Sunteți pe pagina 1din 125

4 9:3

www.dacoromanica.ro

FAMILIILE BOERESTI ROMANE


SERIF1 I

GESEALOGIA A 100 PE CASE


DIN

TARA-ROMANEASCA SI MOLDOVA

DE

OCTFIV GEORGE LECCri

BUCURESTI
1911

www.dacoromanica.ro

Sunt peste zece ani de cnd, sub titlul Familiile boeresti romane, am publicat cronica genealogicA a -.tinui insemnat numAr de familii. Fr indoial c, AtAt din cauza mai multor lipsuri, cAt si a greutgei de a cercet trecutul patriei noastre in aceast directiune cu deosebire,

lucrarea ere in multe privinte incomplet.


u incetul, date noi addogAndu-se, am stabilit pe cAt s'a putut, firul genealogic a multe
case din Tara-Romneasd. si din Moldova.
In seria aceasta, figureazd tablele acelor familii pe cari le-am completat pand acum in
filiatiune neintrerupt, fdrd deosebire de insemndtatea ton; rAttnnd ca In seriile ce vor

urm. s i loc at mai multe din alte familii istorice.


Am publicat din nou aceste genealogii, in Urma mai multor stAruinte, si pentru a da
la indemna celor pe care'i intereseazd, notele ce aveam adunate.
Timpul a privit trecnd in fata lui attea generatii de. oameni, cu faptele lor, cu multumirile si nenorocirile ce au avut. Neamuri cari altd dat ereau puternice si d'asupra atkor
alte, s'au stins sau au cAzut in popor. Altele s'au reintors pe drumul celoi- de cari se vorbeste. Pentru cei de azi, este sigur o multumire a cunoaste pe cei dinainte, mai ales cnd
ei au contribuit cu inima si cu bratul lor la alcdtuirea istoriei OHL Cunoasterea lor trbue
dar, s" atragA bAgarea de searri a .celor pe cari ii intereseazA zilele vechi. Astdzi deosebirile sociale din pullet de vedere nobiliar nu mai exist. Alte clase se intemeiazd pe deo-.

sebirile de piere, pe mijloacele de ajungere, sau pe Cele de merit in unele tAri. Trecutul cnd e intrebat, scoate inainte la povestirea faptelor, numele celor cari conduceau pe
atunci. Aceasta e istoria. Boerii de alt dat apartin deopotrivA urmasilor lor ca i trecutului trii.

In notele ce urmeaz, se vor gAsi ctev explidri asupra titlurilor i organizArei boerimei din Wile romne.
Indexul de aliante coprinde numele de familii, boeresti sau nu, cari .figureazd in genealogiile din acest volum, si locul unde se gAseste inrudirea.

B uc tt re t , 1911.

www.dacoromanica.ro

NOTE ISTORICE
Vechii Domni ai Tarei Romiinesti, zisi Basa-

rabi, erau Duci de Fogras in Transilvania,


de unde se coborira peste munti si intemeiard
domnia Valachiei pe la sfarsitul sec. XIII. Prin
ducatele lor de Omlas si de Fagaras, i prin

faceau parte numai din vechile dinastii nationale, a Basarabilor in Valachia $i a Musatinilor
In Moldova. In urma Domnii din alte familii,
multe streine de origina, primird dela Turci
tronul.

Banatul sau Comitatul Zevrinului, erau vasali ai Regelui Ungariei. In al XVI secol po-

In Moldova, influenta polond a fost puternic', inca din timpul primilor Voevozi, cari se

sesiunile de peste munti nu mai figureaz printre

desfdcurd de suzeranitatea regilor Ungariei spre

titlurile lor.
Tara Romaneasca, ocupat de Cumani pArr'
la venirea Voevozilor din Fagaras, era nelocuitd la cam* pe acele timpuri. Vasalii i oa-

menii de arme ai Domnului, care se stabill


intai la Arges (de unde $i numele de Curtea

a se leg de Poloni. Bogdan, comae de Maramures, si firmasii si, pardsird domeniile lor
din Ungaria i stabilird Domnia .Moldovei in
veacul XIV.
Cu mici deosebiri, clasa boereasc din Moldova are aproape aceeasi alcatuire ca cea din

de Arge$), sunt cei cari formeaz boerimea de


la inceput a tdrii noastre. Ei ocupar' sau primira
prin donatiuni mosiile cari pe atunci nu aveau
stapanitori si cu incetul se intinsera spre valea
Dunarei. Vechile centre boere$ti ale Orii sunt
In judetele Arges, Muscel, Dmbovita, Valcea,
Gorj, apoi Mehedirrti, Dolj, Roman* Prahova,

Valachia.

Buzeu, etc. pand cand, prin inrudiri sau alte


mijloace de dobandire, se intinserd in restul

Craiovei. (Banatul Olteniei e urmarea vechiului


Banat al Severinului pe care Voevozii Basarabi

Tara-ronnineasdi sau Valachia (numita de mol-

doveni si Muntenia), ave cu mici schimbari


temporare, limitele de astazi. Cinci judete alcatuiau Oltenia, tara de dincolo de Olt, guvernata in numele Domnului de Marele Ban al

il disputau in sec. XIV regilor Ungariei).


organizarea clasei militare sau
stapnitoare, se imprumutard fie de la vecinii
unguri si slavi, fie dela imperiul bizantin de
uncle am avut asezamantul Curtei.
Regimul feudal, sub care domnira cei dintai
Voevozi, se atenud cu incetul si se transformd
intCo organizare special tdriior noastre. Mosnenii sau rdzesii (taranii liberi proprietari), fac
legatura intre mica boerime si restul poporului,
taranii legati de pamntul boerului sau domnului, ramasi in stare de serbie. Burghezia in
intelesul ce acest cuvnt are in Wile de apus,
nu a existat pAna in secolul XIX.
Titlurile

Capitala tdrii a fost pand la 1660 Targoviste,

dupa care se stramuta la Bucuresti.


Moldova era coprinsd inainte intre Nistru,
Carpati, Valachia $i Dunarea de jos, avand de
cloud ori intinderea de astdzi, cu Bucovina
anexata de Austria la 1777, si Basarabia cedata
Rusiei la 1812. Multe familii din aceste cloud
tinuturi au rdmas acolo, fiind inscrise in nobilimea austriacd i ruseasca.
Moldova er impartita in Tara de sus si Tara
de los. Capitala ei veche era Suceava, iar dela
1565 Iasi.

Domnii tarii pand pe la inceputul secolul XVII,

www.dacoromanica.ro

VI

Cele mai multe dintre numele de familii s'au


format dela mo$iile pe cari le stgOneau boerii,
prin adogarea particular de eanul sau escu,

pul ocupatiunei Olteniei de Austria (1718-30),

boerii mai lnsemnati de acolo primiserd clificarea de consilier imperial:

cari inse.amn" origina : dela sau din. Astfel

boerul din Bdleni s'a numit Bdleanu, boerul

Japan (si pan=messire, sire), er titlul cu

din Flore$ti-FloresCul. (Altele s'au format dupd


numele de botez pArintesc : DrAgAnescul, Stefkiescul, etc.). Alte nume sunt vechi patronimice

care se preced totdeauna, In vorbire sau scris,


numele unui boer. Sotia si ficele lui se nu-

si se gsesc mult mai rar In Valachia deck

In sec. .XVII, si Kneagina).

In Moldova. Astfel : -Nut, Bal$, Dabija.


Ot InseamnA pe slavone$te din sau dela (de).
Alte titluri deck cele personale ale demnitd-

Domn, Doamnd, Domnit, erau titluri exclusive ale Principelui domnitor $i casei sale,

tilor n'au existat la noi. Multi boeri ins" au


cApkat dela Imperiul german, cum si dela Polonia, Ungaria si mai tArziu dela Rusia, titluri
nobiliare de Principe, comite, baron, etc.

In tim-

RANGURILE

meau -jupeinitei sau japiineasil (In Moldova pAnd

equivalent cu Voevod.
Copii Domnului si ai boerilor se ziceau coconi.

Cu timpul, toate aceste numiri $i-au transformat vechiul Inteles.


Vel inseamil mare. Bit' = fost.

l DEMNITATILE 130ERESTI

1600:

Tara-Romdneascii

Marele Ban al Olteniei sau Craiovei

gouverneur,
Lieut.-gnral d'Oltnie. (In seco!. XV si XVI titlu exclusiv

purtat de Basarabi-Craiovesti si inrudirile lor = Duc).


Mare vornic= Grand Justicier
Mare Logo f = Chancelier.
Mare Spiitar=Marchal de Valachie.

Mare Stolnic= G-d. Pannetier.


Mare Comis= G-d. cuyer.
Mare Clucer= G-d. Veneur.
Mare Vistier= G-d. Trsorier.
Mare Paltarnic= G-d. chanson.
Mare Postelnic= Chambellan.

Mare Aga=Gnral de l'infanterie (puis maitre de


la police).

Mare Serdar= Marchal du camp.


Mare Armas= Grand prvt.
Mare Stager.
Mare Pitar.
Mare Portar.'
Mare 5etrar.
Mare cdpitan de dorobanti= Colonel des trobants.
Mare cdpitan de margine, etc.
Mare Piircidab= Chatelain. -- In sec. XIVXVI, erau
castelanii cetafilor Domnesti.

Hatman si Portar Sucevei=Marchal de Moldavie..


Mare Postelnic.
Parcalabi =Chitelain, gouverneur (de Hotin, de
Neamtz, de Roman.)
Mare Vistiernic.
Mare Paharnic.
Mare. Spdtar.
Mare Stolnic.
Mare COMiS,
.

Mare Medenicer.
Mare Clucer.
Mare Serdar = Gouverneur (de Soroca, de Orhei).
Mare Sluger, Mare Jicnicer, Mare Pitar, Mare Armas, Mare 5etrar, etc.
(Mai tirziu se introduse si titlul de Ban).
Urmeaz4 demnifatile smundare: al 2-lea (ftori) logoft,
vistier, clucer de arie, far calificativul de mare (sau vel);
cum si alte titulaturi nelnsemnate.

In secolul XVIII, apar titlurile de cambiar

di/nib-as.

Boerii cari lOcuiau la mo$iile lor, fAr a lu parte la


afacerile publice sau a ave4 vre-o demnitate la Curtea
Domneascg, pui-tau titlul onorific de postelnic, ca $i
fiii lor.

Moldova

si

Mare. Logofet.
Mare Vornic : de Tara de jos, de Tara de sus.

www.dacoromanica.ro

VII

Erarhia titlurilor onorifice in sec. XVIII si XIX


pAnA la desfiintarea lor.

Moldova

Marile demnitati sau dregatoriile boeresti, nu aveau


o gradatiune hotarit pana dup' mijlocul secoIului XVII,
ci erau mai de aceeasi insemnAtate. In sec. XVIII se sta-

Mari Logofe, Vornic, Hatman, Vistiernic, Postelnic.


Ag". Sptar, Ban, Comis, Caminar, Paharnic, Serdar,
Stolnic, Medelnicer, Clucer, Sluger, Pitar, Jicnicer, $etrar.
Apoi : al II-lea, Ill-lea ; vornici de gloate, etc.

bill erarhia lor, cum si clasele din cari faceau fie-care


parte, in ordinea urmatoare :
La Inceputul sec. XIX se impartira unele din vechile

Tara-Roma neascli

Mare Ban.
Mari Vornic, Logofel, Sptar, Vistier,
Postelnic, Ag' ($i cmras). Mare Clucer, Criminar, Paharnic, Stolnic, Comis, Serdar, Medelnicer, Sluger, Pitar,
Setrar, clucer za arie ; apoi ftori-log., ftori-vistier, etc.

titluri, cu atributiuni administrative. Astfel : Logof6t al


Dreptatii, al Credintei, de obiceiuri ; Vornic de politie-

etc., si se asimilara cele de rangul I cu ministri de Stat,


Titlurile de. boerii nu mai corespundeau unei sarcine
efective, ci ereau onorifice.

REFERINTE
Documente
Archivele Statului.
Archivele Academiei Romdne.
Archive si documente particulare.
Colectiunea Hurmuzaki (Docum. din archivele imper. din Viena).
Colectiunea Uricarul publicat de Codrescu. Documente publicate In reviste si c'rti (Rev. pentru Istorie si Archeologie, Convorbiri !iterare, Archiva Soc. din lasi, Colectiunile Ghibanescu).
Note comunicate de d-I I. Tuducescu, archivist-paleograf.
Table genealogice a diferite familii.

Bibliografie speciall
Bibescu G. Pr., Domnia lui Bibescu-Voda.
Cantacuzino Mihai Spatarul, Genealogia Cantacuzenilor, etc. (ed.
din Gazeta Buciumul 1864, si ed. din 1904). C-te A. de Foras, Les Princes Bassaraba de Brancovan. Hasdeu
B. P., Magnum Etimologicum si Archiva istorica a R.
Mano ,Const. G., Documente privitoare la familia Mano.
Nicolaescii St., Documente si note privitoare la Basarabi ; articole genealogice.
Nasturel General P., Familia boerilor
Parscoveni ; Genealogia famil. Nasturel, etc. Okolski, Orbis Polonus.
OdObescu, Despre Vacaresti ; Antiquittile
din Romanati.
Un Phanariote (E. Rizo-Rangabe), Livre d'or de la ,noblesse phanariote. Puscariu I. de, Date
asupra familiilor nob. din Ardeal. Revista pentru Istor. si Archeologie, si Rev. societtii istorice.
Tanoviceanu,
Articole genealogice in Archiva Societ. din lasi, etc. -- Sturdza A., Gnalogie de la maison S.
Xenopol A. D.,
Istoria si Geneal. Casei Callimaki.
Rostom ski-Lobanov, Viata lui D. Cantemir. Les Mavrocordato.
Genealogii
publicate de diferite fainilii.

www.dacoromanica.ro

VIII

Semne i prescurfri

casatorit, sotie
nascut
mort

n.

(I) (II)
ad.

d., div.

(b.)
Pr.
c-te, b-ou
Imper.

din 1-a, 2-a casatorie


adoptat
desprtit
copii naturali, bastarzi
Domn, Principe suveran
Principe

comite, baron
imperial, al Imperiului (german)

f. c.

fAr copii
filiatiune nesigura

1575

data and se afl prin documente


anii cat a trait

(1700-1750)
1508-1518
f.

m., vel
i.

r.

ani de domnie
fost
mare

In retragere sau rezerva

www.dacoromanica.ro

CASE POMNESTI SI BOEKEST1

www.dacoromanica.ro

BASARABA

'11P Tihomer Basaraba

Duce de Fogoras, Ban de Severin


Voevod 1290-1310

ia

=Margarita (?)

Domni i Voevozi ai Trii-Romneti

TI;? Basaraba cel mare


Voevod al Vrii-Rom. etc.
1310-1330

In secol. XIIIXV: Duci de F5gAras si de Amlas, Bani

=Marghita

(corniti) de Severin si ai Olteniei, stpAnitori ai Basarabiei


si Dobrogei, etc.'

Nicolae Alexandru Bas.


Domn al T.-R. 1330-1364
Duce de FAg., Comite de Sev.
=Clara comitesa de Doboka
Vladislav I
Domn al T&ii Rom. 1364-1374
Duce de Amlas si Fag., Ban de Sev.

Opolyi

=Ana

Domn 1446-1452.
=0 DomnitA din Moldova

Vladislav II
Domn 1447-1456

Voevod

Radu cel plesuv


Domn 1427-37
(cu Dan III)

0 Mihail Voev.
Domn 1418-20

%12) Basaraba-Laiot

Radu Mihail

Domn 1472-1476
t 1480

1493

,,
= Ana

1521

Maria Vochita Dragana


=Stefan Voevod

Manzila (b.)
de la Arges

=Marina de Huniady

al Moldovei

. .

=Barbu II
Craiovescul

TIP Moise

Vlad

Domn 1529-30

=Zamfira a lui

TIP Alexandru II

Domn 1568-77
=Caterina Salvarezzo

Elena Despina

Milos Voev.
t 1570

SID Mihnea III

=Rada (Eupraxia)
=Maria (Samonida)

Caplea

.31P Radu cel mare


Domn 1495-1508

Turcul t 1601
Donfn 1577-83 si 85-91
.= Visa
=Neaga din TAtArani

=CalotA Vornicul

Boba

Domn 1534-46

=Stana

=Ruxanda Skerlat

TIP Mircea Ciobanul

Donut 1545-53

si 58-59

=Kiajna Despina
a lui Rares Voev.

=Ruxanda

Drghici Marco TIP Petrasco-cel-bun Vlad Maria Voica Cristina 0' Petru Schiopul
=Stanciu Domn 1560-63
=Balea
Domn 1553-57
t 1543
din
Benga in Moldova 1574-91
=Voica
Voivod dela Golesti
=Elena Korepovici
Petrosani
= Teodora
=Maria Amirali

1574

Catrina
Miron Barnovski
Domn Mold.

Ion Mihnea
Alexandru III CocOnul
Voevod
Domn 1623-24 si 1631 In Mold.

Radu
Bdica
pretendent
t 1524

CArstina

Ana

= Radu

=Moise = Ivasco

VintilA (din I-a)

Alexandru

TIP Petru de la Arges

Radu III Voev. (cAlug. Paisie)

Ilinci

Vlad (din l-a) Zamfira

Nicolae Olahus

=Arghira

Velleli

=Ana

=Staico Logof6t
= Vornic Bogdan

Maria

Petru Cercel

=Dragomir Domn 1583-85


Vistierul

t 1590

= Velica

TIP Mihai Viteazul (din II-a)


Domn 1593-1601 (n. 1557)
Domn al T&ii Rom., Mold. si Ardeaiul
=Stanca din Drilgoesti

Teodora Maria Vlad

J-.

=Baptiste

Vladut (Vlad)
Domn 1510-12

Neacsa

Mircea

t 1511

=Catalina

j,

Arhiepiscop de Strigon t 1529


Cancelar al Ungariei
(1493-1562)

Vlad Ibrahim Mustafa fete


Radu Mihnea (din l-a)
Bey
Domn al T R. 1611-16 si 1620-23 .(din II-a) Bey
Mold. 1616-19 si 1623-29

Caterina
=Moise MovilA
D. al Mold.

Doinn al T.-R. 1482-1496

din BAleni

Vlad VintilA
qIP Radu de la Afumati
Domn 1532-35
Domn 1522-1529
= Rada
=Barbara Hunzar = fata Vornic. Vlaicu
=Ruxanda a lui Neagoe Voev.

Stoian
(1450-1532)

Stanciu
t1456

Radu Voev.

Zamfira
t 1580
=Stefan Keserit

TIP Vlad cAlugArul

fat...

=Mihai

,..

fat

Voevod 1425-1431
(urmasii tab. I b.)

=Maria sora lui Roman al Mold.

Radu ceE frumos


Doran 1462-1472
.= Maria

=0 Huniady (?)

Milos
Roxanda
=Bogdan VodA
al Moldovei

Mircea (din I
pretendent

Vladislav III
Domn 1523-26

Domn 1430-34

Down al Terii Rom.


1456-1462 si 1476

'0 Dan

Vlad Dracul
Domn 1430-1446

TIP Alexandru-Aldea

'11P Vlad Tepes

Mircea
t 1446

Mihnea cel r6u


Domn 1508-10
=Smaranda
= Voica

Mircea Vlad
t 1476 Tepelus

Vladislav

Dan
pretendent 1460

Mircea cel mare


Domn al T6rii-Rom. 1386-1418

Staico

./.

Domn 1420-24

TIP Dan Ill (Danciul)

Serbiei

Slava

=Strasimir,
Tar al Bulgarilor

=Mara

Radu

TIP Dan II

Dobrisan

Vlad

Dan I
Domn 1385-86
= fica Voev. Vuk Brancovici

Lenka (Ana)
= Vucasin, Regele

Radu Negru Voev.


Donm 1374-1385, Duce de A. si Fag.,
Comite de Sev., Domn al Kiliei
=Kalinikia din Byzant

Elisabeta

=Palatin Ladislas

Radu Bidiviul

Marco

(4569)

=Maria din ClAtesti

Nicolae Petrasco
Voevod 1601
(1584 t 1627)

Gavril

Ilinca

t 1662 = Estrate Leordeanu

1658

Radu

www.dacoromanica.ro

Mihai
t 1650

$tefan (Ill-a)

(II-a)

t 1602

,
Marula

=Precla de la (din Tudora dela Trgsor)

Greci

= Ana fiica lui Radu Serb. Voev.

,(Corbeanca)

Florica

(l-a)

Socol

Ancuta

= Constantin
postelnicul

=Socol de la CornAteni

hie
Radu
1553

Radu
t 1591

%12) Dragomir

cAlugdrul
(Radu VodA)

Domn 1521-22

Vlad VIII
Domn 1530-32
= Ana, fiica lui
Rares Voev.

e-.

col

BASARABA

1b

4ID Dan

fiul lui Mircea


Domn 1425-1431
Basarab

Danciul
pretendent

Voevod, 1443

Ana

gitP Basarab ce! Canal.


.
(Tepelus)
Domn .1477-8V 1482

= Staico

Benga

= Neaga din Craiovesti


Danciul Tepelus
pretendent 1510

Teodosie
Voev.

t 1521

Neagoe Basarab
Doing. Terii-Rom. 1512-1521
= Despina Militza
din Serbia
Stana

= Steanit
Domnul
Moldovei

Ruxanda

= Radu de

Angelina

la Afumati
Voev.

www.dacoromanica.ro

Petru

loan

BASARABA -CRAIOVESTI

Brncoveni

Vechi boeri ai Olteniei, avd tzd ln mantra lor primard

demnitatea ereditard de Bani ai Craiovei. Alia(i de


a proape cu Voevozii-Basarabi, mai tit' rziu ei 'had si Domni

ai Tdrii-Romilnesti (v. si Brdncoveanu).

Vlascan
dupl 1400
= Maina
1._
.

Harvat

Neagoe dela Craiova

Logoftul

Marele Vornic

1460

=Caplea

Barbu Craiovescul
Mamie Ban, 1490

t 1520
=Negoslava
1

llinca

Parvu
Marele Vornic
t 1512

Danciu
Mare Comis

Ra du

Mare Postelnic

Neagoe
Postelnic
1530

Maria

Neacsa

Nea ga

=PArcalabul Dobrovoe = Toma Banta

=Basaraba Vv. cel Linn-,


Domn al Trii-Rorn.

=fica lui Dum. Jaxic


Preda
Marele Ban
regent, t 1521

Prvul
Mare Batt

t 1529

Barbu
DrAghici
Barbu
Mare Ban
Mare Ban
1535
t 1530

Matei din Brancoveni

Marga

al Craiovei, 1522

1560

Voev, t 1620
Domn al T.-Rom. 1601-1611

Danciul din Brancoveni


Marele Vornic t 1595
= Stanca

David

Maria

din care

= David

Briincoveni

din Brncoveni

= Elena dela Mrgineni

=Nicolae Petrascu
Voev.

Elena

=Constantin
Cantacuzino

= Vla'san Logof Mu!

1560

ti) Radu $erban Basaraba

Ancuta

Marga din Caracal


t 1587

Ivan
Postelnicu

Anca de a Coiani
=Neagoe Mare Ban

$erban
w. Postelnic
= Maria

Nicolae
pretendent

=Stanca

=Serban, Mare Ban

Ion Basarab
t 1614
= Argllira

Calea
din Brncoveni

=Calot Banul din Parieni


=Gorgan Sptarul

qiiP Constantin Serban


(t 1674)

Domn al T.-R. 1654-1658


=Balasa a Stoln. Nicolake

=0 Circazian

www.dacoromanica.ro

Barbu

Matei Basaraba Vv.


n. 1580. Domn al T.-Rom. 1633-1654
= Elena Nsturel dela Heresti

Hrizea Vv.

M L.1$ A T

3
Domni i Voevozi ai Moldovei

0 Bogdan

din Maramures
Voevod al Moldovei 1360-65
-- Maria

Margarita

Costea Musat

(Mti$ata)

Voevod In Moldova
pe la 1350

Latscu Voevod
al Moldovei 1365-73
= Ana

Voevozii de Maraniures.

