Sunteți pe pagina 1din 12
Parlamenial Romaniai Legea nr, 393/2004 privind Statutul alesilor locali hipaa dolaos.12.2005 Publica in Monitonul Ctcial, Partea I nr, 912 din 07.10.2004 ((App/MonitorOficialimongezdsapg umoniloruboficia-partea-bor-942-07-10- 2004). Alana o consolitare. Parlementut Romainiel adopt prezenta lege. CAPITOLUL | Dispoaifii generale Prezenta lege are ca obiect stabiirea conditilor de exercitare a mandatulu de catre alegi local, a dreplurlor si abligafifor co le ‘Ae. rovin th baza mandalull incredinat (1) Prin ales! locab, In sensul prezoniel legi, s2 Injolege constesi local $i constieri jude(eni, primari, primarul generat al Att. 2. municpiulut Bucuresti, viceprimari, pregedinf gi vicepregedini consillorjudojenc. Este asinilal alestlor local g) dologalul sétoso, (2) Consileii local $1 consiteri judefeni, precum sf primarli se aleg prin vol universal, egal, direct, secrat gi libar exprimat de eatre Ccoldenii cur drept de vot din unitalea administativ-teilorialé tn care urmeaz# sfsi exercite mandatul, pottut Lagil nr. 67/2004 (Appiocumentigu'3dsmjztegea-nt-67-2004-pontru-alogorea-auloritaor-edministratiei-publice-localepid=&d=2004-06- OB8redicectReason=) penivu alayerea aulerliilor administcafel publce locale. (8) Viceprimari, pregedingt si vicepregedingi consiilor judeene sunt alas! prin vol secret indkecl, polrt prevederter Legil administraioi publice lacale nr. 215/2001, cu mocifcarle gi complete ulleriosre, (4) Delegalul sétesc se alege polmvit Legit nr. 215/2001 (/Ayp/Documont/gmeioniViegea-admnktralie-publice-locale-nr-218-20017 ppld&d+2004-07-244redireciReason=), cu modilcarile si comoletarie Uterioare. (1) Patcipares elegiloy local a activitatea autortijlor adiinisiajiei publice locale are caracter pubic gl leglim, find tn acord ou Act. 3. intoresele generale alo coloctiviii th care Ig exercitS mandatul (2) in exercitarea mandala, alegi local sunt Tn sorvcil colectvilai locale. srt 4, I 2iterea bars exerts a manatee, sles oce Indeptnesco era de avontato publ con cette eye. CAPITOLUL fl Exercitarea mandatui de cate alegii local SECTIUNEA 1 Exercitarea mandatuiui de cdtre consilienl local si consilienjudeteni Consiler toca gi conse judefe cata au fost ales (4) Consiiai vaiday intra Th ereptul deptnel oxorcitari 2 mandalulul de la dota dectardri ca legal constitu a coneiivlui din care ‘Att 6. fac pare, potrvil Legi nr. 2161/2001, cu madifictilp si completarle ullerioare. (2) Validarea mandatulul de consiler se face prin votul deschis al majoritii consifetior prezenii, Persoena al cérel mandat este supus validari su participa fa vot. (3) Consiler validali dupa gedini2 de consttuire a consiivil ini’ In exerciJul mandatului de conser dupa depunerea jurimantub (1) Consilieri localig* conser! judejeni, aie cdror mandate au fost valiéate, depun In fafa consifulul local, respect a constluiué Art. 7- judejean, urmatoruljurdiant fn Simba romBnd: “Jur 88 respeot Constlujia loge (ail gi s8 fac, cu bund-credinga, tol ceva co sti Jn puterile gi priceporea mea pentru binelo locullailor comunei (oragulu, judelulul). Aga eé-mi ajute Dumnezeu.” Jurdmantul poate & depus sl (6rd formule raligioase. (2) Consttier local gi constr judefent caro rafuzit et depund juramantul sunt considerati demisionati de drept. (1) Dupa deciararea ca legal consiuit 2 consilului, consiforlor én funda i 52 olibersaza 9 legiimato cere atesth caltatea de 8. mombru al consiiuii, somnald de primar, respeciiv de pregedintele coneilului judetean. (2) Consiter loca si conser