Sunteți pe pagina 1din 8

LeciaII

Structirialgebrice

Relaiebinar
OrelaieRntrectedouelementealeuneimulimiXsenumeterelaiebinarn
X.
xRy exprimcelementul x este nrelaia R cuelementul y. R esteprindefiniie
reflexivdacxRxxdinX,simetricdacxRyyRxx,ydinX,tranzitivdacxRyi
yRzxRzx,y,zdinX.
Relaiedeechivalen
FieXomulime.
O relaie binar R n X, reflexiv, simetric i tranzitiv, se numete relaie de
echivalen.
nacestcaz, xRy senoteazngeneral xy iprindefiniie x este echivalent cu y.
Mulimea a
:={xX: xa} se numete clasa de echivalen a lui a, un element
oarecare din a
este un reprezentant al acesteia. Evident a a
i astfel X

x .

xX

i deasemeni x y x y . Lund cte un element din


Avem xy x y
fiecareclasdeechivalen,seobineprindefiniieun sistemcompletdereprezentani
pentruR.
Exemplul1.RelaiaRnXaRbcnda=besteorelaiedeechivaleni x
={x}
xdinX.
MulimeaX/R:={ x
:xX}aclaselordeechivalensenumetemulimeactiar
aplicaia:XX/R,(x)= x
surjeciacanonic.
Relaiedeordine
OrelaiebinarnmulimeaXsenumeterelaiedeordinedac,x,y,zdinX,
1x=yxyiyx;
2xyiyzxz.
yxnseamnxy.Situaiaxyixysedesemneazprinx<ysaupriny>x.Prin
definiieaminoreaz(resp.minoreazstrict)pebiarbmajoreaz(resp.majoreazstrict)
pe a cnd a b (resp. a < b).Elementele u i v din X senumesc comparabile cndfie
uv,fieuv.
Omulimenzestratcuorelaiedeordinesenumetemulimeordonat.Omulime
ordonat, ncare oricare dou elementesunt comparabile, esteprindefiniie mulime
totalordonat.
Exemple2.RelaiabinarnmulimeaXxycndx=yesteorelaiedeordine
numittrivial.
3.RelaiabinarnmulimeaP (X)aprilorluiXABcndABesteorelaie
15

deordine.
4.Fie X mulimei Y mulimeordonat.Relaiabinarnmulimea F (X;Y)a
aplicaiilorluiXnYfgcndf(x)g(x)xdinXesteorelaiedeordine.
FieXmulimeordonatia,bdinX.
{xX:axb}
{xX:a<x<b}
{xX:ax<b}

not

[a,b]intervalulnchisdeextremitia,b,ab,

(a,b)intervaluldeschisdeextremitia,b,a<b,

not
not

not

[a,b),a<b,{xX:a<xb}
(a,b],a<b.

FieXmulimeordonatiApartealuiX.Unelementx0dinAcuproprietateax0x
(resp.x0x) xdinAsenumetecelmaimicelement(resp.celmaimareelement)allui
A.
Exemplul5.nmulimeaP (X)aprilorluiXordonatprinincluziune,iXsunt
respectivcelmaimicicelmaimareelement.
Unelement u din A senumeteelementminimal (resp. elementmaximal)allui A,
dacnuexistvreunelementxnAastfelnctx<u(resp.x>u).
Exemplul 6. n mulimea P *(X) a prilor nevide ale lui X nevid ordonat prin
incluziune,{x}este,xdinX,elementminimalalluiP *(X).

