Sunteți pe pagina 1din 48
M be PE 016 —E/2001 NORMATIV PRIVIND LUCRARILE DE EXPLOATARE - MENTENANTA IN RETELELE ELECTRICE DE DISTRIBUTIE S.C. ELECTRICA S.A. NOOsRONS NORMATIV ENERGETIC privind lucrarile de exploatare-mentenanta in retelele electrice de distributie Obiectul si domeniul de aplicare Principii privind aplicarea prezentului normativ Clasificarea si definirea lucrarilor Durata normala de functionare Planificarea lucrarilor in retelele electrice de distributie Documente necesare lucrarilor de exploatare si mentenant& Dispozitii finale S.C. "ELECTRICA” S.A. NORMATIV ENERGETIC. 4. OBIECTUL SI DOMENIUL DE APLICARE 4.1. Prezentul normativ energetic directiveazd activitatea de exploatare — mentenanta in instalatiile energetice de distributie si anexele acestora (constructii si spatii tehnologice) in scopul asigurarii unei fiabilitati operationale care s& permité realizarea unui grad de continuitate corespunzator in alimentarea consumatorilor. 4.2. Normativul este elaborat In conformitate cu prescriptille si normativele existente la data intrarii in vigoare. Pentru instalatille existente sau pentru cele ce vor apare ulterior datei aprobarii prezentului normativ se stabileste urmatoarea ordine de preferin{é in executarea lucrarilor de mentenanta -conform instructiunilor de fabric& pentru produsele la care exista astfel de instructiuni; ‘onform prezentului normativ pentru produsele la care nu exista instructiuni de fabric’ in care s& fie facute precizari privind lucrarile de mentenanta ce trebuie efectuate asupra acestora. 1.3. Prevederile prezentului normativ se vor aplica in corelare cu prevederile Normativului de incercari si masuratori la echipamentele si instalatile electrice (PE 116), precum si cu alte normative gi instructiuni, inclusiv cu normele de securitate a muncii, in conformitate cu cele prezentate mai jos. 4.4. Procedurile prezentului normativ au in vedere dezvoltarea unui program de mentenanta optim, care sa se bazeze pe o evaluare anterioara si o diagnosticare a instalatillor si echipamentelor. 4.5. Aplicarea prevederilor normativului impune introducerea unui subsistem informatic unitar referitor la mentenanta instalatillor, in urmarirea comportarii in exploatare a instalatillor si componentelor acestora, integrabil in sistemul informatic general referitor la instalatiile de distributie. Subsistemul va cuprinde date referitoare la -evolutia in timp a instalatilor si componentelor acestora; -duratele de indisponibiltate; -duratele de functionare ale instalatiilor si componentelor acestora; -costul lucrarilor de mentenanta (structura de cost : materiale, manopera, alte cheltuieli pe tipuri de lucr&ri). 4.6. Pentru optimizarea activitatilor de mentenanf& este necesar ca acestea sa indeplineasca urmatoarele conditi -8d fie eficiente (ca tip, costuri si calitate); -8A tind seama de consecintele unor incidente si deranjamente; -s {in cont de procesul de imbatranire al echipamentelor, -s& evidentieze toate elementele ce contribuie la exploatarea componentelor instalatilor din sistem: “SA utilizeze metode gi proceduri modeme de diagnosticare a starii echipamentelor. 1.7. Aplicarea prevederilor normativului trebuie s& aib& in vedere cauzele producerii incidentelor si deranjamentelor ce pot fi evitate prin mentenanta, selectandu- se actiunile cele mai eficiente sub aspect tehnic si economic. 1.8. Lucrarile de mentenanta pentru activitatea de producere si respectiv furnizare a energiei electrice, pentru utilajele tehnologice, mijloacele de transport, cladirile administrative, etc., fac obiectul altor reglementari. 1.9. Obligatia pentru executarea lucrarilor de exploatare-mentenanta la instalatiile de distribufie a energie electrice se mentine si dupa expirarea duratei normate de functionare, astfel incat acestea s& functioneze in condi de siguranta si economicitate, 2. PRINCIPI! PRIVIND APLICAREA PREZENTULUI NORMATIV 2.4. Cresterea sigurantei in functionarea instalatiilor; 2.2. Cresterea gradului de disponibilitate a retelelor electrice de distribute, inclusiv a componentelor acestora. Starea tehnicd a instalatilor, determinata prin metode modeme de diagnosticare precum gi prin controlul periodic al instalatilor efectuat cu personal specializat, este elementul principal care stabileste continutul si perioada de executie a lucrarilor. 2.3. Cresterea raspunderii personalului angrenat in activitatea de exploatare — mentenanta prin individualizarea sarcinilor de analiz& a starii tehnice a instalatilor, de Programare, pregatire, executie si raportare a lucrarilor pentru fiecare element al instalatillor din gestiunea proprie . 2.4. Cresterea eficientei economice prin imbunatatirea fiabilitatii instalatiilor, micsorarea numarului de reparatii accidentale si duratei intreruperilor, reducerea costurilor acestora, 2.8. Efectuarea lucrarilor de mentenanté cuprinse in prezentul normativ si informatille obtinute in urma executarii acestora vor fi utilizate in principal in urmatoarele actiuni : -planificarea, programarea si urmarirea lucrarilor de mentenan| -planificarea dezvoltarii instalatiilor energetice; -fundamentarea lucrarilor de retehnologizare si (sau) modernizare; -stabilirea eficientei retehnologizérii, prin compararea performantelor instalattlor si echipamentelor inainte si dupa retehnologizare: -stabilirea gi optimizarea strategiilor de mentenanta; -optimizarea stocurilor de rezerva; -Imbunatatirea conditillor de exploatare; analiza incidentelor si deranjamentelor: -dialogul cu furnizorii privind calitatea instalatiilor si echipamentelor. 2.6. Conducerile unitatilor de exploatare au competenta si raspunderea sé hotarasca cu privire la frecventa si continutul lucrarilor la care se refer normativul. Functie de starea tehnica a instalatiei si de importanta acesteia, se pot stabili Periodicitati diferite fata de cele stabilite prin prezentul normativ. 3. CLASIFICAREA $I DEFINIREA LUCRARILOR 3.1. Lucrarile_de exploatare cuprind lucrarile operative (LO) prin care se Infelege ansamblul de activitati legat de asigurarea regimurilor de lucru, supravegherea instalatilor, manevre, admitere la lucrari, receptii si puneri in functiune, asigurarea masurilor tehnice si organizatorice de securitate a muncii la executarea de lucrari, lichidarea incidentelor gi deranjamentelor prin izolarea elementelor defecte, controale, probe functionale, incercari, defectoscopii, controale de rond in instalatiile cu personal permanent. Aceste activitati sunt prestate de formatiile de exploatare in turd si dupa caz gi de celelalte formatii de exploatare — mentenanta’ linii, posturi, statii, PRAM, etc. 3.2. Lucrarile de mentenanté cuprind ansamblul tuturor actiunilor tehnice si organizatorice care se executé asupra instalafillor energetice si componentelor acestora, aflate in exploatare si care sunt efectuate pentru mentinerea sau restabilirea capacitatii de a-si indeplini functia pentru care au fost proiectate. Lucrarile de mentenanta care se executa in retelele electrice de distributie si anexele acestora sunt cuprinse in urmatoarele categorii + mentenanta preventiva mentenanta predictiva + mentenanta corectiva. mentenanta bazatd pe fiabilitate 3.2.1. Lucrarile de mentenant preventiva sunt lucrarile care se efectueaz la intervale de timp predeterminate pentru prevenirea defectarii unor elemente componente ale instalatillor sau pentru reducerea probabilitatii de evolutie in timp a unor defectiuni Scopul principal al mentenantei preventive este prevenirea intreruperiior si asigurarea realizarii duratei de viaté, in conditile unor strategii de mentenanta preventiva justificate atat din punct de vedere tehnic, cat si din punct de vedere economic. 