Sunteți pe pagina 1din 19

Universitatea din Craiova

Facultatea de Economie si Administrarea Afacerilor


Specializarea:Managementul Afacerilor Electronice,Anul II

Sistemul Electronic de Achizitii


Publice

Studenti: Barbarasa Anda Miruna


Nedea Teodora
Rusie Livia

Craiova,
2014

Cuprins
Introducere
1. Capitoulul I. Sistemul de Achizitii Publice
1.1. Autoritatea de reglementare
1.2. Autoritati contractante
1.3. Operatori economici
1.4. Supraveghetorii sistemului
1.5. Principii in achizitii publice
2. Capitolul II. Sistemul Electronic de Achizitii Publice
2.1. Scurta descriere
2.2. Inregistrarea si accesul in sistem
2.2.1. Formularul de inregistrare
2.3. Sectiunea Anunturi din cadrul S.E.A.P.
2.3.1. Anuntul de intentie
2.3.2. Anuntul de participare
2.3.3. Anuntul de atribuire
2.3.4. Anunturi pentru concursurile de solutii
2.3.5. Anunturi pentru rezultatele concursului de solutii
2.3.6. Anunturi de concesionare
2.4. Proceduri de atribuire
2.4.1. Cumparari directe
2.4.2. Cereri de oferta
2.4.3. Licitatii electronice procedure offline
2.5. Parteneriat PP
2.5.1. Anunturi de selectie
2.5.2. Anunturi de atribuire
2.6. Sectiunea Documente

INTRODUCERE
Sistemul achizitiilor publice desemneaza ansamblul regulilor, principiilor, institutiilor si
actiunilor referitoare la modul de cheltuire a banilor publici in interesul comunitatii si in care
cererea lansata de o autoritate contractanta se intalneste cu oferta unui operator economic.1
Supravegherea sistemului achizitiilor publice este asigurata de :
Autoritatea Nationala pentru Reglementarea si Monitorizarea Achizitiilor Publice (
A.N.R.M.A.P.);
Ministerul Economiei si Finantelor ( M.E.F.) Unitatea pentru Coordonarea si
Verificarea Achizitiilor Publice ( U.C.V.A.P.)
Agentia pentru Serviciile Societatii Informationale Operatorul Sistemului Elactronic de
Achizitii Publice (S.E.A.P.)
Consiliul National de Solutionare a Contestatiilor (C.N.S.C.);
Curtea de Conturi;
Autoritatea de Audit.2
Agentia pentru Serviciile Societatii Informationale (A.S.S.I.) este o institutie publica din
Romania, cu personalitate juridica, aflata in subordinea Ministerului si Comunicatiilor si
Tehnologiei Informatiei (M.C.T.I.). Are ca misiune implementarea si operarea sistemelor
informatice si de comunicatii ce furnizeaza servicii destinate guvernarii prin mijloace
electornice si reglementeaza activitatile specifice guvernarii prin mijloace electronice.
De asemenea, inainteaza catre M.C.T.I. propuneri de acte normative pentru imbunatatirea
cadrului legislativ in domeniul furnizarii de servicii publice prin mijloace electronice si
pentru imbunatatirea serviciilor societatii informationale.
A.S.S.I. opereaza si sistemul denumit Ghiseul virtual de plati, parte a sistemului eguvernare , precum si site-ul oficial al Sistemului Electronic de Achizitii Publice- www.elicitatie.ro.
In baza legii nr. 329/2009, Agentia pentru Srviciile Societatii Informationale ( A.S.S.I.) sa desfiintat. Conform HG nr.1439 din 18 noiembrie 2009 publicata in Monitorul Oficial nr.
957 din data de 9 decembrie 2009, activitatea si atributiile A.S.S.I. au fost preluate de catre
Centrul National pentru Managementul Societatii Inforamtionale (CNMSI) si Agentia pentru
Agenda Digitala a Romaniei (A.A.D.R.).
Sistemul electronic de achizitii publice (SEAP) este sistemul informatic de utilitate
publica, accesibil prin internet la o adresa www.e-licitatie.ro, utilizat in scopul efectuarii de
achizitii publice prin mijloace electronice.