0 Bogdan

$tefan I
*0 Roman I
Petru I
(Stetco)
Domn i Voev. al Mold. 1375-1391 Doinn al Molclovei 1391-95
Domn 1394-1399
= Anastasia
= Sora lui Vladislav Regele Poloniei
Bogdan

Ion (Ivascu)

1400

pretendent

Comite de Maramures

Anastasia

Itirg Koriatovici
Voev. al Mold. 1373-75

Alexandru 1 cel bun

Dragos
Voevod 1359-61, In
Maramures si Moldova

Latcu
Domn in Moldova

luga Iurgevici

Domn al Moldovei 1400-1433

1400

1 =Margareta de Losonz

Sas
Voevod in Mar. si Mold.
1361-65

2 = Ana
3 -=Ringala de Polonia

4 =Maria 5 =Stana

Roman II

0 Stefan ce! Mare

Maria

Alexandru II

Domn al Moldovei 1457-1504


= Marusca

Domn 1447-48 Domn 1449; 1451-55 = Vlad Dracul


.

Alexandru
(din 1-a)

Domn 1538-40
Kneajna

= Evdocnia de la Kiev, t 1467


=Maria Comnen de la Mangop
=Maria fica lui Radu Voevod

1480 (din 2-a)

Domn Mold. 1504-1517

1505

Tarului Ion al Moscovei

Petru

(din 1-a)
I- 1526

0 Stefan cel tartar

Donut 1517-27
=Stana a lui Neagoe Basarab

a, Ion cel currplit


(bast.)

Donut 1572-74
= Maria Rostowska

-1.

loan

Alexandru V.
Cornea
Domn 1541

Alexandru Lpusneanu
(din Anastasia. b.)
Domn Mold. 1552-61
si 1564-68

0 Bogdan IV

Evdochia

Domn 1568-72 =Cristea Bals

(din 2-a)

CZ
-.1r1

cc;

cc,

Hie

copii

-j 1501

Stefan surdul
Voevod 1585

11D Alexandru Bogdan


cel rau
Domn Trii-Rom. 1592

1436

In Polonia

Bartolomeu Dragfy
Voevod al Transilvaniei 1493-98

1477

Petru Rares Voev.

(din Maria Rares)


Domn al Mold. 1527-1546

=Maria,

1529

= Elena din Despotii Serbiei

Ana

= Vlad

Domnul
Terii roman.

KiajnaHid II (din I l-a) 0 Stefan VI Constantin Despina


(din 2-a)
(din 2-a)
Donut 1546
=Mircea Vodd
Domn 1551-52

.312) Alexandru Ilias


Domn in Tara-Rom. 1616-18,
1627-29
In Moldova 1620-22

Casandra

Hrisoscoleo

www.dacoromanica.ro

Ciobanul

=Caterina

=Maria Huru
Petru

Nicolae

Alexandru

alti 4

1518

= Roxanda Bogdan
(din 1-a)

1390
1421

Sanguszko

=Stana

loan
Comite al Secuilor

George Dragfy

= Kneaz Teodor

----:-Roxanda din Muntenia

= Ion cel tandr, fiul

Drag
Voevocl 1392

Domn 1454-1457

Maria

0 Bogdan III (din a 4-a)

Olena (din 2-a)

Bogdan, Petre

I. 1469

0 (b.) Stefan Locust

Domnul Munteniei

Balk
Voev. in Mar.

Petru, zis Aron

'0 Bogdan II
0 Stefan II
Petru II
tica.. (din 3 a)
Roman Ana
0 Hie Voev. (din a 2-a)
Domn Mold.1449-51
(din a 5-a)
(din a 4-a)
= Danciul Voevod
(din a 2-a)
Domn Mold. 1433-43
Domn 1433-1447 =Maria Oltea (t 1464)
Domn 1448-49
din Tara-roman.
1447
=Marinka, sora Reginei Sofia
=Maria
=Sora
lui
Ion
de
Huniad
a Poloniei

Ilias Radu

-c
o

(?) Constantin

lancu Sasul
(din Caterina, bast.)
Domn 1579-82 ;
=Maria Paleolog

Bogdan
pretendent

=Elena Nagywaty

,,

4.
0.)

E-

Maria
= Ion Moghila

Voica
Alexandru
Bogdan
t 1583 =Ion Zanne
I- 1612, Sandjac
din Venezia
de Brusa

co

co

CL

co

co

LU

Wolfgang
ent
pretendent

1-

MOGHILA
(sau Plovil)

Nota. Okolski In qOrbis Polonus se ocupd de


originele acestei familii: Ex Romano Imperio primum
in Graecorum Imp. bellando devenit... Un docum. papal din 1595 zice: 4-lieremia Mohila di casa reale, descendenta della casa lupia degli Itnperatori di Constan-

Moghila
Paharnicul mare

ti no poli.

1490

,.
Vascan M.
Parcalab
1550

Eremia
Dotnnul Moldovei
1595-1606
Principe al Reg. Poloniei
Elisaveta Ciornartan

George
Mitropolit al
Mold. si Sucevei,

Irena

(Regina)

Maria

= $tefan

= Mihail Coribut
Potocki
Duce de Wisnowiecki = Nic. Firley

Constantin
Domn Mold.
1607-11

Alexandru

Caterina

Domn Moldovei

.-_-_-. Samuel

1615-16

Korecki
o
CO <E,"

-1--

Teodor
Mare Postelnic

Moghila
Boer in Moldova
= fica lui Hudici (1530)

loan Moghila
Mare Logofet al Mold.
= Domnita Maria Rares

Schiauna
=- Hatmanul
Isac Balica

1589

Mihail
Ana
Domn al Mold.
= Maximilian Pszerebski
_= kneaz I. Szediwoj
1608
= Wlad Mykowski, Voevod
al Cracoviei
= Hetman Stanislas Potocki

,
Moghila
Prealabul de Hotin,
Hetman, 1545

= Anastasia

Simeon
Domn al Tarii Rom.,
1601

4 copii

Elena
= Dumitru Barnovski,
Hatmanul Mold.

Miron Barnovski
Domnul Moldovei 1626-29. t 1633

= Sora lui Radu Mihnea Vodal

= Marghita

'TIP Moise
1.1P Gavril
loan
Pavel
Petru
Domn al T.-Rom. Arhiepiscop In serviciul t 1607 Domn al Mold.
1630-33
si Mitrop. al Ungariei
1618-20
= Catrina fica lui
Kievului
Radu Mihnea Vv.
(1597-1647)

Elena
= Miron Costin,
mare Logof.

Eremia Wisnowiecki

Mihail Wisnowieclei
Rege al Poloniei
1669-1673

www.dacoromanica.ro

ARGETOIANU

Mihai Argetoianul
vel Stolnic, 1650.

Dumitrascu A.
vel Cpitan, 1690

Cons antin

Serclar. Numit Ban


al Craiovei in 1728

in.

= Maria Rosetti
= fica lui Mihai Cantacuzino
Constantin
Mare Clucer, Logoft
=Maria Slatineanu

Maria
Bengescu

Nicolae

lonita
Sluger

= Ecaterina Obedeanu

o
Elena

=Stefan Bibescu

Constantin
1820

Petre
numit Obedeanu

Smaranda
Otetelisanu

= Anita Otetelisanu

Constantin
= Ana Rahtivan
Grigore

Sofia

n. 1835

Minescu

Smaranda
Mldiirescu

loan Argetoianu
n. 1841

General Senator
=Constanta Otetelisanu

loan
n. 1871. Dr. med.,
Secretar de Legatiune
= Clementza Tallewich

Not. Familie oltean ca vechi sill:pa/1W la fad.


Alchedinti. Vrjoghe din Argetoaia, tritid pe la 1600.

www.dacoromanica.ro

ASL AN

Ce a u
Iordache Aslan lull de sotie pe Anita sora
Nota.
lui Vasile Ceaur, cu care se stinse acest vedija !leant al

Alcldovei. Unii dintre membrii fantiliei Asian poartd

$tefan Ceaurul
Mare Vornic, 1620

numele de Ceaur.

Dumitrascu Stefan

din RAckitini

Grigorascu

Vasile Ceaur

Gheorghe $tefan Voev.


Domnul Moldovei 1653-58
=Safta Bou

Hatman
1660

Asian Vamesul

Dumitrascu Ceaur
Mare Logoft t 1691

Vasile Ceaur

Comite al (ing.
1716

=1690 Anita Krupenski

lordache
Ftori-Sptar

Anita
= Asian

Catrina

= Antioh

= Anita Ceaur

Cantemir

Gheorghe.

= fata Spt. Dracon

Sanda

Nicolae
Paharnic

Leo
=DumitLeo,:scu

Staroste de CernAtiti, 1725


i

Constantin Asian
Vornic

lor1d 7a7c5he

'

ja numele Aslan

= Efrosina Sturdza

1--

......,
1

(1808-1884) Hatman
= Zoe Kristescu
= Felicia Moser de Mostet t 1910
(din 1-a)

,...._

t George

=Maria

Cantacuzino
1

Alexandru
CApitan

= Elena Miclescu

t Dumitru

t Constantin

--,--Eug. B. Ltescu
=Maria
=M. Cantac.-Basot _______Ra illet

.---I--..

tt

ct g, t Vra
z o .-

tko

1u

.2 '.O
o

1 ci)

.u

= -,.c.'

Selten

'a' =

....._---

o .-,

RI cZ
.=
N

=t El omainli a

,.

et . =u
g e> .....
L
0 c., ,,s
.

o
u..1

t Alexandru
= Elena
Turbure

o o '0 0 -

ILI

:.--'

il ii)

tn'
u.i b.0
m

loan

Emil
Oficer de caval.
= Lucia Gane

1.1-1

:go

-;1

c7 )11

I.

(din II-a)

Mihail
n. 1857

= El

7-4

Gisaenoerpaanl

11'4

74:

t 1862. Paharnic

= Elena Hurmuzaki

= Elisa Opran

Teodor

Costache
Vornic

Alecu Asian

C..1

George

Teodor

= Angelina Rosetti-

t 1899

Tescani (f. c.)

= Maria Sturdza t

II> nt
T.

www.dacoromanica.ro

Turbure

Elisa

=. P. Grecianu

F.

=. .

ii

II

George
t 1901

Zulnia

Caterina

=von Lieres
zu Wilkau

Edgar

Henri
Estela
Oficer de artil. Miron
=Silvia Lecca

BRANCOVEANU

(v. Basaraba-Craiovesti)

David din Brancoveni

t 1597.

= Maria a lui Radu Postelnic


Preda Brncoveanul
Marele Vornic

=Patina

Stanca
= Boer din Golesti

G reclaim

Papa (Matei)
Marele Postelnic. I- 1655

=Stanca Cantacuzino

4:1T Constantin Voda Br.


Domn al Titrii-romlin. 1689-1714
Principe al Imper.
-= Maria a lui Antonie-Vod din Popesti

Stanca

Maria

t 1714 = Constantin

=_- Radu

beizadea

!Linea

=Scarlat

Vod Duca Mavrocordat

Ancu0
Constantin
Salta
= Nic. Rosetti
t 1714
Kretzulescu
= Anica Bals

=Serban

Stefan

t 1714
= Balasa

Grecianu

Maria

Constantin
(1707-1757)
-= Maria Coslogeanu

Alexeanul

= Maria Vdcrescu

= Fica lui R. Flcoianu


= Elena Moruzi
Maria

Gregore

Elena
Cantacuzen-Pascanu

= Constantin

Nicolae

Mano el

= Zoe Sturdza

t 1833

= Banul Greg.

= Elisabeta Bals

Meant.'

Zoe, fiica lui Mavrocordat,


adoptat la 1820

= Gheorglie Bibescu

Gregore Brancoveann,
(1827-188(i) (adoptat de bunicul situ)

= Ralu Muzurus Pap


Ana-Elisabeta

Constantin

de Noailles

=....Antoniads

= Comite Mathieu

n. 1875

Radu

t 1714
(logodit cu fica
Cantacuzino Pr. Cantemir

..
Caterina-Elena

=Prince de CaramanChimay

www.dacoromanica.ro

Matei
t 1714

Smaranda
Balasa
13Aleanti
= Manuel
Andronic Lambrino

t BUZESCU

Christian Vornicul
in 1490

Vlad

Balica
SpAtarul, 1516-20

Marcie Ban, 1518


t 1545

Dumitru

Postelnic 1550

=Stana

=Maria fiica Log. &Mira

Stroe
Marcie Stolnic
(1545 t 1602)
=Sinia Rudealica

Marele Ban t 1612

=Catalina

=Stanca din Boldesti


=Precia
Maria

Radu B.
Marele Ban t 1647

Stroe

,,

Preda Buzescul

Radu Buzescu
Marele Clucer
t 1610

t 1529

=Buica

=Maria

Radu Buzea
Marele Armas

Dumitru
Preilabul

Mara
=Preda SpAtarul
din Cepturoaia

= lordiche

= IlincaCatargiu

-_=
Matei POstelniculKera
tunca
1

'

t1673

Barbu
1718

Constantin
t 1733

=Maria
lije Buzescu

Cnstantin

Fiera

Colonel in Rusia
Patina

= Vornic Serban
Stirbei

Constantin
CAminar
t 1833

=Caterina
Aristia
Oildisteanu

Elena
Darya ri

Not. Una din cele mai puternice fantail ale Ord

XVII, de aproape aliatd cu dononi


in sec. XVI
Basarabi. Doinenitle strilbune in Oltenia, I ad. Romanati.

www.dacoromanica.ro

B A LE A-N U

Petru din Bleni


Bann'

Dragomir

Radu Clucerul
din Biieiii, 1580

Vornicul, 1580

Ivasco Baleanul
Marele Vornic
t 1635

Badea

Grajdana
= Vel-Sp'tar Lecca

Udrea
Marele Ban.
t 1601

= Musa

Gheorghe B.
Maitle Ban
(1600-1679)

Petru din B.
Vel-CaPitanul, 1642

J-

,,,,,is

Ivasco

Vel-Vornic

= Maria

Gregore

fat

Socol
Clucer, 1650

13514ceanu

Gregore
Mare Ban
=Smaranda Cantacuzino

Cfirstea
Capitan de
Targoviste, 1670

= Maria Niisturel

I,......_

Gregore Bleanu
Mamie Logoft't

loan
Consilier imper. 1730
= Matia Bengescu

Gregore III

lonita

= Amza

Marele Vornic, 1660


t 1683

Stanca

Anca

Ivasco

= Radii Dudescu

Spdtartit

=Serban Stirbei

Postelnic, 1687

Anita
= Dicul

,.

Matei

Constantin
V. Comis

Maria

=Maria Brincoveami_
Marele Ban, 1820

Vel-portar

= Maria Stirbei

Postelnic

Nicolae

Zoe

Manolake

= Irina Vaciirescu

Moscu

Caimacam

= Radu Brailoi

Salta

=Constantin

Elena
Nasturel-Herescu

Postelnic

Alexandrina
Vacgrescu

=Sultana Blceanu

Emanuel
f. Prefect, senator

= Elisa Florescu
= Maria Catargi

.,1

Yvonne
Emanuela
Rob. = Nic. Gltikada Roma
Comatiesti

Maria

=George
Filipescu

Elisa

George

Elena

= Elena Mavrocordat

= I. Ghika

Maria
de Blarernberg

Caterina
G. Cantacuzino

t Gregore

= Barcilnescti

George

=George

(din II-a)

Stirbey

n. 188..

Maria

t Caterina

Elena

Apostolo

Nota. jup'n Mihail care &did la an. 1460, este strdbunul cunoscut al acestei familii, inruditd de aproape
cu Basarabii. La 1500 Gherghina, nepotul lui Wad
Vodd allugarul, era Pdrcdlab (Castelan) de Poenari.
Vechile posesiuni ale lor au fost Bdleni ci Nucet din
Ddmbovita.

www.dacoromanica.ro

BALACEANO

10

Trunchiul familial este Constantin cdpilanal


Nota.
dela Balad i (jul. Teleorman), care &did sub IIlircra
Vodil (1387-1418).Tillul de candle al Imp. In 1689.

Nedelcu din Baladi


m.-Vornicul, 1492

=Ana

. Mosul

Spata din B.
Mare Spatar, 1550

=Mara

Mare Spatar 1585, 1610

1600

=Sima

.,
Petrascu

Balaceanu

Badea B.
Uprelul. Marele Vornic

._.,

,.
I

Matei
Mare Stolnic

Barbu
m. Clucer

=o Pirscm eanu

1690

,--1--_,

Petrascu

Hrizea
Vel pitar

Barbu
Mare Vornic

---,

"

Constantin B.
Comite al In per., m.-Ag5,
General-major, t 1693

(?) ?afore

Hamza
Mare Clucer, 1680

=Attica Meant'

=Maria

,1.___
Cant4cu-zino
I

loan
t 1737. Mare Vornic
=Ilinca Brezoianu

Stanca

Ilinca

Preda
= Dumitrascu
Poenaru

.__.,
1

Constantin
Mare Vornic si Ban

llinca

lo tita
Stolnic, setrar
=Catrina Cantacuzino

Radu

1770

Smaranda

Maria

1754..

L.
1

Nicolae

Constantin

Marele Ban
(1764-1832)
=Sultana PArscoveantt

Mare Vornic

= Elena Moi-Lzi
loan
(1798-1878)
Mare Lpgofet

Matei

nt -.

c ;E N ' ,
-5
ii;

'4-..CO

1..)(3

Frosa

loan BAlkeanu

de Gravais

Ministru plenipotentiar

= Voldeinar

'05

II. 1828

=Angelina Bonfils

.F..--4
.....

=
o
CO .--

Elena

Sultana

=Ent. BiBeanti = Lens

Maria

=Constantin

Zoe

=Eff. Grant

=Gr. Ghika

=B Ren

Constantin

Stefan

n. 1849

ii. 1851

Elena
Grecianu

Costache

Sultana
loan
n. 1853 = C. Gltika-Deleni

lorgu
13iilriceanu

1.Constantin

Senator
= Kretzulescu Gloirovea nu.
=--Bar.Rticictnann
= Elena NUmescu
o

= I. Jurgea

Constantin
(1851-1908)
oficer de cavalerie

Ruxanda

Drugiinescu

_...,

.1., 0
' (-)

Maria

Gregore

de Beaufort-Varhegyi

a.) C

Marghi6la

=G. Golescu

=Marie du Mont

(1797-1850a)
=Maria
Vgrescu

,----

=Ruxandra SlAtineanti

BAlAceanu

Elena

Constantin
m. Logofet, ministru

$tefan

Nicolae

loan
Mare Stolnic

t Alexandrina
=Romalo

Angelina

lrina

=Pierre de de Villetnain
Villemain

Gregore
n. 1876

of. de cav. i.

de Coral.

www.dacoromanica.ro

.;

1650, 60.

...1

=Catrina

postelnic

.,

BAlaceanul

Drghici
Mare pitar, 1700

Domitrascu

Mihai
Clucerul

Dragomir Balkeanul

Badea

Barbu
AO si M. Postelnic
1700

BENGESCU

'11

Mihai Bengescul
Vel-Sptar, 16C0

Barbu Bengescu
t 1659
Vel-CApitan

=Ancuta

Matei Bengescu
Postelnicul, 1680

Stanca
=Cornea Britiloi

Bengescul

Matei

Barbu
Paharnic, 1716

Diicul

Sta ico

Consilier iniper. si
administrator al Olteniei, 1718

Anca

Stanciu

=-- Maria

Despa

= lije Stirbei

loan

Radu

Mare Serdar
si Consilier imp., 1730
=Maria Argetoianu

Stanca

=Miliai

1740

= fiica lui

Glogovea nil

Constantin

Caimacam la
Craiova

Str5mbeanu

Maria
=. loan
Bitleanu

1747

Bengescu

Maria Bengescu
=Alexandru Samurcai

Gregore Bengescu
(1824-1889). Ministru

= Elena Golescu

...
George
r. 1848
Ministru plenipotentiar

Maria

Elena

Alexandru
n. 1854

= Al. Racovitzil
=Sc. Tresnea

=Zoe Rosetti

=Zoe Kretzulescu

=Anna Parys

Alexandrina
(din l-a)
=.Nicolite Grant

.,
Elena

Ella

Maria

Bilicoianu

Racottli

Elisa

Zoe

Nota.
Familia se fine din Stancitt Benga, card
tread pe la 1480, aviind de so(ie pe Ana, sora lui Basarab Voevod. Fitti setts Benga pier la 1522. Urmaqii
Ion se atilt mai tdrziu in Gorj, ande au intenzeiat
satul Benge#i ci unde au riimas vechile lor case in-

(cule).

www.dacoromanica.ro

BIBESCU

12
Tudor Bibescul
Nota. Vlad din Bibesti, stdpdnid pe la 1600 /nosh
"in judetal Gorj, unde se afld leaginal familiei.
Mihai
Capitanul, 1690

Ion

Barbu
1720

$tefan
1-70

qi:L Pr. George Bibescu


(1804-1873)

dP Barbu

(prin adoptiune
Stirbey)

Dina'
= Elena Argetoianu

Dim itrie Bibescu


(1772-1831)
Mare Vornic
Caterina Vacarescu

Domnul Tarii-rom. 1843-48


= Zoe Mavrocordat
= Maria Vdca'rescu

Elisa
George Bibescu
Filipescu
(1833-1902)
Brancoveanu
Oficer superior de cavalerie,
Membre de l'Institut.
= Valentine Ricquet de

Nicolae

Zoe

Caterina

Elena

Maria

(1832-1890) = General = Comite de = Baron


=-_ George
Cantacuzino = 1-lk ne Ney I. Florescu Montesquiou- de Courval
Fzensac

d'Elchingen

Nicolae
(1820-1888)
Colonel; Grand-Veneur

Caterina
= Zimbrowsky

loan
Mare Logoft
= Ana Florescu

J-

Gregore

$tefan
ni. Logofet
Efrosina Scanavi

1.,

Alexandru

Demetru Bibescu

= Elena

GlogoZveea n u

n. 1842=

Kost aki Eptireanu

o ...,
Dim itrie
Elena
o c,
Cdpitan de cav.
de Marenzeller -o co
S. .1- = Caterina Bibescu
a.
(div.)
cn

Caraman-Chimay
,

Nadeja

= Barbu
Sfirbey

Marcela

---.

George-Valentin

n. 1880
= Nicolae
Cantacuzino Oficer de artil. i. r.
=- Marta Lahovary

Maria
Darvari

Genevieva

= Comite
Starjenski

Elena

Caterina

loana

= D. Cesianu
= Marquis de Belloy

Valentina

www.dacoromanica.ro

Anton
Emanuel
deputat Secretar de leg.

Nicolae Maria

LouisPhilippe

BR AILOI

13

Paraschiv

Brailoiul
-=....Fdrcseasc
Nota.

Barbu Brdiloiul

Udrea

Mariuca

1660

Glogo% calm

D11

anal 1500, &did la Vcideni, Barbu Clu-

cerul Br., trunchiul acestei vechi tamilii din Got".

Drdghici

1650, 1664

Mare Clucer

Cornea Briloi

Marele Ban, 1695


1* 1706

= Stanca Bengsca

(Dositei)
Ve! cdpitan. Consilier

ve! comis

t 1718
= Maria Filipescu

4 bdeti

Radu

imperial. t 1747
-= Maria Mileasca

2 fete

Vornic

Safta
= Fota Vradoianu

$erban

Constantin

(1824-1903)
magistrat, senator.
= Ecaterina Kociubev
Elena

I- Constantin

= Caterina Popescu = Const.


Cesianu

,--

o
-5

.r_

o
o

Obedeanu

Ecaterina

Nicolae
Ve! paliarnic

Rosetti

Teodor
n. 1863. Magistrat
= Elena Glogoveanu

Cornea
== Maria

Constantin
ispravnic

Nicolae Br.

= Zoe Viddoianu

= A. Berindey -= Florescu
= Costa-Foro

=Len

Constantin

Alexandru

Olga

Nicolae

Boerescu

(div.)

