Sunteți pe pagina 1din 32

MARIUS BĂLU, senator de Mehedinţi: Curaj şi Putere le urez românilor şi-mai ales-mehedinţenilor,

la ceasul aniversării Marii Sărbători a Românilor. Lumina şi Credinţa ne vor ajuta să răzbatem şi să
ştergem din viaţa noastră toată dezamăgirea şi toată negura care ne-au cotropit în ultimii ani. La
mulţi ani, România, La mulţi ani, români, fie ca toate gândurile bune să ni se împlinească!

R Anul II v Nr 64
1 - 7 Decembrie 2014
32 pagini 1 leu
www.buletindemehedinti.ro
Fondator: MARIUS CILIBIA

Săptămânal de informație și atitudine al mehedințenilor

Accident chimic urmat de VINEREA IATAGANELOR


incendiu la termocentrala BOANTE ÎN CONSILIUL LOCAL
din municipiul Dr. Tr. DROBETA TURNU SEVERIN
Severin SEVERINUL SE
PREGĂTEŞTE DE
SĂRBĂTOARE!
�Pag. 9 �Pag. 12-13 NU ŞI SEVERINENII…
�Pag. 16-17

Sfântul
Nicolae
- Moşul
iubit de
copii
�Pag. 4/5

La mulţi ani, România,


La mulţi ani, români!
1 - 7 decembrie 2014

Mehedinţiul panoramic
S-a încheiat sau nu campania cum sunteţi, nici la farmacii nu vă Oferta pentru petrecerea Re- ţii, nu prea ştiu treaba asta, ba
electorală? Cei mai mulţi dintre duceţi, să vă luaţi purgative, mai velionului este mai mult decât unul, acum vreo doi ani, era s-o
dumneavoastră veţi spune că da, ales că alea costă şi nu vi le sub- atractivă. Restaurantele se întrec termine rău de tot după ce s-a îm-
iar eu aş fi fost încredinţat că aşa venţionează nimeni! între ele, evident, în beneficiul buibat cu caviar. Deh, lucrul sub-
este, numai că… Guvernul ameri- ¤¤¤¤ clienţilor, numai că aceştia nu se ţire, abordat în exces, nu face casă
can a anunţat, prin Ambasada sa Solicităm Poliţiei mehedinţene prea înghesuie, după cum înţele- bună cu măruntaiele de mârlan,
la Bucureşti, că alocă o sumă de să verifice cu mare atenţie înre- gem noi. Scăderea nivelului de fie el şi bogat…
aproape 200.000 de dolari pentru gistrările video de pe camerele in- trai, gradul de sărăcire galopantă ¤¤¤¤
lucrări de restaurare la Amfitea- stalate prin judeţ sau prin muni- a mehedinţenilor, strecoară fiori La petrecerile stradale prilejui-
trul roman, recent dezgropat în cipiul reşedinţă de judeţ, întrucât de gheaţă în inimile investitorilor te de lanţul de festivităţi dedicate
zona Muzeului Porţile de Fier din infracţiunile de furt, de distruge- din domeniu. Oricât de variată şi Sărbătorilor de iarnă, vă sfătuim
Turnu-Severin. Gestul este mai re şi cele privind Codul rutier de bogată ar fi oferta, dacă nu să urmăriţi şi evoluţia formaţiei
mult decât lăudabil şi-cu siguran- s-au înmulţit peste măsură, iar sunt bani… În ce-i priveşte pe Magic Blue Rou, rockerii mehe-
ţă-necesar. Atunci de ce se tot îm- noi, ca unii păţiţi pe propria piele, îmbuibaţi, ăştia vor migra către dinţeni atât de îndrăgiţi interpre-
păunează administraţia bolşevică credem că e cazul ca cei care le alte meleaguri, aşa cum ne-au tând şi „Baladele” de pe albumul
a judeţului cu treaba asta? Ce me- comit să plătească! Avem măcar obişnuit şi până acum, acolo unde omonim, balade care se bucură
rite are în atragerea donaţiei ame- dreptul să trăim normal, fără vor petrece cu caviar, somon şi de un real succes în spaţiul virtual
ricane? Evident, niciunul, dar ci- spaima stricăciunilor provocate şampanie, cu fel de fel de prepa- şi nu numai. Până la urmă Mehe-
ne-i mai opreşte pe bolşevici să de tot felul de declasaţi. Sau nu? rate pe care mehedinţeanul de dinţiul merită să fie cunoscut şi
mănânce ce nu trebuie chiar şi în Ori treaba asta tot politic se gesti- rând nu numai că nu le-a gustat, prin astfel de realizări!
Postul Crăciunului? Să nu vi se- onează? dar nici nu ştie să le pronunţe co- Buletin de Mehedinţi
aplece, stimabililor, că aşa calici ¤¤¤¤ rect. E drept, că nici ei, îmbuiba-

Locuri de munca prin intermediul Retelei EURES pentru


persoanele calificate în domeniul hotelier – gastronomic care
doresc să lucreze în Germania
EURES România dispune de 77 de posturi solicită persoane care au cunoştinţe de limbă pare la selecţie. Înscrierea în baza de date se rea-
pentru lucrătorii calificaţi în domeniul hotelier germană, nivel A2 – B1, precum şi experienţă în lizează pe baza următoarelor documente:
– gastronomic, care doresc să desfăşoare o activi- domeniu. Angajarea se face pe o perioadă de 9 -cerere tip (se completează la sediul Agenţiei
tate sezonieră în Germania, pentru care se va or- luni, cu posibilitate de prelungire, începând cu de Ocupare a Forţei de Muncă);
ganiza selecţie la Braşov în luna februarie 2015. luna martie 2015. Salariul oferit este de 1500 – -copie act de identitate sau paşaport (valabili-
Compania germană Europa Park, McDonald’s şi 2200 euro brut/lună pentru lucrătorii calificaţi tate minim 6 luni);
Centrala de Mediere a Străinilor şi Specialiştilor (bucătar, ospătar) şi de 1300 – 1600 euro brut/ -C.V model Europass (cu fotografie) în lim-
ZAV Bonn oferă locuri de muncă pentru urmă- lună pentru personalul necalificat (ajutor bucă- ba germană (Lebenslauf);
toarele meserii: bucătar (20 de posturi), ospătar tar, cameristă/roomboy, personal în industria -cazier judiciar în original din care să reiasă
(25 de posturi), personal în industria gastrono- gastronomiei de sistem). Programul de lucru este că persoanele nu au antecedente penale (termen
miei de sistem (20 posturi), ajutor bucătar (6 cu normă întreagă, iar cazarea poate fi asigurată de valabilitate 6 luni);
posturi) şi cameristă/roomboy (6 posturi). Pen- de către angajator sau acesta poate oferi sprijin în -adeverinţă de la medicul de familie, cu men-
tru ocuparea posturilor de bucătar, ospătar şi vederea găsirii unei locuinţe. Persoanele cu do- ţiunea „Clinic sănătos/Apt pentru muncă”.
personal în industria gastronomiei de sistem, miciliul în judeţul Mehedinţi care corespund ce-
sunt solicitate persoane care au calificare profesi- rinţelor posturilor oferite, trebuie să se adreseze Director executiv,
onală încheiată, experienţă în domeniu şi cunos- consilierului EURES din cadrul Agenţiei Judeţe- Ioan Suru
tinţe bune/foarte bune de limbă germană (nivel ne pentru Ocuparea Forţei de Muncă Mehedinţi, Întocmit,
B1/B2), precum şi cunoştinţăe bune de limbă en- bd Carol I nr 3, telefon 0252 / 319029, pentru a fi Mihail Sorin Marinescu
gleză (nivel B1). Pentru posturile de ajutor bucă- înregistrate în baza de date pentru muncă în
tar şi cameristă/roomboy, angajatorii germani străinătate şi pentru a primi invitaţie de partici-

Redacția: Pre-press & printing


Strada CRIȘAN, Nr. 25, etaj 2
Tel., Fax: 0352 417 177
E-mail: redactia@buletindemehedinti.ro
Fondator: Marius CILIBIA
Săptămânal editat de S.C. 2 M DROBETA MEDIA GLOBAL S.R.L. atitudine, opinie și cultură la zi online la S.C. TIPOGRAFIA PROD COM S.R.L.
Târgu-Jiu, Gorj, str. Lt. Col. Dumitru Petrescu, nr.20
www.mariuscilibia.ro Tel. 0253-212.991, Fax 0253-218.343
ISSN 2344-2425 E-mail: prodcom@intergorj.ro

2
1 - 7 decembrie 2014

Semne de întrebare De sezon

REUŞEŞTE? GERUL
Cui nu-i place iarna, mai ales la PSD-ului, nici nu aplaudăm frămân-
începutul ei, atunci când hainele noi, tările care-l macină; dacă am urât
vor rămâne, atât cât le va mai per- groase şi călduroase, îţi ridică mora- ceva la acest partid (cu excepţia ori-
mite DNA-ul (mult prea aglome- lul, dând, fiecăruia dintre noi, un ginii şi a fondatorilor!), au fost me-
rat de volumul mare de muncă!), sentiment de prosperitate, de bunăs- todele abordate de activişti pentru
alături de Victor Viorel şi de gaş- tare, de siguranţă? Când, însă, debu- „convingerea” electoratului. Asta
ca lui, gaşcă completată cu Dan tul este geros, ba chiar agrementat chiar trebuie să dispară din practica
Şova şi Sebi Ghiţă, înlăturaţi de cu polei, entuziasmul se risipeşte ca electorală românească! Ei, totuşi,
formă, deocamdată, din partid. determinarea membrilor PSD-ului chiar dacă nu s-a îmblânzit, ba chiar
Nu ştiu dacă e cazul să jubilăm, în mehedinţean atunci când văd cum dimpotrivă, când vezi convulsiile
fond o Stângă puternică este chiar cei mai vioi membrii ai săi, cei care Stângii locale, parcă şi gerul mai su-
benefică, măcar pentru faptul că au contribuit decisiv la ultimele vic- portabil…
asta mobilizează Dreapta să nu se torii electorale ale partidului, sunt MC
lase pe tânjală şi-mai ales-să fie îndepărtaţi din funcţii, marginali-
Ceea ce n-a reuşit nici popo- corectă! Până la urmă, asta ne şi zaţi, şicanaţi, sancţionaţi, având ca
rul, în stradă, nici adversarii din dorim, indiferent de poziţia soci- singură vină succesul şi ca unic cap
dreapta, nici societatea civilă prin ală, de stare materială, de ambiţii de acuzare fidelitatea faţă de un par-
punctul 8 din Proclamaţia de la şi simpatii. Lovitura finală ar pu- tid nedrept, dar încă puternic. Aşa
Timişoara, nici valul Istoriei, pare tea veni chiar mai repede decât că-i amintim domnului viceprimar
să reuşească Victor Viorel Ponta: ne-am fi aşteptat, prin respinge- Marius Screciu că mai sunt doar 30
distrugerea PSD-ului! Având ali- rea Ordonanţei 55 (a traseiştilor) de ani până la finalul anului, şi-l
aţi ca Liviu Dragnea sau Sebasti- de către Senat, cameră deciziona- vom lăsa în pace (deocamdată!), ca
an Ghiţă, nici nu este aşa de lă în acest caz. Atunci armata de să poată să se concentreze în luptele
greu… Geoană a fost exclus pen- trepăduşi care au batjocorit voin- fratricide în care se consumă energii
tru că a pierdut Victor Viorel ale- ţa electoratului va plăti preţul ru- şi resurse consistente. Pentru noi, ca

Bancul
gerile, Marian Vanghelie pentru şinii şi vor dispărea din arealul simpatizanţi ai Dreptei, treaba asta
că le-a spus lui Ponta, Dragnea şi politico-administrativ, pentru că este mai mult decât benefică. Un alt
Ghiţă că au distrus partidul, Ilies- aşa este normal să se întâmple. Şi „recompensat” cu marginalizarea,

săptămânii
cu-fondatorul partidului şi cel aceştia, influenţi şi încă puternici, Constantin Câtu, plăteşte preţul de-
care i-a adus la putere pe toţi ne- vor avea de ce să le mulţumească votamentului şi eficienţei sale, fiind
fericiţii ăştia, a fost propus pentru sinistrului tandem Ponta-Drag- înlăturat de la direcţiunea staţiunii
excludere, la fel ca Nechita de la nea! Ei, băieţi şi fete, atunci să ve- Bala-băi, prin „retragerea sprijinului
Iaşi, Mazăre începe să-şi arate in- deţi jale mare prin toată Româ- politic”… Mulţi dintre cei cu care
diferenţa faţă de „ţigănia din nia… Indivizi specializaţi în
am stat de vorbă ne spuneau că lu- O tânără la spovedanie:
PSD”, iar alţii, puternici şi deter- crurile nu vor rămâne aşa, că se va - Părinte, am păcătuit
aşezarea doar în capul meselor
minaţi altădată, stau tupilaţi fie constitui un… „grup de rezistenţă”, cu părintele din parohia veci-
întinse, se vor vedea aruncaţi la
de frica execuţiilor din partid, fie care să se replieze şi o să conteste
magazie, acolo unde stau deşeuri- nă!
deciziile şefilor de ocazie. Sincer, noi
de frica dubelor DNA-ului. Ca le… Până la urmă, viaţa este - Fiica mea, să nu mai
nu credem în treaba asta, mai ales că
urmare a tuturor acestor mişcări, dreaptă, orice s-ar spune! Păi de păcătuieşti, să iei aghiazmă
experienţa ne-a demonstrat, în ex-
se arată şi spectrul creării altui ce să tot avem profitori pe buleti-
trem de numeroase ocazii, că cei mare, să faci 25 de mătănii şi
partid de stânga, reformat, ambi- nele de vot? Nu este cazul să in-
care se bucură de „neglijenţa” pe- data viitoare aminteşte-ţi că
ţios, proaspăt, fără legături cu tre- trăm şi noi în rândul lumii? Ba eu
depsitorilor, vor fi mulţumiţi să trea- asta e parohia ta!
cutul sau că „tătucii” bolşevici, cred că da! Toate, însă, depind şi
că neobservaţi, în aşteptarea unor
ceea ce ar însemna reducerea de ferocitatea cu care Victor Vio-
vremuri mai bune. Sancţionaţii şi
până la nesemnificativ a PSD- rel şi camarila, „Frăţia Banului” sancţionabilii din PSD, cei care au
ului. Să nu credeţi că Mircea cum plastic i-a denumit Mircea constituit, prin munca şi determina-
Geoană spune doar bazaconii; în Geoană, vor fi în stare să distrugă rea lor, succesele partidului, au ajuns
acest moment eu chiar îl cred în partidul care i-a propulsat în să se roage la „Icoana DNA” în spe-
stare de o astfel de mişcare, iar fruntea ţării doar aşa, ca să-şi ranţa că instituţia condusă de neo-
sprijinul lui Vanghelie, dacă el se bată joc de ea! bosita şi inflexibila Laura Codruţa
va manifesta, nu este deloc de ne- Kovesi va ajunge să le epureze parti-
glijat, ba dimpotrivă. Speriaţi de dul de toţi parveniţii, de prosternaţii
spectrul puşcăriei, deocamdată la picioarele lui Victor Viorel Ponta.
„baronii roşii” nu mârâie, dar ei Marius CILIBIA Ciudate vremuri, surprinzătoare de-
cizii… Nu, nu plângem de mila

3
1 - 7 decembrie 2014

Sfântul Nicolae - M
Pe data de 6 decembrie, copii îşi aşază ghetuţele lângă uşă şi aşteaptă cu
nerăbdare ca Moş Nicolae să le umple cu daruri. Sfântul Nicolae, patronul
Greciei, Rusiei şi al multor oraşe din Apusul Europei, este unul din cei mai
populari sfinţi ai creştinătăţii, datorită multelor minuni săvârşite atât în timpul
vieţii, cât şi după moartea sa, fiind supranumit “Făcătorul de Minuni”.
de aur, pe care să îi aibă drept zes-
SFÂNTUL tre pentru a nu fi nevoite să se

NICOLAE –
prostitueze. Istoria vieţii Sf. Nico-
lae vorbeşte şi despre o altă mi-
OCROTITORUL nune şi anume că a izbăvit de la
moarte pe trei bărbaţi năpăstuiţi
COPIILOR pe nedrept. Pe când aceştia erau
în închisoare au aflat de timpul
Minunile săvârşite de Sfântul când aveau să fie omorâţi şi au
Nicolae, precum învierea celor chemat pe sfânt în ajutor, i-au po-
trei copii omorâţi de un hangiu menit şi de binefacerile ce le făcu-
sau salvarea de la naufragiu a se cu alţii, cum izbăvise de moar-
unor corăbii, sunt binecunoscute. te pe alţi trei bărbaţi din Lichia.
De aceea Sf. Nicolae a fost ales ca Iar Sfântul Nicolae, s-a arătat în
ocrotitor al copiilor, dar şi al ma- vis împăratului şi eparhului; pe
Sfântul Ierarh Nicolae, arhie- înainte în viaţa pustnicească şi,
rinarilor, al brutarilor, al fetelor eparh l-a mustrat pentru că a de-
piscopul Mirei Lichiei, s-a născut pentru nespusa lui bunătate, a
fără zestre, al victimelor sistemu- făimat împăratului pe cei trei băr-
în localitatea Patara din Asia fost făcut arhiereu. Şi, fiind cu fri-
Mică, în cea de-a doua jumătate a lui judiciar etc. Dintre multele is- baţi, iar împăratului i-a arătat şi
ca lui Dumnezeu, cinstind creşti-
secolului al III-lea. torisiri care îl au ca erou, cea mai i-a dovedit ca bărbaţii aceia sunt
nătatea şi propovăduind cu în-
Sfântul ierarh Nicolae a murit cunoscută este cea a fiicelor unui nevinovaţi şi că din pizmă au fost
drăzneală şi cu glas slobod
în anul 340, iar din anul 1087, om bogat care îşi pierduse averea. pârâţi că au uneltit împotriva lui.
dreapta credinţă, a fost prins de
moaştele sale sunt păstrate la o Sfântul a venit într-o noapte şi Aşa i-a izbăvit Sfântul Nicolae de
mai marii cetăţii Lichiei şi dandu-
biserică ce-i este dedicată, în Bari, le-a aruncat pe fereastră trei saci la moarte. Copiii tuturor ţărilor
l la osândă şi la cazne l-au închis
în sudul Italiei. În tradiţiile româ-
în temniţă, împreună cu alţi creş-
neşti, Sfântul Nicolae apare pe un
cal alb, aluzie la zăpada care cade tini. Şi de vreme ce marele şi bine
în luna decembrie; păzeşte soare- credinciosul Constantin, din voia
le, care încearcă să se refugieze pe lui Dumnezeu, s-a făcut împărat
lângă el spre tărâmurile de miază- al romanilor, cei ce erau închişi
noapte pentru a lăsa lumea fără au fost sloboziţi din legături şi, cu
lumină şi căldură; stăpâneşte ape- ei împreună, a fost slobozit şi ma-
le, fiind patron al corăbierilor pe rele Nicolae. Şi, mergând la Mira,
care îi scapă de la înec; apără sol- n-a trecut multă vreme şi s-a
daţii în război, motiv pentru care strâns de către marele Constan-
aceştia îl invocă în timpul lupte- tin, întâiul Sinod de la Niceea, la
lor; ajută văduvele, orfanii şi fete- care a luat parte şi minunatul Ni-
le sărace care vor să se mărite. colae. Şi i s-a dat lui darul facerii
Acesta a trăit pe vremea tirani-
de minuni, precum arată istoria
lor împăraţi Diocleţian şi Maxi-
vieţii sale.
milian (284-305) şi a strălucit mai

4
1 - 7 decembrie 2014

Moşul iubit de copii care aduce daruri vine din junglă, în timp ce în Hawai, el coboară
din barcă. În Danemarca, cel care aduce daruri cară un sac în spina-
re şi este purtat de reni. Copiii pregătesc o farfurie cu lapte sau o
budincă de orez, în speranţa că aceasta va fi mâncată de elfi, perso-
naje despre care se crede că îl ajută pe aducătorul de daruri. Polone-
zii cred că darurile vin de la stele, în timp ce ungurii spun că ele sunt
aduse de îngeri.