3.2.1.1. Control periodic in instalatii (CP) Controlul periodic in instalatii (In afara controlului de rond) se executa in scopul depistarii defectelor incipiente din instalatii in vederea remedierii operative pentru prevenirea incidentelor si deranjamentelor. De asemenea controlul periodic furnizeaza informatie necesare pentru pregatirea lucrarilor de revizie tehnica si reparatii. Controlul se efectueazd cu sau far scoaterea de sub tensiune a instalatiiior. Rezuttatele controlului sunt mentionate in Nota de constatare (Anexa 3) 3.2.1.2. Revizii tehnice (RT) Reviziile tehnice cuprind ansamblul de lucrari care se executd periodic in scopul asigurarii continuitatii in functionarea instalatiilor prin verificari, regiaje, masuratori, incercari, curatire si vopsitorie, eliminarea unor defectiuni prin Inlocuirea unor piese si subansamble uzate. Lucrarile necesare sunt impuse de prevederile fumizorilor, de normele de electrosecuritate, de deficientele constatate in urma controalelor periodice de la pct. 3.2.1.1., de rezultatele metodelor mademe de diagnosticare si/sau de interpretarea unor masuratori ale marimilor electrice Reviziile tehnice au gi scopul de a constata starea tehnica a instalatiilor in vederea reparatiilor. 3.2.2, Prin lucrari_de_mentenanta_predictiva_sunt efectuate diagnosticari si monitorizari ale echipamentelor in scopul depistarii unor defectiuni in faza incipienta, pentru reducerea probabilitatii de evolutie a lor in timp si pentru evitarea avarieril echipamentelor. Aplicarea acestui tip de mentenanta se poate efectua numai cu o dotare corespunzatoare cu instalatii speciale, care transmit informatii in mod continu, sau informatii ce se obtin la anumite intervale de timp de la aparatura modema de inregistrare (termoviziune, cromatografie, etc.) Informatie continue sunt primite in general de la sisteme de automatizare bazate pe inteligenta artificiala, care integreaza functille de management si monitorizeaza parametrii energetici din stafille de transformare, evidentiind abaterile fata de cei nominal in urma informatiilor primite se stabilesc lucrarile necesare pentru eliminarea deficientelor constatate i urgenta de executare a acestora Avand in vedere faptul c& pe plan mondial mentenanta predictiva tinde s& inlocuiasca pe cea preventiva planificat, realizandu-se astfel substanfiale economii de manopera si materiale, este necesara procurarea cu prioritate a echipamentelor de diagnosticare moderna, care fac posibila aceasta Inlocuire. 3.2.3. Lucrarile de mentenanta corectiva sunt lucrarile care se efectueaza in scopul mentinerii si readucerii instalatillor in stare de a-si putea Indeplini funclille pentru care au fost proiectate. Functie de tipul si complexitatea defectiunilor, lucrarile de mentenanté — corectiva pot cuprinde oricare din operatile care se executa in cadrul celorialte tipuri de mentenanta, inclusiv activitéti de identificare, remediere si inregistrare a cauzelor respectivelor defectiuni 3.2.3.1. Reparatii (R) Reparatiile sunt lucrri complexe care restabilesc starea tehnic& initial a mijlocului fix prin inlocuirea componentelor uzate . Ele nu au periodicitate prestabilita si plafon valoric. Se programeaza in functie de starea tehnica a instalatiei, la necesitate Componentele initiale uzate care nu se mai fabricd se vor inlocul cu componente similare, aflate in productie curenta 3.2.3.2, Interventii accidentale (IA) Interventiile accidentale sunt lucrarile necesare pentru repunerea in functiune a instalatillor scoase din functiune ca urmare a incidentelor si deranjamentelor, precum si pentru prevenirea producerii acestora, prin eliminarea deficientelor constatate in urma controalelor periodice de la pet. 3.2.1.1. Caracteristica interventillor accidentale este legata de faptul cd ele trebuie sa redea in exploatare instalatiile in timpul cel mai scurt posibil, pentru a limita pagubele consumatorilor si unitatii de exploatare Interventiile accidentale pot cuprinde oricare din operatiunile ce se exeouta in cadrul celorlalte lucrari de exploatare — mentenanta Atunci cand nu se poate realiza remedierea tn solutie definitiva, acest lucru se va realiza prin programarea cu prioritate a lucrarii de reparatie. Interventiile accidentale sunt urgente si nu se pot amana. Lucrarile de interventie accidentalé se efectueaza in regim de urgent cu forte proprii sau cu terti in cazul in care se depaseste capacitatea de personal si de dotatie. 3.2.4. Lucrarile de mentenanta bazata pe fiabilitate sunt lucrarile cu caracter specific care se executa in instalatii, la intervale de timp stabilite de fabricanti, sau fundamentate prin analize ce se intocmesc in acest scop 3.3. Probe, incercari, masuratori PRAM se pot efectua cu prilejul tuturor actiunilor de mentenanta mentionate mai sus conform prevederilor normativului in vigoare, sau in conformitate cu prevederile exprese ale furnizorilor de echipamente si instalatii precizate in crfile tehnice Rezultatul acestora poate conduce la necesitatea programarii lucrarilor pentru remedierea defectelor constatate In cadrul lucrarilor de revizii tehnice se vor executa obligatoriu masuratori profilactice impuse de normativele in vigoare. 3.4. Modernizarile sunt lucrarile executate in instalatii care au urmatoarele efecte - Imbunatatirea efectiva a performantelor mijioacelor fixe fata de parametrii functionali stabilii initial; - Obtinerea de venituri suplimentare faté de cele realizate cu mijloacele fixe initiale. 3.5. Alte lucrari ( in aceasta categorie intra activitatile necuprinse in categoriile anterioare, de genul instructaj, activitéti gospodaresti, recuperarea materialelor din demontéri, reconditionari piese, subansamble componente si confectii metalice, etc. 4, DURATA NORMALA DE FUNCTIONARE 4.4. Duratele normale de functionare ale mijloacelor fixe sunt conforme reglementarilor legale in vigoare. Ele se pot majora sau micsora cu pana la 20%, in conditiile prevazute de lege 4.2. Dupa expirarea duratei normale de functionare, mijioacele fixe din dotare pot fi scoase din functiune numai daca prezinté un grad avansat de uzura si nu mai pot primi o alta destinatie sau utilizare conform legislatiei in vigoare 4.3. Lucrarile de mentenan{a prevazute in prezentul normativ fundamenteaza mentinerea in functiune sau tnlocuirea mijloacelor fixe a c&ror durata normala de functionare a expirat, avandu-se in vedere necesitatea asigurarii sigurantei in functionare Ele trebuie sa {ind seama de toate elementele privind fiabilitatea instalatillor si a componentelor lor atestate de furnizor. Din acest motiv, la achizitionarea noilor echipamente se va urmari procurarea unor echipamente, aparataje si materiale la care lucrarile de mentenanta sé fie minime 4.4. Mijloacele fixe in exploatare, a céror durata normala de functionare a expirat dar sunt in functiune si pentru care nu exista posibilitati efective de Inlocuire, pot ramane in funetiune cu executarea tuturor categorillor de lucrari de exploatare- mentenant& necesare sau modernizare. 