Sunteți pe pagina 1din 4

\

D IN T R E C U T U L N O S T R U ...

ra i i n ira-jnr.
Cu o c a z ia aniversrii a 7 5 de ani.
DE

G H E O R G H E G. B E Z V E C O N N A I .

E d i t a t d e A sociaiifc.CuItural-Istoric
N EC U LA I M ILESCU ".

CH I IN U
,
T i p o g r a f i a U n iu n ii C le ric ilo r O rto d o c i d in B a s a r a b ia .

19 34

V z n d a c e ste m prejurri inoportune, c e se o p u n e a u


i n t r e c u t p r o g r e s u l p a r o h i e i C i u f l i " , v l d ic ii B a s a r a b i e i ,
m a i a l e s : Pa vei Lebedev , Serghie, Serafim, Platon i A -

nastase, a u d a t o

deosebit

osteneal

pro p ag an d ei m i

s i o n a r e p e l n g b i s e r i c a Sf. T e o d o r T i r o n . P r o p o v d u i

frailor Parhomovici, A l. Scvoznicov,


p reotul M ihail Ceachir, Neculai Balabuha i m u l i ali
torii

de

seam a

n se m n ai zltuti, a u ridicat

v o c e a lor d e p e

am vonul

acestu i h ra m m potriva sectantism ului.

B i s e r ic a Ciufli.

R ecunotina

p r o v in c ie i

noastre,

dar

i a

b ise ric ii

C i u f l i " , c t r e cel m a i c e l e b r u ie r a r h al ei, Pavel Lebedev


( 1 8 2 7 9 2 ) , e r a n t o t d e a u n a r e l i e f a t ; s a u g s i t n s , n
p r e z e n t , i s t o r i c i i " , c a r i , n t r o c o m p l e c t i g n o r a n o v in is t , a u r e d u s a c t i v i t a t e a a c e s t u i v l d i c , n B a s a r a b i a
( 1 8 7 1 8 2 ) , la ... a r d e r e a
nirea

preoilor

crilor

m o l d o v e n e t i i p r i g o

m o ld o v en i. O p o n e g re a l cu n zbtii ca

a c e s te a a in d ig n a t p e m uli n se m n ai c u n o scto ri ai tre


c u t u l u i b is e r i c ii n o a s t r e , p r i n t r e c a r i ,

v a j n ic u l

f r u n t a al

a c e s t o r a , r e g r e t a t u l I. M . Parhomovici, n e - a p o v e s t i t t e
m e l i a " f a b u l e l o r d e s p r e I. P . P a v e l .
B i s e r i c i l e b a s a r a b e n e n d e c a d a

o p ta , slujind

dup

c r i l e m o l d o v e n e t i i c e le s la v e , p o s e d a u a c e s t e v o l u m e
r i t u a l e n b u n p a r t e r u p t e . A stfel, clerul, p u i n
e r a n e v o it s c o m plecteze

se rv ic iu l

in s tru it,

d iv in c u e x p u n e r i l e

p rop rii, a d esea ero n ate. O b se rv n d aceasta, arhiepiscopul


a p u s s s e a r d c r i l e c u to tu l r u p t e , c c i p r e o i i s r a c i
nu gseau

necesitatea s

procure

altele n o u i. N u era n s u n gest

pe

lng

anti-m oldovenesc,

s a u a r s m a i a l e s v o l u m e l e s la v e , c a r e m a i
teau cu m p ra.

a c e s t e a i

P e d e a l t p a r t e 1. P,. P a v e l

a s i s t a la s l u j b e l e b i s e r i c e t i n l i m b a

cci

u o r se p u
adesea

ori

m oldoveneasc, ce

s e n t r e b u i n a z i l n i c i n n t r e g u l o r a , c h i a r

alturi

de

a r h i e p i s c o p i e : la b i s e r i c a Sf. Ilie, etc.


In c e p r i v e t e b i s e r i c a Sf. T e o d o r T i r o n , p e v r e m e a
1. P . P a v e l a c e a s t a s a r e n o i t i s a l rg it m u l t , a j u n g n d
l a s t a r e a e i e x t e r i o a r d i n p r e z e n t , la m r e a a m p r e u n a r e
a stilu lu i b i z a n t i n c u cel m o s c o v i t . L a 2 9 N o e m b r i e 1881
n s u i a r h i e p i s c o p u l P a v e l a sfinit
u n s c l i p i t o r C uvnt V

biserica,

rostind

aci

a l e c r u i n d e m n u r i a r fi b i n e s

r s u n e i a s t z i .
In 1891 s a f c u t n c o r e n o i r e a b ise ricii, d e d a t a
a c ea sta intern, cu strm u tarea

Sf. P r e s t o l .

D e-atunci

f o r m e l e p r i n c i p a l e a l e l c a u l u i n u s a u m a i re f c u t.
D intre destoinicii
av u t o deosebit

succesori

consideraie

ai 1. P . P a v e l , c a r i a u
pentru

biserica

C iufli",

d a r i n s e m n t a t e m a x i m p e n t r u e p a r h i a n t r e a g , /. P.

Serafim , m u l t p t i m i t

I. P . Platon,
a c t u a l m e n t e c u s e d i u l n A m e r i c a , i a r /. P. Anastase
n

R u s ia Sovetic,

l a I e r u s a l i m , r o a g i ei p e n t r u t u r m a lor,
1. B u le tin u l E p a r h i a l 44. No. 24, 1881.

p r s i t , d in