Sunteți pe pagina 1din 5

FIA DISCIPLINEI

1. Date despre program


1.1. Instituia de nvmnt
superior
1.2. Facultatea
1.3. Departamentul
1.4. Domeniul de studii
1.5. Ciclul de studii
1.6. Programul de studii/
Calificarea
1.7. Limba de studiu

Academia de Studii Economice din Bucureti


Relaii Economice Internaionale
Relaii Economice Internaionale
Economie i afaceri internaionale
Licen
Economie i afaceri internaionale
Romn

2. Date despre disciplin


2.1 Denumirea
Finane Corporative Internaionale
disciplinei
2.2 Titularul/titularii
costea_munteanu@yahoo.com
Prof.univ.dr.Constantin
activitilor de curs
Munteanu-Gurgu
2.3 Titularul/titularii
activitilor de seminar
2.4 Anul de
3
studiu
2.8. Numrul de
credite ECTS

Prof.univ.dr.Constantin
Munteanu-Gurgu
2.5
Semestrul
3

2.6 Tipul de
evaluare

costea_munteanu@yahoo.com

Examen
scris

2.7 Regimul
disciplinei

A/S

3. Timpul total estimat (ore pe semestru al activitilor didactice)


3.1 Numr de ore pe sptmn
4
din care:
2
3.2 curs
3.3 seminar/laborator
3.4 Total ore din planul
42
din care:
28
de nvmnt
3.5 curs
3.6 seminar/laborator
3.7. Total ore de studiu pe semestru(numr ECTS * 25 ore)
3.8. Total ore studiu individual(3.7. 3.4.)
Distribuia fondului de timp de studiu individual
Studiul dup manual, suport de curs, bibliografie i notie
Documentare suplimentar n bibliotec, pe platformele electronice de specialitate i pe teren
Pregtire seminarii/laboratoare, teme, referate, portofolii i eseuri
Tutoriat
Examinri
Alte activiti...................................
4. Precondiii (acolo unde este cazul)
4.1. de curriculum
Finanele ntreprinderii

1
14
75
19
ore
10
2
3
1
3
-

4.2. de competene

Utilizarea curent a instrumentarului matematic

5. Condiii (acolo unde este cazul)


5.1. de desfurare a cursului
5.2. de desfurare a
seminarului/laboratorului

Prelegerile se deruleaz n sli cu echipament de


predare multimedia

Competene
transversale

Competene profesionale

6. Competenele specifice acumulate

7. Obiectivele disciplinei (reieind din grila competenelor specifice acumulate)


7.1 Obiectivul general al
Dezvoltareaaptitudinilor de analiz a proiectelor de
disciplinei
investiii internaionale
7.2 Obiectivele specifice
C1.2Aplicarea de metode, tehnici i instrumente de studiere,
adecvate scopului observrii diferitelor tipuri procese i fenomene
de schimburi de bunuri sau servicii
C7.1 Definirea conceptelor, tehnicilor, mecanismelor i
instrumentelor specifice dimensiunii financiare a afacerilor
internaionale
C7.3 Aplicarea conceptelor, tehnicilor, mecanismelor i
instrumentelor specifice dimensiunii financiare a afacerilor
internaionale
C7.4 Utilizarea de criterii i metode de selectare a tehnicilor,
mecanismelor i instrumentelor specifice dimensiunii financiare a
afacerilor internaionale
C7.5 Proiectarea de variante decizionale aferente dimensiunii
financiare a afacerilor internaionale

8. Coninuturi
8. 1 Curs
Curs introductiv: Prezentarea obiectivelor disciplinei
i a competenelor dobndite ca rezultat al nvrii,
precizarea metodelor i instrumentelor de lucru,
precum i a cerinelor i standardelor de evaluare pe
parcursul studiului. De asemenea, sunt prezentate
criteriile de evaluare a disciplinei.
Modelul financiar al firmei; Principiul echivalenei
dintre ctigul cerut de investitor i costul procurrii
capitalui de ctre firm.
Calculul ctigului cerut de investitor, pe tipuri de
investitori: creditorul bancar; creditorul obligatar;
acionarul preferenial; acionarul comun.
Calculul costului procurrii capitalului pe tipuri de
capital atras: capitalul de mprumut (creditul bancar;
creditul obligatar); capitalul hibrid/preferenial
(aciunea preferenial); capitalul propriu (aciunea
comun)
Calculul ctigului proiectului de investiii fr i cu
luarea n considerare a valorii temporale a banilor.
Variantele extins i restrns de calculare a valorii
actualizate nete (VAN) a unui proiect de investiii.
VAN pozitiv ca msur a valorii create de proiectul
investiional pentru acionarii firmei. Specificul
calcularii VAN pentru un proiect de investiii strine
directe (ISD) realizat de o corporaie transnaional
(CTN).
Problema integral Xebec interpretarea i
sistematizarea datelor generale ale enunului
Problema integral Xebec estimarea fluxurilor de
numerar iniiale ale proiectului (privite din perspectiva
filialei)
Problema integral Xebec estimarea fluxurilor de
numerar operaionale nete ale proiectului (privite din
perspectiva filialei)
Problema integral Xebec estimarea fluxurilor de
numerar terminale de dezinvestire ale proiectului
(privite din perspectiva filialei) - (I)
Problema integral Xebec estimarea fluxurilor de
numerar terminale de dezinvestire ale proiectului
(privite din perspectiva filialei) - (II)
Problema integral Xebec estimarea fluxurilor de
numerar ale proiectului ce se remit societii-mam
Ajustarea la risc a fluxurilor de numerar aflate la
dispoziia societii-mam

