Sunteți pe pagina 1din 58

UNIVERSITATEA LUCIAN BLAGA din SIBIU

FACULTATEA DE INGINERIE HERMANN OBERTH

LIZETA POPESCU

NDRUM TOR DE LABORATOR

MATERIALE
ELECTROTEHNICE

2008

INTRODUCERE
Materialele electrotehnice prin performan ele i calitatea lor, constituie
elementele cele mai dinamice, de continuu progres n domeniul instala iilor i
echipamentelor electrice.
Rezultatele nregistrate n ultimii ani n tehnica acestor materiale sunt
notabile i deosebit de valoroase, avnd cosecin e impresionante att n construc ia
ma inilor i aparatajului de mare putere ct i n tehnica curen ilor slabi, mai cu
seam n tehnica de calcul, electronic i automatiz ri.
Cunoa terea materialelor electrotehnice este indispensabil oric rui inginer
electromecanic, dar i a celor din domeniile conexe (electroenergetic , electronic ,
construc ii sau mecanic ) datorit dependen ei directe a fiabilit ii ma inilor,
aparatelor i echipamentelor electrice de caracteristicile tehnice i performan ele
materialelor utilizate. De asemenea tehnologiile de fabricatie, costurile, failiatea,
mentenan a si durata de via a echipamentelor electrice depind n primul rnd de
acestea.
Pentu a r spunde acestor cerin e i ca o completare a cursului de Materiale
Electrotehnice acest ndrumar de Laborator con ine lucr ri practice despre metodica i tehnica determin rii caracteristicilor tehnice ale materialelor electrotehnice.
Lucr rile practice sunt elaborate pe baza standardelor romne ti i internaionale din domeniu i urm resc verificarea no iunilor teoretice prezentate la curs.
Familiarizarea studen ilor cu tehnicile de testare i ncercare a materialelor
electrotehnice reprezint scopul principal al laboratorului. Pentru aceasta sunt
prezentate metodele de determinare experimental a constantelor de material i a
schemelor electrice echivalente ale pierderilor de putere activ .
Sunt prezentarea principalele aplica ii tehnice ale materialelor electrotehnice
i a perspectivelor de dezvoltare ale domeniului.
Lucr rile se refer la materialele electroizolante, dielectrice, semiconductoare, conductoare i magnetice i la instala iile specifice ncerc rii i test rii
caestora..

Autorul

CUPRINS

Introducerere. Norme de protectia muncii in electrotehnica. .............................................................1


Lucrarea nr.1 ncercarea uleiului de transformator. ...........................................................................11
Lucrarea nr.2 Studiul materialelor electroizolante solide ...................................................................19
Lucrarea nr.3 Ridicarea caracteristicilor statice ale unor dispozitive semiconductoare.. ....................27
Lucrarea nr.4 ncerc ri tip asupra cablurilor de energie i asupra conductaorelor de bobinaj.. .......33
Lucrarea nr.5 Determinarea pierderilor n fier.. .................................................................................43
Lucrarea nr.6 Determinarea caracteristicilor unui magnet permanent. ...............................................49
Bibliografie........................... ............................................................................................................57

Norme de protec ia muncii n industria electrotehnic


Normele specifice de protec ia muncii n industria electrotehnic cuprind
prevederi minimale obligatorii de protec ie a muncii pentru prevenirea accidentelor
de munc specifice ac iunii curentului electric cu efectele sale: electrocutarea i
arsurile. De asemenea, cuprind prevederi de protec ie a muncii pentru lucrul la
n l ime, lucrul n sudur cu arc electric.
Prevederile normelor specifice au n vedere, n principiu, m suri de protec ie
integrate pe care trebuie s le respecte oraganizatorii lucr rilor i executan ii
acestora.
Con inutul normelor specifice face referire la activitatea care se desf oar
n instala iile de transport i distribu ie a energiei electrice, idiferent de forma de
proprietate asupra acestora sau apartenen a personalului care le exploateaz ,
ntre ine i repar .
Normele specifice de protec ia muncii pentru transportul i distribu ia
energiei electrice aplic principiul diviziunii muncii n desf urarea unei activit i,
desemnarea concret , bine determinat a particip rii executan ilor la aceasta i
r spunderii individuale pe tot parcursul activit ii, de la dispunerea ac iunii la
organizarea ei, executarea i recep ia lucr rilor.
Activit ile specifice transportului i distribu iei energiei electrice se vor
desf ura pe baza instruc iunilor de lucru, fi elor tehnologice, precum i a altor
instruc iuni proprii elaborate sau nsu ite de conduc torul unit ii.
Normele specifice de protec ia muncii pentru transportul i distribu ia
energiei electrice are scopul stabilirii prevederilor care, aplicate i respectate
constituie m suri preventive de evitare a riscului electric, respectiv de evitare a
accident rii celor implica i n sistemul de munc cu sistemul electric.
Conform Constitu iei Romniei (Legea de revizuire a Constitu iei
Romniei nr. 429/2003):
Art. 22 (1)
Dreptul la via , precum i dreptul la integritatea fizic
sunt garantate.

i psihic ale persoanelor

Art. 38 (2)
Salaria ii au dreptul la protec ia social a muncii. M surile de protec ie privesc
securitatea i igiena muncii, regimul de munc al femeilor i al tinerilor,
instituirea unui salariu minim pe economie, repausul s pt mnal, concediul de
odihn pl tit, prestarea muncii n condi ii grele, precum i alte situa ii specifice.

Normele de protec ia muncii au caracter na ional i trebuie respectate i


aplicate de c tre toate persoanele juridice i fizice care proiecteaz , execut ,
gestioneaz sau exploateaz instala iile electrice de curent alternativ i curent
continuu din medii normale, delimitate n principiu astfel:
instala ii electrice de transport i/sau distribu ie urban , rural sau local n
exploatare, servite de personal care asigur exploatarea, ntre inerea acestora sau
numai o parte din aceste activit i;
instala ii electrice de transport i/sau distribu ie n curs de execu ie ori
reconstruc ie dac acestea sunt amplasate n incinta unit ii sau subunit ii de
exploatare ori pe supor i comuni sau trasee comune cu alte instala ii electrice n
exploatare;
instala ii electrice de transformare, redresoare i inversoare;
instala ii electrice de producere a energiei electrice;
instala ii pentru transport electric.
Cunoa terea, respectarea i aplicarea normelor de protec ie a muncii este
obligatorie pentru ntregul personal angrenat n activit ile de exploatare,
ntre inere, repara ii, construc ii-montaj, cercetare-proiectare i coordonare a
instala iilor electrice, conform atribu iilor ce-i revin.
Comisiile de recep ie, stabilite conform reglement rilor n vigoare, nu vor
aviza punerea n func ionare a instala iilor noi sau reconstruite, dac acestea nu
corespund condi iilor prev zute n norme.
Este interzis punerea n func iune a instala iilor de transport i distribu ie a
energiei electrice sub rezerva complet rii ulterioare a acestora n sensul respect rii
prevederilor de protec ie a muncii.
Principalele standarde de securitatea muncii sunt:
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.

Standarde romne ti cu caracter obligatoriu:


STAS 2612-87 Protec ia mpotriva electrocut rilor. Limite admise
STAS 8275-87 Protec ia mpotriva electrocut rii. Terminologie
STAS 12604-87 Protec ia mpotriva electrocut rii. Prescrip ii generale
STAS 1260/4-89 Protec ia mpotriva electrocut rii. Instala ii electrice fixe.
Prescrip ii
STAS 12604/5-90 - Protec ia mpotriva electrocut rii la utilajele i echipamentele electrice mobile. Prescrip ii.
STAS 12217-98 - Protec ia mpotriva electrocut rii la utilajele i
echipamentele electrice mobile. Prescrip ii.
STAS 12216-84 - Protec ia mpotriva electrocut rii la echipamentele
electrice portabile. Prescrip ii.
STAS 832-79 Influen e ale instala iilor electrice de nalt tensiune asupra
liniilor de telecomunica ii. Prescrip ii.

9. STAS 4937-97 Marcarea bornelor barelor colectoare pentru canale i sta ii


electrice de conexiuni i transformare.
10. STAS 4102-85 Piese pentru instala ii de legare la p mnt de protec ie.
11. STAS 297/1-88 Culori i indicatoare de securitate. Condi ii tehnice
generale.
12. STAS 297/2-92 Indicatoare de securitate. Reprezent ri.
13. STAS 3159-81 Material de protec ie. C ti de protec ie.
14. STAS 7408-75 nc l minte de protec ie. nc l minte electroizolant de
cauciuc.
15. SREN 61230-97 Lucr ri sub tensiune. Dispozitive mobile de legare la
p mnt sau de legare la p mnt i n scurtcircuit.
16. SREN 60703-97 Specifica ii pentru m nu i din materiale electroizolante
pentru lucr ri electrice.
17. SREN 361:1996 Echipament individual de protec ie mpotriva c derilor de
la n l ime. Centura complex . Standarde interna ionale.
18. CEI 900/1995 Scule cu mnere electroizolante.
19. CEI 1235/1995 Tuburi izolante goale pentru lucr ri electrice.
20. CEI 1243-1/1995 Detectoare de tip capacitiv utilizate pentru tensiune
altenativ mai mare de 1kV.
21. CEI 832/1988 Praguri izolante pentru utilizare i adaptare la lucru sub
tensiune.
22. CEI 1138/1994 Cabluri pentru dispozitive mobile de legare la p mnt i n
scurtcircuit.
1.
2.
3.
4.

1.
2.
3.
4.

Legi care se aplic n NTSM


Legea nr.319/ 2006 Legea securit ii i s n t ii muncii
HG 1136 / 30.08.2006 Cerin ele minime de securitate i s n tate referitoare
la expunerea lucr torilor la riscuri generate de cmpuri electromagnetice
Legea protec iei muncii nr. 99/1996
Legea privind regimul materiilor explozive i norme tehnice privind
de inerea, prepararea, experimentarea, distrugerea, transportul, depozitarea i
folosirea materialelor explozive utilizate n activitatea de in torilor i
autorizarea artificierilor i piritehni tilor nr. 126/1996

Norme, regulamente i instruc iuni


Norme generale de protec ia muncii.
Normativ cadru de acord i utilizarea echipamentului de protec ie.
PE 118/1992 Regulament general de manevre n instala ii electrice.
PE-I2-93 Instruc iuni privind nc rc rile electrice ale mijloacelor de protec ie
a muncii (RENEL - ICEMENERG).

5. PE-I7-97 Normativ pentru proiectarea i executarea instala iilor electrice cu


tensiuni pn la 1000 V curent alternativ i 1500 V curent continuu.
6. Norme specifice de protec ie a muncii pentru telecomunica ii.
7. Norme specifice de protec ie a muncii pentru lucrul la n l ime.
8. Norme specifice de protec ie a muncii pentru utilizarea energiei electrice.
9. Norme specifice de protec ie a muncii pentru fabricarea acumulatoarelor i
pilelor electrice
10. Norme specifice de protec ie a muncii pentru exploat ri i terenuri forestiere.
11. Prescrip ii minime privind asigurarea semnaliz rii de securitate i/sau s n t ii
la locul de munc .
12. Regulamentul de atestare a capacit ii profesionale a unor persoane juridice
pentru a presta activit i n domeniul protec iei muncii.
La nivelul persoanelor juridice i fizice este stipulat clar plin legi i
regulamente organizarea protec iei muncii, astfel conduc torii unit ilor vor
implementa m surile de asigurare a securit ii i s n t ii angaja ilor innd seama
de urm toarele principii generale de prevenire:
a. evitarea riscurilor
b. evaluarea riscurilor care nu pot fi evitate
c. combaterea riscurilor la surs
d. adaptarea muncii la om, n special n ce prive te proiectarea locurilor de
munc n vederea mic or rii monotoniei muncii i a stabilirii unor ritmuri
de lucru predeterminate i reducerii efectelor lor asupra s n t ii.
e. Adaptarea la progresul tehnic.
f. nlocuirea pericolelor prin non-pericole sau pericole mai mici.
g. Dezvoltarea unor politici de prevenire cuprinz toare i coerente care s
cuprind tehnologiile, organizarea muncii i a condi iilor de munc ,
rela iile sociale i influen a factorilor de mediu.
h. Prioritatea m surilor de protec ie colectiv fa de protec ia individual .
i. Prevederea de instruc iuni corespunz toare pentru lucr tori.
Conform articolului 9 din Norme generale de protec ie a muncii / 98, n
ndeplinirea atribu iilor sale, conduc torul unit ii organizeaz dup caz comparetimentul de protec ie a muncii, serviciul medical i Comitetul de securitate i
s n tate n munc , acest lucru neabsolvindu-l de responsabilitate.
Conform acelora i Norme generale de protec ie a muncii / 98:
Art. 10 innd cont de natura activit ilor din unitate, conduc torul unit ii
trebuie:
a. s evalueze riscurile pentru s n tatea i securitatea muncitorilor n norme
specifice de protec ie a muncii n vederea stabilirii m surilor de prevenire,
incluznd alegerea echipamentului tehnic, aprovizionarea locurilor de munc ; n
6

