Sunteți pe pagina 1din 17

Ce impozite si taxe trebuie sa platesti?

Cunoasterea mecanismului de impozitare si, în special, a facilitatilor oferite IMM-urilor, te va


ajuta sa nu cazi în capcana acelor greseli care se fac, de obicei, începând cu primul trimestru din
viata de „întreprinzator cu acte” si care sunt destul de costisitoare pentru a regreta, mai târziu, ca
ai pornit la drum insuficient pregatit. Mai întâi, trebuie constientizat faptul ca întreprinderea nou
constituita devine responsabila din punct de vedere juridic pentru neachitarea în timp util a
impozitelor, taxelor si altor plati obligatorii.

Principalele acte la care se raportează, din acest punct de vedere, activitatea antreprenorială,
sunt:

• Codul Fiscal al Republicii Moldova


• Legea Bugetului de Stat
• Legea privind punerea în aplicarea a titlurilor Codului Fiscal

• Legea privind tariful vamal.

Facilitati fiscale

Conform art. 49 din Codul Fiscal, reprezentanţii sectorului IMM beneficiază de o serie de
facilităţi la plata impozitului pe venit, după cum urmează:

Antreprenorii sunt scutiţi de plata impozitului pe venit pe un termen de 3 ani, dacă întrunesc
următoarele condiţii:

• încheie un acord în această privinţă cu Serviciul Fiscal de Stat;

• dispun de un număr mediu anual de salariaţi de la 1 la 19 persoane, suma vânzărilor nete


anuale nedepăşind 3.000.000 lei.

În cazul în care toate obligaţiile stipulate în acord au fost îndeplinite, după expirarea termenului
prevăzut, agenţii economici au dreptul la o reducere de 35% a cotelor impozitului pe venit în
decurs de 2 ani.

Impozite şi taxe

Impozitele şi taxele fac parte din categoria de plăţi obligatorii pe care orice agent economic
trebuie să le facă, în conformitate cu legislaţia în vigoare. (Acestora li se alătură contribuţiile de
asigurări sociale şi contribuţiile de asigurări medicale)

Categorii Tipuri de impozite şi taxe


 Impozitul pe venit
 Taxa pe valoarea adăugată
Impozite şi taxe
 Accizele
generale
de stat
 Alte impozite generale de stat: impozit privat, taxa vamală,
taxele rutiere
Impozite şi taxe locale  Impozitul pe bunurile imobiliare
 Taxa pentru amenajarea teritoriului
 Taxa pentru unităţile comerciale şi /sau de prestările de
deservire socială
 Taxa pentru prestarea serviciilor de transport auto de călători
pe rutele municipale, orăşeneşti şi săteşti (comunale)

 Alte impozite şi taxe: taxa pentru folosirea resurselor naturale,


taxa hotelieră, taxa de piaţă etc.

Atenţie! Impozitele, taxele şi celelalte plăţi obligatorii pot suferi, periodic, o serie de modificări.
De aceea este strict necesar ca antreprenorul să fie la curent cu documentele normative care le
reglementează. Prin urmare, pot fi consultate bazele de date electronice existente la adresele:
http://www.justice.md; http://www.fisc.md, precum şi Monitorului Oficial care se află în
majoritatea bibliotecilor (dacă nu sunt fonduri alocate pentru achiziţionarea lui). De asemenea, în
cazul în care apar unele nedumeriri, este indicat de a face apel la consultaţiile oferite de oficiile
teritoriale ale Inspectoratului Fiscal de Stat.

Acest compartiment include interpretarea corectă a legislaţiei în vigoare pentru perioada fiscală
2008, în interesul şi avantajul tău!

Cum sa obtii licente si autorizatii?

Majoritatea activităţilor antreprenoriale se desfăşoară în baza licenţelor şi autorizaţiilor, în


conformitate cu legislaţia în vigoare a Republicii Moldova.

Licenţa este un act oficial, eliberat de autoritatea pentru licenţiere, ce atestă dreptul titularului de
licenţă de a desfăşura, pentru o perioadă determinată, genul de activitate indicat în acesta, cu
respectarea obligatorie a condiţiilor de licenţiere.

Licenţierea se efectuază de către Camera de licenţiere a Republicii Moldova, în baza Legii


privind licenţierea unor genuri de activitate Nr.451-XV din 30.07.2001 Monitorul Oficial al
R.Moldova nr.108-109/836 din 06.09.2001

Documentele necesare pentru obţinerea licenţei(art. 10)

Pentru obţinerea licenţei, conducătorul întreprinderii sau organizaţiei ori persoana autorizată de
acesta sau persoana fizică nemijlocit depune la autoritatea de licenţiere o cerere de un model
stabilit, care conţine:

a) denumirea, forma juridică de organizare, adresa juridică, sediul, codul fiscal al întreprinderii
sau al organizaţiei ori numele, prenumele, adresa şi codul fiscal al persoanei fizice;

b) genul de activitate, integral sau parţial, pentru a cărui desfăşurare solicitantul de licenţă
intenţionează să obţină licenţa;

c) locul de amplasare a filialelor sau a altor subdiviziuni separate a întreprinderii sau


organizaţiei, la care se va efectua activitatea în baza licenţei;

d) confirmarea de către solicitantul de licenţă a abilităţilor sale de a desfăşura pe răspunderea sa


un anumit gen de activitate şi a veridicităţii documentelor prezentate.

La cererea de eliberare a licenţei se anexează:

a) copia certificatului de înregistrare de stat a întreprinderii sau organizaţiei ori a buletinului de


identitate al persoanei fizice;

b) documentele suplimentare în conformitate cu lista prevăzută la art.7 alin.(2) pct.c).


Documentele se depun în original sau în copii cu prezentarea originalelor pentru verificare.
Documentele pot fi însoţite şi de copii pe suport electronic.

Cererea pentru eliberarea licenţei şi documentele anexate la ea se primesc conform borderoului a


cărui copie se expediază (înmînează) solicitantului de licenţă, cu menţiunea privind data primirii
documentelor autentificată prin semnătura persoanei responsabile.

Cererea pentru eliberarea licenţei nu se acceptă, în cazul în care:

a) aceasta a fost depusă (semnată) de către o persoană care nu are atribuţiile respective;
b) documentele sînt perfectate cu încălcarea cerinţelor prezentului articol.

