Sunteți pe pagina 1din 23

CONTABILITATE FINANCIARA IMOBILIZARI

Contabilitatea imobilizarilor necorporale


Imobilizarile necorporale sunt: active identificabile, nemonetare, fara suport material si
detinute pentru utilizare in procesul de productie sau fumizare de bunuri sau servicii,
pentru a fi inchiriat tertilor sau pentru scopuri administrative." (OMFP 3055/2009 art.721).
Amortizarea imobilizarilor necorporale:
-cheltuielile de constituire si cheltuielile de dezvoltare se amortizeaza intr-o perioada de
cel mult 5 ani (Legea 15/1994 republicata, art.12). Completare cf. OMFP 3055/2009
art.80: cheltuielile de dezvoltare se amortizeaza pe durata contractului sau pe durata de
utilizare. In cazul in care durata contractului sau durata de utilizare depaseste 5 ani, acest
fapt trebuie prezentat in notele explicative. brevetele, licentele, know-how. marcile de
fabrica etc. se amortizeaza pe durata de utilizare (Legea 15/1994 republicata, art.13);
-concesiunile se amortizeaza pe durata contractului (Legea 15/1994 republicata, art.13).
Completare OMFP 3055/2009 art.81-2: concesiunile primite se reflecta ca imobilizari
necorporale atunci cand contractul de concesiune stabileste o durata si o valoare
determinate pentru concesiune.
- programele informatice se amortizeaza in functie de durata probabila de utilizare, care
nu poate depasi 5 ani (Legea 15/1994 republicata. art.14). OMFP 3055/2009 nu limiteaza
durata de utilizare la 5 ani.
Aplicatia practica nr. 1
Se constituie o entitate economica al carui asociat depune la casieria entitatii economice
suma de 10.000 Ron. In vederea autentificarii actului de constituire se achita comisionul
notarial in valoare de 1.000 Ron, de asemenea se achita suma de 3.000 Ron plus TVA 24%
pentru alte cheItuieli de constituire.
Aplicatia practica nr. 2
Se constituie o entitate economica al carui asociat/ actionar depune la casieria entitatii
economice suma de 8.000 Ron. in vederea autentificarii actului de constituire se achita
comisionul notarial in valoare de 2.000 Ron, de asemenea se achita suma de 4.000 .Ron
plus TVA 24% pentru alte cheltuieli de constituire. Dupa inceperea activitatii, se restituie
asociatului/actionarului suma depusa initial, iar cheltuielile de constituire sunt amortizate
dupa metoda liniara in 2 ani. Sa se inregistreze in contabilitate aceste operatiuni, inclusiv
amortizarea lunara a cheltuielilor de constituire si scoaterea din evidenta a cheltuielilor
amortizate.
Aplicatia practica nr. 3
Entitatea economica S.C. Albastru S.A. realizeaza cu forte proprii un proiect de inginerie
tehnologica in vederea realizarii acestui proiect se inregistreaza in prima luna urmatoarele
cheltuieli: materiale consumabile 10.000 Ron si salariile 5.000 Ron (in vederea simplificarii
inregistrarii salariilor datorate se va face abstractie de cheltuielile cu asigurarile sociale). in
cea de a doua luna in vederea finalizarii proiectului se mai Inregistreaza consumUl de
materiale in valoare de. 5.000 lei. Totodata se inregistreaza finalizarea lucrarilor de

dezvoltare. Cheltuielile de cercetare ocazionate de proiect se vor amortiza dupa metoda


liniara in 3 ani de la finalizarea proiectului. Sa se inregistreze in contabilitate aceste
operatiuni, inclusiv amortizarea lunara cheltuielilor de cercetare si scoaterea din evidenta
a cheltuielilor amortizate.
Aplicatia practica nr. 4
O entitate economica achizitioneaza un program contabil in valoare de 4.000 Ron, TVA
24%. Entitatea economica estimeaza ca programul contabil va fi folosit 4 ani, in acest sens
entitatea foloseste metoda liniara de amortizare. La sfarsitul perioadei programul contabil
este scos din evidenta.