urma acestor evalu ri, m surile preventive i metodele de lucru stabilite de


c tre conduc torul unit ii trebuie s asigure o mbun t ire a nivelului de
protec ie a muncitorilor i s fie integrate n toate activit ile unit ii respective
la toate nivelele ierarhice;
b. se ia n considerare capacit ile salaria ilor n ceea ce prive te s n tatea i
securitatea ori de cte ori li se ncredin eaz acestora sarcini;
c. s se asigure c sunt consulta i angaja ii sau reprezentan ii acestora n probleme
referitoare la consecin ele privind securitatea i s n tatea n munc a
introducerii de noi tehnologii, alegerea echipamentului tehnic, mbun t irea
condi iilor i a mediului de munc ;
d. s ia m suri pentru ca numai muncitorii care au fost instrui i adecvat s poat
avea acces la locurile de munc unde exist pericole majore.
Organizarea compartimentului de protec ie a muncii
Conform Normelor generale de protec ie a muncii
Art. 14 La stabilirea structurii organizatorice a activit ii de protec ie a
muncii se va ine seama de :
a. volumul activit ilor desf urate;
b. nivelul de risc a activit ilor desf urate;
c. modul de organizare a activit ii.
Art. 16 Atribu iile personalului din cadrul compartimentului de protec ie a
muncii sunt:
a. s asigure evaluarea riscurilor de accidentare i mboln vire la locurile de
munc i s propun m suri de prevenire corespunz toare ce vor alc tui
programul anual de protec ia muncii cu sprijinul institu iilor de specialitate;
b. s controleze pe baza programului de activitate toate locurile de munc n
scopul prevenirii accidentelor de munc i bolilor profesionale;
c. s verifice dac normele se ncadreaz n limitele de nocivitate admise pentru
mediul de munc cu ajutorul serviciilor de specialitate;
d. s practice i s - i dea avizul la angajarea personalului respectiv la modul n
care acesta corespunde nivelelor de securitate;
e. s asigure instruirea i informarea personalului n probleme de protec ia muncii,
att prin cele 3 forme de instructaje (instructajul general periodic i la locul de
minc ) ct i prin cursuri de perfec ionare;
f. s asigure evaluarea cuno tin elor dobndite n procesul de instruire prin teste,
examin ri, etc.;
g. s propun m suri pentru formarea personalului cu responsabilit i n domeniul
protec iei muncii;
h. s organizeze propaganda protec iei muncii;
i. s avizeze dotarea personalului cu mijloace de protec ie individual ;
7

j. s in eviden a accidentelor de munc ;


k. s colaboreze cu serviciul medical pentru cunoa terea la zi a situa iei
mboln virilor profesionale;
l. s propun sanc iuni i stimulente economice pentru modul n care se realizeaz
programul de protec ie a muncii;
m. s propun sanc iuni i stimulente economice pentru modul n care se respect
cerin ele de securitate a muncii n organizarea i desf urarea proceselor
tehnologice la toate locurile de munc ;
n. s colaboreze cu reprezentan ii sindicatelor pentru realizarea programului de
protec ie a muncii.
n cadrul intreprinderilor cu specific n producerea transportului i
distribu iei energiei electrice sunt elaborate norme specifice de protec ie a muncii
care acoper activit ile desf urate de muncitori. De asemenea, n cadrul acestor
norme sunt prev zute drepturile i ndatoririle personalului precum i normele de
echipament individual de protec ie.
Conform NSPM 65 electricienii care i desf oar activitatea n instala iile
electrice trebuie s ndeplineasc urm toarele condi ii:
a. s fie apt din punct de vedere fizic i psihic i s nu aib infirmit i ce ar putea
conduce la accidentarea lor i a altor persoane;
b. s aib aptitudini pentru ocupa ia sau func ia ce urmeaz a le fi ncredin at ;
c. s posede calificarea profesional i ndemnarea necesar pentru lucr rile ce li
se ncredin eaz ;
d. s cunoasc , s - i nsu easc i s respecte prevederile normelor de protec ie a
muncii, tehnologiile care privesc func ia lor i locul de munc n care i
desf oar activitatea;
e. s cunoasc procedeele de scoatere de sub tensiune a persoanelor electrocutate
i de acordare a primului ajutor.
Conform Art. 11:
1. Nivelul de calificare profesional i de cunoa tere a normelor de protec ie a
muncii, inclusiv de acordare a primului ajutor n caz de electrocutare se constat
prin examen la angajare i se verific prin examen anual;
2. Examinarea se efectueaz de c tre comisii numite prin decizii ale conducerii
unit ii sau de c tre persoanele fizice sau juridice abilitate de servicii de c tre
M.M.P.S.
Art. 14
1. Muncitorii, mai trii, tehnicienii, subinginerii i inginerii au calificare de
electrician sau asimilat a acestuia, indiferent de func ie sau vechime care i
desf oar activitatea n instala iile sau asupra instala iilor electrice n

exploatare ori n vecin tatea acestora, unde exist riscuri de natur electric ,
trebuie s fie autoriza i;
2. Autorizarea trebuie s se efectueze conform regulamentului cadru elaborat de
M.M.P.S.
Art. 23
1. Personalul men ionat la articolul 14 trebuie s fie ncadrat din punct de vedere
al protec iei muncii n una din urm toarele 5 grupe, astfel:
- grupa I executant de lucr ri n cadrul forma iei de lucru;
- grupa a II-a executant de manevre;
- grupa a III-a ef de lucrare;
- grupa a IV-a admitent de lucr ri i/sau responsabill de manevr ;
- graupa a V-a emitent.
M suri tehnice de protec ie a muncii la executarea lucr rilor n instala iile
electrice din exploatare cu scoaterea acestora de sub tensiune. Art. 41
1. M surile pentru realizarea unei lucr ri la instala iile electrice sunt:
a. separarea electric a instala iei, respectiv:
- ntreruperea tensiunii i separarea vizibil a instala iei sau a p r ii de
instala ie la care urmeaz a se lucra i anularea automatiz rilor care
conduc la conectarea ntrerup toarelor;
- blocarea n pozi ie deschis a dispozitivelor de ac ionare a aparatelor de
comuta ie prin care s-a f cut separarea vizibil
i aplicarea
indicatoarelor de securitate cu caracter de interzicere pe aceste
dispozitive;
b. identificarea p r ii de instala ie la care urmeaz a se lucra;
c. verificarea lipsei tensiunii i legarea imediat a instala iei sau a p r ii de
instalare la p mnt i scurtcircuit;
d. delimitarea material a zonei de lucru;
e. asigurarea mpotriva accidentelor de natur neelectric ;
2. Manevrele necesare m surilor tehnice trebuie s se execute de una sau dou
persoane;
3. Separarea electric a instala iei trebuie urmat de nchiderea cu itelor de legare
la p mnt.
Supravegherea instala iilor electrice Art. 254
Personalul de servire operativ care asigur numai supravegherea
instala iilor electrice i desf oar activitatea n baza atribu iilor sale de serviciu,
putnd de ine minimum grupa a II-a de autorizare.

Pentru efectuarea lucr rilor de laborator n Laboratorul de Materiale


electrotehnice trebuie respectate pe lng ormele generale i Norme specifice
ncerc rilor materialelor electrotehnice n instala ii de joas i medie i nalt
tensiune.
O aten ie deosebit trebuie acordat utiliz rii instala iilor de nalt tensiune,
pentru a evita orice posibilit i de electrocutrare sau de deteriorare a instala iilor.
SE IMPUNE RESPECTAREA CU STRICTE E A URM TOARELOR CERIN E ALE TEHNICII SECURIT II:
1. Fiecare student este obligat s partcipe la instructajul privind normele de
tehnic a securit ii (N.T.S.) i de acordare a primului ajutor i s completeze sub
semn tur fi a de instructaj.
2. Nu sunt admi i la lucr ri studen i care nu i-au nsu it normele de tehnic
a securit ii ct i cei care la verific rile periodice dovedesc o slab preg tire n
acest sens.
3. Nu sunt admi i la lucr ri studen i care nu cunosc con inutul i modul de
efetuare a lucr rii la care se prezint .
4. Nu se admite punerea sub tensiune a instala iilor dect cu consim mntul
cadrului didactic care conduce lucrarea i numai dup verificarea continuit ii
prizei de p mnt. Dac priza de p mnt este ntrerupt nu se admite utilizarea
instala iei pentru ncerc ri.
5. Nu se admite punerera sub tensiune a instala iilor dect dup ce toate
elementele de reglare au fost comutate n pozi ie de zero. n aceea i pozi ie vor fi
readuse aceste elemente dup fiecare ncercare efectuat .
7. Pe tot parcursul de f ur ii lucr rii n laborator nu au acces persoane
str ine.
8. Persoanele prezente n laborator n timpul efectu rii lucr rii, nu au voie s
angajeze discu ii, s gesticuleze, s arate cu mna spre diverse obiecte, s ridice
mna, s se plimbe, s in obiecte metalice n mn .
9. La terminarea experiment rilor se va scoate de sub tensiune instala ia i
abia apoi se vor demonta echipamentele.
10. n caz de punere accidental sub tensiune a unei persoane se va ac iona
nentrziat, de c tre oricare dintre celelalte persoane pentru deconectarea
instala iei. Dup aceasta se va acorda accidentatului primul ajutor, de la caz la caz
conform instruc iunilor afil ate n laborator.

10

Lucrarea nr.1

INCERCAREA ULEIULUI DE TRANSFORMATOR


1.1. Scopul lucr rii
Scopul acestei lucr ri l constituie executarea ncerc rilor prev zute n
cadrul controlului curent al uleiului electrizolant, precum i determinarea vscozit ii
i a punctului s u de inflamabilitate.

1.2. Considera ii teoretice


Uleiurile minerale au o mare importan n industria electrotehnic , prezentnd
avantajul, ca i gazele, c ocup toate spa iile libere i dup str pungere se regenereaz instantaneu, ajungnd la caracteristici dielectrice apropiate de cele ini iale.
Lichidele electroizolante se utilizeaz cu scopul de a disloca aerul avnd caracteristici
electroizolante superioare.
Ele transmit c ldura mai bine dect gazele att prin conductibilitate, ct i prin
con-vec ie, factor foarte important n construc ia transformatoarelor. Dielectricii
lichizi sunt mai grei dect gazele, conducnd la construc ii cu gabarit mai redus. Ca
dezavantaje sunt n general inflamabile, se oxideaz n timp, dau amestecuri gazoase
inflamabile sau toxice i atac ntr-o oarecare m sur metalele i materialele
electroizolante cu care vin n contact.
La baza ob inerii uleiurilor minerale st petrolul. Petrolul brut const mai ales
din hidrocarburi saturate de structur parafinic i naftenic ; n afar de acestea, din
hidro-carburi aromate i nesaturate n diferite cantit i, precum i din cantit i mici de
acizi naftenici, r ini, asfalturi i compu i organici ai sulfului i azotului. Prepararea
i eiului cur at n prealabil se face prin distilarea frac ionat , care separ i eiul brut
dup diferite game de fierbere. Uleiurile izolante se ob in din gazolin , respectiv din
distilate de ulei de fus cu vscozitate mic . Prin prelucrarea n continuare se ndep rteaz o parte din hidrocarburile aromate i substan ele polare
Uleiurile minerale prezint dezavantajul c , prin utilizare n timp, se oxideaz .
Aceast oxidare este accelerat de o presiune m rit de aer sau de o propor ie m rit
de oxigen i de func ionare la temperaturi ridicate. n general, oxidarea (mb trnirea)
uleiu-rilor minerale poate fi prevenit ntr-o oarecare m sur prin ndep rtarea
complet a aerului cu ajutorul vidului naintat i prin utilizarea unui gaz inert care s
nlocuiasc aerul (modalitate utilizat mai ales n cazul transformatoarelor de for ).
Prezen a unor metale sub form de electrozi favorizeaz prin cataliz reac iile de
oxidare ale uleiului. Din aceast cauz se obi nuie te s se acopere suprafe ele de
cupru care sunt n contact cu uleiul prin argintare.

11

Pentru mbun t irea rezisten ei la mb trnire se adaug uneori substan e


active sintetice, a a numi ii inhibitori, a c ror ac iune const ntr-o captare a
radicalilor din lan ul de oxidare i n descompunerea catalitic a hidroperoxizilor
(produse de reac ie ale autooxid rii compu ilor organici). Se ntrebuin eaz aproape
exclusiv diter iarbutilparacrezol (DBPC), ad ugat n pondere de 3%.
mb trnirea accelerat prin compu i metalici solubili n ulei, n special cei de
cu-pru, se nl tur n mare m sur prin agen ii care formeaz o pelicul de protec ie
mpiedicnd dizolvarea cuprului n ulei (pasivizatori).
Alte substan e (agen i de chelatizare) reac ioneaz cu compu ii metaloorganici
dizolva i n ulei i i fac inactivi formnd compu i complec i mai pu in d un tori
(dezactivatori). Conform standardelor se folosesc defini iile:
Ulei nou este uleiul livrat de c tre rafin rii, neutralizat niciodat i avnd
caracteristicile prev zute n STAS 811; acest ulei nu poate fi utilizat f r a fi
recondi ionat fizic.
Ulei nou recondi ionat fizic este uleiul indicat mai sus, care a fost recoondi ionat fizic (uscat i filtrat) n vederea aducerii la parametrii necesari utiliz rii.
Ulei din exploatare - este uleiul din echipamentele aflate n func iune.
Ulei din exploatare recondi ionat fizic este uleiul din echipamente care,n
urma unui tratament fizic (uscare,filtrare) corespunde parametrilor prescri i.
Din grupa uleiurilor electroizolante naturale cele mai des utilizate sunt uleiurile
minerale, care dup utiliz rile lor se mpart n:
de transformator, care se utilizeaz n transformatoare ca electroizolant i mediu
de r cire i n ntrerup toare de nalt tensiune ca electrizolant i mediu de
stingere a arcului electric;
de condesator, special rafinat, cu pierderi deosebit mici ( tg = 10 4 ...10 3 );
de cablu, mai vscos, pentru cablurile cu izola ie din hrtie impregnat cu ulei i
cele cu gaz sub presiune i un ulei mai fluid pentru cablurile cu circula ie de ulei.
Din punct de vedere chimic, uleiurile minerale sunt amestecuri purificate cu
hidrocarburi aromatice ( CnH2n-6) , naftenice ( CnH2n) si parafinice (CnH2n+2) ob inute
prin distilarea frac ionat a i eiului.
In exploatare, uleiului electroizolant sufer un proces de mb trnire care
afecteaz profund caracteristicile dielectrice ale sale i care este favorizat de urm torii
factori: oxigenul, temperaturile ridicate, cmpul electric, arcul electric, lumina i
unele metale ce reac ioneaz cu uleiul sau constituie catalizatori ai descompunerii
sale. Avnd n vedere pericolul ce-l prezint degradarea uleiului pentru aparatele
electrice n care este utilizat, se impune efectuarea unor ncerc ri periodice pentru
verificarea calit ii lui: controlul curent, analiza redus i analiza complet .
Periodicitatea acestor ncerc ri este stabilit prin normative.
Controlul curent cuprinde urm toarele determin ri:
con inutul de ap (depus , n suspensie, de constitu ie) - calitativ,
controlul mirosului - calitativ,
controlul limpezimii - calitativ,
controlul transparen ei- calitativ,
12

determinarea rigidit ii dielectrice, Estr - cantitativ,


determinarea factorului de pierderi (tg) - cantitativ.
Uleiul de transformator fiind un material nepolar are o permitivitate redus
(r=2,2...2,4) care variaz pu in cu temperatura i frecven a, dar factorul de pierderi
cre te sensibil cu temperatura datorit cre terii conductivit ii electrice.
Rigiditatea dielectric este mult influen at de impurit i, apa fiind impuritatea
ceea mai obi nuit i de aceea determinarea prezen ei ei n ulei este obligatorie.
In cadrul prezentei lucrp ri se execut ncerc rile enumerate la controlul redus,
mai pu in tg.
Luarea monstrelor se va executa conform indica iilor STAS 41- 65.
Luarea probelor trebuie efectuat cu mare aten ie deoarece este hotartoare n
ceea ce prive te reproductibilitatea i utilitatea ncerc rii.