SEVERIN IMPLANT CLINIC


Singura clinică de implantologie din
Drobeta Turnu Severin.
Medic stomatolog – Raluca Floricică Lunguleasa
Implantologie- dr. Dragoş Antonescu

STOMATOLOGIE
IMPLANTOLOGIE
creştine au fost învăţaţi că în darurilor şi a activităţilor carita- PROTETICĂ
noaptea de 5 spre 6 decembrie bile. Astfel, în Germania, Franţa
VOUCHER
Sfântul Nicolae vine şi le încarcă şi Olanda, ziua de 6 decembrie Programează-te acum
bocancii sau bradul cu dulciuri, este considerată o sărbătoare reli- pentru GRATUITĂŢI! (spre Timişoara)
Fii pacientul nostru Tel: 0352.420.576. 0721.91.70.91
dar unii găsesc şi câteo nuieluşă. gioasă, când sunt oferite cadouri şi beneficiezi de
În unele zone, copii îi lasă moşu- copiilor şi săracilor. Multe ţări şi- REDUCERE Programează-te acum
la 0352.420.576 pentru
lui apă şi morcovi pentru calul au păstrat propriile obiceiuri şi CADOUL nostru pe 2014!
său. În colindele româneşti, cân- tradiţii de Sfântul Nicolae. Astfel, Un consult şi două şedinţe de
detartraj şi periaj profesional
tate în plină iarnă, se vorbeşte în unele culturi, Sfântul Nicolae disponibile pe parcursul acestui an
despre florile dalbe, flori de măr. călătoreşte cu un însoţitor care îl CONSUL GRATUIT
Evaluarea sănătăţii oro-dentare
Asta pentru că, bătrânii ştiau că ajută. Valoare CADOU 40 de lei
acea joardă a Sfântului Nicolae În Olanda, episcopul călăto- DETARTRAJ+PERIAJ
Profesional+profilaxia cariei
trebuie să fie una de măr. Sfântul reşte pe un vapor, sosind pe 6 de- 10-25% Valoare CADOU 180 de lei
SEVERIN IMPLANT CLINIC DETARTRAJ+PERIAJ
Nicolae este unul dintre numele cembrie. Are la el o carte mare, VOUCHER Profesional+profilaxia cariei
cele mai îndrăgite şi mai răspân- din care află cum s-au purtat co- Nume………….. Valoare CADOU 180 de lei
Prenume…………
dite. El este format din cuvintele piii olandezi în timpul anului. În Cu acest voucher primiţi
greceşti: nike - victorie, biruinţă Germania, Sfântul Nicolae vine GRATUIT lucrări descrise alăturat.
şi laos - popor,”om ce face parte cu un sac în spate şi o nuia în În plus, prin acest voucher
dintr-un popor victorios”. În Eu- mână. Copiii obraznici sunt pe- deveniţi unul dintre pacienţii
noştri speciali şi beneficiaţi de
ropa, în secolul al XII-lea, ziua depsiţi cu lovituri de nuia. REDUCERI între 10-25%.
Sfântului Nicolae a devenit ziua La creştinii din Ghana, moşul Policlinica Aluniş, Serpentina
Roşiori, aripa de vest
5
1 - 7 decembrie 2014

Andreea Paul: ” Domnul Ponta și Guvernul PSD se află acum


într-o situație “lose - lose” - adică orice ar face, vor pierde”
aplicare ca Premier ceea ce candidatul prezidențial promitea. Asta cred că este ade-
vărata plată a politicilor bazate pe minciună ale personajului politic Ponta. E o lecție
de ținut minte pentru a opri elanul electoral al politicienilor în viitor. Această cam-
panie prezidențială a demontat mitul că în politică nu răspunzi pentru disprețul
afișat față de electorat. Disprețul PSD față de importanța votului cetățeanului s-a
manifestat la cote alarmante în perioada electorală, în ziua votului dar și ulterior.
Acum va ieși la suprafață logica PSD: “Promite-le tot ce vor, numai să ne voteze.
După aia, le spunem că nu se poate.” Fie taxează tot ce prind, fie dau cu economia de
gard. Cert, cu și după PSD, potopul.
Domnul Ponta și Guvernul PSD se află acum într-o situație “lose - lose” - adică
orice ar face, vor pierde:
a. Vor pierde lăsând la vedere minciunile mecanismului ruginit al politicii PSD.
Nu pot să își țină promisiunile electorale pentru că vor arunca în aer bugetul. Or,
Romania s-a angajat la disciplină bugetară. Asta înseamnă că nu vom putea cheltui
anul viitor mai mult decat încasăm plus 1,4% din PIB - deficitul stabilit. De la PSD
nu ne putem aștepta să reducă evaziunea fiscală cu 4 miliarde euro.
b. Vor pierde și ce le-a mai rămas din susținerea politică și electorala dacă își vor
ține promisiunile prin taxarea a tot ceea ce mișcă, pentru că economia riscă să intre în
recesiune, românii își pierd locurile de muncă, iar prețurile vor crește. Adevărul este că
PSD a excelat în politica datului populist cu o mână și luatului cu trei mâini prin taxe,
dar nu mai merge. Românii s-au prins că sunt de fapt păcăliți și le merge mai rău așa.
E pentru prima oară în istoria României când un candidat la prezidențiale trebu- În acest context, remanierea guvernamentală este o glumă, o tentativa de joc
ie să-și țină promisiunile umflate cu pompa electorală din poziția de Premier. Victor politic pentru spălarea imaginii PSD după pierderea foarte dură a alegerilor. Dinco-
Ponta a făcut în perioada alegerilor promisiuni economice fără acoperire, din poziția lo de dilemele interne, de eșecurile PSD și ale lui Ponta, întrebarea este ce va face
de Prim-ministru, care încarcă bugetul țării cu încă 4 miliarde euro la cheltuieli. România în acest context. Important este să nu lăsăm un personaj politic, un partid,
Ponta trebuie să-și țină promisiunile fiind în continuare Premier. Adrian Năstase a să încerce să se salveze pe seama punerii în pericol a economiei țării. România are
pierdut alegerile, dar și funcția de Prim-ministru. Ceilalți președinți de după ‘89 nu mult de pierdut în urma jocului politic al PSD. Vom plăti alături de toți românii
au fost prim-miniștri. Remanierea guvernamentală e doar o glumă știind că PSD e minciuna electorală fie cu taxe, fie cu deficitul și cu declinul economic. Aici intervi-
blocat bugetar în promisiunile umflate cu pompa electorală. Această campanie ne vigilența, profesionalismul PNL și al noului președinte ales al țării.
prezidențială a demontat mitul că în politică nu răspunzi pentru ceea ce ai promis. Andreea PAUL
După pierderea alegerilor prezidențiale, unde Ponta se visa câștigător relaxat, ur- Prim-Vicepresedinte al PNL
mează plata cea mai mare: să facă chiar el bugetul pentru anul viitor și să pună în

Două persoane surprinse de un mal de pământ, în localitatea


Buiceşti. Pompierii au intervenit pentru scoaterea lor
Miercuri, 26 noiembrie a.c., la vină pentru salvarea a două persoa-
ora 10.29, pompierii din cadrul ISU ne surprinse sub un mal de pământ,
„Drobeta” au fost solicitaţi să inter- pe raza localităţii Buiceşti, comuna
Butoieşti. La faţa locului, s-au depla-
sat 11 pompieri din cadrul Pichetu-
lui Strehaia, care au intervenit, cu o
autospecială şi o ambulanţă
SMURD, pentru scoaterea celor
două persoane, acoperite de pământ.
Una dintre persoane a fost scoasă de
pompieri în câteva minute de la so-
sirea acestora la locul evenimentu-
lui, însă, din nefericire, aceasta era
decedată. Pentru scoaterea celeilalte
persoane, pompierii au făcut efor-
turi deosebite, aceasta aflându-se la
o adâncime de aprox. 2m, acoperită adjunctul inspectorului şef, colonelul Florentin Dragomir, au reuşit să scoa-
de pâmânt. Misiunea pompierilor a tă a doua victimă, însă, şi aceasta a fost declarată decedată de către medicul
fost una dificilă, aceştia fiind nevoiţi de la SAJ Mehedinţi. Cu toate eforturile pompierilor, cei doi bărbaţi, cu
să-şi ia măsuri de siguranţă, pentru vârste de aprox. 35 şi 40 de ani, nu au putut fi salvaţi.
a nu fi surprinşi de malul de pă-
mânt. La ora 12.18, echipajele de PURTĂTOR DE CUVÂNT
pompieri, coordonate de către prim- Plt. maj. Ramona NISTOR
6
1 - 7 decembrie 2014

Pompierii mehedinţeni s-au luptat cu


incendiile produse ca urmare a coşurilor de
fum deteriorate sau neprotejate termic
Pompierii din cadrul ISU „Drobeta” au intervenit, în doar 24 de ore, pentru stingerea a două incendii, ale căror cauze de producere au fost coşurile de
evacuare a fumului, deteriorate sau neprotejate termic faţă de materialele combustibile din jur. În cursul nopţii, o casă din municipiul Dr.Tr.Severin a
fost afectată de incendiu, din cauza coşului de fum neprotejat termic. Pompierii mehedinţeni au făcut tot ce au putut pentru ca focul să nu cuprindă
întreaga casă, dar şi pentru ca acesta să nu se extindă la casa de locuit din imediata apropiere. În dimineaţa zilei de miercuri, pompierii mehedinţeni
au intervenit pentru descarcerarea a două persoane decedate în urma unui accident rutier, produs în judeţul Caraş-Severin.
Accident rutier cu cinci victime, în produs între un autotren şi un autoturism.
judeţul Caraş-Severin-Pompierii Pompierii mehedinţeni au constatat că, în
mehedinţeni au descarcerat două persoane urma accidentului, trei persoane erau dece-
decedate date şi alte două rănite. Două dintre persoa-
În dimineaţa zilei de miercuri, 26.11.2014, nele decedate se aflau încarcerate pe locurile
la ora 05.07, două echipaje de pompieri, din din faţă ale autoturismului. Pompierii din ca-
cadrul Detaşamentului Orşova, cu o auto- drul ISU „Drobeta” au acţionat pentru des-
specială de lucru cu apă şi spumă cu modul carcerarea persoanelor. Cele două persoane
de descarcerare, o ambulanţă SMURD, la un rănite au fost preluate şi transportate la spital
accident rutier cu victime încarcerate. Acci- de către SAJ Caraş-Severin.
dentul a avut loc pe DN6, la ieşire din comu- PURTĂTOR DE CUVÂNT
ne Mehadia, zona Valea Bolvaşniţei şi s-a Plt. maj. Ramona NISTOR

Poliţiştii, jandarmi și voluntari continuă căutările


Incendiu într-o gospodărie din cauza coşului de minorului de 11 ani, dispărut pe raza localitătii Viașu
fum deteriorat La data de 26 noiembrie a.c., aproximativ 50 pariţia de la domiciliu a minorului Neagoe
de polițiști, jandarmi și voluntari au continuat Ștefan Alin, în vârstă de 11 ani, domiciliat în co-
Marţi, 25.11.2014, ora 21.53, un echipaj de pompieri, activitățile de căutare a minorului Neagoe Ștefan muna Punghina, sat Recea, județul Mehedinți.
Alin, în vârstă de 11 ani, domiciliat în comuna Minorul, la data de 19.06.2014, a plecat pe jos
din cadrul Gărzii de Intervenţie Baia de Aramă, a interve- Punghina, sat Recea, județul Mehedinți, verifi- din satul Viașu, comuna Pătulele, județul
nit cu o autospecială de lucru cu apă şi spumă pentru cări făcute cu precădere în zonele împădurite Mehedinți către localitatea Recea, comuna Pun-
stingerea unui incendiu izbucnit la o anexă gospodărească dintre localitățile Viașu și Recea, unde a fost ghina, fără a mai ajunge până în prezent acasă.
semnalată dispariția acestuia. Minorul a fost dat Poliţiştii de la Biroul Urmăriri al Serviciului de
din satul Seliştea, comuna Isverna. Incendiul a cuprins în urmărire la nivel naţional și în consemn la Investigaţii Criminale au demarat imediat cerce-
elementele de construcţie din material lemnos ale acope- frontieră iar la data de 04 noiembrie semnalat la tările pentru găsirea acestuia. La data dispariție
rişului, pe o suprafaţă de cca.10 mp. Cauza probabilă a iz- nivel internațional. Polițiștii fac apel la toate per- minorul prezenta următoarele semnalmente:
soanele care dețin date și informații în acest sens, Înălţime 1,35 m, ten deschis,constituție atle-
bucnirii incendiului a fost determinată de coşul de fum să apeleze numărul unic de urgenţă 112 ori să tică, față ovală, păr blond cu fir drept tuns scurt,
deteriorat. anunţe cea mai apropiată unitate de poliţie. ochi căprui, urechi mici cu lob dezlipit;
La data dispariției era îmbrăcat în tricou de
Informații: culoare roșie, pantalon lung din stofă culoare al-
Incendiu la o casă din municipiul Dr. Tr. Severin, ca La data de 08 iulie a.c., agenţii Postului de bastră, iar în picioare purta sandale.
urmare a coşului de fum neprotejat termic faţă de Poliţie Punghina au fost sesizaţi cu privire la dis-
materiale combustibile

Miercuri, 26.11.2014, la ora 00.12, Detaşamentul de


pompieri Drobeta Tr. Severin a intervenit cu 27 de pom-
TELEKOM ROMANIA
pieri şi cinci autospeciale de lucru cu apă şi spumă, o au-
tospecială de intervenţie şi salvare de la înălţime şi o am-
COMMUNICATIONS S.A.
bulanţă SMURD, pentru stingerea unui incendiu izbucnit
Vinde teren si constructii in judetul Mehedinti, orasul Drobeta Turnu Sevetin,
la o casă de locuit din municipiul Drobeta Tr. Severin,
str. Constructorilor.
Calea Tg. Jiului. La sosirea pompierilor la locul eveni-
Proprietatea subiect este situata intr-o zona preponderent comerciala si este compusa din
mentului, incendiul se manifesta violent, la acoperişul ca-
teren in suprafata de aprox. 10,200 mp si constructii in suprafata totala de 1,400 mp.
sei şi camerele de locuit de la etajul imobilului. Pompierii
Pentru vanzarea acestui imobil, TELEKOM ROMANIA COMMUNICATIONS S.A.
mehedinţeni au reuşit să împiedice extinderea incendiului
organizeaza licitatie.
la o locuinţă din imediata vecinătate. Incendiul a cuprins
Data limita de depunere a ofertelor este 5 decembrie 2014, iar licitatia are loc in peri-
elementele de construcţie din material lemnos ale acope-
oada 08 decembrie – 19 decembrie 2014.
rişului, pe o suprafaţă de cca.200 mp, aparatură electro-
Pretul de pornire la licitatie este de: 389.000 Euro (Exclusiv TVA)
casnică şi materiale textile. La stingerea incendiului au
Pentru mai multe detalii despre imobil si regulamentul licitatiei, viziteaza-ne pe www.
participat şi două autospeciale de lucru cu apă şi spumă,
realestate.telekom.ro sau ne puteti contacta la telefon: 0766.678.230.
ale unor operatori economici. Cauza probabilă a izbucni-
Persoanele interesate sa participe la licitatie pot solicita Caietul de Sarcini si pe adresa de
rii incendiului a fost efectul termic provenit de la coşul de
e-mail imobiliare@telekom.ro.
fum neprotejat termic faţă de materiale combustibile.

7
1 - 7 decembrie 2014

ATITUDINI
MIRCEA SEVASTIAN GROSU, CONSILIER Constantin Adrian Stuparu,
LOCAL ŞI MEMBRU ÎN CONDUCEREA
membru în conducerea
ORGANIZAŢIEI MUNICIPALE TURNU-
SEVERIN A NOULUI PNL: filialei judeţene a Noului PNL:

La mulţi ani, dragi severineni! Fie ca Sărbătoarea Naţională să fie Acum, la ceas de sărbătoare, adresez gânduri bune şi un sin-
semnalul redeşteptării, aşa cum s-a dovedit şi la recentele alegeri pre-
cer „La mulţi ani!” tuturor românilor care cred în dreptate, în
zidenţiale! Ştim că mai sunt multe de făcut, suntem pregătiţi pentru
asta şi-avându-vă alături-vom reuşi să biruim şi imobilismul con- progres, în mai bine, în Renaşterea Neamului şi în viitorul lui!
damnabil, nepăsarea criminală a celor care v-au înşelat aşteptările, Poporul a demonstrat că s-a trezit şi că rămăşiţele comunismu-
urmărindu-şi doar propriul interes. Cu voi alături, suntem puternici lui pot fi înlăturate. Nu ne mai trebuie decât continuitate… La
şi determinaţi, alături de noi suntem convinşi că veţi mulţumiţi. La
mulţi ani!
mulţi ani!

Radioteleviziunea GALAXY
ALĂTURI DE TINE!

8
1 - 7 decembrie 2014

Simularea unui accident chimic urmat de incendiu


la termocentrala din municipiul Dr. Tr. Severin
Inspectoratul pentru Situaţii de Urgenţă
„Drobeta” al judeţului Mehedinţi a organizat, joi,
27 noiembrie a.c., un exerciţiu cu forţe şi mijloace
privind intervenţia în cazul producerii unui
accident chimic urmat de incendiu la
termocentrala din municipiul Dr.Tr.Severin.

Potrivit scenariului, în dimineaţa Formaţiunea de intervenţie a


zilei de joi, 27 noiembrie a.c., la ora operatorului economic a intervenit
10.30, în timpul desfăşurării proce- cu cele două autospeciale din dotare
sului tehnologic de eliberare a păcu- pentru stingerea incendiului, însă
rii dintr-un rezervor, s-a produs o incendiul s-a manifestat violent, fi-
eroare, fapt ce a determinat revărsa- ind nevoie de intervenţia pompieri-
rea păcurii în parcul de rezervoare, lor profesionişti. Pompierii din ca-
care s-a aprins, generând un incen- drul Inspectoratului pentru Situaţii
diu generalizat, cu pericol de propa- de Urgenţă „Drobeta” s-au deplasat
gare la rezervoarele învecinate. În la locul evenimentului cu trei auto-
speciale cu apă şi spumă,
două autospeciale de teren şi
o ambulanţă SMURD, acţio-
nând pentru căutarea şi sal-
varea persoanelor rănite,
acordarea primului-ajutor
medical şi stingerea incen-
diului. Prin acest exerciţiu,
s-a verificat viabilitatea pla-
nurilor de intervenţie, con-
cepţiei de acţiune a forţelor
de intervenţie şi măsurilor ce
se impun, pentru limitarea
efectelor unui accident chi-
urma incendiului, cei 5 lucrători au mic urmat de incendiu. Totodată, s-a
fost grav răniţi, nemaiputând ieşi din urmărit antrenarea forţelor partici-
parcul de rezervoare, cu arsuri la ni- pante în vederea reducerii timpilor
velul membrelor superioare şi multi- operativi de intervenţie, dar şi coo-
ple traumatisme. Din cauza vântului perarea între structurile de interven-
foarte puternic, incendiul s-a propa- ţie la producerea unor astfel de situ-
gat cu repeziciune şi la un alt rezer- aţii de urgenţă.
vor de păcură. În acest timp, exista PURTĂTOR DE CUVÂNT
pericolul iminent ca, din cauza flă- Plt. maj. Ramona NISTOR
cărilor mari şi a
temperaturii ridica-
te, să fie afectate
conductele de ali-
mentare şi implicit
rezervoarele de sto-
care. La ora 10.45,
din cauza apariţiei
unei avarii la insta-
laţia de alimentare
cu energie electrică,
este întreruptă ali-
mentarea cu spumă.
9
1 - 7 decembrie 2014

ÎN ŢARA LUI DUICU COL

Veţi vedea, în acest episod, cum se ăla se pregăteşte intens să dea drumu aştept să văd ce face ăsta. DUICU IOAN ADRIAN: Ce cere-
pregătea un control la cei care erau eti- acolo! DUICU IOAN ADRIAN: Ăştia-s re?
chetaţi ca adversari politici. Lacheii, MANTA FELIX DANIEL: Foarte pregătiţi toţi. Deci, îmi spui, îmi dai te- GHERGHE CONSTANTIN: Cere-
din toate domeniile, erau pregătiţi să bine. E bine atunci. lefon, mie îmi dai telefon şi-n rest totu- re să-i eliberez autorizaţie. Ştii? Po-
execute ordinele vătafului! În acest caz DUICU IOAN ADRIAN: Ai vorbit i ok. veşti!... Îi dăm…
este vorba despre organizarea controa- cu NICEA, a vorbit cu TUTILESCU, cu GHERGHE CONSTANTIN: Deci, DUICU IOAN ADRIAN: Stai pu-
lelor în haită la terasa Marinarul, pe toţi? Toată lumea e pregătită, da? în momentu în care se face aglomeraţie ţin. Asta-i dai dacă vrei! Dacă nu vrei,
care fostul prefect Ion Mâţu voia să o MANTA FELIX DANIEL: Toată lu- acolo şi eu-l chem pe NICU, pe MIC- nu-i dai!
redea circuitului în vara anului 2013. mea. Da. ŞONIU… Că ei făceau toate pregătirile GHERGHE CONSTANTIN: Nu-i
nimic nu rămânea neglijat, nici un DUICU IOAN ADRIAN: Cu IA- acolo. Înţelegi? dau, mă! Fi-ţi-ar …Băi, termină cu…!
amănunt nu era trecut cu vederea. Exe- NOŞI? Cu toţii? DUICU IOAN ADRIAN: Îhî. DUICU IOAN ADRIAN: Nu. Nu. Îi
cutanţii se înghesuiau, se întreceau pe MANTA FELIX DANIEL: Nu. Am GHERGHE CONSTANTIN: De dai dacă vrei! Dacă nu vrei, nu-i dai!
ei înşişi, că doar de aia îşi căpătaseră vorbit cu FANE şi eu trebuie să-l sun fapt, te sun pe tine direct după aia şi… Deci, nu…
posturile. Atunci, „apărători ai Legii”, pe el şi mai departe sună el pe ăştia. DUICU IOAN ADRIAN: Sună-mă. GHERGHE CONSTANTIN: Nor-
cabotini care se îmbuibau cu pensii de DUICU IOAN ADRIAN: Bine. Tu nu mai ai treabă cu nimic, mă suni mal!
sute de milioane, dar care răcneau în Aveţi grijă cum faceţi să nu vă duceţi pe mine! DUICU IOAN ADRIAN: Nu te
staţiile de amplificare sloganuri aiuri- trei căţei pe-acolo! GHERGHE CONSTANTIN: Şi ne obligă nimeni…
toare, gen „Muriiiimmmm de MANTA FELIX DANIEL: Nu. Nu. vedem în faţă la…. GHERGHE CONSTANTIN: Nor-
foammmmeee!”, tăceau încremeniţi DUICU IOAN ADRIAN: Da? DUICU IOAN ADRIAN: Toţi vă mal!.. nu e nicio asta…Nu e.
într-o complicitate criminală. Ce fac ei MANTA FELIX DANIEL: Aştept să vedeţi la tine la primărie. DUICU IOAN ADRIAN: Dă-i în
acum? Vom vedea într-un viitor ex- mă sune ăştia.. GHERGHE CONSTANTIN: Îhî. p….mea de vagabonzi!
trem de apropiat. DUICU IOAN ADRIAN: Bine. DUICU IOAN ADRIAN: ITM-ul, GHERGHE CONSTANTIN: Ai
În ziua de 10.05.2013, la ora OPC-ul, Poliţia şi cu Mediul, Garda de plecat?
21.05.49, DUICU IOAN ADRIAN, de În ziua de 10.05.2013, la ora Mediu. DUICU IOAN ADRIAN: Am ple-
la postul telefonic 074921…., îl contac- 21.35.55, DUICU IOAN ADRIAN, GHERGHE CONSTANTIN: Ok. cat. Aha. N-ai nicio treabă cu mine, eu
tează pe MANTA FELIX DANIEL, aflat la postul telefonic 074921…, este Ok. Păi, el depusese la mine cerere da ştiu ce-am de făcut.
aflat la postul telefonic 075323…., cei contactat de GHERGHE CONSTAN- nu-mi depusă nici acu documentele , GHERGHE CONSTANTIN: Să-mi
doi purtând următoarea discuţie: TIN, aflat la postul telefonic 072350…, ştii? răspunzi la telefon!
MANTA FELIX DANIEL: Da, cei doi purtând următoarea discuţie: DUICU IOAN ADRIAN: Cine? DUICU IOAN ADRIAN: Hai, mă!
ADI? DUICU IOAN ADRIAN: Ce faci? GHERGHE CONSTANTIN: El. Ce dracu?!
DUICU IOAN ADRIAN: Vezi că GHERGHE CONSTANTIN: Uite, MÎŢU. GHERGHE CONSTANTIN: Bine, ADI!

