Sunteți pe pagina 1din 3

DIRECTIA SILVICA VALCEA

NR.

5812 /08.07.2013

TEMA DE PROIECTARE
Pentru extindere si modernizare Sediu Ocol Silvic Babeni
1.denumirea obiectivului de investitii : proiectare pentru extindere si modernizare sediu Ocol Silvic
Babeni
2.sursa de finantare : fonduri proprii
3.Beneficiar: Regia Nationala a Padurilor ROMSILVA , Directia Silvica Valcea
4.Amplasament : a. Oras Babeni Valcea
b. Ocolul Silvic Babeni
c. Situatia juridica a terenului pe care este amplasata cladirea :proprietate publica a
statului , administrat de Directia Silvica Valcea
d. Categoria de importanta este C, grad de rezistenta la foc II , regim de inaltime P+1E
5.Proiectarea lucrarilor se va face in baza prevederilor normativului P100/1992
6. Se vor elabora urmatoarele documentatii:
a)expertiza tehnica la constructia existenta : trei exemplare pe hartie si un exemplar in format
electronic ;
b) documentatie de avizare pentru lucrari de interventii: trei exemplare pe hartie si un exemplar in
format electronic ;
c) documentatii pentru obtinerea avizelor si acordurilor solicitate prin certificatul de urbanism : doua
exemplare pe hartie si un exemplar in format electronic ;
d) studii topografice si geotehnice : trei exemplare pe hartie si un exemplar in format electronic;
e) proiect tehnic: patru exemplare pe hartie si un exemplar in format electronic;
f) documentatie valorica : trei exemplare pe hartie si un exemplar in format electronic;
g) caiet de sarcini: patru exemplare pe hartie si un exemplar in format electronic;

h) detalii de executie : patru exemplare pe hartie si un exemplar in format electronic;


Continutul acestor documentatii va fi elaborat in conformitate cu prevederile H.G. NR. 28/2008
privind aprobarea continutului cadru al documentatiei tehnico-economice aferente investitiilor publice,
precum si a structurii si metodologiei de elaborare a devizului general pentru obiective de investitii si
lucrari de interventii si a O.M. nr 863/2008 pentru aprobarea Instructiunilor de aplicare a unor prevederi
din H.G. nr. 28/2008, emis de Ministerul Dezvoltarii , Lucrarilor Publice si Locuintelor cu modificarile si
completarile ulterioare, publicat in Monitorul Oficial nr. 524 din 11 iulie 2008.
7. In cadrul ,,Documentatiei de avizare pentru lucrari de interventii se va elabora devizul financiar
pentru capitolele / subcapitolele de cheltuieli din cadrul devizului general care nu intra in valoarea
lucrarilor de constructii-montaj (subcapitolul 1.1 , capitolul 3, capitolul 5-exclusiv capitolul 5.1.1.,
capitolul 6).
8. Se solicita obtinerea avizelor si acordurilor mentionate in certificatul de urbanism si prezentarea
acestora in cadrul ,,Documentatiei de avizare pentru lucrari de interventii.
9. Se solicita sustinerea ,,Documentatiei de avizare pentru lucrari de interventii in fata comisiilor
tehnico-economice (la Directia Silvica , la Regia Nationala a Padurilor-ROMSILVA) si aplicarea
recomandarilor aprobate de catre comisiile respective .
10. Se solicita actualizarea devizelor generale conform legislatiei in vigoare, la solicitarea scrisa a
beneficiarului.
11. Se solicita actualizarea ,,Documentatiei de avizare pentru lucrari de interventii in situatia in care
este necesara modificarea solutiei tehnice cu sau fara modificarea indicatorilor tehnico economici si
sustinerea documentatiei actualizate in fata Comisiilor Tehnici-Economice, la solicitarea scrisa a
beneficiarului.
12.Se solicita extinderea pe latura estica a cladirii existente pe o latime de 5m si o lungime de 11.07m ,
pentru realizarea unor birouri la parter , si a unei Sali de sedinte la etaj.
Suprafata noua :110.70m.p.
Suprafata existenta:199.90m.p.
La parter se va crea un gol de usa pentru acces din interior in bucatarie . Se va amenaja un grup sanitar
in incaprea actuala a arhivei, iar arhiva se va reamenaja in suprafata biroului existent (cel cu intrare
actuala din exteriorul cladirii) si in suprafata extinsa a cladirii. Se va desfinta un birou interior care va fi
transformat in hol cu scara de acces la etaj. Se va amenaja un hol cu usa in exterior in actuala suprafata
a scarii exterioare si un birou in partea extinsa a cladirii.
La etaj se va amenaja un birou in suprafata extinsa a cladirii si holul existent se va extinde servind ca
sala de sedinte. Se va desfinta scara exterioara de acces la etaj.

Se vor reface instalatiile sanitare , instalatia electrica , instalatia termica si se vor revizui instalatiile de
alimentare cu apa . Se vor monta instalatii de curenti slabi.
Ferestrele vor fi din PVC alb cu geam termopan, iar usile identice cu cele existente ,la intrari se vor
monta usi din PVC.
Se va executa izolatia termica exterioara, se vor monta aparate de aer conditionat in fiecare birou , se
vor reface zugravelile interioare.Se va schimba parchetul existent cu parchet nou de stejar .
Se vor face dotari noi , mobilier , inclusiv covoare.
Se va reface sarpanta si invelitoarea va fi din tigla ceramica de calitate superioara.

13. Termene de predare a documentatiilor:


a. Documentatia de avizare pentru lucrari de interventii , documentatii pentru obtinerea avizelor si
acordurilor : 30 de zile de la incheierea contractului pentru faza Documentatiei de avizare pentru lucrari
de interventii.
b.actualizarea devizelor generale : 7 zile de la solicitarea scrisa a beneficiarului.
c.actualizarea Documentatiei de avizare pentru lucrari de interventii: 14 zile de la solicitarea scrisa a
beneficiarului (daca este cazul).
ALTE PREVEDERI
Plata serviciilor aferente fazei de proiectare ,, Documentatiei de avizare pentru lucrari de interventii se
va efectua dupa avizarea docuentatiei de catre Comisia Tehnico Economica a Regiei Nationale a
Padurilor ROMSILVA.

DIRECTOR,
ING .MIHAILESCU GHEORGHE