Despre neacceptarea cererii de eliberare a licenţei solicitantul de licenţă este informat în scris,
indicîndu-se temeiurile şi respectîndu-se termenele prevăzute pentru eliberarea licenţelor. După
înlăturarea cauzelor ce au servit temei pentru neacceptarea cererii de eliberare a licenţei,
solicitantul de licenţă poate prezenta o nouă cerere, care se examinează în modul stabilit.

Autorizaţia – este un act de autoritate al administraţiei publice locale prin care se obţine dreptul
de a desfăşura o anumită activitate, în baza unor documentaţii specifice pentru fiecare gen de
solicitare în parte.

Activitatea de autorizare se desfăşoară în baza unor Hotărâri ale Guvernului Republicii


Moldova, care cuprind regulamente de autorizare, desemnând, totodată, şi organele
împuternicite cu efectuarea acesteia.

Documente necesare pentru obţinerea unor autorizaţii

Lista actelor pentru obţinerea autorizaţiei de funcţionare


Lista actelor pentru obţinerea autorizaţiei de schimbare a destinaţiei construcţiilor şi
amenajărilor
Lista actelor pentru obţinerea autorizaţiei de desfiinţare a construcţiilor
Lista actelor pentru obţinerea autorizaţiei de construire
Lista actelor pentru obţinerea certificatului de atribuire a adresei postale
Lista actelor pentru obţinerea certificatului de urbanism pentru elaborarea documentaţiei de
proiect
Lista actelor pentru darea în arendă / locaţiune a terenului aferent
Lista actelor pentru prelungirea termenului de dare în arendă a a terenului aferent
Lista actelor pentru privatizarea terenului aferent
Lista actelor pentru obţinerea autorizaţiei de construire şi amplasare a publicităţii exterioare
Lista actelor pentru obţinerea certificatului de urbanism privind amplasarea dispozitivului de
publicitate pe perete sau acoperiş
Lista actelor pentru obţinerea autorizaţiei de construire şi amplasare a inscripţiilor şi
imaginilor exterioare

Cum să ţii evidenţa contabilă?

Ce reprezintă evidenţa contabilă?


Ea reflectă operaţiunile de ordin economico-financiar ce au loc într-o întreprindere, pe
parcursul unei perioade de timp determinate (o lună/ un trimestru/ un an), operaţiuni care sunt
consemnate într-o anumită ordine şi conform unor reguli bine determinate, stipulate de legislaţia
în vigoare. Fiecare tip de afacere trebuie pus în concordanţă cu tipul de evidenţă contabilă
corespunzător.

Cadrul legislativ

Principalul document care reglementează activitatea contabilă este Legea contabilităţii,


Nr. 113
din 27.04.2007, în vigoare de la 01.01.2008. Deşi contabilitatea se raportează la parametrii
cantitativi ai activităţii de business, în articolul 6, alineatele 1 şi 2 se fac unele referiri şi la
aspectele calitative ale acesteia.

Principii de bază şi caracteristici calitative

(1) Contabilitatea se ţine conform următoarelor principii de bază:

a) continuitatea activităţii;
b) contabilitatea de angajamente;
c) permanenţa metodelor;
d) separarea patrimoniului şi datoriilor;
e) necompensarea;
f) consecvenţa prezentării.

(2) Informaţia din rapoartele financiare trebuie să corespundă următoarelor caracteristici


calitative:

a) inteligibilitatea;
b) relevanţa;
c) credibilitatea;
d) comparabilitatea.

Cu privire la obligativitatea ţinerii contabilităţii, în art. 7, legea prevede:

(1) Standardele de contabilitate constituie baza ţinerii contabilităţii şi raportării financiare


de către entităţi şi sunt parte componentă a cadrului juridic al Republicii Moldova. Pentru
entitate, standardele de contabilitate sunt obligatorii şi acestea se selectează în conformitate cu
art.4.

(2) Entitatea este obligată să ţină contabilitatea şi să întocmească rapoartele financiare în


modul prevăzut de prezenta lege, de standardele de contabilitate, de planul de conturi contabile şi
de alte acte normative.

Ce sunt standardele naţionale de contabilitate (SNC)?

Sunt standarde şi interpretări bazate pe directivele Uniunii Europene şi pe S.I.R.F., elaborate şi


aprobate de Ministerul Finanţelor al Republicii Moldova, care stabilesc reguli generale
obligatorii privind ţinerea contabilităţii şi raportarea financiară.
Conform art. 8, alineatele 1 şi 2, contabilitatea se ţine în limba de stat şi în monedă
naţională, iar contabilitatea faptelor economice efectuate în valută se ţine atât în monedă
naţională, cât şi în valută străină, potrivit standardelor de contabilitate.

Cui revine răspunderea pentru ţinerea evidenţei contabile?

În funcţie de forma juridică a întreprinderii, aceasta se repartizează după cum urmează:

Tipuri de întreprinderi / întreprinzători Factorul de răspundere


a. Întreprinzători individuali • Proprietarului
b. Întreprinderea ai cărei proprietari au răspundere
• Partenerilor
nelimitată
c. Întreprinderea cu răspundere limitată • Conducerii (organului executiv)
d. În entităţile neprevăzute la lit. a), c). • Conducătorului entităţii

Ce sunt etaloanele de evidenţă?

Sunt unităţi de măsură-standard care exprimă cifric, cantitativ şi valoric mijloacele


economice, sursele de formare a acestora şi procesele economice.

Tipul de etalon Ce exprimă Unitatea de măsură


Etalon natural Mijloacele economice (activele) Metri, kilograme, litri, bucăţi etc.
Cantitatea de muncă cheltuită pentru
Etalon-muncă Minute, ore-muncă, zile-muncă
producere / prestare
Lei moldoveneşti, euro, dolari
Etalon bănesc Patrimoniul în formă bănească
etc.