10
1 - 7 decembrie 2014

L CĂIAU LACHEII (XI)


DUICU IOAN ADRIAN: Îţi dai sea- primar, dom primar… mis acum, am vorbit cu ei la fără 10, DUICU IOAN ADRIAN: Acasă.
ma că-s foarte neinteresat de ce spui tu. DUICU IOAN ADRIAN: Şi cu cine fără 12 minute că m-a sunat. Unde eşti?
(Ironic) era? DUICU IOAN ADRIAN: În cât ION IANOŞI: Eu acum plec.
GHERGHE CONSTANTIN: Hai! GHERGHE CONSTANTIN: Cu timp ajung? DUICU IOAN ADRIAN: Păi, ia
DUICU IOAN ADRIAN: Ce era Ni- fiu-su, cu nebunu de mitică Badea, cu ION IANOŞI: Păi, cât dracu? A zis dă-i până la mine o fugă! Cobor jos.
colicea acolo? cine să fie? să fie pe la fix acolo, să fie… Păi, da îţi Las-o pe ERICA şi dă-i o fugă până la
GHERGHE CONSTANTIN: Da, de DUICU IOAN ADRIAN: Şi Mitică dai seama că-s din oraş dracu, eu zic mine şi sună-mă şi cobor jos.
aia vroiam să vii, ştii, că strigau după Badea era cu ei? că-n zece minute, cinşpe minute ajung. ION IANOŞI: Bine. Bine. Hai că…
mine când plecai… GHERGHE CONSTANTIN: Nebu- Doi am trimis. Acţiunea concertată a reuşit, numai
DUICU IOAN ADRIAN: Cine stri- nu, da. DUICU IOAN ADRIAN: Doi? Aha. că Ion Mâţu nu era decât o ţintă minoră.
ga? DUICU IOAN ADRIAN: Bine tati, Pe cine ai trimis? De greii Opoziţiei, aparatul de partid,
GHERGHE CONSTANTIN: Nicoli- sună-mă când e… ION IANOŞI: Da. Pe BĂICUŞ şi pe gloata de lachei, nu s-a prea atins! N-au
cea… În ziua de 10.05.2013, ora 22.5818, POPA, cei mai şmecheri, cei mai buni avut nici curaj, nici şefi pricepuţi, pentru
DUICU IOAN ADRIAN: Eugen sau DUICU IOAN ADRIAN, de la postul pe domeniu ăsta de alimentaţie. că un fost traficant de produse petroliere
Liviu? telefonic 07492…, îl contactează pe DUICU IOAN ADRIAN: Da vezi nu este, totuşi, decât un… găinar… Cu
GHERGHE CONSTANTIN: Li- ION IANOŞI, aflat la postul telefonic neapărat cu ălea, cu ORDA (?), ălea, toate astea, plata trebuie să fie pe măsura
viu… 07228…, cei doi purtând următoarea cu…cum dracu le cheamă? Cu… sufletelor lor negre, a lipsei lor de scru-
DUICU IOAN ADRIAN: Da mă, e discuţie: ION IANOŞI: Da. Da. Ăla face…îşi pule, a neomeniei arătate şi demonstrate.
nebun… DUICU IOAN ADRIAN: Alo? face treaba lui ce este de făcut. Iar ce vom arăta de-acum încolo, episoa-
GHERGHE CONSTANTIN: Nor- ION IANOŞI: Da, tată? DUICU IOAN ADRIAN: Cu ălea, de îndelung amânate, probabil că va
mal că e nebun. DUICU IOAN ADRIAN: Tată, ai cu piratatele ălea, cum dracu le cheamă. stârni mânia multora. Până la urmă, cine
DUICU IOAN ADRIAN: Ce striga? trimis oamenii la primărie? ION IANOŞI: Da, mă. Da. Cu muzi- seamănă vânt, culege furtună!
GHERGHE CONSTANTIN: Dom ION IANOŞI: Da, mă. Da. Am tri- ca aia ambientală. Îhî. Ok. Tu unde eşti? Va urma

SCRISOARE DESCHISĂ
adresată locuitorilor municipiului Orşova
Stimaţi concetăţeni, GIT RUŞINOS DIN ŞEDINŢĂ, tocmai pentru ca pro- afară de finalizarea celor două investiţii începute încă
iectele în discuţie să nu fie votate. Dezertarea a fost din mandatul trecut (piaţă şi ambulatoriu). Aşadar, nu
Dată fiind situaţia actuală degradantă în care a precedată de o consultare tete-a-tete între doi conslieri, se ridică un firesc semn de întrebare despre ce activi-
ajuns să se zbată oraşul nostru, aş dori prin aceste rân- apoi unul dintre cei doi a comunicat ceva la urechea tăţi a desfăşurat onor primăria în 2 ani şi jumătate în
duri să semnalez şi celor mai optimişti dintre noi, că fiecăruia dintre fugari, după care primul plecat a îngăi- slujba oraşului?
lucrurile nu se îndreaptă deloc într-o direcţie bună şi mat mai mult pentru sine ca scuză “Nu mă simt prea Şi voi încheia cu “minunile” din Consiliul Local,
totodată să trag un semnal de alarmă autorităţilor loca- bine” şi a şters-o, urmat de restul refugiaţilor care au aducându-le la cunoştinţă orşovenilor că bugetul local
le, ca în cazul în care mai există un dram de civism, profitat de o pauză. Din tabăra fugitivă, a rămas intem- este spoliat de amenzi zilnice, pe care de fapt le achi-
acesta să fie pus în slujba populaţiei. Deocamdată, fără pestiv un singur consilier care mima pe chip o uimire tăm noi toţi prin impozite şi taxe, care au depăşit 1
nici o intenţie polemică, nu mă voi folosi în continuare fără seamăn. Apoi, lipsa cvorumului a încheiat şedinţa, miliard de lei vechi şi care curg în continuare datorită
de nume de persoane sau de partide, dar sunt convins care potrivit antecedentelor se va relua printr-o şedinţă ilegalităţilor comise de o parte a consilierilor care refu-
că cei care vor afla sau vor citi această înşiruire de fapte “de îndată”, fără participarea pensionarilor, în aşa fel ză să pună în aplicare hotărâri ale instanţelor de jude-
sunt oameni inteligenţi şi care au capacitatea să dis- încât doar proiectele de interes să treacă fără tam-tam. cată rămase definitive, de parcă ei sunt mai presus de
cearnă între bine şi rău, între bine intenţionaţi şi rău Am mai reţinut discuţiile purtate asupra proiectu- lege, deşi faptele constituie acţiuni penale.
intenţionaţi, între persoane în slujba comunităţii şi lui de hotărâre privind modificarea organigramei insti- Mă întreb retoric pe bună dreptate, dacă ideologia
persoane aflate în slujba unor interese oculte. tuţiei, unde s-au adus acuze majore iniţiatorului pro- dogmatică a unui anume partid repudiat, dar tot mai
Aşadar, în data de 27.11.2014 am asistat la şedin- iectului şi s-au enumerat referatele potrivnice, dar care des invocat şi hulit şi-a transmis preceptele noilor pro-
ţa ordinară a Consiliului Local Orşova, la care a parti- a trecut datorită majorităţii, cu 7 voturi la 6. Toate acu- zeliţi, dar care aplică greşit învăţăturile înaintaşilor în
cipat şi un grup de pensionari, indus în eroare de apa- zele aduse acestui proiect s-au bazat pe faptul că pentru detrimentul oamenilor şi din păcate în interesul unor
renţa înşelătoare a unor proiecte de hotărâre de pe a fi creat un nou serviciu, ce va servi drept recompensă grupuri ascunse. Rămân totuşi cu convingerea că dacă
ordinea de zi şi de o dreptate tardivă iluzorie. Acest si- cuiva, s-a creat un talmeş-balmeş în toate comparti- până la un moment dat instituţiile abilitate ale Statului
mulacru de şedinţă, model devenit tradiţional în legis- mentele, amestecându-se activităţi care nu au absolut nu-şi vor putea face datoria, de JUDECATA DIVINĂ
latura actuală, îmi vine extrem de greu să-l caracteri- nimic în comun, doar din dorinţa de conferire a unei nu scapă nimeni. Vă rog să acordaţi o cât mai mare
zez. retribuţii superioare presupusului merituos, în plus su- atenţie în viitor la alegerea reprezentanţilor noştri. Pri-
Când doi dintre pensionari au fost destul de vehe- plimentând funcţiile subordonate doar ca posturi exis- viţi cu mai multă atenţie la numele persoanelor înscri-
menţi la adresa consilierilor, referindu-se la vechile ho- tente, fără acoperire, înainte de a se cunoaşte şi a fi se pe liste, selectaţi-le pe cele mai capabile, apreciaţi
tărâri privitoare la majorarea aproape dublă a consu- aprobat bugetul de venituri şi cheltuieli. Nu doresc să calitatea, capacităţile cognitive şi decizionale, spiritul
mului de apă potabilă în sistem pauşal, deci implicit şi dau exemple din marea tocană a serviciilor, ca să nu fiu de cooperare, coordonare şi creativitate şi nu la numele
a valorii (explicându-se şmechereşte cu fiecare ocazie acuzat de atei că încerc să-i pervertesc la vreo formă de partidelor. Începutul a fost realizat cu puţin timp în
că nu a fost mărit preţul pe metru cub) şi la taxarea conştiinţă socială, obligându-i să se închine. urmă, în luna noiembrie. AŞA SĂ NE AJUTE DUM-
exagerată a locurilor de veci, existând introduse pe or- Doar ca simplu fapt divers aş dori să mai reamin- NEZEU!
dinea de zi proiecte prin care se propunea reducerea tesc că după mai bine de jumătate din legislatura actu-
tarifelor, ce credeţi că au făcut o parte dintre consilieri? ală, din cele 21 de puncte din oferta electorală foarte Cu deosebită consideraţie,
Au recurs iarăşi şi iarăşi la aceeaşi stratagemă asemă- frumoasă, dar pe care n-o mai evoc, primăria NU A
nătoare politicii struţului şi pur şi simplu au AU FU- REALIZAT NICI MĂCAR UN SINGUR PUNCT, în Al Dvs., ing. Mircea-Mihai Brâncoveanu

11
1 - 7 decembrie 2014

Vinerea iataganelor boante în Con


Şedinţa de Consiliu Local
desfăşurată vineri, 28 noiem-
brie a.c., a scos în evidenţă
gândurile războinice ale unor
consilieri locali, ruptura ce
există în aceste momente în
rândul consilierilor, dar şi
ilegalităţile crase la care se
dedau aleşii locali.
Pe ordinea de zi, capul de afiş primar a lui Marius Screciu,
a fost ţinut de primele patru punct care s-a dorit a ascuţii iata-
puncte, primul referindu-se la ganele politice, însă, pe parcursul
schimbarea din funcţia de vice- şedinţei, s-a dovedit că aceste ia-

PÂINEA DE SEARĂ
De acum oricine poate să servească fără grijă o felie de pâine proas-
pătă în fiecare seară, deoarece acum vă oferim Pâinea de Seară, bogată
în proteine. Mai puţine glucide, mai multe proteine – acestea sunt prin-
cipalele caracteristici ale pâinii noastre de seară. Conţine făină integrală
de grâu, tărâţe de grâu, soia, seminţe de in, seminţe de floarea soarelui
şi seminţe de susan.
O puteţi achiziţiona din magazinul AURORA, Str Horia, Nr 2 (centru) şi
la cerere din orice alt magazin AURORA.

12
1 - 7 decembrie 2014

nsiliul Local Drobeta Turnu Severin


tagane erau de fapt boante. Al Nicolae. Primul punct a fost iniţi- chet, fapt ce a adus furtuna în bătând obrazul consilierilor inde-
doilea proiect făcea referire la ale- at de un grup de consilieri inde- Consiliul Local. Era şi normal, pendenţi, cum că sunt jalnici şi
gerea unui nou viceprimar. Cel pendenţi, aşa cum le place să-şi deoarece printre votanţi s-a aflat au ajuns să fie conduşi de un om,
de-al treilea punct o avea în vizor spună, însă căpetenia acestui şi Veronica Nicolae, aceasta fă- Romulus Vâlcu, şi că încalcă le-
pe consiliera Veronica Nicolae, grup, Romulus Vâlcu, este de fapt când obiectul unui proiect. Con- gea grosolan fără să dea dovadă
aceasta urmând a-şi depune man- principalul iniţiator. Tot Romulus silierii PNL s-au opus din răspu- de coloană vertebrală profesiona-
datul, iar ce-l de-al patrulea punct Vâlcu, în deschiderea şedinţei, a teri acestei ilegalităţi recunoscută lă. Cum se va finaliza acest scan-
făcea referire la validarea unui alt propus scoaterea de pe ordinea chiar şi de secretarul primăriei, dal apărut în cadrul Consiliului
consilier venit în locul Veronicăi de zi a celor patru proiecte, la pa- Ioţa Rogobete, însă maşinăria de Local, vom vedea în perioada
vot a PSD şi a grupului indepen- imediat următoare, convinşi fiind
denţilor, a făcut ca aceste proiecte de faptul că orice poliţă trebuie
să nu fie supuse la vot separat, ci plătită. Păcat doar de faptul că
Urez tuturor locui-
au fost votate la pachet. Circul aceste poliţe politice se plătesc
torilor comunei Rogo- din această şedinţă a fost unul din banii severinenilor.
va, ca sărbătoarea aproape greţos, Marius Screciu Buletin de Mehedinţi
Sfântului Nicolae, să
le aducă multe zâm-
bete frumoase, bucurii
şi împlinirea tuturor
viselor! Copiilor le
urez cât mai multe ca-
douri, căldură sufle-
tească, iubire părin-
tească şi multe
realizări!
Costinel Vamvu
Primar comuna
Rogova

Începând cu data de
6 decembrie, sărbătoa-
rea Sfântului Nicolae,
în perioada sărbători-
lor de iarnă, oamenii
sunt mai buni, mai fru-
moşi, mai înţelepţi şi
fac gesturi minunate
faţă de toţi cei dragi.
Fie ca această perioadă
să aducă tuturor mehe-
dinţenilor şi în special
copiilor, multe zâmbete
frumoase, bucurii şi îm-
plinirea tuturor viselor!

Daniel Cârjan
Consilier local PNL

13
1 - 7 decembrie 2014

50 de ani de la decretul de e o națiune. O luptă, chiar și pier-


dută, rămâne o sursă de forțe ne-
bănuite pentru generațiile viitoa-
re. C ei din re zistenț a
anticomunistă au fost singurii
care au îndrăznit să se opună
acestui regim de o cruzime ne-
maiîntâlnită. În vremurile tul-
buri, pericolul incită instinctul de
conservare, paralizând curajul
oamenilor de rând. Ei nu văd altă
cale decât supunerea.
Zbuciumul neputinței umane
în fața ofensivei de mari
proporții, inițiată de comuniști, a
găsit ecou în sufletul multor ti-
neri. Ideea spontană de rezistență
devenise singura cale salvatoare.
Anul acesta se împlinesc 50 detenția. Nerespectarea angaja- vor fi restituite terenurile agricole După 6 martie 1945 s-a născut în
ani de la aplicarea decretelor de mentului se pedepsea cu reîncar- și casele pe care le-au predat la sufletul oamenilor cel mai puter-
eliberare a tuturor deținuților po- cerarea vinovatului. Din discuțiile părăsirea acelor localități,,. Pe 14 nic sentiment de opoziție cunos-
litici de care erau pline temnițele pe care le-am avut cu dec. 1955, deci doar peste o săp- cut în istoria românilor. Se poate
românești. Au fost trei decrete supraviețuitori ai lagărelor comu- tămână, Romania a devenit mem- spune că preocuparea de a desco-
dar niciunul nu a fost publicat în niste, am găsit persoane care n-au bră a ONU. Ținând seama de toa- peri o stavilă împotriva tăvălugu-
Monitorul Oficial, așa că publicul destăinuit nici măcar membrilor te represiunile și încălcările lui sovietic devenise o obsesie ge-
larg nu cunoaște conținutul lor. familiei despre ce au suferit acolo. grosolane ale drepturilor funda- nerală, deși puțini s-au încumetat
Este vorba de decretele nr. Gh. Gheorghiu Dej a luat mentale ale omului comise în Ro- să-l înfrunte. Iar acei care au fă-
767/1963, nr. 176 și nr. 411/1964. această măsură deoarece în lumea mania de la impunerea regimului cut-o au plătit acest curaj cu ani
Motivul pentru care ele nu au fost liberă se auzise despre ororile comunist, admiterea României în lungi și grei de temniță ori chiar
publicate și conținutul lor a rămas săvârșite în țara noastră asupra ONU a fost și a rămas un simula- cu viața. Milioane de oameni vor
necunoscut este acela că tuturor celor care se opuneau re- cru de respect față de principiile face cunoștință cu modul barbar
autoritățile comuniste nu au re- gimului comunist și era posibil să Cartei acestei organizații de a se răzbuna al comuniștilor.
cunoscut oficial că în România se facă presiuni pentru ca aceste internaționale. Nimic din ce se Arestările se țineau lanț. Celebre-
există deținuți politic. Dar, con- atrocități să înceteze. Exista un preciza în HCM-ul 2694 nu a fost le dube negre cărau în aresturile
form Institutului de Investigare a precedent: în 1951 s-au făcut cu- respectat. Securității pe cei ce nu se supu-
Crimelor Comunismului in Ro- noscutele deportări în Bărăgan Comunismul s-a instalat în neau. Arestările se făceau mai
mânia, în timpul regimului co- ale fruntașilor satelor din județele România cu o brutalitate greu de ales noaptea. Poate de aceea, nu
munist, în țara noastră au existat Mehedinți, Caraș-Severin și imaginat de cei care nu au trăit
44 de penitenciare principale și Timiș. Peste 40.000 de familii au această epocă nefastă. Totul era
72 de lagăre de muncă forțată fost luate de la casele lor și aban- negat: dreptul la proprietate,
destinate deținuților politici în donate sub cerul liber în Câmpia dreptul la libertate, valorile mora-
care au pătimit peste 3 milioane Bărăganului unde au rămas până le. Era contestată însăși ordinea
de români. Dintre aceștia 800.000 când Occidentul a intervenit. Lu- firească a realităților sociale și
de oameni au murit. Înainte de a mea liberă a condiționat intrarea morale. În trei ani, din 1945 până
fi eliberați, deținuții au fost Romaniei în ONU de rezolvarea în 1948, a fost anihilată întreaga
avertizați că nu le era permis să problemei deportaților. Pe 7 de- elită românească , nu numai inte-
spună nimic despre cele îndurate cembrie 1955 a fost dat HCM-ul lectualii, ci și vârfurile tuturor ca-
prin diferitele locuri de detenție. nr. 2694 care la pct.1 preciza: tegoriilor sociale. Odată cu ares-
Trebuiau să semneze un angaja- ,,Persoanele care au fost strămu- tarea conducătorilor politici, au
ment că nu vor povesti unde, cu tate în baza HCM nr. 326//1951, fost interzise toate partidele de
cine au fost închiși, cine i-a su- de la apariția prezentei hotărâri se opoziție care ar fi putut polariza
pravegheat și nici-un detaliu des- pot întoarce în localitățile de tendințele de rezistență. Capitula-
pre modul în care a decurs unde au fost strămutate, unde le rea fără luptă este nefastă pentru
14
1 - 7 decembrie 2014