judeteni primesc un semn distinctiv al call lor de reprezentant ales! ai colectiviai locale, pe care au Creptul 68M poarte pe intreaga durald a mandatull, (3) Modelu!legitmaliel de consiller gi col al somnuiui distinct ce stablase prin holirdre @ Guvernulul, Chellualile pentru confeclianarea acesloré se suporté cin bugetul local. Legilimalta si nsemnul se pot pastre de cdlre conslieri local, dupa Incelarea mandatulu, util evocallv. stg, {Catal do conse local sau do crsiirudoleanincotect la date declarBi ca legal consti 9 navi const ales (2) Caltatea de consiler locel sau de consiierjudelean Inceteaz’ dé crept, inainte de expirarea duralei normale a randalulu, 7 urmatoarele cazurl: a) deniste; b) incompatiiliate; (¢} schimbarea demiciiulu Int-o alié unitate administathv-teritoviald,inclusiv ca urmare a reerganizéti aces i Ip exarcits dreptuile gi 1! ndaplinese indatoriile pe Inireaga durata a mandatulul pentru Art. 5, 4) fips nemotivald deta mal mult de & gecinje ordinare conseeutive ale consi: €) imposiblitalea evercitin mandatviul pe 0 perloadi mal mare de 6 lun consecutive, cu exceplia cazurlor provaiaule de leae; 4) condamnarea, prin holirire udecblorenscs rémssé defini, la 6 padespst privalvé de dbesiate; 4g) punerea sub inerdiolic jadecdtoreasca hy) pierderea drepturior electorate: i) deces, (3) Incetarea de drept a mandalvhu| de consiier se consta de cftre cnnsiliy| local, respoctiv do consiiul judejean, prin hotirére, ts propueraa pranarului or, dupd caz, a pregedinélul consiiatitjudelean sau 4 arcu consi. (4) In cazurite prevazute la alin. (2) fl. }-2) holarérea consi! poate f alzcata de consi, la instanla de contencios administrat, tn lermen de 10 ale de le comanicare,Instanla se va pronunla tn termen. de cel mult $0 de ile. In acest eaz procedura prealabils nu se mai efectueara, iar holdrdrca prime! inslanje aste defini gt irovocebils Consist loca si consifeil juceleni pot demisiona, anunjand in saris pregedinlele de gedin{a, respectiv pregedintele consilulst Att. 10. judajean, care is act de aceasta. Pregedintele propre consid adoptares Unel hotarar prin care se ia acl de demisie gi se dactaré locul vacant. (1) fncetarea mandalulul de conser in cazul schimb&ei domicisu: Wy alts unitate administrativteritoriaté poate wlerveni numai Ast. 14. qupg efectuarea in actul de identitate al celui Tn cauzd a meniuni corespunzatoare, de calre organul ablital pow lea, (2) Pravederie art. © alin. (2) it.) nv se aplled in cazul In care conser!» fost tnsarcinal de e&lce consliul din care face parte, de cBiro Guvern sau de esire Parlement cu exereitarea unei misiuni in [er sau in srdindlate, Pe durata exorcténil misiunl Inrodinfale oxercitarea mandatului se suspenda. (3) Provederile ar. 9 ain. (2). +h) devin aplicabile numai dupa réménerea definiiva gi irevocabila a hotérdel judecsiorest Parlamentul Romani! Legea nr. 393/204 privind Statutul alegilor locali Pagina 2an6 Inge data pa rz2004 Puplicat in Monilorul Oficial, Partea | nr, 912 din 07.10.2004 (/App/MonilorOfciatmongezdsm)xgulmorilorutoficiakparlos-rnr-012-07-10- 2004). Alene 0 conselidare. (1) In toate sivafite de incelare a mandatulul fhalate de expirares duratel normale # acesiuia consiful cal sau consul Art. 12-jucojean, dupa 32, adopt’ tn prinea gedin{a ordinara, fa propunerea primaruli, respaeiv a pregedintelui consitulul judetean, 6 hotardre prin care se ia act de silualia aparuté s| se Geciara vacant locul consilerulul fa cauza. (2) Motararoa va avea la bal, i toate cazurde, tin tefetal constatalor