CONTABILITATE FINANCIARA - IMOBILIZARI


Contabilitatea imobilizarilor corporale
1. Aspecte preliminare fluxul operatiunilor curente privind imobilizarile

Contabilitatea imobilizarilor corporale vizeaza, in mod curent, trei momente principale:


(1) INTRARE (recunoastere)
(2) UTILIZARE (amortizare)
(3) IESIRE (derecunoastere)
(1) Intrarea imobilizarilor corporale recunoasterea initiala; poate avea loc in mai multe
moduri:
1. achizitie evaluarea se face la cost de achizitie;
2. productie evaluarea se face la cost de productie;
3. aport la capital valoarea de aport (stabilita in urma evalua.rii);
4. primite ca donatie valoarea justa se va studia la partea de capitaluri;
5. constatare plus la inventar valoarea justa se va studia la partea de capitaluri;
6. leasing financiar se va studia in anul II semestrul 2.
OBS. Conform OMFP 3055/29.10.2009 prin valoare justa se intelege suma pentru care
activul ar putea fi schimbat de bunavoie intre parti aflate in cunostinta de cauza in cardrul
unei tranzactii cu pretul determinat obiectiv. (art. 50 I)
Operatiuni care pot duce la modificarea valorii de intrare: (1) modenlizarea; (2)
reevaluarea.
(2) Amortizarea imobilizarilor se calculeaza incepand cu luna urmatoare punerii in
functiune si pana la recuperarea integrala a valorii lor de intrare. La stabilirea amortizarii
imobilizarilor corporale sunt avute "in vedere duratele de utilizare economica conditiile de
utilizare a acestora.(OMFP 3055/2009art. 110-1)
Metode de amortizare: amortizarea liniara, amortizarea degresiva, amortizarea
accelerata, amortizarea calculata pe unitatea de produs sau serviciu. OBS. Conform OMFP
3055/29.10.2009 (2) Metodci de amortizare folosita trebuie sa reflecte modul in care
beneficiile economice viitoare ale unui activ se asteapta sa fie consumate de entitate.
(art.112 2)
(3) Iesirea/scoaterea din evidenta descarcarea din gestiune derecunoasterea
imobilizarilor, poate avea loc in mai multe moduri:
1. casarea in situatia in care imobilizarea nu mai genereaza beneficii economice pentru
entitate;
2. cedarea in situatia transferului dreptului de proprietate catre un tert in schimbul
unei contraprestatii (cu titlu oneros);
3. aport Ia capitalul social al altei societati
4. donatia in situatia transferului dreptului de proprietate catre un tert fara existenta
unei contraprestatii (cu titlu gratuit);

5. constatare lipsa ia inventar se inregistreaza in rnomentul constatarii lipsei din


gestiune;
Alte operatiuni: imobilizari corporale in curs de aprovizionare, imobilizari corporale in curs
de executie si avansuri acordate pentru imobilizari corporale.

CONTABILITATE FInanciarA. - IMOBILIZaRI


Aplicatia practica nr. 1
O entitate economica inregistreaza achizitia unui teren in valoare de 250.000 Ron, TVA
24%,-contravaloarea caruia se achita prin intermediul unui ordin de plata in termen de 30
de zile.

Aplicatia practica nr. 2


O entitate economica achizitioneaza un teren in valoare de 100.000 Ron, TVA 24%, care se
achita prin intermediul unui ordin de plata in termen de 30 de zile. Pe acest teren se
efectueaza apoi lucrari de amenajare de catre o entitate economica specializata in
domeniul. Lucrarile efectuate de entitatea economica sunt facturate la valoare de 50.000
Ron, TVA 24%, dupa care se face receptia lucrarilor executate. Investitia realizata se
amortizeaza dupa metoda amortizarii lineare intr-o perioada de 5 ani.
Aplicatia practica nr. 3
O entitate economica achizitioneaza un espressor de cafea la pretul de 2.000 Ron, TVA
24%. Plata espressorului se realizeaza pe baza unui ordin de plata. Durata de utilizare a
espressorului este de 10 ani, iar regimul pentru care opteaza entitatea economica este
metoda amortizarii liniare. Dupa 8 ani de zile espressorul se vinde unui tert la pretul de
1.500, TVA 24%, contravaloarea espressorului incasandu-se prin banca.
ApliCatia practica nr. 4
O entitate economica achizitioneaza o masina de spalat la pretul de 2.000 Ron, TVA 24%.
Cheltuielile de transport facturate de entitatea economica care realizeaza transportul sunt
de 500 Ron, TVA 24%. Plata masinii de spalat si a transportului se realizeaza prin banca.
Durata de utilizare a masinii de spalat este de 10 ani, iar regimul pentru care opteaza
entitatea economica este metoda amortizarii liniare. Dupa 10 ani masina de spalat se
caseaza.
Aplicatia practica nr. 5
O entitate economica acorda prin virament bancar un avans in valoare de 10.000 Ron,
TVA 24% in vederea achizitionarii unui autoturism a carui valoare este de 50.000 Ron, TVA
24%. Datoria fata de furnizor se achita prin intermediu unui bilet la ordin in termen de 30
de zile. Autoturismul este amortizat dupa metoda liniara intr-o perioada de 5 ani de la
data. achizitiei. Dupa 5 ani de zile autoturismul se doneaza unui centru de plasament.
Aplicatia practica nr. 6
O entitate economica hotaraste modernizarea unui autoturism, care are voalarea
contabila de 50.000 Ron. ln acest scop, se achizitioneaza componente in valoare de 5.000