.= Maria Lahovary

= Maria = G. Duca Cons. C. de compt.

t.o

www.dacoromanica.ro

loan

Cleopatra
.,_- Gr. Racovitzd

(1810-1889)
Ministru, Pres. al Camerei
= Caterina Moscu
Zoe

Ag. t 1856

Constantin Br.

Maria
Faca (div.)

Maria

lordache

Filisanu

= ZAtreanu

=Maria Rosetti
(adoptd pe nepotul sau)
Casia

Kretzulescu

Caterina Georgeta George Nicolae Antoaneta loana Teodor Maria

u"
c.>

.._
I___,

Ve! Stolnic
= Bala$a Mihulet

Costache

Caliopi
Geanoglu

George
Cdpitan de cav.
=- Ana Brosteanu

= Const.

1756

= Chirata Vamesu
= Maria Cantacuzino

Anita
Bujoreanu

lonitd

Stanca

Toma

= Maria Bdleanu

Anton Brailoi

Matei
Vornic la Gorj
= Maria

Maria
Argetoianu

Dumitrascu

Constantin

Barbu Br.
Mare Serdar

,.----i--,
Constantin

Zoe

Elena
Gdrlesteanu

Cleopatra
= Co!. Vitzu

BARCANESCU

14

Dumitru
Vel Vornic, 1600
din Mogosesti

Bunea din GrAdiste


si Mogosesti, 1635

=fica Logof. Paraschiva

Vjlcu
Mare paltarnic
t 1679

Parvu Brcanescul
Vel Spiltar t 1658

=Elena

Marga

Vasile BarcAnescul

Matei

Bunea

Cantacuzino

(Mogosescu)
Posteline, 1717, 1728

=Maria Filisanti
=Maria de la Popesti

J-

Mihai
zis Filisanu

Radu Brcanescu
m. paliarnic
1764

=Anita

Enache
V.-Serclar, 1785, si Logof.

Constantin
Nlogo$escu

Maria
= Dudescu

tii

ispravnic de Praltova

=Catinca

Scalia B.
(1798-1863)
Aga
= Elena Karagea

-,,

,-f Efrosina

Anica

= Oscar Eliatte

-1. Scarlat

Dumitru

.--- Ccile d'Uxcules

(1838-1885)
Colonel
= Elisa Baleantt

Colonel de ca.

loan
f1892

Alexandrina

=G. Catargi
=N. RosettiBiilanescu

... _......1Radu
I. 1905

Dan
n. 1883

Elena

= George Cretzianu

=M. GrAdisteanu

Familie nand origina contund Cu a GradiNot.


stenilor (sec. XVI). ()aria numele dupa mo#a Mogoseqti, iar mai tdrziu dupa Biircdnesti din Prahova.

www.dacoromanica.ro

BARBATESCU

15

Tudor postelnicul
din Bdrbtesti, 1640

Constantin Barbateseu
Mare cornis, 1675

=Fauna Ludescu
Mihai B.
Mare paharnic,

1720

= fica lui Raclu Obedeanu


Mincu
ni. paharnic

Ctindescu

=Safta Cantacuzino

=Maria Cantacuzino

Maria

= G. Djuvara

=Perietzeanu

t Gregore
=Zoe Fotino

(Habudeanu), 1790

=BAlasa Pambere
Catinca
= Tamara

Sultana B.
.= loan Caftangiol,

Barbu
t 1825

Catinca

=Serban Brezoianu,
Mare Post.

Anton B.

Mihai
Ispravnic de
Tfirgoviste

Teodor

Ilina

Mihai
Mare paharnic, 1746

Maria

=Constantin

nutnit Beirbeitesca

Alexandrina
=Serclar Nicolae Habudeann
t 1870

Constantin
Chabudeanu

Dr. med. (1849-1900)

=Maria Gudju

Elisa

loan Barbatescu
=Fr. Ziitreanu

=Berlescu (d )
= George Lecca

Nota. Origina fain, e aceaqi cu a boerilor din JIMneti i a celor din Doiceti; striplitzea Bilrbdtetii din
jud. Dmbovi(a in sec. XVI. Oprea logold tut, din care
se trage Tudor, trtlid sub Mihai-Viteazul (1590, 1600).

www.dacoromanica.ro

loan

Elena
=_- Pitar ['Mesa'

BGDANi

16

Gheorghe Bogdan

Mare Jicnicer, t 1679

Lupu Bogdan
Hatman al Mold.
1692, 1700

= Ruxanda Canteinir

loan

Maria

= Vornic Neculce

Mare Logofilt
=_.- fica lui Racovitzd Vod

Mano!ache B.
Mare Vornic

I- 1773

t_

Constantin
acloptat de Palladi

Ana

Dumitru
t 1830

= lordache

=_. Smaranda Rosetti

Roset-Rosnovanu

Lascar Bogdan

Emanuel
Vornic (1801-1854)
= Ana Ghika

Maria
= Mittman Th.
Bals

Vornic (1800-1372)
= Smaranda Bals

= Efrosina Ghika

(1-a)

Elena

= Colonel
Mavriki

Lupu
(1843-1890)
= Maria Docan

Ditn'trie
1386

= Manuela

Leon
Senator

Caterina

George

Boerescu

it. 1854

=_ Maria
KoggIniceanu

Ana

Manuela
= D. I3ogdan

Inspector gen. administr.


=- Marg. Rosetti
=Maria Alexandri
Dim itrie
n. 1377

(din II)
Vasile-

(din l-a)
Ren
.

Henri
n. 1887

(2)

George
n. 1856
CApitan
=- Henrietta
Dimaki
(1849-1877) General de caval.

t Lascar

Nicolae

= Maria Rosetti

Ema

=R.

Rosetti

Elena
= M.Sturdza
(div.)

Bogdan

....,
Maria

Lupu

Dupd traditie, familia descinde din Bog,


Nota.
dan-Vorld Domnul Moldovei (1501), printr'un fiu al acestaia.Un Bogdan,mare Vornic,trolic la finele secol. XV.

www.dacoromanica.ro

BALS

17

Inc din sec. XVI se afld in Iruntea cdor


Nota.
mai pulernice familii din Moldova. Origina ei este d
jantiliei Balsa din Neapol, coboriitonre din comitii de
Baux din Provensa (sec. XI), mal tdrzitt domnitoare
in Montenegru (XIV). Paharnicul Bah in Moldova,
la 1432.

Teodor Bals
Marc Logoret al Mold.
1

Christea B.
Marele Vornic, 1590

=Domnita Eudoxia

J-

Lupu
Marele LogofCt

Gheorghe
Ptirdilab de Hotin, 1617
Marc Logoft
(urrnasii Tab. 17-b)

Matei
Confite, 1600

= Magdalena a lui Drgutti


Bejan
1642

lonascu
Marc Vornic, 1675

Andrei

,Constantin

= Domnita
Elena Duca

1756

Vasile

Lupu

Mare Logokt
=Safta Cantacuzen

Cananou

Ban

= fiica lui Panaioti

,.,

Constantin cy_Nrd
Mare Vornic, om -c

= o Sturdza

Prkjescu

Racovitzg

Catrina

Anita
= C. Brilncoveanu

Iordache

MareLogofet

Paraschiva

Maria

= Logof.

="
cn

co

= CZ ,y,
C
4.4)..

.- co

9-. V

CZ 7c-cs z

(/) o

,7,

U.

CCI 7.'-

.4-, ..,-,

ca .

Manole
o

loan

Nicolae
M. Logofet

lordache

Razu = Elena Bals

n. 1737.

Marc Logof0
= Maria Mavrocordat

ii -5ca

Teodor

Constantin
Mare Logofet

=Roxanda Ghika

=Ana Catargi

Maria

Lupu

tacuzino

Varnav

=1. Can- =Zoe

Mare Vornic
= Mario Cantacuzino

Mihai
Stolnic

Vasile
Baron in Austria

=Catr. Cons. int., GuAdam

vernor al

Bucovinei, 1777

=Caterina
Gheorghe
Filipescu

Alexandru
M. Vistiernic

-=Smar. Sturdza

loan
Comite, Sambel.
la C. Rusiei

Gregore
ad U

(1)

0,1

=Ana

Mavrocordat

UO

,A

Teodor

Constantin

George
Mare Logofit
= Roxancla Sturdza
=Ana Filipescu

QJ

=Elena 1-1 ingery


.

Lupu

Alexandru

Hatman

= Maria Bogdan

=o

Salta
BrtIncoveanu

M. Logoft

Vornic
Cantacuzen-Pascani

= Efros.

Elena Sturdza

Gliika

Nicolae
M.-Post.
=--Maria
Konaki

II II

Constantin

Consilier de Stat
in Rusia.

= Ana Eberstein

George
Consilier de Stat

Ruxanda
-_,__Anastase

.=_- Pulcheria Callimaki

Basotd

Alexandru Natalia Smaranda Panaiot


Catargi (1817-1889)
Smar.
Petru
Sturdza

Ministru

Kesco

Dim*trie

=Const.
Filipescu

Ana

G. Boldur-

Smaranda
Al. Sturdza

Liitescu

_-,__- Roxanda

Cantacuzino

,...1,
Zoe Sturdza

Aristida

Alexandru

=Sofia

Lapontin

Caterina

Olga
Baron

Dortmann

Elena
Mavrocordat

Sofia
Mavro-

cordat

George
t 1898

Mihail
t 1903

=Alexandrina
Gugiu

Paul
Natalia .I. Consn. 1850 =B. Vlii- tantin
doianu

Maria Caterina

= B-on
Ren

de Godin

Moruzi

Constantin

= Natalia
Ghika

Alexandru

=Roxanda
Sturdza

Bel-

diman

Bogdan

Teodor
(1790-1857)
Caimacam al Mold.
.= Maria Rosetti

= Cat. Dimaki

Alexandru
t 1899.
Diplomat

=Zoe Ro-

Elena

= Ion

Cantacuzino

titirbei

Eugen

Matei
n. 1873

George

=Maria

Magistrat

= Zoe Manu

Teodor

Victor

-= Constanta

n. 1844

= Cat. Ni-

Florescu_ colescu (d.)

setti R.

I)

oO

co
La

,=
I,a

x
Q)

-,C

www.dacoromanica.ro

Catinca
= Lascar

E isa

= D.

Caterina
Mavrocordat

<7.)

1 Clw
ba
OS
,_

0,.)

c.,

1.5.

4)

t.

..0

,t

u
Cll

Teodor
Inginer

BALS

17-b

(Urmare)

Gheorghe
(fiul liii Christea B.)

Pilrelab de Hotin, 1617


si Mare Logofet

Vasile
1642

= Maria Hasden
lonasco
Marc Vornic, 1660
Azemia

=Nic. Basot

Maria
= Stefan Don ici

Safta

= Vas ile Lupu


Log.

Anita
DrAgusescu

Alexandra

= Teod.

Vasile
V.-Logofet, 1721

Cantacuzino

Toma

Caterina

Andrei

Cuza

1756

= Cater. Canano

Teodor

Paraschiva
-= Saul Cerkez

.,
Ruxanda
Cucora nu

Sandu

Gregore

Vasile
M. Paharnic, 1792
_-= flica lui Th. Cantacuzen

Paharnic

Ruxanda
= Lupu Kostake

= tuca lui C. Catargi

Spatar

=0 Kostaki
Nicolae

=Safta Sturdza

Elena

=Ion Bals

= Const. Cantacuzino

www.dacoromanica.ro

Teodor
Bas-boer, Mare Logofet
(zis Frederik)

=Nastasia Conaki
=Rox. Racovit

Vasile
C'dminar

= Cat. Varnav

BELDIMAN

18

Nicefor Beldiman
Mare Logofat, 1595. t 1615

=Ana

Mihalas
1630

Maria
--=Savin Prajescu

Gheorghe Beldiman
Stoinic; 1760
Mare Logofilt, 1770
Mariuta

Alexandru
Mare Vornic, 1821
-= o Rosetti
= Ileana Konaki

Filip
Episcop

Dumitru

Vel Stolnic
=- Smaranda Neculce-Mutu

= Elena Grecianu
Profira

(din. I-a)
--= D. CantacuzinoPascanu

Vasile
(din II-a) t 1853
Aga; Ministru
= Maria Mavrocordato

Maria
=_Scarlat

Alexandru
(1830-1898)
Om politic

Dim itrie

Miclescu

=-_-- Elisa Bals

=---. Martha Faeltling

_L.

Alexandru
n. 1882
lnginer ; Oficer de art. i. r.
= Winifred Revere EayresGardner

Victor
n. 1888

Vas.-Ed mond

Oficer in retr.

Smaranda

,,
Pulcheria
= Th.Rosetti

George
n. 1842

t 1873

= Etna Callintaki
Alexandru
n. 1855
Ministru Plenipotentiar

lordache
(1806-1870)
Vornic, Ministru
= .... Catargi

Senator

=Maria Mavrojeny
=M. Kogainiceanu
George

Paul

(din 1-a)

(din 11-a)

Lucia

= Colonel
P. Shubine

Oficer

Maria-Areta

Nadejda
1908

Un boar al Moldovei, Beldiman, strdmosul


Nota.
familiei tread sub Alexandra cel bun (1400-1430).

www.dacoromanica.ro

CANTACUZINO

19

(din Tara-Romneasa)

Mihail Cantacuzino

t 1578

ceputul secol. XVII.

Andronic C.
(1553-1595)
in Constantinopol

Constantin

prin lordache
(ramura din Moldova)
pl. 21.

Marele Postelnic,

= Domnita Elena a 1663


lui Radii
fat...

Drghici

fat

t 1677
Marele Sptar, comite

Vintil Corbeanu

Vv. Basarab

Stanca
=Papa Brncoveanu

= I. Catargiu

al ling.
= P'una Buicsca

: a lui Matei (Mtigureamt-Deleatiu);


a lui Plirvu (Aldgureanu);
a Stolnicului Constantin si .'tetan-Vodd.

Ramurile

Familia Cantacuzino (sau Kantacuzen), a


Nota.
dat Imperiglui bizantin mat multi blirbati ilustri,
doi Imp'rati, pe loan K. (1341-55) si fiat slits Matei
In Valachia si Moldova se aft' dela 'in(t 1383).

Constantin

Mare Stolnic

Mihai
Mare Sptar

Pan Filipescu

=Maria

t 1716

,10111

Maria

Calita

= Cernica

Manta
Campineanu

Isvoranul

Antita
= Mihai
Ca' ndescu

$erban
Mare Vornic
=_ Maria Ruste
= Andreiana Fdlcoianu

Parvu
Mare Stolnic
= llinca BAjescu

Maria

0 $tefan

Radu

fat...

=State

,-__- Radu Dudescu

Leordeanu

Patina

Matei
Canta.-Milgureanu

Mare Ban, Comite al Imper.

Constantin

Parvu

Mihai
General-major
Mare Ban

= $erban Frcsanu

= Safta Cantacuzino-

(1723

Deleanu

= Smaranda Palladi
1

Maria

t ....)

= Maria Vcrescu

Enache

C. Deleanu-Mgureanu
= Ion Guliano m. vistier in Moldova
.= Maria Bals
= Toader Bals
(din 1-a)

Botez

Elena Maria
Konaki Costescu

Maria

Paunica

=PAuna Tigveanu

-_,...

Radu

Principe al Rusiei
= Caterina Mavrocordat

Safta
loan
= Mincu
Vel paharnic
Brbdtescu = Maria Bozianu

= Barbu Vcgrescu
=._- Negel-Kostake

Luxanda

Nicolae
.,___. Vistier = Constantin ,--- Alexe
Lt. General
Vatate
Cantacuzin Melisin
(1761-1841)
=. Elena Gennadi

Catrina
=. loan

;
,e4

=25
!I

cz,'''.

\:n

II

=-- ...FrcAsanu

$erban Vocl
Domnul T.-R.

1688

(V. pl. 20 b.
urtnare)

Toma
General in Rusia
= Maria din
Popesti.

II 7).

2;2

Mare Sptar

Balasa

o -6
4 C.)

t 1692

Maria
=- Const.
Ramadan

Radu (Rudolf)
General-major in Austria
-.=. Elisabeth d'Estival
de Beauffremont

----- Victoria Roseti

Colonel

,..: 7 Cd

Grecianu

()Anna

........,

Salta

Smaranda

=_ Pr. Const.
Mavrocordat

1751

Mare Stolnic

Maria

t 1761

PArvu C.

Grecianu

=Puna Rustea

Mare Ban
=- Maria Palada
= Elena Hrisoscoleo

Constantin
=. Ancuta Tamaras

.=_- Barbu

t 1716

Mare Spdtar
,--- Stanca Brezoianu
I

,,,

Domn al Tdrii-Rom. 1714

1715

lordache

Matei

tV.1686
AO.'

Smaranda

Leopoldina

= Ion Sltineanu

=_ C-te Henri

B5.Iiiceanu

O'Donnel

Cecilia
Malza

de Moden

fat

fat
Baron
Fornac

=Graf

Constantin (
General in Rusia
= Ana Schremetev

Alexandru Abram

de

Major

Blaizel

t 1781

1772rn

lordache
(1748-1803)
m. Clucer
= Maria Prscoveanu
i

Nicolae
Mare Logofilt

Descendent

(ramura Cantacuzino
din Rusia)

= Pulcheria Sturdza

Marghila

= C. Dudescu
-= Kellery

Constantin

Smaranda

(1790-1877)

Cocorescu

Caitnacam

= Zoe Sttineanu

Gregore
(1800-1849)
Mare Vo rnic
Luxita Kretzulescu

Nicolae
-=. Cleopatra
Filipescu

loan
= Cater.

6 fice

Vasile

Cantac.-Pascanu

1908

= Pulcheria Rosetti-

Alexandrina
= George Mano

loan
(1825-1878)
Ministru

ffrnescu

= Maria Mavros

Gregore
(1829-1902)
Senator, etc.

Adolf
(1839-1910)
Magistrat

= Caterina Jarka

Pulcheria

loan

=_. loan

Miclescu

n. 1852
Inginer

Palady

-.---.,
I

loan

Matei
n. 1854
om politic
Lucia Romalo

Zoe

de St.-Victor

,.

Maria

Maria

= C-te Castillon = Gh. Ghika

Nicolae
Zoe
Sevastia
Adina
Constanta
loan C.
Elena
Olga
Ministru plenip.
-=-- D. Sturdza =. P. Carp Miclescu = Romalo
Dr. med.
C. Sturdza Miclescu
=_ Marcela Bihescu
(div.)
=. Elena Bals

Alexandrina

= lacob

Lahovary

Carol

Adolf

n. 1874

n. 1881

om de litere,

Secretar de Leg.

Magistrat

Mihail
Ministru

=Maria

Rosetti-Tescanu

Maria
Basile loana Elisabeta George
=_ Gr. Odobescu
= Greg.
Filipescu

loan

Alexandru

Alice

George

George
n. 1837. om politic,
Prezident al Senatului
-= Zoe Bibescu (fr copii)
_-. Caterina BAleanu

!rem
= R. Kretzulescu

= N. Ghika

Nicolae
Major

$erban

= Cater.

= Georgeta Sturdza

Smaranda

=Dim. Moruzi

Gregore
Deputat
Alexandrina
Pallady

41-I
--,..
Ghika

ca

ct
+..

a.)
;...

a)
6.

ms

'CM

.0.

61

CZ

ct

5a)

...
C
cu

x=

a)
bA

CD

L,

1...

RI

V)

Cl.)

00

;E

www.dacoromanica.ro

7:4

Alexandra
Barbu Catargi

CANTACUZINO

191)

(din Tara-Romn)
Ramura Principelui 5erban. (Rifoveanu)

$erban
(1635 t 1688)
(fiul Post. Constantin)
D011111111 Tdrii-Roman. 1679 --1688

= fica lui Leordeanu

= Maria ...

,.

Casandra
t 1713
= Dem. Cantemir

Maria

=Constantin
Bdraceantt

Gheorghe
Mare Ban al Olt. 1720
General-major in Austr.
= Casandra Rosetti

Maria
Toma
lordache
ni. Clucer
Clucer = Toma Brdiloi
= Maria Brezoianu
L
fat

Maria

Matei
Cantac.-Corneanu

...

=_ Mihai Brbiitescu = Topliceanu

fled ...
= Urdiireanu

Balasa
=-. Gr. Vlasto

Smaranda
t 1683
= Gr. Bleanu

,,
Matei
Mare Logofdt
= Zoita Dudescu

Elena

= Asan Flcoianu
= Enache

Constantin
(1750-1771)
= Ptina Cantacuzen

Maria

Nicolae

=o Palada = Kretzulescu
= o Rosetti = Damaris

Prvu
t 1787

George
Cdminar t 1827
= Ruxanda Rifovean u
= fica lui Matraca

Matei
t 1836
= Elena Braceanu
= Elena Cmpineanu

Hrisoscoleu

Constantin
Dr. med.
=Sabina Brtianu

George
(1845-1898)
ministru

Nicolae

--

Alexandru
n. 1842

George
(1812-1890)

Catinca
Fotino

Sultana

Constantin
(1810-1876)
=: Maria Budisteanu
= Elena Mavrocordat

= Elisa Florescu

t Ana

loan
(1845-1911)
Inginer
=- Zoe Warthiadi
== M. Falcoianu

---, Dr. N.
Kalinderu

Maria

co

ca,

CO

,..,

ct

=
cc,

'

%;tr,

CO

(7

%.:-,,

.o

co
,_,

t loan
(ad.)

George
Oficer super.
= E. Kalincleru

(din I-a)
Elisabeta
$erban
= Ion Mano
n. 1878
of. de cav, i. r.

o
(..)

www.dacoromanica.ro

n. 184..

= Elena CostaForo

.,

1
I

George

loan

Maria

.... Copii

(din a 11)

Georgeta

$erban

CANTEMIR

20
Familia se trage din hanii tdtari, din tre
Not.
cari Demir Witt in sec. XV. Pe la anal 1540 un Can-

temir cretinandu-se,se refugid i rdmase in Alo!dova.

Cantemir
boer in Moldova

Teodor Cantemir

%ID Constantin Voda Cantemir


n. 1627

Donmul Moldovei 1684-1693


= Anastasia Gliika
= Ruxanda Gurasiev
= Ana Bantas

.,

(din a Ill-a)

gilP Dim itrie


(1663 1723)

Domn al Moldovei
= fiica lui Duca-Vod

Domn al Moldovei, 1710


Principe al Imper. si al Rusiei
= Casandra Cantacuzen
= Anastasia Trubetzkoi

t 1736

Elisabeta

Roxanda
= SpAtar Lupu Bogdan

11P Antioh Vv.

= Millail Racovitzii. Vv.

J_
Constantin

t 1776
General major in Rusia

Dim itrie
Secund-major
t 1758

= Maria Bals
= Natalia Golovin
= Sofia Pasek

Maria
= Pantazi
C dmpineanu

Dumitru
Colonel rus
(1749-1820)
= Elisabeta Hruscev

Maria

= Comite Const.
Dudescu

Ana

= Hatmanul
Palladi

Matei
(1704-1771)

Constantin
Cpitan al gardei

Lobanow-Rostowski

= Anastasia Galitzin

= Agripina

t 1747

OD

www.dacoromanica.ro

Sergiu
Brigadier

t 1780

Antioh
(1708-1744)
Ambasador al Rusiei

Maria

t1754

Smaranda
(1703-1719)

(din a 2-a)
CaterinaSmaranda

= Pr. Dimitrie
Galitzin

CANTACUZINO

21

(Moldova)

Mihail Cantacuzen
din Anchiale
,

Andronic
t 1595

Dimitrie

loan Cantacuzen

= Irina Ral

In Constantinopol

=Lascar

1627

Rosetti

= fica lui Ralli

'

la 1650
.

(t 1666)

.--

..J.

Catrina
=Velicico

Stefan
Paharnic

Dumitrascu
Domn in Moldova, 1675
=. Alexandra Potocka

= Etimia Ciolpan

Costin

Constantin
(din care Cantacuzeni
din Tara-Re/lid/teased)

lordache
Mare Vistier in Mold.
la 1630-1663
= Catrina Bucioc
= fica Vorn. Mateia s

Toma
Mare Vornic in Mold.