1.3.Mersul lucr rii


1.3.1.Determinarea calitativ a con inutului de ap
1.3.1.1. Apa depus se constat prin luarea de 100 cm3 de ulei ntr- un flacon
cilindric de 150 cm3. Se las uleiul n flacon 20-30 minute, dup care se poate
observa prezen a apei depuse (dac exist ). Uleiul cu apa depus nu mai poate fi
folosit dect dup recondi ionare.
1.3.1.2. Apa n suspensie, determin scp derea rigidit ii dielectrice a uleiului
i poate fi identificat cu o eprubet care se usuc la flacar unui bec de gaz, dup ce
a fost bine curatat . Se introduc apoi 5 cm3 de ulei i se nc lze te eprubeta deasupra
fl c rii pn cnd uleiul fierbe. Dac n timpul nc lzirii sau fierberii uleiului se aud
pocnituri, exist ap n suspensie.
Totodat pe pere ii eprubetei se condenseaz vapori de ap (aceast por iune
a eprubetei nu se trece deasupra fl c rii pentru a nu se sparge sticla). Dac uleiul conine ap n suspensie n propor ie foarte redus poate fi folosit f r urm ri pentru
siguran a n func ionare a aparatelor.
1.3.1.3. Apa n compozi ie poate duce la deranjamente grave n instal ii. Prezen a
ei se pune n eviden cu acea i eprubet ca la punctul 3.3.1.2., n sensul c dac apar
indicii ale apei n suspensie, se va nclina eprubeta pn cnd uleiul ajunge la 2 cm de
marginea ei.In aceast pozi ie eprubeta se roteste n jurul axei sale i se nc lze te pe
toat lungimea prin mi carea sa n flacar . Dac apar pocnituri rezult c uleiul
con ine ap n compozi ie. In aceast situa ie uleiul nu mai poate fi folosit.
1.3.2. Controlul mirosului se face n timpul nc lzirii uleiului n sensul c dac
acesta nu are miros n ep tor este corespunz tor.
1.3.3. Controlul limpezimii se face n felul urm tor : n spatele unui vas de
sticl n care s-a introdus cu 8 ore nainte ulei de transformator se a eaz o suprafa
alb (o coal de hrtie ) i se prive te la lumin concentrat prin ulei la aceast
suprafa alb . Se consider corespunz tor dac nu este tulbure.
13

1.3.4. Determinarea rigidit ii dielectrice a uleiului se execut conform STAS


286-73. Rigiditatea dielectric (Estr) a uleiului electroizolant reprezint raportul ntre
ten-siunea electric de str pungere a dielectricului, n condi iile specifice ncerc rii i
distan a dintre cei doi electrozi ntre care se aplic tensiunea.
Rigiditatea dielectric este o m rime conven ional . Ea depinde de distan a
dintre cei doi electrozi, de forma lor, de temperatura probei, respectiv de condi iile
ncerc rii. Mai este influen at de cea mai u oar poluare a probei i trebuie evitat n
special absor ia de umiditate. Temperatura mediului ambiant i a probei trebuie s fie
de 20oC +5oC.
Determinarea Estr se face cu aparatul pentru determinarea rigiditatii dielectrice
a uleiului tip ARU-2.
Modul de lucru este urm torul:
1. Se cl te te vasul i electrozii cu uleiul ce se ncearc i apoi proba de ulei se
toarn ncet n celula de ncercare n lungul unei baghete de sticl cura at i
cl tit n prealabil cu uleiul de ncercat. Nivelul uleiului n vasul de ncercare
trebuie s fie cu cel pu in 1 cm peste marginea superioar a electrozilor.
2. Se regleaz distan a ntre electrozi cu ajutorul unui calibru special (lera spion)
la 2,5 mm.
3. Se nchide capacul aparatului, se aduce butonul autotransformatorului la zero
i se alimenteaz aparatul de la re eaua de 220 V curent alternativ.
4. Se a teapt 10 minute lini tirea uleiului.
5. Se apas pe butonul de pornire i se controleaz prezen a tensiunii, indicat de
lampa de semnalizare. In cazul c aceasta nu este aprins se mai controleaz
nchiderea capacului.
6. Se ridic tensiunea uniform, prin rotirea butonului autotransformatorului de la
zero la tensiunea de str pungere cu o vitez de max.2 kV/s. Aparatul se deconecteaz automat n momentul str pungerii uleiului.
7. Se agit u or uleiul din vas ntre electrozi cu o baghet de sticl cur at n
prealabil, evitndu-se formarea bulelor de aer i se a teapt 2 minute pentru
ndep rtarea eventualelor produse de descompunere ap rute ntre electrozi sau
pe electrozi.
8. Se str punge proba de ulei de 6 ori i se calculeaz tensiunea de str pungere
medie ca media aritmetic a celor 6 str pungeri efectuate cu condi ia ca nici
una din cele 6 valori sa nu difere cu mai mult de 15% din valoarea medie
calculat la uleiurile noi i cu 25% la cele din exploatare. n cazul n care nu
se indepline te condi ia de mai sus, se repet ncercarea pe o noua prob de
ulei i se consider ca tensiune de str pungere media aritmetic ale celor 12
valori ob inute. Dac i de aceast dat dispersia r rezultat este mai mare de
15%, se repet ncercarea ncepnd cu luarea unei noi probe de ulei.
9. Se calculeaz rigiditatea dielectric ca:

Estr =

U str
a

[ KV / cm ]

n care: Ustr - tensiunea de str pungere n KV,


14

(1.1)

- distan a ntre electrozi ,n cm.

10. Se calculeaz

Estr mediu , ca media aritmetic a ultimelor 5 determin ri. Se


calcu-leaz eroarea relativ rel
11. Datele i rezultatele se trec n tabelul de mai jos :
Tabelul 1.1
Nr.
T
O
crt.
[ C]

Ustr
[ kv]

Estr
[kV/cm]

Estr mediu
[kV/cm]

rel

1.4. Determinare vscozit ii conven ionale .


1. Vscozitatea conven ional a uleiului de transformator se m soar cu ajutorul
vscozimetrului Engler, care se compune din: un vas cilindric I din otel
inoxidabil, avnd n partea inferioara un orificiu calibrat i care se umple cu
ulei de transformator, filtrat printr-o sit cu ochiuri de 0,3 mm, pn cnd
vrfurile celor 3 repere de nivel existente n vas ajung abia vizibile;
2. Capul vasului, prev zut cu dou orificii unul pentru termometru i unul pentru
o tij de lemn ce serve te drept obturator al orificiului calibrat;
3. Un vas cilindric II concentric cu primul, ce serve te drept termostat. Acest vas
se umple cu ulei sau ap i este nc lzit cu gaz;
4. Suport prev zut cu uruburi de calare pentru reglarea nivelului probei.
Proba pe care se fac determin rile trebuie adus la temperatura de 200C,
dup care se toarn n vasul cilindric I. Se ridic tija de opturare i se las o
picatur de lichid suspendat . Se regleaz orizontalitatea nivelului probei cu
ajutorul uruburilor de calare, se acoper vasul interior i se introduc termometrele
n ambele vase.
Temperatura probei trebuie men inut constant 5 minute dup care se a eaz
un balon de sticl special sub orificiul calibrat. Determinarea vscozit ii se face
cronometrnd timpul de curgere a 200 cm3 la 200C prin acest orificiu.
Vscozitatea n grade Engler se calculeaz cu rela ia :
15

CE =

t
c

(1.2)

unde: t - este timpul de curgere a 200 cm3 ulei n secunde.


c - este timpul de curgere a 200 cm3 ap distilat , la 200 C n secunde.
Dac firul de lichid curge n pic turi dup primii 200 cm3, determinarea se
repet m surnd timpul de curgere a primilor 100 cm3, timpul pentru 200 cm3
calculndu-se cu formula:
Timp pt. 200 cm3 = 2,35 x timp pt. 100 cm3

(1.3)

1.5. Determinarea temperaturii de inflamabilitate


Punctul de inflamabilitate este temperatura cea mai joas la presiune normal ,
la care uleiul nc lzit n condi ii determinate, se aprinde n contact cu o flac r , f r a
conti-nua s ard .
Orice lichid combustibil emite la suprafa a sa vapori, i schimb starea fizic
n zona superficial . Cantitatea de vapori acumulat i viteza de evaporare depinde i
de
alte condi ii: dac vasul este deschis sau nchis, presiunea atmosferic , de suprafa a
lichidului precum i de faptul dac atmosfera de deasupra lichidului este agitat sau
lini tit .
Vaporii rezulta i, dac vin n contact cu aerul ( aceasta se ntimpl ntotdeauna
la depozitarea produselor inflamabile ), pot produce un amestec exploziv, cnd
propor ia dintre vaporii combustibili i aer se afl ntre anumite limite. Prin explozie
se n elege aprinderea i arderea violent i total a vaporilor de combustibili.
Raportul dintre cantitatea de vapori de produs combustibil i aer necesar
exploziei, depinde de compozi ia combustibilului. Acest raport ce rezult din calcul
este aproximativ 4 12%.
n aparatele pentru determinarea inflamabilit ii se realizeaz un amestec de vapori produs petrolier i aer, n anumite condi ii, iar aprinderea acestui amestec combustibil se realizeaz cu ajutorul unei fl c ri.
Temperatura lichidului, n momentul n care cantitatea de vapori emis de
lichid supus nc lzirii, este astfel nct cantitatea de aer disponibil a format
amestecul combustubil care se aprinde, se m soar cu ajutorul termometrului
aparatului n care se face determinarea i se consider punct de inflamabilitate.
M surarea inflamabilit ii se face conform stasurilor STAS 811-72 i STAS
10130-75. Determinarea stabilit ii termice se face conform STAS 10242 / 1-75;
STAS 5488-80; STAS 5489 - 80. Proba de analiz colectat se face conform STAS
41-78.
Importan a determin rii punctului de inflamabilitate este de a caracteriza produsul din punct de vedere al siguran ei n ce prive te pericolul de aprindere, n timpul
depozit rii precum i comportarea lui n timpul exploat rii.

16

Determinarea punctului de inflamabilitate a uleiului de transformator se face n


aparatul Marcusson compus din: - baia de aer i plita electric sau baie de nisip (1),
format dintr-un vas cilindric prev zut cu un suport metalic inelar (2) n care se
fixeaz creuzetul (vas deschis Marcusson 3). Baia de aer - electric - fixat pe
suportul (4) prev zut cu un urub de calare (5). Creuzetul (vas 3) din por elan
prev zut n interior cu 2 repere circulare, unul negru superior i altul ro u interior,
pn la care se toarn proba (reperul negru pentru produse cu punct de inflamabilitate
sub 250 C, iar cel ro u pentru produse peste 2500 C ), creuzetul este prev zut n
exterior cu o flan cu care se sprijin pe suportul metalic (2). Termometrul (6) cu
rezervor sferic pentru determinarea tempera-turii la care se face aprinderea prins n
suportul (7). Ap r toarea de tabl (8) a ezata n partea de sus n spatele b ii de aer
sau nisip i ap r toarea de tabl sau azbest (9) a ezat n partea de jos, n fa a b ii de
aer sau nisip, care servesc pentru ferirea aparatului de curen ii de aer; dispozitiv de
aprindere (10) format dintr-un tub metalic ndoit la ambele capete care se poate roti n
plan orizontal n jurul unui suport. Distan a de la buza dispo-zitivul de aprindere pn
la marginea superioar a creuzetului se poate regla cu ajutorul urubului (11). La
cap tul (12) al dispozitivului de aprindere se face leg tura cu sursa de gaze.

Figura1.1 Aparatul Marcusson

17

Aparatul se nc lze te astfel ca temperatura probei s creasc la nceput cu 6


1C pe minut. Cnd temperatura probei se apropie de circa 30C de punctul de inflamabilitate presupus, dup fiecare cre tere a temperaturii cu 1C se conduce flac ra
dispozitivului de aprindere cu aceea i vitez nainte i napoi la nivelul m rimii creuzetului astfel nct fla-c ra s treac n cele 2 sensuri n timp de o secund , evitnduse nc lzirea fl c rii dea-supra creuzetului. Temperatura la care pentru prima dat se
aprind vaporii de deasupra creuzetului, se cite te termometrul i se consider ca punct
de inflamabilitate.

1.6. Problemele de urm rit. Concluzii


Se urm re te determinarea gradului de poluare al uleiului, n func ie de
aceasta se va indica oportunitatea tratamentului de recondi ionare (uscare, filtrare) n
scopul refolosirii uleiului. Rezultatele determin rilor curente se vor trece ntr-un
tabel recapitulativ de forma:

Tabelul 1.2.
NR
CRT
.
1.
2.
3.
4.
5.
6.
6.
7.

