Sunteți pe pagina 1din 5

Stiluri

CAPITOLUL 12

STILURI

12.1. Formatarea textului utiliz[nd stiluri

Un stil este o colec\ie de atribute de formatare, salvat[ sub o anumit[ denumire. La aplicarea unui stil, ]ntregul set de formate se aplic[ printr-o opera\ie unic[. De exemplu, dac[ titlul unui raport, trebuie formatat pentru a-l scoate ]n eviden\[, ]n loc ca acesta s[ fie formatat prin trei ac\iuni separate, pentru font Arial de 14 pt., aliniere la centru, se poate ajunge la acela=i rezultat, aplic`nd stilul titlului. Aplicarea unui stil realizez[ o formatare mult mai rapid[ decât selectarea manual[ a fiec[rui atribut de formatare, având în plus avantajul asigur[rii unei continuit[\i. Dac[ se schimb[ ulterior un atribut de stil, întregul text c[ruia i-a fost atribuit stilul respectiv se va modifica automat în mod corespunz[tor, pentru a reflecta formatarea inclus[ în noul stil. Word are mai multe stiluri predefinite, dar pute\i s[ v[ crea\i =i stiluri proprii. Word con\ine dou[ tipuri de stiluri:

Stilurile Paragraph se aplic[ unui întreg paragraf =i pot include toate elementele de formatare referitoare la aspectul unui paragraf: fontul, spa\ierea rândurilor, indent[rile, marcajele de tabulare, chenare, etc. Orice paragraf are un anumit stil. }n mod prestabilit, stilul unui paragraf este stilul Normal. Stilurile Character se aplic[ oric[rui text selectat =i poate con\ine orice atribut de formatare care se refer[ la caractere individuale: denumirea =i m[rimea fontului, sublinierea, tipul, =i a=a mai departe (cu alte cuvinte, orice atribut de formatarea pe care îl pute\i atribui selectând Format, Font). Nu exist[ un stil prestabilit pentru caractere. Caracterele din cadrul paragrafului pot avea propriul lor stil, chiar dac[ stilul paragrafului este aplicat paragrafului ca întreg. Dac[ trebuie atribuit[ aceea=i formatare unor tipuri de cuvinte sau expresii, iar formatarea respectiv[ nu este definit[ într-unul din stilurile existente, se poate crea un nou stil de caracter. Când se aplic[ un stil pentru caractere, atributele de formatare sunt aplicate pe lâng[ celelalte caracteristici pe care textul le are deja. De exemplu, dac[ o propozi\ie deja formatat[ cu caractere italice, trebuie s[ fie scris[ cu caractere aldine, propozi\ia respectiv[ va ap[rea scris[ atât cu aldine, cât =i cu italice. Prin folosirea stilurilor, documentele cap[t[ o imagine unitar[ (toate paragrafele cu acela=i stil vor ap[rea cu acela=i corp de liter[, de aceea=i m[rime, av`nd la fel de mult spa\iu ]nainte =i dup[), dar se va economisi =i foarte mult timp pentru aranjarea textului.

Denumirea stilului

Modul de aliniere al stilului Simbolul stilului de paragraf

textului. Denumirea stilului Modul de aliniere al stilului Simbolul stilului de p ara graf M[rimea fontului
textului. Denumirea stilului Modul de aliniere al stilului Simbolul stilului de p ara graf M[rimea fontului
textului. Denumirea stilului Modul de aliniere al stilului Simbolul stilului de p ara graf M[rimea fontului

M[rimea fontului stilului

Procesoare de texte – Microsoft Word

Figura 12.1 - Butonul Style Word con\ine o serie de stiluri predefinite. Caracteristicile acestora pot fi vizualizate folosind butonul Styles de pe bara de instrumente Formating. Dac[ se aplic[ un clic pe s[geata de derulare a acestui buton este afi=at[ o list[ cu stilurile disponibile, fiecare denumire fiind afi=at[ în fontul stilului respectiv. Simbolurile din list[ indic[ =i dac[ stilul respectiv se aplic[ paragrafelor sau caracterelor, dar =i m[rimea fontului =i alinierea ( figura 12.1). În lista Style, stilurile de paragraf sunt listate având al[turi un simbol de paragraf, iar stilurile de caractere au în dreptul lor litera “a” subliniat[. Utilizarea denumirilor de stiluri existente ]n Word prezint[ unele avantaje. De exemplu folosirea stilurilor predefinite (Heading1, Heading2, etc.) simplific[ foarte mult procesul de generare al cuprinsurilor =i tabelelor de index (vezi lec\ia Tabele de index =i cuprins).

12.2. Aplicarea stilurilor

Pentru a aplica un stil de paragraf mai multor paragrafe, acestea se selecteaz[. Pentru a aplica un stil de paragraf unui singur paragraf, se plaseaz[ cursorul în interiorul acestuia. Pentru a aplica un stil de caracter, se selecteaz[ textul c[ruia trebuie s[ i se aplice stilul. Apoi, se aplic[ pa=ii urm[tori:

1. Se aplic[ un clic pe s[geata de derulare a butonului Style.

2. Se selecteaz[ stilul dorit aplic`nd un clic pe denumirea respectiv[.

De asemenea, se poate aplica un stil aplic`nd comanda Format, Style. La aplicarea acestei comenzi este afi=at[ fereastra de dialog Style (figura 12.2 ). Din lista de stiluri din aceast[ fereastr[ se selecteaz[ stilul dorit =i se aplic[ un stil pe butonul Apply.

s tilul dorit =i se aplic[ un stil pe butonul Apply . Figura 12.2 - Fereastra

Figura 12.2 - Fereastra de dialog Style

12.3. Crearea unui stil nou

Cea mai simpl[ metod[ pentru a crea un stil nou este urm[toarea:

Stiluri

1. Se formateaz[ un paragraf exact a=a cum trebuie s[ arate stilul (formatarea caracterelor, a paragrafului, chenare =i umbre, numerotare, etc.)