Moduri de ţinere a evidenţei contabile

Întreprinderile cu răspundere limitată şi cele cu răspundere nelimitată care fac parte din
sectorul IMM organizează şi ţin contabilitatea în baza sistemului contabil, în următoarele
moduri:

a) în partidă simplă, fără prezentarea rapoartelor financiare dacă nu depăşesc limitele a două
din următoarele trei criterii pentru perioada de gestiune precedentă:

- totalul veniturilor din vânzări - cel mult 3 milioane de lei;


- valoarea de bilanţ a activelor pe termen lung - cel mult 1 milion de lei;
- numărul mediu scriptic al personalului în perioada de gestiune - cel mult 9 persoane.

În acest caz, întreprinzătorul îşi poate elabora propria politică de contabilitate, utilizând
formularele recomandate de SNC, întocmind rapoarte financiare în volumul şi conform
formularelor prevăzute de legislaţie.

b) simplificat în partidă dublă, cu prezentarea rapoartelor financiare condensate (simplificate)


dacă nu depăşesc limitele a două din următoarele trei criterii pentru perioada de gestiune
precedentă:

- totalul veniturilor din vânzări - cel mult 15 milioane de lei;


- totalul bilanţului contabil - cel mult 6 milioane de lei;
- numărul mediu scriptic al personalului în perioada de gestiune - cel mult 49 de persoane;
c) complet în partidă dublă, cu prezentarea rapoartelor financiare complete.

Ce vrea consumatorul si ce permite piata?

Dacă nu poţi răspunde „Ştiu!” – cu siguranţă în glas şi zâmbetul pe buze - înseamnă că


dacă nu „mâine”, „poimâine”, cu certitudine, vei da faliment. Pentru că el, consumatorul,
dictează, de fapt, regulile de joc în cadrul pieţei. La nevoile, dorinţele şi pretenţiile lui trebuie să-
ţi racordezi produsele şi serviciile. Pentru a reacţiona însă, în mod adecvat, este imperios necesar
să cunoşti câte ceva despre comportamentul consumatorului în general şi al celui din Republica
Moldova, în particular. Să înţelegi ce este segmentarea pieţei, de ce ai nevoie de cercetările de
marketing şi ce înseamnă a fi competitiv. Să afli cum să alcătuieşti un mix de marketing eficient.

Întotdeauna va exista, din câte putem presupune, nevoia unei acţiuni de vânzare Dar ţelul
marketingului este să-l cunoască şi să-l înţeleagă atât de bine pe client, încât produsul sau
serviciul să i se potrivească perfect şi să se vândă singur.

Peter Drucker

Una din funcţiile principale ale marketingului este cercetarea pieţei şi a


comportamentului consumatorului. Rezultatele ei reprezintă fundamentul oricărei acţiuni
ulterioare. Or, dacă baza nu este bine implantată în realităţile mediului de referinţă, atunci tot
eşafodajul de strategii, tactici şi tehnici riscă să se prăbuşească, la un moment dat. Din păcate, nu
se poate face marketing „după ureche”, aşa cum se poate cânta fără partitură. Nu sunt suficiente
intuiţia şi abilităţile comerciale native. Şi fiecare potenţial antreprenor ar trebui să perceapă şi să
accepte acest lucru de la bun început. Trebuie să ştii foarte exact ce, unde, când şi cum să-i dai
consumatorului;cine îţi sunt concurenţii; care este conjunctura pieţei, ce permit şi ce nu cele două
medii ale întreprinderii: intern şi extern. Pentru aceasta, află mai mult despre cercetarea de
marketing.

De ce trebuie să protejezi consumatorul?

Din două motive:

a) pentru că, dacă vii în întâmpinarea necesităţilor şi dorinţelor lui cu mărfuri de calitate, dacă te
strădui în mod vizibil să-i satisfaci dorinţele, ai şanse reale să obţii profitul scontat. Dacă nu,
poţi avea parte de „reversul medaliei”.

b) iar dacă ai neşansa să nu se mulţumească doar să-ţi întoarcă spatele (odată ce l-ai tratat
necorespunzător), te reclamă la forurile în dreptşi nu numai că nu câştigi mare lucru, dar rişti să
plăteşti amenzi grase, să fii pus „la index”, ştirbindu-ţi totodată imaginea.

La ora actuală, se poate vorbi, în Republica Moldova, despre un consumator responsabil


şi implicat. Care nu mai „tace”, în virtutea inerţiei, ci este capabil de ripostă. O atare atitudine are
drept fundament nu numai aerul occidental adus de cei reveniţi de peste hotare cu alte viziuni, cu
alte pretenţii în materie de calitate, dar şi eforturile depuse de-a lungul anilor pentru formarea
unui sistem funcţional de protecţie a consumatorului.

Impozitul pe venit

În conformitate cu art.15 al Codului Fiscal, suma totală a impozitului pe venit se


determină după cum urmează:
Tipul de persoană Cota de impozitare
• Persoană juridică;

În mărime de 0% din venitul impozabil


• Gospodăriile ţărăneşti (de fermier) şi
întreprinderile individuale
• 7% din venitul anual impozabil ce nu
depăşeşte suma de 25200 lei;
• Persoană fizică
• 18% din venitul anual impozabil ce
depăşeşte suma de 25200 lei;

Obiect al impunerii este venitul brut (inclusiv facilităţile), obţinut din toate sursele de
către persoanele fizice sau juridice, exceptând deducerile şi scutirile la care are dreptul această
persoană.

Venitul brut este venitul obţinut din orice surse aflate în Republica Moldova, precum şi cel
investiţional şi financiar, din surse aflate în afara Republicii Moldova.
Deducerea reprezintă suma care, la calcularea venitului impozabil, se scade din venitul brut al
contribuabilului conform normelor stabilite în Codul Fiscal. Se permite deducerea cheltuielilor
ordinare şi necesare, achitate sau suportate de contribuabil pe parcursul anului fiscal, exclusiv
în cadrul activităţii de întreprinzător.
Venit brut – cheltuieli suportate în cadrul activităţii de întreprinzător = Venit impozabil

Deducerile aferente activităţii de întreprinzător se împart în două categorii:

• care se exclud în mărime deplină din venitul brut;

• care se exclud din venitul brut în mărimea şi limitele stabilite de Guvern.

Următoarele deduceri se exclud în mărime deplină din venitul brut:

• salarii şi premii din fondul de salarizare a personalului;


• contribuţii pentru asigurările sociale şi medicale de stat;
• cheltuielile pentru consumul de energie şi carburanţi;
• cheltuieli privind chiria;
• plata pentru serviciile primite;
• cheltuieli administrative;
• achitarea impozitelor şi taxelor (cu excepţia impozitului pe venit);

• cheltuieli privind paza, securitatea şi protecţia mediului înconjurător, etc..