1
2

A.N.R.M.A.P.- Manual operational pentru atribuirea cotractelor de achizitie publica, Volumul I, 2009
A.N.R.M.A.P.- Manual operational pentru atribuirea cotractelor de achizitie publica, Volumul I, 2009

Capitolul I
Sistemul achizitiilor publice
Sistemul achizitiilor publice reprezinta o parte a realitatii juridico-economico-tehnice a
societatii romanesti.
Scopul general al sistemului achizitiilor publice este dedicate satisfacerii interesului
public, respectiv dezvoltarea si imbunatatirea mediului de viata al comunitatii.
Intre elementele componente ale sistemului intervin relatii specific atingerii scopului
general.
In cadrul sistemului, elementele componente interactioneaza intre ele conditionandu-se,
potentandu-se sau anihilandu-se unele pe celelalte.
Elementele componente ale sistemului sunt:
Autoritatea de reglementare;
Autoritatile contractante;
Operatorii economici;
Supraveghetorii sistemului.
Relatiile care se stabilesc intre elementele sistemului sunt:
- De comert, unde o parte solicita sa cumpere produse, servicii si lucrari si cealalta sa le
vanda;
- De suport, unde o parte solicita sprijin pentru aplicarea regulii jocului si cealalta il
ofera;
- De supraveghere, unde o parte aplica regula jocului si cealalta verifica aplicarea
corecta a acesteia;
- De infaptuire a dreptatii, unde partea lezata isi valorifica un drept pe calea actiunii in
instanta.
Regula jocului este creata de autoritatea de reglementare si consta in normele aplicabile,
in procedurile de atribuire a contractului de achizitie publica.
Sistemul achizitiilor publice desemneaza totalitatea regulilor si actiunilor referitoare la
cheltuirea banilor publici si in care cererea lansata de organismele de interes public se intalneste
cu oferta propusa de un operator economic.

1.1.Autoritatea de reglementare
In cadrul sistemului achizitiilor publice autoritatea de reglementare este reprezentata de
Autoritatea Nationala pentru Reglementarea si Monitorizarea Achizitiilor Publice
(A.N.R.M.A.P.).
A.N.R.M.A.P. este o institutie publica independenta, cu personalitate juridica, in
subordinea Guvernului.
Rolul fundamental al A.N.R.M.A.P. este elaborarea, promovarea si implementarea
politicii in domeniul achizitiilor publice.

1.2. Autoritati contractante


In cadrul sistemului achizitiilor publice, autoritatile administratiei publice si alte persoane
juridice de drept privat ce desfasoara in domeniul utilitatilor sunt denumite autoritati contractante
si joaca rolul de cumparator. Acestea dispunand de resurse financiare, incearca sa satisfaca
nevoile comunitatii de produse, servicii ori lucrari publice prin atribuirea de contracte.

Este autoritate contractanta:


Oricare organism al statului- autoritate publica sau institutie publica- care
actioneaza la nivel central ori la nivel regional sau local;
Oricare organism de drept public, cu personalitate juridica, care a fost infiintat
pentru a satisface nevoi de interes general fara caracter comercial sau industrial si
care se afla in cel putin una dintre urmatoarele situatii:
- este finantat, in majoritate, de catre o alta autoritate contractanta;
- se afla in subordinea sau este supus controlului unei autoritati contractante;
- in componenta consilului de adiministratie/organului de conducere sau de supervizare
mai mult de jumatate din numarul membrilor acestuia sunt numiti de catre o autoritate
contractanta;
Oricare asociere formata din una sau mai multe autoritati contractante;
Oricare intreprindere publica ce desfasoara una sau mai multe activitati relevante,
atunci cand aceasta atribuie contracte de achizitie publica sau incheie acorduricadru destinate efectuarii respectivelor autoritati;
Oricare subiect de drept, care desfasoara una sau mai multe activitati relevante in
baza unui drept special sau exclusiv, acordat de o autoritate competenta, atunci
cand aceasta atribuie contracte de achizitie publica sau incheie acorduri-cadru
destinate efectuarii respectivelor activitati.

1.3. Operatori economici


Operatorii economici joaca, in cadrul sistemului achizitiilor publice, rolul:
fie al vanzatorului;
fie al prestatorului;
fie al executantului.
Operatorii economici sunt interesati sa intre in relatii contractuale cu organismele statului
pentru a-si atinge scopul pentru care s-au infiintat, anume de a desfasura activitati in conditii de
eficienta economica, depunand in acest sens o singura oferta, clara, completa si serioasa.
Prin operator economic se intelege orice furnizor, prestator sau executant care oferta in
mod licit pe piata produse, servicii si/sau executa lucrari.
Calitatea de operator economic o poate detine:
- fie o persoana fizica;
- fie o persoana juridica;
- fie un grup de astfel de persoane de drept public sau de drept privat.