DENUMIREA
MARIMII MASURATE

REZULTATUL
DETERMINARII

Ap depus
Ap n suspensie
Ap n compozi ie
Mirosul
Limpezimea
Rigiditatea dielectric
Punctul de inflamabilitate
Vscozitatea Engler

da sau nu
da sau nu
da sau nu
n epator-normal
limpede-tulbure
kV/cm
0
C
O
E

18

OBSERVATII

Lucrarea nr.2
STUDIUL MATERIALELOR ELECTROIZOLANTE
SOLIDE
2.1. SCOPUL LUCR RII
Scopul lucr rii este studiul propriet ilor electrice i neelectrice ale materialelor
electroizolante solide. Se va determina rezistivitatea de volum i de suprafa ale
unor mostre de materiale electroizolante sub form de pl ci i tuburi i se va
determina rigiditatea dielectric a unor folii electroizolante.
2.2. CONSIDERA II TEORETICE
Pentru utilizarea corect a materialelor electroizolante este necesar
cunoa terea exact a propriet ilor acestora. Grupa propriet ilor electrice cuprinde
conductivitatea electric , rezistivita-tea de volum v, rezistivitatea de suprafa s,
permitivitatea relativ r, rigiditatea dielectric Estr, i factorul de pierderi tg .
La materialele electroizolante valorile rezistivit ilor de volum v i de suprafa s indic calitatea de izolant a acestora (men inerea rezitivit ilor la valori ct mai
mari n orice condi ii de mediu este o m sur a calit ii lor).
Rezistivitatea de volum se define te ca fiind rezisten a m surat n curent continuu a unui cub de material cu latura egal cu unitatea. Determinarea acestei
rezistivit i se face pentru controlul omogenit ii materialului, pentru studiul
influen ei umidit ii i temperaturii, precum i pentru descoperirea impurit ilor ce
influen eaz calitatea mate-rialelor i care n general nu se pot descoperi prin alte
metode.
Rezistivitatea de suprafa se define te conven ional pentru materialele
solide ca fiind rezisten a m surat n curent continuu a unui p trat delimitat la
suprafa a materialului prin 2 electrozi n form de cu it. Determinarea ei este
important pentru cazurile cnd folosirea unui material n anumite scopuri depinde n
special de propriet ile sale i mai ales de rezisten a sa la umezeal .
Prin rigiditate dielectric Estr se n elege valoare minim a intensit ii cmpului
electric sub ac iunea c reia are loc str pungerea unui dielectric, n condi ii date.
Rigiditatea dielectric se exprim numeric, prin raportul ntre valoarea
efectiv a tensiunii de str pungere (Ustr) i grosimea minim (a) a dielectricului,
considerat n zona cuprins ntre electrozii de ncercare:
E str =

U str
a

[V/m], [kV/mm]

19

(2.1)

Tensiunea de str pungere depinde de o serie de factori dintre care cei mai importan i sunt: natura, starea, omogenitatea i izotropia dielectricului, temperatura, forma tensiunii i durata aplic ri ei asupra dielectricului precum i forma electrozilor.
2.3. PRINCIPIUL DETERMIN RII
n principiu determinarea cestor m rimi are loc prin m surarea rezisten ei ce o
opune materialul izolant trecerii curentului electric n cazul cnd pe fe ele acestuia se
afl dispu i electrozi la poten iale diferite.
Pentru determinarea separat a rezisten elor de volum RV i de suprafa RS
este necesar utilizarea unui al treilea electrod numit i electrod de gard .
Circula ia curen ilor prin volumul materialului IV, pe suprafa a lui IS, i prin
materialul aflat sub electrodul de gard Ii, n cazul schemei de m surare a rezisten ei
de volum, este ilustrat n figura 2.1.

Figura 2.1.Circula ia curen ilor de volum i de suprafa .


n acest caz ampermetrul m soar numai curentul de volum IV i determinarea
rezisten ei de volum este imediat :
Rv =

U
Iv

[]

(2.2)

unde: U este tensiunea indicat de voltmetru.


Pentru determinarea rezisten ei de suprafa electrozii e1 i e2 se leag la acela i
poten ial, iar e3 la cealalt polaritate a tensiunii, astfel nct ampermetrul va indica curentul de suprafa IS, iar rezisten a de suprafa se determin cu rela ia:
RS =

20

U
Is

[]

(2.3)

Forma i dimensiunile electrozilor sunt normalizate prin STAS 6107 - 81 care


indic i tensiunile aplicate electrozilor care pot avea urm toarele valori: 100, 250,
500 sau 1000 V.
Epruvetele pentru ncerc ri se execut n conformitate cu standardele sau normele n vigoare pentru materialele respective i trebuie s fie curate i cu suprafe ele
necontaminate pentru a nu se modifica caracteristicile materialului.
Metodele de m surare a rigidit ii dielectrice se pot clasifica dup mai multe
criterii.
Dup forma tensiunii aplicate se deosebesc urm toarele ncerc ri:
- la tensiune continu
- la tensiune alternativ cu frecven a 50 Hz
- la impuls de tensiune (und de oc)
Metodele de determinare a rigidit ii dielectrice difer dup durata de aplicare a
tensiunii astfel:
- la tensiune de durat (scurt sau lung )
- prin aplicarea brusc a tensiunii (sau impuls de tensiune).
Determinarea rigidit ii dielectrice se face printr-o ncercare experimental la
care dielectricul introdus ntre doi electrozi, de form i dimensiuni date, i se aplic o
tensiune nalt , cresc toare continuu sau n trepte, de la zero pn la ob inerea
str pungerii dielectricului. Raportnd tensiunea de str pungere (Ustr) la grosimea a
a dielectricului se ob ine rigiditatea dielectric Estr.
ncerc ri de durat
Rigiditatea dielectric la tensiune de durat poate fi determinat prin aplicarea
tensiunii de scurt sau lung durat . Cea dinti conduce la str pungerea electric , iar a
doua la str pungerea termic i electric .
ncercare de scurt durat
Se caracterizeaz prin cre terea tensiunii de la zero pn la str pungere cu o
vitez de 1 kV /secund .
ncercarea de scurt durat se efectueaz n dou moduri:
- cu tensiune reglabil continuu;
- cu tensiune reglabil n trepte.
n primul caz, tensiunea aplicat dielectricului (dintre electrozii E1 i E2) se regleaz continuu de la zero pn la str pungere. Tensiunea de str pungere US1, astfel
ob inut , se raporteaz la grosimea a a dielectricului. Acest raport constituie
rigiditatea dielectric ES1 determinat prin ncercarea de scurt durat cu tensiune
reglabil continuu.
La ncercarea de scurt durat cu tensiune reglabil n trepte se determin mai
nti tensiunea de str pungere US1 pritr-o ncercare asupra uneia dintre epruvete.
Fiec reia dintre celelalte epruvete i se aplic , timp de un minut o tensiune de 0,4 US1
iar apoi, din minut n minut se ridic tensiunea cte o treapt de 5 % din US1 pn
cnd se ob ine str pungerea (la o tensiune US2). Raportnd tesniunea US2 la grosimea
a a materialului se ob ine rigiditatea dielectric ES2 la ncercarea prin trepte de
tensiune.
21

ncercarea de lung durat


Se execut asupra materialelor electroizolante solide n modul urm tor:
- n prealabil se determin la o epruvet tensiunea de str pungere US1;
- fiec rei epruvete i se aplic timp de 30 minnute, o tensiune de 0,5 US1;
- din 30 n 30 de minute se ridic tensiunea n trepte de 5 % din US1, pn la
str pungere cnd se atinge tensiunea Usi. Rigiditatea dielectric Esi, la ncercarea de
lung durat , se ob ine prin raportul dintre Usi i grosimea a a materialului ncercat.
ncercarea la impuls de tensiune
Se execut aplicnd dielectricului o und de tensiune cu amplitudine apropiat
de valoarea tensiunii de str pungere. Dac nu are loc str pungerea, se repet
ncercarea cu o und cu amplitudinea mai mare pn cnd materialul supus ncerc rii,
este str puns. Calitatea dielectricului, la ncercarea cu impuls de tensiune (und de
oc) se apreciaz prin coeficientul de oc care reprezint raportul ntre tensiunea de
str pungere cu impuls de tensiune Usi i tensiunea de str pungere de durat Usl.

U si
U sl

(2.4)

Deoarece str pungerea de durat este electric i termic , iar str pungerea la impuls de tensiune este pur electric (deci se produce la valori mai mari ale tensiunii),
coeficientul de oc are totdeauna valoarea supraunitar .
Materialele sub form de foi sau pl ci cu grosime sub 3 mm, se ncearc la str pungerea cu electrozi avnd forma standardizat .Dimensiunile probei se iau astfel ca
s nu apar conturnarea nainte de str pungere. Se recomand dimensiunile de
150x150 mm (dup normele germane V.D.E. 3003 Tul 2-10.1995).
Se efectueaz ncerc ri la tensiune alternativ de 50 Hz i la tensiune continu .
Pentru foi i pl ci (pn 1 mm) cu tensiunea de str pungere sub 10 kv se lucreaz cu
instala ia de 9 kv c.a., iar pentru materialele avnd teensiuni de str pungere mai mari,
cu instala ia 100 kv c.a. i instala ia de 50 kv. Din cele trei epruvete, prima i a doua
se ncearc cu instala ia de 100 kv sau 9 kv c.a. cu tensiune reglabil continuu respectiv cu tensiunea reglabil n trepte, iar a treia epruvet se ncearc cu instala ia
de curent continuu ( 50 kv) cu tensiunea reglabil continuu. Se vor compara
rezultatele ob inute cu instala iile de c.c i c.a.
2.4. MERSUL LUCR RII
2.4.1. Determinare rezistivit ilor de volum ale materialelor electroizolante sub
form de pl ci
a. Se realizeaz montajul din figura 2.2. Unde:
S - este sursa de curent continuu;
A - multimetru electronic;
R - rezisten a de protec ie a aparatului de m sur .,Rp = 104 [];
22

V - voltmetru de curent continuu ;


K1 comutator;
E1, E2, E3 - electrozi de m sur ;
M - materialul electroizolant de studiat (STAS 6107 81 indic forma i
dimensiunile electrozilor).

Figura 2.2. Schema de montaj pentru determinarea rezistivit ii de volum.


b. nainte de introducerea foliei electroizolante de studiat ntre electrozi, se
m soar grosimea a cu ajutorul unui micrometru de precizie.
c. Se introduce materialul ntre electrozi i dup conectarea sursei prin ntrerup torului K1 se ridic tensiunea la 1000 V.
d. Dup un minut de la aplicarea tensiunii se face citirea microampermetrului,
avnd grij ca valoarea tensiuni n momentul citirii, s fie cea fixat (1000 V).
Citirea se face dup un minut de la aplicarea tensiunii deoarece la detreminarea
rezistivit ilor intereseaz numai curentul de conduc ie i este necesar s se a tepte
anularea curentului datorat polariz rii materialului.
Rezistivitatea de volum se calculeaz cu rela ia:

v = Rv
unde :

S
a

[.cm]

(2.5)

RV - reziten a de volum determinat cu rela ia (2.2);


S - aria nominal a electrodului superior, protejat;
a - grosimea materialului, n cm.

S=

d12

[cm2]

2.4.2. Determinarea rezistivit ilor de suprafa

(2.6)
la pl ci

Determin rile se fac pe acelea i epruvete i n acelea i condi ii ca la punctul 2.4.1


Montajul folosit pentru aceste detemin ri este cel din figura 2.3.

23

Figura 2.3. Schema de montaj pentru determinarea rezistivit ii de suprafa .


Rezistivitatea de suprafa va fi calculat cu rela ia:

s = Rs
unde :

P
a

[]

(2.7)

RS - rezisten a de suprafa calculat cu rela ia (2.2),


a - distan a dintre electrozi n cm conform figurii 2.3,
P - perimetrul str b tut de curen ii de suprafa .
P = (d1 + g)

[cm]

(2.8)

Pentru determinarea rezistivit ilor de volum i suprafa


electrozi adecva i epruvetei tubulare.
Rezistivitatea de volum se va calcula cu rela ia:

v = Rv

d2 (l + g)
d

[.cm ]

la tuburi se vor utiliza

(2.9)

unde: -d2 este diametrul exterior al tubului, l este lungimea electrodului, g este
distan a dintre electrodul principal i electrodul de gard , d este grosimea tubului.
Tabelul 2.1
Materialul
electroizolant

Dimensiunile epruvetei se vor m sura cu micrometrul. Datele m surate i


calculate n cadrul lucr rii se trec n tabelul 2.1.
Rezistivitatea de suprafa se va calcula cu rela ia:

s = Rs

2 d 2
g
24

[]

(2.10)

2.4.3. Determinarea rigidit ii dielectrice


Pentru determinarea rigidit ii dielectrice forma i dimensiunile probelor este
condi ionat de forma i dimensiunile electrozilor. n acest sens, specifica iile
normelor difer sim itor de la o ar la alta.
Materialele electrizolante solide se prezint sub form de pelicule, foi sub iri,
pl ci, tuburi i bare.
Foi i pl ci sub iri.
Materialele sub form de foi sau pl ci cu grosime sub 3 mm, se ncearc la str pungerea cu electrozi avnd forma din fig.2.4. Dimensiunile probei se iau astfel ca s
nu apar conturnarea nainte de str pungere. Se recomand dimensiunile de 150x150
mm.
Pl ci groase
Pentru m surarea tensiuni de str pungere a pl cilor cu grosimi mai mari de 3
mm, la mijlocul probei se practic o adncitur , n form de calot sferic , astfel ca
grosi-mea minim a pl cii s devin 3 mm +2%. Electrodul superior este o sfer
metalic cu diametrul de 25 mm .iar electrodul inferior are diametrul de 75 mm i se
ob ine prin lipirea unei foi e de staniol sau prin metalizarea suprafe ei.
Se efectueaz ncerc ri la tensiune alternativ de 50 Hz i la tensiune continu .
Pentru foi i pl ci (pn la 1 mm ) cu tensiunea de str pungere sub 10 kv se lucreaz
cu instala ia de 9 kv c.a., iar pentru materialele avnd tensiuni de str pungere mai
mari, cu instala ia de 50 kv. Din cele trei epruvete, prima i a doua se ncearc cu
instala ia de 100 kv sau 9 kv c.a. cu tensiune reglabil continuu, respectiv
tensiunea regla-bil n trepte, iar a treia epruvet se ncearc cu instala ia de curent
continuu cu ten-siunea reglabil continuu. Se vor compara rezultatele ob inute cu
instala iile de c.c i c.a..
Pentru efectuarea m sur torilor trebuie s se verifice n prealabil starea de
func ionare a instala iei cu care urmeaz s se lucreze.
Se procedeaz astfel:
- instala ia de nalt tensiune fiind deconectat de la re ea,se a eaz concentric
epruveta ntre cei doi elctrozi.
- nainte de conectare la re ea se va urm ri ca pozi ia elementelor de comutare
i reglare, ale instala iei de nalt tensiune, s corespund indica iilor respective.
- se conecteaz instala ia la re ea i se ridic tensiunea, n mod continuu, cu o
vitez de 1 kV/s,pn cnd proba este str puns la o tensiune Usi. Aceast ncercare se
face att cu instala ia de c.c. ct i cu instala ia de c.a..
- se deconecteaz instala ia de la re ea i se comut elementele de reglare n
pozi- ia ini ial .
- se scoate epruveta dintre electrozi, i se m soar grosimea n locul unde a fost
str puns i se calculeaz rigiditatea dielectric Esl.
- cu instala ia de c.a. execut apoi o ncercare i cu tensiunea reglabil n trepte
pentru a se ob ine tensiunea de str pungere Us2 i respectiv rigiditate dielectric Es2,
notndu-se rezultatele n tabelul 2.2.
25

Tabelul 2.2.
Felul ncerc rii

Denumirea materialului

Ustr
kV

a
mm

Estr
Observatii
kVmm

Scurt durat cu tensiuea


reglabil continuu.
Scurt durat cu tnsiunea
reglabil n trepte.