liberare a deținuților politic


întâmplător întunericul simboli- sula, de exemplu, era aplicata
zează răul, iadul. Toată România ,,broasca“ prin care detinutii
a fost împânzită de închisori, care dupa ce se intorceau de la lucru,
de care mai înspăimântătoare: la erau obligati sa topaie in pozitia
Pitești au fost închiși studenții- ,,pe vine“, cu mainile pe solduri,
mândria de totdeauna a neamului fiecare tinand in spate un alt deti-
nostru care au trebuit să îndure nut. In lagarul de la Valea Neagra
fenomenul reeducării prin tortu- condamnatii erau obligati sa stea
ră- cea mai teribilă barbarie a lu- inghesuiti cate doi, o noapte in-
mii contemporane; la Târgșor – treaga intr-o cutie fara acoperis,
elevii ( unii nu aveau ani de viațâ etc.
cât aveau de condamnare. Erau O alta metoda folosita impo-
închiși și copii de 12 ani); la Aiud triva detinutilor a fost munca for-
era închisoare pentru intelectuali; tata. Conditiile de munca din la-
la Mislea- pentru femei; la Gher- garele si coloniile comuniste au rul de detinuti politici, circa 15- dia, Rastolnita, Ibanesti, Manza-
la- pentru muncitori, țărani și fost dintre cele mai dure. Detinu- 20% au fost ucisi prin impuscare lesti, Mesentea, Oravita, Vadu
frontieriști; la Sighet-pentru tii erau pusi sa munceasca pana la sau exterminati in inchisori ori Rosca. In unele orase din tara
demnitari; la Canal, cum spunea epuizare, in conditiile in care lagare de munca fortata. Trupuri- s-au ridicat alte monumente pre-
Dej, era mormântul reacționarilor normele erau marite de la o zi la le lor au fost aruncate in gropile cum la Alba lulia, Bistrita-Na-
români; la Jilava-punct de tranzit, alta, iar hrana era un fel de terci, comune sau in mormintele fara saud, Braila, Cugir, Calarasi, Dro-
etc. Abuzurile si incalcarile grave lipsit de proteine. Neindeplinirea cruce, care sunt raspandite de la beta Turnu Severin, Oradea,
ale drepturilor omului au fost sis- normei zilnice atragea pedepsirea Timisoara pana la Vladivostok. Resita, Satu Mare, Targoviste, Ti-
tematic administrate in toate in- ,,lenesului“ prin bataie la sezutul Alte mii de cetateni romani pro- misoara, dar si peste granita la
chisorile si lagarele comuniste din gol, atarnarea lui cu capul in jos venind din lumea taranilor insta- Paris si Geneva.
riti, a intelectualilor ori a militan- Foștii deținuți politic au ieșit
Romania. Aici se aplicau cele mai sau aruncarea lui la carcera. La
tilor partidelor istorice au fost din închisori cu sănătatea zdrun-
dure metode de tortura. Cele mai inceputul anilor 1950, in lagare
ridicati in miez de noapte de la cinată grav și iremediabil, nu au
utilizate au fost: lovituri aplicate ,,lucrau“ apoximativ 80.000 de
casele lor si ucisi prin impuscare mai avut puterea și nici timpul
in partile sensibile ale corpului; oameni, dintre care 40.000 la Ca-
pe marginile santurilor, in paduri necesar să-și facă anii de vechime
strivirea unghiilor; smulgerea pa- nalul Dunare-Marea Neagra. De
sau au disparut fara urma. Nume- în câmpul muncii ceruți de legea
rului din cap; bataia cu lopata; asemenea, lagare de munca forta-
le si numarul tuturor acestor pensiilor. De aceea, ei au pensii
tratarea ranilor cu sare; crucifica- ta si centre de deportare au exis-
martiri nu se vor sti niciodata. In mici , în schimb Vișinescu și co-
rea; bataia sistematica la talpi cu tat in intreaga tara, dar cele mai
memoria si spre cinstirea lor, legii lui primesc și acum pensii
cravasa, obiecte din lemn sau ca- multe se aflau in partea sud-esti-
Asociatia Fostilor Detinuti Politic nesimțite. Păi, cum să nu se re-
uciuc; arderea talpilor la flacara, ca a Campiei Romane si sudul
volte?!
lovituri cu un creion mai mare in Dobrogei (Salcia, Urleasca, Sal- din Romania (AFDPR), prin fili-
Considerăm că ar fi un act de
testicole; batai cu saci de nisip. In cioara, Jegalia, Periesi, Gradina, alele sale, a inceput inca din anul
dreptate în fața lumii și a istoriei
lagarul de la Valea Neagra Penin- Satul Nou etc.).In perioada celor 1991 sa ridice monumentele care
ca această situație să se schimbe.
aproape 45 de ani de teroare co- vor ramane peste timp drept
Anii de temniță politică să fie
munista (1945-1989), Romania a marturie a ceea ce a insemnat co-
considerați vechime în muncă,
devenit o tara a crimei organiza- munismul. Unele din aceste mo-
mai ales că mai sunt atât de puțini
te, a camerelor de tortura, a tem- numente au fost ridicate in apro-
supraviețuitori. În Mehedinți, în
nitelor si lagarelor de extermina- pierea unor groaznice inchisori
1990 erau 468 și acum mai sunt
re. In tot acest timp, un popor sau lagare ale mortii, cum sint
în viață doar 16!!!
intreg a trait in spaima, in umi- cele de la Aiud, Poarta Alba, Nu se pot cinsti îndeajuns ace-
linta, minciuna si delatiune. Pen- Gherla, Targsor, Pitesti, Insula ia care cu mândrie și-au jerfit anii
tru a ascunde si a sterge urmele Mare a Brailei, Baia Sprie, Nistru, cei mai frumoși din viață pentru
Genocidului rosu, securitatea, Cavnic, Miercurea Ciuc, Suceava, binele acestei țări. Numele lor ar
militia si justitia comunista au in- Botosani sau Bicaz. S-au edificat trebui păstrate recunoscător din
ceput inca din anul 1969, o vasta monumente si in zonele in care a generație în generație. Doar cin-
operatiune de selectare si distru- existat rezistenta anticomunista stindu-i le putem mângâia inimi-
gere a arhivelor proprii, precum de amploare spre exemplu la Te- le rănite pentru totdeauna!
si de falsificare a unor date si do- regova, Caransebes, Sambata,
cumente importante. Din numa- Nucsoara, Meidanchioi, Chisin- Prof. Ileana MATEESCU
15
1 - 7 decembrie 2014

SEVERINUL SE PREGĂT
NU ŞI SEVE

N
u putem fi acuzaţi de trala industrială unde au muncit atâ- de salariaţi (listele au fost întocmite de-a dreptul golănesc, iar avertis-
pesimism, ba dimpotri- ţia ani, şi de unde sperau să iasă nu deja!), care să fie concediaţi. 29, nu mentul nostru a fost luat în seamă,
vă, numai că aşa cum doar ei la pensie ci şi alte generaţii de mai mult, tocmai pentru ca acţiunea ulterior conducerea de la RAAN
stau lucrurile acum, aici la prima severineni! Într-o recentă emisiune aceasta să nu fie considerată „conce- confirmându-l. S-a obţinut doar o
descălecare a Împăratului Traian pe televizată îi avertizam pe oamenii de diere colectivă” şi să nu se acorde sa- amânare a acţiunii până după 1 ia-
pământul vechii Dacii, ne cam pără- acolo că se pregătesc loturi de câte 29 larii compensatorii… Gestul este nuarie… Populaţia, sărăcită galopant
seşte şi pe noi optimismul! În locul
său îşi face loc dezamăgirea, sila,
gustul amar a aproape două decenii
ratate, ratare la edificarea căreia ac-
tuala administraţie locală a contri-
buit din plin. Cu mult înainte de
startul Sfintelor Sărbători ale Iernii,
luminile şi podoabele agăţate de
stâlpii de iluminat stradal, plantate
în sensurile giratorii şi ori pe unde a
existat un colţişor liber, s-au aprins
festivist, încercând să creeze imagi-
nea idilică a unei comunităţi fericite,
preocupată doar de cum îşi va petre-
ce Sărbătorile. Că nu-i aşa, o ştim cu
toţii, dar-mai ales-cei care vremelnic
ne conduc. Pierduţi în lupte drama-
tice pentru consolidarea taberelor
de luptă pentru ciolan, „administra-
torii” par să uite, sau-şi mai grav-să
nu-i intereseze, realele probleme ale
comunităţii. Locurile de muncă se
evaporă, pur şi simplu, salariaţii de
la RAAN fiind ca şi plecaţi din cen-
16
1 - 7 decembrie 2014

TEŞTE DE SĂRBĂTOARE!
ERINENII…
şi sistematic, nu are parte de redu- umiliţi, îngenuncheaţi de o adminis-
ceri ale tarifelor la gigacalorie, la traţie de tip fanariot? Dacă n-am
energie electrică, dar are parte de lu- iubi atât de mult şi locurile şi oame-
mini festive (care se plătesc tot din nii de aici, poate că ne-am fi căutat şi
banii noştri!), că, vorba aceea, şi la noi norocul pe aiurea, dar n-am fă-
parastase ne-am obişnuit să lansăm cut-o, convinşi că „administratorii”
artificii! De unde să vină salvarea, sunt vremelnici şi că timpul lor
speranţa, dacă cei care ne conduc aproape a expirat. Mulţi vor fi culeşi
sunt surzi şi orbi la problemele co- chiar înainte de sfârşitul perioadei
munităţii? În momentul de faţă, sin- de Sărbători şi nu vor apuca perioa-
gurele venituri sigure în Mehedinţi, da de stingere a luminilor festive, iar
sunt pensiile, iar noi stăm să ne mai asta ne dă curajul şi puterea să rezis-
mirăm de ce pleacă tinerii, de ce fug tăm. Cu ochii speranţei umeziţi de P.S. Şi anul acesta, severinenii vărată cantină socială. Nu este nimic
persoanele creative, de ce nu vin in- nădejde, auzim bătăile ceasului care s-au îmbulzit la fasolea cu ciolan şi rău în asta, însă severinenii au nevoie
vestitorii!? Păi, ce li se oferă, unora vinul fiert oferite de primăria munici- de locuri de muncă, căldură şi sigu-
a prins să funcţioneze: tic-tac, tic-
piului, strada Crişan transformându- ranţa zilei de mâine, nu doar de un
ca să rămână, altora ca să vină? Posi- tac…
se pentru o jumătate de zi întro ade- polonic de fasole într-un an de zile!
bilitatea de a fi exploataţi, mulşi, Buletin de Mehedinţi

Luaţi gunoiul, domnilor! acum se află acel parc de joacă


mecanizat de lângă Casa Tinere-
tului. Cei din cadrul acestui parc
nu au dorit ca gunoiul să fie în
apropierea lor, aşa că l-au mutat
în faţa hotelului. Nu singuri însă.
Conform unor surse, omul din
primărie care a luat această hotă-
râre, se pare că răspunde pre-
zent, în carne şi oase, la orice oră
din zi şi din noapte, în faţa celor

De ceva timp, pe spaţiul verde hotel, mai ales că în zonă funcţio-


de lângă Casa Tineretului, aproape nează şi o unitate de confecţii, ba
de intrarea în hotelul unităţii, a s-a ajuns chiar şi la viceprimarul
fost adus de către cei de la Brant- Romulus Vâlcu. Acesta, conform
ner, un container de gunoi şi aban- conducerii Casei Tineretului, a
donat acolo. Cu timpul, acesta s-a promis în mod solemn că va rezol-
umplut de gunoaie, însă de golit, va situaţia. Numai că, situaţia a ră-
ioc! Conducerea Casei Tineretului mas aceeaşi. Probabil domnul vi- primărie care se ocupă de acest as-
de la acest parc. Cum de e posibil
a bătut mai pe la toate uşile pentru ceprimar ori este prea ocupat cu pect. Mai precizăm faptul că acest
aşa ceva? Vom analiza şi vom re-
ca acest container să fie luat de pe bătăliile politice, ori nu are nici un container se afla până acum ceva
veni cu amănunte.
spaţiul verde şi de la intrarea în cuvânt de spus în faţa omului din vreme în apropierea locului unde
Buletin de Mehedinţi
17
1 - 7 decembrie 2014

LUNI
România în 5 zile alb, deține apriori cunoașterea, atotpu- rosan Tamas și de Eparhia Reformată
Președintele Băsescu a semnat de- Președintele ales, Klaus Iohannis, a ternicia ancestrală moștenită, lucruri din Ardeal împotriva sentinței
cretul de eliberare din funcție a Alinei avut marți o întrevedere cu însărcinatul care îi transmit pacientului o atitudine pronunțate de Judecătoria Buzău în vara
Bica cu afaceri al Ambasadei SUA la defensivă”, a spus Aurelia Drăghici în anului 2012 și au dispus suspendarea
București, Dean Thompson, care i-a prezentarea sa. Pe marginea acestui su- condiționată a executării fiecăreia dintre
Președintele Traian Băsescu a sem- transmis felicitări din partea Guvernului biect au fost prezentate mai multe studii pedepsele de câte trei ani de închisoare
nat luni decretul privind eliberarea Ali- american pentru alegerea sa în funcția de caz în care malpraxisul a fost pus sub aplicate de prima instanță inculpaților
nei Bica din funcția de procuror-șef al de șef al statului, informează un comu- semnul întrebării. Studiile arată că, dacă Marko Attila Gabor și Marosan Tamas,
Direcției de Investigare a Infracțiunilor nicat al PNL. “Diplomatul american i-a se respectă regulile de comportament al pe durata unui termen de încercare de
de Criminalitate Organizată și Tero- transmis domnului Iohannis felicitările medicului față de pacient, acesta din cinci ani. De asemenea, s-a înlăturat din
rism, în urma demisiei acesteia, infor- Guvernului SUA pentru alegerea ca urmă poate înțelege dacă este vorba des- cuprinsul sentinței atacate dispoziția de
mează Administrația Prezidențială. președinte al României”, se arată în co- pre o eroare (care nu implică sancțiuni confiscare specială a sumei de
municat. penale) sau despre o greșeală medicală. 1.137.856 lei de la Eparhia Reformată
Secția pentru procurori a Consiliului Potrivit sursei citate, în cadrul întâl- “Pacienții doresc să fie informați și din Ardeal. Totodată, instanța a respins
Superior al Magistraturii (CSM) a decis nirii s-a făcut un schimb de opinii pe respectați, pentru că se constată că nu- ca nefondate apelurile declarate de in-
luni suspendarea Alinei Bica din funcția teme de interes comun, în spiritul coo- mai în final doresc să primească o des- culpatul Clim Silviu, de Secretariatul
de procuror-magistrat și încetarea perării excelente care există între cele păgubire. Ei vor să primească scuze și General al Guvernului și de Ministerul
activității la DIICOT, după ce aceasta a două state și al parteneriatului strategic medicul să conștientizeze pentru a nu se Justiției, și ca inadmisibil apelul decla-
fost arestată preventiv. bilateral. mai întâmpla și alte cazuri”, a arătat dr. rat de partea vătămată municipiul Sfân-
Pe perioada suspendării, Alina Bica AGERPRES/(AS-autor: Florentina Aurelia Drăghici. tul Gheorghe împotriva aceleiași
nu mai este magistrat și nu își poate Peia, editor: Mihai Simionescu Medicul Valentin Steche a remarcat sentințe.
desfășura activitatea la Parchetul de pe că este util să existe niște norme, stan- Decizia magistraților este definitivă.
lângă Înalta Curte de Casație și Justiție, Dezbatere: Malpraxisul reprezintă darde medicale, dar ele nu trebuie să fie Marko Attila Gabor, fost subsecretar de
iar dacă va fi condamnată definitiv încă o problemă a sistemului de sănătate “imuabile”, pentru că ființa umană este stat la Oficiul Regional pentru Relații
atunci ea va fi exclusă din magistratură. din România unică. “Mă întreb, putem aplica scheme Interetnice din cadrul Ministerului
Alina Bica și-a depus demisia din standardizate la camera de gardă? Ne Informațiilor Publice, Marosan Tamas,
funcția de procuror-șef și procuror DII- Medici, mediatori și avocați au dis- putem culca pe ureche când cineva soli- reprezentantul Eparhiei Reformate din
COT, după ce a fost arestată preventiv cutat marți despre problematica mal- cită asistență de urgență, iar Ardeal, și Clim Silviu, fost consilier ju-
pentru 30 de zile, într-un dosar în care praxisului în domeniul sănătății, oca- investigațiile de laborator spun că totul ridic în Ministerul Justiției, au fost
este acuzată de DNA de abuz în serviciu zie cu care au remarcat anumite este în ordine și totuși ceva nu este? trimiși în judecată de procurorii DNA la
în legătură cu retrocedarea unui teren în deficiențe în relația pacient-medic, dar Poate ar fi bine să ne răspundem acum, data de 28 decembrie 2010, în sarcina
Capitală. Până la numirea unui nou și în sfera standardelor existente. aici, la această întrebare”, a spus Valen- lor reținându-se infracțiunea de abuz în
procuror-șef al DIICOT, conducerea tin Steche. Pe de altă parte, în cadrul serviciu contra intereselor publice cu
acestei structuri din Ministerul Public va Dr. Aurelia Drăghici, de la Spitalul dezbaterii au existat voci care au arătat consecințe deosebit de grave. Conform
fi asigurată de Elena Giorgiana Hosu, Regina Maria, a subliniat că “malpraxi- că se practică și o “medicină defensivă” rechizitoriului întocmit de procurori, în
procuror-șef adjunct. Alina Bica a fost sul este o afecțiune sistemică” și “repre- din perspectiva numărului de reclamații. cursul anului 2002, cei trei inculpați au
numită în fruntea DIICOT în mai 2013. zintă încă o problemă a sistemului de AGERPRES/(A,AS—autor: Mihae- făcut parte din comisia specială de resti-
Anterior, ea a ocupat mai multe funcții, sănătate din România”. “De aceea, fiind la Tudorache, editor: Mihai Simionescu) tuire a unor bunuri imobile care au
atât în cadrul unor Parchete, dar și la încă o problemă de sistem, dezbaterea aparținut comunităților cetățenilor
Ministerul Justiției, unde a fost secretar trebuie să aibă loc cu toți actorii din sis- MIERCURI aparținând minorităților naționale din
de stat în perioada ianuarie 2009 — mai tem și să aibă loc din perspectiva paci- România, iar în această calitate au întoc-
2012. Bica a fost reținută joi seara de entului.(...) Lipsa unei legislații clare, Închisoare cu suspendare pentru de- mit, la data de 14 mai 2002, o notă de
DNA, fiind acuzată de abuz în serviciu, răspunderea care nu este bine precizată, putatul UDMR Marko Attila în dosarul constatare în care au arătat, contrar
dacă funcționarul a obținut pentru sine dublul standard dintre asistența la stat și ‘Miko’ realității, că un imobil situat în munici-
sau pentru altul un folos necuvenit. cea din sistemul privat, iar scopul este piul Sfântu Gheorghe, județul Covasna,
Acuzațiile se referă la perioada când căutarea vinovaților și nu remedierea Magistrații Curții de Apel Ploiești a fost proprietatea Bisericii Reformate
Bica a făcut parte din Comisia Centrală problemelor din sistem nu rezolvă pro- au dispus, miercuri, suspendarea din Sfântu Gheorghe și l-au restituit
pentru Stabilirea Despăgubirilor din ca- blema malpraxisului. Peste definirea condiționată a executării pedepsei de Eparhiei Reformate din Ardeal. Retroce-
drul ANRP, reprezentând Ministerul noțiunii de malpraxis avem obligația să trei ani de închisoare aplicată de prima darea s-a făcut cu încălcarea atribuțiilor
Justiției, unde ocupa funcția de secretar căutăm filosofia malpraxisului în Româ- instanță deputatului UDMR de Covas- celor trei inculpați în cadrul comisiei.
de stat. În această calitate, Alina Bica și nia, resorturile care conduc la malpraxis na, Marko Attila, în dosarul privind re- Imobilul în discuție a avut destinația
ceilalți membri ai comisiei au acceptat și să identificăm măsura în care dreptu- trocedarea clădirii Colegiului “Szekely de școală din momentul edificării
să-i plătească omului de afaceri Stelian rile fiecărui actor au fost respectate”, a Miko” din Sfântu Gheorghe. construcției și în prezent include două
Gheorghe suma de 377.282.300 lei, re- spus Drăghici. Ea a subliniat că relația instituții de învățământ, respectiv Liceul
prezentând despăgubiri pentru un teren medic-pacient trebuie să fie “pilonul Potrivit portalului instanței de jude- Teoretic “Szekely Miko” Sfântu Gheor-
de 13,0535 ha, situat în București, zona principal” pe care să se sprijine un act cată, Curtea de Apel Ploiești s-a ghe și Liceul Teologic Reformat. Minis-
Plumbuita, deși, în realitate, acel teren medical corect și de succes. “Malpraxi- pronunțat, miercuri, asupra apelurilor terul Administrației Publice stabilise că
valora mult mai puțin. sul este o realitate pe care trebuie să o formulate în dosarul privind retroceda- imobilul respectiv nu putea fi retroce-
AGERPRES/(AS — autor: Florenti- cunoaștem și recunoaștem. Acest lucru rea clădirii Colegiului “Szekely Miko” dat, acțiunea de retrocedare efectuându-
na Peia, editor: Claudia Stănescu) presupune ca pe lângă competență și din Sfântu Gheorghe, în care deputatul se, în principal, în baza unui extras de
profesionalism să existe permanent o Marko Attila a fost condamnat, inițial, la carte funciară nevalabil, emis în 1990, și
MARŢI comunicare cu pacientul în măsură să trei ani de închisoare cu executare pen- a cărții funciare care nu avea traducere
genereze un feedback înspre și dinspre tru abuz în serviciu contra intereselor autorizată în limba română, documente
Iohannis s-a întâlnit cu însărcinatul cu pacient. Mereu a existat o ambivalență a publice în formă calificată. Astfel, ce fuseseră depuse în fotocopie de Epar-
afaceri al ambasadei SUA care i-a trans- pacientului față de medic. Medicul a magistrații au admis apelurile declarate
mis felicitările Guvernului American considerat că deține autoritatea halatului de inculpații Marko Attila Gabor și Ma- �Continuare în pag. 19