Ron, TVA 24%, care se incorporeaza in echipamentul supus modernizarii. Durata normala
de utilizare a autoturismului este de 5 ani, iar durata ramasa este de 2 ani de zile.
Amortizarea investitiei se va face pe durata ramasa dupa metoda amortizarii liniare.

CONTABILITATE FLNANCIARA - IMOBiLIZARI


Contabilitatea imobilizarilor financiare
Imobilizarile financiare cuprind: cuprind actiunile detinute la entitatile afiliate,
imprumuturile acordate entitatilor afiliate, interesele de participare, imprumuturile

acordate entitatilor de care compania este legata in virtutea intereselor de participare,


alte investitii detinute ca imobilizari, alte imprumuturi." (OMFP 3055/2009 art.117-1).
Imobilizarile financiare nu se amortizeaza.
Evaluare initiala: - imobilizarile financiare recunoscute ca activ se evalueaza la costul de
achizitie sau valoarea determinata prin contractul de dobandire a acestora. Evaluarea la
data bilantului: financiare se prezinta in bilant la valoarea de intrare mai putin ajustarile
cumulate pentru pierdere de valoare.
Structura:
-261 Actiuni detinute la entitatile afiliate (procent de detinere > 50%); - alte cazuri OMFP
3055 art.6
-263 Interese de participare (OMFP 3055/2009 Detinerea unei parti din capitalul unei alte
entitati se presupune ca reprezinta un interes de participare, atunci cand depaseste un
procentaj de 20%);
-264 Titluri pusein echivalenta; 265 Alte titluri imobilizate (procent de detinere <20%); 267
Creante imobilizate (creante cu termen de Incasare > 1 an)
Aplicatia practica nr. 1
O entitate economica achizitioneaza 20.000 actiuni (actiuni detinute la entitatii afiliate
Intr-un procent de detinere > 50%), cu pretul de 10 Ron/buc cu scopul de a obtine o
influenta asupra gestiunii unitatii emitente de titluri si pentru obtinerea unui venit
financiar sub forma de dividende. in vederea achizitionarii actiunilor se apeleaza la o
entitate economica care realizeaza instrumenteaza tranzactia, in acest scop se plateste un
comision de 1% acestei entitati economice. Plata actiunilor si a comisionului pentru
entitatea economica care a instrumentat tranzactia se platesc prin banca. In anul urmator
se incaseaza cu ordin de plata dividende in suma de 10.000 lei.

Aplicatia practica nr. 2


Entitatea economica S.C. A S.R.L. participa la capitalul entitatii economice S.C. B S.R.L. nou
infiintata., cu un echiparnent tehnologic a carui valoare de aport determinata a fost
stabilita la 17.000 Ron. Aceasta participatie ii asigura un procent de control mai mare de
20%. De asemenea se cunoaste valoare de ihrezistrare contabila a echipamentului
tehnolozic care este de 18.000 Ron,durat de utilizare normala este stabilita la 6 ani si
amortizarea calculata este. de 3.000 Ron.
Aplicatia practica nr. 3
O entitate economica achizitioneaza 1.000 de titluri imobilizate la valoarea de 10 Ron/
titlu din care se achita prin banca suma de 2.500 Ron, restul se va achita ulterior prin
aceeasi modalitate. Aceasta participatie ii asigura un procent de control mai mic de 20%.