1.4. Supraveghetorii sistemului.


Cei ce supravegheaza modul de functioanare al sistemului achizitiilor publice sunt:
- A.N.R.M.A.P. ;
- Consiliul National de Solutionare a Contestatiilor;
- Ministerul Finantelor Publice;
- Curtea de Conturi.
A.N.R.M.A.P. este autoritatea de reglementare in domeniul achizitiilor publice, care,
prin Directia generala de control, verifica si avizeaza anunturile de intentie, de participare si de
atribuire, verifica rapoartele de evaluare, emite acorduri pentru incheierea contractului de

achizitie publica in cazul in care controlul efectuat nu a evidentiat incalcari sau eludari ale
legislatiei din domeniul achizitiilor publice, impune masuri corective, aplica sanctiunile si
amenzile prevazute de lege pentru eludarea sau incalcarea prevederilor legislative din domeniul
atribuirii contractelor de achizitie publica.
Consiliul National de Solutionare a Contestatiilor (Consiliul), este un organism
independent cu activitate adiministrativ jurisdictionala.
Ministerul Finantelor Publice este organ de specialitate al administratiei publice central,
responsabil pentru indeplinirea functiei de verificare a aspectelor procedurale aferente procesului
de atribuire a contractelor de achizitie publica.
Curtea de Conturi este autoritatea publica a statului care exercita auditul extern in
sectorul public in calitate de instituie suprema de audit.
Consiliul are urmatoarele competente:
Sa solutioneze contestatiile formulate in cadrul procedurii de atribuire inainte de
incheierea contractului;
Sa se pronunte asupra legalitatii procedurilor si operatiunilor desfasurate de
autoritatea contractanta in atribuirea unui contract de achizitie publica;
Sa emita opinie asupra litigiului dedus judecatii daca instanta de judecata solicita
acest lucru.

1.5. Principii in achizitii publice


Pe parcursul intregului proces de achizitie publica, la adoptarea oricarei decizii, trebuie
avute in vedere urmatoarele principii:
Nediscriminarea;
Tratamentul egal;
Recunoasterea reciproca;
Transparenta;
Proportionalitatea;
Eficienta utilizarii fondurilor publice;
Asumarea raspunderii.
Prin nediscriminare se intelege asigurarea conditiilor de manifestare a concurentei reale
pentru ca orice operator economic, indiferent de nationalitate sa poata participa la procedura de
atribuire si sa aiba sansa de a deveni contractant.
Prin tratament egal se intelege stabilirea si aplicarea, oricand pe parcursul procedurii de
atribuire, de regului, cerinte si criteria identice pentru toti operatorii economici, astfel incat
acestia sa beneficieze de sanse egale de a deveni contractanti.
Prin recunoastere reciproca se intelege acceptarea:
- Produselor, serviciilor, lucrarilor oferite in mod licit pe piata Uniunii Europene;
- Diplomelor, certificatelor, a altor documente emise de autoritatile competente din alte
state;
- Specificatiilor tehnice, echivalente cu cele solicitate la nivel national.
Prin transparent se intelege aducerea la cunostinta publicului atuturor informatiilor
referitaore la aplicarea procedurii de atribuire.
Prin proportionalitate se intelege asigurarea corelatiei intre necesitatea autoritatii
contractante, obiectul contractului de achizitie publica si cerintele solicitate a fi indeplinite.
Prin eficienta utilizarii fondurilor publice se intelege aplicarea procedurilor de atribuire
competitionale si utilizarea de criteria care sa reflecte avantajle de natura economica ale ofertelor
in vederea obtinerii raportului optim intre calitate si pret.

Prin asumarea raspunderii se intelege determinarea clara a sarcinilor si responsabilitatilor


persoanelor implicate in procesul de achiztie publica, urmarindu-se asigurarea
profesionalismului, impartialitatii si independentei deciziilor adoptate pe parcursul derularii
acestui proces

Capitolul 2
Sistemul electronic de achizitii publice
2.1.