semnal de primar gi de secrotarul comune sau oragul, respectiv de pregedintele consilivuijudelean gi de secretarul general al ude|ubui. Referatut va fins de actetejustitative. SECTIUNEA a 2-a Exercitarea mandatuii de catre primar Primarul ig exorcité deeplurile $51 indeptinegle Indalorrle ce firevin po tntroaga durata a mandatulul pentru care a fost ales. Art. 43. (4) Primarul int Ih dteptul deplinel exercitér! a mandatului dupa depunerea jursméntului, al edrui conjinu este prev la atl. 7 alin. (1). at. 14. (2) Dupé depuneres juraméntulut in cadrul uni ceremonit publice, primarului 1 se tnmneazd leghimalia, care va fi sermati de pregedintele de gedint4, un sermn distinct al call de primer, pe care acesta are drepiul sa il poate, polivt legi, pe inreaga duralé a rendatulul, precum gi agarfa th eulosio drapolului nayonet al Roéniel, 48) Modelullegitimatiei de primar, a! sermulu disloyal egarfoi se stabllese prin hot@rBre & Guvermult, (4) Egatfa va fl puriats In mod obligatory fa Ziua Nejonala a Roménici, l selernitij, recepti, ceremonii publics gi Ja celebrarea ctisétorilor, indiferent de locul de destégurare a acestore. (8) Legitimafia gi insonnul de primar se pot paistra dupé tncelarea mandaluki, cu tity evocaty. 1 Cattea de primer inceteez a ata dopuner jamaniull de re nou priv. Ant (2) Calilates de primar inceteazt, de drept, Inainle de emprarea duratei norms a) denise; b) incompatibiltate: <¢) schimbarea domicliuulinr- alt unitate admiistratiotertoriata: <4} imposiblitatea de a o fi exerctal pe 0 perioad mai mare de 6 luni consecutive, cu exeapii cazurlar prevazute de lege: €) condarrnarea, prin hotirare judecdloreasc rams defiliva, I © pedeapse privaiva de Foertat 4) punerea sub inlerdie judecatoreasca 9) pierderea drepturllor electoral fh) deces, (1) Th toate cazurile de incetare inainte do ternen a mandatului de primar, prefectul errite un ordin prin care consiaté Incoleree Ax. 18: mandatutuiprimaruiui {2) Orcinul va avea Ia baz# un reforat sermat de secretarul comune! sau al oragull, pracum si actole din care rezullé motvul legal de Incelare s mandatulu (1) Primarul poate demisiona, anunfand in scris consul locel si profectul La prima gedin( a consiiulul, pragedintete de gent Art. 17. 9 acl de aceasta situalia, ere se consemneazé in procesul-verbal si devin apicabile dispoaite art. 16 (2) Prefectul ta act prin ordin de demisia primarulul, Orcinul prefeciuul, impreuna cu un extras din arocecul-vorbal ol gedin|e, 56 {nointeazd Ministerului Adminisirici 9 Inlemnefor, care va propune Guvernului stables date! destégurérialegerllor pentru un nou primar, (@) Prevederte art, 44 alin. (1) se aplca gin eazul primar, (4) Primatul se aff in imposioltatea exerci mancatuld in itatile In care nu se poate prezenta efecil la primarie din motive de sainatate sau din ate cauze, chiar dacé acestea nu fi sunt imputabile. Prevaderle art. 11 alin, (2) se aplicd Tn mod corespuncator. (6) In cezutilo prevazve la art. 15 alin, €2) It, 0-3), theolarea mandatului poate evea loo numa dupé simnaroa define gi, dups az, irevocabila a hotaeari judecktorest, mmandatuki, in urmatoarale cazur SECTIUNEA @3-a Exercitarea mandalutul de cétre pregedintele si vicepregedingi consul judetean, de catro viceprimari si de care delegatu sitese (1) Pregedintole gi vicepregedinjii consifuui judeteon, precum gi vieeprimaril int tn exercitarea mandatukii dupa dectararea lor At 18. c3 legal ales, polrivil Legii nr. 215/2001 VApp/Documentigmetorillegea-administratieipublice-locale-nt-248-20017 