Grup
Omulimenevid G nzestrat cuolegededecompoziieasociativ,careadmite
element neutru i fa de care orice element este simetrizabil este grup. Grupul este
comutativ(sauabelian)daclegealuidecompoziieestecomutativ.
Fie G un grup (n notaie multiplicativ) i H o parte nevid a acestuia. H este
def
subgrupalluiG x,yH,xyHiy1H.SenoteazHG.
Proprietiechivalentedesubgrup.HG1ox,yH,xy1H;sau2oeHi
(H,)grup;sau3o(cndHestefinit)x,yH,xyH.
Sndesemneazgrupulpermutrilormulimii{1,2,...,n}.
Ordinulunuigrupfinitesteprindefiniienumrulelementeloracestuia.
def
Fie G grup i H subgrup. Relaiabinar n G ab
a1bH este orelaie de

echivalen (abba deoarece b1a=(a1b)1H etc.,vezi relaiedeechivalen


).Cuma1bHbaH,avem a
=aH(clasderesturilastngaaluiGdupH).
aHesteechipotentcuHcciaplicaiauaualuiHnaHestebijectiv.Relaiabinar
nGab def ba1Hestedeasemeniorelaiedeechivalen,ba1HbHa,

deci a
=Ha(clas de resturi ladreapta alui G dup H), Ha i H sunt echipotente.
Mulimeaclaselorderesturilastngafiindechipotentcumulimeaclaselorderesturila
dreapta(amndoufiindechipotentecu H;dealtfelaplicaia :(aH)==Ha1,corect
definit cci aH=bHHa1=Hb1 deoarece a1(b1)1=a1bH, este bijectiv cci
(aH)=(bH)Ha1=Hb1aH=bHetc.),ncazulcndelesuntfinite(ceeacese
ntmpl,depild,cnd G este finit),numrul elementelor fiecreia este prin definiie
indiceleluiHnG.
16

Exemplul1.IndicelenSnalsubgrupuluialternAn(mulimeapermutrilorpare)este2
(produsuladoupermutripareresp.impareestepermutareparetc.).
TeoremaLagrange.FieGgrupfinitdeordinn,Hsubgrupdeordinhiindicek.
Atunci n=hk .
ntradevr,ccidepild G=
sunt

aH idouclasederesturilastngadiferite

a G

disjuncte.
2.1 Corolar. Ordinul unui subgrup al unui grup finit este divizor al ordinului
grupului.
Grupciclic
Grupul G se numete ciclic dac exist un element a n G cu proprietatea
G={am:mZ}.aesteprindefiniieunelementgenerator.nacestcaz,oricesubgrupH
alluiGestetotciclic.ntradevr,cndH{e},eunitatealuiG,seconsidernumrulq
celmaimicdintreexponenii>0(exist!)aielementelorluiHiatunci,oricarearfi am
din H,dac r esterestul lui m modulo q, am=aqs+r,deci ar=amaqsH i r=0(r>0
impliccontradicie,deoarecer<q),Hesteciclicdeelementgeneratoraq.
Exemple2.GrupuladitivZesteciclicdeelementgenerator1.
3.GrupulmultiplicativUnaldeterminrilorlui n 1 esteciclicdeelementgenerator
cos

2
n

i sin

2
n

(formulaMoivre!).AcestexempluaratcpentrufiecarendinNexistun

grupciclicdeordinn.
Ordinulunuielement
FieGgrupiaunelementdinG.Multipliiam,mparcurgepeZ,ailuia(careevident
formeaz unsubgrup ciclicallui G)fiesunt toidiferii, inacest caz prin definiie
ordinul lui a este +, fie nn N cu proprietatea an=e, e unitatea lui G(am=
=aqamq=eiaqm=e),dacpestecelmaimicdintreacestea,prindefiniieordinullui
aestep(depild,ncazulunuigrupfinit,oriceelementareunordinfinit).Elementelee,
a, a2, . . . , ap1 sunt diferite (dac prin absurd ai=aj, 1i<j<p, atunci aji=e iar
0<ji<p,contradicie)iprintreeleseafloriceam,mZ(rrestulluimmodulop
am=apq+r=ar).Astfelsubmulimea{e,a,a2,...,ap1}esteunsubgrupciclicalluiGcu
pelemente.
2.2FormulaFermat.DacnesteordinulgrupuluifinitG,atuncixn=e,eunitatealui
G,xdinG.
ntradevr,pfiindordinulluix,avemnp.
nsfrit,dac am=e, a elementdingrupul G, e unitatealui G i m din Z,atunci
mp,pordinulluia(restulluimmodulopesteafortiori0).nnotaieaditiv,ma=0
mp.
Omomorfismdegrupuri
17

