Sunteți pe pagina 1din 3

E.D.

ionaliin Con
i Bucu -llfov
Bt.lN:E'.Rll..ii rzfi
E:.i.rGON.SfrRUilRiE

(conformprevederi|orLegiinr.50/1991,repub|icatainanut2offigea
l0/1995
si H,G.R,
nr.925/1995)
adresata
d-luiDirector,
incaresevapreciza
naturainterventiei
ceseface
asupra
constructiei.
Incazulincarecererea
estefacuta
dealtapersoana
decat
titularul
Cerificatului
deUrbanism
procura
estenecesara
autentificata
datadetitularul
Certificatului
de
Urbanism.
Pentru
eventuale
completari
/ precizari
ladocumentatia
depusa,
sevamentiona
unnr.detelefon
lacaresepoate
apela,
lanevoie.

*':'gERfiijHilefi#'l.:UE':':URBfiN.i$iffi
(copie
xerox).
$,;;,ef*NU
deCadastru,

cuincadrarea
inzona,
sc,:1:500
si 1:2000,
obtinute
delaOficiul

fiii':Pffi..:i.DEii:i$tfiH.
ff,n.sc.1'.200,
intocmit
sisemnat
deproiectant,
carevacuprinde
,stampilat
cladirile
invecinate
existente
deverificator
deproiecte
atestat.
5'ilifie0Rnt|:RlEEriiNi0T*RifiEE
princertificatul
cerute
deurbanism,
dupacumurmeaza:
a) In cazulschimbarii
destinatiei
unorspatii acordul
comitetului
asociatiei
de
proprietari
si,inmodexpres,
al proprietarilor
cucareseinvecineaza
peorizontala
sipevedcala.
- acordul
b) Pentru
proprietate
suprafetele
(comuna)
indiviza
asociatiei
deproprietari
(proprietarilor),
c) In cazulalipirilor
la calcan,
dacase adopta
solutia
de subzidire
a imobilului
invecinat,
inacordul
notarial
alvecinului
sevamentiona
inmodexpres
caaccepta
subzidire

6'iiiiir.rTiErr.E.
DE

0,,.,1e.n0$$tu:,ui::pullrnu,ifiUfi6fitz#lRE*::,w.Eg'Ur#Ri'tiifiUc'nfiry

;,,ffi4,,;DTAC:
intocmit
prevederilor
conform
Legiinr.50/1991,
Anei;ni,i,puOtiCiii-in'M,'0.
nr.933/13.10,2004,
prin0,U,G.
completata
nr.21412008,
prinLegea
aprobata
nr,2ffiflAAg.
Proiectul
pentruautorizarea
executiei
lucrarilor
de constructii
ie elaboreaza
de
proiectanti
persoane
autorizati,
fizice::,au,juridice
si esteextras
dinproiectul
tehnic
intocmit
prevederilor
i
conform
legale
ip .:,J03f0,
compus
din:

fi,ii{i;iii::Ei$r
:i,sllr$:EmillfifirtiRijEE'i:P:Rg:iEGf#N*i.c0n,
comptetata
cunumete
inctarsi catitatea
proiectantilor,
precum
sicupartea
pentru
dinproiept
careraspunde,
8i2:i:;:i:iil:E

Incaresevorpreciza
obligatoriu
cerintele
la
caredocumentatia
vafi supusa
verificarii,
semnat
deproiectant
si,dupaca.,deverificator
de
proiecte
atestat,

fiEl{iNlGiii.i.H,E:,:i:,REZ
I$,Tu:[tf
fi .;.i.'iii

semnat
de

proiectant,
verificatorul
deproiecte
atestat
siinsusiide
exbeit

NOTA:Memoriul
tehnic
va cuprinde
in modobligatoriu
uncapitol
in carese vor
descrie
masurile
ceseiaupetimpul
executiei
lucrarilor
pentru
asigurarea
sigurantei
si
stabilitatii
cladirilor
invecinate
existente,
dupa
caz,
8iilti::i:iRHfEH*fiHiDHiiffiHHlHfGfiRE
intocmite
dsverificaton
deproiecte
atestati
.