pli=&4"2004-07-248redireciReason=), cu modificarile si completarile ullerioare. (2) Erorolarea mandalulué de edtre persoanle prevézule a ain. (1), cu excep viceprimarier, inceteaio data cu explrarea mandatulu Cconsilulul din care fac parte, Viesprimari ru pol (ifn acelagi tino 3 conser (2) Incetarea mandatulul de conser, In conde at, 9 alin. (2), are ca efect Incelarca de drepl, pe acveagi datd, gf a mardatului de presedinte sau vicenresedinto al consiuki jude|ean, (4) Mandalul de progedinte sau de vicopregodinte al consi judelean, respect de viceprimar, poate inceta Inainte de termen in arma eiberdi sau revocari acestuia din funcfa, ia condijile Legl nr. 2152001, cu mosificéile gi compietaile ulerioars Delegalul sitese Ig) exerct’ mandalul de (a dain slegeri sele, in condliile Lagi nr. 218/2001, ca adifeztle gi completarite Act. 19. ulerioare, Expiarea mandalulul delegalului silesc are lac o dais cu alegerea unui all delegal satesc, precuin si th cazurte prevazule la art. 8 als. (2) il a}, b) sie)". Adunarea séleasc poate holart oticand elberarca dh lunaie a delegatui sales st ‘alegerea unel alle persoane in aceasta functie. CAPITOLUL Ii Protectia legald a alesilor local (1) Th exercitarea mandatul, alesii local sunt fh servicil colectvilai, find ocrot de lege. Art. 20, {2) Libertatea de opini gi de actione in erercitarea mandaluui alesului local este garantat ‘Ale local nu pot f tragi fa tspuindere jurdie’ pent opinide police exprimate in exereilaros mandalull ‘AA. 24. Retinerea, srestarea sau triniterea th udecaté penalé ori cantravenionala a alegilor local, precum si fapiele savarsite care au oletminal area mésurlor se aduc la cunogtin[2 atét autorlayi administrate’ publice din care fac parte, cat si prefect, tm AM. 22. termen de cal mul 24 de ore, de c3lre organele care au dispus masurle respective. (1) Pe tntroaga drat a mendatulu,alesii local se conskierd in exerciiul autora publice gi se bucurd de protectia preva Att 23. de legea penal (2) Do acvoas! protecie juridies beneticiazd gi mambri familiet- so}, sofie gi copii - in cazul in care agresiunea Tmpolriva acestora Lrmatasle nemifocil exerciterea de presiuni asupra alesuli eal in legilura cu exercilarea mandatului s&u, ParlamentulRomaniei Legea nr. 393/2004 privind Statutul alegilor locali Pagina 3 din 8 Th digosre data 22004 Publical in Monitorul Oficial, Pattea Int, 912 din 07.10.2004 (/AppiMonilorOfickalmongezdismsgwioniloruloiiel-partee-bne-812-0710 2004). Alege 0 consolidare, CAPITOLUL WV Grupurite de consilieri (1) Consiend se pot oonstiu in grupur, In uncle de paride sau alianjele police pe ale clror Hale au fost leg, daca sunt In ‘Att. 24 numdr de col pi 3. (2) Consifari care nu indeptinesc conse provSzulo la alin, (1) pot constiui un grup pin esocere (8) Grupul de consiler este condus de un fder, ales prin voi descis a mejor menor grup Provederte ait 24 alin. (1) se api 5 conselor hgependen ‘Att. 25. Consiierii ny pot foura grupur tn numele usor paride care nu au panicipt Ie alagerl sau care nu au Ilruni numsrul de volur pacesar penity a intra in consdu cu cel puja un consi, AN 26. In cans fudondtl, éous sau mai mule parle, care sunt reprezantala i cansitu sau care aU deja consiluie gropun, pot forma ‘un gtup cistinel Ant. 27. ‘CAPTTOLUL V Droptuila alagitorfacali (1) Pe timpur exercitait mandatului de primar, vicoprimar, progedinte sou vicepregedinte ol consul judelean se suspends Art 28, contractul de munca sau actul de nurire a acestora ih cadrul uncl insti ori autor public, respeotv