18
1 - 7 decembrie 2014
Procurorii DIICOT și ofițeri de me naționale cu scop curativ (PNS) și VINERI
� Urmare din pag. 18 poliție judiciară au efectuat joi 67 de implicit a sumelor raportate și ulterior
hia Reformată din Ardeal. Prin această percheziții domiciliare pe raza munici- decontate Casa Națională de Asigurări Klaus Iohannis efectuează o vizită
modalitate, inculpații au prejudiciat sta- piului Oradea și în județul Bihor, la de Sănătate. Prejudiciul cauzat este în la Chișinău
tul român aproximativ 1,3 milioane de Spitalul Clinic Municipal “Dr. Gavril valoare de aproximativ 5 milioane euro. Președintele ales, Klaus Iohannis,
euro, reprezentând valoarea imobilului. Curteanu” Oradea - Secția Oncologie, La sediul DIICOT — ST Oradea vor efectuează vineri o vizită la Chișinău,
În luna iunie a anului 2012, Judecătoria mai multe farmacii și cabinete medica- fi aduse în vederea audierii 30 de per- ocazie cu care se va întâlni cu
le individuale ale unor medici de fami- președintele Republicii Moldova, Nico-
Buzău i-a condamnat la câte trei ani de soane, urmând a fi dispuse măsuri legale
lie, în cadrul unei acțiuni vizând de- lae Timofti, și cu președintele Partidu-
închisoare cu executare pe Marko Attila în cauză. Suportul de specialitate a fost
structurarea unei grupări formată din lui Liberal Democrat, Vlad Filat.
și Tamas Marosan pentru abuz în servi- asigurat de Serviciul Român de
ciu contra intereselor publice în formă 50 persoane, specializată în evaziune
Informații. Klaus Iohannis va fi însoțit de
calificată, în timp ce Silviu Clim a fost fiscală, înșelăciune și fals.
La acțiune au participat ofițeri din copreședintele PNL Vasile Blaga și de
condamnat la trei ani de închisoare cu cadrul Brigăzilor de Combatere a
Potrivit unui comunicat al DIICOT, prim-vicepreședintele liberalilor Mihai-
suspendare, pentru aceeași faptă, instanța Criminalității Organizate Oradea, Cluj- Răzvan Ungureanu. “Domnul președinte
stabilind în cazul acestuia din urmă un în perioada 2012-2014 membrii grupării
au generat activități de fraudare a Fon- Napoca, Timișoara și cu sprijinul Klaus Iohannis va avea discuții oficiale
termen de încercare de cinci ani. Direcției Regionale Antifraudă Fiscală cu președintele Partidului Liberal De-
AGERPRES / (AS — autor: Anama- dului Național Unic de Asigurări Socia-
nr. 6 Oradea, cu sprijinul Grupării Mo- mocrat din Republica Moldova, domnul
ria Toma, editor: Marius Frățilă) le de Sănătate prin creșterea artificială a
bile de Jandarmi Cluj — Napoca, pre- Vlad Filat, și o întâlnire neoficială cu
cuantumului vânzărilor aferente “medi-
cum și Serviciul de Acțiuni Speciale din domnul Nicolae Timofti, președintele
JOI camentelor cu și fără contribuție perso-
cadrul Inspectoratului de Poliție al Republicii Moldova. De asemenea,
nală utilizată în tratamentul ambulato-
județului Bihor. domnul președinte Klaus Iohannis se va
DIICOT: Percheziții de amploare riu” (TA) și a medicamentelor și
întâlni cu reprezentanții mass-media din
la Oradea, la un spital, farmacii și ca- materialelor sanitare specifice”, care se AGERPRES/(AS-autor: Eusebi Ma-
Republica Moldova”, precizează PNL.
binete medicale acordă pentru tratamentul în ambulato- nolache, editor: Mihai Simionescu)
AGERPRES
riu al bolnavilor incluși în unele progra-

Cetăţenii străini vor putea fi angajaţi sau detaşaţi în România în


baza unui aviz de angajare/detaşare, iar studenţii şi elevii pot
prelungi dreptul de şedere pe o perioadă egală cu cea a studiilor
Inspectoratul General pentru Imigrări, Biroul pentru Imigrari al judetului Mehedinti informează cu privire la
punerea în aplicare, începând cu data de 28 noiembrie a.c., a Ordonanţei Guvernului României nr.25/2014
privind încadrarea şi detaşarea străinilor pe teritoriul României şi pentru modificarea şi completarea unor acte
normative privind regimul străinilor în România, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr.640 din
30 august 2014. Ordonanţa a vizat armonizarea legislaţiei naţionale cu o serie de reglementări europene.
Noile modificări legislative privind încadrarea pentru studii numai cu contract individual de muncă săvârşite, angajatorii pot fi sancţionaţi şi prin interzice-
în muncă şi detaşarea cetăţenilor străini pe teritoriul cu timp parţial de maxim patru ore pe zi. De aseme- rea unor drepturi, recuperarea totală sau parţială a pre-
României vizează, în principal, aspecte privind condiţi- nea, nu este necesară obţinerea avizului de angajare staţiilor, ajutoarelor sau subvenţiilor publice, inclusiv
ile generale şi specifice pentru eliberarea avizului de pentru încadrarea în muncă a străinilor al căror acces din fonduri UE, atribuite pe o perioadă de până la 12
angajare/detaşare, categoriile de persoane exceptate de liber pe piaţa muncii din România este stabilit prin tra- luni înainte de constatarea faptei şi închiderea tempo-
la obţinerea avizului de angajare precum şi noi sancţi- tate încheiate de România cu alte state, care urmează să rară sau definitivă a punctului sau punctelor în care s-a
uni aplicabile celor care nu respectă legislaţia în acest desfăşoare activităţi didactice sau ştiinţifice cu caracter săvârşit contravenţia. Autorizaţiile de muncă emise,
domeniu. Avizul de angajare se eliberează de către Ins- temporar în instituţii de profil şi care desfăşoară activi- până la data de 28 noiembrie a.c., vor fi considerate a fi
pectoratul General pentru Imigrări, la cererea angaja- tăţi artistice în instituţii de cultură din România, cei avize de angajare sau avize de detaşare iar cele aflate în
torului, dacă sunt îndeplinite atât condiţiile generale care urmează să desfăşoare activităţi temporare solici- curs de rezolvare se vor soluţiona în conformitate cu
cât şi cele specifice, în funcţie de tipul de lucrător. Ast- tate de ministere sau de alte autorităţi administrative, prevederile noii ordonanţe.
fel, la solicitarea unui aviz, angajatorul desfăşoară efec- cei numiţi la conducerea unei filiale, reprezentanţe sau La intrarea în vigoare a noului act normativ, Ordo-
tiv activitatea pentru care solicită încadrarea în muncă sucursale de pe teritoriul României a unei companii nanţa de urgenţă nr. 56/2007 privind încadrarea în
a străinului, are achitate obligaţiile la bugetul de stat pe care are sediul în străinătate, pentru cei care au obţinut muncă şi detaşarea străinilor pe teritoriul României, cu
ultimul trimestru, nu a fost condamnat definitiv pentru o formă de protecţie pe teritoriul României, solicitanţii completările şi modificările ulterioare se abrogă.
o infracţiune prevăzută de Codul muncii sau pentru o de azil după un an de la depunerea cererii şi străinii cu Ordonanţa Guvernului României nr.25/2014 aduce
infracţiune contra persoanei săvârşită cu intenţie, nu a statut de tolerat. modificări importante şi OUG 194/2002 privind regi-
fost sancţionat, în ultimii 3 ani, pentru angajarea de La eliberarea avizului de angajare/ detaşare, angaja- mul străinilor din România. Astfel, studenţii şi elevii
străini sau apatrizi fără autorizaţie de muncă sau per- torul va plăti echivalentul a 200 de euro. Pentru elibe- străini pot solicita prelungirea dreptului de şedere tem-
mis de şedere în scop de muncă, primirea la muncă a rarea avizului de angajare pentru lucrători sezonieri, porară în scop de studii, pe o perioadă egală cu durata
până la cinci persoane fără încheierea unui contract încadrarea în muncă a unui străin titular al dreptului studiilor dacă sunt înscrişi la o instituţie de stat ori par-
individual de muncă sau pentru netransmiterea regis- de şedere temporară pentru studii, după absolvirea ticulară la forma de învăţământ zi şi fac dovada mijloa-
trului cu elementele contractului individual de muncă acestora, sau titular al dreptului de şedere temporară celor de întreţinere, în cuantum de cel puţin salariu de
cel târziu în ziua lucrătoare anterioară începerii activi- pentru reîntregirea familiei, ca şi pentru eliberarea bază minim brut pe ţară garantat în plată, pentru o pe-
tăţii de către salariat şi contingentul anual pe tipuri de unui nou aviz de angajare în cazul unui străin care a rioadă de cel puţin şase luni.
lucrători nou admişi pe piaţa forţei de muncă nu a fost mai fost angajat cu aviz în România, contravaloarea Schimbările preconizate sunt de natură a crea un
epuizat. Avizul de angajare nu este necesar în cazul an- acestuia este de 50 de euro. cadru legislativ mai clar în gestionarea eficientă a feno-
gajării străinilor titulari ai dreptului de şedere pe ter- Neîndeplinirea obligaţiilor legale privind angajarea menului migraţiei şi de a oferi un regim juridic mai fa-
men lung, ai dreptului de şedere temporară pentru re- sau detaşarea străinilor se sancţionează cu amenzi con- vorabil pentru anumite categorii de cetăţeni străini.
întregirea familiei în calitate de membru de familie al travenţionale cu sume cuprinse între 700 şi 3.000 de lei. Biroul pentru Imigrari
unui cetăţean român, ai dreptului de şedere temporară Totodată, în funcţie de gravitatea contravenţiilor al judetului Mehedinti

19
1 - 7 decembrie 2014

Pompierii solicitaţi pentru


salvarea vieţii şi bunurilor
cetăţenilor mehedinţeni
Pompierii din cadrul ISU „Drobeta” au intervenit, în doar 24 de ore, la cinci urgenţe medicale,
pentru stingerea unui incendiu şi deblocarea uşilor a două apartamente.
diu. Şi atunci, cauza probabilă a izbucnirii incendiului a
fost aceeaşi: folosirea intenţionată a sursei de aprindere,
de către fiul proprietarei pentru a genera incendiul.
Reținut,
pentru că
Persoană găsită posedă
decedată în propriul mandate de
apartament arestare
La data de 24.11.2014, ora
Luni, 24.11.2014, la ora 18.17, pompierii din cadrul 12.30, polițiștii Biroului Investigații
ISU „Drobeta” au fost solicitaţi să intervină, pentru de- Criminale din cadrul Politiei mu-
Incendiu provocat cu blocarea uşii unui apartament, în municipiul Dr.Tr.Seve-
rin, str. Al. Trandafirilor. Vecinii, care nu mai observase-
nicipiului Drobeta Turnu Severin
l-au depistat pe raza municipiului

intenţie în localitatea ră locatarul imobilului de câteva zile, iar din apartament


se simţea miros de putrefacţie, au solicitat ajutorul pom-
DrobetaTurnu Severin, pe T.I., de
23 ani, din municipiul Băileşti, ju-
pierilor. Un echipaj de pompieri a intervenit pentru de- deţul Dolj, împotriva căruia Jude-
Brezniţa de Ocol blocarea uşii apartamentului, în interiorul căruia a fost
găsit, decedat, proprietarul. Prin intervenţia lor, pompi-
cătoria Calafat a emis un mandat
de executare a pedepsei închisorii,
În dimineaţa zilei de luni, 24.11.2014, la ora 09.17, erii au facilitat accesul organelor de poliţie în interiorul fiind condamnat la o pedeapsă de 3
pompierii din cadrul ISU „Drobeta” au fost solicitaţi să apartamentului. ani închisoare pentru săvârşirea
intervină, în localitatea Brezniţa de Ocol, pentru stinge- infracțiunii de furt calificat.
rea unui incendiu izbucnit la o casă de locuit. La sosirea
pompierilor la locul evenimentului, s-a constatat că in- Doi bătrâni ajutaţi de
cendiul se manifesta atât în beciul locuinţei, cât şi la aco- Surprins în
perişul garajului, cele două clădiri fiind situate la o dis-
pompieri
tanţă de 5-6 m una faţă de cealaltă. Pompierii din cadrul
Detaşamentului Drobeta Tr. Severin au intervenit cu
Marţi, 25.11.2014, la ora 01.16, pompierii au fost soli-
trafic cu
două autospeciale cu apă şi spumă, reuşind să stingă in-
cendiul înainte ca acesta să se propage la o locuinţă a
gospodăriei învecinate. Incendiul a cuprins cca. 20 mp
citaţi din nou pentru a debloca uşa unui apartament. De
această dată, solicitarea a venit din municipiul Orşova,
permisul
din acoperişul garajului şi materiale textile depozitate în
beciul locuinţei. Cauza probabilă a izbucnirii incendiului
str. Primăverii bloc 2, acolo unde, două persoane în vâr-
stă, nu mai puteau deschide uşa. Un echipaj de pompieri, suspendat
a fost determinată de folosirea intenţionată a sursei de din cadrul Detaşamentului Orşova, s-a deplasat la locul
solicitării, ajutându-i pe cei doi bătrâni. La data de 24.11.2014, polițiștii
aprindere pentru a genera incendiul, de către fiul propri-
etarei. În urmă cu aproximativ o lună, pompierii au mai Purtător de cuvânt orașului Strehaia s-au sesizat cu
Plt. maj. Ramona privire la faptul că M.F., de 39 ani,
intervenit la aceeaşi locaţie pentru stingerea unui incen-
din localitatea Băile Herculane,
județul Caraș-Severin, a condus în
data de 06.11.2014, ora 20.20, un
autoturism, pe str. Republicii din
orașul Strehaia, având permisul de
conducere reținut.
În cauză se efectuează cercetări
sub aspectul săvârșirii infracțiunii
de conducere a unui vehicul având
exercitarea dreptului de a conduce
suspendată, faptă prev. și ped. de
art. 335, alin. 2 din Codul Penal.
20
1 - 7 decembrie 2014

Prin darul lor au salvat


6 suflete înfrigurate
Pentru că se apropie Sărbătoarea
Naşterii Domnului, moment în care
oamenii doresc să dăruiască clipe de
bucurie celor năpăstuiţi, pompierii
mehedinţeni au dăruit un strop de
căldură unor oameni înfriguraţi.
Frigul iernii şi situaţia financi- mai 7 ani, aştepta ajutor la poarta
ară precară îi aduce pe unii oa- inspectoratului. De această dată,
meni în pragul disperării. Este cu aceeaşi femeie, ţinându-şi copilul
atât mai greu pentru ei când nu de mână, avea nevoie de o mică
au ce manca sau nu au cu ce îşi sumă de bani, ca să-şi achiziţio-
întreţine copii, care mai sunt neze lemne pentru iarnă. Suma
uneori şi bolnavi. Este drama de 40 de lei, pe lângă alocaţia pri-
unei familiei din localitatea Gura mită, ar fi putut întregi banii ne-
Văii, care apelează la pompierii cesari cumpărării unor lemne.
din cadrul ISU „Drobeta” în în- Auzind şi de această dată situaţia
cercarea de a trece cu bine şi pes- acestei familii, pompierii nu au
te această iarnă. Este o familie rămas indiferenţi. Au dăruit, cu
compusă din 6 membri, doi drag, aceşti bani, pentru ca cele 5
adulţi şi patru copii, care îşi duc suflete să se poată încălzi în
traiul de zi cu zi din alocaţia lu-
nară, locuind într-o cameră mică,
fără căldură, curent electric sau
această iarnă. Pompierii mehe-
dinţeni s-au implicat în nume-
roase acţiuni umanitare şi au în-
Au fost la
înălţime
apă. Aflându-se de multe ori în cercat să aline suferinţa mai
situaţii disperate, din cauza situa- multor familii, mai ales în prag
ţiei în care trăieşte, mama celor de sărbători. Ei sunt mereu ală-
patru copii a încercat să caute turi de semeni în momentele difi-
În cadrul şedinţei de pregătire lunară, pompierii de la sediul inspectora-
sprijin la pompierii mehedinţeni. cile, înţelegând şi apreciind impor- tului au exersat modul de lucru la înălţimi de până la 48 m. Această activi-
Pompierii au fost cei care au înţe- tanţa vieţii. tate s-a desfăşurat cu ajutorul autospecialei pentru salvări la înălţime, achi-
les situaţia dificilă şi au încercat Toţi cei care doresc să ajute ziţionată de pompierii mehedinţeni, în luna septembrie a acestui an.
să o ajute atât cât au putut. Cu această familie, o pot contacta la
câţiva bani sau alimente, pompie- nr. de tel. 0742364851. Cadrele de la inspectorat au avut, astăzi, ocazia să cunoască cea mai nouă auto-
rii mehedinţeni ajutat-o pe feme- PURTĂTOR DE CUVÂNT specială achiziţionată de ISU „Drobeta”, urcând în nacela acesteia şi ridicându-se la
o înălţime de 48 m. Printre cei care au urcat la acea înălţime s-au numărat şi trei fe-
ia care, însoţită de o fetiţă de nu- Plt. maj. Ramona NISTOR mei. Ele au avut ocazia să se exerseze, alături de colegii lor, modul de lucru la înălţi-
me. Entuziasmate, cele trei doamne şi-au exprimat dorinţa ca şi pe viitor să participe
la astfel de activităţi. Autospeciala BTM-48-D BUMAR-KOSZALIN Polonia a intrat
în dotarea ISU „Drobeta” în luna septembrie a acestui an. A costat 613.250 Euro şi a
fost achiziţionată în cadrul Programului Operaţional Regional al Asociaţiei de Dez-
voltare Intercomunitară S-V Oltenia, în cadrul proiectului ‚’Îmbunătăţirea dotării cu
echipamente a bazelor operaţionale pentru intervenţii în situaţii de urgenţă din S-V
Olteniei’’, în care Consiliul Judeţean Mehedinţi este cofinanţator. Autospeciala este
unică la nivelul ISU Mehedinţi şi la nivelul judeţului Mehedinţi şi poate asigura in-
tervenţii la o înălţime de până la 48 de metri, faţă de scara de pe autospeciala veche
a unităţii, care putea asigura intervenţii la înălţimi de doar 30 de metri. Autospeciala
de intervenţie la înălţime are o scară telescopică dotată cu nacelă care poate prelua
în acelaşi timp patru-cinci persoane cu o greutate maximă de 400 de kilograme.
Datorită faptului că este comandată electrico-hidraulic permite intervenţia la cele
mai înalte clădiri din municipiul Dr. Tr. Severin. Braţul telescopic se poate întinde
până la 48 de metri. De asemenea, permite ca nacela să transporte simultan 5 per-
soane. Autospeciala va asigura intervenţia pentru salvări de persoane şi stingerea
incendiilor la clădiri înalte.
PURTĂTOR DE CUVÂNT, Plt. maj. Ramona NISTOR
21
1 - 7 decembrie 2014