IG

etc)
$.16i#iiGO.P,f pe ambele
fete,
expertului
tehnic,dupacaz,

,l#nH8,t$Wiffifii
(instalatii, avizgeoteh
nic
verificatorului
de proiecte
si

PTESE
DESE,VATE.
- Piesele
8iiifr:iiiii'ifiRlJ.lfE0-trURfi
desenate
de arhitectura
vor cuprinde
plansele
pr:incipale
privind
arhitectura
fiecarui
obiect,
redactate
lasc,1:50sau1:100,
d'upa
cumurmeaza:
- planurile
cotateale tuturor
nivelurilor
subterane
si supraterane,
cu indicarea
functiu
nilor,
dimensi
unilor
sia suprafetelor;
- planurile
- terasa
acoperisurilor
sausarpanta,
cuindicarea
pantelor
descurgere
a
apelor
sia modului
decolectare
a acestora,
inclusiv
indicarea
materialelor
dincare
seexecuta
invelitoarea:
- sectiuni,
- inspecial
caracteristice
peliniadeceamaimarepanta,
acolo
undeeste
cazttl,care sa cuprinda
*0,00,
cota
coteletuturornivelurilor,
inaltimile
determinante
aleacoperisului
cotele
la coama
si la cornise,
fundatiile
cladirilor
invecinate
lacaresealatura
proiectate;
constructiile
- toate
fatadele,
cuindicarea
materiplelor
si finisajelor,
inclusiv
culorile,
cotele
si cu
indicarea
racordarii
lanivelul
terendil"ii
amenaiat,
- planuldefundatii
llRU.gfill:Rfi
sevaredacta
rasc.1:50si vareleva:
'
- detalii
defundatii;
modul
derespectare
a conditiilor
geotehnic;
dinstudiul
masurile
de protejare
a fundatiilor
cladirilor
invecinate,
la carese alatura
constructi
proiectate/consol
ile
idate.

ts';ilUn...,Cart

In conformitate
cu prevederile
Legii nr. 325t27.0S.2002
pentruaprobarea
Ordonantei
Guvernului
privindreabilitarea
nr.2912000
termicaa fondului
construitsi stimulareaeconomisirii
energieitermice,proiectelepentru
constructiile
noi,pentruconstructiile
carese consolideaza,
modernizeaza
sau
sereabiliteaza
vorcontine
obligatoriu
verificarea
lacerinta
decalitate
E,notede
calculalecoeficientului
G de izolaretermica,
pentrucladiricu destinatia
de
locu'ire,
respectiv
-.
G1,pentrucladiricualtadestinatie
Calculuf
sefacein conformitate
cuprevederile
Normativului
C10T11
...4t1gg1.
coeficientul
G,G1vafi specificat
in memoriultehnic
dearhitectura.

ihdosa
ii/:t

tdhinii

S:l

l:+Gob:i

NQ]AIII4P-O-RTANIA
:
Expertiza
privindalipirea
tehnica,
constructiilor
noi la constructii
cu
calcane,
va cuprinde,
obligatoriu,
un setdefotografii
(atatexterioare,
catsi
interioare,
in fiecareapartament
aferentcalcanului)
cu stareaactualaa
calcanelor,
iar expertul
va facereferire
expresa
la starealor si va preciza
eventualele
masurinecesare
pentruconservarea
stariicalcanelor
petimpul
executiei
lucrarilor
lacladirea
dereferinta.
Toatecladirile,care intra in razade influentaa lucrarilorde
constructie
pentruobiectivul
carese realizeaza,vor
fi urmarite
dinpunctde
vedereal comportarii
lor pe tot parcursul
executiei,
cat si in perioada
urmatoare,
peo perioada
definita.
(Extras
dinNormativ
Np120.06).

11min'istqiulUi

hi|iace$tu|iar