5. PLANIFICAREA LUCRARILOR IN RETELELE ELECTRICE DE DISTRIBUTIE 5.1. Unitatile de exploatare vor efectua o previzionare a costurilor de exploatare si mentenanta in baza programelor anuale de lucrari care se vor corela cu veniturile rezultate din activitatea unitatii 5.2. Previzionarea se va face pentru un exercitiu financiar pe o durata de un an, find actualizata luna de luna. Programul de lucrari pentru luna curenta si pentru luna viitoare va avea gradul de detaliere maxim, pentru a putea asigura resursele necesare: forta de munca, materiale, proiecte, avize, acorduri, autorizatii de constructie, etc. 5.3. Unitatile vor constitui si gestiona stocuri de materiale si echipamente care vor fi mentinute [a nivele minime necesare pentru a face fata lucrarilor programate si interventi accidentale. 5.4. Prezentul normativ nu impune plafoane valorice pentru lucrari, dar accentueazé faptul cd finantarea lucrdrilor se asigura din fondurile proprii generate de activitatea unitatii, sau de fonduri atrase in conditile legii 5.5. In Anexa 1 sunt precizate periodicitatile de executare a controlului periodic in instalatille fara personal permanent si a lucrarilor de revizie tehnica pe tipuri de instalatii 5.6. Pentru instalatiile cu personal permanent unitatile de exploatare vor stabili prin instructiuni tehnice interme periodicitatile si confinutul controalelor, corespunzator prescriptillor in vigoare 5.7. Deficientele rezultate din controlul periodic al instalatiilor care nu suport aménare se vor remedia prin lucrari din categoria interventillor accidentale sau, dupa caz , reparatii 5.8. In Anexa 2 sunt evidentiate operatiunile orientative si nelimitative care se executa in cadrul lucrdrilor operative, a controlului periodic, a reviziilor tehnice si a interventillor accidentale. Pentru stabilirea si executarea operatiunilor necesare se vor avea in vedere figele tehnologice in vigoare. Extinderea procedeelor noi de supraveghere si diagnosticare, de exemplu, termoviziunea, va constitui 0 actiune Prioritara a unitatilor de exploatare, in scopul reducerii volumului de lucrari necesar unei exploatari corespunzatoare a instalatillor. 5.9. Stabilirea instalatilor asupra carora urmeazé a se executa lucr&ri de reparatii se va face in baza notelor de constatare intocmite de personalul tehnic al centrului, Precum si a informafillor din bazele de date privind comportarea in exploatare a instalafilor. Unitatile gestionare stabilesc prioritatile pentru programarea reperatilor, coreland deficientele care trebuie remediate si consecintele posibile ale acestora cu resursele financiare. Lucrarile de reparaiii se executa cu forte proprii sau cu unitati terte specializate. Ele stau la baza fundamentarii bugetului pentru anul de plan 5.10. Lucrarile de reparatii cu forfe proprii se promoveaza de regula in baza comenzilor interne, iar lucrarile de reparatii cu teri se promoveaza in baza unor documentatii elaborate de atelierele de proiectare specializate 5.11. Pentru lucrarile operative se vor prevedea in programele anuale un volum ore-om functie de statistica din anii precedent jin programele anuale de lucrari cu forte proprii si forte terfe (Anexa 6 si 7) se vor Prevedea capitole destinate lucrarilor de interventie accidentala finand seama de Statistica anilor precedenti si de informatile din bazele de date existente. 6. DOCUMENTE NECESARE LUCRARILOR DE EXPLOATARE SI MENTENANTA 6.1. Nota de constatare (Anexa 3) reprezinté documentul primar in baza cdruia. - se evidentiazé deficientele instalatiei controlate; > Se stabileste gradul de urgenta al remedierii deficientelor din instalati ~___8té la baza fundamentarii necesarului de materiale si piese de schimb, sau, dupa caz, temei de proiectare: - jp 82 Semnaleaza aparitia de noi obiective pe traseul sau in apropierea instalatillor In raport cu care sunt necesare masuri de reglementare a coexistentei = se confirma efectuarea controlului instalatiilor. 6.2. Comanda interna (Anexa 4) reprezinté documentul In care : - se planifica forta de munca necesara; - se evidentiaza materialele inglobate si recuperate din lucrari: > se ponteaza personalul; - se consemneaza operatiile executate si timpul efectiv lucrat: ~ __ Se confirma receptia lucrarilor executate. Comenzii interne i se atribuie un cod in vederea stabiliii costurilor pe activitat, Se intocmeste lunar pentru fiecare categorie de lucrairi si categorie de instalati 6.3. Raportul zilnic al gefului de echipa (Anexa 5) este documentul deschis in baza unei comenzi interne prin care se evidentiaza activitatea zilnica a echipelor. in acest document seful de echipa deciara principalele operafii executate, face bilantul materialelor utilizate, consemneaza pontajul personalului si mijloacele auto utilizate. In baza acestui document se inchide comanda interna preluand in aceasta informatie necesare. 6.4. Programul anual (centralizator) (Anexa 6) se elaboreaza separat pentru fiecare categorie de lucrari: lucrari operative, control periodic, interventi’ accidentale, revizie tehnica, profilaxie, reparatii si alte lucrari Pentru lucréirile de revizie tehnica si profilaxie programul anual se intocmeste in baza Planurilor de perspectiva. Pentru lucrarile de reparatii programul anual se intocmeste in baza prioritatilor impuse de starea tehnica a instalatilor, raportate la resursele unitatilor Pentru reparatille cu forte terfe se intocmeste programul anual si trimestrial (Anexa 7). 6.5. Planul de perspectiva al Programeaza pentru o perioada de tit evidenta centralizata a realizarilor 6.6. Planul de perspectiva al profilaxiei (Anexa 9) Programeaza in perspectiva, pentru fiecare inst: de probe si masuratori profilactice. Documentul a profilaxiei 8.7. Raportul de activitate al centrului (Anexa 10) este documentul care urmareste utilizarea fondului de timp ore-om disponibil [eratilor de exploatare si mentenanta. Documentul contine gi raportari de stadil fizice in baza acestuia se fac raportarile ctre forul tutelar 6.8. Buletinele privind probele, masuratorile si incercaril elaborate pe formulare specifice fiecdrei probe masurati ne permite sa apreciem starea tehnica. lucrarilor de revizie tehnicd (Anexa 8) mp lucrarile de revizie tehnica permitind o ) instalatillor si echipamentelor ‘alatie si echipament, structura completa permite urmarirea stadiului de realizare le efectuate sunt Istoricul evolutiei valorii parametrilor 7. DISPOZITII FINALE se aplicA pentru retelele Uctile $i spatiile tehnologice aferente acestora Prescriptille energetice i normele de timp existente, cu adaptarile ce se impun si care rezulta gi din prezentul trebui sa respecte prevederile prezentului normativ 7.3. Dispozitile si reglementarile cuprinse in Ordinul MEE nr 607/1984 (Instructiuni privind executarea lucrarilor de exploatare $i Teparatil ale fondurilor fixe din unitate CIRE), precum si in PE 016-8/1996 (Normativ tehnic de reparafii_ la Echipamentele $1 instalatile de transport si distrbutie a energie! electrics din RENEL), prezent peattatea de distribute a energiei