Bela

Mihail
In. Vistiernic in Mold.

'

Nastasia

lordache

=Ion

Mare Stolnic

Safta
=Lupasco Buhus

fan...
= Vornic
Neculce

Raeovit

Toma
Vel spAtar

in Mold.

1....._...
1

lordache
Cantacuzen-Paganu
Vel Spatar

Hie

Mare vistier

=Maria

loan Cantacuzin
Mare Logofet. t 1691

Catrina
=Hatman Gavril

.1._
.
1

Constantin
Mare Logoftt

Ilinca

= V. Costaki-

=Maria Vlasta

Safta
= Lupu Bals

Teodor

Balaba

Anastasia

lordache

Mare Stolnic

=Stefan

Rosetti

Brtmcoveanu

Negel

Hie Canta
t 1762
in. Logofet; cronicar

lordache (Gheorghe)
Mare Logoftt, 1790
=Ana Ventura

2 fete

Teodor

loan
Vistier

Caterina
= Gr. Ghika

Vornic

=Pulch. Rosetti

...
111.

Nicolae
Logoft,t, ministru

=Lucia Pallaii
1

Pulcheria

Pucheria
Argyropol

Caterina

Efrosina
Al Calimaki

N. Sutzu

Lascar

= Gr. KogAlniceanu

=Maria Argyropol

Senator

Casandra

__.-1,_(din II)

Adela

=Maria
GhikaDeleanu
__,

.,

= Hariclea Vogoride = Bats


= Lucia de Gand

(din II)
Constantin

(1-a)

Gregore

Mihail

Alexandru
Senator, Prefect

=Ralu Kalimaki

___...1

.____
1

Caterina Ruxanda
Zoe
= km
=Panaiot = G. Ghika
Vdrescu
Bals
,

=Elena Btincovan

=Maria Grecianu

=Pr. de Sayn-Wittgenstein = N. Rosnovamt


Berleburg

Dimitrie
Mare Logofet
=Pulcheria Beldiman

Constantin

Maria
Vfirnav

Roxanda
Ghika

Elena
Sturdza

Elisabeta

=Barbu Stirbei

Casandra
Mustatza

Maria
Sutzu

Victoria
de Zotta

Caterina
I. Cantacuzino

loan (eZizine)
(1829-1899)
scriitor; Nlinistru

Maria

I ie
Cantacuzino

=Const. GhikaDeleni

Constantin
Elisabeta
= A. Cantacuzen = o Ghika (?)
Pascanu
1

Alexandru
M. Samsonov

Lucia

=Al. Mavrocordat
(div.)

Vladimir
f. oficer. t 1910

Lucia

www.dacoromanica.ro

Balasa

Hrisoscbleo

= Zoe Sturdza

J-

Gheorghe

m. Logan, 1738
= o Racovit

Safta

Spiltar = o Rosetti =Aristarch =Cantacu-

Alexandru
= Elisab. Cantac.-

Cantacuzen-Deleanu

zino-

* loan C.
1-latman.1760

= Zoe Ghika

Mgureanu
I

Matei
(Unnaqii in
Tab. 21-b)

21-h

CA NTACUZINO
(din Moldova)
( Ramura din Rusia

i Bavaria)

* loan C.
Ha tman, 1760
-=- Zoe Ghika

Matei
Mare Vornic, consilier
de Stat in Rusia
Ralu Calimaki

,.
Gregore
t 1812
General-major

Matei

Nadina

Ernestina = Sutzu
Ghika

Alexandru
Sambelan la Curtea rusii
Elisabeta Daragan

George
t 1857
Colonel in Rusia
= Elena Gorciacov

Elena
Mihail
Alexandru
Dimitrie
C-te O'Donnel Cons. de Stat ef. t 1881 ,_-_- Maria
-= Sofia
Tyrconnel
Luisa d'Armensberg Cantacuzen d'Armansberg
-=- Alexandra Feodorow

Aspasia
Guil. de
Kotzebue

Nicolae

Eudoxia Sokolov

George
Cantacuzino

Elisabeta

-=_ Al. Cantacuzino

Paul
Maria
Cantacuzen

Elena
(din III)

Alexandru
n. 1838.

in Bavaria.

Elisab.
Cantacuzino

Leon
= Ana Wed rescu

Miltiade

Carol
n. 1864

Olga

Frederic
n. 1874

Teodor
(1841-95)
in Bavaria
= Carolina
C-tesa Deym

Mihail
Elisa
Donici

Gregore
Colonel

= Maria Krupenski
= Ana Ivanonva (f. c.)

Leon

Olga

= Emilia = de Giers

de Koskull

George
Guvernator
al Basarabiei

= Elena Basot

,.
Constantin
Paul Mihail Leon Nicolae Georg e Gregore
In Austria. t 1875
(in Rusia)
n. 1841
Oficer de caval.
ministru plen.
= Victoria de
= Maria
Naclherny

Sofia

= C-te Frederic de
SchiMborn

www.dacoromanica.ro

Schuwalov

Maria

Artur Alexandru
QQ

t CANDESCU

22

Mihnea
Vistiertd din Bdeni
1535, 40

Neagoe
Vel-S
1570

Mihalcea
din PA Adage
Vornicul, 1600, 1632

= Despina

Preda

Radii Buzescu

Mare Clucer

Moise
Vel-Spiitar t 1658

= fata lui Radu Dudescu


Mihai CAndescu
Mare Stolnic, 1680
= Anita Cantacuzino

Radu Mihalcea

Negoitd
Clucerul, 1644
Despa

Cndescu

Petre

Marele Vornic t 1658


=-- Sofia din Negoesti

Constantin

Rada

=_ Constantin
Filipescu

Mare Paharnic

fatd...
= Vasile
Cmpineanul

5erban

Mare Postelnic, 1740


= llina VAcrescu

Constantin CAndescu
Marele LogofCt, 1750, 80
=Maria Bilrbrttescu
= o SlAtineanu
llinca
(din l-a)
=- Nicolae Lehliu

Nota.

loan
Marc Vornic
=Maria Gillian

Maria
Patada

Alexandrina
(din II-a)
=Scarlat CiImpineanu

Vechi boeri din tinulul Bueed, inraditi ca

Domnii Orb: Sid pdnirile vechi in Ciinde#i

Stinsii in sec. XIX.

www.dacoromanica.ro

CAMPINEA NU

23

Vasile Cmpineanul

vel-Cdpitan

1659

= fata lui Radu Candescu


Manta
Comisar hillier. in Oltenia
t 1725
=Calita Cantacuzino

Radu
1700

= Despina din Cisliiu

PArvu Campineanul
Vel-cdpitan

(emigrat in Moldova)
=Chiajna Albeasca Grddisteanca

Pantazi C.

Anita
=Panii Filipescu

mare Clucer, 1750

=Maria Cantemir
Scarlat

mare vornic in 1800


=_ Luxandra Cindescu

loan Camp.

Constantin

mare Sptar

(1798-1862)

mare Logofiit, om de Stat


=Catinca Caribol

Alexandrina
= G. Roset-Rosnovanu

Maria
Ghika

Anica
Kretzulescu

loan

loan

$tefan
Oficer de cav.
n. 1876

Elisa

= Gr. Grecianu

Elena

Cantacuzino

Anastasia

SIdtincanu

Constantin
Magistrat

(1841-1888)
Ministru

t 190..

= Irena Bellu

CantemirCampineanu
f. magistrat

Safta

Otetelisanu

= Olga Stamatin
1

Constanta

Maria
Irena

=C. Sturdza

=_ Gregore Ghika

Nota.
Dintre familiile istorice ale Terii-Rom.;
trage numele dela mosia Campina, pe care o std paned
in sec. XVII.

www.dacoromanica.ro

CUZ A

24

Dumitracu Cuza
Comis 1677, mare SpAtar 1690
t 1716

=Safta Jora

Miron

Toader

Casandra

=Miron (11) Costin

Vel-Postelnic

Velicico

Sptar

1708, 1730

= Ilcana Costin
Safta

Catrina

Krupenski

Donici

loan Cuza

Maria

ni. SpAtar. t 1788

Cucoranu

= Tudosia....
Nicolae
n. 1754

Alexandru

Catinca
Negri

Arghire

George
ni. Vornic

n. 1758

Mare Posfelnic

= Elena Lupu Kostaki


1

loan Cuza
C5iiiinar
=Sultana Cozzadini

Dumitru

Alexandru loan I
(1820-1873)
Donin al RomAniei 1859-181)6

Zoe

Varlam

Docan

Episcop

Sultana

loan
.,.-_- Victoria

Rosetti

=Elena Rosetti (t 1909)

Alexandru
(1861-1890) (ad.)

= Maria Moruzi

Gregore
in. Vornic,
Ministru

Dumitru

Georg e
t 1881

(ad.)
t 1889

George
Postelnic

=Ana Movil5

Constantin
Magistrat; t 1866
=Smaranda Coroi

Dumitru

Ana
Cuza

Roxanda
Sturzescu

lorgu

Salta

Maria

Ag

Rosetti

Miclescu

Smaranda
lamandi

Anastasia
Manu

Dumitru

Maria
Sion

Alexandru
n. 1857

Profesor universa.

= Maria Gane

,---

George Alexandru Maria Gregoren. 1896

Nota. Familia apare pila/re marii boeri ai Mol-

dovii in sec. XVII, qi (lupa cum nutnele o arda, este


de origina din Italia.

www.dacoromanica.ro

n. 1897

Miron

COSTIN

25

Alexandru Costin
Mare Postelnic, 1630
= Safta Balica

Miron Costin
(1633-1691)
Mare Logoft, Cronicar
= Elena Movil

Velicico
Hatman al Moldovei
t 1691
.-__ fica lui toma Cantacuzen

Vasile
t 1683

loan

Nicolae
Mare Logoft ;
Cronicar
= Elena fica lui Duca V.

Hatman

= Safta Jora

Nicolae Costin

Ileana

= Miron Cuza

Safta
= Ionit Kretzulescu

Mare Vornic, 1700

= Ilinca

Miron C.
(Mutul)

Mare comis

Casandra
.-= Vornic CantacuzenDeleanu

= Casandra Cuza
Manole
Vel-comis. In Bucovina

= Ana Bulms

Elisabeta
Castri

2 fete

Dumitru
Cavaler in Austria

= Catrina Flondor
George
t 1885. Oficer de caval.
= Amelie Fleischinann

Miron Costin
Oficer superior de cavalerie
= Sofia VIAdescu

Irena

Ansia
n.1898

Non'. Stramosul acestei Mazda era Postelnicul Costin, boar al Moldovei care traia in timpul lui Alexandru-cel-bun (1401).

www.dacoromanica.ro

Maria
= Stolnic
Luca

Victoria
= Matei
Flurmuzaki

26

CALLIMAKI

Vasile Calmowl
1660

Arvunia

Teodor
Vornic de Cmpulung
t 1740
=-. Ruxandra Gltika

Gavril
Mitropolit
al Moldovei

0 loan Calimaki

(1689-1746)

= Raluca

Maria

Domn al Moldovei
1758-60

Canario

gl'iP Gregore

Smaranda
Hanged

Ion

Raluca

Maria

= Elena Gliika

Raluca
Ipsilanti

Sturdza

1812-1819
(n. 1773 t 1821)

=Maria
I

Ana

= Alex.

loan

Grecianu

(1750-1786). Paliarn.

=Zoe Sturdza (f. c.)


=Ruxanda Catargi

Alexandru
M. vornic. t 1837

terziman
= Roxana

. = Elena Conakt (f. c.)

Mortal

= Rux. Mavrojeny

loan Cal.

Elisabeta

Hrisoverghi

Alex.

q;17 Scarlat
DOI1111 al Moldovei

Dim itrie
Calimaki
Sturdza

Maria
Mavrocordat

Donut al Mold.

=Sutzu

Cantacuzen = Greg.
Deleanu

IP Alexandru

Sevastia

= Vlasto

= Andronaki

.,

Domn al Mold..
1760-69
= Elena Mavrocordat

Paraschiva

=George

Maria
BoldurCostaki

= Maria Cuza

J-,

Alexandru
Bey de Samos

= Efrosina

Cantacuzino-

Pacatitt

Efrosina

Raluca
Paladi

Papaclopol

Gregore
Gen. rus

= de

Alexandru
Oficer rus

Brent'

...

Alexandru
Senator
=Maria Vernescu
n. 1866.

Teodora

Ralu

=Al.

Cant.-

Pascanu

Teodor
(1836-1894)
= Zenaida
Moruzi

Smaranda

Smaranda
= Al. Beldiman

Zenaida
de Roma

loan
n. 1880
=.. Ana ViicArescu

Scarlat
n. 1896

Nota.
['antilie originard din Bucovina si stabilild
la Cdmpulung In sec. XVII.

10

www.dacoromanica.ro

CA T A R GI

27
loan Catargi

...

(d)

lanache Catargi

Ramura din Valahia

Mare Ban In Valachia

Nicolae
mare Stolnic

(rilmas6 din Sec. XVII)

= Maria Buzeasca

1604, 1616, 1635

1630

Constantin
Vel pitar
=Stanca Costescu

Gheorghe
m. paharnic

Apostol Catargi

Mare Comis in Mold.


nobil In Polonia, 1676.

Stefan
m. Vornic
= Tita V5cArescu

$tefan

Mariana
=Stefan Petriceicu Voev.

lije Catargi

Barbu
(1807-1862)
om de Stat
=Caterina C-sd Parravicini

Mare Logof6t, 1715, 725

=Caterina Rosetti

(a)

Catargi
=...Cantacuzino-Pascanu

Maria

t 1867
= Leon Beclard
fordache
Mare Vistier

=Pulcheria Rosetti

=Pr. Gr. Gliika

,
Alexandrulo fraon

=Efrem

Obrenovici

_,.,

1.

Milan 1

ea 47:

< g,

rx

Maria
t Elena
= Al. Nicolescu = Em. BAleanu

(b)

I_

Margareta
= Al. Ghika (d.)

Alexandru

Lascar

=Elena

m. vistiernic

cu

on
,..

o
o E n,
4.,.m O
..,,,

m.-.

= Maria Donici

Dimitrie e n .-...
Caterina
Mihail
= Elena 7:4 e0./ ug,' =C-te de Oficer de art. i. r.
Mavrocordat Alexandric3.,...u.I.LS-t Angelo =Maria Papadopol
..,
e >

=E

sina

.
o

___t_t.2___,

Maria
Barbu
= Alexandra

3 fice

Olga Alexis

Margareta

Maria

Maria

Tatiana Elena

Cantacuzino

Monteor

lordache Catargi

Elena

cc: >,

.b-p.

=Ana Rosetti

Rege al Serbiei

(din l-a)

t Elena
Lascar
Olga
George
n. 1843
=Gr. Ventura
n. 1839
= Alex. t 1906. General Mare Doania. de onoare
Ministril plen ipot.
=Elena Ghika
=P. Mavrojeny
Catargi = Al. BArcAnescu
= Efrosina Mano
= Lucia Mavrojeny
Sofia

Maria
t 1874

Alexandru
Preved. C. Casatie
= Spiru

Elena
Sturdza

Maria

Constantin
(1800-1871) Mare Logof0
=Smaranda Bals

(c)
... Catargi
= Safta Negri

Stefan

Caimacam ; ministru

=Roxanda Callimaki
Nicolae Calimaki-Catargi
Ministril plenip.

Lascar
(1823-1899)

Alexandru
f. ministru. t 1901

'om de Stat
= Efrosina Ventura

=Sofia Catargi

fica ...

=Rusu

Nicolae
t 1SS9

= Catinca Jurgea

Eva

=A. de Basily

t Alice
N. Sutzu

Henri
n. 1860

Paul
n. 1863

=Caterina

=Maria

1.5.motescu

VAcArescu

Nicolae
t 1902. CApitan

= Viorica Cretianu

Catinca
Ghika

lordache
=Sofia LAtescu (f. c.)
=Clementina Niedermann
.

von Mayenfeld

Nic la

George
t 1907
Colonel in Austria
= Adela Rosnovanu (d.)

Oscar
=Maria Miclescu
.

Robert

Henri Elena Marcela

Nota.

Constantin
=S. Kostake-Negel

La 1600 se ilustra printre marii boeri ai Va-

lachiei, Banul Catargi, ai carta urma# se stabilira in


Moldova. O ramurd a familia a ramas in Valachia,
stitzgandu-se in secol. XIX. O alta, coboritoare din
Apostol C., exista Inca in Rusia.

www.dacoromanica.ro

Zoe

COCORESCU

28

Mihalcea
din Cocoresti
vel Ban, 1595 t 1601

1.,
Petraco

Marica

Mihna

Sptarul din Coc.


1620

Radu Cocorescul

Nicolae
Postelnic

Mare Logofdt, 1650, 60

= Maria

J..1.11,
Vlad Cocorescu
Mare clucer, 1676
Mare Log., 1681

lane

Mihai

Radu
Cocorescu I
1680

=- Maria

Gheorghe

loan

Ilinca

=Prvan, vistier
Constantin
vel slujer

Matei C.

Alecu
clucer, ispravnic

vornic

1770

1780

1780

= Catinca Hiotu

L
Gheorghe
Mare vornic

loan
M. Postelnic si Logofet
=.Smaranda Cantacuzino

..

=... Blceanti
Scarlat

Alexandru
=Caliopi Paleologu

(1816-1861

= Ana Catopol
,I

Smaranda
=Corltescu
.

loan

= Julia

Emanuel

Ana
Lahovary

Blaremberg

Scarlat
=Madelena Asian

lulia

Nota.
Vechi boeri din Buzau, cari se trag din
Calot vornicul i sotia sa Neacsa fica lui Vlad Vv.
Ciilugdrul (sec. XV).

www.dacoromanica.ro

DUDE SCU

29
Nota. -- Veche faiiiilie, care s'a stills in linie bdrbdteased In sec. XIX. Anica fica Bannlui C. Dudescu fu
so(ia lui Gr. Cari bol, din ai cdrui urinai unii an reluat
numele de Dudescu.

Dumitru din Dudesti


Marcie vornic, 1590

Dumitru Dud.

Marele vistier,
1600.1633

Maria
= Matei Bdleanu

Radu Dudescu

Andrei
=Smaranda

Gheorghe

Maria

Radu Dudescu
Marele Singer, 1660
= Catalina Rudeanu
=Neacsa 135leanu

Ruxandra

= Gavril Sptarul

Mare Logofdt
t 1716
= Maria Cantacuzino

Cantacuzino

,.

I
.

Stefan

Constantin Dudescu

M: paharnic

Marcie Ban ;

loan
m. vistier

Maria

=Const.
Nottara

Comae al Imp.

Corba
magnat al
Ungariei

=Maria Canteinir
I

Comite Nicolac
Marele Ban, 1780

= Anita Stirbei

Constantin
Mamie vornic, 1802
= Luxandra Manu

Zoita
= Matei

Maria
= lordache

Cantacuzino

Kretzulescu

Elena
= Al. Vaca'rescu

Manta

Bengescu

Constantin

Maria

Safta

Sc. Ghika

Sutzu

= Maria Cantacuzen

Alma
= Gregore Caribol
polcovnic

Caterina
= Ion C5mpineanu

loan Caribol

....

Mihail C.
Oficer sup. de caval.

= Zoe Vciirescu

Alexandru
magistrat

Petre

Ana

Maria

Alexandru
Caribol-Dudescu

=Zoe Kretzulescu
,.._.

.,

Constantin Dud.

t 1S4

loan Dudescu
=Sm. StetInescu

Elena

Cilpitan de caval.

= El. Zamfirescu
I

Alexandru Margareta Virginia

11

www.dacoromanica.ro

t DEDULESCU

30
Faunlie originara din jud. Slain-Raninic, cuNot.
noscuta din sec. XVI; astazi stinsd.

... Boer din Dedulesti

Barbu

Dediul Dedulescul
din Haidai

s
din Deduleti

Postelnic, 1620, 30

= fata lui Jipa

Deatcu

Slujer in 1670

Negoita Dedulescu
Logofat 1670, 1691
- Precla Leordeantt

lonit

Gheorghe Dedulescu
Vel capitan de Focsani
in 1670, 80

Spatar, 1680, 1691

= Maria Billaceanu

_L

Maria
=Ion VAcarescu

fat ...

Balasa

Negoita
Mare vistier 1718, 1724

Nicolae

V.-dpitan de

fat ...

=Neagoe

v. pitar

= Miltai

= Nicol.

Focsani, 1716

Topliceanu

1718

Topliceanu

Bratsanu

Radu

= Catrina Filipescu

_I
Pavel
Vel-cspitan de margine

in 1740

Mihai
Setrar in 1742
=Neacsa Vacarescu

Nicolae
ve! pitar 1760, paltarnic
---= Neacsa Strambeanu

Alexandru

Mihalcea
Medelnicer 1790

,lord ache
Aga

=o Neculescu

=Nicolae
Lahovary

1.

Anastase
Vel clucer in 1810

=Sultana
1

Elena

Paharnic

=Zoita

Luxandra
(t 1895)
= Const. Kretzulescu

www.dacoromanica.ro

II inca

=in Rusia

Pava lache

Ag in

1829

DRUGANESCU

31

... Boer din Druganesti


Gheorghe
Mare Vornic
(pretendent) t 1673

Ba laa

= Aga Matei

Tudor
Portarul

Matei

Gavril
Vornic de TrirgoviOe

palm rule 1690

= Vip din Rifov

Cantacuzino

Preda Drugnescu
vel cilpitan 1730
= Smaranda Isvoranu
= Safta UrdAreanu

Scarlat
Stolnic t 1796

= Map GI eceanu
=Safta
= Sultana
fat

Elena

=Stolnic
Alexeanu

= Serdar

Constantin Gregore
Clucer

Topliceanu

lancu

Gheorghe
dun ina r
Maria Bellu

Dim itrie

=
=

lonit

paltarnic
Tarsia Locusteanu
Sinn. 136Iiiceanu

Stolnic t 1825

= Luta

Zinca

= Coast Filipescu
= Grecof
= Aristarh

Alexandru

=
Elena

Cripitan t 188
Masinca Cerkez

=Variant

Not.
Coboritoare din Postelnicul Drdgan, care
trdid pe111 an. 1520.

www.dacoromanica.ro

Sultana
Lehliu

Maria

Alexandrina

DONICI

32
Nicoara D.
Vistiernicul

Nota. Donici cel bdtriln, cari trdid in Moldova


pd an. 1500, e trunchiul acestei fanzilii, din care gri-

Andrei Donici

sin, la 1430 pe Donici diacul. In Basarab!a, de ande e


vechia ei origind, au nitnas ranzuri.Nicoard e fiul lui
Andrei,

Vornic, 1638

ne point lui Donici vornicul, care trdid la 1550.

Nicolae
Mare Logoft, 1650

= Lupa Jora
= fica lui Apostol

Gavril (II-a)
Parcalab de Orhei,

Darie Donici (J-a)


m. Vornic si Logollt, (1665-1740)

=o

1680

Mavroclin

Smaranda
,-- M. Sturdza

Constantin

loan
Jicnicer

Sptar 1750

=Maria Miclescu

Nicolae
Ve! pitar

Ap osto I

Miron
Ve! jicnicer, 1726
Parcalab de Soroca

Parcalab
de Hotin

Constantin

Constantin

llinca

=Toader

Maria

=loan Leca

Negruz

= Catrina

Nastasia
Jora

Spatar

Vornic t 1861

Negri

Rosetti

Andronach i
Mare Logoft, Legist
=Zamfira Donici

Zamfira

=Andr. Donici

=_- Gr. Rscanu

= Catinca Rosetti

Scarlat
Agd

Nicolae

=Profira Krupenski

= Olga lfrimovici

Maria
Catargi

lancu
--,--- Zoe Emandi

Nicolae
t 1905. Prefect

t Eugen

Magistrat

Emanuel
Capit. de cav.