Aplicatia practica nr. 4

O entitate economica achizitioneaza 1.000 de titluri imobilizate la valoarea de 10 Ron/


titlu din care se achita prin banca suma de 2.500 Ron, restul se va achita peste 30 zile prin
aceeasi modalitate. Aceasta participatie ii asigura un procent de control mai mic de 20%.
Dupa doua Iuni de zile se constata ca titlurile imobilizate achizitionate sau depreciat, iar
actuala valoare este de 8Ron/titlu (se constituie ajustari pentru depreciere). Din acest
motiv se hotaraste vanzarea a jumatate din titlurile achizitionate la pretul de 9 Ron/titlu,
incasarea contravalorii titlurilor realizandu-se prin banca.

CONTABILITATE FINANCIARA. - IMOBILIZARI


Contabilitatea ajustarilor pentru deprecierea imobilizarilor
Aplicatia practica nr. 1
0 entitate economica achizitioneaza un teren La valoare de 100.000 Ron,care se achita
prin banca. La sfarsitul anului se constata ca valoarea actuala a terenului este de 90.000.
Ron, in acest sens se constituie ajustarii pentru deprecierea terenului. La sfarsitul anului
urmator valoarea terenului este de 95.000 Ron, in acest sens se diminueaza ajustarile
pentru depreciere deoarece a crescut valoarea terenului.

Aplicatia practica nr. 2


O entitate economica achizitioneaza 1.000 de titluri imobilizate la valoare de 10 Ron/titlu,
in scopul obtinerii de dividende. Aceasta participatie ii asigura un procent de control mai
mic de 20%. Plata titlurilor achizitionate se face prin banca. La sfArsitul anului se constata
ca a scazut cursul acestor titluri imobilizate la 18 Ron/titlu. La sfArsitul anului urmator
cursul titlurilor imobilizate este de 17 Ron/titlu.

CONTABILITATE FINANCIARA - STOCURI


Contabilitatea stocurilor cumparate in vederea consumului intern
Notiuni teoretice privind stocurile cumparate in vederea consumului intern
Stocurile cumparate in vederea consumului intern sunt active circulante sub forma de
materii prime, materiale si alte consumabile care urmeaza sa fie folosite in procesul de
productie sau pentru prestarea de servicii. inregistrarea in contabilitate a intrarii
stocurilor se efectueaza la data transferului riscurilor si beneficiilor. Sunt reflectate, de
asemenea, distinct in contabilitate, acele stocuri cumparate, pentru care s-au transferat
riscurile si beneficiile aferente, dar care sunt in curs de aprovizionare (grupa 32 "Stocuri in
curs de aprovizionare" din Planul de conturi general).
Evaluarea la intrarea in gestiune a stocurilor cumparate se realizeaza la cost de achizitie.
Costul stocurilor trebuie sa cuprinda toate costurile aferente achizitiei si prelucrarii,
precum si alte costuri suportate pentru a a.duce stocurile in forma si in locul in care se
gasesc.

Metode de evaluare la iesirea din gestiune a stocurilor fungibile:


A. Metoda primul intrat - primul iesit FIFO, potrivit careia. bunurile iesite din gestiune
se evalueaza 1a costul de achizitie sau de productie al primei intrari (lot). Pe masura
epuizarii lotukui, bunurile iesite-din gestiune se evalueaza la costul de achizitie sau de
productie al lotului urmator, in ordine cronologica
B. Metoda costului mediu ponderat - CMP presupune calcularea costului flecarui element
pe baza mediei ponderate a costurilor elementelor similare aflate in stoc la inceputul
perioadei si a costului elementelor similare produse sau cumparate in timpul perioadei.
Media poate fi calculata periodic sau dupa fiecare receptie. Perioada de calcul nu trebuie
sa depaseasca durata medie de stocare.
C. Metoda ultimul intrat - primul iesit LIFO, potrivit careia bunurile iesite din gestiune
se evalueaza la costul de achizitie sau de productie al ultimei intrari (lot). Pe masura
epuizarii lotului, bunurile iesite din gestiune se evalueaza la costul de achizitie sau de
productie al lotului anterior, in ordine cronologica

Evaluarea costului stocurilor care nu sunt fungibile:


