Sunteți pe pagina 1din 2

Ministerul Finantelor Publice

Directia Generala a Finantelor Publice Vrancea


Adresa: Focsani, B-dul Independentei Nr. 24 Cod postal: 620056
Tel: 0237 / 236.600 Fax: 0237 / 217.266

Preciz ri
privind regimul veniturilor a c ror impunere se realizeaz prin stopaj la surs
Prezentul material se refer la urm toarele venituri ob inute de persoanele fizice :
- venituri din drepturi de proprietate intelectual ;
- venituri din vnzarea bunurilor n regim de consigna ie;
- venituri din activit i desf urate n baza contractelor de agent, comision sau mandat
comercial;
- venituri din activit i desf urate n baza contractelor/conven iilor civile ncheiate potrivit
Codului civil;
- venituri din activitatea de expertiz contabil i tehnic , judiciar i extrajudiciar ;
Obliga iile fiscale ale pl titorilor i beneficiarilor veniturilor men ionate mai sus difer n
func ie de varianta de impunere pentru care opteaz beneficiarul venitului, dup cum
urmeaz :
1) Cu o cot de 10%, prin re inere la surs de c tre pl titorul de venit, conform art. 52
din Legea nr. 571/2003 privind Codul fiscal, cu modific rile ulterioare
n acest caz, pl titorul de venit re ine cota de 10%, o declar n formularul 100
Declara ie privind obliga iile de plat la bugetul de stat i anual, pn n ultima zi a lunii
februarie a anului urm tor celui n care a pl tit venitul, depune declara ia informativ cod 205.
Beneficiarul de venit are urm toarele obliga ii:
- nregistreaz contractul/conven ia civil la organul fiscal de domiciliu;
-depune anual, la organul fiscal de domiciliu, pn la data de 15 mai a anului urm tor celui de
realizare a veniturilor formularul 200 Declara ie privind venitul realizat;
- achit diferen a de impozit pe venit rezultat n urma deciziei de impunere anual emis de
organul fiscal, dac este cazul ;
- se inregistreaz obligatoriu la Casa judetean de asigur ri de s n tate pentru plata
contribu iei conform Legii nr. 95/2006 privind reforma n s n tate, cu modific rile ulterioare.
Pl titorul venitului are urm toarele obliga ii:
- calculeaz , re ine i vireaz la bugetul statului impozitul de 10%;
- declar impozitul re inut n formularul 100Declara ie privind obliga iile de plat la bugetul
statului la termenele prev zute de Ordinul pre edintelui ANAF nr. 101/2008, cu modific rile
ulterioare, n func ie de forma de organizare a activit ii pl titorului de venit. Impozitul se va
eviden ia la rndul corespunz tor din formular.
- anual, pn n ultima zi a lunii februarie a anului urm tor celui de realizare a venitului va
depune la organul fiscal teritorial unde este nregistrat ca pl titor de impozite i taxe,
formularul 205Declara ie informativ privind impozitul re inut pe veniturile cu regim de
re inere la surs , pe beneficiari de venit. Natura veniturilor bifate n acest formular trebuie s
coincid cu cele din formularul 100, iar sumele cumulate din formularul 205 trebuie s fie
egale cu sumele din formularul 100.

2) Cu o cot de 16%, prin re inere la surs de c tre pl titorul de venit, conform art.78
din Legea nr. 571/2003 privind Codul fiscal.
Pentru aplicarea acestei
modalit i de impunere, in momentul incheierii
contractului/conven iei, beneficiarul de venit trebuie s opteze n scris pentru re inerea cotei
de impozit de 16%.
n acest caz, pl titorul de venit are acelea i obliga ii ca la punctul 1), cu deosebirea c re ine
impozitul in cot de 16% si nu de 10%, iar n formularele 100 i 205 l va nregistra la Alte
venituri.
Deoarece n acest caz impozitul pe venit este re inut in totalitate de pl titorul de venit
(impozitul fiind final), beneficiarul de venit nu mai este obligat s nregistreze contractul la
organul fiscal de domiciliu.
Referitor la plata contribu iei aferent
bugetului asigur rilor sociale de s n tate,
beneficiarul de venit datoreaz aceast contribu ie doar dac nu mai ob ine alte venituri
pentru care deja achit aceast contribu ie( de ex.: venituri din salarii, venituri din activit i
independente, venituri din agricultur , indemniza ii omaj, venituri din pensii).