electrice se abroga odata cu aprobarea prezentului normativ ojezyenueo un yered2s ayseuroj 98 15 e300) 2p PPLE Ce LeeLee 7 jo lo lo lo lo | |e jo jo di WwioL [6 oo a oo loo z) oo lo-|o i io loo q oo oo a oo oo 4 jo jo jo jo 7 jo _|o YI lo jo | lo jo |_| jo jo d| [o_o Jo_|o. } o_o ul foo oo oto z| ojo loo fol} a loJo foo] fo lo dl joo lo—fo oo FI foto loo oo CJ iz [o_o fofo-| |_| loo. si a o_o jo |o. Jojo. 4 Sa lo jo lo lo C ct o ul oo Joo oo J i foo foe Pp oo "i joo oo “Io Fl [o_o lo_jo. loo ] lo_|o_ lo_|o lo_jo | joo mo oo FI [o—fo. oa loo al = loo oo oo Fi joo i eo r lo Jo | " é | cae ) 2) 8] 3 |= z wer {oo | ow foe fom fo fom fon fm fom fon | om foe} om | oo ME A] e] gpa] smwsavnooave | 8 a iyel a a a or Tr Tn od snpuom 90 002160 TEVONT B-W 16 HAVE SINVHAOUE VINGUNO BNBNIISRINTOIOOH4 TOHLNOD SALLVEEAO raveHON MINE Qs0LVZAINSO) THI VOOR vaivuinnans vanwuinn aa ae eee eee eo envezas ul ajaquawediyoe 1s puudno os ued UI « see epee fee ee foe oe ae ce 7 ufalulalelelela 9 ((onq 2 titi cabana 2 “wy) 21 a mH jase] B| zl] ensew| & wereu eenunusg s 7 z {ue 9d Joao wovezprodoy g) 8) Z z aewn| 3 a WINARINO JNANILTULNI 3G YOTIVIOM Ty WALLOIdSYad 3G NVI vavuinnans g exouy VALVLINN, ge, T =e ____A¥_OTT @P @TNTED “Sots ek ah T AA_GE OP STATED | “SOT e oT lin T 7 ‘AX OZ OP STNTED “S9Te St wt T = ‘AX_OT OP STOTSD Sote vr aD T - —AX_9 SP STATED "Sot €L SuTeqUT TTOTATOS z 1 ‘ppueuioo ‘exeztteuwes ‘eT}oez0rd op Tanoued gt9t'z gt9t'z| 2 T T STietyques op ofseptessur ELT _|at — : Jeutadwoo ot wet 1 ynqnzee e y1odsuex3 TS ateonpord ap TrieTeasur brotz pigt'Z| ot = T SATqoeeI Tixeynd v oTesuSduoD ep TrietTeysul| “ee 9UZ 6 T T Saeoyetnunoe op Faeyed| “EE 9T- Z| “EE*9TZ/8 rt T Bieseaper op trseteysur| “cegtc| zest ele - as WT OTT Gns pieupid eauntsuez ~~ | I I no exeozeuoysuetjojne TS eeoyeuToJsuerL| “T'€"9T"Z 9 MT OTL op pieuTId eounTsuSy 1 I no exeoqemzozsueajzoqne TS ereoyeuxossuers| ‘tre'9t"z| te'9t’z| 6 S T SxeoTISUT Tote 7S soooe TanumIg "Let "Leth : TsoTHoTouysy eTeues “euSque ep TdTeIs ‘Ceqerede Throdns ‘ath Tizodns ‘etSta) Tez eu S L nes youre uojeq UTP arTauTisns ep Tanjons3as eu ‘ete ¢ T SreojeuToysuety ofjuezer ean FS STPTNI |p TRO "STt @utle $ it eaeutoysuery op Tress Naqued TITPRTO [eon Tert|t +] ezeurossuez} ep TT4e3S ¥ [9 v a € 7 zoey TE oo goruyes | oTporzed exeo erzzacy| —_Toz3u09 rerjeteasuy | -t3tseTo | “920 Tone TruRy ‘TRPOD ep tapop | “aN wT eeaeatoTporzea ae ce 7 HGVOIGINWId VOINHUL TIZIATY Wd YOTIMWYOAT W IS YOTHTWOUINOD WadWLIOIGOTUad 1 VxaNv Ss T aya 9 1 AX Se ap _‘WePT EEL tl 9 Ss T AX _OZ=—ST op “WOPT TTL s = T AX_OT op wepr[ “TT LT v $ T wusT UTP Tdteas ed AX 9 oP WAT SESEO Se € WUT z t urp tdreys ed ay tans ottand yeupumty op wat| ‘t't'e't| z r uueT UTP Tdteys ed z 1 AX Tans oTtand qeuyumty qs exequowrre ep war] treat] cttet|t eoTaz0eTS TTUTT > PpieD Sp yantues TS trmuleaduy oT Tr SoTTeyeu euTqeo Ut wa queuedTyoT 7S 9Te ot suereyqns wa_jueuedruog SOT 2 [6 SyIpTZ suTqeo UE wa quewedruog ard 8 ueyiee id juewedtyog "Sots L wt SoTTeysu suTqeo Ut dd queuedrusa "SOT ze 3 + 7 sueieyqns jd juewed tod “S*9T'% S : aaFPT2 euTqeo UT La qweuedryoa | ‘Sorel “Ss 9Tz | “37 Tp au ep orvoyeumossuer| -t-¢-o1-z| te-at-zle - SueTayans | = axewxossuer} ep Tanqsod nzqued tr4onz3sU0D feud z oe sacs Supreyerdns ¢ 1 axeuxojsuer3 ep tanjsod naqued TxTPETO “CUT tert t Srewz0;Suezy ep Tanjsod ts ezequewTTe ep eqoung a 5 7 EpIeb op Tinjues +S yrynuferduy oT ze § T of — 83eroy Taming periey it z T (ath Suyqoq) Trespunuosetes naqued quewedtysa | _“G"zz"z 0z € T STse3s PIUTOUT JeUTUMTT op TTIeTeISsUL ere 6t TaTnayneu voreqeay niqued ejueystzer TS eresueduoo ap autgoq ‘azeburys TS ylueqyoesr ap eutqod rsot'z|s"9t'Z | Bt cane en z t ° yun uouvuitied yeuosiod no 2jH © wosospo1 ‘SupoyeyMUNoE op 2qHI0HEq (P {OSI aItsapanaid no yeja109 (O gyenue oyenoiporsod ne ysheys up s0y9ydno 16 sojareoyeAIo} @ azeyeoydxa ap wayeytun ap ayqiqes 29zuyp} 2ojsunsfansysur nes ynyr407{UANy 0} w - : ACT ane SH UIP STtand TeuTMTT op Fisosesov| TLE Ze z T Mi T ans Sal UTp oteieueb SIN SEED ee 7 a AX ep wopr[ “e-tL't [oz S AY SE ep ‘wWwePT TEU LT 6L $ WA_O@=St op “wept [ “ET LT __ fst c AX OT op Wopr| eT LT LT 3 “M9 8p Standiaastp ep saT[ “e"t LT 9T Ot = Mi_t_qus oftqnd yeuTumTt ep sal 7 Tr tL St fot, a5 a AX T qns exequeutTe ep saT| “e"T"L*T ET eT ot $ T AX_ott ep wepr | “c'TL"T [et S T a AX_se op wepr| —“cT°LT at < 7 mM 0z-6t oP Wepr[ eT LT iia 5 FE AX_OL op ‘wopr| “2 T°L"T ot ¢ T Teyau hes vowed urp tdiews ed ax 9 ep wat] "Z*T°L"t —_ [s. x Teqau nes word Ss 1 uyp Tdteqs ed ax Tans oftand yeutumty ap waT| ‘2° Tt 8 eye Tes wojeq UTP Tdeys od S L AM T qns oftand qeurunty ts erequowste op vaT| "Z°TtL'T tle 9 v — € z ° TOUTIpUOTIaTIosUT woTeOeTON — SieoTieyuy SoTTIseTS ~"geuT Porereder TS eateOTITIOA — r BITZTROUT ap TS exeqques “3sUT ToTTAnjpuTe eoTeIeder ‘POTOTITIOA - r qoprandtredose e ETqer UTp FraOaTTeAUT e Té oxqseray eT eTqGeI UTP ToTTANzeazed earTsdon - Syiadooe PT ETdeT UTP TOTTINJeTH TE TOTTI TOP eartsdon — : TorTd uxp ToTTrOyFTOAUT aTe ageTOTIaIep ToTequeWeTE earTMOOTUT ~ FOTTTeTH USA e STTeyTAee op ToTFansoo earagAng — Toa | 7 spypusouy ‘ernuergno /tzedgz ‘Tungang ‘Tyiepunut) groLeu ° eiiog ap Tinzeo ap eqeuTuTayep eTeaueprooe FyAueATaaI - ——SyeuoTjouny Trieteysur qound eT ezeund ‘xopTrzedy2 eatzjodut at4oaj01d Trpsueje :guaey naqued eorTaRberd - FoTtanuesab & yFyD No eeTeyeTAUOD — WoTibjsw Tes wwST ep eraprdues eT PrToaTsdoA ap Tapsnyew — FoTsuetand TS AoTyanqeoyse eorTipIN — ayreds Tinwesb ap TxrnooTUy FoporeoyeuTM[ TS ToTerIsores eerTTaeIND — Foveajsozey TS AOTTSN etxouosay eT TroTpeuey - $seie7 diy tanStredooe od op Trzedgz eoxeaaRdepuy a T8 va [euroU ‘arew0ssuesy qnqnseooe vorernbyse /TTITPRIO ettredgour ur etuedgang - ap Traeas FoTren TroTtanuvab TrTepTqouT eereanbrsy — nazqued tappRTo | “e°1'L ‘er OO € ess ele Z T _| 0 TeTseteysut | p6/ST ee6oT goTTae20RT Thxpeo uT~ e7eynDeXe Tg 30d ex"o Tuntjezedo yergeTeasut Taped exeotgTseTo L BEE eee eee a | rorzo6eqe0 eeztunued | i ‘ep _TRPCD WiNWNGINGH | TUWGVOTaXa 9d YOTINWEONT IMINGANTGNOD 18 ITUALONULS WV VALINLINITAN IS WATLYGNETEO widworalogas z WKSNW z aa Tuqes TrAmRo YS 911 Ga wroJuoo Tagote0UT TS aqord TroqginseH — THTNAoyeuTOFSueTy Jeano eTIo;Tedoq — ~ eyeuotjouny JoTeqord eareynoaxe 1S azeb ap soTesTer eTZTASH — i oI pzundsex000u nTNTebeotlts earrnooTUy TS Tee ap tnTNIITTS eTZTAsYy — THNAoyPuTOJSuETy THTNIOyPaTasuos 6 Tatn nd vereyeTduoy = POTUOOTITS puTTOsea nO waqeyer], — a Tegtjetozy eareyeiny — ezeb ap [neTer| “3m - *4:y ereqnd utp oTazeb Pe TS queToztorz9eTe TnTNToTN eoreaeTerd — aoqeusxossueas | tes9t'z | -trerot-z ungy7q no IoTTanqysor eozequotd TS voatjein) = ade _exebinas ep roptanjues © TS sope[Obta woIpipiny = tede pexebanos ajqwaed e naquad pinproq gbueT ap tntnqueued earejpiny — “+ naib tnynzazodsuezy pun uy p3reds exqetd op tntngezas eoreteatn — rrdeas pautout Traesozeo [n3e13s ed ep trzedez verejigdepul —| tate ‘seoor ranunaq| -p-¢*7 so TboTouysy) TOTATeUBS Fee equereye otetantd roTede e erebanos ap roTTRO eazepungseq — TOTTAgUOTIdTIOsUT woTSSeyON = Tebnytaques yAsodns 18 rdteys yaSndta et eteoot trieredey — Tiebnyyaques (201boTouyss zotrizodns 18 t0TtdTes Tripitetueza earemnbrsy — ateues ‘oueque aphiq TE eqaseo speoop Trr0jTsdon = tdteqs ‘t4z0dns - ‘tdreas ‘atbrx) aqwuorsuegaad yjueqstzor eqTeuT ep roTTIngnan$ esrebueIaS — equ TS jeure SoTTPISU| UOJeq UTP oroUT4sns aTFTionaysuoo eT eaezn JOTaseTd ts xoTeueoTnq eaaztns0TU - ap_tangonzas | “6°11 6°U'T aaeTAr Op TOTTES wareypany — _yoTaand Tnpuny ed ep ToOTtreundep eareipmn — sano up fede eazeiigdepuy — wierd op Tarnjevas © ezourjens o3e1y ap ThTnIeygI © PATZoZOOTyUE eT}ooj0rd TS PexeoTsTxen -| atiuaier sand TS 7 TSTR sp SToTeo3DeTCo ed op eaxeds roxjord eaxeupjy | oseza azetnt ap ted] -¢-tt cr E z T o € THN eUTOJSUeT] FOAM eTIOgTSdon — Speuotjouny xoTeqoad eareqnoexe Té ezeb ap ToTaeTeI eTZTAeEU - Foqpzundserooeu qn{ntebeot{Ts verTMooTUT TS Tee op TTNAITT ePTZTAey - TnInIO;eUTOJSUPIy Teano e feTh no eerTPyeTdiioD — POTUOOTTTS RUTTOSPA NO PaTeIeAL — FapTIe[ozy waresemny — jugupd sp eztad ey soTtanqpbet eoreotsTaOA — areq pod eT Tier1oTse7ap AOTIAoOIeTo“T eerTMooTa] — Foy SUAO; sueTy ad ep ropexeojeotpuy e TS TorjuCo ap xoTeyeAede eaITITO - Syioajord FS TorjuoD ‘Epueuoo ep tindetap eareoTjTIOA — sunTsuey qns ep soos coger nd CeTber ap Tynr0jeyNUOo TTARUOTIOUNZ eeAeoT;TIEA - SoTuUe rrieqs qr4aeo TS 9IT gd wXOJUOO TIBOTeOUT TS aqozd TIOIPINSEW - up -arCs-atu ~ azeb ep {neTar azaqnd utp soTezeb e TS queTozyoryoeTe FnINyFETN PeteAsTeTd - xoqeuxossuery|-teecgt'z | *Te"9t'Z Sadeyep Toth yeduodorzoeTe eermmooTul -| : 5 HH Tol Ste 7 Jatroy{sdon eoreynoexe +S (zeo gdnp) Tx03eTOZT no “3"w areq TnIMNpod PaTeOTFTIOA - ’ oaeq pod ey TyeroTiejep FOTTIOIeToOzt eorTNooTU] — ; = quereye ; qnyNroqRoARosap ev TS Thu guZog THTNOJeTedes eTZTASY - queupd sp e2ztad eT TOTTaNapheT eaALoTITIOA — BUTOIeS ut Truntsus; Te CeTber ap TnTNo,eynMIOD eaTROTFTIEA ~ FoyeUTOFsueTy ad op roTeTeoyeotpuT Pe Ts ToTyUOD ap ToTeiesrede verTITO - Teqh euntserd 1$ TeTN ToaTU ‘prnqeraduey ap TOTETeoJONpery PSIPOTITIOA ~ DITopT op SaeTTTHNe TOT TTIeTeISUT e aTiaejo4d TS TorjUD ‘epuewios ap TnINdetnp eereoTITIEA — Bjoayap AoTarRoqeTTuea earynooTuy — Tatn etyeqnoryo nrqwweEd zopadwodox309T9 nes/TS atToRI ep TOTTT1Eqeq PATPOTITION ~ £ z T ° v Stjoajord ap Aopeuyaqedos TTibys waivstytIen = Tetweqeq e3uyouT uy stuajeano TS equer qered— qoTefesotq TrapuoTIouny eaIeoTjTIaA — aan Te Sad eT TeTn ep Th[nTaatu eareoTstIEn — ~ (fatqoedsex Prxoyesuepuod OseTNdOTUT es Txepretd eaueurese eyeIsSUOD as Roep) TroJeSUEpUCD (azeozesuspuco utp giueqsqns ap JoTTrebinos JejueysTxe eareoTITIEA - ap {Taraqeq) BaTIPIs od Sp TOTTAN-aIo TS Tn{nsoyeiedas e ‘TOTroyoNpas aatqoear Trreqnd ‘roTTIoyesuapuos ev TARITINdwy Ts Jed ap varabrerg - ® aTesuadwos See TorieTeysut & BTENZTA PSTPOTITAOA — ap traeteasur|‘e'esotz | -e-e-ot'z 9TT da_nes/t$ zoTyroztuAny soTTuNTionIz3suT wIOJUCD voTeINSEN - BOT Tea TeTjonrysuoo TS ToTaquaueysod ev epToeTiue easdoa no vartsdo, - = WOT eorTHooTUT tS eqoazep oquoweTe 10j7NMW TeW Pe nes eTnUN eatequOWEg - ayeqnanSul nes ejepns soraqoeTe TuntxouoD aoun eoreoeyou — Tequapyooe oynipde sJOTTuNTioasap earaTpausy — SAeINSTy Hes Syaeds sojSsea wSaqnooTU] — azez}{eba ep eareaagoul - vareoaposed — Toduey Wibex ut pyetdwoo eaieorpout tS pereoaposed — Srietrauen 7S SrtztRoUT op Terielersuy eoreypeuey — BqaeIOT at4eTTquea ap TetyepTeysut TrrpuoTjoungz eareotztien —| ) Fatweyeq ToTewed e oATZTROUT op TeTieTeysuy eareoTIT IA — SreoyNpUOD AOTTIIEd & edTA}oITO TOTIeTOZT COIPOTITION = Sea ereoetys PT xo[TIaundap Tn{nTaatu e TS TOTaquaweTa TTIPIS [NTOTJUOD — BIeTTISIP ede no eareyeTauos TS SPA STEDET ET TNTNATTOT}eTe TNTNTaaTu TNTorjUCD — TnTNaT TOASTS TEI ISUeP POIeANSEN — TouTpro eareInbTse TS TOTeIeOIeTOAT azeoqeTnunse ‘zoT@quaueysod ‘ToTesea TTIT\gINO earenzoazg - ap trreqea|-erecat-z | cevecat'z Peet , a ozeseapex =I ToTdeTeysut e eTenzta eareoTsTIEA - ap trieteasur|-z-e-ot'z | -z-e-9t-z Saedagzundsero39u | yoTao eastnooTUT TS yeIUD ap FOTaUsTD vareOTITIEN ~ { € 2 r ° s { FoOTSTyeuouwu earynooTuy = yoyousoserdwoS TaTATetdns TARAS vareoTsTIEA — = Fae ap FNTNIITs voTeipino 78 vorequowEG — zoTeIeUTqor ZoTtindes tS ereqTna ep TOTTI01 z0TeaRbey earebun - oa 8 ede ep mTnaaTTy hTnIOQeIedas eare}pins TS varequoMeg - 3309 nTeroqre sterpbet eT AoTe4ttntd pyzebueras vereotstIea - rotadedns earrypmo 38_(Tnzeo ase gowp) roTTiRITesueigeu vareuTUTTS — THTHAOOWOTOSTO zoTyAusuTNs e puTTesea no eorebun TS TnToTqUOD ~ : weyzeo utp tynremn eexTnootay = auntsexd pax e 9498109 TyIRUOT}oOUNy vaTvotyTIOA - "—eyonpuos 7S asetntyo ‘90Tq ET ap soTrangnané yrrabuprys eareotytIon — TOTeTTaues TS ToTaTEbeT eorebun — THTaTosexdwos Te Fee op [nioaTezer UT nTnsee ev oTeUT}er ep ToTededns yTigitasueya PaTesTsTIOA — TFiepuny op ToTereossiduos v exeputad Sp Zopeueotng ev TS soTTT4epung TTIRIS ev RTeENZTA eoTeOTITIAA — Syioejoad Sp AoTSseores TIES e RTENZTA eoIeOTITIOA = 7 yaTnzosarduoo Teseoreo e jupURd eT TrIRbET e BTeNZTA eaTeoTsTIOA — EANSEU op ToToyexede TOTFTIeOTpUy & LTeNZTA CSIeOTITIOA S FOTSTeOWeTIIUOA TOTSTOIMO TTapIS P RTeNZTA weTeSTITIOA S ap_ttazo TraguoTjouny] qeurrxduos tntnree Indwry ux rojow eT s0TTRARG TejuaysTxa PaTPoTyTIEA ~ e yz0dsuer] té {eoretand) wodwey [nquetdtoer up ThTnsuspuos varenoeag — exeonpoad yaqaes UTP ToTn sp TTNTeaTu TnTorquoD — ap trieteysur | ‘por-z tb FoTraRUoTidtaosuy TS aoTTtaoysdon earooejay — TH[HAoyeredas TOTTTeTNoTIIe vaTessId TS votebun — 911 da wroyuOo Tx03EINSpU ep eaTeNjoSIa — i exeseoeu TOTTARIOTAUOS porenjoaye t$ nag TS ASdD eT Tern ep z0Teqoad eazenq — € z T 0 ) 9 qatnrojdnieajuy Ste sTeoTTeyUT 7S ervotzedns ‘ereoTxS}xXe ToTeIOeIUWOD FIIBIS eaIPOTITIOA - Sieutad eTeyueuedtyoe o13UT qoTTINIRHaT_e TS Teuyad querno ep OT TRO eereoTs TIAA - TOTTOWTOZT TTIEIS eaIeOTITIOA — TOT varebre3$ TS yuemno ep ToTTIOJONper_e BTeNZTA veTeoTITIOA - soTueoaM TS eofaqoaTe TOTetesolg eaTeOTITION — BqUdTaTE S{TTioajord TS erepunses STeyMoato et ‘(2 16 1) 9TT Sd WIOJUD TroIZINS_W ap _PaTeNIDaza — Tou qer35 Thun woxeoT{de TS poTuyey RUTTOSeA ap JUBISTXS qnqe13s ap _eTTGow TS extJ AoTervo;DeqUOD werT}EIND - Tiusteye AOTTIOjeTOzy Parebr9eys — Traeas Tiata-dIo) ThThsojeTedes © RTeNZTA eareoTsTIeA — ut ah etntes | s*91-z woe op Tiiusrdyoer ey Trao;tsdon — Foe op AoTtjuatdtoea PeIeOTSTIOA — ToTeijeuouew eer NooTUy — aqusTdyoor od ap plueinbys op soyededns eartmoolul — maser} od Op TOTOAIIT PSIPSTFTIOA TS woTejUOUIEd — undes op onqgyo 18 ede nd foTtieurquy TnTorqUOD — ZoTranburgtg eaaeotstien — Sjoayap AOTTIMITUIe ParTNOOTUL — —yayasdon waatlos peysu0D os SIed PT PIONpUSS ap xorrunt4zod vertsdoaer 1$ ToybaTus no eereiging - Syequnuord {TuNTZoI0D Nes TOTTIeTTOIKS ‘roTTarpWIOJep eareystdep nzqyuad xoTeoNpUCS TNTOT3UOD - 7ntnree Te | yz0dsuexa op ToTTT4eTeAsUy TOTeasery Te TeNZTA TNTOTIUOD - TATnFee Te ylodsuery op oTTTIeTeIsUT UTp IoTerjeuoULN TOTTTHeOTPUT e ETeNZTA eoTeOTETISA — Tearelind) tnynsee Te qzodsuexy op ottiiereasut utp +S eurzdwos x00 ap aTartPoarezar utp ThTNsuepuod eazendeAT - - ~~ (aoTTaggont {nTeury PT)_TNTNIOJOWOTZDaTA B 2TTIOT Ep TNTNSuss eoTLOTITIOA — THTHAOjOW P eTJeTOZT ep Taiueystzer eoIeOTITASA — FOTTAPETISUOINE Te TOTeaTeI “TOTO Ie Oo PSILOTSTAOA — ae FaguoTadtiosuy Te stxoqTsdoA ep TaRTONT — { & z rc 0 JOH EIUSISTe _ATIeUISITE queins op teriereysut eTzraed — AON Thathoayo ut Truntserd eereorstIeA — TnpAroyeTHuMoe TS TaTreing eearynooTuL — dow Feats [naOTrsuT ut TeTN ep ToTTToprayd eerotpower TS RIvoTIeqUT PTZTASY - ewTuTM TUNTSUaz dow dt3 ezeuotjoe