la ragi autonome sau ta societai comerciale cu capital integral ori maori de slat sau ale untaflor adwinileat-terorae. (2) Sunt exceptate de ia suspendarea contraciulu de munca sau a aclului de numire cadrele didactice, mai putin educate gi iavsstorl, precum i corcolatori sini, aris eu alosta profesional, camenii ce culurd sen, (i) in tanctita degnste be persoanele ale céror contracto de munca sau ate de numire au fost suspendate poli af. 28 ain Att. 29. (+) pot finumile seu angalate alle porsoane, numal pe duraté determina, (2) Functile de conducere pot fi ocupate num prin delegare, pe durala exeretard menéetula de cre tur, (@) In cazul tn care, pe durata exercitiri mandatulii de cairo persoancle cere ocupa funoflle de ales local prevazule ta ar. 2 alin. (1), a¥ loc reorganizari ale persoane!juridice, acestea cunt obligate s4 comunice porcoansler ale odor contracka de muned sau acte de rnumnire au foal suspendate nolefecuri de munca stebille, corespunzstor celordetinute de acestea, cu respectares Isgislaei in vigoare. (1) La Mneotarea mandetuil de primar, de viceprimar, de prosedinte sau vicopregedinte al constiuuljudelean perscancic in AM. 80. cayzi tg reiau actvtatea In executarea acelorayi conlracle de muncé sau acle de numire, La slabilrea clasei si gradului de Incadrare se vor le in calcul gi perioadele lucralo In funcite de denvilale publok alse. (2) In cazul In care conducorea persoanel juridice refuz6 reluarea activa in funclis dejnuté anterior elegeri, persoana Tn cauzi se va putea adresa inslanlei de judecalé eompolente, cererca find soul de tax de timbru jusieer. Timp de 2 ani ce la dala incolatil mandatului, persoanelor prevazule fa ar. 28 alin. (1) nu fi se poate modiica sau destace ‘Act. 31. contractul de mun oti acestoa nu pot fi eliberate din functie pe motive ce nt fe sunt imputabie. La incetarea mandatulul, primatil gi vicoprimeri, presedinli 91 visepresedinti consililor Judelene, care indeplinese condile ‘AR. 32. prevamuto de lego peri pensionare sau sunt pensionari, enefia2&, ta corere, de calcularea sau, dup& caz, de recalcularea ponsioi, ludncuse In calcul sindomnizatils{unare primite, in condiile keg. Aiosiilocal au crept de oljativs in promovarea actor adminstralive, Individual sau in grup. Art. 33. (1) Penicu participarea fe kicrasile consiliaul gl ale comisilor de specialiiate, consiterii eu dreptul la o indernizatie de gedin{a. 4, Presenter e eebresaciniorconitorjudelene ruse cord ndemnizaie de gents Ant {2) demnizata de ged entry menor consul care pa a gece otdnare ale consi gale comistr de spetiaitate va {19 cuanlum de pan la 5% dn indermzaia nara prmerul, pregetntll consi judelean sau primar general al muri Bucuresy, dupa coz (2) Numarut maxi de gone pent cate 8 poate acorda indernizajs, pot alin, (2), este de o goinf8ortinara de consi gi +2 pete de coniat ce apeciatate po (4) In cazul consiiilor judejene, indemnizatia se acord’ pentru o gedin{é ordinard si pentri 1-2 sedinte ale comisiilor de specialitate, corgantzte la ntewal de dou lk, pot eg (6) Plata rdonnizaior stable poli prevedetior alin. (2}(4) se elecueazs erclisiv din venitule prop ale bugelele lecale, respect juetone. (6) Constr au drop le doontarea cheer pe cae lau fil exerci manda Tn conde ea (7) Preveerie prezenvil ariel se apc in rd corespunzaor delegates, Pema sl vleeprimarl rocum si pregedinl i Vespregedii coneliorjudelene au dreptu la 0 Iden ner, stabi ‘8.38. por lei. De asemonea, ela erepolladecentaren, n cone eg, cheluelor legate de exeroree mandatuhi