Sunteți pe pagina 1din 25

Martian Cotrau, Lidia Popa, T. Stan, N. Preda, Maria KincsesAjtay- TOXICOLOGIE, Ed. Didact.

Si Pedag, Bucuresti, 1991;


M-me A. Steenhaut ECOTOXICOLOGIE, Universitate Libre de Bruxelles, Institute for
Environmental Management and Physical Planning,2005;

C. BANU SUVERANITATE, SECURITATE SI SIGURANTA


ALIMENTULUI, ED. ASAB, 2007;
C. BANU CALITATEA SI ANALIZA SENZORIALA A
PRODUSELOR ALIMENTARE, ED. AGIR, 2007;
Rodica Cuciureanu CHIMIA SI IGIENA MEDIULUI SI
ALIMENTULUI, Metode de analiza, Ed. Gr. T. Popa, 2003;

ECOLOGIA

grecesc "OIKOS " casa

grecesc " LOGOS " stiinta

" Stiin taca r ese o cu p acu stu d iu in


l te r a ctiu
n ii
o r g a n ismeel vii
d in tr e
me d iu llo r d e via ta "

"TOXICON" " TOXON" sageata


TOXICOLOGI A
" LOGOS" stiinta

" Stiintacar ese ocupacu studiulefectelortoxicelor


bioticesau abiotice
(xenobioti ce)din or ganismevii"

OBIECTIVELE TOXICOLOGIEI

o r ig in ii

fizico ch imice

p r o p r ie tailo

t r

b io lo g ice

stu d iulme ca n ismuul i d e a ctiu n e


a T O XICEL O R

izo la r e

re
me to d e lo rd eid e n tifica

d o za r e

me to d e lo rd e a n ih ila r e

T OXICON T OXON

sageata

" Substanta( otrava)car e exercitatoxicitate


"

to xicee xo g e n e (XE NO BIO T ICE) e xointoxicatie


" Sta r ep a to lo g ica
"
to xicee n d o g e n e autointoxicatie

INT OXICATAI T OXICOZ A


T OXIEM IA star eapatologica acumular esangea unuitoxic
T OXIINF ECT
IA star eapatologica toxinebacter iene
XENOS strain
XENOBIOTIC
BIOS viata

RAmURile
toxicologiei

OBIECTIVE

CHIMICA

Analiza chimica subst anorg, org, biologice toxice

ANALITICA

Metodologia de investigatie a toxicelor

CLINICA

Efectele toxicelor asupra organismelor vii

DIAGNOSTICA si
PROFILACTICA

Diagnosticarea si prevenirea intoxicatiilor

MEDIULUI
AMBIANT

=Ecotoxicologia, T. industriala, T. alimentului, T.


fibrelor textile (in, canepa, bumbac), T. acvatica

JUDICIARA

=T. medico-legala (implicatiile judiciare ale


producatorilor si utilizatorilor de toxice)

EXPERIMENTALA

Studiul efectelor toxice pe animale de laborator

ALTERNATIVA(in vitro

Studiul ef toxice pe culturi de celule,


bacterii,virusuri

GENETICA

Studiul influentei toxicelor asupra genomului

10

FITOTOXICOLOGIA

Studiul toxicelor ce provin din plante(fitotoxine)

TOXICITATEA si FACTORII
DETERMINANTI

SUBSTANTA

gaz

AGREGARE
amorfa
solide

marime particule

STAREA DE

de partiti
e"
SOLUBILITATE "coeficient

I - III(apa,
alcool)
coefmic

9
clase
ef mediu,
TOXICITATE MARE
IV - VI(eter)co

coefmic

VII - IX(benzen)

STAREA DE IONIZARE(i onizarea absorbtia )

CONCENTRATIA(concent ratia toxicitatea )


DOZA ( cantitatea
de S careproduce
unanumitefecttoxic

masacorporala)

DL
doza care produce efect letal la 50%
50

din populatia studiata

APRECIEREA ECOTOXICOL OGICA a sub sta ntel


or
DL50 si DL5090
IC INDICE DE CRONICITAT E
DL50
IC
1
DL5090
CLASIFICAREA SUBSTANTELOR FUNCTIE DE IC

Valaorea IC

Tipul substantei

>2

S. bioacumulativa

<2

S. bioneacumulativa

Clasificarea substantelor in functie de toxicitate (Solcan,


2006)

CATEGORIA

DL50(mg/Kg)