Figura 2.4 Schema instala iei pentru determinarea rigidit ii dielectrice.


KR- comutator re ea; V - volmetru; Rp - poten iometru;
TIT- transformator de nalt tensiune; R - rezisten ; M - mostr ;
E1,E2 - electrizi; E - eclatori.
2.5. PROBLEME DE URM RIT. CONCLUZII.
Rezistivit ile diverselor materiale determinate n cadrul lucr rii se vor
compara cu cele date n literatura de specialitate. Se vor face aprecieri asupra calit ii
de izolant a diverselor materiale studiate.
Pe baza compar rii rigidit ilor dielectrice determinate experimental cu cele
din literatura de specialitate se vor trage concluzii referitoare la calit ile
electroizolante ale materialelor studiate.

26

Lucrarea nr. 3

RIDICAREA CARACTERISTICILOR STATICE ALE


UNOR DISPOZITIVE SEMICONDUCTOARE
3.1. SCOPUL LUCR RII
a. Ridicarea caracteristicii statice curent - tensiune a unor varistoare pentru
ambele sensuri ale curentului n dispozitiv i determinarea rezisten ei statice:

R=

U
I

(3.1.)

b. Ridicarea caracteristicilor statice tensiune - curent pentru mai multe tipuri de


termistoare i determinarea varia iei rezisten ei statice a termistoarelor n func ie de
curent, R = f (I).
3.2. CONSIDERA II TEORETICE
Termistorul i varistorul fac parte din categoria dispozitivelor semiconductoare omogene (f r jonc iuni) care au la baz propriet ile materialelor semiconductoare: dependen a conductivit ii de temperatur i tensiune.
Varistorul sau prescurtat VDR (voltage depending resistor) este un rezistor
neliniar cu o pronun at dependen a rezisten ei statice (U/I) i diferen iale de
tensiune aplicat . Caracteristica static I = f (I) este o caracteristic simetric (figura
3.1.).
Cei mai importan i parametri caracteristici ai varistoarelor sunt:
- coeficientul de neliniaritate n definit de caracteristica I = f (U) care poate fi
aproximat cu o lege de forma:
I = A Un

(3.2.)

De obicei n are valori ntre 1,5 i 7, iar A este o constant dependent de


materiale i tehnologie.
- rezisten a dinamic (definit ntr-un anumit punct de pe ramura stabilizatoare,
- puterea nominal .
Varistoarele se fabric din carbur de siliciu (carborund) presat mpreun cu un
liant anorganic (pe baz de ceramic sau sticl sau o r in ) i apoi ars . Cele cu liant
ceramic suport temperaturi mai nalte dect cele cu lian i r ino i, primele
necesitnd i formarea prin impulsuri scurte de tensiune ridicat .
Utiliz rile cele mai importante ale acestor dispozitive sunt: desc rc toare-le
pentru instala iile electrice de joas i nalt tensiune, protec ia ma inilor electrice i a
27

transformatoarelor de curent, protec ia liniilor de telecomunica ii, selectoare ce


dep esc o anumit amplitudine, etc.

Figura 3.1. Caracteristicile I(u),R(u) pentru varistor.


Termistoarele sunt rezistoare neliniare avnd coeficientul de temperatur al
rezistivit i negativ i mare (n valoare absolut de peste 10 ori mai mare dect cel al
metalelor).
1 dR
() =
(3.3)
R d

Dintre caracteristicile termistoarelor prezint o importan


deosebit
dependen a rezisten ei termistoarelor de intensitatea curentului electric i temperatur .

Figura 3.2. Caracteristicile U(I), R(I) pentru termistor.

n cazul curen ilor mici, nc lzirea termistorului este foarte redus , rezisten a
electric a acestuia variaz foarte pu in, tensiunea fiind propor ional cu curentul.
28

La cre terea curentului termistorul se nc lze te i rezisten a sa scade, curba


U = f (I) prezentnd un maxim.
Termistoarele se fabric din amestecuri de oxizi (Fe, Mn, Ni, Ca, Ba, Ti, Cu,
Cd, W, U), de sulfuri (de Ag i Si) sau din substan e ceramice n porii c rora se
injecteaz metale sau spineli de magneziu i titan. n mod obi nuit se fabric din
oxizii men iona i sub form de mici perle, bastona e sau discuri sintetizate n
atmosfer oxidant la 1250 - 1300 0 C.
Utiliz rile mai importante ale acestora sunt limitarea curentului electric
(termistorul func ionnd ca un reostat f r cuptor), men inerea constant a tensiuni la
bornele unui receptor, m sur ri de temperaturi (termometre cu rezisten ) i ca relee
de timp (folosindu-se iner ia lor termic mare 0,1 la 600 s).
3.3. MERSUL LUCR RII
3.3.1. Varistorul

Pentru ridicarea caracteristicilor statice a varistorului se procedeaz n felul


urm tor:
a. Se realizeaz montajul din figura 3.3. n care:

- ATR - autotransformator reglabil,


- mA, V - aparate de m sur (miliampermetru, voltmetru),
- K - ntrerup tor monopolar,
- K1, K2 - inversoare monopolare,
- Rd - redresor,
- V - varistor.

Figura 3.3. Schema de montaj pentru studiul varistorului.


b. Se pun inversoarele K1 i K2 pe pozi ia a, autotransformatorul se aduce la
zero i aparatele pe scala maxim .
c. Se nchide ntrerup torul K i cu ajutorul autotransformatorului, se stabilesc
tensiuni pn la 120 V, m surate la bornele varistorului, pentru fiecare tensiune
citindu-se curentul prin varistor.

29

d. Se reduce tensiunea la zero, se deschide ntrerup torul K i dup r cirea


complet a varistorului se reiau m sur torile de mai sus, cu inversoarele K1 i K2 pe
pozi ia b.
e. Se vor ncerca 5 varistoare diferite pentru care se vor trasa caracteristicile
statice i se va calcula rezisten a static . Datele m surate i calculate se vor trece n
tabelul 3.1.
Tabelul 3.1.
i

Tipul
varistorului

Ud

Id

Ui

Ii

Rd

Ri

Observa ie:
Curentul n varistor nu va dep i valoarea de 2 mA.
3.3.2. Termistorul

Pentru determinarea caracteristicilor statice a termistorului se procedeaz n


felul urm tor:
a. Se analizeaz montajul din figura 3.4. n care elementele schemei au aceea i
semnifica ie ca n figura 3.3., iar Rh este reostat de 40 i 1,3 A i r este termistorul
de studiat.

30

Figura 3.4. Schema de montaj pentru studiul termistorului.


b. Se m soar cu ohmetrul rezisten a la rece a termistorului de m surat.
c. Se cre te curentul n circuit att cu ajutorul autotransformatorului ct i cu
reostatul Rh pn la o valoare maxim citindu-se valorile acestuia i ale tensiuni
corespunz toare la bornele termistorului.
Pentru termistorul disc marcat n codul culorilor cu verde tip TG 1150 curentul
maxim va fi de 90 mA pentru termistorul hexagon, ro u tip TG 6002 curentul maxim
va fi de 800 mA, iar pentru termistorul hexagon verde tip TG 6050 curentul maxim
va fi de 90 mA.
d. M sur torile se vor repeta de trei ori pentru fiecare termistor, dup fiecare
r cire complet a sa.

Datele i rezultatele se trec n tabelul 3.2.


Tabelul 3.2.
i

Tipul
termistorului

I1

U1

I2

U2

31

I3

U3

Imed

Umed

3.4. PROBLEME DE URM RIT. CONCLUZII


a. Pentru varistoarele care vor trasa caracteristicile Id = f (Ud) i Ii = f (Ui),
Rd = f (U), pe baza datelor m surate (U, I).
Se va calcula coeficientul de neliniaritate n i constanta de material A, se vor
nlocui n rela ia 3.2.
b. Pentru termistoare se vor trasa caracteristicile Umed = f(Imed) i R = f (Imed).

32

Lucrarea nr. 4
NCERC RI TIP ASUPRA CABLURILOR DE ENERGIE
I ASUPRA CONDUCTOARELOR DE BOBINAJ
4.1. SCOPUL LUCR RII
a. Studiul construc iei i execu iei mai multor tipuri de cabluri existente n
laborator.
b. ncercarea conform STAS 8878/85 a unor mostre de cablu trifazat de tipul
CYY.
c. Identificarea diferitelor tipuri de conductoare de bobinaj, clasificarera i
marcarea lor pe baza standardului STAS 6007/80.
d. Verificarea calit ii conductoarelor prin supunerea acestora la ncerc ri de
tip (se vor ncerca conductoarele de bobinaj emailate i un conductor de cupru cu
izola ie de P.V.C. tip F).
4.2. CONSIDERA II TEORETICE
Conform STAS 6007/80 cablul este definit ca fiind ansamblul constituit din
unul sau maimulte conductoare izolate, nfuniate dup un anumit sistem, avnd
mantale individuale sau comune, cu eventuale nveli uri de protec ie, arm turi sau
ecrane.
Cablurile de energie de joas i medie tensiune, conform STAS 9436/2-84, se
clasific n:
- cu izola ie de cauciuc i manta de plumb
- cu izola ie de hrtie impregnat , n manta de plumb
- cu izola ie de materiale plastice, n manta de plumb
- cu izola ie i manta de materiale plastice
Diferitele tipuri de cabluri se simbolizeaz cu litere corespunz toare tipului de
construc ie, semnifica ia acestor litere fiind urm toarea:
C - cablu de energie
A - conductor de aluminiu (lanceputul simbolului)
Y - izola ie, manta sau nveli exterior de P.V.C.
2Y - izola ie, manta sau nveli exterior din polietilen
H - izola ie de hrtie (cnd este a ezat imediat dup prima liter C)
H - strat semiconductor
C - conductor concentric de nul, din cupru (a doua liter C din simbol)
CO - conductor concentric de nul, din cupru, aplicat ondulat
CE - conductor concentric de nul la cablurile cu mai multe conductoare
aplicat individual peste fiecare conductor
S - ecran de cupru
33

E - ecran
SE - la cabluri cu mai multe conductoare, strat semiconductor pestre fiecare
conductor i peste izola ia fiec rui conductor i ecran din cupru peste fiecare
conductor (simbolul H se anuleaz )
P - manta din plumb
Ab - arm tura din banda de o el
Ar - arm tura din srm rotund de o el
Al - arm tur din srm lat de o el
I - nveli exterior de protec ie din material fibros impregnat
II - nveli exterior dublu de protec ie din material fibros impregnat i banda
din fibre de sticl
STAS 8778/85 prevede efectuarea urm toarelor ncerc ri de tip pentru
verificarea calit ii cablurilor de energie cu izola ie i manta P.V.C. pentru tensiunea
nominal (U) pn la 10 kV ntre conductoare:
a) fizico-mecanice
- verificarea rezisten ei conductoarelor i a ecranelor
- grosimea izola iei i mantalei
- determinarea caracteristicilor mecanice
- absor ia de ap
- pierderea din greutate
b) termice
- rezisten a de cr pare la cald a izola iei i mantalei
- deformarea la presare la cald a izola iei i mantalei
- rezisten a la frig a izola iei i mantalei
- rezisten a la ciclul de nc lzire
c) electrice
- rigiditatea dielectric
- factorul de pierderi dielectrice (tg )
- rezisten a de izola ie
- dec rc ri par iale
- tinere la unda de impuls
- reactan a cablului
n laborator se vor executa o serie de ncerc ri fizico-mecanice i electrice.
Pentru cablurile f r ecran, ncerc rile electrice se fac n urm toarea
succesiune normal : rezisten a de izola ie, desc rc ri par iale, rezisten a la ndoire
urmat de desc rc ri par iale, m surarea tg n func ie de tensiune i m surarea
capacit ii, m surarea tg n func ie de temperatura nominal de exploatare,
rezisten a la ciclul de nc lzire, tinere la unda de impuls i rigiditatea dielectric .