Scurta descriere

Sistemul Electronic de Achizitii Publice reprezinta o infrastructura informatica


unitara care ofera institutiilor publice din Romania posibilitatea achizitiei de produse,
bunuri si servicii prin mijloace electronice.
Principalele obiective ale sistemului electronic de achizitii publice sunt :
Transparenta si eficienta procesului de achizitie care implica fonduri publice;
Simplificarea procedurii de participare la licitatie a furnizorilor;
Procedure de lucru eficiente si standardizate;
Micsorarea cheltuielilor publice prin reducerea preturilor de achizitie;
Furnizarea de informatii publice despre procesele de achizitii publice;
Auditarea procesului de achizitie publica;
Asigurarea unui cadru de inalta securitate si incredere pentru derularea
activitatilor de gestionare a fondurilor publice.
Sistemul Electronic de Achizitii Publice este un sistem integrat, construit intr-o
arhitectura de inalta disponibilitate, asigura un inalt grad de securizare, sistemul fiind un mix de
tehnologii proprietare si open-source, conform cu tendintele mondiale in proiectarea sistemelor
informatice complexe. Infrastructura de sistem potenteaza functionalitatile implemantate in
cadrul portalului S.E.A.P.
Achizitiile implemantate sunt de mai multe tipuri:
- Deschise;
- Restranse;
- Cereri de oferta;
- Pe baza de catalog.
Arhitectura sistemului
Sistemul prezinta caracteristici de securitate avansata care asigura confidentialitate,
autenticitate, integritatea si nonrepudierea actiunilor. De asemenea, suporta 20.000 de utilizatori
conectati simultan folosind autentificarea bazata pe certificate digitale.

Fig.1.Arhitectura generala S.E.A.P. (Sursa: www.e-licitatie.ro)

Interactiunea dintre sub-sisteme este evidentiata cel mai bine parcurgand complet un flux
de operare.
Fluxul de operare consta de fapt intr-o sesiune de lucru a utilizatorului in cadrul subsistemului aplicativ.
Un exemplu de operatie realizata in portal este inscrierea la o licitatie.
Pasii parcursi pentru a finaliza o astfel de operatie sunt la nivel inalt (strict functional)
urmatorii:
Autentificarea catre portal
Accesarea zonei care se ocupa de gestionarea licitatiilor
Alegerea licitatiei dorite
Trimiterea intentiei de participare catre server
Primirea unei confirmari din partea SEAP
Parasirea sesiunii de lucru
Procesul se desfasoara in succesiunea urmatoare:
Utilizatorul acceseaza sistemul prin intermediul unui browser web
In momentul in care cererile ajung la sistemul SEAP sunt preluate de sub-sistemul de
comunicatie SEAP
Pachetele ajung la sub-sistemul de securitate a informatiilor, care realizeaza primul
nivel de protectie la acces din exterior
Modulul de load-balancing distribuie pachetele catre unul din serverele ce compun subsistemul de autentificare autorizare si contorizarea a accesului la servicii
Dupa autentificare (stabilirea identitatii utilizatorului), intra in actiune serviciul de
autorizare, care compara profilul utilizatorului, cu permisiunile necesare pentru URL-ul pe care
incearca sa-l acceseze
Dupa verificare sub-sistemul de autentificare autorizare si contorizarea a accesului la
servicii stabileste o conexiune catre unul din serverele ce compun sub-sistemul Aplicativ
Sub-sistemul Aplicativ interpreteaza URL-ul cerut de client si serveste o pagina HTML
corespunzatoare
Parcurgand traseul invers, pagina HTML ajunge in browserul utilizatorului
Sub-sistemul aplicativ va transmite catre sub-sistemul de stocare si salvare date
informatii transmise de catre utilizator.

2.2.Inregistrarea si accesul in sistem


Pentru a deveni utilizator in cadrul sistemului electronic de achizitii publice este
necesara completarea online a unui formular de inregistrare. In cazul in care cererea este
acceptata de catre Operatorul S.E.A.P., solicitantul va primi un e-mail de confirmare, in care sunt
specificate:
- Numarul de zile pana la eliberarea certificatului digital;
- Perioada maxima pana la care utilizatorul poate descarca certificatul;
- Link-ul de unde se poate descarca certificatul.
In cazul in care cererea de inregistrare este respinsa, utilizatorului ii va fi comunicat acest
lucru printr-un e-mail.
Dupa eliberarea certificatului digital, utilizatorul va primi un alt e-mail prin care va fi
instiintat ca s-a eliberat certificatul digital asociat entitatii pe care o reprezinta si adresa URL-ul
de unde poate descarca certificatul. Descarcarea certificatului digital nu este conditionata de
receptionarea acestui mesaj, deoarece link-ul de download este cunoscut utilizatorului din e-

mailul primit in momentul in acceptarii cererii de inregistrare in sistem de catre Operatorul


SEAP.