Se realizeazaa prin identificarea specifica a costurilor individuale, care presupune
atribuirea costurilor specifice elementelor identificabile ale stocurilor.
Pentru determinarea costului poate fi folosita. (in afara metodei costului efectiv
descrisa mai sus) si metoda costului standard. Costul sau pretul standard este un pret/cost
prestabilit care presupune evaluarea si inregistrarea stocurilor in preturi/costuri fixe,
stabilite anterior pe ban preturilor/costurilor medii ale stocurilor din perioada precedenta
Diferentele.de pret fata de costul de achizitie efectiv trebuie evidentiate distinct in
contabilitate (cont 308), fiind recunoscute in costul activului. Repartizarea diferentelor de
pret se efectueaza proportional atat asupra valorii bunurilor iesite cat si asupra stocurilor
cu ajutorul unui coeficient.
Metode de contabilizare a stocurilor: Metoda inventarului permanent - in contabilitate se
Inregistreaza toate operatiunile de intrare si iesire, ceea ce permite stabilirea si
cunoasterea in orice moment a stocurilor, atat cantitativ, cat si valoric. Metoda
inventarului intermitent - consta in faptul ca intrarile de stocuri nu se inregistreaza prin
conturile de stocuri, ci prin conturile de cheltuieli iar stabilirea iesirilor si inregistrarea lor
in contabilitate se realizeaza pe baza inventarierii stocurilor la sfarsitul perioadei
(diferenta intre valoarea stocurilor la care se adauga valoarea intrarilor, si valoarea
stocurilor la sfarsitul perioadei stabilite pe baza inventarului).
CONTABILITATE FINANCIARA - STOCURI
Aplicatia practica nr. 1
Entitatea economica. SC Alfa SRL platitoare de TVA, care tine evidenta stocurilor la cost de
achizitie prezinta la inceputul lunii august 2012 un stoc initial de materii prime de 200 kg
la pretul de achizitie de 2,5 Ron/kg. in data de 10 august entitatea economica cumpara
500 kg de materii prime, la pretul de 2 Ron/kg, plus TVA 24%. in data de 20 august se
consuma In productie 400 kg materii prime. in data de 23 august entitatea economica mai

achizitioneaza 300 kg de materii prime la pretul de 2,4 Ron/kg, plus TVA 24 %, plata
datoriei fata de furnizor efectuandu-se in aceeasi zi in numerar. Contabilitatea sintetica a
fluxurilor de stocuri se organizeaza dupa metoda inventarului permanent iar evaluarea
iesirilor din stoc se face dupa:
a.) Metoda FIFO b.) Metoda LIFb c.) Metoda costului mediu ponderat.

Aplicatia practica nr. 2


Entitatea economica SC Alfa SRL platitoare de TVA, care tine evidenta stocurilor la cost de
achizitie prezinta la inceputul lunii august 2012 un stoc initial de materii prime de 200 kg
Ia pretul de achizitie de 2,5 Ron/kg. in data de 10 august entitatea economica cumpara
500 kg de materii prime, la pretul de 2 Ron/kg, plus TVA 24%. In data de 20 august se
consuma in productie 400 kg materii prime. in data de 23 august entitatea economica mai
achizitioneaza 300 kg de materii prime la pretul de 2,4 Ron/kg, plus TVA 24 %, plata
datoriei fata de fumizor efectuandu-se in aceeasi zi in numerar. Contabilitatea sintetica a
fluxurilor de stocuri se organizeaza dupa metoda inventarului intermitent, efectuand
astfel in mod obligatoriu inventarierea stocurilor la sfarsitul lunii., Cu ocazia acestei
inventarieri se constata un stoc final de 600 kg materii prime cunoscandu-se faptul ca
inventarierea se reAlizeaza dupa: a.) Metoda FIFO b.) Metoda LIFO c.) Metoda costului
mediu ponderat.
Aplicatia practica nr. 3
Entitatea economica SC Alfa SRL platitoare de TVA, care tine evidenta stocurilor la cost de
achizitie prezinta la inceputul lunii august 2012 un stoc initial materiale auxiliare de 200 kg
la pretul de achizitie de 2,5 Ron/kg. in data de 10 august entitatea economica cumpara
500 kg de materiale auxiliare, la pretul de 2 Ron/kg, plus TVA 24%. Transportul aferent
materialelor auxiliare este facturat de o firma specializata la pretul de 100 lei, TVA 24%. in
data de 20 august se consuma 400 kg de materiale auxiliare. Contabilitatea sintetica a
fluxurilor de stocuri se organizeaza dupa metoda inventarului permanent iar evaluarea
iesirilor din stoc se face: a.) Metoda F1F0 b.) Metoda LIFO c.) Metoda costului mediu
ponderat.