Art. 38, Dreplurt banat coveriteslsior Inca pot ei, pt fl conue ck pens su cu ale vertu cone les. Consieri g delegaul seo, care paripa (a geainele de censiu organlzle Ih mo excopjenel in rp! programa he hx, Art 97, so conser neil do drop, ate nfactl sala i clot drpluri cf evi, pol lei, do te loco de nunc. (1) Prinari 5 vcerimar, pregadint si vicepregedinti consiior piejens benolcazd de conced do ovis, concedt modiale [A 28, conceals, precum de concede I eazul unr evenmente fan deasebie, por lei. (2) Perinu a benefcia de concecy fara pial sau de conced lalile in cand usor evenimente anviele deosebite, primar preyed orsiiforjniskene au oblgala Gea informa, prealabl, consi oca| sau judelenn, cupa ca, indica durstaeoastora = porionda in Care vor avea lor In cal de urgent nfmmren se va face in ie godine con, ergenizalé cpa :erminatea conoadici (2) Concadie fia pat sau pena oveninente fatale deosebile.precum gi durala acestor, n cal vceprevaror 5 viceprogedlniior onslorjadejene, se aproba de clr pine, especi de ede pregeinte. Durala exsrckart mandoulu! de prinar s1 de wcepriner, de progedhnte $l te Mcepresedini al canal pdojenn constie Art. 39. yechime in munca gi fh specialitate gi se fa Th calc la promovara gila acardarea tuluror drepturilor banesli rezultate din aceasta, inclu a caleulsrea git ecalulaea persia Alsi local ca folosesc aullursmul proprisale personal stu mionocle de transport commun penny a se deplasa ain Art. 40. jocalitatea In care domiciliazA In localtatea Im care se desfagoara sedinta consilvlui locsi, a consilivlul fudejean sau a corisilor Ge spedatate vor pr conavalearea Vang ‘ogi local benetiad de lala cursor de pregate,formare i peracionare profesional oroanlzale de init specielzse, ALAN ny decusul mandala conform halitr consul oeal sau judeean, ParlamontulRomaniei Legea nr. 393/204 privind Statutul alesilor locali Pagina 4 din 6 Ir gonna de t05-022008 Publical ty Monitor! Oficial, Partes In, 912 clit 07.10.2004 (/App!Morilor Oiciaimongezdsm)xquimoniteruboficlalspartoa-brw-9 12-07-40 2004), Alege o consoliare. (1) Droptul ateglo fecal de a avea acces ta erce informalis de interes public nu poate fi nar. an. (2) Autortaile adminisiajoi pubice centrale $I locale, insttule, servicile publce, precum st perscancle sridice de drept privat sunt obligate si asgure informarea corecté« alos local, potrv compatenelor ce le Fevin, asupra teburtor pullce gl asupra probiemelar ¢ interes toca. {1) Droptl de asocire osto garantat agile local Art. 43, {2) in vitutea mandoluui roprezentav acordat de colectvtile locale, stuctule asocitve legal constaute ae alaglor loca vor 1 consulate de cite autre aministraliaipubsice centrale tn tote problemelo de intores taal. (1) in urma tngepiinie unr msn ofciae, alep local sunt abigatis& preaino, la prima gedinidordiaré de consti, un eaport ‘AVL. 44. priving doplosile ofectuate. in caaul prmarulu, Weeprimanu gl conslerlar local temanul max de depunere @ raportUui fete de 30 de Ze, ir in coz consiieiorjudefeni este de 48 de ede la data inched mii (2) in cozsl nerespectarl prevecorr an (1), alepl local vor suporta cheluctia deplani. CAPITOLUL VI Obiigatile ategitor local ‘Nesiilocal, fn caltate de reprezentanti ai colectvitai iocale, au indatorrea de a perliipa, pe durata mandaluk te excrctarca Att. 45. unciilor aucrliplor adiinstralil publice locale din care fac parte sau pe care le reprednlé, cu buné-credinis $i fideliate fale o fara gide coletiviatea core i-a sls. Constr loesh gl consti judoon! sunt obliga 88 respecte