= Eleon. Grecianu =Ema Varnav

=... Vladicol

Dum itru

Lili

Nicolae
Magistrat

George
f. Prefect
Senator

Petrache

Alexandru
(1812 1886)

Andronake
in Basarabia

Manolake

Andrei

2 Vistier, 1760

=Maria Bals

Buhus

Ralita

Nicolae
Oh in Besarabia)

lordache

Smaranda

Stefan

Rusu

=Elena Rosnovanu

Roxanda

-.=--- Alexandra

=fata lui Scarlatache


=Catrina Cuza

Smaranda
Postelnic Toma

Manolache

Matei

Andrei

Darie
ban, vornic

Dumitru
t 1909 f. Prefect
= Casandra Ernandi

Nicolae

Caterina

lorgu

Teodor

Nicolae

=Lucia

Grecianu
1

Constantin

Emancli

www.dacoromanica.ro

t Darie

Magistrat
=_--Ema Donici
i

Marius

I- Sofia

Alexandru
-Zenaida

Solescu

Grecianu

=.Rosetti

Profira

=General
L. Jarka

FALCOIANU
Petru logofatul
din Flcoi, 1600

Tudor paharnicul
Flcoianul

1650

Gheorghe F.

Radu Falcoianu
m. Stolnic si Vornic,

Mare Vornic, 1668, 1700

= Caplea

Andreiana
=_Serban Cantacuzino
Vornicu

Negoita
Vel cdpitan

,,

Matei F.

= fica lui Vintil Bucsanu

= Nicolae Brncoveanu
= Radu Sltineanu
Dumitrache
v. Clucer,

Maria

= Vornic Radu

Alexandru

Stefan

Serdar

m. Stolnic. 1800

1795

= Anastasia Dona

= 'linea Bengsca

Sofia
Rudeanu

Gheorghe
= o Brciinescu

=Elena Filipescu

= Sevastita Bucsanu

Constantin

= MariaDimitrie
GrAdisteanu

Ag. t 1878

=-- Zoe Rosetti

Stefan
(1835-190 ).
General, Ministru

= Alexandrina Bscoveanu

loan

Elena
Wartiacli

t George
Magistrat

Lucia
n. 1869
= N. Romanescu
Oficer s.de artilerie
loana Kalinderu

Stefan

n. 1837
=-- Alexandrina
Niculescu

=-- Maria Locusteanu

(din I)
Stefan

1780

Ion (Enache)

= Coanda

Safta

Paunica
Comineanu

Bujoreanu

lonita

Mihu
1681, 700

1680, 1700

Marele Vornic, 1719

Constantin

.,

no
O

1876

Ministru ; magistrat.

>

Matei
t 1849. Serdar
Zoe Bujorean u

Elena
Alexandru
Mihail Caterina Sevast ia Aristia
Desliu Romanescu Tullea Mavrocordat
General, j 1910 General
= Maria Costiescu = Elisa

Scarlat

Caterina
= N. BrAtianu

=Maria Vcrescu

Prisiceanu

,..
t Maria
Cantacuzino

Elena

Matei
f. magistrat,
oficer de a. i. r.

Alexandru

cl)
cc%

n. 1880

Oficer de art. i. r. u

=- Alexandrina Desliu

Alexandru

Veche familia din Oltenia, al cdrei nume


Nota.
vine dela prima ei stil pa' nire, Flcoi, in jud. Romanati.
Dragomir vornicul trata la inceputul sec. XVI. Badea
Logofdtul din Fdlcoi (1545) tinea pe Rada fica Domnitei Carstina, din Basarabi.
12

www.dacoromanica.ro

FILIPESCU

34
La sfilritul secol. XV, familia, Inrudild Cu
Nota.
Domnii Basarabii, stdpd nea Milrgineni apoi Filipetiin

jud. Prahova. Origina ei dupd tradifie este din fiigd-

rub de uncle coborird strdmo#i ei la sfdrqitul secol. XIII.

Draghici dela Mrgineni


Marele Vornic, 1520

=Maria (lela Coiani


Maria

Udrist

Stroe

Elina

dela Floreti

=lvasco de

Aiirg neni

dela

1544

m. Vistie rut

la Golesti

Filip

Elena

=Radu Vo(15

Mare armas,

Serban

1580, 1600

Draghici
posteln. dela
Cornilfeni, 1560

Mihai

Dumitrasco
dela Filipest
Marele Stolnic, 1630, 50

=Voica

Pana Filipescul
Mare Sp5tar 163Q, 45

=Maria Cantactaino
=Ancuta
Maria
=Barbu Milescu,

Constantin Filipescu
Vel dpitan; Cronicar

Matei
AO, 1670

(1657-1729)

m. Ban

=Rada Cindescu
1.-

Gregore
m. Clucer

Serban

Pana

Radu

=Balasa Grecianu

ilipescu
Mare Ban

Constantin

JPan

3 fete

Constantin
Mare Vistier. Bas-boer
(1750-1817)

=Maria Obedeanu
Anita

Nicolae

=Radu

N5sturel

=Zoe Gliika

=General

(1765-1855)
Mare Ban si Caimacam;
candidat la domnie

Ohika

Constantin
(1804-48)
Mare Postelnic si Log.

=A. Bals

Maria
Catacaz

George
(1811-1889)
Colonel de cavalerie

Emanuel

Zoe

= o Bujoreanu Ghika

George

Nicolae
Mare Logofat
=Safta Chrisoscoleo

Ana

Sevasta
Racovitza

=G. Bals

=Maria Brileanu

Raducan
V. Stolnic
=Maria VAcarescu

lonita
Vistier
= Ral. Nenciulescu

Constantin
=Smaranda Guliano

Alexandru

Maria

lancu
Ctuittar

(Vulpe)

Kretzulescu

..

George
(1840-1907)
Maresal al Curtei Reg.

SIrdineanu

= Tarsia Mano

=Catinca Bals
Efrosina

Caterina

Gregore
Mare Ban

George

Cleopatra

Stolnic

=Ana Campineanu

Mare Vornic
(1775-1856)

11.,

Duman!

Constantin
(1807-1854)

oin politic
=o Drugrinescu

Gregore
= Anastasia
Rosetti

Alexandrina
Zefcari

Scarlat
Colonel

=E. Racovitza

Cleopatra
= Cantacuzino

=Ohika

Alexandru

n. 1861

Senator

Ministru

Gregore
= loana Cantacuzen

Dinu

loan
(1811-1863).
Ministru
= Elisa Bibescu

Nicolae

Maria

Alexandru

=Alexandrina

Elena

Costache

=Maria Mika = D. Filipescu

= I. Otetelisanu

Ghika

,,
Alexandru

Maria Constantza
Jurasco

Constantin

Maria

=M. Gherassi =Const.


015nescu

=Maria Blaremberg

=Natalia Gbika .
=Lydia Hangery

Zoe
K retzulescit

Ella

loana

www.dacoromanica.ro

Smaranda Alexandrina.
Filisanu

Al. Linche

FARCASANU

35

Stoica din Farcas


(Aga Farcas)

Vel Aga', 1595

Radu Frcasanul

'

Mare Stolnic, t 1658

=Sora lui David Brancoveanu

Mare Vistier

Logofattil
= Dumitrana Grecianu

Cantacuzino

din Albesti

Barbu F.

PArvu

fica

=Iordache

Vilaia

=Conda Arinasul

1670

lordache

Toderas

Hrizea

1700
I

..../ISIP

$erban
v. Vornic

Mihai
Vel capitan 1710

1719

Matei
paharnic 1709
Vel Stolnic 1720

Constantin
v. $etrar. 1710
=Maria Cotofeanu

$erban
$etrar 1740
=Marica Cantacuzino
Mariuta
= Const. Hrisoscoleo

Radu
Logofa, 1746

Radu
1738

=Polihronia Grecianu

Matei
Setrar (egumen)

Radu
Serdar, 1804

=Otopeanu (f. c.)


= o Barcilnescu

...1._____,
...Frcasanu
(din alta rainurii)

=o Gigurtu

Tache

Dr5ghici

=Maria Farcasanti

lancu
t 1864

=Stanescu
=Mavrodin

t lorgu

Maria

=Elena Topliceanu
Radu

t Aristia

=Draghici =Colonel =Maria Lerescu


Farcasa nu

Movila

Zoe
Rusescu

Ecaterina
Paleologu

Gheorghe t Alexandru Mihai Elena

Nota.

Origina lui Aga Fareas, Haul din rdsboinicii

de /nude a Ira Mihai V., erea din pat. Romanafi.


Mai existd i o altd ramurd.

www.dacoromanica.ro

Maria

Frunzl

Emanuel
Smaranda
Minculescu =...Brezeanu

Vasile
Maior

Nicolae
Capitan

FLONDOR

36

Constantin

= fica lui Albotd

'ow

Pavel Albota

Mare Vornic, 1630

= Ruxanda Rares

Teodor Albota Flondor


Mare armas, 1678

$erban Flondor

Vornic de CAmpulung

= Catrina Bainski

Alexandra
Strcea

Lupa

loan Flondor

Teodor
= o Sttircea

=Ion Stdrcea

in Bucovina

= Anastasia Arapu

= ... Gafenco
Caterina

George

Maria
Wasilko

Gheorghe

Dimitrie
= Ana de Wasilko

Olimpia

= Bar. Wasilko = de Tabora

= Elena

Constantin
= Paraschiva Kalmutzki

Ana
Potboj

Alexandru

George

Nicolae

= o Cdrste

(urmasii in Rusia)

Gheorghe

Emanuel
Deputat
Elena Zotta

George

=... Filodor

Aiwas

de Wolcinski

= Aglaia de Goian

Dimitrie
in Basarabia

Gheorghe

= Stefania = Tabora

=- Isabela de Buchental

Efrosina
= Bar. Hurmuzaki

Othon

Maria

Elena

= Baron Strcea
= C-te Bigot de St-Quentin

loan

Teodor
= Maria

= Elena

Ciuntu

Zotta

Nicolae

= Elena

Elena
Mavrocordat

alti
3 copii

Grigorcea

Constantin George Isabella

Not. Tradi(ia amid pe Constan/in ca un fitt natural


al lai Ale.vandra Vocla Liipusneanu. -- Un Albotii erci

un. Postelnic al Moldovei la 1530.


a fld in Austria.

Astdzi familia se

13

www.dacoromanica.ro

FLORESCU

37

Corn Aten1

Maria cea btran'a


dela Floresti

Drghici Vornicul
dela Cornteni, 1580
(fratele Mariei Florsca)

Radu Florescul

Kera

Socol

Nicolae
Paharnicul

sec. XVI

(v. Filipescu)

Vldaia

= Jane pah.

din_ Corngreni

marele clucer t 1654

Mare Cornis

t 1634

din Aninoasa

= Stanca

Vintila Florescu

Carstea
Cornteanul

t 1655

Enache

Istrate

Postelnic

= Mgrica

Stoian

Comisul

postelnic, 1640

1650

=- Anca
Socol

Istrate l' lorescu


1703

= Voichitza
Andronache
vel Vistier In 1717

fata lui Caliarh

Smaranda
= Banul C.

Kretzulescu

Constantin
Florescu
Arghira Merisanu

= Radu Golescu

= Anica Ghika

t Teodor

Scarlat

= Hermance ...

Oficer criv.

= Louise von Loo_

George
(1831-1894)

Costache
t 1875

Elisa Elena George


Alexandru
Oficer s. de cav. Boerescu

Elisabeta

= Berindei

=-- Petre Obcdeanu

Mare Vornic

= Zinca Faka

,..
lancu

Alecu Florescu
= Elena Carlova

t 1854

= Ana Sutzu

= Frosa Filitti

= o Boldescu

M anolache

for dache
Mare Vornic

Gregore
= Zoe Assan

Manolache

Zoe

loan

t 1846

Dumitru FI.
(1825-1875)
= Alexamlrina Mihlescu

Dumitru
n. 1861

Magistrat
-=.-- C.Butculescu

Alexandru
n. 1863

Elisa

Luxita

= G. Cantacuzino

al
u
tJ
CU

-tt

Teodor
n. 1866

=-. Natalia Filodor oficer de cavalerie

Maria
Cesianu

loa1n893)

,.
1A.812me2x an ni 1scigt ror u

LIJ

General. Om politic

= C. Bibescu
Alna $ tirbey

= Elena Cornescu

Constanta
Th. Bals

.m.t be
r.

CU

loan
= Zoe Linche

Emanuel
= Alexandrina
Ghika

o
N

George

= Zoe Brailoi

L.,:

Elisa
Caterina
Bonifaciu Maria
profesor de Szent- Bleanu Emil Ghika
Kerestyi

= Ana Berindei
= Elena Gealep

Ana
Odobescu

Tinca Maria George


Polizu Sulu t 1883

loan
Radu Paul
= Olga
oficer sup.
Stolojan
de cav.
= Ana Manu

Constantza

Alexandru
Ministru plenip.

=Olga Costescu

= Al. Petrovici-Arm is

I.

Scarlat

Paul

t 1909

Dumitru George Zoe

Alexandru

n. 1844
t 1894
General de cav. CApit. de cav.

loan (ad.)
oficer

= El. Kalinderu

www.dacoromanica.ro

Maria

loana
(din I-a)

GRECIANU

38

si CORNESCU

Fiera
Vel Logof et

=Stana
Preda dela Greci

t 1632

= Domnita Florica

Brncoveanu

Postelnicul

..
tunca

Fota

Dragan (Drglhici)
din Greci
Mare Vistier t 1655

Patina

= Praia

Maria

= Jane

Kretzulesti

= Elena ot Bucsani

Ilina
=. Pan Pilrdescul

Buica

= Petri] Clucerul

Stana
-= Stan ot

Papa
Mare Vornic

Musat
Vel vistier

Logofetul

Boldeas ca

Sptar

Radii

= Buzescu

Papa Grecianul
Logof et

$erban
ni. Logofet 1680

t 1710

$erban

Mare Logofet 1710

= Elina Brancoveanu

Parma

Radu Grecianu

Cantacuzino

in. Logofet 1688


Cronicar

=.*tefan Vod

in. Logofet
=.Pdtina Cantacuzino

BrTsanu

Stefan

V. Sluger in 1780

Stolnic
1

Socoteanu

$tefan

Constantin Cornescu
Mare LogoNt si ministru
= Catinca Obedeanu

Senator

t 1908

= Elena Bagration-Prejbeanu

Constantin C.
inagistrat (1830-1905)
= Elena Manu
Radu

Dumitru
= Elena Braceanu

Stanca

Scarlat Greceanu-Cornescu
Mare Vistier
= Caterina Ghika

t 1899

. Grecianu

= Enache cdrniiras = Gregore

Drag ticean

General
(1822-1890)

1700

Smaranda

Gregore Gr.
Mare Ban

loan Cornescu

Constantin

Barbu Petroianu

Zoe

=Petre Rosetti
Blnescu

Zoe

Paul
= Elisa Ghika-

= Gr. Vlaliuti

Deleni

Sltineanu

Elisa
=-- Nicolae Ros._
Blnescu

Nota. Mo0a Greci din Md. Nov aparfine acestei


jamilii Inca din tinzpul Itti Mircea Vocld, pe la 1400.
Ramura numitit Cornescu s'a despiirtit din sec. XVIII.

Alai este incli rantura Colonel Grecianu, a cdrei legatail nu o cunoatem.

www.dacoromanica.ro

Alexandriria
= E. Miclescu

39

GLOGOVEANU

Vintil postelnicul
din Glogova, 1630

Lupu Glogoveanul
Vel cdpitan, 1670

Constantin

Staico

=_- Ilinca a Vornicului


Vintil

Mihail
t 1731
Consilier imperial

=Stanca Bengescu

Nicolae
CApitan de Cerneti
si m. Stolnic, 1710
= Alexandra

Matei
Consilier imper.,
1730

loan
Mare LogoRt in Oltenia, 1750
t 1790
= Maria Kretzulescu

Nicolae

Mare Logofel
t 1823

= Elena Ghika

Constantin
(1804-1872)

=. Maria BANceanu
Elena Otetelisanu

=
Elena
=- N. ZMreanti

Alexandru
Oficer superior de artil.,
f. Prefect

Caterina
= Al. Miclescu

Emil
n. 1885

Zoe

= Dem. Bibescu

Elena
--= Teodor Brililoi

Nicolae

(din a II-a)
= Celina Filipon
loan
n. 1871. Magistrat,

oficer de art

George
Oficer

i. r.

= Maria Butculescu

Nota. Din vechile familii ale Olteniei, 4i trage


numele dela moqia Glogova din jud. Mehedinli, pe care

o stdpdnea la inceputul sec. XVI, and trdid Danciul


din Glogova.

www.dacoromanica.ro

14

GHIKA

40

(Ramura din Valachia)

Veche origind din Albania, unde familia este


Nota.
canoscutd din sec. XVI. La 1658 George Ghika I domnefte ce! d'cintiii In Moldova: Principi ai Imperialai la
1670, in persna liti Gregore I. Ghika.

Matei G.
(1560-1620)

George Ghika
(1600-1664)
Domn al Moldovei 1658-59
Domn al Tarii Roinan. 1659-60
= o Vlasto

j_

fata ...
= George Rosetti

Gregore I
Domn al prii Roman. 1660-64
Domn al Moldovei 1672-74
= Maria Sturdza

Anastasia
= Constantin Cantemir

Ruxanda
Callimaki

Matei

= Ruxanda Mavrocordat

Maria
= Dutnitra$c
Sturdza

Matei

Dotun al T. R.
si Moldovei

1752-56
= fica lui Basa

t 1741
= ...Evpraghioti

,,

'31P Scarlat

Smaranda

Domn Mold. si Val.


1757-62
= Anastasia Cantactizen-

Vlasto

Gregore

Dumitru
(1718-1803)
Mare Ban

Zoe
Ca.ntacitzenDeleanti

t 1777

(din care ramura din


Moldova, pl. II)

= Efrosina Caragea (1 c.)


= Maria Vcrescu (7 copii)
= fata lui Razu (6 copii)

Deleanu

Milialopol

Alexandru
Donut Val. 1766-68
= Maria Rizu

Gregore

Ruxanda
= Pr. Constantin
Hangeri

Anastasia
Zoita
Costache
Rallet
Marc Ban = Dinu
= Ruxanda Filipescu

Ecaterina

=Scarlat

Cornescu

..
..:. -E.. =
.r.

Matei

51

= Elisab.

co;

Vasa rescu

,,
(Oki Ida mare)
t 1857

lancu

nd

Ghika

Pa scanu

= lancu

Aristide
= Zoe Filipescu

Manu

,,
Constantin
t 1888
= Alexandrina Varlam

Zoe

Dotnn al frii Rom. 1822-2S


= Maria Hangeri
= fica lui Savescu

=0 Sutzu

Nicolae
(1795-862)
M. LogofM

Dim itrie
(1793-1845)
m. Ban

=0 Polizu

= Smaranda Mgyropol

= Maria Campineanti

= Comite
de Ganay

Dim itrie

diplomat
n. 1848

=Melania

Maria
Ion
=Pati
(1816-1897)
ow de Stat ;
Olanesen
Pr. de Samos
= Alexandrina Mavros

Scarlat
= Maria
Gradi$teanu
= Elena Burki

Kretzulescu

lancu
t 1858
...Catargi

Ruxanda
Grdisteanu

(din a 2-a)

Ana

= Romulus
Magheru

Efrosina
Scarlat
= Lascar (1820-1882)

Pantazi
t 1882
= Camille

Bogdan = o Golescu

Guyet

de Fernex

t 1901
a.c;

Alexandru
Oficer

Costache
t 1867
Mare Ban
= Verona Taughir (f.c.)
=Sultana Costesett

Gregore
(1-a)

Zoe(din 11-a)

cz

; LI
ca

....

csi

Gregore

Scarlat
t 1875
= o Sutzu

t 1860

Efrosina

* Alti copii
(vezi Tab. 41-b)

Dim itrie .5 3
Panaiot
(1816-1897) lei g `,1,' *E:7,
t 1879
=Sultana Rosetti (f.c.) om de Stat L)I' R.!:
,-.7;

= Aurlie
Soubiran (f. c.)
= Alex Coressi

= V. o

c5 4

c0 05 ccf,

tU)

Alexandru

CO

o Go

= ...Tecla la Grange

o 0) 7. .?.? .5 0.

I ea u
B=Elena
=AnanI

.,

Alexandru
Nicolae
= Marga reta
n. 1862
diplomat Catargi (div.)
= I rena
Cantacuzino

loan

03

=..Nicolescu
L).

II

Lucie

= M-is de I'

= Efrosina Sveseu

AubespineSully

(f)

Filitti

(din 1-a)

Alexandru

Nicolae
n. 1845

n. 1865

= Maria Sulu
,

3 fice

(n. 1796 t 1862)


Domn al Tarii Ronan.
1834 1842

t 1834

= Maria Dudescu

Alexandru
(Barba ro$ie)
= Caterina Hierescu

TIP Alexandru

Gregore

Mor uzi

=Charlotte

A lexandrina
Moscu

Duport

II LT:

0)
II

Ana

= Alexanclrina

= ...Cantacuzen-

= lancu Ginka

,_,

co

Sevastie
Sutzu

,....ce)

RI

(1,1

Alexandru

.>.

.'T,cj

0)

Elena

Scarlat
Marc Ban
(1750-1802)

Anita
DrAganescu

Ca ntacuzino

Alexandrina

Alexandru
Mare Dragman al Portei

Maria
= Lascaris Mamma
= Andronic Chrisoscoleo

Gregore II
Dorm al Mold. si Tarii-Rom.
1727-41 $i 1748-52
= o Mavrocordato

Maria

Alice

= Er. Nicoleanu = Dr. Andronescu

ea

www.dacoromanica.ro

Scarlat

loan
n. 1873

Inginer

Nicolae Demetru
(din 2-a)

(din 3-a)

Adina

Irena

Zoe

Iza

Maria

Roma

Mavro-

Vladoianu

Herz

=Camille = Alex. = Nicol.


cordat

de

40-b
GHIKA
(din Valacbia)
H.

* Dumitru
(1718-1803)
Mare Ban
-=. fata lui Razu
Mihail

Profira

t 1850
Mare Ban

(1829

Olga

t 1896

t 1888)

Ministru
= Zoe Cantacuzino
Mihai

1902

Colonel

= Elena VAciirescu
Maria
Alexandra
= S. Cesianu =. I. Filitti

Mare SpAtar 1852.


= o VcArescu

= Blaremberg

Gheorghe

=Pr. Massalski

Costache

=-. Mavros

= Caterina Faka
Elena
(Dora d'Istria)

=Greg.
Sturdza

Vladimir

Sofia

n. 1832

-= Con-file

O'Rurke

Adina

= Gregore
Ornescu

Mihaila

www.dacoromanica.ro

Constantza

Pulcheria

Rasponi

Rasponi

= C-te Ioachim = Achille

Mihail
n. 1835

GRADISTEANU

41
Valcul
din Orboiasca, 1600
= Maria

Bunea Vistierul
dela GrAdiste 1635, 40
= Grajdana

Gregore
comis, 1622

.,
Gregore
Logoflt

Anca

Nica Gradisteanul

Irak&

= lanache

Mare armas, 1665, 1674

Vornic, 1670

=Stanca din Albesti

Corn54eantil

= Anca

Nota. Neagoe lo goPtul de la Grdd4tea de jos


(V1aca) trilla pe la 1550. Fila silu e Viiku sau Vlaicu.
Badea stolnicul de la Gr. erea la 1599 pdrallab de FeOras.

(v. Bilrcdnescu)
I

Matei

Bunea
Armas in 1690,
Mare Vornic 1713

= Neaga

Petru Grddisteanu

$erban

in. Stolnic

1720

= Chiajna

= Maria

Maria

Balasa

=Matei

= Dumitru
Nottara

Brailoi

Mano ache
paharnic Vornic 1770, 89

= Catrina

= Andreiana Costescu
Gregore
mare Vornic

Scarlat '

Emanoil

in. LogofAt

Vornic

= Efrosina Rosetti

= Elena Moscu

= Maria Stirbei

Teoni

Pontbriand

=... Poroineanu

loan.

