Sunteți pe pagina 1din 5

GHID 2013/2014 Direcionai 2% din impozitul pe

venit! Donaii ONG doi la sut !


codfiscal.net /40551/ghid-20132014-directionati-2-din-impozitul-pe-venit-donatii-ong-doi-lasuta
Redactia CFNET

Ghid f iscal privind direcionarea a 2% din


impozitul pe venit ctre ONG-uri ediia
2013/2014
CUPRINS
Context, prezentarea general, termen
Exemplu de calcul
Organizaiile nonprof it care pot benef icia de donaie
d o ilas uta
Alegerea unui benef iciar nonprof it, date necesare
Etape de urmat pentru persoanele care realizeaz numai
venituri din salarii
Etape de urmat pentru persoanele care realizeaz venituri din activiti independete i din alte
surse
Etape de urmat pentru persoanele care realizeaz venituri i din salarii, din activiti independente
i din alte surse
Adrese administraii f iscale
Asisten online CFNET
ONG promo
Date statistice 2009-2011

Context, prezentarea general, termen


Persoanele f izice i persoanele f izice autorizate care obin venituri impozabile au posibilitatea s
direcioneze doi la sut (2%) din impozitul pe veniturile obinute n anul anterior ctre o
entitate nonprof it, unitilor de cult, precum i pentru acordarea de burse private [Baza legal: art.
57 (4) - (6) si art. 84 (2)-(4) din Codul Fiscal].
Facilitatea f iscal const n dreptul pltitorului de taxe de a decide asupra destinaiei unei sume
achitate de acesta ctre bugetul de stat n anul anteior.
Contribuabilul poate solicita statului s vireze 2% din impozitul achitat de el.
2% se aplic la impozitul datorat pe venitul net anual impozabil, din ctigul net anual din
transf erul titlurilor de valoare, din ctigul net anual din operaiuni de vnzare-cumprare de
valut la termen, pe baza de contract, i orice alte operaiuni de acest gen.
Aceast donaie nu cost nimic contribuabilul! Doar un f ormular de completat i de depus la
Fisc.
Dac nu f olosii aceast opiune, suma respectiv va rmne s f ie gestionat de stat.

TERMENUL maxim pentru exprimarea opiunii prin depunerea cererii la


FISC este data de 26 MAI 2014.

Exemplu de calcul
La un venit impozabil lunar (din salarii, chirii, etc. ) de 1.000 RON, rezult un venit net lunar (n
mn) de 840 RON si un impozit pe venit de 160 RON. Suma care poate f i direcionat este 160
RON x 2% x 12 luni = 3,2 RON x 12 luni =38,4 RON pe an.

Organizaiile nonprof it care pot benef icia de donaie


Entitile nonprof it care pot benef icia de aceast surs de f inanare sunt, de exemplu: asociatiile,
- fundatiile,
- organizatiile sindicale,
- patronatele,
- partidele politice,
- asociatiile de proprietari,
- casele de ajutor reciproc ale salariatilor.
Aceste organizaii nonprof it trebuie s f ie nf iinate i s f uncioneze n condiiile legii, iar potrivit
legilor proprii de organizare si f unctionare trebuie s desf oare activiti nonprof it iar sumele
primite din impozit s f ie f olosite n acest scop.

Alegerea unui benef iciar nonprof it, date necesare


Alegei un beneficiar nonprofit, inf ormai-v i analizai organizaia, proiectele i activitatea
desf urat: ati citit despre ea in presa, cineva de incredere v-a povestit despre ea, ati avut
contacte directe cu organizatia.
Pentru a cuta ONG-uri pe domenii de activitate consultai urmtoarele Directoare ONG
stiriong.ro, doilasuta.ro, donatiionline.ro, Registrul National ONG.
Pentru completarea cererii, sunt necesare urmtoarele inf ormaii despre ONG:
- Numele organizatiei nonprof it (ONG)
- Codul de identif icare f iscala (codul f iscal)
- Contul bancar al organizatiei in f ormat IBAN

Etape de urmat pentru persoanele care realizeaz numai venituri din


salarii
Dac suntei salariat, angajat pe baz de contract individual de munc
sau f uncionar public
sau dac ai obinut venituri asimilate salariilor, de exemplu:
- indemnizaia administratorului,
- indemnizaia directorilor, asociailor unici,
- suma din prof itul net cuvenit administratorilor la companii/societati nationale,
- remuneraia primit de preedintele asociatiei de proprietari,
- indemnizatii demnitari, alei,
- solde militari,
- indemnizatii de neconcurenta
- alte venituri, considerate asimilate salariilor conf orm art. 55 alin. (2),
urmai aceste ETAPE:
1. Descrcai Formularul D230-2014 PDF e-form CERERE PRIVIND DEST INAT IA SUMEI
REPREZ ENTAND PANA LA 2% DIN IMPOZ IT UL ANUAL SI DEDUCEREA CHELT UIELILOR
EFECT UAT E PENT RU ECONOMISIREA N SIST EM COLECT IV PENT RU DOMENIUL LOCAT IV
(poate f i obtinut gratuit si de la orice administratie f inanciara);
2. Completai electronic [PDF e-from poate f i descrcat i completat electronic si ulterior printat
si semnat in 2 exemplare] sau tiprii f ormularul (1 pagin) n dou exemplare