Aplicatia practica nr. 4


Entitatea economica SC ALfa SRL neplatitoare de TVA care tine evidenta stocurilor la cost
de achizitie si utilizeaza metoda inventarului permanent, achizitioneaza pe 10 august 300
kg de combustibil la pretul de 1,24 Ron/kg inclusiv TVA. La receptie se constata o
diferenta in plus nefacturata de furnizor de 50 kg in valoare de 62 Ron. Doar jumatate din
diferenta in plus este acceptata de entitatea economica, pentru care se primeste pe data
de 18 august factura de la furnizor, achitarea efectuandu-se pe loc in numerar. Diferenta
neadmisa se pastreaza in custodie, peste patru zile aceasta diferenta neadmisa este
returnata furnizorului.

Aplicatia practica nr. 5


Entitatea economica SC Alfa SRL care tine evidenta stocurilor la cost standard si utilizeaza
metoda inventarului permanent, prezinta un stoc initial de materii prime de 400 kg
evaluate la costul standard de 3 Ron/kg precum si o diferenta de pret aferenta stocului
initial de 50 Ron. Pe 10 august entitatea economica achizitioneaza 500 kg de materii
prime la pretul de 3,1 Ron/kg plus TVA 24%, decontarea efectuandu-se prin virament
bancar. %. in data de 20 august se consuma in productie 600 kg materii prime.

CONTABILITATE FINANCIARA - STOCURI


Contabilitatea stocurilor obtinute din productie
Notiuni teoretice privind stocurile obtinute din productie
Stocurile obtinute din productie sunt active circulante sub forma de produse finite,
semifabricate sau produse reziduale, receptionate in depozit. in categoria stocurilor de
produse se cuprind si activele cu ciclu lung de fabricatie, destinate vanzarii (de exemplu,
ansambluri sau complexuri de locuinte etc. realizate de entitatile ce au ca activitate
principala obtinerea si vanzarea de locuinte). Daca constructiile sunt realizate in scopul
exploatarii pe termen lung, de catre entitatea care le-a realizat, ele reprezinta imobilizari

Stocurile de productie in curs de executie reprezinta acele produse care nu au trecut prin
toate fazele de prelucrare prevazute in procesui tehnologic, precum si produsele
nesupuse probelor si receptiei tehnice sau necompletate in intregime. In cadrul productiei
in curs de executie se cuprind, de asemenea, serviciile si studiile in curs de executie sau
neterminate.

Evaluarea la intrarea in gestiune a stocurilor obtinute din productie se realizeaza la cost


de productie. Acesta cuprinde cheltuielile directe aferente productiei (ex. Cheltuieli cu
materii prime si materiale directe, energia consumata in procesul tehnologic, salariile
muncitorilor direct productivi etc) precum si cota de cheltuieli indirecte de productie,
alocata. in mod rational ca fiind legata de fabricarea stocurilor respective (ex. Cheltuieli cu
amortizarea utilajelor, cu reparatiile acestora, cu salariile personalului de conducere din
sectii, cu chiria spatiilor de productie etc).
Metode de evaluare la iesirea din gestiune a stocurilor de produse fungibile:
A. Metoda primul intrat - primul iesit FIFO
B. Metoda costului mediu ponderat - CMP
C. Metoda ultimul intrat - primul iesit LIFO.
Evaluarea costului stocurilor care nu sunt fungibile:
Se realizeaZa prin identificarea specifica a costurilor individuale, care presupune
atribuirea costurilor specifice elementelor identificabile ale stocurilor.
La fel ca si in cazul stocurilor de materii prime si materiale, pentru determinarea costului
produselor poate fi folosita (in afara metodei costului efectiv descrisa mai sus) si
metoda costului standard. Costul standard este un cost prestabilit care presupune
evaluarea si inregistrarea stocurilor in costuri fixe, stabilite anterior pe baza costurilor
medii de productie din perioada precedenta. Diferentele de pret fata de costul de
productie efectiv trebuie evidentiate distinct in contabilitate (cont 348), fiind recunoscute
in costul activului. Repartizarea diferentelor de pret se efectueaza proportional atat
asupra valorii bunurilor iesite cat si asupra stocurilor cu ajutorul unui coefr cient.
Metode de contabilizare a stocurilor de produse: - Metoda inventarului permanent - in
contabilitate se Inregistresza toate operatiunile de intrare (productie) si iesire, ceea ce
pennite stabilirea si cunoasterea in orice moment a stocurilor, atat cantitativ, cat si
valoric. Metoda inventarului intermitent presupune stornarea stocului initial de
produse la inceputul lunii. Productia obtinuta nu se inregistreaza in conturile de stocuri in
cursul perioadei. De asemenea la vanzarea stocurilor nu se mai inregistreaza destocarea
lor. La sfarsitul perioadei, pe baza inventarierii stocurilor se stabileste si se inregistreaza
stocul final.