Constantin
(1830-1890).

= Raoul de

Ministru

Petru

Nicolae
(1839-1909)
General

n. 1841

Om politic
= Elena Otetelisanu
= Maria Pitesteanu

=Smaranda Olimescu

=Elena Sihleanu

= C. Stefnescu

loan
n. 1861

Efrosina
= Paul Guillaume

Emanuel
t 1884

=Elena Ferekide

Gregore

. = Zoe Zefcari

,..

Maria

Emanuel
t 1895. Prezid. C. de Compt.
=Alexandrina Darvari

loan

$erban
= Aristia Buzescu

Constantza
=de Reineck

Nika
Alexandrescu

Scarlat

Tinca

loana

n. 1882

f. ministru;
Senator

www.dacoromanica.ro

Maria-loana
(din 1-a)
= D. Wircanescu

Nadeja Alexandra Einanuela

42

GOLESCU
Leordeanu)

Baldovin parcalabul, pe la 1480, stdpil niNota.


torul vechilor moVi din Muscel, este trunchiul familiei, una din cele mai vechi ale tdrii, de aproape inruditd cu Voevozii Basarabi.(Stroe Leordeatzul erd
fiul lui Fiera mare vornic, care trdid pe la 1600).

Radu din GoleSti

marele Clucer In 1540


Caplea din Golesti

1,

Ivascu din Golesti

Albul
Mare Clucer

Marcie Vornic, t 1584


-= Elena fica lui Radu Voevorl
= Elena a lui Udriste din MArgineni

1580

(1551 t1574)

= Irina a lui Milos Vocvod

Tudoran

Vlad

Neacsa
Radu din Brancoveni

Albu

Slugerul

Radu

= Stana din Brincoveni


Eufirnia

Visa
= Stroe Leordeanu
Mare Vornic, 1650

Matei Leordeanul
Mare Comis
= Ana

flea ...
= Serban
Cantacuzino

Preda
= Dedulescu

State Leordeanul
mare paharnic
= Cantacuzino
I

Radu Golescu

fic ...

Marele Sptar, 1700

= Maria Tamara

Ancuta

Zoita

Bleanu

Candescu

..

Safta

Stefan

-,----Constantin

-= Radu
Kretulescu

Stanca
= Enea
.

Sltineanti

Anita

=_- Stefan

Prscoveanu

=-- Nicolae Stirbei

Radu Golescu
(1746-1818)
Marele Ban

=Zoe Florescu
Nicolae (Deli-aga)

Ana
= Mihai Racovitza

mare Logan
=Moruzi

lordache (George) Golescu

=_- Comneanu

Demetru
= Josephine
Bandy

lancu

fia ...

=Scarlat Ohika

George

In Belgia
Eveline de Coppin

Constantin (Dinicu)

(1768-1848)
Mare vornic ; scriitor.
=- Maria Balceanu

Elena

Bengescu

Radu

(1830-1877)
mare Logoft
Zoita Farfara

George

Colonel

Alexandru

(1820-1880). Ministru
=. Caterina VIAdoianu

Caterina Faka

Elena

George
Cecilia
Filitti

Constantin
= Zoe Racott

Zoe
Ferekide

Maria

Elena

Zoe

Scarlat

Braescu

n. 1866 Capitan
-= Margareta
Cantilli

= Emil

Radu

t 1906
=Esther Ferekide
I

Zoe Ana Caterina Mario

Maria

Alexandru Zoe loana

Eugenia

Alexandru

Cdpitan t 1908

= Elena Trsnea

,..------J.--_--,
e
...
..

eas
xo

:t-

www.dacoromanica.ro

co

a,

LI.:

c
'4
e a.
co

.1

la

=
o
U

et

ct,
...
et>

Anica
= Alex. Racovitza

Caterina

Stefan
Calm cam, ministru
(1809-1874)
Vasile

Nri i. clo8177

Demetru

G elo8r6goe

magistrat

oficer i. r.

n. 1877

n.

inginer, oficer i. r.

Nicolae
Radu
General, Locot. domnesc om politic
(1810-1878)
(1817 -1887)

ingnine1r87s5i1v.

=Maria Cantilli

------)
Mihai

Margareta

$tefan

Alexandru

GANE

43

Nora. - - lncd dela 1500 aceastd Amalie se mentioneazd printre boeri insemnati ai Moldovei.

Alexandru Gane
Paharn c mare
1600

!Has G.
Cuparelul

Grigoras

Miron

Paralab de Soroca
Toader
lspravnic de aprozi

Sandu
Sit jer

Miron Gane
Pitar

Condre

Vasile
1750

Stefan

Ion Gane

Vel Con is, 1758

Ban

Matei
Gane

Enache

Dimitrie

Spiitar

Agd

lanai

Toader

alti copii

Matei Gane

Gregore
(3 fii)

Ag
Ruxanda Vsescu

Anica

=Dimitrie Gane

Matei

Nicu Gane
n. 1835

f. ministru
Sofia Stoianovici

Lucia

Mircea
Dr. med.

= Emil
.]

Stefan

= Constanta
Canano.

C. Asian

George

Alexandru
Magistrat

Petre
oficer de cav.
-=:Ema Negri

Constantin

www.dacoromanica.ro

Elena

= Teocior
Emandi

Nicolae
Magistrat
= Virginia
Dr'ghici

Caterina Maria
= Mihai =Sc.
Turburi Emancli

<

GRECIANU

44

(Moldova).

Nicolae Grecianu
Medelnicer, 1700
= Anita Coste Adam
lancu
t 1780
Paharnic

= Ileana Donici
loan
t 1831
m. Postelnic

Nicolae
Caminar

Catrina
= Hrisoverghi
= C. Paleologu

= Nastasia Costandaki
I

Aga

Safta

Vasile

Jurascu

Agripina
G. Ghika

,,,,1,
Eleonora
Donici

Maria
. = Lupu Krupenski

=Mih. Sturdza

Catinca

=Sandu

Krupenski

Alexandru

=Adela
Canano

Elena
= Alex.

lancu
= Catinca

Beldiman

Varnav

Donici

Ag

= Nastasia Bals

= Smaranda Kostaki

= Eleonora

= Catinca Bals

= Caterina Buhus

Gheorghe

Vornic

Alecu
Vornic

lancu

= Smaranda Buhus

lancu
(1812-1858)

Constantin
Logofd
=Safta Calimah

Nicolae
Vornic

= Elenca

Efrosina
= Mihai
Cantacuzino

Ghika

Scarlat
= Esmeralda Gherghel
= Ana Wiegand

Alexandru
Dr. med.
=Ruxanda Manu

Dimitrie,,,
n. 1860
,., ..a.

-,-, .,-,

f. ministru=10q c..,cl
C.;

= Lucia

Vogoride

Petru
n. 1865

oficer super.
de caval.
= Elisa AsIan

,
al

ecu

rzi

4c,
'CO
, ..

RI

Al :-1
,..,

=
o II).
(1)

Sebastian
Consul

George
= Maria Steege

0.

www.dacoromanica.ro

.t..

>cs

U ILl

(1835 .

=Sevastia

(l-a)
Emil .4
RI
= cn
, n
cu
E

"j 7.'a

loan
Clementa
General adjutant
Ghika

Scarlat
a.

Maria

= Gener.

A. Lam brino

Elena

Lucia

Mavrodi

Zapola

.)

= Eugen = C-te de

Aspasia
V. Roseti

GHIKA

45

(din Moldova)

Din Gregore V. Ghika, decapitat la 1777, se despart


1. a) Coinnesti. b) Princ. Gregore Ill

branole:

c) Deleni.

2. a) Budesti. b) Brigadier. c) Trifesti. d) Kefale.

ID George Ghika
(1600 1664)
Domn al Mold. si Terii-Rorn.

= o Vlasto

Gregore I
Domn al Mold. si Terii-Rom.
Principe al Imper.

N.

A se vedea si pl. 40

t 1675

= Maria Sturdza

Matei
= Roxanda Mavrocordat

Alexandru
t 1751

Mare Dragoman

Dim itrie

131P Gregore

Marele Ban

Il Ghika

t 1777
Domn al Moldovei
=Caterina Rizu

(din care ramura din Valachia)


(Vezi pl. 40)

..

Constantin

George
n. 1739 (Beitil)
= Anastasia Kostaki

Mare Logof6t .4.1807

(Comnesti si Deleni)
=Maria Cantacuzen

Dimitrie Ghika

Alexandru
Mare Logofel

Comaneti

=Zoe Rosetti

George Ghika
Deleni
=Pulcheria Bals

Caterina

=Comite Rosen

Roxanda Sttirdza

Dumitru

* Alexandru

Gregore Ghika

(Vezi pl. 45-b.)

Budefti

Mare Postelnic
= Caterina Cantacuzen

Nicolae
t 1881

Elena
Alex. Sturdza

M. Vornic
= Caterina Plagino

Dimitrie

Eugen

n. 1839
Senator

n. 1840

= Caterina

= Zoe Lahovary

Maria

Nicolae

=Leon

n. 1875
Deputat,

Mavrocordat

Kesco

George
n. 1844
Maria

Vacek

Emil
n. 1897

!voila

Elena
=-- Shubine

Rosnovanu

Alexa ndrina

oficer i. r.
= Yvonne Bileanu

Nicolae Ettgen

Maria

=Rosetti-

Gregore Ghika
(1807-1857)
Donut al Mold. 1848-56
Elena Sturdza
Ana Catargi

Aristia
= Matei
Cantacuzen .

=
=

Maria

Nicolae
I. 1907
Teresa

= Alex.
Stirbey

Rusii

Adina

Natalia

Constantin
(1828-1875)
Zoe Plagino

Gregore
it. 1867

=Margareta
Cretzianu

t loan

(1829-1891)
General
Alexandrina de
Blaremberg

Natalia
I. Bals

=A. Millo

Diplomat

Alexandru

1...

%)11) cn

t1903

.4& w

--.,...

1..

......cs
CC%

=G. Filipescii

Alexandru Vladimir Dimitrie t Ella

0)..c

c
co

(...)

03 .4r
,...,
,i,

Gregore

Gregore

Ferdinand

=Alexandrina

= AdelaColonel
Rosnovanti

..,

George
General
Elena Donici

Cantactizino

Teodor
M. Vornic
= Fenareta Stirbei

Constantin
(1846-1910)

Casandra
Sturdza

Efrosina
Bals

(din I-a)
Gregore
DLuucciaa
Elisa
D. Sturdza n. 1847

Lucia

oficer s. de caval.

=Constanta

loan
major

= El.

Alexandru
oficer de cav.

Lahovary

Cmpineanu

Olga Gregore Constantin Alexandru

www.dacoromanica.ro

Adina

loana
E
Greiciisaanti

Polizu

t..

a,

:11)

co

>

Pandeli

,...__,
(din' I-a)

n. 1858

(din II-a)

=Maria

Senator

=Sultana Blceanu
=S. Nicolescu-Dorobantu

George

Vasile

=Cleop. Filipescu
= Clemence Grecianu

Ei..

.c 5 =

-5
C
v
04 >

ce T.:,

7.". =

c 1-

ca

.0.t=

=Elena Rosetti

Catargi

Efrosina

=Eugen
Elena

ta

. Pallady

0 in

et,

t4)

7 NI

t-3

Cantacuzino

(-)

-I_
.:1

Nicolae

= Elena

,
O. ..

'II C)
5 1 oit in

03

el

(I.)

(..,

....

i.

....
....

CI)

.o ,-

-0

o in

. -n

,
d iu
II

3.,

ea ..4

e
cl
X

<

a,

ccz

CY

:74

E
1g

Nicolae
architect

Eugen

Elena Eugenia

45-b
GHIK A
(Moldova)
11.

* George

n. 1739 (Beiul)
= Anastasia Kostaki

Alexandru
t 1830

Dumitru
n. 1760.

Brigadier in arm. rus,

SpAtar

consil. int.

= Caterina.Rizo

Ion Ghika

Coralia

Maria
Plagino

Brigadier

BrAiloi

= Efrosina Filipescu

Constantin
= Cat. Catargi

George
n. 1785. Trifeqti

=Safta Razu
= Ruxanda Stirbey

,,
Alexandru
Ministru plenip.
=. Maria Mavrojeny

Petre
n. 1877

oficer de
caval.

loan
ofi cer de
cav. i. r.

=... Singer

loana
Tb. Pallady

Gre gore

(1847-1911)
Ministru plenip.
Maria Kesco

George Henri

Emil
n. 1848

II

4 fice

Ministru plenip.
=Caterina Florescu

Ana

Fin. Bogdan

tacuzino

t George
Colonel

= Agripina
Miclescu

Georgeta Elisabeta Maria

= N. Can-

Alexandru
n. 1802. (1(efale)
= Caterina Miclescu

loan
n.

1860

oficer s. de art, i. r.
= Maria de Bartsh
Eva

Dan

C
t1

Maria
=A. Rescanu

George

www.dacoromanica.ro

Elena

George

Motte-Uzrc

Agripina
Greciann

= M-is de la

Caterina

Cantacuzen
E

o o-0
4-

Constantin

Maria Negruzi

Ion

=Pulcheria
Cuza

Eduard

= Lucia Palady
= C. Lupascu

Albert

Eleonora
Pallady

Smaranda
Razu

Matild a
Gall

HASDEU

46

(si Petticeic

Gavril zis aampa


lui David

flu]

n. 1547

Marcie Logofilt

'

Petriceicu
Doinnul Moldovei

Potcoav

George
Vel armas

Miron

Stefan Hasdeu
Mare Paharnic
(1619 73)

Alexandra

1?? Stefan Vocla

Dumitru
= Sora lui loan

Efrem Hasdeu
Parclabul de Hotin
= nepoata lui Moise Movil

Toader Petriceicu

=_-- Antemia Vartic

= Fica lui Strcea

= Maria Catargiu

Maria

George Lupascu

= Vasile Bals

Hasdeu
= Constantza Kryzwkowska

,....,
Francisc

Gaspar

$tefan-Dom inic
Hasdcu

(urmas, i in sec.
XVIII)

Cas.mir
Cpitan in garda

loan Hasdeu

polond

Felix

Tadeu
t 1835
= Comitesa Dennhof

CApitan

-=-- Valeria

Tadeu
Colonel in Rusia

Alexandru
(1811-1872)
Scriitor
-= Elisabeta Dancza

t Nicolae

Boleslas
t 1886

Bogdan Petriceicu
Hasdeu
istoric, filolog
(1836

t 1908)

=- Julia...

Julia
(1869 1888)

Not. La 1475, Stefan Hasdeu, (llizden) spdtar


al Moldovei, prima o spadd dela Regale Mafias al Ungariei.
17

www.dacoromanica.ro

HURMUZAKI

47

Manole Hurmuzaki
Vel comis

Christea
Stolnic, 1720

.... Hu -muzaki
logoft

Postelnic

Constantin
(1811-1869)
f. ministru

Constantin
v. medelnicer
(in Bucovina 1775)

$tefan

Mateiu
ni. paharnic

Alexandru

tn. vistiernic

=Victoria Costin

1770

Constantin

Doxaki
(1782-1856)
ni. vornic

Nastasia
Wasilko

Comis

=Ileana Murgulet
Eudoxiu
(1812-1874)
Baron al Austr.
Om politic ; ciipitan
al Bucovinei

George
(1817-1882)
Baron al Attstr.
=Efrosina Flondor

Nicolae

Alecu
(1823--1871)

(1826

,,
Elisa
= G. Stu rdza

Efrosina
Petrino

Baron Hurmuzaki

=Natalia Starcea

,-------I

Ileana
de Zotta

Constantin

Eudoxiu

n. 1863

n. 1845

Alexandru
n. 1869

deputat
-=Stefania de Petrovici

In sec. XVII familia era inrudita Cu neamuNota.


rile Movild i Murkule( in Moldova de sus. Astdzi
Austria (Bucovina).

www.dacoromanica.ro

JORA

48

Dumitrasco Jora
Mare vornic de Tara de jos,
1617

lonasco J.

Mare vornic 1630

=Simina Arapu

Apostol

Gheorghe

Mare postelnic,

Sluger 1618,
predlab 1637

1630

= Maria

1670

Grigoras
1681

Anghelina Sturdza

fat
= Bals

Toader

Gavril
Sluger 1655
= Tudosica Kostake

Constantin
Armas, Sentar,

=... Vartic

Anthioh Jora
Hatnian al Moldovei
Marc Logorat, 1711

Maria
-=.Clucer Pralescu

Mihai

fata
= Stefan Briescu

1750

loan

lrimia

Toader
Serdar

Safta
Dutnitrasco Cuza

Safta

=0. Rosetti
Duntitru

Postelnic

= Maria Millo
Caterina
G. Krupenski
= M. Koglniceanu

Elisa
Canano

Alecu

=Sultana Manu

Alga

= St. John

Mihaii

= Smaranda Rosetti

Alice

=D. Rosetti
Tescanu

Maria

= R. Sturdza

Vasile

-=.. Ciuntu

t Mihai

Mihai

Nota. Familia, din care Jora Stolnicul (raid la anal


1392 ca boer al lui Roman Voev., erd de origina' cdziiceascli. (Un Jora polcovnic de Cazad i moare la 1475).
Gheorgte J. Parcillab de Hotin la 1528.

www.dacoromanica.ro

49

KORBEANU

Radu
Comisul dala Corbi, 1505

San

Vel-Spd ar, 1560


Cap ea fiica
Banului Teoclosie

Vintild

Maria Corbeanca

1570, 1620

,-__-Radu post. Bidiviul


(Basarab)

dela Corbi
Mare Vornic,

din Cldtesti, 1569

=- Maria

1,

.,

Teodosie
Mare Ban
= Maria Buzeasca

Preda
Spdtarul din
Cepturoaia

.,

Maria

Negoita
dela Corbi

t 1628

=- Vdrite Ndsturel

Alexandra

Dumitrascu
Mare Paharnic

=Dragoi

Fdlcoianul

t 1706

1670

Constantin
Mare Pitar

Barbu

t 1748

=Maria Brdiloi

Waal'

Vintild Corbeanul
Marcie Ban
1678, 1702

= Ilina Cantacuzino
Mihai
Mare Postelnic
1690

Constantin
Setrar 1742
= Marica

Not.

ramille olteneased (C.iorj) stinsd In secol.


Radu Comisul dela Corbi,
rude cu Domnul Rada Basarab, trdiau la 1505. Boerul
Moio, la Corbi,in 1466.
Vestita rasa Corvin de Hu11.10d pare a (wed aceiaqi origina eu aceastd tamale.

XVIII. Petra Spdtarul

www.dacoromanica.ro

Maria
= Constantin
$tirbei

Smaranda
=._. lorgu slugerul
(Costescu)

KONAKI

50

llie
Splar, 1600

Vasile
Ve! Medelnicer

Anghel Konaki

Mare Comis, 1670


= Paraschiva Venin

Costache Konaki
AO 1716

loan

t 1711

o Kostaki

Costache
Paharnic, 1763, si
Mare Vornic
Ileana Catargi
Gavril
Ve! Vornic

Manolache
Mare Vornic t 1803
= Ileana Cantacuzino

=Safta Sturdza

.,

(din a ll-a)

Ileana
= Alex. Relcliman

Maria
Costake K.
Ecaterina
= Ion Sturdza (Alexandru.1777-18-19) = Nicol. Bals
Mare Logofdt
= Smaranda Donici

Vasile

= Elena Manu

loan

Ileana
Anastasia
= Teoclor Bals Cali mak

Caterina
t 1870
-= Pr. Nicolae Vogoride

=Pr. Eman. Ruspoli

(din l-a)
Emanuel VogorideKonaki

= Olga Sturdza

Maria

=P. de Roma

(din a ll-a)
Lucia

Ruspoli

=Rosetti-Rosnovanu

=Demetru Grecianu

Not.

3 fii si 2 fice

Se Irage din vechia fatnilie moldoreand Golia

(satt Gold), din care trdiet la 1460 vornicul Goia.

1S

www.dacoromanica.ro

KRETZULESCU

51

Fuior
dela Rmnic

Non. Boerii din tiretzulelti, cnnoscuti lii istoriii

din scc. XV, man vechile stdpiiniri In jud. VdIcea

Vintil paharniul
dela Balotesti, n. 1510
= Caplea fica Caplei din Peris

1500

irges,i ereau Inrudifi de apron pe c Dotard Basarabi.

Gheorghe

Mare ogofe

Dobromir
Mare Ban

Stan logoftul

Maria

=Preda din

din Barbuleti

Chirca
Paharnic

Trgoviste

Stall
Logofatul din Kretzulesti
1604, 1630.

=Stanca

Doamna Stanca
=Mihai Vodii

Dragomir
Mare Ban

Mine

Alxandra

Radu Kretzulescu
Mare Logofe

Postelnic

= Tudoian Aga

=Doichitza

din Aninoasa

1650

'

Matei
Vel setrar. 1717

135rvu Kr.
Marele Postelnic
(1660-1710)

=Visa

Constantin

,___,I

Mare Ban 1750

Marele Comis
eordeanu
=Safta L__

,_
fat .:.

=Stolnic
Bucsanu

=Maria Cantacuzino

=Florescii

Manolache
M. Ban
= o RacovitzA

fatd ...

=Balasa
Guliano

Ve! Ban

=Safta Costin

fat:C.onst. Ramadan

D,--inu

Caterina

Istrate

= Brezoianu Vadrescu = Luxandra Mare Vornic


Guliano

= Kretzulescu

lonita
= Sm. Manu

Mare
Ban

Alexandru
Mare LogofEt
=Ana Campineantt

Paharnic

,..
loan
= Paulina

Constantin

Florescu

Filiresett

=Maria

Constantin

Scarlat
Colonel; Ministru
= Elena Vilara

Dumitru
(1824-94)

(div.)

Elena
= lacob Lahovary

General

a)
=.
o u o :.-- u
' cn. N Z; 79 x
,4

Abigael

=Green

Melania

=Sultana

mg A

Cl

BAlAceanu

Sultana

t.-.1

,,,u)

,..1.

Leotiard

eel

. c.6.. a

fic ...

S=u1Rtaandau

Geanoglu

Radu
SlAtineanu

=C.

,.._____

>

Constantin
= Zoe Filipescu

(18 12 1900)
iM
Minru-prezident

Ag.

Elena
Golescu

=Catinca Briloi

min. plenip. etc.

= D. Oltika = Gr. Maim =George

Ana

= Alex. Lah ovary

Bengescu

Caterina

Emanuel
Ministru plenip.
=Maria, Lahovary

,..._

Emanuel
Diplomat

C. Mann
= C.

J--_,
Radu

=IrenaCantactizino (d.)

= Catefina Petrovici-Armis

Alexandrina

=Smar. Conduratu

Zoe

stuCluoisctatch18e14

Luxandra

=Sofia lacovenko
I

Cia9mn
nitlr

=0 Nicolescu

=Gr. Cantacuzino

Mare Logofe

Manolache

Nicolae

Asan

..__.:,

(1809 t 1884)
Ministru-prezident
=Ruxanda Dedulescu

la

Gheorghe
Mare Clucer
=Elena Bucseneasca

$tefnescu

Mili. Falcoiantt

Constantin

=Constantin

Constantin

,I

Salta

Zoita

Safta

=Stolnic

fic...
...
fica ...
= Mihlescti = Brezoianu

Toma

.Maria
= Const. Vcrescu

Nicolae

!lima

=Glogoveanu

Clucer

,.

=Smaranda Caliarh

lordache

= M. Gralisteatiu

Mare Logof et

=Safta Brncoveanu

;; ;
'Radu Kretzulescu

Matei

Constantin

lordache
Marcie Vornic
(1680-1746)

Caterina

www.dacoromanica.ro

= Vla

Elisa -1-Gl iika

Alexandrina

=Th. Pallady

Maria
N. Lahovary

52

KOGALNICEANU

Sandu Kogilniceanu
CApitanul, 1700

= fata lui Rango


Vasile
Vel Ca'pitan
1730
1...