Metode de
predare
Prelegerile
utilizeaz suport
Power-Point,

Recomandri pentru
studeni

Prelegerile
utilizeaz suport
Power-Point,
Prelegerile
utilizeaz suport
Power-Point,
Prelegerile
utilizeaz suport
Power-Point,

Prelegerile
utilizeaz suport
Power-Point,
Prelegerile
utilizeaz suport
Power-Point,

Prelegerile
utilizeaz suport
Power-Point,
Rezolvare la tabl
Rezolvare la tabl
Rezolvare la tabl
Rezolvare la tabl
Rezolvare la tabl
Rezolvare la tabl

Calculul VAN al proiectului de ISD


Rezolvare la tabl
Bibliografie
1. Obligatorie
Munteanu, C., Horobe, Al, (2005), Finane transnaionale, Bucureti, Ed. All Beck.
Shapiro, A. (2009), Foundations of Multinational Financial Management, New York,
John Wiley&Sons.
2. Facultativ
Eitmann, D., Stonehill, A., Moffet, M. (2007), Multinational Business Finance, Boston,
Pearson/Addison-Wesley.
Brigham, E.F. (2001), Intermediate Financial Management, Chicago,Dryden Press.
Brealey, R.A. (2006), Principles of Corporate Finance, New York, McGraw-Hill.
8. 2 Seminar/laborator
Recomandri pentru
Metode de lucru
studeni
(1)Costul de oportunitate; Valoarea temporal a
banilor (I)
(2) Valoarea temporal a banilor (II)
Aplicaii
(3) Criterii de evaluare a proiectului internaional de
Aplicaii
investiii (VAN; IP; RIR)
(4) Costul mediu ponderat al capitalului
Aplicaii
(5) Estimarea fluxurilor de numerar relevante pentru
Aplicaii
proiectul internaional de investiii (I)
(6) Test
Aplicaii
(7) Estimarea fluxurilor de numerar relevante pentru
Aplicaii
proiectul internaional de investiii (II)
Bibliografie
1. Obligatorie
Munteanu, C., Horobe, Al, (2005), Finane transnaionale, Bucureti, Ed. All Beck.
Shapiro, A. (2009), Foundations of Multinational Financial Management, New York,
John Wiley&Sons.
2. Facultativ
Eitmann, D., Stonehill, A., Moffet, M. (2007), Multinational Business Finance, Boston,
Pearson/Addison-Wesley.
Brigham, E.F. (2001), Intermediate Financial Management, Chicago, Dryden Press.
Brealey, R.A. (2006), Principles of Corporate Finance, New York, McGraw-Hill.
Halpern, P., Weston, J.F. (1998), Finane Manageriale, Editura Economic, Bucureti
9. Coroborarea coninuturilor disciplinei cu ateptrile reprezentanilor comunitii
epistemice, asociaiilor profesionale i angajatori reprezentativi din domeniul aferent
programului
Discutarea coninutului disciplinei i a cerinelor aferente acesteia cu specialiti n domeniu din
mediul academic-universitar (cadre didactice i cercettori de alte universiti din ar i din
strintate) i din mediul privat (reprezentani ai mediului de afaceri).

10. Evaluare
Tip activitate

10.1 Criterii de evaluare

10.2 Metode de evaluare

10.3
Pondere din
4

nota final
10.4 Curs

Nu se face evaluare
Teme

Evaluarea cunotinelor teoretice i


practice prin rezolvarea de
exerciii i probleme
10.5
Test
Evaluarea cunotinelor teoretice i
Seminar/laborator
practice prin rezolvarea de
exerciii i probleme
Prezena activ
Participare la rezolvarea
aplicaiilor
10.6. Evaluarea
Examen scris
Rezolvarea unei probleme
final
integrale
10.7. Modalitatea de notare (calificativ sau not): Note (de la 1 la 10)
10.8. Standard minim de performan:

18%

22%

5%
55%

Nota din examen s fie minim 5 din 10.