La categoria deducerilor ce sunt limitate în conformitate cu regulile speciale aprobate de


Guvern se raportează:

• cheltuielile de delegaţie;
• de reprezentanţă;
• de asigurare a persoanelor juridice;

• cheltuieli care nu pot fi confirmate documentar (se permite de a fi deduse cheltuielile care
pot fi confirmate documentar, iar cele fără confirmare - în mărime de 0,1% din venitul
anual impozabil al contribuabilului (Hot. Guvern nr. 485 din 4 mai 1998).
Tipurile de venit neimpozabil

Sursele de venit neimpozabile ale întreprinzătorilor includ:

• sumele şi despăgubirile de asigurare;


• mijloacele băneşti obţinute din fondurile speciale şi utilizate în conformitate cu destinaţia
fondurilor;

• altele prevăzute de art. 20 al Codul Fiscal.

Scutiri pentru persoanele fizice, angajate în bază de contract (salariaţi)

• Fiecare contribuabil (persoană fizică rezidentă) are dreptul la o scutire personală în sumă
de 6 300 lei pe an (conform art. 33 al Codului Fiscal).
• Suma scutirii personale în mărime de 10 000 lei anual se stabileşte pentru unele categorii
de persoane prevăzute în art. 33 alin.(2) al Codului Fiscal
• Persoana fizică rezidentă, căsătorită, are dreptul la o scutire suplimentară în sumă de 6
300 lei anual, cu condiţia ca soţia (soţul) să nu beneficiaze de scutire personală

• Contribuabilul are dreptul la o scutire în sumă de 1 560 lei anual pentru fiecare
persoană întreţinută, cu excepţia invalizilor din copilărie, pentru care scutirea constituie
6 300 lei anual.

Taxa pe valoarea adăugată

Taxă pe valoarea adăugată – este un impozit general de stat care reprezintă o formă de
colectare la buget a unei părţi a valorii mărfurilor livrate, serviciilor prestate care sunt supuse
impozitării pe teritoriul Republicii Moldova, precum şi a unei părţi din valoarea mărfurilor,
serviciilor impozabile importate în Republica Moldova.

Subiecţi impozabili se consideră:

• persoanele juridice şi fizice înregistrate, sau care rebuie să fie înregistrate în conformitate
cu prevederile art.112;
• persoanele juridice şi fizice care importă mărfuri, cu excepţia persoanelor fizice care
importă mărfuri de uz sau consum personal, a căror valoare nu depăşeşte limita stabilită
de legislaţia în vigoare;

• persoanele juridice şi fizice care importă servicii considerate ca livrări impozabile.

Obiecte impozabile sunt:

• livrarea mărfurilor, serviciilor de către subiecţii impozabili, reprezentând rezultatul


activităţii lor de întreprinzător în Republica Moldova;

• importul mărfurilor, serviciilor în Republica Moldova, cu excepţia mărfurilor de uz sau


consum personal importate de persoane fizice, a căror valoare nu depăşeşte limita stabilită
de legislaţia în vigoare, importate de către persoanele fizice.
Cotele de aplicare a TVA
20% din valoarea impozabilă a mărfurilor şi serviciilor importate şi a
Cota-standard
livrărilor efectuate pe teritoriul Republicii Moldova
8% - la pâine şi la produsele de panificaţie (190120000, 190540,
190590300, 190590600, 190590900), la laptele şi produsele lactate
(0401 0402, 0403, 0405, 040610200), livrate pe teritoriul Republicii
Moldova cu excepţia produselor alimentare pentru copii, care sunt
scutite de TVA. în conformitate cu art.103 alin.(1) pct.2 al Codului
Fiscal.
Cote reduse 8% - la medicamentele,importate şi/sau livrate pe teritoriul Republicii
Moldova;
5% - la gazele naturale şi gazele lichefiate, atît la cele importate, cît şi la
cele livrate pe teritoriul Republicii Moldova;
Cota zero - la mărfurile şi serviciile livrate în conformitate cu art.104 al
Codului Fiscal.

Înregistrarea şi anularea subiectului impozabil TVA

Subiectul care desfăşoară activitate de întreprinzător, cu excepţia autorităţilor publice,


instituţiilor publice, şi deţinătorilor patentei de întreprinzător, este obligat să se înregistreze ca
contribuabil al T.V.A. dacă el, într-o oricare perioadă de 12 luni consecutive, a efectuat livrări de
mărfuri, servicii în sumă ce depăşeşte 300000 lei, cu excepţia livrărilor scutite de T.V.A.

Subiectul este obligat să înştiinţeze oficial Serviciul Fiscal de Stat, completând


formularul respectiv, şi să se înregistreze nu mai târziu de ultima zi a lunii în care a avut loc
depăşirea. Subiectul se consideră înregistrat din prima zi a lunii următoare celei în care a avut loc
depăşirea.

Subiectul care desfăşoară activitate de întreprinzător are dreptul să se înregistreze în


calitate de contribuabil al TVA dacă el, într-o oarecare perioadă de 12 luni consecutive, a
efectuat livrări impozabile de mărfuri, servicii (cu excepţia celor de import) în sumă ce depăşeşte
100000 lei, cu condiţia că achitarea pentru aceste livrări se efectuează de cumpărători sub formă
de decontare prin virament la conturile bancare ale subiectului activităţii de întreprinzător,
deschise în instituţiile financiare ce au relaţii fiscale cu sistemul bugetar al Republicii Moldova.
Subiectul se consideră înregistrat din prima zi a lunii următoare celei în care a avut loc depăşirea
de plafon, despre care fapt a fost înştiinţat oficial Serviciul Fiscal de Stat, completând formularul
respectiv.

La înregistrarea subiectului impozabil, Serviciul Fiscal de Stat este obligat să-i elibereze
certificatul de înregistrare, aprobat în modul stabilit.