CONTABILITATE FINANCIARA - STOCURI


Aplicatia practica nr. 1
S.C. Luxor S.RL. (platitoare de TVA), care tine evidenta stocurilor de produse la cost efectiv
de productie si utilizeaza metoda inventarului permanent detine la inceputul lunii
octombrie 2012 un stoc de produse finite de 1.000 kg, inregistrat la costul de productie de
6 Ron/kg. Pentru realizarea de produse fmite societatea efectueaza in cursul lunii
octombrie 2012 urmatoarele cheltuieli de productie: cu materii prime 4.700 Ron si cu
combustibili 1.200 Ron, cu personalul 3.800 Ron si cu energia (facturata de furnizor) 800
Ron (plus TVA 24%). in data. de 28.10.2012 se receptioneza, in depozit productia obtinuta
de 1.500 kg (cf. Bon de predare-transfer-restituire), evaluate la cost efectiv de productie
de 10.500 Ron. In 30.10.2012 societatea vinde jumatate din produsele finite aflate in stoc
la pretul de 10 Ron/kg, TVA 24%. incasarea are loc peste sapte zile prin virament bancar.
Evaluarea iesirilor din stoc se face dupa:
a) metoda FIFO b) metoda LIFO c) metoda

Aplicatia practica nr. 2


Acelasi enunt ca si la aplicatia practica 1, cu deosebirea ca societatea are organizata
contabilitatea sintetica a stocurilor de produse dupa metoda inventarului intermitent,
efectuand astfel inventarierea stocurilor de produse la sfarsitul lunii octombrie 2012, cand
se constata un stoc final de 1.250 kg produse finite.
Aplicatia practica nr. 3
S.C. Flaro S.R.L. (platitoare de TVA) tine evidenta stocurilor de produse la cost efectiv de
productie si utilizeaza metoda inventarului permanent. Pentru realizarea de produse
finite, la data de 12.11.2012 firma elibereaza in consum materii prime 19.000 Ron. in data
de 27.11.2012 este inregistrat consumul (productiv) de energie electrica de 3.000 Ron
(TVA 24%). La sfarsitul lunii sunt inregistrate salariile brute aferente personalului in suma
de 8.000 Ron. De asemenea se receptioneaza in depozit 3.000 bucati produse finite,
evaluate la cost efectiv de productie de 8 Ron/bucata. Totodata la sfarsit de luna se
constata produse neterrninate evaluate Ia un cost efectiv total de 6.000 Ron (Productia
neterminata este stornata la inceputul lunii urmatoare). in 12.12.2012 firma vinde 1.000
bucati de produse finite (obtinute in luna precedenta) la pretul de vanzare de 15
Ron/bucata, TVA 24%. incasarea creantei se realizeaza dupa sapte zile in contul bancar.