Consttula gi tegHe fri, procum gi regulamentl de funclionare a ‘Att. AB. consilu, 38 se supuind regulfor de curtoate gi cscisnd s 34 nu foleseascé fn cuvéntul lor sau in relaile cu cetAleriiexoresi Injurioase, ofensateere ori calomnioase. ‘Negi local sunt obligali sé monfioneze expres slvaile in care interesele lor personel contravin interoselor generale fn cazwie in care inleresul personal nu are caractot paltimonia,consilile locale pol permite parlicipares la vot & consiteruli ‘Mei iocali sunt obligalila probitate g discrete profesional, ‘Att. 48. ptegi loca sunt obligali si dea dovada de cinsle sf corectludin alu, bani, foloase motersle sau alte avantsie, Att. 43. (1) Alosi iocall au obligalia de a aduce la cunostinta cetatenilor toate faptele si aclele adminislalne ce inlereseazé colectivlalea at 50, 00" (2) Alesi locaii sunt obliga ca, in exercilares mandeluli, 88 organizeze periodic, cel pulin o data pe trimestry,tntniti cu cetileni, 9 acorde audicnlé 9! 8 prezinte In consi locale informare oeivind probleme ridicate la Ptalirea cu cele {8} Comsile de specaitate sunt obigete 68 prezinte consti un raport anval de acvitst, care va facut publi: prin gra secreterui comune’ sau oragulu, respect a secretarului general al judejuui sau al munieipilui Sueurest ‘Alesiilocal au indatorirea de a-y. perfecliona pregatrea in demeniul administrate’ publice locale, umm&nd oursurie de pregatire, ‘Ast. 51. farmare gl perfectionare organizate In acest seap de ineujilaablitate, (1} Consiieri local si constr judeleni, presecinf gi vicepregedingi consi judetene rx pot isl de la lucraile constitu sau. ‘Att. 52, ale comisilor de specialitale din care fac parte decat in situaile prevlzute th regulamentul de funcfonare. (2) Nu se considera absent consilerul care mu partici la lucréri intact se aflé fa fndeplinires une insércinér ofa, pracum gi th alte (8) Alogi locali au un interes personal inr-o anumil® problema, dzet au posibiltatea st anlicipeze c& 0 decize « autorilati publice ‘Att. 78. gin care fac parte ar putea prezents un beneficu sau un dezevantaj pentru sine sau pen a) 60}, Sofie, rude sau afini pnd Ia gradual dikes incuslys 1b} orice persian [ied sau jurklicé eu caro au o relayo de angalament, indlferent de natura acestula: ©) © sociclale comercial la care detin calittea de asociat une, uncla de administrator sau de le care oblin veritur( 4) 6 alta aulontate din care fac patte; 2) orice persoand fcc’ sav juris, alla deci autortotea cin care fac parle, care a facut o lala care acegtia sau a efectualcrice fet de cheltviel ale acostora 4) o asociatle sau fundatie din eare fae parte. ParlamentuilRomariei Legea nr. 393/2004 privind Statutul alesilor locali Pagina 6 din @ Tw square deta ek. 22.2068 Pulblicat In Menitoral Olica, Partes I nr. 912 din 07.40.2004 (HAza/MonilorOficlalimongezdsmygulmonilorsbotielal-partea-kne-912-07-10- 2004), Aleag « consolidare in dedoralia privird interesele personal, alogi locali vor specifica: Ast, 76, a) funefile dofiuute in cadiu! societajlor comerciale, autoritltersIintiuiler publice, asociatlor si lundatiior, bj venilusile obfinute din colaborarea cu orice persoand fic sau juidicd gi natura colaborarii respective; ¢) parliciparea a capiatul societalor comerciale, daci aceasta depgegte 5% din capital societal; 4) panicipares lz capialul socie(3jlor comercial, dacd aceasta nu depasesle 5% din caphalul sacietafl, dar dopagasio valoaroa ce 409 090.080 tei; e) asociatile § lundaile ai cator mem sunt; ‘) bunurie imobile de{inule tn