Subiectul care beneficiază de servicii de import a căror valoare fiind adăugată la valoarea
livrărilor de mărfuri, servicii, efectuate pe parcursul oricăror 12 luni consecutive, depăşeşte
300000 de lei este obligat să se înregistreze ca contribuabil al T.V.A. în modul stabilit

Înregistrarea subiecţilor impozabili care efectuează investiţii (cheltuieli) capitale, cu


excepţia investiţiilor cu destinaţie locativă şi a investiţiilor în mijloace de transport

Subiectul care desfăşoară activitate de întreprinzător este în drept să se înregistreze în


calitate de plătitor de T.V.A. dacă suma T.V.A. achitată de el pentru valorile materiale, serviciile
ce ţin de investiţii (cheltuieli) capitale efectuate începând cu 1 ianuarie 2008 în localităţile
republicii, în afară de municipiile Chişinău şi Bălţi, cu excepţia investiţiilor cu destinaţie locativă
şi investiţiilor în mijloace de transport, este:
a) pentru oraşe şi municipiul Comrat - de la 100000 de lei;
b) pentru sate (comune) - de la 1 leu.

Pentru înregistrarea în calitate de plătitor de T.V.A. conform alin.(1), subiectul activităţii


de întreprinzător urmează să înştiinţeze oficial Serviciul Fiscal de Stat, completând formularul
aprobat de Inspectoratul Fiscal Principal de Stat. Subiectul se consideră înregistrat din prima zi a
lunii imediat următoare celei în care a fost prezentat formularul corespunzător.

Anularea înregistrării

În cazul suspendării livrărilor supuse T.V.A., subiectul impozabil este obligat să


informeze despre aceasta Serviciul Fiscal de Stat. Anularea înregistrării ca contribuabil al T.V.A.
se efectuează în modul stabilit de Serviciul Fiscal de Stat. Serviciul Fiscal de Stat este în drept să
anuleze de sine stătător înregistrarea contribuabilului T.V.A. în cazul în care:

a) valoarea totală a livrărilor impozabile ale subiectului impunerii într-o oricare perioadă de 12
luni
consecutive nu a depăşit plafonul de 100000 lei;

b) subiectul impunerii nu a prezentat declaraţie privind T.V.A. pentru fiecare perioadă fiscală;

c) informaţia prezentată, în conformitate cu art.8 alin.(2) lit.b), de către subiectul impunerii este
neveridică.

În momentul anulării înregistrării contribuabilului T.V.A., el se consideră ca subiect care


a efectuat o livrare impozabilă a stocurilor sale de mărfuri şi a mijloacelor fixe pentru care, la
momentul procurării lor, T.V.A. a fost trecută în cont şi trebuie să achite datoria la T.V.A. pentru
această livrare, cu excepţia cazurilor prevăzute la art.107. Valoarea impozabilă a livrării
respective se consideră valoarea ei de piaţă.
Data anulării înregistrării ca contribuabil al TVA se consideră data întocmirii actului de control
în a cărui bază este emisă decizia şefului (şefului adjunct) al organului fiscal privind anularea
înregistrării.

Declararea T.V.A. şi achitarea ei

Fiecare subiect impozabil, specificat la art.94 lit.a) şi/ sau lit.c), este obligat să prezinte
declaraţia privind T.V.A. pentru fiecare perioadă fiscală. Declaraţia se întocmeşte pe un formular
oficial, care este prezentat la Serviciul Fiscal de Stat nu mai târziu de ultima zi a lunii care
urmează după încheierea perioadei fiscale.

Fiecare subiect impozabil trebuie să verse la buget suma T.V.A., care urmează a fi
achitată pentru fiecare perioadă fiscală, dar nu mai târziu de data stabilită pentru prezentarea
declaraţiei pe această perioadă, cu excepţia achitării T.V.A. în buget la serviciile importate, a
cărei achitare se face la momentul efectuării plăţii pentru serviciul importat.

Acciză - impozit general de stat stabilit pentru unele mărfuri de consum.

Subiecţi ai impunerii sunt:

• persoanele juridice şi persoanele fizice care prelucrează şi / sau fabrică mărfuri supuse
accizelor pe teritoriul Republicii Moldova;
• persoanele juridice şi persoanele fizice care importă mărfuri supuse accizelor.

Obiecte ale impunerii sunt mărfurile supuse accizelor, specificate în anexa la titlul IV a
Codului Fiscal (parfumuri, alcool etilic, vinuri, ţigări etc.).

Baza impozabilă o constituie:

• volumul în expresie naturală, în cazul în care cotele accizelor, inclusiv la import, sunt
stabilite în sumă absolută la unitatea de măsură a mărfii;
• valoarea mărfurilor, fără a ţine cont de accize şi TVA., dacă pentru aceste mărfuri sunt
stabilite cote ad valorem în procente ale accizelor;

• valoarea în vamă a mărfurilor importate, determinată conform legislaţiei vamale,


precum şi impozitele şi taxele ce urmează a fi achitate la momentul importului, fără a ţine
cont de accize şi TVA., dacă, pentru mărfurile în cauză, sunt stabilite cote ad valorem în
procente ale accizelor.

Cotele accizelor se stabilesc:

• în sumă absolută la unitatea de măsură a mărfii;

• ad valorem în procente de la valoarea mărfurilor, fără a ţine cont de accize şi T.V.A., sau
de la valoarea în vamă a mărfurilor importate, luând în considerare impozitele şi taxele ce
urmează a fi achitate la momentul importului, fără a ţine cont de accize şi TVA.

Alte impozite generale de stat: taxele rutiere, taxa vamală, impozit privat

Taxele rutiere sunt taxe percepute pentru folosirea drumurilor şi/sau a zonelor de
protecţie a drumurilor din afara perimetrului localităţilor.

Sistemul taxelor rutiere include:

• taxa pentru folosirea drumurilor de către autovehiculele înmatriculate în Republica


Moldova;
• taxa pentru folosirea drumurilor Republicii Moldova de către autovehiculele
neînmatriculate în Republica Moldova;
• taxa pentru folosirea drumurilor de către autovehicule a căror masă totală, sarcină masică
pe osie sau ale căror gabarite depăşesc limitele admise;
• taxa pentru folosirea zonei de protecţie a drumurilor din afara perimetrului localităţilor
pentru efectuarea lucrărilor de construcţie şi montaj;
• taxa pentru folosirea zonei de protecţie a drumurilor din afara perimetrului localităţilor
pentru amplasarea publicităţii exterioare;

• taxa pentru folosirea zonei de protecţie a drumurilor din afara perimetrului localităţilor
pentru amplasarea obiectivelor de prestare a serviciilor rutiere.