Aplicaia f a grupului G n grupul G' se numete omomorfism (monomorfism,


epimorfism,izomorfism automorfism ncazul G=G' cnd f esterespectivinjectiv,
surjectiv,bijectiv)dacf(xy)=f(x)f(y),xiydinG.eie'fiindunitileluiGiG',
f(e)=e' [cci e' f(e)=f(e)=f(e2)=f(e)f(e), simplificare cu f(e)] i deci
(f(x))1=f(x1) x din G. f este injectiv f1({e'})={e}: necesar cci f(e)=e';
suficient cci dac f(a)=f(b), atunci e'=f(a)(f(b))1=f(a)f(b1)= f(ab1), deci
ab1=e,a=b.
Ungrupciclic G,dacesteinfinit,esteizomorfcugrupuladitiv Z(afiindelement
generatorpentruG,aplicaiamamesteunizomorfismalluiZpeG)iardacestefinit
de ordin n>1, este izomorf cu grupul multiplicativ Un al determinrilor lui n 1 (ak
cos

2 k
n

i sin

2 k
n

,0k<n,esteunizomorfismalluiGpeUn).

Inel
Omulime A. nzestrat cu dou legi de compoziie " + " i" ",fa de prima
formndgrupabelianiaradouafiindasociativi"nmulirea"estedistributivfade
"adunare",formeaz inel.Inelul este unitar (sau cuunitate)dac " "admiteelement
neutru.Inelulestecomutativ,dacnmulireaacestuiaestecomutativ. InelulAadmite
divizoriailuizerodacexistx,y0(elementulneutrualadunarii)dinAa..xy=0.xi
ysenumesc divizoriailuizero.Dacinelul A nuadmitedivizoriailuizerosenumete
inel integru sau domeniu de integritate. O parte nevid A' a lui A este subinel dac
formeazinelfadeoperaiileluiA.
Omomorfismdeinele
Aplicaia f a inelului A n inelul A' se numete omomorfism (monomorfism,
epimorfism,izomorfismautomorfism ncazul A=A'cnd f esterespectivinjectiv,
surjectiv,bijectiv)dacf(x+y)=f(x)+f(y)if(xy)=f(x)f(y),xiydinA.festeun
omomorfismunitarcnd,nplus,AiA'avndunitileeie',f(e)=e'.

Corp
(K,+,),inelncare""admiteelementneutruioriceelement0estesimetrizabil,
estecorp.Dac""estecomutativ,corpulestecomutativ.Uncorpnuaredivizoriailui
zero.
Omomorfismdecorpuri
FiefunomomorfismalcorpuluiKncorpulK'.nacestcaz,sauf(x)=0xdinK,
saufesteinjectiv.ntradevr,daca,bnK,abiarf(a)=f(b),atuncif(u)=0,unde
u=ab,cumu0,u1iavemxdinKf(x)=f(xuu1)=f(x)f(u)f(u1)=0.
Caracteristicaunuicorp
18

Fie K uncorpi a, b elemente 0din K.Avem ma=0mb=0 m din Z,cci


ma=0(ma)(a1b)=0idecimb=0etc.,prinurmareaibau,ngrupuladitivalluiK,
acelai ordin.Fieatunci n ordinul,ngrupul aditivallui K,alelementelor 0din K.
CaracteristicapaluiKesteprindefiniieegalcu0cndn=iesteegalcuncnd
n<.naldoileacaz, p>0,nfapt p>1cci1ee0, e unitatealui K.Depild,
corpurileC,R,Qaucaracteristica0,pecndoricecorpfinitare,afortiori,caracteristica
>0(caracteristicpozitiv).
2.3Caracteristicapozitivpaunuicorpesteunnumrprim.
Fieprinabsurdp=rs,1<r<pi1<s<p,atunci,efiindunitateacorpului,0=
=pe=(rs)e=(re)(se), deci de pild, re=0 (corpul nu are divizori ai lui zero),
contradicie.
2.4Corolar.pfiindcaracteristicpozitiv,(ab)p=apbp.
k

ntradevr,ccipentruk=1, p 1 C p p .
InelulZp
Fiemnumrnatural.SeconsidernmulimeaZrelaiadeechivalenab(m)(a
congruentcubmodulom) def abm.