2.2.1. Formularul de inregistrare


In ceea ce priveste accesarea formularului de inregistrare este necesara selectarea optiunii
Inregistrare din pagina principal, optiune care ne va directiona catre o pagina din care se alege
tipul entitatii care se inregistreaza in sistem:
-Inregistrare Autoritate Contractanta
-Inregistrare Operator Economic.
Dupa alegerea tipului de entitate vom fi redirectionati catre prima sectiune a formularului
de inregistrare unde ne sunt prezentati termenii si conditiile care trebuie respectate.
Formularul de inregistrare cuprinde patru sectiuni:
- a) General;
- b) Cont utilizator;
- c) Adrese;
- d) Documente.
a) Sectiunea General

Fig 2. Formular de inregistrare. Sectiunea General (Sursa: www.e-licitatie.ro)

b) Sectiunea Cont utilizator

Fig 3. Formular de inregistrare. Sectiunea Cont utilizator. (Sursa: www.e-licitatie.ro)

c) Sectiunea Adrese

Fig. 4. Formular de inregistrare. Sectiunea Adrese. (sursa: www.e-licitaie.ro)

d) Sectiunea Documente

Fig. 5. Formular de inregistrare. Sectiunea Documente. (sursa: www.e-licitatie.ro)

2.3. Sectiunea Anunturi din cadrul Sistemului Electronic de Achizitii


Publice
In cadrul Sistemului Electronic de Achiztii Publice se pot declara urmatoarele tipuri
de anunturi:
Anunt de intentie;
Anunt de participare;
Anunt de atribuire;
Anunt pentru concursurile de solutii;
Anunt pentru rezultatele concursului de solutii;
Anunt de concesionare.
Un anunt poate avea la un moment dat una dintre urmatoarele stari: definire,
asteptare validare, respins, publicat, asteptare trimitere la OJ, trimis la OJ si nepublicat.
Starea de definire corespunde pentru un anunt salvat in sistem, dar netrimis spre
publicare in S.E.A.P. Anuntul aflat in starea de definire este vizibil doar autoritatii
contractante care l-a definit.
Starea de asteptare validare se refera la un anunt trimis spre publicare de
autoritatea contractanta dar care nu a fost inca validat de catre A.N.R.M.A.P.. Anuntul va
fi efectiv publicat in S.E.A.P., in momentul in care A.N.R.M.A.P. va da acceptul de
publicare.
Starea de respins corespunde anuntului trimis spre publicare dar care a fost
respins de catre A.N.R.M.A.P.. Anuntul respins de catre A.N.R.M.A.P. este vizibil doar
autoritatii contractante care l-a definit si A.N.R.M.A.P.- ului.
Starea asteptare trimitere la OJ asociata unui anunt, corespunde anuntului destinat
publicarii in OJ, validat pozitiv de catre A.N.R.M.A.P., dar care nu a fost inca trimis la
OJ.
Starea trimis la OJ presupune ca anuntul a fost deja transmis spre publicare la OJ.
Publicarea in S.E.A.P. se va produce in maxim 24 de ore de la transmiterea anuntului la
OJ.
Starea nepublicat corespunde anunturilor de atribuire care nu sunt destinate
publicarii.
Un anunt trece in starea publicat in urmatoarele situatii:
- La transmiterea spre publicare de catre autoritatea contractanta ( daca anuntul
nu are nevoie de validare A.N.R.M.A.P.);

Cand A.N.R.M.A.P. emite acceptul de publicare ( pentru anunturile care


necesita validare dar care nu se transmit la OJ).
- Dupa transmiterea la OJ , pentru anunturile destinate publicarii in jurnalul
oficial.
Anunturile publicate se pot vizualiza in partea publica a site-ului in sectiunea anunturi.

2.3.1. Anuntul de intentie


Pentru contractele de achizitie a caror valoare anuala estimata pentru o anumita
grupa CPV depaseste pragurile stabilite in lege, autoritatea contractanta este obligata sa
publice un anunt de intentie. Se poate define un singur anunt de intentie pentru unul sau
mai multe contracte.
Anunturile de intentie cuprind:
- Modulul Anunturi de intentie nepublicate - permite vizulaizarea anunturilor de
intentie nepublicate, definirea si publicarea acestora;
- Modulul Anunturi de intentie publicate - permite vizualizarea anunturilor de
intentie publicate;
- Modulul Anunturi de tip erata nepublicate permite vizualizarea si publicarea
anunturilor de tip erata nepublicata.