3. Completati ambele exemplare astf el:


ANUL: 2013
I. DAT E DE IDENT IFICARE A CONT RIBUABILULUIAdresa se inscrie adresa domiciliului f iscal.
Cod numeric personal/Numar de identificare fiscala se inscrie codul numeric personal sau
numarul de identif icare f iscala, atribuit de catre Agentia Nationala de Administrare Fiscala, cu
ocazia inregistrarii f iscale, dupa caz.
II. DEDUCEREA CHELT UIELILOR EFECT UAT E PENT RU ECONOMISIRE N SIST EM COLECT IV
PENT RU DOMENIUL LOCAT IV DIN VENIT URILE IMPOZ ABILE DIN SALARII, OBINUT E LA FUNCIA
DE BAZ A in aceasta situatie, rubrica nu se completeaza.
III. DEST INAIA SUMEI REPREZ ENTAND PANA LA 2% DIN IMPOZ IT UL ANUAL, POT RIVIT ART. 57
ALIN. (4) DIN LEGEA NR.571/20031. Bursa privata: casuta se bif eaza de catre contribuabilii care
au ef ectuat cheltuieli in cursul anului de raportare cu burse private in conf ormitate cu Legea
nr.376/2004 privind bursele private, cu modif carile si completarile ulterioare.
Contract nr./data se inscriu numarul si data contractului privind acordarea bursei private.
Suma platita se inscrie suma platita de contribuabil in cursul anului de raportare pentru bursa
privata.
Documente de plata nr./data se inscriu numarul si data documentelor care atesta plata bursei
private.
Contractul privind acordarea bursei private si documentele ce atesta plata bursei se prezinta in
original si in copie, organul f iscal pastrand copiile acestora dupa ce verif ica conf ormitatea cu
originalul. n cazul in care declaratia se transmite prin posta, documentele de mai sus se anexeaza
in copie.
2. Sustinerea unei entitati nonprofit/unitati de cult se bif eaza aceasta casuta.
Denumire entitate nonprofit/unitate de cult se inscrie denumirea completa a entitatii
nonprof it/unitatii de cult.
Codul de identificare fiscala al entitatii nonprofit/unitatii de cult se inscrie codul de
identif icare f iscala al entitatii nonprof it/unitatii de cult pentru care se solicita virarea sumei.
Cont bancar (IBAN) se completeaza codul IBAN al contului bancar al entitatii nonprof it/unitatii
de cult.
Suma se lasa necompletat, caz in care organul f iscal va calcula si va vira suma admisa,
conf orm legii, sau se completeaza cu suma donata
IV. DAT E DE IDENT IFICARE A MPUT ERNICIT ULUI - se lasa necompletat/se bareaza/se
completeaza numai in cazul in care obligatiile de declarare a veniturilor se indeplinesc de catre
reprezentantul f iscal desemnat de contribuabil
4. Semnai ambele exemplare.
5. Formularul/ele se pot transmise la FISC astf el:- depunei personal ambele exemplare din
Formularul 230 la registratura administraiei f inanciare de care aparinei (unde avei domiciliul sau
unde locuii ef ectiv). Exemplarul 2, nregistrat de ctre organul f iscal prin menionarea unui numr
de nregistrare, se returneaz de ctre FISC i se pstreaz de ctre dvs..
- prin posta, cu scrisoare recomandata, pe adresa administratiei f inanciare de care apartineti
(unde aveti domiciliul).
- online, f ormularul 230 se poate depune on-line, la adresa www.e-guvernare.ro, dac deinei un
certif icat digital calif icat.