2.5abmrestulluiamodulom=restulluibmodulom.
a=ma1+r', 0r'<m, b=mb1+r'', 0r''<m i, n ipoteza r'r'', ab=
=m(a1b1)+(r'r''),0r'r''<m,deundeconcluzia.
2.6Dacresterestulluiamodulom,atunci={km+r:kZ}i a
r .
={xZ:xa(m)}(1,1,relaiedeechivalen)iarxa(m)x=km+r,k
dinZ(3.5)etc.
Claseledeechivalen,aparcurgepeZ,senumescclasederesturimodulom.Ele
coincidcuclaselederesturi,lastngailadreapta,alegrupuluiaditivZdupsubgrupul
{km:kZ}.
2.7Corolar.Claselederesturimodulomsunt 0
, 1
, . . . , m 1 .
2.7poatefienunatiaa
0,1,2,...,m1formeazunsistemcompletdereprezentani.
Remarcm c pentru m impar 0, 1, 2,. .. ,

m 3
m 1
formeaz de
,
2
2

asemeniunsistemcompletdereprezentani(reziduurilemodulom)iarpentrumpar0,1,
2,...,

m4
m2 m
auaceeaiproprietate(reziduurilemodulom).
,
,
2
2
2

2.8 ab(m) i cd(m)a+cb+d(m)i acbd(m). acbc(m) i (c,m)=


=1ab(m).
Prima afirmaie. abm i cdm(a+c)(b+d)m i acbd=(a
b)c+b(cd)metc.
Se consider n mulimea Zm a claselor de resturi modulo m operaiile binare
19

def def

def

ab ,definiiicorecteconformcu3.8,ifadecareformeaz
a b a b, ab

inelcomutativunitar(elementulneutrualadunriieste 0 , a a ,unitateanmulirii

, a ( b c ) a b c a ( b c ) ab ac a b a c ).
este1

2.9Teorem.InelulZpestecorpcndinumaicndpestenumrprim>1.
Necesar. p>1ccioricecorparecelpuindouelemente.Dacprinabsurd p=
,contradicie,ncorpnuseafl
=rs,1<r<pi1<s<p,atunci r 0, s 0 i r s 0
divizoriailuizero.Suficient.Z2fiindcorp,seconsiderp>2iurmeazaartacorice
esteinversabil.1
fiindinversabil,fielcu1<l<p.nirul l ,2l,3l,...,
element 0

(prinabsurd)daridiferiintreei(jl=klcu1<j<k<
(p1)ltoitermeniisunt 0
p prim

<p(kj)lp fiekjp,fielp,contradicienambelecazuri)iastfelcel
.
puinunulesteegalcu1
2.10Corolar.InelulZmaredivizoriailuizeromnuesteprim.
Necesar. n acest caz definiia impune m>1 i cum Zm nu este corp cci are
m
r s
divizoriailuizero,mnuesteprim.Suficient.m=rs,1<r<m,1<s<m 0

iar r 0, s 0 .
2.11TeoremaFermat.pfiindnumrprim>1,m0(p)mp11(p).
0 , m
seaflngrupulmultiplicativalcorpului Zp careare p1
Deoarece m
p 1
p1
elementei,conformcu3.2, m

1 ,adicm 1(p).
2.12TeoremaWilson.pfiindnumrprim,(p1)!+10(p).
cucoeficienii dincorpul comutativ Zp
Seconsiderpolinomul P(X)=Xp11