Contabilitatea stocurilor de marfuri si a altor categorii de stocuri


Notiuni teoretice privind stocurile de marfuri si a altor categorii de stocuri
Stocurile de marfuri sunt acele bunuri (active circulante) pe care entitatea le cumpara in vederea
revanzarii in aceeasi stare (fara vreo prelucrare suplimentara) sau produsele predate spre vanzare
magazinelor proprii.
In categoria stocurilor de marfuri se cuprind si alte categorii de activele circulante materiale (materii
prime, materiale, obiecte de inventar) care si-au schimbat destinatia initiala si sunt oferite spre vanzare
tertilor.
Evidenta marfurilor in contabilitate se realizeaza:
A. La cost de achizitie - in cazul societatilor specializate in comertul cu ridicata (en-gros)
B. La pret de vanzare cu amanuntul - in cazul societatilor specializate in comertul cu amanuntul
(en-detail). Acesta cuprinde: costul de achizitie, adaosul commercial si TVA neexigibila (daca
societatea e platitoare de TVA).
Costul marfurilor inregistrate la pretul de vanzare cu amanuntul este calculat la iesirea din gestiune
(vanzare etc.) prin deducerea valorii marjei brute din pretul de vanzare fara TVA. Marja bruta se
determina astfel:
- Prin procedeul sutei marite, daca societatea practica o cota unica de adaos comercial
Marja bruta = Pret vanzare fara TVA * % Adaos comercial / (100 + % Adaos comercial)
- Prin aplicarea coeficientului de repartizare a diferentelor de pret K378, daca societatea
practica
cote diferite de adaos comercial pentru diversele categorii de
marfuri Marja bruta = Pret de vanzare fara TVA * K378
K378 = (Si 378 + Rc378)/(Si371 + Rd 371 Si4428 Rc4428)
Stocurile de ambalaje cuprind ambalajele refolosibile, achizitionate sau fabricate, destinate produselor
vandute si care in mod temporar pot fi pastrate de terti, cu obligatia restituirii in conditiile prevazute in
contracte.
Stocurile aflate la terti sunt considerate acele bunuri care se afla in una din urmatoarele situatii: sunt
achitate si lasate in custodia furnizorilor; sunt date spre prelucrare (reparare etc.) la terti; sunt predate
tertilor pentru vanzarea in consignatii; sunt trimise pentru depozitare temporara la terti.
Stocurile de animale cuprind efectivele de animale nascute si cele tinere crescute si folosite pentru
reproductie, animalele si pasarile la ingrasat pentru a fi valorificate, coloniile de albine, precum si
animalele pentru productie.
Aplicatia practica nr. 1
S.C. Aramis S.R.L. (platitoare de TVA), care tine evidenta marfurilor la cost de achizitie cumpara la
15.09.2012 marfuri la pretul de 40.000 Ron, TVA 24% (cf. Factura). Datoria fata de furnizor se achita la
25.09.2012 prin banca (cf. Extras de cont si OP). Angrosistul livreaza la 1.10.2012 unui detailist S.C.
Chios S.R.L. (care practica un adaos comercial unic de 25%) jumatate din marfuri (achizitionate la 15.09.
2012) la pretul de 25.000 Ron, TVA 24% (cf. Factura). Decontarea se efectueaza prin banca in data de
10.10.2012 (cf. Extras de cont si OP). S.C. Chios S.R.L. vinde in numerar peste alte cinci zile 3/4 din
marfurile achizitionate (cf. Raport Z). Sa se efectueze inregistrarile aferente atat in contabilitatea
angrosistului (S.C. Aramis S.R.L.) cat si in contabilitatea detailistului (S.C. Chios S.R.L).
Aplicatia practica nr. 2
S.C. Nordic S.A. (platitoare de TVA), care are ca obiect de activitate comercializarea marfurilor cu amanuntul,
detine la inceputul lunii octombrie 2012 un stoc de marfa evaluat la pretul de vanzare cu amanuntul de 744
Ron (Sid371 = 744 Ron, Sic378 = 100 Ron, Sic4428 = 144 Ron). In data de 07.10.2012 societatea achizitioneaza
de la un angrosist marfuri la pretul de cumparare de 1.500 Ron, plus TVA 24%. Cota de adaos comercial este
de 30%. Datoria este achitata peste o saptamana prin virament bancar. In 20.10.2012 societatea vinde in
numerar
marfuri
in
valoare
de
992
Ron
(inclusiv
TVA
24%).

Aplicatia practica nr. 3


S.C. Helas S.R.L. (platitoare de TVA) achizitioneaza in data de 07.10.2012 materii prime la pretul de 600
Ron, TVA 24%, ambalate in lazi, care se factureaza distinct in valoare de 50 Ron, TVA 24%. Datoria fata
de furnizor este achitata pe loc in numerar. Dupa 10 zile ambalajele sunt vandute la costul de achizitie,
incasarea efectuandu-se in aceeasi zi in numerar.

S-ar putea să vă placă și