Taxele vamale sunt percepute pentru activităţile de import şi export, fiind stabilite
conform Legii cu privire la tariful vamal.

Impozit privat se administrează conform Legii bugetului de stat.


Cota impozitului privat este stabilită în mărime de 1 % din valoarea de achiziţionare
(cumpărare) a bunurilor domeniului public supuse privatizării, inclusiv din valoarea acţiunilor
supuse privatizării.

Subiecţii impunerii cu impozitul privat sunt persoanele juridice şi fizice din Republica
Moldova, precum şi persoanele juridice şi fizice străine, cărora, în procesul privatizării, li se
transmit în proprietate privată bunuri ale domeniului public.

Obiecte ale impunerii cu impozit privat sunt bunurile domeniului public, inclusiv
acţiunile.
Impozitul privat se achită până la semnarea contractului de vânzare-cumpărarea bunurilor
proprietate publică, cu virarea acestuia la bugetul de stat sau la bugetul unităţii administrativ-
teritoriale, în dependenţă de apartenenţa bunului.

Impozitul pe bunurile imobiliare

Impozit pe bunurile imobiliare este acel impozit local care reprezintă o plată obligatorie
la buget de la valoarea bunurilor imobiliare. Bunurile imobiliare includ: terenurile şi / sau
îmbunătăţirile de pe ele - clădiri, construcţii, apartamente şi alte încăperi izolate, a căror
strămutare este imposibilă fără cauzarea de prejudicii.

Subiecţi ai impunerii sunt persoanele juridice şi persoanele fizice rezidenţi şi nerezidenţi


ai Republicii Moldova:

 proprietarii bunurilor imobiliare de pe teritoriul Republicii Moldova;


 deţinătorii drepturilor patrimoniale (drepturilor de posesie, de gestiune, de administrare
operativă) asupra bunurilor imobiliare de pe teritoriul Republicii Moldova ce se află în
proprietatea publică a statului sau în proprietatea publică a unităţilor administrativ-
teritoriale;

 arendaşii care arendează un bun imobiliar agricol proprietate privată, dacă contractul de
arendă nu prevede altfel. Pentru bunurile imobiliare ale autorităţilor publice şi ale
instituţiilor finanţate de la bugetele de toate nivelurile, transmise în arendă sau locaţiune,
subiecţi ai impunerii sunt arendaşii sau locatarii.

Obiecte ale impunerii sunt bunurile imobiliare, inclusiv terenurile (terenuri cu destinaţie
agricolă, terenuri destinate industriei, transporturilor, telecomunicaţiilor şi terenurile cu alte
destinaţii speciale) din intravilan sau din extravilan şi / sau îmbunătăţirile de pe ele - clădiri,
construcţii, apartamente şi alte încăperi izolate, inclusiv îmbunătăţirile aflate la o etapă de
finisare a construcţiei de 80% şi mai mult, rămase nefinisate timp de 5 ani după începutul
lucrărilor de construcţie.

Baza impozabilă a bunurilor imobiliare constituie valoarea estimată a acestor bunuri.

Cotele impozitului pentru clădiri şi construcţii

 Impozitul pe bunurile imobiliare ale persoanelor juridice şi întreprinderilor individuale se


stabileşte în proporţie de 0,1 la sută din valoarea de bilanţ a clădirilor şi
construcţiilor. Întreprinderile producătoare de materie primă agricolă sunt scutite de
impozitul pe bunurile imobiliare pentru bunurile imobiliare folosite la obţinerea
producţiei agricole.
Termenele achitării impozitului

• Impozitul pe bunurile imobiliare se achită de către subiectul impunerii în părţi egale nu


mai târziu de 15 august şi 15 octombrie a anului în curs.

• Contribuabilii care achită suma integrală a impozitului pentru anul fiscal în curs până la
30 iunie a anului respectiv, beneficiază de dreptul la o reducere cu 15% a sumei
impozitului ce urmează a fi achitat.

Taxa pentru amenajarea teritoriului

Subiecţi ai impunerii sunt persoanele juridice sau fizice înregistrate în calitate de


întreprinzător, care dispun de bază impozabilă.

Baza impozabilă o constituie:

• numărul mediu scriptic trimestrial al salariaţilor şi / sau fondatorii întreprinderilor în


cazul în care aceştia activează în întreprinderile fondate, însă nu sunt incluşi în efectivul
trimestrial de salariaţi.

Cota maximă

• 40 lei anual pentru fiecare salariat.

Termenele de plată a taxei şi de prezentare a dărilor de seamă fiscale

• Trimestrial, până în ultima zi a lunii imediat următoare după trimestrul gestionar.

Taxa pentru apa

Subiecţi ai taxei pentru apă sînt persoanele juridice şi fizice înregistrate în calitate de
întreprinzători, care extrag apă din fondul apelor şi cele care utilizează apa la hidrocentrale.

Obiect al impunerii este volumul apei extrase din fondul apelor sau volumul de apă utilizată de
hidrocentrale.

Cotele impunerii

Taxa pentru apă se percepe în următoarele mărimi:

pentru fiecare 1 m3 de apă extrasă din fondul apelor 1 leu


pentru fiecare 1 m3 de apă minerală naturală extrasă, de altă apă extrasă
16 lei
destinată îmbutelierii
pentru fiecare 10 m3 de apă utilizată de hidrocentrale 0,06 lei

Modul de calculare a taxei

Taxa pentru apă se calculează de sine stătător de către subiecţii impunerii, pornindu-se de la
volumul apei extrase sau de la volumul apei utilizate de hidrocentrale, conform datelor
contoarelor sau, în lipsa acestora, conform normelor de extragere şi/sau utilizare. Elaborarea
normelor de extragere şi/sau de utilizare a apei şi controlul asupra cantităţii de apă extrasă se
efectuează de către organul de stat împuternicit de Guvern.