2.3.2 Anuntul de participare


Orice autoritate contractanta are obligatia de a define in S.E.A.P. anuntul de
participare, daca urmeaza sa acorde un contract de achiztie publica ( cu exceptia
cumpararii directe sau a cererii de oferte). Anuntul de participare face referire la o
singura procedura.
Anunturile de participare cuprind:
- Modulul Anunturi de participare permite vizualizarea anunturilor de
participare nepublicate, definirea si publicarea acestora, precum si
vizualizarea anunturilor publicate;
- Modulul Anunturi de tip erata nepublicate permit vizualizarea si publicarea
anunturilor de tip erata nepublicate.

2.3.3. Anuntul de atribuire


La finalizarea cu castigator a unei achizitii ( care nu e cerere de oferta sau
cumparare directa), autoritatea contractanta este obligata sa publice in S.E.A.P. anuntul
de atribuire indiferent daca procedura de achizitie s-a desfasurat in S.E.A.P. sau ofline.
Anuntul de atribuire corespunde unei singure proceduri. Nu se poate defini un anunt de
atribuire in S.E.A.P. daca anuntul de participare aferent nu a fost in prealabil definit in
S.E.A.P. Exceptie constituie cazul in care procedura utilizata a fost negocierea fara
publicarea prealabila a unui anunt de participare.
Anunturile de atribuire cuprind:
- Modulul Anunturi de atribuire permite vizualizarea anunturilor de atribuire
nepublicate, definirea si publicarea acestora precum si vizualizarea anunturilor
publicate;
- Modulul Anunturi de tip erata nepublicate permite vizualizarea anunturilor
de tip erata nepublicate.

2.3.4. Anunturi pentru concursurile de solutii


Anunturile de participare la conscursurile de solutii cuprind:
- Modulul Anuntul de participare la concursul de solutii nepubicate permite
vizualizarea anunturilor de concurs nepublicate, definirea si publicarea
acestora;
- Modulul Anunturi de participare la concursuri de solutii publicate permite
vizualizarea anunturilor de concurs publicate;
- Modulul Anunturi de tip erata nepublicate permite vizualizarea si publicarea
anunturilor de tip erata nepublicate.

2.3.5. Anunturi pentru rezultatele concursului de solutii


Anunturile pentru rezultatele conscursului de solutii cuprind:
- Modulul Rezultatele concursului de solutii nepublicate permite vizualizarea
rezultatelor concursurilor de solutii nepublicate, definirea si publicarea
acestora;
- Modulul Rezultatele concursului de solutii publicate permite vizualizarea
rezultatelor de concurs publicate;
- Modulul Anunturi de tip erata nepublicata permite vizualizarea si publicarea
anunturilor de tip erata nepublicata.

2.3.6. Anunturi de concesionare


Anunturile de concesionare cuprind:
- Modulul Concesionari nepublicate permite vizualizarea concesionarilor
nepublicate, definirea si publicarea acestora;
- Modulul Concesionari publicate permite vizualizarea concesionarilor
publicate;
- Modulul Anunturi de tip erata nepublicate permite vizualizarea si publicarea
anunturilor de tip erata nepublicata;

2.4. Proceduri de atribuire


Din cadrul optiunii Proceduri de atribuire se pot accesa urmatoarele module:
Cumparari directe permite gestiunea achizitiilor pe baza de catalog;
Cereri de oferta permite gestiunea de achizitii de tip cerere de oferta;
Licitatii electronice proceduri offline permite gestiunea licitatiilor electronice proceduri
offline.

2.4.1. Cumparari directe


Cumpararile directe (sau achizitiile directe) se pot efectua in conditiile in care nu se
depaseste anual valoarea-prag specificata in legislatie per produs, serviciu sau lucrare pe o