Etape de urmat pentru persoanele care realizeaz venituri din activiti


independente i din alte surse
Dac ai realizat n anul 2012 venituri din alte surse (PFA sistem real, PFA norme de venit,

Dac ai realizat n anul 2012 venituri din alte surse (PFA sistem real, PFA norme de venit,
prof esii liberale medic, avocat, notar, expert contabil, arhitect, chirii, castiguri din investitii,
drepturi de autor, activitati agricole, etc.), avei obligaia legal (cu exceptia PFA norme de venit)
s depunei la administraia financiar Declaraia privind veniturile realizate de dvs. n anul
2012, Formularul 200. Cu acelai f ormular, ntr-o rubrica separata, se poate dona 2% din
impozitul datorat astfel:
1. Descarcati Formularul D200-2014 PDF e-Form DECLARAT IE PRIVIND VENIT URILE REALIZ AT E
DIN ROMANIA (poate f i obtinut gratuit si de la orice administratie f inanciara)
2. Completai electronic [PDF e-from poate f i descrcat i completat electronic si ulterior printat
si semnat in 2 exemplare] sau tiprii f ormularul (1 pagin) n dou exemplare
3. Completati ambele exemplare astf el:
ANUL: 2013
I. DAT E DE IDENT IFICARE A CONT RIBUABILULUI: nume, initiala tatalui, prenume, CNP, adresa de
domiciliu
II. DAT E PRIVIND VENIT URILE REALIZ AT E PE SURSE SI CAT EGORII DE VENIT: se completeaza cu
inf ormatii despre veniturile realizate in anul anterior conf orm instructiunilor.
III. DEST INAIA SUMEI REPREZ ENTAND PANA LA 2% DIN IMPOZ IT UL DAT ORAT PE VENIT UL NET
/CAST IGUL NET ANUAL IMPOZ ABIL, se bif eaza casuta corespunzatoare:
1. Bursa privata: casuta se bif eaza de catre contribuabilii care au ef ectuat cheltuieli in cursul
anului de raportare cu burse private si solicita restituirea acestora.
Contract nr./data se inscriu numarul si data contractului privind acordarea bursei private.
Suma platita se inscrie suma platita de contribuabil in cursul anului de raportare pentru bursa
privata.
Documente de plata nr./data se inscriu numarul si data documentelor care atesta plata bursei
private.
Contractul privind acordarea bursei private si documentele ce atesta plata bursei se prezinta in
original si in copie, organul f iscal pastrand copiile acestora dupa ce verif ica conf ormitatea cu
originalul. n cazul in care declaratia se transmite prin posta, documentele de mai sus se anexeaza
in copie.
2. Sustinerea unei entitati nonprofit/unitati de cult se bif eaza aceasta casuta
Denumire entitate nonprofit/unitate de cult se inscrie denumirea completa a entitatii
nonprof it/unitatii de cult.
Cod de identificare fiscala a entitatii nonprofit/unitatii de cult se inscrie codul de
identif icare f iscala a entitatii nonprof it/unitatii de cult pentru care se solicita virarea sumei.
Cont bancar (IBAN) se completeaza codul IBAN al contului bancar al entitatii nonprof it/unitatii
de cult.
Suma se completeaza cu suma donata sau nu se completaza, in situatia in care nu se
cunoaste suma care poate f i virata, organul f iscal va calcula si vira suma conf orm legii.
IV. DAT E DE IDENT IFICARE A MPUT ERNICIT ULUI se lasa necompletat/se bareaza/se
completeaza numai in cazul in care obligatiile de declarare a veniturilor se indeplinesc de catre
reprezentantul f iscal desemnat de contribuabil
4. Anexati documentele care justif ica veniturile realizate;
5. Semnai ambele exemplare.
6. Formularul/ele se pot transmise la FISC astf el: - depunei personal ambele exemplare din
Formularul 200 la registratura administraiei f inanciare de care aparinei (unde avei domiciliul sau

unde locuii ef ectiv). Exemplarul 2, nregistrat de ctre organul f iscal prin menionarea unui numr
de nregistrare, se returneaz de ctre FISC i se pstreaz de ctre dvs.. - prin posta, cu
scrisoare recomandata, pe adresa administratiei f inanciare de care apartineti (unde aveti
domiciliul). - online, f ormularul 230 se poate depune on-line, la adresa www.e-guvernare.ro, dac
deinei un certif icat digital calif icat.

Etape de urmat pentru persoanele care realizeaz venituri i din salarii,


din activiti independente i din alte surse
Dac ai realizat venituri i din salarii i din alte surse trebuie s completai i s depunei
ambele f ormulare 230 si 200.

Termen
cel trziu pn LUNI, 26 MAI 2014.

Adrese FISC
Adresele i datele de contact ale administraiilor f inanciare sunt publicate pe pagina
ADMINIST RAT II FISCALE i pe HARTA administraii din Bucureti.

Asisten online
Echipa CFNET este disponbil online pentru asisten gratuit pe acest subiect. Citii cele 175
de comentarii la articolul 2011/2012 i/sau Comentai acest articolul i vom publica inf ormaiile
solicitate.
DE CIT IT : Campania 2% pentru ONG-uri Date statistice, donatori, f onduri directionate, f onduri
disponibile

ONG promo