Înlesniri fiscale

Taxa nu se aplică pentru:

a) apa extrasă din subsol concomitent cu minereurile utile sau extrasă pentru prevenirea
(lichidarea) acţiunii dăunătoare a acestor ape;
b) apa extrasă şi livrată populaţiei, autorităţilor publice şi instituţiilor finanţate de la bugetele de
toate nivelurile;
c) apa extrasă pentru stingerea incendiilor sau livrată pentru aceste scopuri;
d) apa extrasă de întreprinderile societăţilor orbilor, surzilor, invalizilor şi instituţiile medico-
sanitare publice sau livrată acestora;
e) apa extrasă de întreprinderile din cadrul sistemului penitenciar sau livrată acestora

Impozite & taxe


Promoted by:

Produsele / servii pentru care cota impunerii este 0% sunt:

• mărfurile, serviciile pentru export şi toate tipurile de transporturi internaţionale de mărfuri,

• importul şi/sau livrarea pe teritoriul ţării a mărfurilor şi serviciilor destinate proiectelor de asistenţă tehnică,
realizate pe teritoriul Republicii Moldova de către organizaţiile internaţionale,

• mărfurile, serviciile livrate în Zona Economică Liberă din afara teritoriului vamal al Republicii Moldova,

• serviciile prestate de întreprinderile industriei uşoare pe teritoriul Republicii Moldova în cadrul contractelor de
prelucrare în regimul vamal de perfecţionare activă,

• mărfurile livrate în magazinele duty-free.

Produse / servicii pentru care TVA nu se aplică:

• mărfurilor introduse pe teritoriul vamal şi plasate sub regimurile vamale de tranzit, transformare sub control
vamal, antrepozit vamal şi sub destinaţiile vamale de distrugere şi abandon în folosul statului,

• mărfurilor plasate sub regimul vamal de admitere temporară,

• mărfurilor plasate şi comercializate în magazinele duty-free,

• materiei prime, materialelor, articolelor şi accesoriilor necesare procesului de producţie, organizaţiilor şi


întreprinderile societăţilor orbilor, societăţilor surzilor şi societăţilor invalizilor,

• mărfurilor livrate şi serviciilor efectuate în interiorul Zonei Economice Libere ,


• mărfurilor şi serviciilor importate de către rezidenţii parcurilor ştiinţifico-tehnologice şi rezidenţii
incubatoarelor de inovare, precum şi mărfurilor şi serviciilor procurate de către aceştia de pe teritoriul
Republicii Moldova,

• mărfurilor importate de către persoanele juridice în scopuri necomerciale dacă valoarea în vamă a acestor
mărfuri nu depăşeşte suma de 50 euro.

Impozitul pe venit

Impozitele in Moldova sunt administrate de Codul Fiscal si regulamentele publicate oficial privind
impozitarea, care stabilesc principiile generale si cotele de impozitare. Dacă se întâlnesc contradicţii în anumite
regulamente elaborate de Guvern, care au referinţă la impozitare, fie aceasta la nivel central sau local, prevederile
Codului Fiscal au prioritate.

O nouă iniţiativă fiscală a Guvernului

Din data de 1 ianuarie 2008 pentru persoanele juridice se aplică cota 0 % pe profitul care este investit din nou in
afaceri. Esenţa instituirii cotei 0% constă în scutirea de impozite a resurselor ce rămân la dispoziţia antreprenorului si
aplicarea impozitului numai in cazul cînd venitul este distribuit intre acţionari.

Implementarea reformei are ca scop determinarea investitorilor de a reinvesti profitul pentru dezvoltarea şi
extinderea afacerilor, inclusiv şi a sumelor care nu au fost plătite la buget ca impozit pe venit, pentru a produce şi
comercializa bunuri pentru care este aplicabilă taxa pe valoare adăugată.

Veniturile supuse impozitării

Veniturile impozabile reprezintă venitul brut obţinut de plătitorul de impozite din toate sursele în anul fiscal
respectiv, cu excepţia reducerilor şi derogărilor de care poate beneficia plătitorul de impozite conform legislaţiei
fiscale. Venitul brut include:

• veniturile obţinute in urma practicării activităţii de antreprenoriat. • venitul din chirie (arendă);
• creşterea de capital;
• venitul obţinut sub formă de dobîndă;
• royalty (redevenţe);
• alte venituri care se includ în venitul impozabil conform prevederilor Codului fiscal.

Taxa pe Valoarea Adăugată (TVA)

Taxa pe Valoarea Adăugată, sau TVA, reprezintă un impozit indirect achitat la livrarea sau importul bunurilor şi
serviciilor în sau pe teritoriul Republicii Moldova. Este un impozit general, destul de răspândit, aplicat tranzacţiilor
de afaceri bazat pe valoarea adăugată a bunurilor sau serviciilor. Se aplica la majoritatea bunurilor şi serviciilor
cumpărate sau vândute pentru utilizare sau consum pe teritoriul Republicii Moldova. Bunurile vândute la export sau
serviciile prestate persoanelor de pesta graniţă ca regulă nu sunt supuse plăţii TVA. Totuşi, importurile sunt
impozitate pentru a crea un sistem echitabil pentru producătorii autohtoni astfel ca ele să poată concura la egal cu
furnizorii din afara Moldovei.

Plătitorii de TVA
În scopul aplicării TVA, plătitor poate fi orice individ, parteneriat sau companie care importă sau livrează
bunuri sau servicii taxabile în procesul activităţii economice şi este înregistrat sau este subiect al înregistrării la
Ministerul Finanţelor ca plătitor de TVA.

Condiţiile de înregistrare ca plătitor de TVA

Toate activităţile economice cu vânzări mai mari de 300 000 MDL (€ 17,920) pe parcursul a 12 luni este
obligată să se înregistreze ca plătitor de TVA la Inspectoratul Fiscal al Ministerului de Finanţe unde i se atribuie
Codul TVA. Acest Cod trebuie să fie înscris pe orice factură TVA. Sunt scutiţi de înregistrare autorităţile
guvernamentale, agenţiile publice, instituţiile medical-sanitare şi deţinătorii de patente de întreprinzător, care nu
sunt obligaţi să plătească TVA. Afacerile cu venituri mai mari de 100 000 MDL (€ 5,970) pe parcursul a 12 luni se pot
înregistra ca plătitori de TVA dacă achitările pentru bunurile sau serviciile livrate se efectuează prin transferuri
bancare.