34

Conform STAS 6007/80 conductorul de bobinaj este definit ca fiind


conductorul izolat utilizat la realizarea nf ur rilor ma inilor electrice, precum i a
diferitelor bobine n aparate electrice ca i n aparatura electronic .
ncerc rile de tip sunt acele ncerc ri ce se execut la asimilarea produsului
pentru a stabili calitatea acestuia conform standardului de produs. Ele au ca obiect
verificarea tuturor condi iilor tehnice ale materialului electrotehnic. Aceste ncerc ri
se mai execut la schimbarera procesului tehnologic precum i periodic, o dat pe
an.
Conductoarele de bobinaj pot fi mp r ite dup natura izola iei lor n mai
multe categorii:
a - cu izola ie de hrtie
b - cu izola ie din fire de bumbac
c - cu izola ie din fire de m tase
d - cu izola ie din fire de sticl
e - emailate
f - cu izola ie combinat , email i fire de bumbac, m tase sau sticl
g - in polietilen
Primele trei categorii de conductoare de bobinaj se utilizeaz n ma inile i
aparatele electrice realizate n clasa de izola ie A, cu temperatura maxim admisibil
de 1050C. Conductoarele izolate cu fire de sticl se ncadreaz n clasa B, F sau H
dup tipul lacului utilizat. Cele emailate apar in clasei A, dac lacul de emailare este
un lac uleios, sau unor clase superioare, n cazul folosirii de lacuri pe baz de r ini
sintetice (poliamidice, poliuretanifce, polivinilacetalice). Ultima categorie de
conductoare se utilizeaz n cazuri speciale, cnd se recomand o mare rezisten la
ac iunea apei.
STAS 5924/90 indic urm toarele ncerc ri pentru conductoarele rotunde din
cupru emailate:
a) fizico-mecanice
- verificarea diametrelor
- verificarea alungirii
- verificarera la efortul de resort
- ncercarea de suple e i de aderen
- ncercarea de rezisten la abraziune
b) electrice
- determinarea tensiunii de str pungere
- verificarea continuit ii izola iei
- verificarera tangentei unghiului de pierdere
c) termice
- verificarea la termoaderen
- determinarea stabilit ii termice (anduran a termic )
35

- ncercarea de rezisten la lipire


- ncercarea la oc termic
- ncercarea de termoplasticitate
d) chimice
- ncercarea rezisten ei la solven i
4.3. MERSUL LUCR RII
4.3.1. ncerc ri de tip asupra cablurilor de energie
Prin observa ii se vor identifica mostrele de cablu existente n laborator i se
va face clasificarea i marcarea lor.
Se vor executa urm toarele ncerc ri de tip asupra unei mostre de cablu
trifazat CYY (figura 4.1.).
4

Fig.4.1 Constructia cablului CYY


1 - conductorul de cupru
2 - izola ie de P.V.C.
3 - nveli comun din P.V.C.
4 - manta exterioar din P.V.C.
A. Verificarea grosimii izola iei i a mantalei
Determinarea grosimii izola iei se face pe o prob de circa 15 cm prin
m surarea circumferin ei conductorului (respectiv a perimetrului pentru conductoare
n form de sector de cerc) cu o band de hrtie, cu i f r izola ie, deducndu-se
diametrul. Grosimea izola iei este semidiferen a diametrelor. Se va face o m surare
la nceputul probei i una la fr itul ei i se va lua valoarea medie a m sur torilor,
care nu trebuie s scad cu mai mult de 0,1 mm 10 % din grosimea nomibal
(tabelul 4.1.).
Grosimea mantalei se va verifica pe o prob cu o lungime aproximativ egal
cu diametrul exterior al cablului. Proba se taie pe generatoare, se scoate mantaua de
P.V.C., se ntinde i se m soar grosimea cu un micrometru.
Se execut cinci m sur tori n locuri repartizate uniform pe suprafa a probei.
Grosimea radial a mantalei exterioare va fi conform tabelului 4.2.
Este admis numai o sc dere sub 0,1 mm 15 % din grosimea nominal .
Grosimea medie aritmetic a celor cinci m sur tori trebuie s fie cel pu in egal cu
valoarera nominal .

36

Tabelul 4.1.
Sec iunea nominal a

Tensiunea nominal U0
0,6 [kV]
3,5 [kV]
5,8 [kV]
Valorile nominale ale grosimii [mm]
0,8
0,9
1,0
1,0
1,0
1,0
1,1
1,2
3,4
1,4
3,4
4
1,4
3,4
4
1,6
3,4
4
1,6
3,4
4
1,8
3,4
4
2,0
3,4
4
2,2
3,4
4
2,4
3,4
4
2,6
3,4
4

conductorului [mm2]
1,5
2,5
4,
6
10
16
25
35
50
70
95
120
150
185
240
300
400
Tabelul 4.2.
Diametrul sub mantaua
exterioar [mm]
Valoarea nominal a
grosimii peretelui
mantalei exterioare

20

30

Pn la
40
50
60

1,8

2,0

2,2

2,6

3,0

70

80

Peste
80

3,4

3,8

4,0

B. Verificarea rezisten ei conductoarelor


Msurarea rezistenei chimice a conductoarelor se face cu puntea Weatstone.
Rezultatele ob inute nu trebuie s difere cu mai mult de 4 % ntre ele.
C. Determinarea rigidit ii dielectrice
ncercarea se face asupra unei mostre scufundate n ap cu o or naintea efectu rii
probei.Tensiunea alternativ de frecven industrial se va aplica ntre conductor i
ap . Tensiunea de ncercare va fi 3U0, la care se va ajunge progresiv. Nu trebuie s
se produc str pungeri ale izola iei.
D. M surarea tg n func ie de tensiune
ncercarea se va face pe o prob condi ionat astfel: proba va fi ndoit n jurul
unui cilindru, la temperatura nc perii, cel pu in o spir complet .
Apoi se va ndrepta i procesul se va repeta dup ce proba a fost rotit cu 1800 n
jurul axei sale. Ciclul de opera ii se va repeta nc de dou ori.
37

Diametrul cilindrului va fi 20 (d+D) 5 %, unde d este diametrul


conductorului iar D este diametrul ecranului peste izola ia conductorului.
Factorul de pierderi se va msura la temperatura ambiant cu o tensiune de
0,25 U0; U0; 1,25 U0 i 2 U0 la 50 Hz, utiliznd puntea Schering de nalt tensiune.
Valorile m surate nu vor dep i valorile indicate n tabelul 4.3.
Tabelul 4.3.

900.10-4

tg max la 2U0
Cre terea max. tg ntre:
- 0,25 U0 i 1,25 U0
- 1,25 i 2U0

20.10+4
20.10+4

E. M surarea rezisten ei se izola ie


ncercarea se va face naintea oric rei ncerc ri electrice, pe o prob
men inut 24 ore la temperatura nc perii i scufundat n ap cu o or nainte de
m surare. Tensiunea de ncercare va fi 300 V 500 V c.c. i se va aplica pe o durat
suficient pentru a ob ine o m surare stabil , dar minim un minut.
Rezistivitatea de volum rezult din rela ia de izola ie cu urm toarea formul :

v =
unde:

2 l R
D
ln
d

(4.1)

V - rezistivitate de volum [.cm]


R - rezisten a de izola ie []
l - lungimea cablului [cm]
D - diametrul exterior al izola iei [mm]
d - diamterul interior al izola iei [mm]

Tabelul 4.4.

Temperatura 0 C
Coeficient
Temperatura 0 C
Coeficient
Temperatura 0C
Coeficient

0,42

0,43

0,44

0,45

0,46

0,48

0,49

0,50

0,52

0,53

10 11 12 13 14

0,55

0,57

0,60

0,63

0,66

15

16

17

18

19

20

21

22

23

24

25

26

27

28

0,70

0,74

0,79

0,85

0,92

1,00

1,11

1,24

1,39

1,55

1,74

1,96

2,22

2,52

29

30

31

32

33

34

35

2,87

3,25

3,75

4,25

4,90

5,60

6,45

Valoarea minim cerut este de 1 x 1013 [.cm] pentrucablurile de 0,61 / 1 kV


i de 1 x 1014 [.cm] pentru cablurile 3,5 / 6 kV i 5,8 / 10 kV.
Dac temperatura este diferit de 200 C, rezultatele se vor recalcula cu
coeficien ii din tabelul 6.4.

38

4.3.2. ncerc rile conductoarelor de bobinaj emailate


n cadrul lucr rii se vor face urm toarele ncerc ri de tip:
A. Verificarea diametrelor, se face cu un micrometru avnd suprafe ele de
m surare cu un diametru de 5 la 8 mm, iar for a de m surare trebuie s fie ntre 0,75
i 1,25 N.
M surarea diametrului exterior se face astfel: se efectueaz trtei m sur tori
egal repartizate pe circumferin a conductorului, n dou puncte situate la 1 m
distan unul de altul. Drept diametru exterior se va lua media rezulatatelor celor
ase m sur tori.
M surarea diametrului conductorului dezizolat se face pentru conductori de
> 0,071 mm. Se procedeaz astfel: n dou puncte situate la 1 m distan . se
ndep rteaz cu grij pelicula de email (utiliznd solven i adecva i sau prin ardere) i
se m soar diametrul a a cum s-a indicat mai sus. Ovalizarea (se determin numai
pentru diametre mai mari de 0,071 mm) se define te ca fiind cea mai mare diferen
ntre citirile maxime i minime pentru fiecare sec iune dreapt .
B. ncercarea de suple e i de aderen se poate face prin trei metode:
nf urarea pe dorn, trac iunea brusc sau torsionarea. Se va utiliza metoda
nf ur rii pe dorn lustruit, care se rote te cu 3 rot/sec cel pu in 10 spire al turate din
epruveta de ncercat. Diametrul dornului i for a de trac iune exercitat la
nf urarea pe dorn sunt indicate n STAS 8516/70 n func ie de diametrul
conductorului ncercat.
Determinarea izola iei se controleaz cu o lup cu grosimea 6x. ncercarea se
execut pe trei epruvete de un metru, luate la distan de cel pu in un metru una de
alta, din fiecare bobin de prob .
C. Determinarea tensiunii de str pungere
Pentru conductoarele de bobinaj cu diametrul ntre 0,04 i 2,5 mm, aceast
ncercare, conform STAS 5924/90, se execut astfel: o epruvet de circa 400 mm
este r sucit pe o lungime de 125 mm cu ajutorul aparatului indicat n figura 4.5.
Sarcina aplicat la capetele libere n timpul r sucirii i num rul de r sucire,
sunt date n tabelul 4.5. n func ie de diametrul nominal al conductorului.
Bucla dela extremitatea por iunii r sucite se taie n dou locuri i
conductoarele se curbeaz fie la aceast extremitate, fie la cealalt , pentru a ob ineo
distan maxim ntre ele.
Se aplic ntre conductoare o tensiune alternativ care se m re te cu o vitez
de 100 V/sec pn la str pungere. Dac str pungerea are rol n mai pu in de 5 sec, se
reduce viteza de cre tere a tensiunii, iar dac tensiunea de str pungere este mai mare
sau egal cu 2500 V, aceast vitez va fi de 500 V/sec.
ncercarea se face pe cinci epruvete i dac una dintre ele d un rezultat
inferior celui specificat se reia ncercarea pe o alt serie de epruvete. La a doua serie
nu se mai admite nici un defect. Tensiunile minime de str pungere sunt indicate n
tabelul 4.6.

39

Tabelul 4.5.
Diametrul nominal
d [mm]
Peste
0,04
0,07
0,11
0,35
0,50
0,75
1,05
1,50
2,15

Pn la (inclusiv)
0,07
0,11
0,25
0,50
0,75
1,05
1,5
2,15
2,50

For a total
plicat la cele
dou fire (N)

Num rul de
r suciri
pe 15 mm

0,2
0,40
0,85
3,40
7,00
13,50
27,00
54,00
108,00

40
40
33
16
12
8
6
4
3

Tabelul 4.6.
Diametrul nominal
al conductorului emailat [mm]
Peste
Pn la
0,50
0,71
0,71
0,85
0,85
0,95
0,95
1,12
1,12
1,13

Tensiunea minim str pungere


[V]
Grad 1
Grad 2
1800
3100
1900
3500
2000
3700
2100
3800
2200
3900

D. Determinarea rezisten ei de izola ie


Aceast ncercare se execut astfel: epruveta de conductor emailat se taie n
dou buc i. Prima jum tate de eprivet se nf oar spir lng spir ntr-un singur
strat, pe un dorn din material electroizolant. A doua jum tate se nf oar n acela i
mod peste primul stra, formnd cel de-al doilea strat. Capetele ambelor straturi se
execut strns cu 75-100 spire pe minut, fixnd un cap t pe dorn, iar de cel lalt
cap t atrnnd o greutate.
Dimensiunile dornului (figura 4.2.) i m rimea sarcinii sunt date n tabelul
4.7. n func ie de diametrul conductorului.
Rezisten a de izola ie se m soar ntre cele dou straturi suprapuse, cu o
tensiune de 100 V, citirea f cndu-se la un minut dup aplicarea tensiunii, valoarea
ob inut trebuie s fie mai mare de 50 M/km.