Petru

Constantin
Stolnic, serdar de Kisinen

= ..Kesco

=Safta

Enache

Stolnic, 1760

Cronicar
.---Frusina

loan
Jicnicer

!lie K.
(1787-1856)

Alti 6 copii

Vornic

=Catinca Stavila
Mihail
(1817-1892)

Elena

= Teodor Casimir

Om de Stat
=Ecaterina Jora
I.

loan

= ... Sturdza

Constantin
n. 1855

Consul gener.

Maria
=--Varnav-Liteann

G. Beldiman

=Leon Bogdan

Mil ail
Tarka

Nota. Originarei deja Kolralnic in Basarabla. La


1654 trail Ion Kogdlaireanu.

www.dacoromanica.ro

Vasile

Nicolae
Pitar, 1762

KE SCO

53

Lucavetzki Kesco
din Tara cazacilor
in Moldova

Petrascu
mare Logofat, 1611

Cons antin

= fica post. lenitzco

Petre K.
setrar
loan Kesco

Sint ion

Stolnic 1786, 1812


in Basarabia
fica hi lije Cfirste

Slujer 1757

Miltalache
jicnicer 1760

Petru

mare vornic

=Natalia Bals
Pavel Kesco
Colonel "n Rusia

=Pulcheria Sturdza
Natalia
-= Milan, Rege
al Serbiei

Maria
=-.Gregore Ghika

Caterina

= Eugen (Mika

Familia mold, de originli cdziiceascii (sec.


Nota.
XVI); rdniasd COpi in Rusia dupti luarea Basarabiei.
59

www.dacoromanica.ro

KOSTAKI

54

(Boldur)

Not. Fundlia se trage din Boldur, Marcie vornic

sub Stefan cel mare (1460).Kostaki m.


Slujer, fiul liti lo,,, a dat numele actual al familiei.
al 111oldovei

Ramuri: Eptireanti, Negel, Boldur, Littescii, Tapan, Kostaki.

Kostaki
Mare Stiller, 1598

=Crtlina C5rste
(i he novici

...Kostake

Gavrilit
Marcie Vol ii.c 1657, 1680
t 1690
= tica SpItar. Caracas
Halm. Costan

Vasile
Mare Vornic 1693
Catrina Cantacitzen

Solomon
Marc Vornic

Kostaki
in. Scalar, 1690
fata It i Mattole

"

Lupu Kostaki
Mare Vornic t 1716

Elena

= Ruxa Ida Bats

= Catrina

..

Rosetti
(?)

= o Racovitit

------ o Paladi

in. Sptar

= fica lui Petrascil

Constantin

Grigora
K.-Epureanu

Manolache
Chicer

Toderac

lordake
Marc Vornic 1730
tata lui RacoNij

Grigoras

Manolake K.
Mare Logof5t 1750
Maria Paladi

Mare Sp5tar

=Marita Caragea

Paharnic
o Bog,dan

Constantin
Mare Logort si Caimacant
1-

fat ...

Kostake Negel
Paharnic
llinca Cantacuzino

iriak

..B.aKn

(?)

Lupu
Vel c5pitan
o Sturdza

Vasile

Gr. Bals

= o Miclesci,

=o Sturdza

1736

Catargi

lordaki
t In Rusia

Voruic, 1765

Ban

Gavril

Lupu
Mare Vornic

l(?)ije

Scarlat

Scarlat
Stolnic

Matei

Mihalache

(Patrascan)

SpAtar

Constantin K.
Tal pan

M. Vornic
=Marghioala Rosetti

=Maria Callan

=Rtixanda Miclescu

Pascanu
I

1
1

Toader

=Safta Lambrino

Gregore

Agri

=Zaintira Rkscanu

J
' Nicolae

= ...

Capsa

Smaranda
Niculcescu

= Maria Cantacuzino

Nicolac
Boldur-Kostake

lordaclie

Stefan

Matei
Postelnic

Maior

=-- Catinca
V5cirescu

Boldur

Elena.

Alecu
0 Razu

=Const. Kosta
Talpan

Mitropolit al

Moldovei si Sucevei

=Maria Sturdza

Exa rcti

=0 KrupensIsi
1

Constantin

lordache
Boldur-Lritescu
Hattnanul

Ban

= Elena Kostaki (Patrascan)

=Efrosina Rosetti
=Attica Bals
I

(din l-a)
Caterina

Ld(escu
Spiitar

loan

Lascarachi
Aga

lonit

1,_

Venia Min
(1763-1846)

=Casandra
Costaki

=ki-

,_,...

Manolache
(1824-1880)
Ministru prezident,
oat politic

Grigorwu
Omer

Lascaraki

loan

lordache Epureanu
Mare Vornic
=o Cali maki
o Sainurcasi

George K.

Gheorghe
Agil
=Safta Botez Forest:It

Elena

=Alex.

Bibescu

Natalia
Rescanti

i
Victor

Capital]

Esmeralda

(din II-a)
Teodor

N. Mavrocordat =... Exam' (f. c.)

= ... Kurt

=Maria Alb('

Ion
N1aior

= o. Sturdza

George

Eugenia

=Rox. Paladi
=Eleon. Asian (f. c.)

==CAosniadnuratD

Olga
Bartsch

Lupu

Senator prefect
Juvara

1
1

www.dacoromanica.ro

Eugenia

George

Matei
Senator

=Elena
Canano

Ermeralda
Asian

Dumitru

Nicolae

Gavri I

KRUPENSKI

55
Andronaki Krupenski
Vel Jicnicer, 1660

= Maria a Stolnic. Dumitru


Sandu K.

Vasile
y. Medelnicer

Timu

Vel capitan

Vel medelnicer
167S, 1700, 1710

= Anita Ruset

(1697

* Gregore

Maria
Catargiu

Lupu Krupenski

t 1770)

Vel Sto line

Vel medelnicer
(Descendenta pl. II)

=Sana Cuza
Scarlat
Cincel-

= Rux.

Costache
Spatar
= Ilincit

Catargi

Camino

Teodor
= Smarancla
Moruzi

Vasile

Catinca

lordache
Serdar

=Daric

=_ Maria Mili'

= Maria
Vilrnav

Zoita

Scarlat

Gregore

= Smar. Catargi

Matei
in Basarabia
= Caterina Conmeno

Liitescu

ni. Vornic
= Paraschiva Rosetti

Vornic
t 1868

....
Teodor

Dim itrie

t 1880

in Rusia

Efrosina
= Principe

George

Wiaseinsky

Colonel

=_- Alexandrina Catargi

Alecu

Lan]

Matei
t 1882

Profira

Aristia

Donici

Donea

George

Nicolae
'in Rusia

Rosetti

Nicolae
(1847-1901)
numismat

Efrosina

Anatol
Diplomat

Mihai

= Ana

Elisabeta

= Maria Prgjescu

Not.Fantilie originara' din Polonia, de unde a venit

in Moldova in al XVII sec.Se trage din vedija familie

Rosa, cunoseutd din ,al XIII secol.

www.dacoromanica.ro

Alexandru

George Paul

Maresaltil

Colonel

Catargi nobil. Basar.

= Efr.

,--- Aspasia Mavrocorclat

Nicolae
n. 1876
deputat

Maria
Hermeziu

o2

t 1892

= Elena

= Catinca Jora

,-George
Consiliet de Stat

Ekna

t 1850

7 copii

Cast!

Alexis

Vasile
Diplomat

55

b.

KRUPENSKI

* Gregore
Vel mcdelnicer
Catrina
(v. pl. I)

..,
Maria
Roseti OrAsanu

Ileana
Buhus

Anita

Costache

= N. Jora

Vornic

= Ileana Gheuda

Iordache

Nastasia

Sandu
dela Betesti

= T. Rafael

Ban

Gregore
dela Poloboc
Serdar
= Safta Sturdza-Micl.

=Smaranda Manu
I

Iordache
Sp5tar
(Chiticeanu)
-. Maria Silion

Enache

Sandu

Vornic

= Ralita RosettiOrAsanu

Gregore

ciela Cardclati
Vornic

Manolache

= Elena

Catinca
Lambrino

Miclescii

= Nastasia Canano

Alecu

j 1879

= Maria Catargi

Costache
= Maria Rossi

Manolachi
Con is
=--- Catinca Gheorghiii

Lupu

Clara

t 1900. Senator

Razu

=Maria

Grecianu

Alexandrina

Costache
(1808-1870)

5 fice

Save! Constantin
=- Cleopatra
Negri

Maria

Sandu

George
j 1911
= Ar. Bossi

Leon
Magistrat

Mihail

Major de cav.

=-- Mina Corvan

Emil Edg ar j Manole

Emanuel Nicu

Alecu

=Maria Mann

--.

Nicolae

Maria

= N. Negri

Sandu

n. 1865 = Hen rieta


Sturdza

3 copii

(1840 1- 1897)

Colonel
=-- Catinca Grecianu

Nicolae
n. 1868
Cpitan i. r.
Deputat

Constantin
n. 1869
= Lucia VArnav-Liteanil

Alexandru Marcela Nicolae Jeaneta C-tin

www.dacoromanica.ro

Alice Margareta

Georgeta Alexandru Mihai


Sturdza

Alti copil

LINCHE

56

(Le

Antoine de Linche
t 1588
= Jeanne de Botiqun
Thomas

C-te de Moissac, 1596


=_- Louise d'Ornan

Alphonse
Senior de Moissac
1630

= Marguerite de Blacas

Csar de Linchou
1715

= Anne d'Oda
Maurice
n. 1680. In Marsilia

= Catherine Roux

loan

loan-Baptist
(1726-1780)
Slujer in Valachia

Francisc
1760

In Moldova

= Maria Hodivoianu
Filip Len
Mare Vistier si Vornic, 1820
= Elisaveta Carpenisanu

Constantin
t 1843
= Sultana Billaceantt

t Filip

Elena
C. Vaca rcscu

Alexandru
n. 1851

f. oficer si diplomat
.= de Pashalv

George
(1826-1887)
Oficer de cav.
= Zoe Slatineanti

loan
(1813-1865)
Colude roman

Alexandru
(1812-1874)
= Alexandrina Filipescu

-,--- Elena Florescu

Ozar

n. 1849
Diplomat, major.i. r.

= Verona Dtlmboviceanti

Nota. Familia e originard din Italia, de ande 'real


in Corsica (1435), apoi in Francia (1390). Comiti de
Moissac. In Tara ronaineascri din sec. XVIII.

www.dacoromanica.ro

Zoe
Florescu

Ana
Alexandrescu
(div.)

loan
Linche-Slittineanti
1- 1906

= Zoe Brililoi

LECCA

57

Aga Lecca
(1550-1608)
Marele Comis ; Castelan de
Keowar ; Baron al imper.

fiu...

Radu Lecca
Marele Spdtar

Miho

in Moldova

t 1617

Marele Logofdt

Grajclana Bdleanu

Preda
Mare Spiltar, 1640
= Stanca Rucleanu

Constantin

t 1646

Domnita Ancuta
a lui Nicol. Petrasco VV.

Lecca
Vornic

Grajdana
= Runea

din Grdcliste

1643

Dima
Clucer
in 1640

Lecca
1610 Spiita 1-

Barbu
M. Clucer si cdpitan
1680

Radu Lecca
Mare armas, 1725
Elenca Contzescu

loan
In Ungaria
Iohana del Monte

Ra du

Dumitru

t 1835

Anastasia

Constantin
(1810-1887)
Pictor
Paharnic ;
= Victoria Otetelisamt

t Cleopatra
=Gr. Poenaru

Gregore
Oficer de inf.

George Lecca
(1843-1899)
Oficer superior de cavalerie
= Zoe Monastiriceanu -I-

t Alexanclrina

(din 1-a)

Octav George

II.

Oficer de arlil. i. r.
om de litere
=Natalia Bothezat

Oficer de caval, i. r.,

Elvira-Iga
P. Rimniceanu

Magistrat

Constantin
n. 1845
Senator

din 11-a)

n. 1880

1873

Dimitrie

= L. Nenovici

= Elisa Chabuclianu (v. 13Arbiltescu)

Haralamb

= Vera Blackett

Nota. De origina italiana"; din familia corsicanit


Lecca,cunoscuth din sec. XII, cdnd trhid Guido L., Cotulle de Cinarca. loan-Paul se ilustrd In sec. XV. In
Valachia din secolul XVI.

www.dacoromanica.ro

Constantin
n. 1869

Inginer, oficer

de geniu i. r.

Silvia
H. Aslan

Victoria
C. Robescu

LECCA

58

(din Moldova)

Aposto Leca
Vel Serdar, 1725
In Basarahia

Teodor

(1727-1809)

,:
lonascu
la Dorohoi

$tefan

la Botosani
(urmasi)
Nicolae

Gheorghe Lecca
(1802-1832)

Paharnic.
la Bacrut
=_ Maria Negurti

loan
(1825-1876)

George
(1831-1885)
Ministru
=- Maria Mlinescit
,--- Clara Negurti

Ministru

= En dochia Boteanu

lunius
Senator

Dimitrie

= Maria Lecca (d )

loan

Luck'

George

n. 1888

1839

1393

Caton

1- 1910

n. 1860

Prefect, cleputat
=. Alice Strat

Laurette

Senator, Prefect
Elena Sideri (d.)

Sergiu

Radu

n. 1803

Nicolae

180 I

1 893

George

loan
t 1898
Maria
Lrunotescit

Mircea

Not. lonaro Leca crd itarcitiab de Roman la


1609. Gavril L. din care descinde fant, de azi, trdid
pe la 1700. Nu cunorttenz 'tuneful de innalire at
familia din l'alachia.

www.dacoromanica.ro

Dimitrie
(1832-1888)
General, Om politic

Victor
Maria
t 1904 =-- J. Lecca
= R Cantilli

Margareta Marcela Mihai

Marcel
(din 11-a)

MERISANU

59

BUC$ANU

Stoica 'moot
Sec. XVI
I

Petrasco

Logofatul

Badea Bucsanu
Vel Comisul

Barcan de la Bucsani
si Merisani

= Maria

Marcie Stolnic, 1610


I

Preda Buxianu
Mare Vornic
t la Leva 1661

Dragusin
Vistierul

Staico Merisanul
(Euxianul)
Mare Paliarnic, 1670
= Marica Buicescu

Pe tra sco

N ea csa

Vel capitan Bucsanu

= Negoita

1672
,

Vacarescu

Barbu Merisanu
Mare Vornic

Badea Merisanu
'el capitan 1704
= Balasa Secuianu

1718

Constantin

= llinca Berindei

lordache
1736

Despa

= Comis

Vintila

Vel capitan t 1718


= Durnitrana Buicesca
1

fat:a ...
= Matei Fdlcoianu

C. Florescu

Tudor
Paliarnic

(1731-1760)

Veche famine din Tara-romilneascil care s'a


Nota.
ilustrat in sec. XVI i XVII, si din care i-amura numild
Merisanu s'a continual pilmi la sfiirsitul secol. XVIII.

www.dacoromanica.ro

21

60
Not.

MAUROCORDATO

De urmele acestei familii se chi pi-in sec. XIV

ln Imperial bizanlin. ln al XVI secol erea stabilitd in


insula Chios, apoi la Constantinopol.
Ortografii: Mavrocordat, Maurocordato.

Mate;

Pan deleon Mavrocordato


de la Chios. 1600

=Elena Massimo
Nicolae
t 1639

...L

=Roxana Beglitzi

Alexandru
Exaporiton (1636-1709)
Mare Dragoman al Portei

loan

=Sultana Chrisoscoleo

loan M.

Ruxanda

= Matei Gliika

Domn in Valachia, 1717


t 1719
Zainfira Gulizno

Scarlat
In. paharnic in Val.

Nicolae Mavrocordat
(1679-1730)
Domn al Mold. si prii-I-Zom. 1716-30
= Casandra Cantacuzino

1699

=Ilinca Brancovan

=Sora pah. Ciuki


=Smaranda Ponaiotaki

(din ll-a)
Sultana
Racovitii

Scarlat

Alexandru
t 1738

I. 1726

(din I-a)

Maria

=0. Bals

loan
Domn in Moldova 1743.

(1711-1769)
Domn al Val. si Mold. 1730 - 50

loan

Dimitrie
n. 1740

=Maria Sturdza

=o Rosetti-

Smaranda
Racovitzli

(din a Ill-a)

0 Constantin Vv.

=Maria OuHallo
=Sultana

=Smar. Cantacuzen (f. c.)


= Caterina Rosetti

Alexandru
Domn in Mold. 1782
= Maria Kalimaki

Elena

= Ion Rosetti

Domn al Mold, 1785


Principe in Rusia. t 1809
.= Zafira Caragea

Bibica

n. 1718

=Smaranda Cantacuzen

0 Alexandru

Sultana

Caragea

Alexandru

t 1747

Caterina

A. Cantacuzino

Nicolae
Mare Ban

Constantin
=Elena Hrisoscoleo

=Smaranda

Ion
mitropolit

Scarlat

Ana
Racovitzd

Caragea

George

Caterina

t 1821
Mare Postelnic
= Elena Sutzu

Sutzu

Maria
Const. Moruzi

Alexandru
t 1858
Mare LogofOt

Constantin

Caterina
in Rusia

(1780-1850)
Mare Vornic

=Caterina Bals

Alexandru
(urinasi In Grecia)

alti

Stefan
(urinasi in Grecia
si Rusia)

copii

-=Casandra Bals

loan
t 1847
.=Raluca Rosetti

Alexandru
Hatman. t 1855
-=Smar. Moruzi
I

Zoe

= George Bibescu

Dumitru
(1807-1893)

=Efrosina Spiro-Paul

Alexandru
Ministru

=.Pulcheria

Maria

Pulcheria

=- V. Belcliman

Th. Ghika

Lambrino

Maria

Nicolae
(1812-1874)
General
= Esmaralda Boldur-Lgescu

Alexandru
(1820-1895)
Sambelan, Senator

= Potner

Zoe

George
(1802-1858)
= Maria Schina

=A. Figuerra
d'Almeida

= Elisa Millo

3 fice

Aspasia
= Nic. Krupen ski

Dumitru
=- Elisa Negruzzi

Alexandru
-=- Zoe Gliika

Efrosina

= I. Catargi

Natalia
.= Nicolae Sutzu

Edgar

Leon
n. 1358
General

n. 1857

Ministru plenip.

-= Irena Blaremberg =Maria Ghika-

Emil
t 1902

Ema

=Ion

=Eugenia Lahovary
Drosso

Com'dnesti

--......,
I

Elisa
Socec

Dumitru

Constantin

ii. 1884

MarieJeanne
Ciolac

Vladimir
n. 1889

George
93

Zoe

Alexandru
n. 1894

George
Prefect
Mak7

Vera
rra

Margareta

www.dacoromanica.ro

Elisa George

Alexandru
(1844-1908)
Senator
=- Lucia Cantac.Pascanu

Olga
= Sturdza

Maria

=Moruzi

Elena

=General

C-te de Dohna

George

Dim itrie

Senator

=Aglae Adamaki

George
t 1893. Dr. med.

Nicolae

= Cate. Ma Ghika

Dimitrie
n. 1851

Oficer in Rusia

=Elena Baltazi

Elena

6.13illeanu
=Elenniao1a8Fn615onclor

c,N.

e'an

CV 0
II

4 copii

George Zoe Elena Nicolae Constantin

MORUZI

61
Antioh
1660

oruzi
= nepoata lu. Pan. Nicusa
LlAdam

George
Mare Vornic
Smaranda Ypsilanti

=Sultana Mavrocordat

Ypsilanti

=Puicheria Rosetti
=Sm. Bals
Zenaida
Callimaki

Sturdza

Dimitrie

Anastasia
Argyropol

-#. 1812

m. Dragoman al Porfei

=0 Sutzu

Efrosina
Plagino

Smaranda
= Alex. Mavrocordat

Dimitrie
t 1844

Nicolae
Drogman

Panaiot
t 1859
-= Aglae Plagino

Efrosina
Typaldos

Dimitrie

Constantin

Zoe
Sutzu

George

n. 1876

=Adina Stirbey (div.)

Maria
Ipsilanti

Constantin
(Urmasi in Grecia)

Alexandru
t 1878

Constantin

in Rusia
= Pulch. Cantacuzen

= Adela Sturdza

= Cat. Sturdza

=Cat. Bals

n. 1847

Oficer sup. de cav, i.

Oficer de caval.

4 copii

=Sevastia Geraki

Alexandru
t 1893

Alexandru
(in Rusia)

r.

Senator
= Smaranda Cantacuzino
Aglae
= A. Rosetti

Caterina

Negri

Aspasia
de Roma

fat

=- I. Rosetti-Bibica

I_

.....,

Elisa
Zaimis

loan

ni. Vornic

= Zoe Rosetti

Dimitrie
= Maria

Alexandru
t 1873

Raluca
Caliarlii

Roxanda
J. Calimaki

1:1P Alexandru
Damn in Moldova, 1792

Constantin
m. Dragoman t 1821
=Raluca Mavrocordat
I

fatd
= Rallet

a? Constantin
Domn in Moldova 1777-82
= o SulgiarogIti

Caterina

Alexandru

Antioh
in. Postelnic

Smaranda
= lacob Rizo

Mare Postelnic

Paul

Dim itrie
--=.Tereza de
Gizycka

Sebastian
Deputat

Sofia
G. Sutzu

Dim itrie

Zoe
N. Sutzu

Maria

= Alex. Cuza

,.
Alexandrina

Maria

S copii

Oficer

=M. Mavrocordat

Dim itrie Maria

NotA.

Originara din Byzant, familia se stramutd

in Trebizunda prin secol. XV qi se intoarse la Constan-

tino poi in al XVII. In Moldova pe la 1750.

www.dacoromanica.ro

MICLESCU

62
Borcea
m. Vornic, 1550

lonascu
1000

Gregore Miclescu
Paharnic, 1645, 1653

Gavril

Mare Logofk, 1705


= fata Logof. Dubu
= Balasa Moreanu

Sandu

Alti copii

Constant in

(din care descendetzti)

Miclescu

Ion

Sandu

Vornic

Ban

Vasile

Nicolae

(urmasi)

(urmasi)

la Botosani

la Iasi

Costache
in Vaslui
(urmasi)

Alecu
= Elena Scortzescu

la Roman
(urmasi)

Elena

Constantin
Mare Vornic
t 1850
=Zoe Varnav-Liteanu

K rupens ki

..

Scarlat
Mare Logoft
=Maria Beldiman

lordache

Constantin

Alexandru
ni. Vornic
= Catinca Rallet

Sofronie
t 1863
Mitropolit

Victor
Constantza
Boerescu

Calinik
(1822-1866)
Mitropolit primat

Constantin
.=

Nicolae

lorgu

Profira

D. Miclescu

Constantin
Deputat

=Sultana Prdjescu

Scarlat

Ion

Zoe

Agripina

=- Miclescu

Demetru

=A. Sturdza

Efrosina

= Ghika =Mavrojeny

Catinca

=Canano

Alexandru
= Caterina

Glogoveanu

Natalia
= Vasile

fat
= Vornic
Basot5.

Dumitru
(1820-1S96)
om politic

fata ...

=.Hatman Llescu

Lucia

= Al. Sutzu

Obedeanu

Ema
George
= D. Kristescu
Oficer s. de art.
-= Olga Cantacuzino

loan
Nota. Acte din an. 1438 dovedesc pe Stanciu Sturostele, strantosul acestei fantail din Moldova de sus.

www.dacoromanica.ro

In aceast tabelci figureazd numai una din ramuri.

MANO

63

Not. Vechea originii a familiei e din Italia: Conrad


Manno, cavaler din Florenza, la 1267 ; leronim M. in
La incep. sec. XVII urmasii lid se
Venezia, 1537.
stabilird la Constantinopol, de wide recur& in Tarile
Romiine dnd nastere la cele 2 ranzure actuate.
George Mano
1600

Manoil
(1610-1095)
Mare Eclesia rh

Mil ail

Manoil
M. Logofiit al Patriarhiei, 1741

Mihail
Mare Logof. Patr.