Jurnal de lectură
de Victor RUSU

„Ochii diavolului” de Iancu Bârneanu


În unele cazuri alternarea subti- ticitatea de o expresivă concreteţe, a era rea pe văi, drumurile înglodate: a ascultat, a cântărit şi a hotărât mu-
lă de planuri epice se petrece prin imaginarului la care se face apel, cu- încolo, lumea cunoştea cinstea şi tarea tuturor cetăţenilor dincoace de
schimbarea timpului acţiunii pro- ceritoarele sugestii de paradisiacă, omenia. Pivniţele, câte erau, stăteau râu. Treaba n-a fost uşoară, ţăranii
priu-zise, cu timpul istoric, al întregii edenică rodnicie a naturii înconjură- cu uşile la perete zi şi noapte, cu ulce- s-au opus cu îndârjire, au înţepat cu
comunităţi rurale şi, în egală măsură, toare şi elocvenţa, forţa de a convinge lele atârnate de butoaie. Cine avea cuţitele şi câţiva jandarmi dar, până
cu timpul evocării unei vârste revolu- a accentelor etice, a impresionantelor poftă intra, sucea slăvina, umplea ul- la urmă, stăpânirea a dat foc colibelor
te, ireversibile a localităţii arhaice, observaţii de ordin moral, privind ceaua de vin, bea, o punea la loc şi şi oamenii n-au mai avut încotro. Au
patriarhale, Satul de Sus, Şişeşti. „cinstea şi omenia” ţăranilor de altă- pleca mai departe. Feţele văilor ge- trebuit să se mute. „La ţăruş” este o
Fragmentele se impun atenţiei şi dată: „Călcase în urma bătrânului în meau de vii vechi româneşti, pe care vorbă veche, ce stăruieşte încă pe bu-
aprecierii noastre totale, prin forţa şi tot ce el înfăptuise în grădina în mij- parcă Dumnezeu le sădise şi tot el le zele locuitorilor din satul de la poale-
expresivitatea uşor nostalgică a evo- locul căreia, cu vreo zece ani în urmă, creştea. Omul mergea numai la cules. le Gârdoii. Ea aminteşte de temeliile
cării, care se întemeiază pe ştiina şi stăpânirea înfipse un ţăruş şi hotărâ- Dădeau un vin dulce ca laptele. Pe înecate în vreme ale satului.
arta de a selecta detalii, întâmplări şi se: aici va fi aşezarea. dosuri, creşteau nuci bătrâni, pruni Şi, cum spun, aşezarea lui Ion al
elemente de civilizaţie rustică, tradi- Asta nu-l privise numai pe Ion româneşti, cireşi, peri şi meri dom- Badi aci a fost, la ţăruşul din uliţa
ţională, toate acestea având calitatea al Badi ci pe toată mâna de locuitori neşti, măceşi şi corni, din care ieşea Dăieştilor. Omul, fiind vrednic, nu
de a fi semnificative şi revelatoare şi ai tânărului sat, aşezat pe malul stâng rachiul cel mai bun. s-a mulţumit cu un simplu lot de
de a se îmbina, în final, precum plă- al Coşuştii, la poalele Gârdoii. Oame- De bună voie nimeni n-ar fi pă- casă, ci s-a întins sub mal până la apă,
cuţele de ceramică, într-un mozaic de nii trăiseră din moşi strămoşi dincolo răsit colibele din văi, nici în ziua de cuprinzând, pe lângă grădina casei,
ample dimensiuni, fascinant, în ima- de râu, prin văi, în bordeie şi conace, azi, dacă n-ar fi fost la mijloc stăruin- încă două pogoane de crivină, spumă
ginea artistică, de ansamblu, integra- răzleţiţi prin poieni, ascunşi în adân- ţa boierilor pe lângă stăpânire. În fie- de pământ, în care cresc porumbii ca
toare, sintetică, a unui sat românesc, cul pădurilor. Trăiau pe acolo în bu- care an făceau plângeri că ţăranii nu lemnele. În 10-15 ani şi-a ridicat
aflat, încă, la vârsta întemeierii şi mi- curii dar şi în necazuri. Bucuriile pot fi scoşi la clacă, nu se supun la casa, acareturile, a sădit pomi de tot
tului. În citatul extins, pe care vi-l curgeau din viaţa liberă pe care o du- dări, fură din avutul boieresc, distrug felul în grădină. Îi mergeau bine tre-
propunem, în continuare, e de re- ceau, iar necazurile de la multe lip- pădurile ca să-şi facă loc de muncă şi burile”.
marcat, între altele, pitorescul şi plas- suri îndurate. Măcinau la râşniţi, apa câte şi mai câte pâri. Încât, stăpânirea

Concursul „Dumitru Ghiaţă” POEZII


Faza judeţeană
de Victor Rusu

Pe data de 10 decembrie a.c., se va desfăşura faza judeţeană, a Con-


De clopote De aşteptare
cursului „Dumitru Ghiaţă”, dedicat memoriei marelui pictor mehedinţean, Năuceşti constelaţii de clopote Doamna mea şi-a nimănui,
iniţiat şi organizat în fiecare an, de către Palatul Copiilor din municipiul Peste deltele sângelui meu Doamna mea şi-a depărtării,
Drobeta Turnu-Severin (director, prof. Nef Marioara) şi înzestraţii şi pasi- Cu vaierul amforelor tale de umbră Vreau să-ţi vorbesc azi
onaţii profesori de arte plastice, Lalu Victor, Para Tinca şi Scurtu Dan. În care mă vrei sechestrat curcubeu. Despre o geometrie ciudată,
Ajuns la a VII-a ediţie şi cu un recunoscut prestigiu, în rândul plasti- Cu unghiuri pieritoare,
cienilor de pretutindeni, Concursul „Dumitru Ghiaţă” îşi propune şi anul Risipite de pe minutare de fum.
Rugi de clopote bătute în dungă
acesta să reunească un număr cât mai mare de talente autentice, de vârstă Peste valea suspinelor încearcă o
şcolară, în vederea identificării şi promovării lor. Despre roţile de ceas
punte, Vreau să-ţi vorbesc,
Concursul se va desfăşura pe secţiunile PEISAJ, COMPOZIŢIE şi Dar te vrăjitoreşti în încă o vale Că migrează în sângele meu,
GRAFICĂ şi la categoriile de vârstă: 11-14 ani şi 15-18 ani, dar pot parti- Şi într-un cerb cu stea otrăvită în Sfâşiindu-i zbaterea tandră
cipa, în general, elevi între 7-18 ani. frunte. În cetatea nepublică
Admirabilii, entuziaştii organizatori ai concursului adresează tuturor
A Alba Iuliei mele.
instituţiilor şcolare din judeţ invitaţia colegială de a se înscrie la veritabi-
lul eveniment artistic, cu lucrările elevilor selectaţi. Când mă priveşti Doamna mea şi a dreptunghiurilor
Înscrierile sunt aşteptate la Palatul Copiilor din Drobeta Turnu-Se-
târzii,
verin, până pe data de 5 decembrie 2014. Când mă priveşti,
De lumină,
Până la înscriere, se pot solicita informaţii în plus, despre concurs, Trupul meu îşi refuză carnea,
Ai să întâlneşti într-o zi,
de la conducerea Palatului Copiilor, sau de la profesorii organizatori Lalu Să-i devină oasele fluiere,
Din greşeală,
Victor (coordonator), Para Tinca şi Scurtu Dan, la sediul instituţiei sau Pentru că tu ai nevoie de Cântec
Un ceas ce botează orele
de la tel/fax: 0252 311.189. Ca un copac fulgerat
Nu cu nume de pasăre,
Victor Rusu De transfuzia sevelor ..
Ci cu rugi de iubire.
22
1 - 7 decembrie 2014

“Iubesc să fiu femeie”,


cea mai bine vândută carte a
Blitz
Editurii All la Târgul BELIBAREZU
Buza inferioară era mult stors din strugurii viei Beliba-
Gaudeamus răsfrântă şi dădea un aer agre-
siv omului masiv, greoi în miş-
rezului. Pe buza sa cărnoasă,
borcanul se pierdea cam jumă-
Volumul “Iubesc să fiu femeie” de Hedi Hoka cări, cu voce groasă şi privire tate, dar sorbea rar, gospodă-
se află în topul celor mai bine vândute cărți ascunsă sub sprâncenele groa- reşte, cuminte. Era mai atent la
se. Cine nu-l cunoştea, ar fi zis felul în care-i apreciază ceilalţi
ale Editurii All la cea de-a 21-a ediție a că e rău, că o furie latentă zace licoarea pe care-o lăudase me-
Târgul Internațional de Carte Gaudeamus, aşezată în sufletul său, însă nu reu şi, recunosc, avea şi de ce.
potrivit unui comunicat al editurii remis era aşa… Belibarezu îi ziseseră Mirosul păgân al ananasului
colegii, pentru că avea vocea aghesmuia aromele cărnii frip-
AGERPRES. bubuitoare, făcea lucrurile aşe- te, al caltaboşilor şi al cârnaţi-
zat şi se bucura, în rând cu cei- lor usturoiaţi şi recunoşteam
“Iubesc să fiu femeie — Ghidul fe- Războinice”, Cartea a II-a: “Foc și
meii de nota 10”, a fost lansată la Gau- gheață” de Erin Hunter, “o carte plină de lalţi, de micile surprize ale vie- cu toţii că nu mai întâlnisem
deamus în prezența autoarei, reputatul suspans, pentru toți cei care se întreabă ţii. Stătea la ţară, într-un sat astfel de vin, curat, limpede,
pshiholog Hedi Hoka. ce visuri de grandoare nutrește motăne- destul de apropiat de oraşul rubiniu şi săltăreţ. Bine, păre-
“Iubesc să fiu femeie este cartea răs- lul de pe preșul de la ușă”, urmată pe lo-
unde muncea, pe şantierele de rea mea nu prea conta, cel pu-
punsurilor care-ți fac viața frumoasă. Și, cul patru de “Busola Plăcerii” de David
mai ales, o sursă de inspirație ori de câte J. Linden, și “Psihopolitica” de Florin construcţie şi, în dimineţile în- ţin în domeniul acesta, eu fi-
ori simți că ai nevoie de aripi să zbori. Tudose și Devis Grebu, “într-o ediție re- tunecate, de iarnă, ştiai când se ind, atunci, cel mai tânăr din
Ca femeie”, potrivit unui comunicat al vizuită și adusă la zi” și care “conține apropie de baraca echipei, trupă, abia împlinind cei 18
editurii remis AGERPRES. fișele tuturor personalităților politice
după glasul gros, sau râsul bu- ani care-mi dădeau dreptul să
Topul celor mai bine vândute cărți importante din România ultimelor cinci
ale editurii este completat pe locul doi decenii”. buitor, lent, sacadat, care-l în- am şi eu în mână un borcan
de volumul “A fost odată ca niciodată” a Târgul Internațional de Carte Gau- soţea mereu. Pe urmă se au- mai mititel, din cele drepte, în
scoțianului Andrew Nicoll, apărută la deamus s-a desfășurat în perioada loc 19 zeau paşii… Purta 47 la picior, care fusese muştar, iar acum
Editura ALLFA, parte a editurilor ALL, — 23 noiembrie în Pavilionul Central
altfel nici nu cred că trupul său clipocea vin bun, scurs din da-
și lansată în prezența autorului, care a Romexpo.
vizitat România în perioada 20-22 no- AGERPRES/(AS — autor: Petronius uriaş ar fi putut fi susţinut de migeana acoperită de împleti-
iembrie. Pe locul trei se află “Pisicile Craiu, editor: Mihai Simionescu) picioarele crăcănate, încălţate, tura de răchită. Unul din trupă
mereu, în cizme de cauciuc, a scos o muzicuţă din buzuna-

Noapte de iarnă aşa că în noroiul toamnelor şi


primăverilor, sau în zăpada
scârţâitoare a iernilor lungi de
rul de la piept şi a început să
rotunjească o sârbă apăsată,
zglobie, iar baraca a început să
de Boris Pasternak
atunci, paşii se auzeau întot- duduie de paşii ritmaţi ai băr-
Strângea tavanul luminat deauna, apăsaţi, rari, spornici. baţilor. Părând că sprijină ta-
Tot umbre bizare, În preajma unui Crăciun (pe vanul barăcii cu umerii săi uri-
Destine ale încrucişării, atunci sărbătorile religioase aşi, din capul horei, Nea
Încrucişări de mâini, încrucişări de pi-
cioare. erau interzise!), Belibarezu s-a Mircea a slobozit mai întâi un
oferit să aducă vinul pentru şuierat haiducesc, pe urmă a
Şi doi pantofiori lunecau ziua respectivă, zi pe care eram răcnit din adâncul bojocilor:
Cu zgomot sec jos, nevoiţi s-o petrecem la muncă. - Belibarezule, din vinul
Pe rochie lumânarea îşi picura
Lacrimile, sfios. De ochii şefilor şi ai politruci- ăsta să păstrezi şi pentru po-
lor vigilenţi, dornici să-i de- mana lu’ Ceauşescu!
Ningea, ningea pe-ntreg pământul,
Şi totul pierea în pâcla zăpezii, maşte pe „duşmanii de clasă”, Din uşa deschisă la perete a
Albă, căruntă, dimineaţa ne-am cam făcut că barăcii a pătruns frigul aspru
În toată zarea.
Ardea lumânarea pe masă,
Ardea lumânarea pe masă,
O rugăciune de sfântă. muncim… La prânz, însă, pe de afară, pe lângă rânjetul rău
Ardea lumânarea. masa mare din mijlocul bară- al secretarul de partid al plat-
Cum, vara, roiesc musculiţe
Şi un ungher sufla în feştilă cii, fiecare a desfăcut bucate formei industriale. Până la Re-
Şi focul ispitei învolburate tradiţionale, iar în paharele re- velion, echipa a fost spartă, iar
În jurul luminii, noian,
Îşi ridica precum un înger
Toţi fulgii, toţi fulgii din curte
Două aripi încrucişate. zultate în urma spălării borca- noi trimişi pe alte şantiere. Pe
Se-nvârtejeau la geam. nelor în care fuseseră celebrele Belibarezu eu nu l-am mai vă-
Lipea pe geam viscolul cercuri,
A nins toată luna, în februarie, conserve de fasole cu costiţă, a zut niciodată!
Şi mereu, ca ninsoarea, început să clipocească vinul Marius CILIBIA
Săgeţi indicând depărtarea,
Ardea lumânarea pe masă,
Ardea lumânarea pe masă,
Ardea lumânarea.
Ardea lumânarea.
23
1 - 7 decembrie 2014 REPORTAJ
Parcul Natural Porţile de Fier -
Prezenţa vizitatorilor, turismul, în Parcul Natural Porţile de Fier, în mod special în zona Cazanelor Dunării şi Orşo-
vei, a început încă din primul sfert al secolului al XIX-lea, prin drumeţii şi admirarea unor locuri pitoreşti sau cu
valoare istorică. S-a extins spre sfârşitul aceluiaşi secol, prin navigaţia pe Dunăre, prin vizitarea insulei Ada-Kale
şi alte obiective. În perioada interbelică, în această zonă a început practicarea turismului şcolar.

În perioada postbelică, datorită re- se observă totuşi un progres în această du-se la o serie de activităţi de agrement existente: pescuitul, plimbările cu am-
stricţiilor din zona de frontieră cu Yu- direcţie. Prin zestrea sa naturală şi prin în lungul Dunării (organizarea de excur- barcaţiuni pe fluviul Dunărea, drumeţii
goslavia, turismul în zonă a cunoscut un potenţialul istoric şi cultural remarcabil, sii cu vaporul de la Orşova spre Cazane- scurte pe diverse trasee amenajate sau
accentuat regres, interesul pentru dez- Parcul Natural Porţile de Fier reprezintă le Dunării). Din păcate, în ultima peri- nu. Numărul real de turişti, inclusiv ace-
voltarea turistică era practic inexistent. un spaţiu deschis unui turism organizat, oadă, există riscul dezvoltării unui tip ia care tranzitează arealul Parcului Natu-
Mai mult, zona de vest a parcului (zona ecologic, oferind vizitatorului îmbinarea de turism neorganizat, haotic, limitat la ral Porţile de Fier doar pentru o zi,
Moldova Nouă) a prezentat un interes activităţilor de recreere şi agrement, cu pescuit şi petrecerea timpului liber pe oprindu-se în locuri amenajate (parcări)
industrial, accentul fiind pus pe activită- cele instructiv- educative, de percepţie a malul Dunării, forme de turism ce pot sau neamenajate pentru a admira fru-
ţile de extracţie a resurselor minerale ( mediului şi de protecţie a resurselor na- aduce atingere patrimoniului natural al museţile peisagistice deosebite ale zonei
activităţi miniere). Dezinteresul faţa de turale şi cultural istorice. În prezent, nu- parcului. Potrivit datelor furnizate de şi servind un dejun la una din unităţile
turism şi absenţa acestuia din zonă, mărul vizitatorilor din Parcul Natural către unităţile de cazare existente în de cazare de pe traseu, nu a fost estimat,
până în 1989, a condus şi la dezinteresul Porţile de Fier este în creştere sensibilă zonă, numărul anual estimat al turiştilor dar este mult mai mare
şi lipsa unei infrastructuri legate de de la an la an, dar se limitează la gru- se ridică la cca. 60.000 persoane, în mare
această activitate. În perioada de după puri mici, în general neorganizate, care parte turişti români din zonele de câm-
1989, deşi zona nu a fost valorificată co- cunosc frumuseţile zonei. Grupurile or- pie ale ţării.Durata medie estimată a se-
Particularităţile şi
respunzător din punct de vedere turistic, ganizate sunt puţin numeroase, limitân- jurului este de 2 zile, în cea mai mare descrierea fenomenului
parte rezumându-se la petrecerea week-
end -ului în căsuţele de vacanţă proprii de vizitare în Parcul
sau la în unităţile de cazare existente, ac- Natural Porţile de Fier
tivităţile recreative principale fiind: pes-
cuitul, plimbările cu ambarcaţiuni pe Prin zestrea sa naturală şi prin po-
fluviul Dunărea, drumeţii pe diverse tenţialul istoric şi cultural remarcabil,
trasee amenajate sau nu. Un procent re- Parcul Natural Porţile de Fier reprezintă
lativ scăzut este reprezentat de turiştii un spaţiu deschis unui turism organizat,
europeni care, de regulă pe perioada de ecologic, oferind vizitatorului îmbinarea
primăvară-toamna ( mai-septembrie), activităţilor de recreere şi agrement, cu
vin în zonă practicând cicloturismul şi cele instructiv- educative, de percepţie a
mototurismul pe drumul axial care par- mediului şi de protecţie a resurselor na-
curge Parcul Natural Porţile de Fier de turale şi cultural istorice. Potenţialul tu-
la est la vest, de la Orşova ( Mehedinţi) ristic al zonei este extrem de ridicat,
la Socol (Caraş-Severin), turişti care pe obiectivele turistice fiind reprezentate
o perioadă de 2-3 zile tranzitează arealul de peisajele deosebite (punctele de bel-
parcului şi care se cazează la pensiunile vedere de pe Ciucarul Mare, tâlve, neck-
din zonă. Deasemeni, un număr mic de ul vulcanic Trescovăţ), de relieful exo-
turişti europeni, familii de 3 – 5 persoa- carstic (prezent pe Ciucarul Mic şi
ne, îşi petrec în zona minivacanţe de Ciucarul Mare ca şi pe platoul carstic de
maxim 5 zile, beneficiind de activităţile la Sf. Elena), relieful endocarstic (peşte-
recreative oferite de către pensiunile rile: Ponicova, Gaura cu Muscă, Gaura
24
REPORTAJ 1 - 7 decembrie 2014