Tabelul 4.7.
40

Diametrul nominal
al conductorului
[mm]
Peste 0,40 0,50
Peste 0,50 0,60
Peste 0,60 0,80
Peste 0,80 1,00
Peste 1,50 1,80

Dimensiunile dornului [mm]


D1
15
15
45
45
45

D2
18
18
50
50
50

L
25
25
50
50
50

Sarcina [N]
2,45
2,45
2,45
4,90
9,81

E. Verificarea tangentei unghiului de pierderi


Se execut cu ajutorul a trei epruvete, de tipul celor utilizate la determinarea
rezistenei de izolaie. Se m soar cu Q-metrul la 1 MHz factorul de calitate.
Tangenta unghiului de pierderi este inversul factorului de calitate i poate avea la
aceast frecven valoarea maxim de 300.10-4.
4.3.2. ncerc rile unui conductor de cupru cu izola ie din P.V.C. de tip FY
ncercrile asupra acestor conductoare se fac conform STAS 6865/89.
A. ncercarea la tensiune m rit , se execut n felul urm tor: conductoarele
izolate, avnd lungimea de 5 m, sunt cufundate n ap la temperatura de 20 50 C,
capetele dezizolate r mnnd afar cu cel pu in 150 mm. Dup o men inere de 4 ore
n ap se aplic o tensiune de ncercare de 2000 V, 50 Hz, timp de 20 minute ntre
conductoare i apa nconjur toare.
Tensiunea de ncercare se aplic progresiv, plecnd de la tensiunea nominal
a conductorului, cu o cre tere de 0,1 kV/sec. Reducerea tensiunii se face de
asemenea treptat, pn la tensiunea nominal cnd se suprim brusc.
B. Determinarea rezisten ei de izola ie se execut pe o epruvet lung de 5
m, inut n ap timp de 24 h. Capetele epruvetei r mn deasupra nivelului apei cu
200 mm. Tensiunea continu de minimum 100 V se aplic ntre conductor i ap .
Citirile la aparatul pentru m surarea rezisten ei de izola ie sa fac dup 1 minut de la
aplicarea tensiunii.
4.4. PROBLEME DE URM RIT. CONCLUZII
Se urm re te cunoa terea construc iei i marc rii cablurilor precum i
ncerc rile de tip ce se execut asupra lor. Pe baza rezultatelor experimentale se vor
trage concluzii privind calitate cablurilor ncercate.
Pe baza rezultatelor ncerc rilor executate se trag concluzii privind calitatea
conductoarelor de bobinaj ncercate. Se ntocme te i un buletin de ncercare
conform modelului al turat.
INSTITUTUL (SOCIETATEA).................
DATA.............
41

LABORATORUL.......................................
BULETIN DE ANALIZ
Cerut de ........................................... (societatea) ...............................................
referitor la: Conductoarele de bobinaj emailate, de diametrul nominal .......................
Executarea ncerc rii s-a efectuat conform STAS 5924/90 i normei interne
N.I. 732-90 F.C.M.E.
S-a ncercat un num r de .... bobine, care formeaz probe corespunz toare
unui lot de ..... bobine.
1. ncercarea de suple e i aderen a conductorului emailat s-a f cut conform
STAS 5924/90 aszpra unui num r de .... bobine, din care au rezultat:
.................... bobine corespunz toare
.................... bobine necorespunz toare
2. Verificarea diametrelor:
di = ............. mm
de = ............. mm
g = ............... mm
3. Determinarea tesniunii de str pungere s-a fcut conform STAS 5924/90
asupra unui num r de 5 epruvete din fiecare bobin de prob .
Au rezultat:
.................... bobine corespunz toare
.................... bobine necorespunz toare
4. Determinarea rezisten ei de izola ie s-a f cut conform N.I. 732/90 F.C.M.E.
Au rezultat:
.................... bobine corespunz toare
.................... bobine necorespunz toare
5. Verificarea tangentei unghiului depierderi s-a f cut conform N.I. 732/90
F.C.M.E.
Au rezultat:
.................... bobine corespunz toare
.................... bobine necorespunz toare
EFUL INSTITU IEI

EF LABORATOR

ntocmit de .........................

42

Lucrarea nr. 5
DETERMINAREA PIERDERILOR N FIER CU APARATUL
EPSTEIN
5.1. CONSIDERA II TEORETICE
n cicuitele magnetice ale ma inilor i aparatelor electrice, str b tute de fluxuri
magnetice alternative, au loc pierderi de energie. Aceast energie este luat de la sursa ce alimenteaz ma ina sau aparatul considerat.
O parte din enegie pierdut n cicuitele magnetice se manifest sub form de
caldur care nc lze te, n mob inutil, ma inile i aparatele elctrice. Ea constituie
efectul caloric al circulatiei curen ilor turbionari (curen i Foucault) prin masele feromagnetice. Puterea (Pc) corespunz toare acestor pierderi de energie, depinde de volumul circuitului magnetic, de forma i dimensiunile acestuia.
O alt parte din energie pierdut n circuitele magnetice se manifest sub form
de energie de magnetizare ciclic a maselor feromagnetice (propor inal cu suprafa a
unui ciclu de histerezis i cu num rul de cicluri efectuat ntr-un interval de timp).
Puterea (Ph) corespunz toare acstor pierderi dpinde de volumul cicuitului magnetic,
dar la circuite formate din tole, nu depinde grosimea tolelor.
Att pierderile prin curen i turbionari (Pc) ct i cele prin histerezis (Ph), depind
de frecven a (f) i de forma tensiunii de alimentare a cicuitelor electrce cu miezuri
feromagnetice, precun i de valoarea induc iei magnetice (B). Randamentul unei
ma ini este cu att mai redus cu ct nivelul pierderilor n fier este mai ridict. Aceasta
impune g sirea unor solu ii eficace pentru reducerea pierderilor n fier.
Tablele utilizate n construc ia cicuitelor magnetice pentru curentul alternativ,
prezint propiet i magnetice diferite n func ie de structura i compozi ia lor i prin
urmare i pierderile, pentru unitatea de mas difer de la un tip de tol la altul.
Pierderile totale n fier se exprim pentru 1 kg din pachetul de tole i prin rela ii de
calcul, semiempirice, dintre care o form mult utilizat i suficient de exact este dat
de rela ia:

PFe =

f
f
+
100
100

[ W/kg ]

(5.1)

unde: i sunt constante ce depind de structura i compozi ia tolei. Pierderile


exprimate prin rela ia 5.1 se numesc pierderi specifice.
Pentru utilizarea ra inal a tolelor, n construc ia circuitelor magnetice pentru
ma inile i aparatele electrice, este necesar s se determine pe cale experimental
valoarea pierderilor specifice pentru mai multe monstre din fiecare lot de tole.
n cadrul lucrrii se vor determina, experimental, pierderile specifice pentru
dou categorii tabl silicioas laminat la cald i pentru o categorie de tabl laminat
la rece.
43

5.2. METODE DE M SURARE


Pentru determinarea pierderilor specifice totale n fier se utilizeaz metoda
wattmetric dup schema i aparatul propus de Epstein.
Cazul ideal ar fi cnd s-ar face msurri asupra unui circuit magnetic toric
confec ionat din tolele supuse experiment rii. Practic, acest caz implic dificult i
mari.
Aparatul Epstein pentru studierea unui circuit magnetic de form p trat la
care pierderile n fier se pot determina cu o eroare de numai 10-12 % fa de miezul
toric. Circuitul magnetic al aparatului Epstein este format din patru pachete de f ii
de tole a ezate dup laturile unui p trat, ficare pachet avnd lugimea de 0,5 m,
l imea de 0,03 m iar n l imea pachetului se formeaz cu un num r de f ii de tole
astfel alese ca masa unui pachet s fie de 2,5 kg + ( 0,5 x masa unei f ii ), iar masa
total a celor patru pachete s nu dep easc 10 kg + ( 0,5 x masa unei f ii ).
Pachetul se monteaz ca n figura 5.2. introducndu-se ficare n cte o carcas
pe care se afl cte dou bobine cilindrice. Fiecare bobin are acela i num r de spire
(150). Bobinele din primar sunt legate n serie ( n1 =600 spire ) i la fel cele din
secundar ( 600 spire ).
Dac se realizeaz cu aparatul Epstein un montaj cu cel din fig.5.2 se deduce
u or n ce const metoda de determinare a pierderilor specifice n fier.
Puterea consumat din re ea de circuitul primar, dat fiind clupajul inductiv
ntre primarul alimentat i secundarul nchis prin impedan a foarte mare a bobinei de
tensiune a wattmetrului, se poate scrie:
P = U1b I1 cos =Ph + PC + I12 r1

( 5.2 )

unde: I21 r1 reprezint pierderiderile n bobinajul primar ( r1 fiind rezisten a


bobinajului primar ).
Dac se urm re te diagrama vectorial a tensiunilor i curen ilor i se neglijeaz
c derea de tensiune datorit fluxului de dispersie a bobinajului primar rezult :
Ph + Pc = Ue1 I1 cos
( 5.3)
Cum n1 = n2 = 600 spire, rezult c Ue1 = Ue2 i
Ph + Pc = Ue2 cos

( 5.4)

Deoarece bobina de curent a wattmetrului este conectat n circuitul primar iar


cea de tensiune la bornele circuitului secundar ( U2b ), wattmetrul m soar pierderile
n fier dat de rela ia ( 5.4. ) plus pierderile n circuitul secundar I22 ( r2 + Ruw).
Tensiunea indus n secundar este :

Ue2 = U2b +I2 r2

( 5.5)

unde: r2 - fiind rezisten a bobinajului secundar. innd cont c r2 = 3,12 este


neglijabil fa de rezisten a circuitului de tensiune a wattmetrului, Ruw =10003000
ic :
U
I 2 = 2b
( 5.5')
R uw
44

rela ia (5.4 ) devine:


Ph + Pc = U 2 b

U
U 2b
+ 2 b r2 I1 cos R uw
R uw

(r2 + R uw )

( 5.6)

cu r2 neglijabil rezult :

U 22 b
( 5.7)
R uw
unde: U2b r1 cos reprezint puterea m surat de wattmetru.
Deci, pierderile totale n fier se ob in m surnd puterea Pw cu wattmetru montat
ca n figura 5.2 i tensiunea U2b la bornele circuitului secundar, adic :
Ph + Pc = PFe = U2b I1 cos -

U 22 b
PFe=Pw R uw

[W]

( 5.8)

Deoarece rezisten a wattmetrului nu s-a considerat n calcule, ele se conecteaz


prin ap sare pe B1 numai ct timp se cite te tensiunea i r mne deconectat cnd se
fac citirile la wattmetru i la ampermetru.
Pentru a reduce erorile de m surare se impune ca wattmetrul s fie de clas de
precizie 0,5.
Pierderile specifice totale n fier, rezult raportnd pierderile PFe la masa
circuitului magnetic (M=10kg) adic :
PFe=

PFe
M

[W/kg]

(5.9)

n practic intereseaz pierderile specifice la diferite induc ii i n mod


necondi ionat la induc iile de 1T i 1,5T, la frecven a de 50Hz. n acest scop n
montajul din figura 5.2 se alimenteaz aparatul Epstein cu diferite tensiuni pentru
care se noteaz indica iile wattmetrului i ale ampermetrului. Pentru fiecare valoare a
tensiunii se determin prin calcul valoarea corespunz toare a induc iei cu rela ia:
U 2b
B=
[T]
(5.10)
4 k f S n
unde: k-factorul de form al tensiunii i are valorile:
k=1,11 pentru 0<B<1,2T
k=1,12 pentru 1,2<B<1,6T
k=1,14 pentru 1,6<B<1,7 T
Cu m rimile m surate i cu cele calculate din rela iile 5.8, 5.9 i 5,10 se
traseaz curbele B=f(I1) i PFe=f(B) pentru categoria de tole supuse ncerc rii.

45

5.3 EFECTUAREA M SUR TORILOR


Se noteaz datele aparatului Epstein existent n laboratorul de Materiale
electrotehnice:
n1=n2=600 spire
r1=0,25 - rezisten a celor patru bobine primare legate n serie
r2=3,12 - rezisten a celor patru bobine secundare legate n serie
r1 i r2 con in i rezisten ele firelor de leg tur dintre bobine
S=6,54 10-4 m2 (sec iunea net a pachetului de tole)
I1=8,5 A (valoarea maxim admis )
M=10 kg (masa circuitului magnetic)
- se introduc cele patru pachete de tole din primul lot, n carcasele bobinajelor
i se fixeaz cu piesele de str ngere astfel ca ntrefierurile de montare s fie cat mai
mici posibile
- se realizeaz montajul din figura 5.2 punandu-se c2 n pozi ie de tensiune
minim
- se nchide KR i se apas pe B1 pentru a se citi tensiunea
- se regleaz tensiunea din 10 vol i n 10vol i i se noteaz pentru fiecare
tensiune indica ia wattmetrului i a ampermetrului n tabeleul 5.1
- se calculeaz cu rela ia 5.10 tensiunile necesare pentru a ob ine induc iile de
1t im 1,5 T, tensiuni pentru care se execut m sur ri obligatorii. Se observ c
pentru fiecare valoare a tensiunii, cu datele notate ale aparatului rela ia 5.10 poate fi
utilizat sub forma:
U 2b
B=
[T]
(5.11)
78,48 k
- dup executarea m sur torilor pn la induc ia de satura ie, se deschide KR i
se deplaseaz c2 n pozi ia ini ial (U=0)
- se schimb pachetele de tole cu cele din lotul urm tor i se repet opera iile
de mai sus
- cu datele trecute n tabelul 5.1 i cu cele calculate cu rela iile 5.8, 5.9, 5.10 i
5.11 se traseaz curbele B=f(I1) i PFe=f(B)
Se vor interpreta comparativ rezultatele ntre tolele laminate la cald i cele
laminate la rece i se va determina eroarea m sur rii pierderilor Pw, innd seama de
clasa i caracteristicile wattmetrului i voltmetrului.

Observa ii:

n fiecare pachet de tole jum tate dintre acestea sunt t iate n lungul direc iei
de laminare, iar jum tate transversal pe aceast direc ie, pentru a se ob ine o
apropiere ct mai mare de miezul toric i de situa ia real a circuitelor magnetice din
ma ini i aparate electrice.

46

Tabelul 5.1

Nr
crt

U2b

cot

div

I1
V

cot

div

Pw
A

cot

div

1.

RUW

PFe

PFe

k f

kg

W/kg

m2

Hz

2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.

N1

A
220V
~

Hz
V1

K
AT

Rn

N2

V2

Figura 5.1 Schema de montaj pentru determinarea pierderilor de remagnetizare

47

K1
N1

A
220V
~

Hz

V2

N2

Figura 5.2. Schema de montaj pentru ridicarea caracteristicii de magnetizare.