anumita grupa de cod CPV. In SEAP cumpararile directe au la baza catalogul de produse
definit ofertanti. O achizitie se poate initia doar prin alegerea unui produs de catalog.
Etapele cumpararii directe sunt urmatoarele:
- Initiere achizitie - autoritatea contractanta consulta cataloagele de produse ale ofertantilor,
alege un produs, completeaza conditiile de livrare si plata, cantitatea si optional pretul
maximal. De asemenea va stabili si data limita pana la care ofertantul poate formula
raspunsul.
- Decizie ofertant - la primirea cererii, ofertantul are doua optiuni:
- sa refuze cererea autoritatii contractante, caz in care e obligat sa completeze motivatia
refuzului;
- sa accepte cererea autoritatii contractante, caz in care va completa valorile pentru
cheltuielile suplimentare si discount; completarea acestor campuri este optionala; valoarea
finala a achizitiei se va calcula adunand la valoarea produselor (pretul de catalog * cantitatea)
valoarea cheltuielilor suplimentare si scazand valoarea discountului;
In cazul in care ofertantul nu furnizeaza nici un raspuns pana la data limita stabilita de
autocontractanta, procesul de achizitie se va inchide, achizitia fiind declarata neatribuita.
- Decizie autoritate contractanta (etapa apare doar daca ofertantul a acceptat cererea in faza
anterioara) la primirea ofertei autoritatea contractanta are doua posibilitati:
- sa accepte oferta operatorului economic;
- sa refuze oferta, caz in care va completa motivul refuzului.
Daca autoritatea contractanta nu ia o decizie intr-un anumit numar de zile de la raspunsul
oferatantului,procesul de achizitie se va inchide, achizitia ramanand neatribuita.

2.4.2. Cereri de oferta


Autoritatea contractanta poate recurge la procedura de cerere de oferta doar in cazul in
care valoarea estimata a contractului de achizitie nu depaseste anumite praguri pentru fiecare
tip de contract. Criteriul de departajare a ofertelor este pretul cel mai scazut si cea mai
buna oferta din punct de vedere economic. Modalitatea de ofertare este standard ( oferta de
pret se depune criptat).
Fazele achizitiei cerere de oferta:
1. Organizarea
In aceasta etapa autoritatea contractanta introduce in sistem toate datele necesare
initierii achizitiei, inclusive datele din invitatia de participare. La initierea achizitiei se va
publica in sistem si invitatia de participare aferenta cererii de oferte.
2. Depunere oferta
Orice ofertant inregistrat in S.E.A.P. poate depune oferta. Depunerea ofertei
consta in formularea raspunsurilor la criteriile de calificare si cerintele minime
obligatorii definite de autoritatea contractanta, precum si introducerea ofertei de pret. In
aceasta etapa ofertantii pot solicita clarificari autoritatii contractante, iar aceasta este
obligata sa raspunda.
3. Evaluare oferta
In aceasta etapa autoritatea contractanta va evalua ofertele operatorilor economici.
Criteriile de calificare si cerintele minime obligatorii se evalueaza cu adimis-respins. Vor
fi evaluati doar ofertantii care la data limita de depunere oferta erau inscrisi in achizitie si
aveau oferta de pret depusa. Etapa se inchide cand autoritatea contractanta finalizeaza
evaluarea.
4. Deliberarea
La finalizarea evaluarii se decripteaza ofertele de pret si se afiseaza autoritatii
contractantele clasamentului in functie de oferta de pret. Nu se vor decripta ofertele de

pret ale operatorilor economici care au fost respinsi de catre autoritatea contractanta in
etapa de evaluare. Autoritatea contractanta va alege din clasament castigatorul achizitiei.
Pana la atribuirea cererii de oferta, autoritatea contractanta poate schimba castigatorul.

2.4.3. Licitatii electronice proceduri offline


Licitatiile electronice
Licitatia electronica reprezinta un proces de reducere succesiva a ofertei pe
diferite component. Licitatia electronica este faza finala a:
- Proceduri offline acest tip de procedura se desfasoara in afara sistemului
electronic pana la momentul licitatiei electronice;
- Procedura online se desfasoara in intregime in sistemul electronic.

Licitatiile electronice proceduri offline


Pentru a putea desfasura etapa finala de licitatie electronica la o procedura
desfasurata offline, Autoritatea Contractanta (AC-ul) trebuie sa defineasca licitatia
electronica, sa selecteze participantii si sa configureze rundele licitatiei. Autoritatea
contractanta va selecta doar operatorii economici care au trecut de fazele anterioare de
selectie/calificare, desfasurate offline. Operatorii economici care participa la licitatia
electronica (LE) vor fi selectati de catre autoritatea contractanta din entitatile inregistrate
in sistem.
Informatiile din acest modul sunt grupate pe urmatoarele submodule:
- Licitatii electronice in desfasurare permite vizualizarea listei licitatiilor
electronice in desfasurare, definirea procedurii si configurarea licitatiei
electronice si vizulaizarea listei de proceduri offline in deliberare cu faza de
licitatie electronica si cautare si filtarare dupa criterii de interes;
- Proceduri offline atribuite permite vizualizarea listei procedurilor offline
atribuite cu faza de licitatie electronica;
- Proceduri offline anulate permite vizualizarea listei procedurilor offline
anulate cu faza de licitatie electronica.