proprietate sau In concesiune; 4) fungjile defrute in cadeul societsfior comerciste, autortatlor sau insituitor publice de care sotlsofe; fh) bunurte irmobile dofinute tn propriotato sau in concesiune do czIro sol’stie gi cop minor, ’) sta proprietsiior defnute pe raza unitaii adminisrativ-ertoriale din ale eStor aulorit]i ato administajei publce locale fac parte; J) cadourlle glorice beneficd materiale sau avantaje ficute de orice persoand (zica orl jurtiea, legate sau decurgand din funclla defn 1h cadrul autor sdministraei publice locale; orice cadou sau done primté de alesit local intro ocazie public’ sau festv’ covin propriotalea acalelinsltuyi orl autora, I) orice atte inierese, slabiie prin hotsrére a consilull loca, in cazul prinarilor, viceprimarilor gi consiforlor local, sau prin hotarare a -consilululjuci{ean, in cazu pregadintalat si vicapregedintelu acestule g al consilierllorjudejeni, (1) Consiieri juseteni ¢! conser local nu pot lua parle fe delberarea si adoplares de hovdrtr! dacti au un ineres persona ky ‘Art. 77. problema supust dezbalor’ 2) In stvatile prevazste Ia lin, (1), consi local $1 coneilisril judelent sunt ebtgati s& anunje, la Inceputul dozbaterilor, interosul personal pe care tau in problema respectiva (3) Anunferea iniorosula personal gi abfnorea do la vot se consenmeaz In mod obligateru In procecul-varnal al geditel Rogistul de inlerese are caractor public, puldnd 1l consulta de ctre orice porsoand, In conditile prevézute de Legea nr. Art. 78. 54/2001 ({App!Documentigetenra/legea-nr-544-200 /-privind-berulsacces-tarinformatile-de-inleras-public?pid=&d=2002-02- 2eeredireciReason=) prvind iberul aeces la Krformatila de inras public. (1) Declarstia privind interesete personale se depune dupa cum urmeaza: et 79. 8) In tormen de 15 ze de la data declarant consi cs fegal consti, In eazul consieror judejeni gal consiieior local b) in fermen ce 18 ale de fa depuneres juramantulu in oazl primarlor, €) In tormen de 1 zie do fa alegora, tn exaul progedinior g vioopregedinglor consdlrjudetene gl eeprimatllar (@) Alogi local funcie fa data inwrart in vigoare a prozantel tegi vor éepune dectaraya in termen de 20 de silo de Ia puisicorea in eniiorul Ofieal al Rernie, Parca , a holérarii Guvotnulul provézate la ar. 74 alin. (4). (1) Alogi focal su oblgetia 94 reactualeze dedlaralia prbind interesele personale ta facepulul ecdeul an, dar ow ral tara do § Art. 0. fabruaro, dacd su intrvenit modifica semificaive fa de dectarajia anleioara. (2) Secrotarul uniat admnistrabv-Lortoriaio va tanenile secrotarlui gonerat al prefeciurl, pané la dala de 1 marti 2 fecdrul an, un ‘exemplar al deetatatilr roactualzate, otarirke adoptate cu nerespectarea dspoaitilor an. 77 sunt rule de drapt, pola disper art. 47 alin. (2) din Legea ne. ‘Att 81. 21672001, cu mocticde g) complet uiteroare, (1) Nerespecteres dectaratjel prvind Inleresele personale tn termenul prevSaut le ar. 79 atrage suspondarea de drept @ ‘Ast. 82. rpandatutl, pind fa dapunerea declerati (2) Refuzut depuneridocaralia priind interesele personale atrage incotarea de dropt a mandaluli (3) Suspendatea sau Incotares mandatull se constaté grin hotarére @ consti loos, respect judetean, Cadourile $i orice benefici materiale nedeciarate polit prevederior at. 76 it, }} sunt supuse confiscar, Att. 83. Fapta aloglr local de a Ince dectarali privind intoresela personale, care nu corespund adevérulil,consituieinfraclimnen 3 fals In dectorati_ gi se podepseste polit Codului_((App/Documentheydin Yeodul-penal-