,...,p1,seaplicultimaformul
(p>1).Conformcu2.2,rdcinileluiPsunt 1, 2
2
...p1 (p1estenumrpar!),deundeconcluzia.
Vieta,1
1
nncheiereenunuricevorfolosilanumereleFibonacci.
Fiemnumrnaturalimparnedivizibilcu5.mestedeforma10s+1,10s+3,10s+7
sau 10s+9, sZ+ [m impar, m5, m10, m=a010n+a110n1 an110+ an
(scriereanbaza10,deci0<a0<10,0ak<10,k=1, n )an=1,3,7,9].Seiairul
(4)5,25,35,...,
(are

m 1
2

m 3
2

5,

m 1
2

5 (m3)

termeni)iseconsiderirulcorespunztor,
(5)l1,l2,...,

l m 1
2

alreziduurilormodulomcucaresuntcongruenitermeniidin(4).Sepoateafirma
2.131Dacm=10s+1,sN,(5)prezintsuccesiuneastermeni>0,stermeni<
0,stermeni>0,stermeni<0,stermeni>0;
2Dacm=10s+3,sN,(5)prezintsuccesiuneastermeni>0,stermeni<0,s
termeni>0,s+1termeni<0,stermeni>0;
3 Dac m=10s+7, sN, (5) prezint succesiunea s termeni >0, s+1 ter
20

meni<0,s+1termeni>0,stermeni<0,s+1termeni>0;
4 Dac m=10s+9, sN, (5) prezint succesiunea s termeni >0, s+1 ter
meni<0,s+1termeni>0,s+1termeni<0,s+1termeni>0.
1 Termeniiirului(4)seobindintermenulgenerator5k lundsuccesiv k=1,
2,...,

m 1
(=5s),astfelccelecincigrupedetermeniconsecutividinenunrezult
2

aa:1ks, s<k2s,2s<k3s,3s<k4s,4s<k5s.Cnd1ks,avem5

m 1
,decireziduurilecorespunztoaredin(5)suntchiar5 k,k=1, s ,toate>0.
2
m 1
Trecemlagrupaadoua.Deoarece 5 (s+1)>
,reziduulcucareestecongruent
2
5k

5(s+1)seaflprintre 1,2,...,5s,aceastaeste5s+4,evident<0.Presupunnd
s>1,urmtorulreziduudin(5)esteacelacongruentcu5 (s+2),decieleste(5s+4)+5
[=5(s1)+4]ideci<0,etc.,ultimulreziduudingrupaadouaeste5s+4+5(s1)
= 1<0etc.iconsiderm craionamentulafostdusdestuldedepartepentruaopri
expunerea.
2.14 Fie p numr prim. Dac p=5l1, lN, atunci
p=5l2,lN,atunci

p 1

1p iar dac
5 2

p 1

+1p.
5 2

51r1(p), 252r2(p), . . . ,

p 1
5 p 1 rp 1 ( p) , unde krk, k=
2
2

p 1 sunt reziduuri modulo p cu r >0iar =1.Prin nmulire seobine (6)


k
k
1,
2

p 1
1
!5 2

p 1
2

p 1
2

k rk ( p)

. Ori rk, k=1,

k 1

p 1
sunt >0 i
2

, p ) 1
diferiidoictedoi(prinabsurd: rk= rl5k5l(p) ( 5
kl(p),

contradiciedeoarece0<klp1,0<k+lp1),prinurmareeisunt1,2,...,

p 1
2

ntr'oanumitsuccesiuneicumfiecaretermenesteprimcup,n(6)sepoateface

simplificarea (2.8), astfel c (7)

p 1
2

p 1
2

k ( p)

. Dac p=5l1, atunci

k 1

p=10s+1saup=10s+9,sN(p1=5ll=2k,k1,deoarecep1estepar,
rezultp=10k+1saup=10k1=10(k1)+9,k1>0,pfiindimpar)2.13aratc
nmembrulaldoileadin(7)numrulfactoriloregalicu1estepariardac p=10l2,
atunci p=10s+3saup=10s+7,sZ+(p2=5ll=2k+1,k0,deoarece p2
esteimpar,rezult p=10k+52, k0),3.13indicla(7)unnumrimpardefactori
egali1(cnds=0,p=3saup=7,5+16i53+17)etc.
21

22