-evaluare.evaluare.
 AtenAtenţţieie lala tendintendinţţaa oamenilooamenilorr dede rreezzistenistenţăţă
lala schimbare!schimbare!
??
??