PT vareuotjor nijuad roTeuTqog RareTbed TS varvoTsTIen - ap aat3tzodsta OTT ad wroyuos ToTTToyRINspN PeTeNqoeyT —| AX OLT etntaa| -s*9t-z “S-9T'% ;nTNAyatzodstp e oxeuTe op qTnTNIOI0W e aT4eTOZT ep TS eoTuYo Tejueystzer veTvoTsTIEA - {snedar ap etitzod ut) fe e erouTjuow ap TnquewTnr ap Pies Tereoes TNTNoCL eareoTITIEA - FaTnsoydnsoTqUy Te SABUOTIOe op TTNaTaTzodsTp p oTvOUNTe ap [hweysts UTp AOTTAOYOTTO ToTaleThex warestgsTIIA - TH{nr0qdnzeqqUT zoTegorq ev jovjUOD ap TejuersTzer earemnsen - gutoaes ut TS Tob ut (ereSuetoep 18 oxeSuepoue ap ateurqog et) tntnuouotd ynTnoof waxeoTsTAIA - PEEEE TAze 8380 goep s0To4ueToTJep vorTetpomer TS TISeTTRA dra eTeTNTe I auntsuey qns eseup eT}eTeysuT op eTNTeo Rredes 20 avjoejo1d ap yntnueaesed e treuoTjoung young eexeoTsTIeA — aresadau FOTFARUOTIdTIOSUT e TS TOTTTIOITSdoA eoreNnqoo7a — FOTTIPINGGO TTIRIS PaTeOTITIOA — aivsaoau TOTTetpeuer earenqdsj> 8 yornTeo TraTZrpouy Fé yrnqeutwnTT eexeots TIE, - Thzeo ejse spun OTode ToTesuSTOTsep eaxeTpewer _t& pr0ysooe ToTeisvorG ‘OTETNTe. JOTTSN woreoTITIEA - Tatnyss FoTTEN TS ToTaqueuedyyos ote JueuRd eT roTTanqpbot TTipITabeqwuy Té Tejueystxe eaxworyrr9, - yoTemeogdnrer3ut e areuotjoe ap ateatatzodstp eT eotuesew TxgOTsTIOA - ToT aoydniarjuT eB aieuotjoe ep TOTSATITZodstp eerebun — 10 \se0e PaTStpeust 1S TeTn ep Topratd roTeTenyuene Tojueystxe eateOTITIIA — i : yo3dnr0a3uT uy ernaseoe traoTno e ‘TnTAyTeTN rMTNTeaTU eeTeOTsT IEA — | € z T 0 8 (ad TS opedroutad speyrano SaquT oTalesotq eazestztr10a) royeaedes - exeuoTioe ep aratzodstp TNTNTquesue ste voTUesewor}9ET@ JoTaleootd wareDTITIIA ~ ereuotjor nyuyunTe - aadno epoyoeju0s od ep Aol {Ztxo aITipany — ap eatatzodstp 9TT_ dd WIOJUOD TIO RINSeU ap eoTeNjoDod7;q — 1S srvojeiedas oreo} eZuNdser0oSuU ToTAS PaTTNoOTUT TS yDejUOD Ep XoTAMETO eaTeDTITIOA - qugugd op eztad et aopranapber eaieotsTian = qooye Atanp 9 Tnuoystd et ayexoyIeIep ToTTANgyureB veatnoopuy — Suntsead pseot tnrnioyeTMuNoe earTHoOTuy = OTT da WrosUCD TrojeAnsEU Sp -eaTEMADSTA S| yeutzd Tayusuedtyoo et tarielozy eareipind TS varebiays — aTeuotjouny ToTeqord waieynoexq = sipojpzundsexoseu TOATU TeTOTRS PoaTHOOTUT Nes PoTPIPIND = ee Trqow TaTRIe INOS e 18 XTz yoeqUCO no erebUTIS ep TexeURD vaTeOTITIAA — (or _Szefand) aOW nO OI eT JOTeionpudD waITsTISy — 9TT ad STouxoU qns TrTyauUeIed no FOTN ep ETSUeS ynqTNTquesueqns Pe nes 410dns ToTTrojeToOZt eozTNsOTU] — afeteas 18 Ceqerede e] jotxoyisdon eoreqnoexa = [ JorseTorT & PoTUCOTITS eUTTOSeA NO PaIPyeT], — [ SiebuNs ep steraues UTP mynretn esxTNoOTU] — SqueTOZT eTeueoTOo TE orebuTys op opeTeUeD yaqtn UIP ThTNTaTn earesresuT Ts TeTN op xoTeqord wereyfooay — no _ezeojdnza74Uy nae “jugugd op eztzd et ZoTTanaphal PareoTITIAA = 4 saeroTieyep JOreungangy 7S etn op MTnrITTy eeatmoopuy — Tapsuepoop TS dO Rduiod ereuot}oe ToOTTIOWUOD wartNoOTUT TS eereOTITIOA — YIOSI_paevots tien pdedns no gjuembrs rededns eartnooquy —| pseot auntserd erernspu tS ountsexd ezauyjuew ap tnTnaTitzodstp vereTbay — Dqwrey TThoTer eoreOTITIEA — dow Bdiiod nInqoeWoooFSTW PaTTHOOTU = WIOST yeoTs}Xea_tnqnayououeM eaTTnaoTU] = aoqpzundsezooau aOW TMTNTSTN eartnooTUy — dO Fath ep aoTegord PareaToosy = [ € z t ° 6 YotN op FHTNIoIoTpUy we STeUOTIoUNy Bp TITEIS POTPOTITIOA — = ~qugugd op ezrad eT aoTTagbet vorwotstien = oyeIMsty TeATU TeToTs eortnoopuy — TO VEZUNdseroDeu FATNTaHeoTTTSs earTASOTUL TS TaTN ap TIMIITTS eareoTsTIEA - Troyes gu eT axv0ypzundseroseu TroTeA No yueANo ojery eerTNoOTUT TOT TapUOTIdtaosut ware MooxS }§ equerese roTeLeTeys ‘soTTeJou TT4r"d eTx0yTSdon ~ TorieTozy earesging — FHTNTeTn voTesTeouT TS TSTN sp ToTaqord wsieyposey — | quero 91 dd Wiosuoo ;FoRPINSEU op eareNyoeFa -| op ereojewxossuery ‘eieojgzundsezoD6u ToTeo warNooTUT FS IeIWOD JOTEWETD eaTeOTITIeA — qupued ap e2tad ey TOTTINIEHAT PaTPOTITIOA — ~aqemnsty [OATU JoTOT3S eaaTNooTU] — woqRzundserooeu THINTSHesTTYs eeATNoTUT FS TOTN ep THTNIATTS eomeoTITION - yaoqpans eo 21 axeo;gzundsaxooau FrOTeA No auNTsuey OFeTy earTNoOTUT ~ _ TAXOTT NOaL) AFITSedes oFeIZ 21 queuozeroresTque yNTNyTNorTS TTipyTsHequT eervotytzen — Squsreye XOTOLeTeIs tS Sottero PTAiped erioytsdon — Tapietoz? eereieany — FRTHTSTH Pareorasuy TS TeTn op ToLedord wereypoooy — auntsuaz “OTT ad wiojuoo TIOZPINSEU op earenjoe7q —| ep aervojeuToysuer, ThTnoOWeIedes ~ eareuoridyzosur tS oTTezow tarnfeTeys eT0yTSdon - Vueud PT TOTFIRHST PaTeOTITIAA — eoTUSOTT TS saeosun nS wareyeTy TE ToTiProzT werrieiny = Syoesjep o31e Nes ejeANSTjy odes no TOTTTOWeTOZyT eaTtMoOTU] — aw nes gsv ‘any dt3 axeuoT}or ap Tntnayatzodstp eeseurterquy - = To 8p el ta 78 areuorioe ap Taratzodstp erqurp ootuepreo TranqebeT woreoTsTIEA - eee eqeyedex rxeptuosep TS Txepryour eT ateuoTiouns TapoTstaen - € z T oO BaTISTS TOT TINIEST] yoangny TYAQIS ‘xee ap THTNAITTF Tr7RIS ‘THeuTqor eT Taans AX p/oscatu THipayesueqo ‘roqearesuoo UTP TNTNTETN TnTNTeAaTU ‘exepunoes 8 -3eu/-3cu JTUuNTsusz ‘TnTNroyeuTOFsueTy TrUyoIes eaTeOTI TION - areoyemrossuers | *e-91°z ark aqesabea JoTtangyser eoreipiny = ~ | ToTTaRUOTIdyaosuy eorTNZTAou — aqeotaqeyord sopyanoued oTpoRtd eT roTTanysor wareoejoy — ppaeb ep ToTTanjues e Funyante op eoxeyeuTooed — zeo ednp ‘eaatnootut TS areiTpurerdns ap ToTetosuos ‘eyeduryb reures easepuTquted - pies saTTeyau Tired Tr1oatsdon — “geo pdnp ‘eartnoo{uT TS eyestiqeyord| — gpreb op tinjues preb ep xopranourd © ooruyey Traps eorTeoTyTIOn ~ 8 paynuforduy | -¢-9°1 tero't ‘SoTTeyeu TOT TAndxoo e yueuRd eT ToTTAEbeT wereotstIOA — eee TOTTINGOTH 1S TOTererzta ‘“Aojedvosiedsyp wort ipany — STiNqTTaSyp SP STTPIno Uy ToTeyejos CaTeOTITIOA — et aoTTeyeu FoTTIaEd eorredon - Sqjoegop tot Tdugy earynoopuy — djoasop JOTejuembrs eoxrnootuy — arieas asae FoTTInoeq earTNSoTUy = pauyouy yeurumrr | 2-0 |——sstupe fapuorjouny op ThThagunu verTSydep nes Trox~InsgU aa eT exeoypzundseroseu FIOTeA ND TOTTIOIOIOSep eerTMOOTUT - areoqezundsexo0eu dopa ParTNOOTUT TS I9eIUOD ep TOTeWaTO eaTeOTITIOA - oe qupupd sp eztad ey TOTFangphet PareoTIT TAA — SqueTeye sorateteys TS oofieyow prized eproqtedoa — TroqEzundsexcosu | AoTeo earpNoOTUT TS JOTTIOIUOD veTeoTITIEA — POTUOSTTTS BUTTOSeA no verebun TS reTiefowy watebseag - 9TT dd WIOJUOD TIOWBANSEU Op PeTeNIDIFa — areojgorgoseg oreoqRzZundsex000u a XOT@9 woTTNIOTUT TS JOeIUOD ToOTUOTO PeTeOTITION - Tyemsty) Jepeabap THrAjnpmMq earpnsolwy TnTngnpinq eoresty eA — € z T 0 ee a qe It ANG TapoTsiaea TS TIOIRINSEA — queugd op ezrad ep taporstren 18 TxOaRIneRH — (atetotsTaze nes oTernzeu) oTJeTTIUAA ap TOTTTeTeIsuy verPOTSTION - Setqnd aTHIeUTUNTT e araputade ap roTeaTaTzodstp eexetpouer TS eaTeOTITIOA - ~~ eoTuysa ettiago ep eqe30Tp ToTTUNTyeredo eoTeztTeer TS orvoqeTHUNE 1g axvojestiapuos op TeTIeIeG Tabs eereOTITIEA - TH{NIoZTuINg zorttidtxoserd TS 91T dd waosuos TroyRINSRW TS TIROTITIOA - FOTSTGeS TOLOTeuyMSy PorvoysTIeA — ‘eaeoqezundsexooau qoTayuauedT yD PaTequTyoS TS eeavOTETIEA ~ {SaEpUnsOS SyPHOATO) AOTFTIooqord warwtbai TS SaIwOTsTIOA — SIEUOTIDe op ThInAaTatzodstp eoreThat TS ealeOTITIOA — +37ul ap OpeTeodnTeTyUy eoTeOTITIOA — HOT worNsoTUT TE ToTejaequoD Ttdeas e& FS umoerd “y7w +4: op oTtqrznj ToTauvorqed TTApaTsbeqyuy KereoTFTIEA ~ is ayeurToUe |4ouobz oun ejueIsTxa — ToT Tapuotjdtaz9sut eeteqatduoo “Te eeteOTFTIOA — (zopTanagBat vaqextr6aquT ‘aTesoT