48

Lucrarea nr. 6
DETERMINAREA CARACTERISTICILOR
UNUI MAGNET PERMANENT
6.1. SCOPUL LUCR RII
a. Determinarea induc iei remanente Br,a cmpului coercitiv i acaracteristicii
de demagnetizare Bd = f (Hd)
b. Determinarea prin calcul i experimental a caracteristicii Bd Hd = f (Hd)
c. Ridicarea curbelor de recul i determinarea permiabilit ii reversibile rev
6.2. CONSIDERA II TEORETICE
Materialele feromagnetice se mpart n:
- materiale dure, caracterizate prin re inerea st rii de magnetiza ie i dup ntreruperea cmpului exterior magnetizant.Ele au n general o form lat a ciclului de histerezis,adic un cmp coercitiv mare.
- magneticE moi, caracterizate pritr-un ciclu de histerezis ngust, permiabilitate
magnetic mare, cmp coercitiv mic; ele se magnetizeaz puternic chiar n cmpuri
albe, i pierd ns magnetizarea la anulare cmpului.
Din materialele magnetice dure se produc magne ii permanen ii,avnd diferite
aplica ii ca: producerea de energie electric , mecanic sau acustic , devieri de ioni
etc.
La materialele magnetice dure intereseaz curba de demagnetizare, adic
por iunea din ciclu de histerezis cuprins n cadranul al doilea, precum i curba
produsului (Bd Hd) = f (Hd) sau (Bd Hd ) = (Bd) dintre induc ia i cmpul n material,
n func ie de Hd sau Bd, acest produs fiind propor ional cu energia r spndit de
materialul magnetizat n spa iul nconjur tor, n spe n intrefier.
Punctul de intersec ie al curbei de demagnetizare cu ordonata se notez cu Br i
reprezint valoarea induc iei remanente, iar cel de intersec ie cu abcisa se noteaz cu
Hc i reprezint valoarea cmpului coercitiv (figura 6.1).
Punctul de func ionare n care produsul (Bd Hd) este maxim reprezint punctul
optim de func ionare al magnetului i se poate determina cu aproxima ie cu
urm toarea construc ie grafic : se duce din punctul Br o paralel cu abcisa i din Hc
cu ordonata i unind punctul de intersec ie cu originea,la intersec ia dintre curba de
demagnetizare i acest dreapt se g se te punctul c utat.
Pentru a ob ine induc ia cerut n intrefier prin utilizare unui volum minim de
material magnetul permanent trebui astfel dimensionat nct induc ia i cmpul n
material s aib valorile corespuz toare punctului optim de func ionare.
n normele prescrise petru magne ii permanen i sunt date valorile pentru: Br,
Hc, BL, HL, ( Bd Hd )max.(numit i indice de calitate ).
49

6.3. MERSUL LUC RII


Se realizez montajul din figura 6.2.
unde:
M - magnetul permanent, executat din material magnetic tare studiat
b1 - bobina de magnetizare a magnetului
b - bobina mobil a aparatului de m sur
K1 - comutator pentru alimentarea bobinei mobile b cu curent constant
sau prin rezisten a RS de la sursa Rd2
K2 - comutator pentru inversarea sensului curentului prin bobina b1
K3 - comutator alimentare bobin fix
Rh2 - reostat de reglare a curentului prin bobina b1 (29,11 A)
Rh1 - reostat de 440 i 1,3 A
A - ampermetrul de curent continuu de 10 A
Rs - rezisten pentru alimentarea bobinei mobile b cu un curent
propor ional cu cel de magnetizare
mA - miliampermetru de curent continuu pe scala de 30 mA
Rd1, Rd2 - redresoare variabile
Dispozitivul de m sur folosit cuprinde bobina mobil b cu acul indicator fixat
pe ea, piesele polare cu miezul cilindric interior din fier i scala de m sur cu 100 de
diviziuni.
El apar ine unui miliampermetru de curent continuu c ruia i s-a ndep rtat
magnetul permanent original, nlocuindu-se cu magnetul permanent M, executat din
materialul magnetic tare de studiat.
La un aparat de m sur de curent continuu devia ia citit pe scala lui, este
dat de rela ia:

=
unde

W A B 0 I 10 8
D 9810

[rad]

( 6.1)

W - num rul de spire a bobinei mobile


A - aria bobinei [mm2]
B0 - inductan a n interior [T]
I - curentul prin bobina mobil [A]
D - cuplul antagonist unitar al resoartelor spirale exprimate n [gcm/rad]

Dac se exprim n diviziuni i se ine seam c scala aparatului acoper un


unghi de /2 radiani, rela ia de mai sus devine

2100 W A
B0 I10-8
D 9810

50

[div]

(6.2).

Bobina mobil b are urm toarele caracteristici:


W = 24 spire
A = 5,9 cm2
D = 0,3 cm / rad
A0 = 5,9 cm2 - aria fluxului n intrefier
Induc ia n magnet se determin din legea conserv rii conserv rii fluxului
magnetic:
B d Ad = B 0 A0

(6.3)

Unde:

Bd - induc ia n magnet
Ad - sec iunea magnetului
- coeficientul de dispersie al fluxului n aer
Pe baza datelor indicate pentru un curent n bobina mobil de 30 mA se ob ine
rela ia:
Bd = 158 10 PT - 4 PT
[T]
(6.4)

Pentru determinarea intensit ii cmpului n magnet se scrie legea circuitului


magnetic:
(6.5)
Hd l d + H0 l 0 = W 1 I 1
unde

ld - lungimea medie a liniilor de cmp n magnet


l0 - lungimea medie a liniilor de cmp ntrefier
W1 - num rul de spire al bobinei fixe
I1 - curentul n bobina fix
Deoarece l0 << ld se poate neglija, i rela ia 6.5. devine:

rezult :

Hd I d = W 1 I 1
Hd =

W1 I 1
Id

[Asp/mm]

(6.6)
(6.7)

Pentru bobina de magnetizare folosit , cmpul n magnet se poate calcula cu


rela :ia:
Hd = 4,3 I [Asp/cm] = 430 I [Asp/cm]
(6.8)
Deci, prin m surarea curentului n circuitul de magnetizare - demagnetizare se
poate determina valoarea cmpului H.
6.3.3. Magnetizarea magnetului permanent M se face cu ajutorul bobinei
fixe b1. Se procedeaz astfel:
1. Se nchide circuitul magnetic prin fixarea unei arm turi pe polii magnetului
(se sudeaz intrefierul).
2. Se nchide comutatorul K1 n pozi ia a.
3. Se trece reostatul Rh1 pe pozi ia de rezisten maxim .
4. Se cupleaz redresorul Rd1 i se regleaz curentul n circuit pn n
apropierea valorii de 0,03 A.
5. Se regleaz curentul cu reostatul Rh1 pn la 0,03 A.
6. Se trece reostatul Rh2 pe pozi ia de rezisten maxim .
51

7. Se nchide comutatorul k3.


8. Se cupleaz redresorul Rd2 i se comut o treapt de reglaj brut.
9. Se nchide comutatorul k2 n una din pozi ii pentru un timp foarte scurt.
Dac devia ia aparatului are tendin a de a cre te, se men ine aceast pozi ie, ca fiind
cea de magnetizare. Dac nu se va trece k2 pe cealalt pozi ie. Cele dou pozi ii se
vor nota inndu-se seam de ele n cursul lucr rii.
10. Se cre te curentul n circuitul de magnetizare prin reglare de la redresor i
reostatul Rh2 pn la 10 A. Se deschide brusc k3 i se pune reostatul Rh2 n pozi ia de
rezisten minim i se aduce redresorul Rd2 n zero.
6.3.4. Curba de demagnetizare se va ridica n modul urm tor:
1. Dup magnetizarea magnetului permanent se scoate arm tura de completare
a circuitului magnetic i se cite te indica ia pe aparat. Cu aceasta se calculeaz
induc ia permanent cu rela ia (6.4).
2. n bobina mobil curentul se men ine la 0,03 A
3. Se trece comutatorul k2 pe pozi ia de demagnetizare i se nchide k3.
4. Se cupleaz redresorul Rd2 i se cre te curentul n circuit de la 0 pn la
valoarea curentului care face devia ia egal cu zero. Se noteaz aceste valorile ale
curentului demagnetizant i ale devia iei corespunz toare.
5. Pe baza rela iilor (6.4). i (6.8). se calculeaz Bd i Hd i se traseaz curba de
demagnetizare Bd = f (Hd).
6. Cmpul coercitiv Hc este cel caluclat cu valoarea curentului demagnetizant Ic
pentru care devia ia aparatului (adic induc ia n magnet) s-a redus la zero.
6.3.5. Curbele produsului (Bd . Hd) = f(Bd) i (Bd . Hd) = f(Hd) se vor trasa
din datele calculate pe baza rezultatelor experimentale ob inute. Rezultate ob inute se
vor trece n tabelul 6.1.
Tabelul 6.1.
Nr. citirii
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.

D
[div]

Bd
[T]

Id
[A]

52

Hd
[Asp/cm]

Bd . Hd
[T.Asp/m]

6.3.6. Ridicarea experimental a curbei produsului Bd Hd = f (Hd).


1. Se remagnetizeaz magnetul prin metoda indicat anterior, se deschide k3,
se trece reostatul Rh2 pe pozi ia de rezisten maxim , se scoate armatura i se trece
comutatorul k2 pe pozi ia de demagnetizare.
2. Se pune comutatorul k1 pe pozi ia b, n acest caz bobina mobil fiind
alimentat cu un curent propor ional cu curentul de demagnetizare Id i deci cu
cmpul Hd:
I1 = k1 Hd [A]
(6.9)
Induc ia n intrefier B0 este propor ional cu Bd
i deci

B0 = k2 Bd [T]

(6.10)

d = k I1 B0 = k k1 Hd k2 Bd = k3 Hd Bd

(6.11)

k3 include toate cele trei constante


Devia ia d este propor ional cu produsul (Bd Hd).
3. Se regleaz curentul Id de la zero pn la valoarea pentru care d este egal
cu zero. Devia ia d se va trece printr-un maxim. Se noteaz Id i d n tabelul 6.2.
Tabelul 6.2.
Nr. citirii
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.

Id

[A]

[ ]

Hd
[Asp/m]

k3

Constanta k3 se determin experimental la valoarea dmax.


La aceast valoare se cite te Id i Hd se trece k1 pe pozi ia a i se stabile te un
curent de 0,03 A n bobina mobil b citindu-se devia ia corespunz toare. Se trece din
nou i pe pozi ia b i se continu lucrarea.

53

Din rela iile 6.4., 6.8. i 6.11. se poate determina constanta k3:
k3 =

d max
d max
=
B d H d 158 10 4 430 I d

(6.12)

6.3.7. Ridicarea curbelor de ntoarcere (de recul)

1. Se remagnetizeaz magnetul cu un curent pn la 10 A, se scoate arm tura i


se repune reostatul Rh2 pe pozi ia de rezisten maxim i redresorul Rh2 la zero.
2. Comutatorul k1 n pozi ia a, se stabile te n circuitul bobinei mobile un
curent de 0,03 A.
3. Se pune k2 pe pozi ia de demagnetizare, se cupleaz redresorul, se nchide
k3 i se cre te curentul de la zero la 1,5 A notnd valorile devia ie d corespunz toare
diferitelor valori ale curentului Id la zero notnd devia iile (ramura BB2B2) i apoi se
cre te curentul pn la 1,5 A (ramura B2B3B).
F r a se ntrerupe se cre te curentul la 3 A (ramura BC). Se scade curentul la
zero treptat i se revine cresc tor la 3 A, descriindu-se un nou ciclu.
n fr it f r a se ntrerupe se cre te curentul Id pn la anularea induc iei
d = 0 (ramura Cd), se scade i se revine cresc tor descriindu-se al treilea ciclu.
4. Se traseaz curbele de recul i dreptele B2B, C2C i D2D constatndu-se c
au aceea i nclinare (pant ).
Tangenta unghiului pe care l fac aceste drepte cu axa cmpurilor Hd reprezint
permeabilitatea reversibil (caracteristic materialului magnetului permanent
rev = tg). Rezultatele ob inute se trec n tabelul 6.3.
Tabelul 6.3.
Nr. citirii
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.

Id
[A]

Hd
[Asp/m]

54

D
[div]

Bd
[T]

rev

Observa ii
Varia ia curentului de magnetizare sau demagnetizare se face ntotdeauna n
acela i sens, f r reveniri (n afara cazului cnd se ridic curbele de recul).
Dac se gre e te, se reia magnetizarea i apoi m sur torile.

Figura 6.1 Curbe caracteristice ale materialelor magnetic dure

mA

K1

220V
~
Rd1

b
b Rh1

b1
R3
A

220V
~
Rd2

K3

K2
Rh2

Figura 6.2 Schema de montaj pentru ridicarea acarcteristicilor magnetului


permanent
55

6.4. PROBLEME DE URM RIT. CONCLUZII

Pe baza rezultatelor ob inute i a diagramelor trasate se va indica materialul


magnetic studiat, comparndu-l cu alte materiale din grupa materialelor tari.
i
Se vor compara datele ob inute pentru (BdHd)max pe cale grafic
experimental .

Bd
A
B3

B2

B1
C3

C2
C1

C
D3

D2

D1

Figura 6.3 Curbe de recul

56

Hd

BIBLIOGRAFIE

1. L.Popescu, Materiale Electrotehnice. Ed. Alma Mater, Sibiu 2003


2. K.Agaston, Materiale electrice i electronice, Editura Universit ii Petru
Maior 2001
3. E.Herlea, A.Munteanu, Materiale electrotehnice-Aplica ii, Universitatea
Transilvania din Bra ov, 2002.
4. V.Chioreanu, Materiale electrotehnice Universitatea Politehnic Timi oara
1996.
5. Brlea N.M.,Semiconductori, Dielectrici i Aplica ii, Ed. Albastr , 2001
6. H.Frohlich, Theory of Dielectrics, Oxford Universitz Press, 1990.
7. Norme generale de protec ie a munciiMinisterul Muncii i Protec iei Sociale;
Ministerul S n t ii 1998
8. Norme Specifice de protec ie a muncii pentru transportul i distribu ia energiei
electrice nr.65/2000 Ministerul Muncii i Protec iei Sociale

57