Cota TVA

Cota standard a TVA este de 20%. Această cotă se aplică la toate bunurile şi serviciile produse în Moldova
precum şi la toate bunurile şi serviciile importate, care sunt supuse plăţii TVA. Cotele reduse ale TVA sunt:

• cotă redusă de 8% se aplică unele produse de panificaţie, lactate, medicamente şi la unele bunuri conform listelor
prevăzute de Codul Fiscal.
• Cota de 5% se aplică pentru gazele naturale lichefiate, atît la cele importate, cît şi la cele livrate pe teritoriul
Republicii Moldova.
• Cota 0% se aplică pentru produsele alimentare şi nealimentare pentru copii, conform listei aprobate în legea
bugetului pe anul respectiv precum şi altor bunuri şi servicii prevăzute expres de Codul fiscal.

Cum se calculează TVA?

Furnizorul de bunuri sau prestatorul de servicii plătitor de TVA trebuie să emită cumpărătorului o factură
TVA. TVA pentru orice vânzare reprezintă procentul de la preţul de vânzare. Dar la achitarea TVA plătitorul este în
drept să deducă sumele TVA achitate la etapele precedente de plătitorii respectivi. Astfel este exclusă impozitarea
dublă, TVA fiind achitată doar pentru valoarea adăugată la etapa respectivă de producere sau distribuţie. Fiecare
subiect impozabil este obligat să prezinte declaraţia privind T.V.A. pentru fiecare perioadă fiscală. Declaraţia se
întocmeşte pe un formular oficial, care este prezentat la Serviciul Fiscal de Stat nu mai tîrziu de ultima zi a lunii care
urmează după încheierea perioadei fiscale. Fiecare subiect impozabil trebuie să verse la buget suma T.V.A., care
urmează a fi achitată pentru fiecare perioadă fiscală, dar nu mai tîrziu de data stabilită pentru prezentarea declaraţiei
pe această perioadă, cu excepţia achitării T.V.A. în buget la serviciile importate, a cărei achitare se face la momentul
efectuării plăţii pentru serviciul importat.

Restituirea TVA

În unele cazuri suma T.V.A. la valorile materiale, serviciile procurate depăşeşte suma TVA pentru achitare
(în cazul când subiectul impozabil a efectuat o livrare care se impozitează la cota zero, la întreprinderile ce produc
pîine şi produse de panificaţie şi întreprinderile ce prelucrează lapte şi produc produse lactate, etc.). În această
situaţie diferenţa se restituie din buget în limitele cotei-standard a T.V.A., înmulţite cu valoarea livrării ce se
impozitează la cota redusă. TVA se restituie şi în alte cazuri prevăzute de Codul Fiscal, cum ar fi Restituirea T.V.A. la
investiţii (cheltuieli) capital. Aceste situaţii sun prevăzute expres de Codul Fiscal. Rambursarea are loc pe parcursul a
45 de zile în modul stabilit de Guvern. Suma T.V.A. se restituie în contul stingerii datoriilor agenţilor economici (sau
ale creditorilor lor) faţă de bugetul public naţional, cu excepţia obligaţiilor fiscale administrate de organele vamale, iar
în lipsa datoriilor – la contul bancar al agentului economic.

Taxele pentru resursele naturale


Sistemul taxelor pentru resursele naturale include: taxa pentru apă; taxa pentru efectuarea prospecţiunilor
geologice; taxa pentru efectuarea explorărilor geologice; taxa pentru extragerea mineralelor utile; taxa pentru
folosirea spaţiilor subterane în scopul construcţiei obiectivelor subterane, altele decît cele destinate extracţiei
mineralelor utile; taxa pentru exploatarea construcţiilor subterane în scopul desfăşurării activităţii de întreprinzător,
altele decît cele destinate extracţiei mineralelor utile; taxa pentru lemnul eliberat pe picior.

Taxa rutiera

Taxa pentru folosirea drumurilor Republicii Moldova de către autovehiculele neînmatriculate în Republica
Moldova se calculează, pentru fiecare obiect al impunerii, de către Serviciul Vamal şi se achită la punctele de trecere a
frontierei de stat a Republicii Moldova. În cazul autovehiculului neînmatriculat în Republica Moldova care tranzitează
teritoriul Republicii Moldova, se achită doar taxa pentru tranzitarea ţării, nu şi pentru intrare. Subiecţii impunerii
achită taxa prin intermediul unei instituţii financiare, în numerar şi/sau prin virament, în lei moldoveneşti sau în
valută liber convertibilă la cursul stabilit de Banca Naţională a Moldovei la data trecerii frontierei de stat. Sumele
încasate se varsă la bugetul de stat în aceeaşi zi sau în ziua lucrătoare imediat următoare. Persoanele juridice subiecţi
ai impunerii, precum şi posesorii de autovehicule de pasageri care efectuează rute internaţionale regulate pot achita
taxa în prealabil, prin virament. La punctul de trecere a frontierei de stat, ei vor prezenta originalul documentului de
plată ce confirmă achitarea taxei şi vor lăsa copia acestuia. Cele spuse mai sus nu se aplică autovehiculelor
înmatriculate în statele cu care Republica Moldova a încheiat acorduri bi şi multilaterale privind transportul rutier
fără achitarea taxelor rutiere.

Taxele locale

Cota concretă a taxelor locale se stabileşte de către autoritatea administraţiei publice locale în funcţie de
caracteristicile obiectelor impunerii. Sistemul taxelor locale reglementate include: taxa pentru amenajarea
teritoriului; taxa de organizare a licitaţiilor şi loteriilor pe teritoriul unităţii administrativ-teritoriale; taxa de plasare a
publicităţii; taxa de aplicare a simbolicii locale; taxa pentru unităţile comerciale şi/sau de prestări servicii de deservire
socială; taxa de piaţă; taxa pentru cazare; taxa balneară; taxa pentru prestarea serviciilor de transport auto de călători
pe teritoriul municipiilor, oraşelor şi satelor; taxa pentru parcare; taxa de la posesorii de cîini; taxa pentru
amenajarea localităţilor din zona de frontieră care au birouri (posturi) vamale de trecere a frontierei vamale.