Exemple

Extrem de toxice <1

Cianuri, aconitina,
stricnina

Foarte toxice

1-50

Paration, Metilparation

Moderat toxice

50-500

Nitrati, Me grele

Slab toxice

500-5 000

Triclorfon, Clortion

Practic netoxice

5 000-15 000

Aditivi furajeri (NaCl)

Practic lipsite de >15 000


nocivitate

Substante
neabsorbabile

ORGANISM

r tia n a to mice
(r u me g a to ar e le r e ziste n te
)
SPECIA p a r ticu laita

p e r fe ctioante se n sib ile

RASA r u stice r e ziste n te

co p iisi b a tr a n i se n sib ili


VARST A

a d u lti r e ziste n ti
M ASA PO NDERAL A to xicita te
a

i b o la n ii M r e ziste n tala Pa r a tio n


SEXUL h o r mo n(So

Alti FACTORI
ST AREADE SANAT AT E

REGIM ULAL IM ENT AR


F ACT ORIINDIVIDUALI

ABSORBTIA

Cia n u r i

;
p tii: Nico tin a
CAVIT AT E BUCAL A r e d u sa Exce

Alco o l

t r ans f or ma
PREST O M ACE n u la ;Exce p tie: NH

r e UREE
3

mica (p H a cid io n iza r e )

ST
O
M
AC

b
u
n
a
:
S.
a
cid
e
(b
a
r
b
itu
r
ice
a
,
lco
o
l)

e
g r a d u ld e p le n itu d in

d ifu ziesimp la

S.
h
id
r
o
so
lb
d
ifu
zie
me
d
ia
ta

(simp o r t)

C H I LO M I C RNOI LO R
INT
EST
IN

ma
r
e

so
lu
b
il
S.
lip
o
slb

S.d
e
te
r
siv
e

T AG AG F L Ch lib e r ,e ste r if

g a ze

ma r ep t
p
u
lb
e
r

a
e
r
o
so
li

va p o r i

str a n u t,tu se ,d isp n e e


L O CAL
s e d e mp u lmo n a r
b r o n h o sp am,

T O XI C O D I NM
AI E
EC D E AC T I U N E)
(M

SIST EM IC
(co r d sta n g cir cu l.g e)n M O ART E


Orgaclorurate

buna pt S liposolubile Organofosforice


U nguentecu H g,I

leziuni

mica pt S.hidrosolubile;Exceptie plagi


dermatite

RAPIDA
ce a ma i
A in to xica itise ve r e
PERICUL O AS

CIRCULATIA
S. absorbite digestiv

FICAT

CIRCULATIA

r e sp ir a t

S. a b so r b ite
tr a n scut
parent

CIRCULATIA
SANGE

GENERALA

+ PROTEINE PLASMATICE
(ALBUMINE)

DISTRIBUTIA

Solubilitate

I ST R I BU T
E IU N I F O R M A
S. h id r o so luile
b (Alco o l u l)D

to a teo r g a n e le

D I ST R I BU T
EI
S.
lip
o
so
lu
b
le
i

T ESUT ADIPO S

Pb

D I ST R I BU TE I
M e Sr O ASE

Cs


Se

D I ST R I BU TE I
M e As F ANERE

T
l

METABOLIZA
REA
METABOLIZA RE FICAT

F ICAT

r in ich i
ORGANE p u lmo n

cr e ie r
in te stin

DETOXIFIERE

Scop
ACTIVARE TOXICITATE

O XIDARE

polaritate
a

m ari

EPOXIDARE
MICROZOMII
HEPATICI

FAZA I
hidros olubilitatea

DEM ETILARE grabi ex c retarearenalaHIDRO XILARE

ACID G LUCURO NIC

CO
NJ
UG
ARE
FAZA
aII

REST
SULFAT

ELIM
INARE
RENALA

G LUTATIO N

M e (F e , Z n ,Cu ,M n )

S. ca r enu sunt me tabolizate M e ta lo izi(As, Sn , Sb )


S.vo la tile
(Na r co tice vo la tile )

ELIMINAREA

toxice insolubile
DIGESTIVA
toxice greu solubile

toxice hidrosolub ile


RENALA

metaboliti i toxicelor liposolubi le

PULMONARA toxice volatile cloroform

alcooletil ic

Me grele
CUTANATA

toxice volatile

TIMP DE INJUMATATI RE (T 1/2 )