- Vizitatorii, trecut şi prezent

Haiducească, Zamoniţa, etc.), ca şi de Dealul Moşului este ctitorie a cunoscu- lui Mraconia. Este cea mai mare lucrare Povalina. Remarcabile pentru acest spa-
obiectivele cultural-istorice: tului ziarist interbelic, Pamfil Şeicaru, de acest gen din România ( înalţime 40 ţiu sunt: Muzeul etnografic Eşelniţa,
-Mânăstirea Vodiţa, construită între cavaler al Ordinului “Mihai Viteazu”. m, laţime 25 m ), construită între anii Muzeul etnografic şi arheologic Gornea,
anii 1370-1372, este cel mai vechi aşeză- Construită între anii 1936-1939 a 1994 – 2004. muzeul Hidrocentralei Porţile de Fier I
mânt monahal din Ţara Românească, fost sfinţită în decembrie 1990.Aici se -Cetatea Tri Kule a fost ridicată în şi Muzeul Regiunii Porţilor de Fier din
având ca intemeietor pe călugarul Nico- afla şi Muzeul Memorial Pamfil Şeicaru. secolul al XV-lea pentru a opri expansi- municipiul Drobeta Turnu Severin. Ma-
dim. Distrusă de turci în 1524, mânăsti- -Mânăstirea Mraconia, situată la unea otomană spre vest, ruinele obser- nifestările etnofolclorice şi culturale lo-
rea a fost refăcută în 1680 prin grija ma- Gura Golfului Mraconia, pe şoseauna vându-se şi în prezent în apropierea lo- cale reprezintă forme de atracţie a turiş-
relui ban al Craiovei, Cornea Brăiloiu. DN 57 Orşova-Moldova Nouă. Ruinele calităţii Sviniţa. În prezent , fortificaţia tilor, dar şi de creare a unei identităţi
Ruinele vechii biserici se văd şi în pre- vechii mânăstiri se află la cca 300 m este parţial inundată de apele lacului de culturale a spaţiului Parcului Natural
zent, în apropierea lor fiind construită în amonte pe râul Mraconia, fiind constru- acumulare. Porţile de Fier. În majoritatea localităţi-
1995 o biserica de lemn şi un complex ită în secolul al XIV-lea, şi distrusă în -Cetatea Ladislau, menţionată încă lor din Parcul Natural Porţile de Fier se
monahal. mai multe rânduri. Ultima refacere a din secolul al XIV-lea, avea rolul strate- desfăşoară anual manifestări tradiţiona-
Planul treflat al bisericii de la Vodiţa avut loc în anii 1930-1936, dar a trebuit gic de a controla traficul fluvial pe Du- le legate de diferite evenimente religioa-
a constituit modelul preferat al arhitec- să fie demolată ca urmare a formării la- nare.Cetatea pereche de pe malul sâr- se sau laice:
turii bisericii din Ţara Românească. cului de acumulare (1970). La cote mi- besc, Cetatea Golubac, este mult mai -Balul Mărţişorului (Iloviţa, 28 fe-
-Mânăstirea Sfânta Ana, situată pe nime ale lacului, se pot vedea ruinele bine conservată. bruarie)
acesteia. Construcţia actualei mânăstiri -Peştera Gaura Ghindiei II, se des- -Balul Turcilor (Belobreşca, Sviniţa,
are la baza un fost punct de dirijare a na- chide în abruptul din strâmtura Coro- 27 februarie, Sicheviţa, 2 martie)
vigatiei fluviale şi a început în 1994. nini-Alibeg, rezervaţie arheologică unde -Balul Izmenelor (Iloviţa, 28 februa-
-Catedrala Romano-Catolică situată au fost descoperite urme de arta rupes- rie)
în zona centrală a oraşului Orşova, uni- tră ce aparţin paleoliticului şi neoliticu- -Fii Satului (Iloviţa, ultima duminică
că în România prin stilul său arhitecto- lui, dar şi urme din perioada de locuire din luna iulie)
nic, având formă de cruce din orice protodacică şi dacică; -Festivalul Smochinelor (Sviniţa)
punct ar fi privită. Friza de tablouri ce se -Peştera Veterani, este cunoscută din -Festivalul Satelor Dunărene (Svini-
regăseşte aici, reprezentând “ Drumul timpuri străvechi, fiind consacrată de ţa, 1-2 mai)
Golgotei”, a fost pictată de Gabriel Popa daci drept sanctuar al zeului Zamolxis. -Festivalul Sportului (Sviniţa, 1-2
în stil modern. -Cetatea şi aşezarea dacică din satul mai)
-Biserica Sf. Niculae cel Sărac, reali- Divici, situată în punctul “Grad”, repre- -Festivalul Muzical al Minorităţilor
zată la începutul secolului al XIX-lea, cu zintă o mărturie a locuirii dacice a aces- (Sviniţa, august)
o compoziţie de mare simplitate în care tui spaţiu, situl fiind considerat de im- -Ziua Culturii Liubcovene, Cocea
se resimt influenţe dorice, baroce şi neo- portanţă naţională, fiind recunoscut ca Angelkovici
clasice. element de patrimoniu national. -Festivalul minorităţilor (Bigăr)
-Chipul lui Decebal, este un basore- Sunt cunoscute pentru obiectele de -Concurs de teatru de păpuşi pentru
lief sculptat într-o coloană monolitică artă populară localităţile Gârnic şi Si- copii (Belobreşca);
naturală de calcar, reprezentând chipul cheviţa, între acestea fiind funcţionale -Nedeile, care au date diferite de or-
regelui dac Decebal, situat la gura golfu- morile de apă cu roată orizontală sau “cu ganizare pentru fiecare comunitate şi
ciutură” de pe văile Cameniţa, Elişeva şi sunt legate de hramul bisericii etc..
25
1 - 7 decembrie 2014

REBUS ȘI INTEGRAME
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10

1 Post vânat în Consiliul


2
Local
Orizontal: 1) Prinzători. 2) Comună în Mehedinţi
– Salut roman. 3) Masa de seară – În festin. 4)
3
În venă – Nepal fără vocale – Femeie zidită. 5)
Prundiş – Emilian Barbu. 6) Retras pe faţă –
4
Acidă. 7) Imaginară – Dat cu usturoi. 8) Dat pe
frunte – Schimbă acele. 9) Simple. 10) Adevăr.
5
Vertical: 1) Post vânat în Consiliul Local. 2)
6 Jalonări de aliniamente. 3) Sinonim pe mijloc –
Veşnică. 4) Elan – În sală. 5) În stat – Demnitari
7 bisericeşti. 6) A căli – Pătrunzător. 7) Pe cal – A
trage brazdă. 8) Priveşte! – Transportat. 9) Ziua
8 în care a fost vânat postul lui Marius Screciu – În
plen. 10) Deasupra – Mănăstire catolică.
9
C.O.Manda
10

Bărbierită

Voiaj Arac ◀


A compacta


Deasupra Condusă
În comune
Imprimat

MARI IN LUNA
În oraúBrăzdat ◀
Mari în luna Decembrie

DECEMBRIE
C.O.Manda Fir de
papiotă

În colină
◀ A deseca

A primi Măsuri agrare

C. O. MANDA ◀
Cel mai bun

Zvântată

Petre ğuĠea ◀ Voinic ◀ Cântec de ◀Stat
Cu uúa în spate leagăn

Opac Câmp Uniunea


....... Mâini agricol Europeană


◀ La intrare

Cei care
A face un salt fură

Gol ◀

AtenĠii

deosebite Bot de
Văgăună Legendă porc

◀ A cadenĠa ◀ Maúină de ◀
teren
În spătar În vilă


Mortale

Enervat ◀
Cutie cu
bijuterii
◀ ◀
ManieraĠi

26
1 - 7 decembrie 2014

H O R O S C O P (săptămâna 1-7 decembrie)


BERBEC cipal al acestei perioade şi tru a vă permite câte puţin din tot ce ales dacă un prieten are nevoie de
Veţi fi ocupat cu rezol- va duce la discuţii prelun- vă doriţi. Totuşi, vă veţi simţi tentaţi prezenţa, sfatul sau expertiza dum-
varea problemelor financi- gite. Acesta nu este un să cheltuiţi bani mulţi pe obiecte sau
are. Este o perioadă bună bun moment să faceţi pla- neavoastră. Deşi vi se vor cere unele
servicii care par să fie o afacere
să planificaţi şi să construiţi un bu- nuri pentru că veţi fi motivaţi mai bună, dar adevărul este că riscaţi sacrificii, veţi constata în timp că
get realist care să vă poată susţine degrabă de frică decât de încredere. prea mult. Reluarea unei legături în- eforturile vă sunt răsplătite. Popula-
dorinţele pe perioada sărbătorilor şi Veţi începe să vă simţiţi mai uşuraţi trerupte cu cineva important vă va ritatea dumneavoastră este în creş-
imediat după aceea. Spre sfârşitul şi mai calmi pe măsură ce concentra- da energie privind rezolvarea unor
perioadei, concentrarea dumnea- rea dumneavoastră se mută în dome- tere, deci viaţa socială este domeniul
probleme emoţionale.
voastră se va muta asupra viselor de niul profesional şi al stilului de viaţă. forte în această perioadă.
vacanţă, a ideilor de relaxare, dis- SCORPION
tracţie şi aventură. LEU Nu amânaţi luarea VĂRSĂTOR
Vă veţi simţi asaltaţi de
unei decizii serioase. Cu Vă simţiţi plini de
TAUR tot felul de probleme legate
Viaţa socială vă va ocu- cât vă hotărâţi mai repe- energie şi niciun obstacol
de viaţa de familie şi res-
pa mare parte a timpului şi ponsabilităţile aferente, dar de, cu atât vă veţi simţi nu este prea mare pentru
veţi fi nevoiţi să participaţi veţi fi surprinşi de cât de repede se mai relaxaţi. Dacă vă gândiţi de ceva a vă face să renunţaţi la planurile
la prea multe evenimente formale şi pot schimba lucrurile. Nu vă pani- vreme la asumarea responsabilităţii dumneavoastră, fie că este vorba
scorţoase. Totuşi, priviţi partea po- caţi şi rezolvaţi lucrurile pe rând. într-un proiect, gândul de a vă im- despre lucruri legate de profesie, fie
zitivă, aceasta este o perioadă utilă Lăsaţi copilul din dumneavostră să plica vi se va părea brusc atrăgător. despre frontul casnic. Ar trebui să
şi foarte productivă. O mică neînţe- se manifeste, veţi descoperi că acti- Încercaţi să nu luaţi decizii financia- fiţi atenţi în legătură cu o relaţie nou
legere va duce la apariţia unei deza- vităţile creative vă vor ajuta să vă re- re prin prisma emoţiilor. începută, profesională sau amoroa-
măgiri din partea cuiva apropiat. O laxaţi.
decizie rapidă şi riscantă vă poate să, pentru că persoana căreia îi
SĂGETĂTOR acordaţi prea multă încredere ar pu-
aduce câştiguri nesperate. FECIOARĂ
Această perioadă este Evitaţi să vă asumaţi tea să vă trădeze.
GEMENI propice introspecţiei şi întreaga răspundere pen-
Veţi munci din greu în analizării planurilor dum- tru un proiect care, la prima mână, PEŞTI
această perioadă şi veţi neavoastră. Puteţi realiza pare a fi o idee bună. Dacă nu sun-
Astrele favorizează în
resimţi din plin presiunea multe dacă vă puneţi mintea la con- teţi precauţi, veţi constata că v-aţi
de a respecta termenele tribuţie. Legăturile de familie şi pri- această perioadă impli-
întins mai mult decât vă permite
limită. Totuşi, nu are niciun rost să etenii vă vor oferi multe oportuni- plapuma. Concentrarea asupra vieţii carea în activităţi şi domenii alături
vă contraziceţi sau să vă provocaţi tăţi de relaxare şi întâlniri plăcute. dumneavostră spirituale sugerează de oameni care gândesc asemănă-
superiorii sau pe cei care nu gândesc Acordaţi-vă timp de relaxare şi veţi că aspectele importante în viaţă me- tor cu dumneavoastră. În aceste
ca dumneavoastră. Apreciaţi dualita- avea energie pentru a fi acolo pen- condiţii, nu ar fi deloc o surpriză ca
rită acordarea unei perioade mai
tea fiinţei umane şi veţi evita să cre- tru oricine are nevoie de dumnea-
aţi un scandal inutil. În ce priveşte voastră. mare de gândire. o relaţie amoroasă să se înfiripe în-
dragostea, există mari şanse pentru tre dumneavoastră şi cineva din
debutul unei noi relaţii care vă va BALANŢĂ CAPRICORN noul cerc de oameni cu care cola-
aduce mai multă fericire. Este timpul să abor- Cooperarea cu cei boraţi. Cariera şi ambiţiile perso-
daţi problemele financi- din jur va fi binevenită nale au nevoie de mai multă atenţie
RAC are cu raţiune şi răbdare.
Dragostea va fi un subiect prin- în această perioadă, mai din partea dumneavoastră.
Veţi reuşi să organizaţi bugetul pen-

Reţeta săptămânii
Supă cremă de ţelină
Ingrediente: 1 ţelină rădăcină (cca 650 gr) ceapa până devine sticloasă. Se adaugă mor- feliuţe, la foc mare. Se prăjesc până devin uşor
2 morcovi (cca 120 gr), 1 praz (partea albă, covii, prazul şi ţelina şi se mai căleşte totul, rumene şi crocante. Se scot din tigaie şi se
cca 150 gr), 1 ceapă mare, 3 -1/2 căni supă de amestecând des, cca 5 minute. Se condimen- presară puţină sare pe ele. Când legumele
legume, 250 gr. ciuperci, 1 linguriţă sare, 2 tează legumele cu 1 linguriţă sare şi 2 prize sunt fierte se strecoară de supă (dar păstraţi
prize piper, 4 linguri ulei piper şi se stinge totul cu supă de legume. Se supa!) şi se pun în roboţel. Se mixează bine
aduce la fierbere şi se lasă la fiert la foc mediu timp de 1 minut, apoi încet începem să adău-
Preparare: Se toacă ceapa. Se taie morcovii pentru cca 20-30 minute, până legumele sunt găm supa, până supa-cremă capătă consisten-
şi prazul rondele. Se taie ţelina cuburi nu fierte. În acest timp, pregătim “crutoanele” de ţa pe care o dorim. Se serveşte supa cremă cu
foarte mari. ciuperci. Se încing foarte bine cele 2 linguri de ciuperci şi/sau cu crutoane de pâine.
Se încing bine 2 linguri ulei şi se căleşte ulei rămase şi se prăjesc în el ciupercile tăiate
27
1 - 7 decembrie 2014

BOX: Lucian Bute îi mulțumește


lui Manny Pacquiao după
cantonamentul din Filipine
Boxerul român Lucian Bute, nevoit să-și amâne meciul cu
argentinianul Roberto Bolonti, programat pe 6 decembrie, din cauza
unei accidentări, a ținut să-i mulțumească multiplului campion
filipinez Manny Pacquiao, în cantonamentul căruia s-a pregătit luna
aceasta, sub comanda celebrului antrenor american Freddie Roach.
victoria cu ChrisAlgieri. versarul de 6 ori la podea, sub centura de campion mondial,
Mulțumesc TeamPacquaio pen- privirile lui Bute, care l-a însoțit înainte de a o ceda în mai 2012
tru sprijinul în cantonament și la acest meci. În vârstă de 34 ani, englezului Carl Froch, care l-a
invitația la gală!”, a precizat Bute Lucian Bute a disputat 33 de me- învins prin KO tehnic în repriza
într-un mesaj postat pe contul ciuri ca profesionist, înregis- a 5-a. De atunci, cariera lui Bute
“Chiar dacă am avut ghini- său Facebook. Manny Pacquiao trând 31 de victorii, între care 24 a intrat pe o pantă descedentă.
onul să mă accidentez și să- (35 ani) și-a păstrat centura de înainte de limită, și 2 înfrângeri. Bute a disputat ultimul său meci
mi întrerup cantonamentul, campion mondial la categoria El a cucerit titlul mondial IBFqa- pe 18 ianuarie 2014, când a fost
am fost plăcut impresionat de welter, versiunea WBO, după la supermijlocie în octombrie învins la puncte de canadianul
experiența unei gale în Ma- victoriaq la puncte înregistrată 2007, după victoria prin KO teh- Jean Pascal.
cao. Îi felicit pe Man- duminică, la Macao (sudul Chi- nic în fața coluqmbianului AGERPRES (autor: Mihai
nyPacquiao și pe antrenorul nei), în fața americanului Chris Alejandro Berrio. Românul și-a Dragomir, editor: Vlad Constan-
nostru FreddieRoach pentru Algieri, după ce și-a trimis ad- apărat cu succes de nouă ori tinescu)

Naționala de fotbal - pe locul 15 în lume


Naționala de fotbal a României a urcat 6 locuri în topul FIFA din luna de puncte), Irlanda de Nord - 47 (615 puncte), Finlanda - 70 (468 de punc-
noiembrie, până pe poziția a 15-a, cu 1.014 puncte, cea mai bună clasare a te), iar reprezentativa Insulelor Feroe a făcut un salt de 82 de locuri, urcând
tricolorilor din septembrie 2008, când se situau pe locul al 13-lea. Adversare- în ultima lună de pe poziţia 187 până pe 105, cu 317 puncte, în urma victori-
le României în preliminariile Euro 2016 se află pe următoarele locuri în to- ei cu 1-0 obţinută în deplasare cu Grecia, la 14 noiembrie.
pul FIFA: Grecia, pe locul 25 (856 de puncte), Ungaria ocupă locul 44 (632

Ştiri sportive
*Echipa engleză de fotbal Tottenham Hotspur, la care evoluea-
ză fundașul român Vlad Chiricheș, ar putea fi sancționată de
UEFA după ce meciul pe care l-a disputat pe teren propriu în com-
pania formației sârbe Partizan Belgrad, joi seara în Europa League,
a fost întrerupt de trei ori, din cauza pătrunderii pe gazon a unor
suporteri, informează Reuters.Arbitrul a scos jucătorii de pe teren
în minutul 38 al acestei întâlniri, contând pentru Grupa C a
competiției, la scorul de 0-0. Fotbaliștii au revenit pe gazon după
aproximativ 10 minute, iar jocul s-a reluat. Tottenham, cu
Chiricheș integralist, a reușit să se impună cu scorul de 1-0, prin
golul lui Benjamin Stambouli, din minutul 49.

* Clubul spaniol de fotbal Real Madrid a retras crucea creștină


aflată în vârful coroanei de pe stema sa, pentru a face pe plac nou-
lui său sponsor arab, Banca Națională din Abu Dhabi, scrie presa
iberică, citată de AGERPRES.Real Madrid a încheiat un parteneri-
at pe trei ani cu Banca Națională din Abu Dhabi, una dintre cele
mai mari instituții bancare din lumea arabă, o colaborare cu
siguranță foarte benefică din punct de vedere financiar pentru ma-
drileni.Însă, cu ocazia prezentării oficiale a cărții de credit lansată
cu această ocazie, fanii lui Real au avut surpriza să constate absența
crucii aflate în vârful coroanei de pe stema clubului. Oficialii lui
Real și-au motivat decizia de a exclude crucea de pe emblemă prin
dorința de a nu-i ofensa pe suporterii musulmani.

28
32 MEHEDINȚEANUL
07 - 13 August 2013
1 - 7 decembrie 2014

O vedetă
Bâlciul atipică:
deşertăciunilor Queen’s café &
DESPĂRŢIRE
TEO TRANDAFIR lounge
transferat la Pro Tv şi lansa în con-
4th I.G. Bibicescu
CU ARTIFICII
ştiinţa publică personaje ca Tanţa
sau Nicoleta Luciu. Din nefericire,
tot Teo este şi cea care a contribuit
decisiv la popularizarea unor pseu-
do-vedete, cum sunt majoritatea
The Royal Coffee
Craiova se va despărţi de Sta-
dionul Central, rebotezat „Ion
Oblemenco” în memoria bom-
doi, Cămătaru,din
maneliştilor Beldeanu,
România,
Negrilă, fotbalişti din ghetele şi
Tilihoi,
cărora ea
le-a făcut un inexplicabil şi-proba-
din sufletele cărora s-a născut
bil-deloc neinteresat lobby. A im-
Shop in Town
bardierului care a construit cu LEGENDA. În rest, cu sincerita-
şutul fenomenal, sufletul mare şi
presionat când a înfiat-o pe micuţa
te, evoluţia din teren a epigonilor Asigură, într-un decor
zâmbetul de om bun, mitul Maia, dar
uriaşelor nume a şocat (neplăcut)
pe care le-am în-când
„Campioanei unei mari iubiri”. s-amai
şirat aflatsus,
că nu
măvorbeşte,
va interesa de vreo
mai trei
deosebit şi condiţii
Imediat după încheierea meciu- puţin, măcar pentru că sărbătoa- Uţă.
ani, cu tatăl său, doctorul Ion
excepţionale, organizarea
lui de Cupa României pe care ju- reaAmănuntul
mi se pare acesta
mai s-a aflat când era
interesantă
veţii îl vor disputa în compania decât rezultatul unui meci,din
internată într-o clinică fie Viena,
el de mese festive şi
Stelei, stadionul va fi demolat, şi suferinţa sa readucându-i
de calificare. Sigur, dacă înadmira-
lo-
pentru a se permite începerea lu- cultorii alături.
Stelei Într-un
ar fi fost nemeritat
Dinamo, cred con evenimente deosebite.
crărilor de construcţie a noului
stadion. Sigur, nu vor lipsi lacri-
căde umbră a intrat
evenimentul
strălucitor, fiind
ar fi când
fost şia intrat
cunoscută
mai în
ad-lângă
Rezervări la telefon
politică, dar mandatul său, pe
mile, discursurile emoţionante şi versitatea tradiţională a oltenilor
faptul că a fost nesemnificativ, a 0371428980.
politicienii insinuaţi printre vor- faţă de unul
fost fosta extrem
echipă adeMinisteru-
scurt. A mai
bitori,
Cugata
vreosă 15
profite
ani de lui de Interne. Este bine, însă şi
în orice pa-
rastas.
urmă apărea în lumea am să
În ce mă priveşte, cu Steaua ca adversar, ultima

U
privesc
pestriţădoar în tribune şi pe ban-
a divertismen- echipă de fotbal românească care

O
ca
tului televizata echipei
de rezerve se identifică cu familia Ceauşes-
matinalcare-a fă-

N
cut legende aici, în inima Olteni-
Teo Trandafir (făcând cu. De aici încolo, poate că va în-
ei eterne. cu
cuplu Voi vedea
Mircea cepe scrierea altei legende… De
acolo doar
tristeţea sinceră din ochii unora va fi aşa sau nu, vom mai vedea…
Badea)! Cu un aspect
ca Balaci, Geolgău, Cârţu, Săn- DI BACIU
atipic pentru vedetele
feminine ale micului