2. Se aplic[ un clic pe lista derulant[ Style.

3. Se introduce numele stilului ce va fi creat (introducerea se termin[ cu Enter). Acest pas necesit[ aten\ie pentru a nu introduce o denumire a unui stil deja existent. În caz contrar, atributele de formatare ale stilului respectiv vor fi aplicate paragrafului, iar modific[rile f[cute format[rii vor fi pierdute. Atributele de formatare se pot reface aplic`nd comanda Edit, Undo. Apoi, se repet[ ultimii doi pa=i =i se atribuie stilului o denumire nou[ =i unic[.

Exist[ =i o alt[ cale de creare a unui nou stil, folosind ferestrele de dialog. Pa=ii care trebuie efectua\i ]n acest caz sunt:

1. Se aplic[ comanda Format, Style pentru a deschide fereastra de dialog Style (figura 12.2).

2. Se aplic[ un clic pe butonul New. Pe ecran va ap[rea fereastra de dialog New Style (figura 12.3).

va ap[rea fereastra de dialog New Style (figura 12.3). Figura 12.3 – Fereastra de dialog New

Figura 12.3 – Fereastra de dialog New Style

3. Se aplic[ un clic pe caseta text Name =i se introduce o denumire pentru noul stil.

4. Dac[ noul stil este creat pornind de la unul existent, se aplic[ un clic pe s[geata listei de derulare Based On =i se selecteaz[ din list[ stilul de baz[ dorit.

5. Se aplic[ un clic pe s[geata listei de derulare Style Type =i se selecteaz[ din list[ Character sau Paragraph, pentru a indica tipul de stil care trebuie creat.

6. }n caseta Style for the Following Paragraph se precizeaz[ ce stil trebuie s[ se aplice paragrafului care urmeaz[. Pentru majoritatea stilurilor urm[torul paragraf va avea acela=i stil cu cel curent.

7. Pentru modificarea parametrilor de formatare a stilului, se aplic[ un clic pe butonul Format =i se selecteaz[ una din comenzile Font, Paragraph, Tabs, Language, Frames =i Numbering din lista derulant[. Pe ecran va fi afi=at[ o fereastr[ de dialog specific[ informa\iilor de formatare care trebuie modificate. La

Procesoare de texte – Microsoft Word

terminarea modific[rilor se aplic[ un clic pe butonul OK pentru revenire ]n fereastra de dialog New Style. Se repet[ pasul 7, select`nd alte caracteristici ale stilului (dac[ este cazul).

8. Se aplic[ un clic pe butonul OK pentru a reveni în fereastra de dialog Style.

9. Se aplic[ un clic pe butonul Apply pentru a atribui noul stil textului sau paragrafului curent. Se aplic[ un clic pe butonul Close pentru a salva noul stil f[r[ a-l atribui unui text.

12.4. Modificarea unui stil

Modificarea unui stil se face asem[n[tor cu crearea unui stil, cu excep\ia faptului c[ ]n acest caz se lucreaz[ cu fereastra de dialog Modify Style, care pune la dispozi\ie aceslea=i op\iuni ca =i fereastra de dialog New Style, mai pu\in posibilitatea de a alege tipul stilului, deoarece Word =tie deja dac[ acesta este un stil de tip paragraf sau stil de tip caracter.

sta este un stil de tip paragraf sau stil de tip caracter. Figura 12.4 - Fereastra

Figura 12.4 - Fereastra de dialog Modify Style

Pa=ii care trebuie efectua\i pentru modificarea unui stil sunt:

1. Se aplic[ comanda Format, Style pentru a deschide fereastra de dialog Style (figura 12.2).

2. Din lista List se selecteaz[ stilurile care trebuie afi=ate în lista Styles:

All Styles. Toate stilurile din documentul curent.

Styles in Use. Stilurile atribuite textului din documentul curent.

User Defined Styles. Toate stilurile definite de utilizator în documentul curent.

Stiluri

3.

Din lista Styles, se selecteaz[ stilul care trebuie modificat.

4.

Se aplic[ un clic pe butonul Modify. Pe ecran va ap[rea fereastra de dialog Modify Style ( figura 12.4). Fereastra de dialog Modify Style este asem[n[toare ferestrei New Style. }n aceast[ fereastr[ se specific[ atributele de formatare ale noului stil (ca la crearea unui stil). Se specific[ atributele de formatare ale noului stil.

5.

Se aplic[ un clic pe butonul OK pentru a reveni în fereastra de dialog Style.

6.

Se aplic[ un clic pe butonul Close.

12.5. +tergerea unui stil

+tergerea unui stil se face mult executa\i pentru =tergerea unui stil sunt:

mai rapid dec`t crearea unuia. Pa=ii care trebuie

1. Se aplic[ comanda Format, Style pentru a deschide fereastra de dialog Style

(figura12.2).

2. Din lista Styles se selecteaz[ stilul care trebuie =ters.

3. Se aplic[ un clic pe butonul Delete. Word afi=eaz[ un mesaj ]n care cere confirmarea =tergerii stilului. Se aplic[ un clic pe butonul Yes.

4. Se aplic[ un clic pe butonul Close pentru a p[r[si fereastra de dialog Style.