FATZTpOUt) AoTeyeqUOD eeTeIS = = (ois fereurnjues ep sulin “ezenTod | ep Tapez6 ‘TyanTJe oun e4usysTxs) TeTAeToZT eereas ~ goTTeqyow gues Ud Ut quowedryog euereqgns Wa - dd Up oTueDeW -orqoaT@ yueuredTyog RATPTZ RUTqeS UT Va - bd Ut oTuROSUL -orj0eT@ qwouedTyos “g°9T'Z “S9Lez *g:9T°z “g"9T" FoTpsye Ul oxeoT;tIoA nxqued nes atewd bo Toqpzundseroseu ‘4oe;ep THTNToOZeMIOFsUeT] PeTeqUTYS - OTT ad wiojuos TaROTITIea TS TrOWINSEN — Taipuofidrrosut op Txsoeyer ‘orTsdoa ap Tanadex0D — TaTn ap ToTeqord ware Tooed — Teqn op ThagITE UIP THINTabeottts eaTTnooTUy ‘ern no eeTeaeTdUoD = SunTsuey qns Sieund nes oTeqPODS op s{ejuapTove axaguew ‘tnTnz0jeWXOFsUeT} eB eUNTSsUe; qns earauNded TS *y7u ap loTajueinbts eertnooTut ‘ezeh ep eTjoaqord utad atsnqout ‘oyerq e atjoajoad uyad trrgsuetoep Tezneo eareystded - € at Trutr — i. 1S oquouesuerq qns nes ejsed Tryszeae1] [1a0eJer « eaeozTazeae o4noeTd o7ejUOU Szey od {upores TaeIqrTtuoe « i = ‘38 ‘TroyatnouT—=«Y! ‘ygn aaeqs ereoTsTrea ‘ojoejUCO aTeHURTIS © SqueanbTs TIpAqh{eo “Tapuoridrsosut tresejer « TjexoTASyep TIOFeTOZT oxeqUTYOS « STaTT od eynzgs TOTSyeTGo eaieyrEdpuT 1 naser3 ad apieqebea arestajep ‘axeybenezdns « = WuSsT op Tansoppe ep arequo « 7 OscapuTapumn bio yse0e esTSTpaUles eT ‘aqets yoTaqound vereystdep nxqued zoTeTeje7 TnTOI3UOD - wsId1 UT TPIeTeISUT ouleyos SreoTPTY — Shas7 Siaoy WO TOTTIRSTAJOp TIE NDeKS eaTeybaacrdns — yejeu nes uojeq Sivzises — e1e7e}su0D eT Nes (TH[NIUeOTIGey TrimeD| ap tdreas ed Ay 1 uzojzuos) yeorsTueTd roTTTx0ses0e Ts OTTdugr vexequtyos -|qns qeurumTr ep wat] *Z°TTL'T aysejep JOTsueosuoTy eoTeySTdep nrqued orAeUeH — yeqeu nes uozeq Sjeroeds| ep tdters ed ay 1 tq4enqts oun eyzes0 no TOTTTIeTeAsUT eereybeavrdns - | qns oftqnd yeuTwnTT Sunysuey TS RUTOIeS Op TIOWRINSEH -| TS erqewtte ap _waT| *z° TeUL'T FopequapTouT PTZeSo ND o}eIOTIS1ep 7 royaquauats vereastdep nzzued yeuerbordeu_TnToITyUOD - EINTSTYS EZPSUTO; SS opin AOTeUoZ eoTeYybeaerdns — Foritieae TS TOTOIUSPTOUT P TepTYOTT ep TS sioesep uura T xoTeteosuox} vareysTdep naqued oTequepyooe azaauen _-| uTp TdTeas od IM eP : goruyag EsUSISTSe] at4nqraqstp ep wa] “LU L'T ap vazeprooe no yebetep tntnteuosied eaxeybaarzdns — uwat op TdTe3s “O38 “Wied TapoTsTpoW| ad ax T qns oTtaqnd “‘yzpzonT 9p _vaTeqnoaxe nxqued eqeuerbord azaauen - eutuntt ep waT| ‘TT LT soTuyay TejuaISTsSe uueT ap eerepsose no yebeTep ThTnTeuoszed eesaybaaesdng -| tdteas ed ay T ans 7 TapxonT ereynsexe TuTbar ozedTstpou| oTtqnd yeutuntt nes fereqeotdxa utp aseberjer nxqued ‘eiasuew ep eexeqnoexy -| ozequowtte op _waT| “TT L'T cr see "ETE OE ——suetzer | = 1S “zg '9*Z eTTANpoo eT ap etTuntiezado gandaxe as - dd uy quewedtyoa | -¢-9t"z “sore € z t 0 et yoyeToqey UT TapoTesuy uryued eT TaeTIeA piusqstzer no roTedvoposgosep eexequower 7S eerequoUs - qan-dod ST sojaureoo vereTbex — | SIeUSTASE op STATI TZ0dSTp PT TroysTNoUT ereyeTauoD e ——‘| SavOZTITOAe ajnoptd oxejuow 1S TxRUCT}dTzosuT TxeORFeI « yapepd op yanqyno eteinqetur axeuguie gyzodns nu area ‘aqoesredut tangeBeq TS e30ejUOD eroTpoUeT « wat od aqeounze eqootqo erernqyTuT TS aTieyebea ereStxseP_¢ TyeroTx9jop PTOFeTOZT STMMOOTUT © SScnpUTABUIN PIOJSoDe PaTSTpalOT eT foqets roTsz0uUnd PareysTdep nzqjUed AoOTeTaIex TnTOAIUOD - "Srey UT AOTaUlayos PaTeOTPTN — SyeuoTjouny Sp Tojeqord werenqssze TS sTeUoT {oes | ap atautqes utp THTNqueWedtyDe e RTeNZTA PeTeOTITIOA — | WaT Tnesery od TrapStagzep TlaEynoexe eezoybearrdng - | TOTrHiepuny {hint upp toyede eeaeuerd — toTTeqou a =>38 “EyeINp EbUNT| TS uoJeq ep Tdreas ap nes eterjuez0y zoTToOTd ‘xoTTangTTA Tnze9 UT TorqUCD -| ed 4W ep eoTrIDeTS = ToT TIn-awa yeTbreue e& ve aqeqade1 TrrpUoTouns yezneo eareystdep nxqued Torquoy -| ePAngTzasTP ap WAT] “Z°TL'T eet Ti87 Sp Sjejoare ofoejer jretpeuwoy — Tajo TdpeIs MPIOeTOZT eTTHOOTUT ‘Beier Jueuwsuerq JoJoNpuos oATNIOTUT !939~qUCD etesRjer ‘ajueInbys raynooTUt ‘eqoazep ereZTTPOOT) equeueluerep TraTpauey - Dye *xoTTiposunte ‘AoTTzoSuTU ‘STeTJUeIOy xoprotd ‘1oTTuNyANy P ereUAN v9 were] UT TorIUCD = Ht qoTTroztuany } gotTuntjonaysuy nes/tTS 9TT da wroguoo Ta07RINSEW - Sreojezundsaioosu Syuemesuerq oTTNOOTUS « Sivoapzundsazosau TinjRbey FS oweyto oxrMooTUT « Sysajep eTooue STTRoOTUT nes s1sceyer « SjexoTzeyep Tansaq TARGUITYDS « Siaputide op Sjound eieotstseA © € z Tt o v1 yaigeed op aoTianqins woaemmyprut ts eereystded -] Sari queued eT exebet op STTTIeTEISUT eT FIRIONT TS wnoard eerynztaes ‘eereoTITIA — WOTSTBOJONPUSD TTISDRE CSTOOTITIOA = —FapnyusweUo1rod yiapas e 18 doTtdreys TrpaTrTeotazea eereorgTreA - Tajesdon “sovaqres “xoTesTintd sxortangnané TTxRIS ‘aoTTeIaW TOTTIRUTQUE TT4BITIHeqUT ‘yq4epung ut ereXTy ap TATNPow e (NTOoOUT nes) TeqTT THTYOo no eT}earesqo UTP pueysuos ‘z0TTdTeIS TTARIS eareOTITIAA - @yeyTANDES op TOTSIeO PO TPUT 1 xoTtapuotidtzosuy eereoeser TS eereotTstzeA- ToTTTiepuny Thant yp ToTede e oxebanos ap xoTaqued nes xoTeTobra TrAeaTTeuoTjouny eeremnbrsy - Taestayep op FoToUoZ verTTTqeys Te oueTeATAo STeATIoaTqo putatad TeTUTT Te EiueINbts ep TnTNeoTNS vezeoTFTIOA - Stjoajord op erty “oaTqoe azeojonpuoo ep aTej03 TS eretyaed tarmoour TS Tapxedey - Boajep siPore Tort ap Aoyequauats earTNIOTU] — 7335 Taposuos "TaTeIS PT TreTpeuey — Syentod suoz Ut yopye[ozt e poTUCOT TTS exeosun no eerebun — | OTT Hepung qnan{ ut queued no earezetduos TS soTrT4epunz eereotzTzen ~ Joeturt Te RiueanbTs ap _fatnreotns e atiezebea ap TTapfebap Paraybaaezdns - areoyoNpuoo od PINToTYS op eseoTnotred yxeundep no roTeuoz vareystdep naqued TeqwepTooe TorqUOD - BTTqTZTA AOTTUNTIOeFep TTxeIstdep tndoss no yynorpoymmos ad TOTTIPSUeTOEp eULIN UT TeIEpTIIe ToIIUOD ~ (ial Utad eat tqeas espeorsad eT) suaqur ayentod auoz eqez3s e0 Naser] op ouoz UT ayeoTFTURTd dTeOTQUOD - “eye "TaNgttA /ue7e9 | ap yTrROeuntTe no nesery ep auoz ad eqeorstuetd eteorquog - | gebotep Tin{euosied eareybaneidns 1S nsony PT Tey tupy — AM OTL wat] Zt Let Zed Téowpe op srequow uyzd wOTTdteIs waTepTTOSUCD — = ane Tan ToTtdte3s Te eitzerynd ep tnyinpeab eoaeotsyIOn — OTT da op oyeIOTP feyerede sotqovrtgoid tioqeINSeH — ST “were; Uy ToToWSySS woresTpTU |S Sietosds trzeo0 No umsucS ep roTeJound eaxeyboaeadns — ToTTIpionT eareynooxe naqued TyjoId urp TnTnTqeo ev TS NTqeO |p NTNesesy eoreOTFTIUePL - Ttfonz4su0s ap roTezeTques euoz ut soTTanWRdes eareyboaezdngs - sotuyea Tequeystse vareproop TS yebaTep TnTNTeuosted vaxeybaaezdns — yngnosery pe juSIND [AToTqUOD - 730 Turbos TRpOTJTpou MTIpIONT op TrapINdexS AX Tt eerepaa ut axeqeotdxe utp eereberq01 naqued erseueW - ezequowtte ep sat| Ee" TT {itaoytsdoa 1S) trjeieder op taprony tridecey — — Tid] THITeIsUT TAROTITIOA — a AX OTL FtIPIS AIL OUTGOG STLOTITION — MOLL FTdeys eTeOJDETOO o1eq BILOTITIOA — Otped ouajUe oTeOTITa0A “OTeIUOW — WaT oreoyoNpuoo Taprqueuzed — 7335 Joy Friepeysuy /Tinumap “aATIOSTGO ‘ratpeTo ‘quewed op ede waT THINqrzeqeb eareoTyT IAA - Sydeou op 7S tz op AOTozTTeq esrTNoOTUT Nes eeTOTpowoY — etede ejiedeput e 1S [nuaray eptTosuos as e ap {ndoos uy ‘soTTTjepuny veratdosde utp zoTazntey TS ToTTinTew tatjoeiord eoresesou_- FOTSaTIeUTOU STP TIapaaaid Tou no ag9eyTWAOJUOD UT Nes TeTUTT eUOZ UT agnaRde eaTIDeETGO Tou ap edej txetdoade tS yapStonrout ep TarpyuoweTboy - SieojeZuNdseTODeu TOTES eeTTHSOTUT | nes varereder TS roTEZzTTeq TeTITzod TS TTARIS ReTeOTITIEA — ee aieoqezundserooau TOTSS eaTTNOOTUT 1S orepuTquT TS erouT{sns ep TOTawWaTS eareoTITIeA - aaa ToTeTeojeIqrATIue NDoTUT nes TaT}tzod eaareyoer0o TS PereoTyTIeA — Stioaioid op TOTaTeut Parie[ber 1 ealeotstieA — Byoazap eiuaUETS ap_vorinooqur 1S ToereoyeTozY TITRIS vaTeOTSTIOA - Tdtejs Nes S1eojyONpuod | | ad ejnzgo xoTeqoetTGo eeremNgeTUL TS eereastded € z i T oO | eax 9 SiueanbTs taerqrieo “jrpuorsdysosuy ereoeyer « atiejabea ereStayep « Se-npurseuin "PIOISeDe PaTeTpaUST eT ‘oqets xoTazound vareystdap niqued teTeiet TnTorjUCD - BTIP{[OZT Op yousjstzor eateotytIey — Byey{SoeU PT AOTTHaoseose 7S soTrduyT eerequTyos — Tynqhaoztuang TT}IBO wtOsUOD) aoTTT1ose|.R TS TOTTauRT e PReOTJTUeTd RarequTYyoSs - WoTezey eaTeotsiquepy TS TTieyTMUTIUCO PATeOTITIOA — qoTeqooyep eereystdeq — {eqoayep eTeuTuTey ‘aueOsueut ‘quntqeo trjexedez ‘oueotoo TapToZT ‘eqoPqUOD TrIaDeser fesae ojueinbrs ortnooqur) equeueluezep TzeTpowey - were; Uy TOToUOyOS eaTeOTPTY — SXF _Aopeteder TS JoTeusoq eoieotsTIeA — TOT TagAON, eaTeynoexe naqued Tygoxd uyp rntntqes ev TS nTaeo ep ThTMesezy eareoTsTqUePI ~ TrionTysuos ap roTeretques euoz uy ToTTANARdgs eereybeavrdng ~ SoTUyaR Teitaystse earepzooe 1 yehaTap_TnTaTeuosted eareyboavsdng - niqeo op Tynosery Te queTNS THToOIIUOD — 7398 FaRIONT Op TTABINDeKS aM varepan ut arejeoTdxe utp eereberjar nzjued arneueN - T qeurumqt ep sat] ‘e*t' ett TeTLL'T 9TT gq nes/TS TOTTIoOzTUINZ AOTTUNTAONIASUT WIOJUOD TIOIRAINSEW ~ | “O38 UvW erezTQeUOIHe Sp “ISUT SIeOTITIEA — JueweSueiq ep 1S eTedtoutad eptaty ‘SaeuoTyoes Op yyano ‘etingtaistp ep Tryno ‘er90er3 ap TyqNo ereuTSeqTqUT — ToS eyep eareystdea — Te}08yep S[euTuae) oueosuew *tantqeo tr4ereder ‘aueotoo TaRTOZT ‘ejoe\UOD TzeDRyOT tasae ojueanbts ertnooqut) equeweluerep treTpeuey - suntsuey TS pupores sp yioweansen — B]eTTsaosu PT AOTTTIoses9e eaTeqUTYyOS — (ratnaoz twang TTizRo wrosuoo) xToTTTrIOse0De e PAvoTsTULTd verequTYUOS — € z T ° it "338 ‘ToTtzedez eortdoy ‘Tanquen ‘etetiuer03 yotd gdnp nTqeo ep TnTheser} THTorjUOED — (rraeas ut ‘ato p eT) NTqeo ad yatn ap Truntsesd tnTorqueD - (TtneIpTY mynytnorto wexesueje ‘oxy zoqeradex 18 x0TauI0q Piuezard | ‘Inqntqeo eexetdorde uy oTeTqUes od ZOTTARIONT © eTInooKs ap_“puoo pugotstzea) ntqeo ep TnInesexy TNTorUOO — AX OTT sat| “e"TL"t ST Lt FoTtrozTuIng | xoTTuntyons3suy nes/TS 9Tt Ba WIOJUCO TxIOWPINSEA — aa nes ond utp (eT}oo301d TS STTeaut) TeTequeU eezVoT;TIOA — FoTeqoagep eeieystded —| a1eqoesop gdnp zoTeTeuTuIe; nes toTauPOsuEM ‘TNTNTqeD verPIedey - fa FoTsquSpTouT pe azewsxn eo WeTOZT NTGeo ap TnTNusuory TNTOIWUED ~ FoTrTreae 7S roTejuepToutT © STepTyOTT op oxaouen — xT] qToTereder 1 roTeuroq | PareoTyTIaA “TNINTQeD Tn{neser} Te yewerhord [nTor\UCD - | FOUFARIONT vaIeynoaxe nIqUEd qrgoxd_uy THTATqeo e TS nTqeo ap TnTneser} vareoTyTIWapl - [—-_————Seperep jninqeuosied © t8 Tronr3su0o | ap roTererques euoz uy TOTTINIRdes eaxeybeneadng - soTuyes TesueysTse eazeprooe TS yebatep Tn{nTeuosred eazsybenerdngs — “Dye ‘wyber op TIROTITpOw IW ap aotrq998T= /tapsony ep eereynoexe nzqued oyeuezbo2d arnsuen - yeTbrous e ToTrantqeo e eieorgouy op ju{nupbex eereotstIeA —| etingtzastp ep sat| ‘eet eT“ tT am SoTIPJeW ATT}ied eT TIiO}}SdOA aTooejele | SxeojpZundsoroDou FaInjEboT TS oweyo SITNOOTUT « @yeroTIeyep Tanoeq PAEqUTYOS Siepupide ep aqound SyesT]TIaA « ezeoztyaeAe ofnopTd arequOW 339 “Troe TADUT ‘yn faqarjoo areoyyTIaa ‘ajoequOo aTebues3s « im eee a z Tt ° at r Taye 7Peurqor ‘ejuezsyzer TPs /TOIwSTS Tezebap) gorexoue tS sortrieTeasuy vexvotstrea_‘eezouTiezauy — TunTXSUOD Sp olejound eT ToTereoyeredas voreotstsen — ToTaaPoTPOTROSAp woremnseM “eateoTITION — TIeae TS SiuSpTout eT eyeyasep Tos wwouste eereredey — qoeyep_ep FHTNSoT eareystded — TipuoTidtaosuy TS eteoreu ep Tapyetdwoo TS treoeFeu — TaTHaoZTuINg aopttidtrosezd 8 OTT da “Juoo TIOTITIOA TS TIOIWINSEW — Zoprmmpod TS ToTetouny ‘oTaTeueo vaTeoejor “PSTeOTITIAA — 7 a oa ‘zaqn arezyinsazd) aTeyoeds AOTTTIeTeISUT eETeOTFTION ~ joTeueosuewt Té opeutwss] roTeIadeo wersoeJar TS eaTwOTETIOA - Syentod eTousz | uy oTeuquTe; ToTeiedeo ev ROTUCOTTTS exeosun no eerebun - Ve € : zi _ [ e [0 ANEXA 3 Unitatea Subunitatea Centra Formatia ee Data oe Nota de constatare @ Instalatia controlata: = Neconformititi constatate [Nr | Aprecieri astpra gradului de ] on Descrierea neconformitatilor constatate | recut ateneted! | c | 7 - | | 7 { oo | | 2 pacts [ | } i | r T I | | = [ | l 1 CL I Semnatura celui care a efectuat controlul Semnatura gefului de lucrare Pregitirea lucrarilor de remediere [Bata proaramats pentru remediere Necesarul de materiale, piese de schimb Yecesarul de mijloace auto Necesarul de utilaje ui formatiei de lucru Semnatura seft Executia lucrdrilor de remediere T [Data 7 | Modul de solufionare a neconformita filor Semnatura sefului formayiei de lucru care a efectuat remedierea ecesarul de ore-om | UNITATEA __ SUBUNITATE! Wune gi prenune ANE: Denum rea Programat ate Ore-om norm 5 Realizat Cantit Ore-om efectiv lucrate 7 ez oc ava] wa roaurs Tei0n ST noow_| re | oc | 6z | oe | ce | oz | sz | ster berterrtor Tyr waasaa A UNIT: SUBUN comands nr nstala cod Lucrarea Ordin de executie Nr. | Ora doc. | inceperii Ora terminarii uborizatia de lueru Instructiune tehn I Dispozitii bala [ Atributie de ser / ore Denumirea operatiei i u fiecare comand’ in parte ttocmeste pe! oanele dela 0-3 ' ca 4 se completeaz’ de cAtre seful de echipa. minalizeaz& de c&tre ge: ore 1a dispozit. dispozitie Regim Regim normal | sy; = magazie Cant UM | Cant C. Recuperate gi predate Denunirea OM] Cai alell na geful de echips pe durata desfagurarii lucrarii formatie zi tdord suo} m0 J0}ezI@s1u20 un yeredas =\souDoju 28 1s ugiOn| ep ouoBa}e> e1c04 Niu lo lo [0 lo jo jo lo lo lo lo lo jo lo | ‘WwioL lo 7 jo jo lo jo T_T al a - ag jo |o d lo a jo jo jo jo ul lo _ jo jo lo jo | lo jo fo Ce lo jo yy jo” lo jo} jo jo d] f Sos Pet 3 i bfe oe F Se | ] f 4 4 | 3 al sfal sl el ela F a] =] §| sf] He HAHAE ala gli eon i a4] s}el el sy el alg] €]} ste] aye HT) an 3 maf fie fx fomfn ff fel ada ln totale a] E [S| veesomcone | a] 7d Tar L Tr L Ta roy om yom 30 vooivo twouvzrnaunaat ww rious PROGRAM ANUZ TRU LUCRARI DE Ri cu FORTE TERTE EFECTUATE Anexa u/M km bue nA A1979) Ul 9j9UaWedIyD9 1s puudno as uejd UL . {= (2nq S] s]) ozy 31 2] una 2] 8] emsew raqejeysut easjwnuag A = a lue ad sojues9n| eaxezmedoy oa Bjewuou eyeIA ap eyeing || SOINHALIIZIASY IG YO WHAM Tw WALLOAdSUAd JO NVId vaLVLINnans Ss exouy VALVLINN en2zas ul ajaquauediyoa | puudno as ueld Uj, o| 8 9 injmuawediyos g| 32 Is 2a eomnwnueg 8 23 = 8B z Zz 8] 82 | Rlenew] de] 2 8 1ue od sojugion| easeziedoy B] 83 78] om | & 5 tot efeysul eamunuog & sewn | | eo —t YOTALNAWWdIHOF IS HOT VIVLSNI IIXW14OUd TW YAILO3dSY3d 3G NVId vaLvuinnans 6 exouy a gue el om UNITATEA SUBUNIT RAPORTUL DE AC AL CENTRULUI PE LUNA ea fondului de timp Capacitatea efectiva Concedi z Fond de timp disponibil = total absente nenotivate alte cauze in regim normal (4 tii pe categorii de IA_(interventie accidentalal Reparatii Alte lucrari Total cai lan | Real lucrari ® 9 de lucrari Categorii de nstalatii 4 | Lucrarea z a Reparatii 7 Reparay TO, cP aratii Reparatii LO cP RT TA Reparatii ce RP TA Reparatii 10 RD TA Reparatii 0) CP RT TA Reparatil rivind re z&ri sarcini de