JUDO
ecran (mai mult decât
corpolentă!), dar spu-
moasă şi spontană, cu
accente evidente de in-
În perioada
teligenţă peste21-22.11.2014
cota de la Focşani s-a desfăşurat Memorialul
“Aurel Câmpeanu”
mediocritate devenit Turneu Internaţional cu participare din
a prezen-
Rep.tatoarelor
Moldova,clasice,
BosniaTeo Herţegovina, Bulgaria şi România, adunând la
startpărea
400 de sportivi
că va devenideunla 38 de cluburi. Sportivii CSM Drobeta Turnu
Severin
fel de Oprah de Româ- cum urmează:
s-au clasat după
nia atunci când s-a
Loc I - II -ARGINT DIANA -40 kg -U14
-COVACIU IASMINA -36 kg -U14
-DEMETRIO GABRIEL -38 kg -U16
Loc V -VLADU ANA MARIA -32 kg -U14
-AL-FLOARI FLORIANA -36 kg -U14
A fost un concurs inedit prin organizare, cu premii în bani pentru
câştigătorii categoriilor, dar şi prin prezentarea în Sala de competiţie a
consumat şiUngureanu
unui mini-concert de 20 minute al Alexandrei un mariaj extrem de
şi Crush,
scurt, ca o furtună, iar acum anunţă
fapt care a binedispus pe toată lumea, şi nu în ultimul rând a invitaţilor
două evenimente majore: împăca-
de onoare ai acestui Turneu: Alina Alexandra Dumitru –Campioana
rea cu tatăl său şi lansarea unui nou
Olimpică şi Adrian Croitoru –Campion European şi loc V la Olimpia-
proiect tv. încă din această toamnă.
dă.
Cu sinceritate, îi urăm succes în
ambele întreprinderi!
Prof.Lena STEREA,
Mehedinţeanul
Purtător de cuvânt al CSM Drobeta Turnu Severin

29
1 - 7 decembrie 2014

Absolventă a Facultăţii de Hi- zistente. Preţ negociabil. Tel. bil. Tel: 0256457038 Timişoara ♦Închiriez apartamente mo-
drotehnică doresc să lucrez. Tel. 0252362882 sau 0754520261. După ♦ Vând vacă fătată de o lună şi bilate şi utilate în zonele CET şi
0770836620. ora 20.00. jumătate cu viţică – la a patra făta- Stomatologie. Preţ 150 euro. Tel.
♦ Vând haine piele groase calitate re. Preţ negociabil. Tel: 0252362882 0740472842.
VÂNZĂRI superioară, stare foarte bună, preţuri după ora 20.00.
♦ Organizez cursuri FOREX. negociabile. Tel. 0252362882 sau ♦ Vând în satul Bunoaica 1 ha ♦Vand Voucher Rabla cu valoa-
Tel. 0757215076, după ora 18.00 0754520261. După ora 20.00. pădure şi 1 ha teren intravilan cu rea de 6500 lei, emis in data de 9
♦ Vând porci vii. 10 lei/KG. Tel. ♦ Vând plită cu două ochiuri pomi fructiferi şi o cabană din bile iulie 2013, 3000 lei negociabil. Re-
0723567362 mari, cu inducţie electromagnetică, de brad cu 2 camere şi bucătărie. latii la numerele 0762657505 sau
♦ Vând telefon NOKIA LUMIA consum redus de curent, randament Tel: 0740048800. 0767229903.
520, în stare foarte bună de funcţi- 96%, marcă englezească, model ♦ Cumpăr moară mălai (valţ) ♦Vând casă în oraş Strehaia
onare, cameră foto, windows pho- home nefolosită, programare electro- format mic. Tel: 0730811571. zonă centrală, str. Stroescu nr. 19, 3
ne, husă de protecţie nouă, liber de nică. Preţ negociabil. Tel. 0252362882 ♦ Vând casă cu 3 camere +bucă- camere şi bucătărie cu teracote, 2
reţea, fără defecte. Preţ 285 RON, holuri, baie şi beci, grădină flori,
sau 0754520261. După ora 20.00. tărie + baie în Tabaci, două saltele
uşor negociabil. Tel. 0743386671.
♦ Vând teren intravilan în co- tip Relaxa, maşină de cusut ILEA- curte cu fântână cu apă potabilă,
♦ Vând urgent garsonieră etaj 3,
muna Eşelniţa, 20 ari, cu ieşire la NA, aparat de abdomene, sobă anexe gospodăreşti, acces 2 autotu-
mobilată, curată, cameră, hol, baie, bu-
Dunăre. Preţ 70 lei/mp negociabil. emailată SUPER. Tel. 0770687160 risme sau 2 microbuze, grădină de
cătărie, grup sanitar nou, căldură, uşi
int.-ext. noi, regie mică, cadastru, pro- Tel 0732125417. sau 0741 337672 legume mare cu apă de la reţea,
prietar, nu are balcon. Rog seriozitate. ♦ Vând apartament 110 mp, 4 ♦ Vând Opel Astra „G” Cara- pomi fructiferi şi viţă de vie.
Preţ 13.000 euro. Tel. 0756513005. camere, 2 băi, 2 balcoane, complet van, an fabricaţie 2001, euro 4, air- Preţ 32.000 euro – negociabil.
♦ Închiriez garsonieră în zona renovat, et. 4 din 6, la Bulevard. bag – 4, motor 1,2 injecţie benzină, Tel 0724959652
Crihala. Preţ 60 euro. Tel. Preţ 45000 euro negociabil. Tel. AC, ABS, închidere centralizată, ♦VÂND -Apartament 3 came-
0741305005. 0743898983. km reali 200.000, unic proprietar, re decomandat, în faţa Şcolii Ge-
♦ Vând apartament în Orşova, ♦ Vând teren Ogradena 8Eşelni- foarte bine întreţinută. Preţ fix nerale nr 11, bloc reabilitat termic,
două camere, baie, bucătărie, tera- ţa) lângă drumul principal. Preţ 60 3000 euro. Tel. 0723/631348. termopane, gresie, faianţă, uşi
să, parter. Preţ 12.000 euro negoci- lei/mp. Tel. 0756659183. ♦ Execut lucrări de instalaţii sa- schimbate, parchet. Merită văzut.
abil. Tel. 0786205131. ♦ Vând apartament 3 camere ul- nitare şi încălzire de toate tipurile Preţ negociabil. Tel: 0723/259/016.
♦ Cumpăr cântar mecanic de tracentral situat în Timişoara. Tel. la preţul pieţei. Tel. 0723/631348. ♦ Vand Garsoniera confort
persoane. Tel. 0730811571. 0745021154. ♦ Ofer colecţionarilor, colecţii 1,cu fata la faleza etaj 2,supra-
♦ Închiriez apartament 2 came- ♦ Vând 2 taxiuri cu licenţă, stare de discuri, reviste, ziare şi diverse fata 30 mp,str:cernei nr 33,sc A.
re, mobilate, et. 3, preţ negociabil. funcţionabilă, taxe plătite la zi. Preţ obiecte rare. Tel. 0722/086474. Tel:0723.647.236, 0727.891.825
Tel: 0744.858840. 9.500 euro negociabil. Tel. ♦ Vând ţuică de prună, orice ♦Vând casă şi bucătărie în com
♦ Vând tractor U 650, perfectă 0756550880. cantitate. Preţ foarte bun. Tel. Poroina Mare Mehedinţi, acoperite
stare de funcţionare, anvelope faţă, ♦ Vând apartament decoman- 0742957592. cu ţiglă, teren 2.500 mp. Locuinţe
spate, noi, motor SETEU. Merită dat, zonă semicentrală (Hotel Trai- ♦ Vând gospodărie în comuna bătrâne sau materiale rezultate din
văzut. Tel: 0753.954866. demolare. Tel:0731.786.211,
an), îmbunătăţiri sau schimb cu Malovăţ, cu două case la curte, una
♦ Vând garsonieră etaj 2, con-
garsonieră / apartament în Craio- la etaj plus anexe gospodăreşti, te- 0352.803.492. Preţ:negociabil
fort II, cu îmbunătăţiri, zona CET,
va. Tel 0761653140. ren intravilan 4000 mp, extravilan ♦Vând apartament 2camere, de-
sau la schimb cu garsonieră con-
♦ Vând teren 500 mp pe aero- 4 hectare, vie 1100 buşteni, încălzi- condat, etajul 4, izolat termic aco-
fort I plus diferenţă. Preţ negocia-
port, posibilităţi apă şi curent şi re centrală. Preţ negociabil. Tel: periş, calorimetre, apometre +F+P,
bil. Tel: 0737.332476 sau
0731.323533. garsonieră. Tel. 0742680478 0731/126646. bu c ăt ă r i e m o bi l at ă n ou .
♦ Vând casă cu 3 camere mobi- ♦ Vând maşină îngheţată cu un ♦ Vând 4 buc lampă cu neon , Tel:0768.147.902
late, dependinţe, fântână în curte, cap la 220V şi maşină Wolsvagen lungimea tubului 1200 mm. Preţ neg. ♦Vând apartament 4 camere, et
la şosea naţională, 1 ha pomi altoi T3 motor 1,6 motorină. Tel. Tel. 0252/362882 sau 0754/520261. 3, G+F+P, 1garaj pentru 2 maşini.
şi 10 ha teren în comuna Dumbra- 0742680478. ♦ Vând două bucăţi birouri Preţ:negociabil. Tel:0754.771.102
va, favorabil a face fermă şi dispo- ♦ Absolventă a facultăţii de Hi- pentru şcolari, noi, nefolosite. Preţ ♦Vând casă în Sat Argineşti
nibilităţi de extindere. Preţ negoci- drotehnică, doresc să lucrez în neg. Tel. 0252/362882 sau Com.Butoieşti Jud.Mh,compusă
abil. Tel. 0256.457038 acest domeniu, în contabilitate pri- 0754/520261. din 6 camere,beci,etaj+parter, teren
♦ Vând uşi cu dim. 205x105 cm mară, îngrijesc şcolari, bătrâni, fac ♦ Vând teren intravilan 10.000 5.000 mp. Preţ:negociabil.
şi ferestre duble cu 2 si 3 canate cu curăţenie. Tel. 0770836620. mp, posibilităţi curent electric şi Tel:0742.347.347, 0352.421.133
dim. 155x120 cm şi 120x120 cm, ♦ Vând vilă P+1, zonă centrală, apă în comuna Tâmna, sat Creme- ♦Vând Fermă Mică în Sat
stare bună. Preţ negociabil. Tel. 5 dormitoare, două holuri mari, nea de Jos. Preţ neg. Tel. Izvoarele,Mehedinţi, 5 ha,casă 4
0252362882 sau 0754520261. garaj, baie, bucătărie, teren 100 mp. 0252/362882 sau 0754/520261. camere,anexe,pivniţă,
♦ Vând set vase de gătit, 6 buc, Preţ negociabil. Tel. 0723305925. ♦ Vând teren extravilan 1,200 8.000mp,pleaţ cu vie şi pomi
cu termostat din oţel inoxidabil ♦ Vând vilă P+1 toate facilităţi- ha în comuna Tâmna, sat Creme- irigat,combină John Deere masă
special, fund 3 straturi, se spală le, zonă centrală, preţ negociabil. nea de Jos. Preţ neg. Tel. taiere3,80 m. Preţ:preţul zonei.
foarte uşor, pretabile pentru pensi- Tel. 0723305925. 0252/362882 sau 0754/520261. Tel:0755.840.621, 0732.583.177.
uni, restaurante. Preţ după catalog, ♦ Vând casă cu 3 camere mobi- ♦Vând apartament 2 camere, ♦Vând Fermă Mică în Izvoare-
uşor negociabil. Tel. 0252362882 late, dependinţe, fântână în curte la deomandat, etaj 2, mici îmbunătă- le-Mehedinţi-compusă din sediul
sau 0754520261. După ora 20.00. şosea naţională, asfaltată, 1 ha ţiri. Preţ 83.000 lei, negociabil. Tel: fermei, casă în sat -5 ha teren iri-
♦ Vând 2 buc. Damigene 50 li- pomi altoi diferiţi şi 10 ha teren în 0748/357.059 gat, pomi şi viţă de vie,combină
tri, vechi de 50 ani, pereţi groşi, re- comuna Dumbrava. Preţ negocia- John Dere. Preţ:12.000 euro.
30
1 - 7 decembrie 2014
1 nouă cu etaj: la parter beci din Chesterfild,lemn masiv,coşuri din situat in zona Ionescu-Sisesti-
Tel:0755.840.621, 0732.583.177.
piatră la etaj din caramidă. Spaţiu piele,suprafaţă  semi rapidă,inclusiv Independentei. Relatii la tel.:
♦Vând set vase de gătit 6 buc cu
1300 mp. La 65 km de Severin. Preţ accesorii, set bile, tacuri,suport 0745641769.
termostat din oţel inoxidabil,fund
negociabil. Tel : 0756/536533 – tacuri şi   cretă, lămpi 3 becuri, ♦Vand in Oras- Baia de Arama
cu 3 straturi se spală foarte
0769/065930 huse şi triunghiuri în perfectă stare teren constructie casa, supafata
uşor,acte la zi ,garanţie 3 ani. Preţ:
♦Vând Orgă Roland VA 7 – sta- de funcţionare. Preţ atractiv şi teren 8750mp. Tel:0252-318898
negociabil. Tel:0754.520.261,
re foarte bună. Preţ 500 EURO ne- negociabil,Tel:0722.207930 ♦ Vând în Vânju Mare
0252.362.882.
gociabil şi Roland EXR E2 - 400 ♦Vând mobilă sufragerie şi casă cu 3 camere,hol, beci,baie,
♦Vând plită cu 2 ochiuri cu in-
EURO neg.(a fost cumparată nouă frigider,stare bună. Preţ convena- bucătărie,anexe,fântână,grădină,
ducţie electromagnetică,consum vie,facilităţi canal,dublu front
şi folosită 2 luni, carte, cd-uri, style bil Tel:0720006852
redus de curent, randament stradal,intabulată Preţ:18.900 eu-
)Tel : 0756/536533 – 0769/065930 ♦Transport zilnic persoane in
96%,eficienţă termică ro-neg. Tel:0757/381/551
♦Vând teren intavilan 1000 Italia, Spania,Portugalia, Franta,
mare,programare timp,oprire au- ♦ Vând în Livezile
mp,(lângă centura ocolitoare a Belgia, nglia, Irlanda si Germania
tomată, model Home,nefolosită. gospodărie cu două case bune
oraşului) zona Carrefour. Preţ: ne- la destiantie, cu masini moderne
Preţ:negociabil. Tel:0754.520.261, bucătărie,anexe,grădină 6,5 ari şi
gociabil. Tel:0252/388/092 climatizate. Tel.0721285100”
0252.362.882. altă grădină de 30 ari cu heleşteu şi
♦Vând casă bătrânească în com. ♦Caut menajera, persoana fără
♦Vând două bancuri metalice arbori.Acte de mână. Preţ:29.000
Voloiac,cu 2 camere,antreu locuinţă, ofer mâncare,cazare,
pentru lăcătuşerie şi sudură cu ron-neg. Tel:0252/354/241
sală,beci,separat bucătărie de îmbrăcăminte şi 200 roni pe lună.
u ş i, 5 s e r t are ş i p ol iţ ă . ♦ Ofer spre închiriere în
vară,bucătarie de iarnă,grajd pătul,c Tel:0730811571
Preţ:negociabil.Tel:0754.520261, Bucureşti Garsonieră confort
uptor,curent,apă,grădină,pomi,vie ♦Inchiriez apartament cu 2
0252.362.882 1,zona Eroii Revoluţiei,etaj
acasă şi la câmp pădure,teren extra- camere, semidecomandat, parter,
♦Vând sobă de teracotă, grătar, 1,complet mobilată şi utilată.
vilan ferit de inundaţii şi alunecări. complet renovat-parchet, gresie
uşe, cuptor. Preţ:negociabil. Tel:0726/211/643.
Preţ:-negociabil. Tel:0252/362/882 si faianta, usi lemn, usa met-
Tel:0754.520.261, 0252.362.882.
sau 0745/520/261 alica acces, timplarie PVC, in-
♦Vând sau închiriez aparta-
♦Vând sistem home-cinema stalatii termice, sanitare, elec- DIVERSE
ment 3 camere în Drobeta Turnu
5+1 deosebit, compatibil cu orice trice noi.Spatiul este pretabil ♦Ofer garsonieră mobilată spre
Severin. Relaţii la tel. 0745/158060
sistem video, preţ negociabil. Re- atat pentru locuinta cat si pen- închiriere, zona CPL, preţ 400
♦Vând porci de la 100 Kg la
laţii la telefon 0751657411. tru spatiu comercial sau birou. RON (negociabil). Tel. 0740751113
200Kg. Tel. 0724. 344836
♦Vând apartament 2 camere Bucatarie complet utilata (ara- ♦Schimb apartament 3 ca-
♦Vând convenabil: colţar sufra-
semidecomandat, G+F+P+T+AC, gaz, frigider, mobilier, hota, mere decomandat etaj 1 zona
gerie, canapea. Frigider stare bună.
etaj 4, bloc din cărămidă, zona masina spalat).Pret: 150 euro/ Alion cu aprtament 2 camere
Tel:0748/564643
Stomatologie. Preţ 27.000 euro. Tel. luna semimobilat sau 250 euro/ decomandate etaj 1 sau 2-zonă
♦  Vând casă în Dr Tr Severin,
0724.755099 luna complet mobilat, plus apropriată. Tel:0352.806.946
Str:Eroii de la Cerna,Nr 24. 270
♦Vând 3 mese de biliard nr 8 marca garantie.Apartamentul este după ora 16.
mp,cadastru, toate utilităţile.
Tel:0771.480.161

Talon de MICA PUBLICITATE - GRATUIT


♦ Închiriez spaţiu pe Str:
GH.I.Şişeşti (fosta Cosminului) Nr
30, spaţiu preferabil construcţie
(făcut contract la înţelegere pe ter-
men de ? ani) fără plata chiriei pe Nume:
Nume: ________________________________________________________________
________________________________________________________________
aceşti ani. Tel:0748.564.643 Prenume:
Prenume: _______________________________________________________________
_______________________________________________________________
♦Vând combină Class-Senator,
masa3 m, motor Ford 3 pistoane CI/BI:
CI/BI: seria
seria ________
________ Nr.
Nr. __________________________
__________________________
stare impecabilă+echipamente Localitatea:
Localitatea: _____________________________________________________________
_____________________________________________________________
floarea soarelui. Preţ:7.000 euro.
Tel:0746.928.899
TEXTUL
TEXTUL ANUNȚULUI:
ANUNȚULUI:
♦Vând aparat de fotografiat _______________________________________________________________________
_______________________________________________________________________
„PRAKTICA”. Preţ atractiv şi ne- _______________________________________________________________________
_______________________________________________________________________
gociabil. Tel. 0752/944015
♦Vând casă 2 camere + 10.000 _______________________________________________________________________
_______________________________________________________________________
mp. teren intravilan. Preţ 50.000 _______________________________________________________________________
_______________________________________________________________________
RON sau 15.000 Euro negociabil.
Tel. 0747/859472 sau 0762/342883.
_______________________________________________________________________
_______________________________________________________________________
♦Vând casă în comuna Hinova Trimiteți
Trimiteți pe
pe adresa:
adresa: Drobeta
Drobeta Turnu
Turnu Severin,
Severin, județul
județul Mehedinți,
Mehedinți, strada
strada CRIȘAN, Nr. 25,
I.C. Brătianu Nr. etaj
11 A,2
– jud. Mehedinţi cu 4 camere, beci, orice
încălzire centrală 150mp. orice anunț
anunț de
de mică
mică publicitate.
publicitate.
Preţ negociabil. Stanciu Ion. Atenție!
Atenție! Pentru
Pentru anunțurile
anunțurile matrimoniale,
matrimoniale, de
de comemorare
comemorare sau
sau deces
deces este
este obligatorie
obligatorie furnizarea
furnizarea
♦Vând casă la ţară - Opri- numelui
numelui complet
complet șiși numărul
numărul de
de telefon.
telefon.
şor  :3 case în curte:  2 bătrâneşti ,
31
1 - 7 decembrie 2014

ANTICHITĂŢI
SEVERINUM ANTIK
SEVERINUMANTIK@
YAHOO:COM
WWW.SEVERINUMANTIK.RO
Tel: 0753. 568. 354

Ne găsiţi pe B-dul Tudor Vladi-


mirescu, colţ cu str. Kissellef porţelan ale unor manufacturi de
Vindem şi cumpărăm antichi- prestigiu.
Vrei să faci un cadou deosebit,
tăţi, evaluăm şi recondiţionăm.
să amenajezi un spațiu cu eleganță,
Magazinul nostru vă oferă o
rafinament și bun gust?
gamă variată de obiecte de artă,
mobilier vechi, bijuterii, picturi, Te așteptăm la
numismatică, filatelie, obiecte de
decor, pendule şi ceasuri de buzu- SEVERINUM ANTIK
nar, literatură, obiecte din sticlă şi
Pentru cunoscători!

Pipet a c u v i t r i o l
Aşa cum vedeţi şi în imaginea alăturată, chiar pe „celebrul” pod
de la ieşirea din oraş spre Târgu-Jiu, cunoscut sub numele de „Po-
dul Gruii”, staţionează, de regulă, numeroase autoturisme care fac
servicii de taxi, unele dintre ele „la negru”… Curios este că pe
lângă aceste autoturisme trec poliţişti, lucrători de la Poliţia loca-
lă, dar nimeni nu ia nicio măsură, deşi în Codul rutier scrie clar că
oprirea şi staţionarea pe poduri, sub poduri sau în tunele sunt
strict interzise! Atunci, dacă nu stopează fenomenul, ce tot caută
respectivii oameni în uniformă pe acolo? Să culeagă, oare, „da-
rul”?
Buletin de Mehedinţi
32