T1/2 timpul necesar eliminarii a 1/2 din
toxicele existente in organism

TESTE DE ECOTOXICOLOGIE

e fe cten o cived ir e cte

e fe cten o civep r o vo ca ted e me ta b o lit

SCOP e vid e n tieer

p o te n tiadl e a cu mu la r e

p o te n tiadl e "m agnific atie"biologic a

" MAGNIFICAT IE" BIOLOGICA


conc.de alungullanturilor trofice
CLASIFICAR
E

ate dire cta)


Te stesimple (dee cotoxicit

Te steinte grate

Te stein conditiide te re n(ine cosiste me

TESTE DE ECOTOXICIT ATE DIRECTA


(24 96ore )
IM EDIATA
Clasificare
M.EDIU
(14 28 zile )
TERM

ree fe ct
nociv
as.UNEI
SINGURE
SPECII
M onitoriza
SCOP intr unbiotop
artificial
(CI 50 sauCL50 )

alge

SPECII
TESTATE
purici
debalta

pe sti

TESTEINTEGRATE
martificial
microsiste
SCOP monitoriza
e f.nociv
as.
trofice
lanturi

n zilnic
alanimale lor
e xameclinic
DL
50
EVALUARE e xamene
n cropsic

biochimic
sange
e xame
n

he matologi
c urina

IC

TESTECONDITII DE TEREN

u it ila
f
lo
r
e
i

d a u n a t o a r e
SCOP mo n it o r izrae a e f t o x ic a s
f a u n ei u t ila

d a u n a t o a r e

i g r ic o le
c u lt u r a
P LI C A R E
A
f a n a t u r i
lu c iu r d
i e apa

AR E
F O T O D EG R AD

RE
BIO D EG R AD A
mo n it o r iz a
PR O C ESE BIO T R AN SF O
R M AR E

a lt e c a i M ET ABO L IZ A
RE

BIOACUMULA RE
T1/ 2
C APAC IT AT ED E PEN ET R AR E

EVALUARE
A
PER SIST EN T

TERMENOLOGIE ADIACENTA

subst.chimicere ziduale

industrial
e
de se uri

POLUARE tre ce re a
unornoxe

gazede e sapame nt

gazede arde re

sol

afectare flora afectareme diulde v iata ae r

OM
fauna
apa

CONTAM INAR E actiuneade a intrain contactcu


obiect

un agentcontagios
organism
purtatoride germenipatogeni
alta sursa

CONTAMINARE = CONTAGIUNE

CONTAGIUNE
TRANSMITEREA AGENTULUI PATOGEN
organism
BOLNAV

BOALA

organism
SANATOS
BOALA

INFECTA(a)
A CONTRACTA O INFECTIE
BACTERIE

VIRUS
AGENT PATOGEN
M ICET

PRODUS M ETABOLIC

ECOTOXICOL OGIA

,
ti
plante mice

produse
bacte rii,v irusuri
studiulsubstante
orl toxice
inse cte, paraziti

sinte tizat
eOM

AFECTAREA

VIETII PLANETEI

ECOTOXICOL OGIA PRODUSULUI ALIM ENTAR


studiulsubstante
orl toxicedin ALIM ENT
ACCIDENTAL
M ATERIA PRIM A
POLUARE

ADITIVI ALIMENTARI
PROCESTEHNOLOGI C

AM ELIORARE

PIROLIZA SUBST.ORGANICE
PRELUCRARE
TERM
ICA

e a toxice lor din alime nte


de scope rir

de ce lare aoriginii toxice lor din alime nte


e v aluare ae fe cte lortoxice ale ace stora

e laborare ame todologie i de inv e stigat


ie

modalitati de pre v e nirea poluarii alime nte lor


inlocuire aaditiv ilor toxici

i (LM A)
e laborare aune i strate giide pe rfe ct.a le gislatie
e laborare aune i conduitede alime ntatie " salubra"

PRINCIPALELE SUBSTANTE POLUANTE ALE ALIMENTULUI

OCl

PESTICIDE OP

Pire troide

CO, CO 2

NO, NO 2
POLUANTI
INDUSTRIAL
I

M e gre leM
,
e
taloizi

Ne me tale

Antibiotice

Chimiote ra
pice

REZIDUURI de M EDICAM ENTE

Antiparazi
tare

Vitamine

Coloranti
ADITIVI ALIM ENTARI

nti....

Antiagre ga

Hormoni,
v
itamine

REZIDUURI de ADITIVI FURAJERI

nte
Oligoe le me

SUBSTANTE de PIROLIZA ORGANICA