2.5. Parteneriat PP
Aplicatia S.E.A.P. permite si desfasurarea procedurilor ce vizeaza parteneriatul public
privat.
Achizitiile de tip parteneriat public privat vor utiliza urmatoarele tipuri de anunturi: fisa
de date, anuntul de selectie, anuntul de atribuire si erata.
Formatul acestora corespunde cu cele ale fisei de date aferente unui anunt de participare
standard sau de utilitati, respectiv anuntului de atribuire standard sau de utilitati. Formularul
de tip erata ramane acelasi.
Tipurile de procedura care se pot utiliza pentru selectia partenerului sunt: licitatia
deschisa si dialogul competitiv. Nu se vor utiliza proceduri desfasurate prin mijloace
electronice (procedura online sau licitatia electronica).
Pentru a accesa aceste facilitati, utilizatorul va accesa meniul Parteneriat PP, care contine
submeniurile:

- Anunturi de selectie
- Anunturi de atribuire
- Centralizator rapoarte

2.5.1. Anunturi de selectie


In cadrul acestui submeniu utilizatorul poate defini si trimite la publicare:
- documentatiile de atribuire asociate parteneriatului public-privat
- anunturile de selectie asociate parteneriatului public-privat
- eratele asociate anuntului de selectie de tip parteneriat public-privat.

2.5.2. Anunturi de atribuire


In cadrul acestui submeniu utilizatorul poate defini si trimite la publicare:
- anunturile de atribuire la anunturile de selectie asociate parteneriatului public-privat
- eratele asociate anuntului de atribuire de tip parteneriat public-privat.

2.6. Sectiunea Documente


Sectiunea Documente permite gestiunea documentelor autoritatii contractante
(incarcarea, descarcarea fisierelor). Documentele gestionate in aceasta sectiune se vor
folosi ca atasament in diverse contexte (la definirea documentatiei de atribuire, la
definirea criteriilor, ca raspuns la clarificari etc).

Concluzii
In Romania, ca astfel in toate celelalte tari care au aderat la Uninunea Europeana,
legislatia in domeniul achizitiilor publice a suferit modificari succesive. Acest fapt s-a
datorat, pe de o parte, necesitatii indeplinirii angajamentelor asumate in vederea
integrarii, dar si a adapatrii continue la realitatile economiei de piata romaneasca.
Sistemul Electronic de Achizitii Publice reprezinta o infrastructura informatica
unitara care ofera institutiilor publice din Romania posibilitatea achizitiei de produse,
bunuri si servicii prin mijloace electronice.
Sistemul Electronic de Achizitii Publice ofera avantaje ca micsorare a
cheltuielilor publice prin reducerea preturilor de achizitie, precum si asigurarea unui
cadru de inalta securitate si incredere pentru derularea activitatilor de gestionare a
fondurilor publice. De asemenea, asigura transparent si eficienta procesului de achizitie
care implica fonduri publice cat si simplificarea procedurii de participarea la licitatie a
furnizorilor.
Efectele urmarite de catre Sistemul de achizitii publice sunt :
- deschiderea si dezvoltarea pietei de achizitii publice ;
- instituirea unui cadru bazat pe incredere, corectitudine si impartialitate;
- eliminarea elementelor de natura subiectiva care ar putea influenta deciziile in
procesul de achizitie publica;
- eliminarea tratamentului preferential acordat operatorilor economici locali;
- asigurarea vizibilitatii regulilor,oportunitatilor,procedurilor si a rezultatelor;
- eliminarea cerintelor restrictive;
- obtinerea celei mai bune valori pentru fondurile publice,intotdeauna
considerate ca fiind isuficiente in raport cu necesitatile;
- supravegherea costurilor procesului de achizitie publica intelegand prin
aceasta atat costurile aferente administratiei,cat si ncosturile aferente
ofertantului;
- limitarea aparitiei erorilor pe parcursul desfasurarii procesului de achizitie
publica;
- reducerea fraudei si coruptiei.

Bibliografie