=Smaranda

Manoil
LogofAt al Patriarldei

= Zafira Caragea

Scarlat
1752-1804

Mihail
m. Postelnic

L
Constantin

174.

Hatman

=Ecat. Cuzi "

CZ

CZ I

7-Z

'CC.)

Manole
Hatman

Maria
Krupensld

Rasty

,--Smaranda
Cretzianu

as

s-,

',73

as cu

is. y,
c,,

''

c,

Dimitrie

as -,-.5

m. Vornic

.72.

Mavrojeny

(i)

L:.

Dim itrie

= Profira Miclescu

= Tarsia
Plagino

George

= Ana
de Grand-Pr

Smaranda

= Bsdrcdnescu

= Kretzulescu

loan

cl vz."

= b,

..

Constantin
m. Postelnic

Manole
m. Vornic

General

= Maria Varnav
= Eugenia Luchidi

a)

as -o
So'

(1S24-1O6)

= Elena Luca

Rodrig
n. 1848
oficer de caval.
=Maria Costa-Foro

Petre c .,. .=
t 1890 +4a Q.,)O,-

Savel

t4
.5.

(din l-a)
Natalia
= G. Pallady

CZ

Sultana

'
C.1)

al

....1

cl

-_-;

c,

Ct

X'

Alexandru
(adoptat)

(1803loan1874)

= Elena

Caimacam
mare Vornic

Vi lama

Ana

ce o

=_ Maria Gritdisteanu

Dimitrie

= Alexandrina Cantacuzino

(din II)
Mihail

Savel

Constantin
n. 1871

Diplomat
oficer de cav. in r.

loan
n. 1872
Magistrat

oficer in r.
=Elisabeta Cantacuzino

George

loan

n. 1903

www.dacoromanica.ro

as

Alexandru
ni. Spiaar
=. Ralu Sutzu

Ana

Ana

= Ion Florescu

Constantin

(urmai

Mihail
(urmasi
In Grecia)

as,

:-su

in Grecia)

Constantin
= E. Rizo

,.

Alexandru
= Maria Filisanu

George
(1833 -I- 1911)
General
Om de Stat

Nicolae

Mare Logoft

= Kociubey

= Ana Ghika
Elena

= Maria Caragea

George

= A. Florescu
= C. Cornescu

Dimitrie

Sevasta Hurmuzaki

Caterina
Vacgrescit

CZ

CI R

Nicolae
m. Kortofflax al Patriarli.
Efrosina Hangeri

-2...)z

Gregore

..._,

t 1869

Zoita
= Origore Vocl Ghika

Mare Postelnicni. Dragoman

Mihail
Mare Vornic
Caimacam
=Smaranda Vcrescu

.,

loan
n. 1844
General

O :71

=Sultana

Ci

Smaranda

j"
N
a) -7-:

Sultana
=- Dimitrie Balasaki
Ion Mavrocordat

Mare Postelnic, in Tara-Ronz.


= Ruxanda Sutzu

Alexandru
(1755-1815)
m. Logof. al Patriarh.
Ralu Ipsilanti

Mare Logoft in Mold.


= Ecaterina Sutzu

.,

George Mano
(1726 77)

George
n. 1876
Oficer
de cavalerie

Constantin
Senator

,
Zoe
=-- Matei

Gregore
(1843 1893)

loan
t 1890
= Maria

istoric

=Sultana

Kretzulescu

loan
= Elena Voinescu

Bascoveanu

Kretzulescu

Constantin
= Lude Lafoncl

Bals

loan
CApitan
.

Petre

Mihail
loan
Oficer decay. Oficer
(1872-1907)

Savel
I- 1907

NECULCE

64

Neculce

ve! Singer
Ecaterina Cantacuzino
Maria
Vistier Luca

Sanda
= Done Vistierul

loan Neculce
Mare Vornic
Cronicar (1672-1745)
= Maria Bogdan

din Valachia

Alexandru
Vornic

t 1780

Catinca Kostaki

Vasile, zis Mutu


t 1801
SpAtar

= I leana Sturdza

,...

Smaranda
= Beldi ma n

llinca
lordache
Cantacuzino

Constantin

ve! Postelnic
=_- o Rosetti Rclucan
Ralu Negri
Nicolae

=0 Fotino

Ion
Vornic

lancu
= Ileana
Prkjescu

Alecu

(1850-1893)
Zoe Rozin
George
n. 1890

Eugenia

Emil

Adela

Fanzilia C11110SCIlid in istoria Moldovei din


Nota.
secolal XVII.

www.dacoromanica.ro

NASTUREL

65

(Herescu)
Stan din Fieresti

....

1470

Vrjoghe

Udriste Nsturel

t 1570
= Duinitra din Bobesti
Logoft.

1510

Cazan
Vel portar

=1)ralma, sora armas Tintea

.
Radu Nsturel
de la Fieresti (1565-1641)
Marele Logoft
= Despina

t 1628

Vornicul

Ispravnic de Bucuresti

t 1674

Cazan
Postelnic

Udriste
Paharnic

Elina Doamna
(1593 1652)
= Matei Vodd

Udriste Nsturel
de la Heresti. t 1660
Marele Logoft
= Maria Corbeanca
= Despa

Cazan

$erban

Basaraba

Marica

Radu Nsturel

= Alexandru,
Ban. Norma (Alexeanu)

(Toma)
Marele Ban. 1688

= Sofia Furduiasca

$erban Nsturel

Marica
= Const. Cantacuzino
= Greg. Baleantt

Mare Ban, 1715


Comite al Imper.
= Hinca Urddreanu

Balasa
=Matei Comiineanu

Constantin

t 1765.

Mare Ban
= Ancuta Parscoveanu
= Smaranda Baleanu

(din l-a)
Serban

(din II-a)
Radu N.-Herescu
(1750-1804)
m. Paharnic
= Anitza Filipescu

Constantin N.-Herescu
(1798-1874)
General

Postelnic.

t 1800

Stoichit
t 1830

Ecaterina
= Alexandru Ghika

ultimul Mare-Ban
Vasile

t 1869

loan
Oficer super.
t 1911

Petre

loan

George

General

Vasile
Oficer

General

$erban

Raluca
P. Otetelisanu

Elena
SteRinescu

Prvu

Not. Traditia aratti pe un Cornil e Hiera sau Henric


Dupd
Neisturel, venit din Ungaria in sec. XIV.

lar Hereti (sau Fiereti) din Illov, unii urmai s'au


numit i Herescu.

Spita urmailor lui 5erban este comunicatd de D-I


G-al P. Ndsturel.

www.dacoromanica.ro

23

NICOLESCU

66
Nota. Numele lamiliei.vine dela muntii Niculele din
fad. Rdmnic-Sdrat, pe cari i stdplined in secol. XVIII.

Radu Nicolescu
(sau Nectilescu)
vel Capitan

lordache

Postelnic, 1780

= Patina Robescu
Alexandru N.

Constantin

Clucer

. ... Nicolescu

Nicolescu

Nicolae

Nicolescu

= o Druganescu

_t
1

Hristodor
= Elena Bdbeanu

Alexandru

Gheorghe
Nicolescu

lorgu

a
Alexandru

= Maria

Kretzulescu

Zoe

PolizuMicsuneti

CI 0

Nicolae
Nicolescu

4.3

Vladimir co

CO

Z 4.-

Leopold

.21 2
03 c

= Maria Jianu

= Ant. Barben

.2 --cs

.ci, cz
>

Nicol.-Ianca

Director Min. Int.

,73

CCI

= Elena Catargi

Gregore Nicolae
.2

Sofia
Bontas

CI
"C3

0.

CI
CI

CI

CI
CI

Gregore

www.dacoromanica.ro

0.)

CI

C
ct

.>
.1.7z

eG

,7)

7
H

4) CO

COI.

Ig -0
ncl

E0

nos g

V) a,

L3

Alexandru
Oficer i. r.

.,

Vornic

Clucer
= Maria CostescuComaneanu

Alexandru

Zoe

Constantin

Josef

Constantin

Constantin
t 1897. Colonel
= Zoe Bujoreanu

-c

CO

= Maria Babeanu

...--1..

.
1

d.)

c.,

.1...

Constantin

e0

.r.. t

O., hB
CO C

U 0.5

(ad.)

NEGRUZ/I

67

Logoftul Neniul
1650

Gavrilas Neniul
in. Logoft, 1670

Enache N.
zis Negrut
1740

Vasile Negrutzi
Capitanul

= Fata lui Dann


Gheorghe

Manole
in Basarabia

Aga

= fa ta lui Ilski

Dinu
t 1823
Clucer

.,

Darica

Ruxanda

Vidrasco

Negurd

ConstantinI
Catinca

Enache

(1809-1866)
Aga.Scriitor ; ministru

Natalia
= TCut

Enache
Caminar
=. o Voinescu

Leon
= Ana Botezat

Eugen

lacob
n. 1835. Prezident
al Academiei rom.

Elisa
Mavrocordat

Elena

Alexandru

Gliika

Gheorghe
= Ana Sturdza (d.).

".3

=Maria Rosetti

Margareta
Mihail
capitan caval.

Constantin
inginer

Suzana
Miclescu

Natalia
Stewart

Elena

Maria
Cerkez

Ana

=--- Lucia Miclescu


I

Leon

Marta

Suzana

Familie din Moldova de sus, cunoscutti in


Not.
timmf lai Vasile Lain!! sub numele de Neniul.

www.dacoromanica.ro

OLANESCU

68
Stanciul din Olneti
t 1612. Logofet
= Dobrea (Rudeanca)

,...,,

Goran

Tudor

Logofet

= Jupanesa din Sravite5ti

Sima (.Skilearuk)
II logofet.
= Anca Bujoreanu

Drghici
Vel cpitan. 1727

= Catrina Otetelianu

Radu Olanescul
Vornic in Gorj

Draghici
(din care urmai)

t 1746
= Anuta Scorei

Constantin
(1711-1733)
= Ancuta Prscoveanu

Kerata

= lile Ziltreanti

alti
copii

Constan tin
(1733-1773)
Salta Topliceanu

Stefan
(1762 1801). Clucer
= Safta Costescu

Constantin (Dina)
Paharnic.

1841

= Anica Conduratu (f. c.)


= Catinca Bellu

Pana
(1816-1885)
Paharnic ; senator

= Maria Ghika

Elisa

= Victor Cretzianu
General

Constantin

Gregore
(1848-1907)

n. 1844

Prezident al Camerei
Senator
= Adina Ghika
= Maria Filipescu

Caterina
= I). Butculescu
(d.)

Smaranda
t 1902

= Nicolae Grdi$teanu

Constantin
n. 1881. Secretar de Leg.
= loana Lahovary (d.)

Ion

Nota. Aceastil familia se gelseste in Oltenia (jad.


Viilcea) din al XV secul. Popa Franco, din care ur-

meazt filia(iunea el, trditi la 1500; fra tele stiu Stanciul

a pierit in rrisboi la 1523.

www.dacoromanica.ro

OBEDEANU

69

Ion

C.:M(1a

CApitanul din Albesti

Vel Armas

= Vilaia FArcAsanu

1[O0

=Maria din Obede

Alexe

din Albesti si Obede,


1630

Gheorghe
vel cApi an, 1650

= Sora lui Radu din Tomeni


Parvu Obedeanu
n.paliarnc,1660, 70

Petru Obedeanu

Radu Obedeanu

Vel Serdar in Oltenia,


1688

= Catrina
Nicolae

Constantin
Consilier imper. 1730
=Stanca BrAiloi

Despa
=Radu Comneanu

m. \ ornic

(ales Ban in 1716)

fata

Maria

=Constantin

= Mihai BArbiltescu

Filipescu

Nicolae
ni. Logofet

Stefan

Ilinca

Clucer

=Costache Pandia

= o lsvoranu

=-- Mariuta

Du:nitracu

(Blut) ni. Stolnic

=Balasa FrcAsanit

Ecaterina
= Clucerul
Argetoianu

fica ...
=_ Stril in beanu

Maria

=.Stefan
Piirscoveanu

Alexandrina
=- Cretzianu
(copii se numesc
Obedeanu)

Petre Obedeanu
in. Logofet. t 1862
=o Kretulescu (f. c.)
-,-- o SlAtineanu (f. c.)

Smaranda

=Pandele

Otetelisanu

= Elisabeta Florescu
Gregore
Caterina
Elena
w. Logofet. t 1860 = C. Cornescu =Al. Rosetti
=.Zoe Polizu

Vasile Obedeanu
(1835-1902).
Colonel

=Natalia Miclescu

a
Alexandrina

Ernest

= Al. Sutzu

Oscar
Pictor

Eduard
Oficer de art,

Constantin
f. magistrat
=Ana Rosianu

Caterina

Olga

Elena

Nota.

Vedija famine olteanit a boerilor din Albesti

( Dolj), cunoscutd "in secol. XVI, stdpilnia i mola Obede,

dela care 41 trage numele.

24

www.dacoromanica.ro

OTETELISANU

70

Not5. Strclvechi stliptinitori ai moqiei Otetelis din


Oltenia ( jud. Vilcea). Radu postelnicul laid la 1550.-

o ramurti a ramas la Craiova, cea all s'a strdmutat


'in sec. XIX la Bucureti

Tudor din Otetelis


Sliver, 1590
= Despina

Matei
I. 1625

Stroe din O.
postelnicul, 1640

Vlad Otetelisanul
Spatar 1656, 1677

Preda
v. Vornic. t 1730
-=. Maria Poenaru

Radu
Logofat, 1683

= Piluna ntreanu

Catrina

Hie

Vornic (t 1733)

=-. Maria BAlikeasca

Oldnescu

loan
m. Clucer
= Maria Socoteanu

Preda

Mldarescu

Gorgan

Dragomir

Matei (Papa)

postelnic

1692

1708

Constantin

Radu Otetelisanu
= Anita

Barbu
vornic de Dolj,1720
-=. Balasa ZAtreann

llinca
Romanescu

Uta SmarandaAna
Constantin
Serdar t 1793
= Safta Bengescu

Barbu

Clucer
S. Argetoiann

loan
= Cat. Conduratu
= Cat. Otetelisanu

$erban
Clucer, ispravnic
=. Luxandra

Drghici
Cgrninar

= Zamfira

_L

lordache
mare Vornic
(1782-1844)

Catinca
= Ion Otetelisanti

Gregore
Mare Ag ii

(1786-1858)
=- Maria Sevastian

=Riosanu

= Poenaru

t Constantin

loan

(l-a)

Elena

(din. I-a)
=_Maria Somanescu

(Loloescu)

Ana
Culcer

,,

L
Gregore

= Clara

Brosteanu

I. Barbu

loan

Nicolae

= FI. Paticescu = Cater. Zissu = Zoe Velescu

Caterina
Frumusanti

Maria

D. lstrate

Elena
C. Toplicescu

I_

(din II-a)

Otteer4aannu
eS

Clucer, 1815
Smaranda

Sfunti
= O 13Alteanu
=

Victoria
(1812-1891)
= Constantin Lecca

DinicA

Nicolae
paharnic
o nbotea

=Argetoianu
.1,,

Petre
(1848-1909)

Constantin
-= Maria Reinhardt

Colonel
,-_- Raluca Nlisturel

Elena

= C. Glogoveanu

Constantin

loan
(1795-1876)
Ministru
-= Elena ClImpineanu
=. Elena Filipescu

t 1874

= Elena Serghiacl

,---.2--,
Petre

George

n. 1879
lnginer

Georgeta

Cons antza
= loan Argetclanti

loan

,'..-,

= Elena Cesianu
se' ban

www.dacoromanica.ro

1899

loan

P.

Elena
Gradisteanu

= D. Darvari

,,

Alexandru
n. 1855

= Paulina Butculescu
IonHenric

MariaNatieja

Alexandru
Constantin

PARKOVEANU

71

Trufan da
Vel Vistier. j. 1630

=Maria

lordache Prscoveanul
(1615-1675)

Mare Stolnic

=Ancuta Brincoveanti
Papa

Preda
Mare Stolnic
(1651 1705)

ca

=Barbu

Postelnic

Billaceanti

=Stanca

Stefan Parscoveanu
Mare Vornic, Consilier imper.

Own itracu

Ancuta

=Constantin
Nilsturel

(1680-1730
=Zoita Golescu

1.1.

Stefan
Marcie. Vornic (si Ban, 1774)

=Ilinca Obcdcanu
=Stanca Stirliei
=Kiriaka

Mariuta

=G. Cantacuzino

D um itrana

=Clucer Farfara

'

Ancuta

=Ccnst. ()Wiesen
= lordache Colfescu

.,

Sultana

=C. BAlAceanti

Ancuta

=Bengescu

Uta
= VIrtdoianu

Nota. Aceast familie s'a stills in sec. XIX.

www.dacoromanica.ro

POENARU

72
Barbu Brdescu
dela Poiana

Nota. Fatnilie din Oltenia (Dolj), coboriloare din


vechii boeri Brolcle#i,i al crei name deriva dela inoqia
Poiana (sec. XVl).

Marele Vornic, 1620, 1635

= Stanca
= Calina

Dragon

Preda Poenarul
Mamie Stoinic

l'ostelnic

1650, 60.

Dumitrascu P.
Mare Vistier
= Carstina din Belcin (Bengsca)
= fata lui Amza Blliceanu

Constantin

Matei

Vasile
Vistier, 1713

Maria

=Preda

Vornic, 1711
= PAtina

t 1730
Vornic de Dolj

= Stanca Grecianu

Oteteli anu

S
Verdes

(Scurtu)

Dumitra$cu
Serdar
(Ramura Belcineanu)

Matei

COnstantin

Vornic de Dolj
= Maria Bujoreanu

Petrache

Constantin
(Dinc)

=_-

Matei

= Profira Ruset

Constantin

Toma

1- 1787

Barbuceanu
Serdar

Dumitrache
Polcovnic, t 1826

Constantin
vt. Logofa

Constantin

Arion

Radu

(Ram ura Beilanoi)

Serdar
=- Manda Otetelipnu

, Toma
= Alexandrina
Brdescu

Petrache
Constantin
= Efrosina Vleanu
(1799-1875)
Agd ; Efor al $coalelor
= Caliopi Chrisoscoleo

Evghenitza

Nicolae
=_- Maria

Verona

Polixenia

Danielescu

Brtianu

-= Maria BrAdescu

Berindei
I

I
1

Zoe
Serghiad

Smaranda
lacovaki

n. 1842

General, Ministru
= Maria Vleanu

Vasile
Major

Grigore
t 1902

Constantin

Colonel

Elisa
=- Grecianu

Smaranda

=B. Ria9nu

= Cleopatra Lecca

(RamuI ra

sting

Constantin

in sec. XIX, prin :


Manole, Zamfira Teodorini,

Tinca Tanoviceanu si
Masinca Aman)

Constantin
n. 1860

Petre

Mag strat
= Aurora Cncea

Maria

n. 1866

Oficer de inf.
= Maria Condeescu (d.)

Constantin
Ra du

www.dacoromanica.ro

Alexandru

PALLADY

73

Paladi
Mare Stolnic, 1648

Preda
m. Postelnic 1683

Toader Paladi

Mare LogoRt. 1680


= fica Logof. -Hut
= Ana Cantemir

Toader

Vistiernic

=Maria Sturdza

loan
Mare LogoNt 1716
1692 = Anitza Racovited

loan Paladi
Mare Logofel
t 1770

Dumitrascu
in. Vornic
1750

Constantin
Stolnic

fat

Maria
= Manolake

=Sandi'
Sturdza

Kostake

Constantin

Mare Vornic i Logof.


1780

mare Vornic

=Scarlat

Agd

Maria

Pulcheria
,_-Sturclza
=_- Zahareanu

Lucia

Gheorghe

Teodor

CApitan caval.

CApitan

= Natalia Manu

= Al. Kretzulescu

Alexandru

Alexandrina
= Gr. Cantacuzino

George

=Canari = Ed. Ghika Oficer de caval.


=Barozzi = Kilimoglu

= Elisa Pallady

Elisa
Buhus

= Efrosina Ghika

Sturdza

Liteanu

Petrache

Toderas

Smaranda

Manole

Carlova

=Ralu Callimaki

I,_

=Natalia Varnav-

Elisa
loan
Tinca
=Cater. Natimescu Pallad'

Hatman

=Maria Millo (f. c.)

lancu

Constantin Bogdan
(adoptat de Paladi)

lacob
= Casuca Buhus

lonit Paladi

loan

=Maria

Lucia

Costache
= Ana

=N. CantacuzinoPascanu

Lupascu

= Emanuel de Bedmar

Petre
= Eleon. Ghika

Cantacuzino

Teodor

Ion

Vasile

=C. Enacovici
t 1910
= G. Ghika f. magistrat
= Elena Sidery

Not. Familia e cunoscutd ln istoria Moldovei din

prima jelmdtate a secol. XVII.

www.dacoromanica.ro

P.ctor

Maria

= George
Racovitzd

PRAJESCU

74

loan
1550, 70

Nicoard Prkiescu
mare Vist. si Logofet 1600, 1615
=.- Maria a lui [via

$tefan

mare Stolnic
Prclab,1599, 1611

...

Savin
mare Vornic,

Vorontar Pr.

Nastasia

=Bultus

mare cornis, 1610

=Salomia

=Teodosia

.._..,___.,
I

Gheorghe

Marica

loan
v. paharnic

=Lupu

1630

Hbiisescu

fata... fat...
=Greg. =Lupul

loan

Lupu
mare Clucer 1620, 40

'el Jicnicer

=Safta Ghenghe

Ureche

.-,-_- Maria Basot

,----

Bucium

Grigoras
ni. Clucer, 1650

=Safta

Teodor

loan
mare Vornic
t 1663
=.Paraschiva Bals

Clucer
1650
=-- Maria

Dumitrascu
t 1680
=Maria Hbsescu

Stefan
Clucer 1670, 90

Anita
=.Kiriac
Sturdza

Alexandra

=Dum.

Drgusescu

Andrei

=Ioana Moreanu
=Maria Sturdza
Alexandra
1775

=Gheorghit PrAjescu
Jicnicer

lonita
v. Postelnic

=Sultana Miclescu
lancu
(1792-1895)

Zamfira

Raducan

Millo

Vornic, 1850

=Ruxandra Canano

Vornic
,._- Agrip. Miclescu (f. c.)

= Profira Negri
Elena

=1. Neculce

Costache

Sultana
=C. Miclescu

lorgu

Nicolae

Pdrcalabul Stanch!, 1500, e trunchiul acestei


ale Moldovei in al XVI qi
printre cele
lnceputul sec. XVII.
Not.

www.dacoromanica.ro

Maria

1630

=Maria Beldima il

=Nic. Krupen3ki

Agapia

=Vornic
Boul

RDEANU

75

Gheorglie
dela Rainnic
Logofet, 1550

Chirca

Mare Comis si Logofa


1580

Sima

t 1617
= Stroe Buzescit

=Neacsa

Marele Logofet

din Ruda
= Despina

=fica Banului Pre(la

1590, 1600

,-1

Preda
v. Sptarul

Vlad
Vistiertd, 1630
= Despina

Chesar Rudeanul
Mare Pallarnic
1600, 1625

Oprea

Teodosie

Ivan
Postelnic

1635, 1650

Teofil
Mitropolit al
Ungro-VIaltiei, 1638

,.I

I
1

Parvu
Logofet, 1630

Chirca R.

Andrei

Mare Ban,

Spiliar

Catalina
.=Radit Dudescu

Diicul Rudeanu
Mare Spatar si Logof.

Teodosie
Vel Cpitan

1670, 80

1640

1656

Chirca
din Curtisoara

Chirca
Mare Singer

Stanca

=Preda Spatarul

=Ana Cantacuzino

Lecca

BA lap

Mihai

Barbu

Elena

=B. Grecianu
=Luroianu

Postelnic

=Maria Calinescu

=Matei Cillinescu

= o Tufeanu

,.........1.,
' lordache Rud.
Sluger, Polcovnic
1780

loan

= o Flcoianu

Vasile

=Sofia Fglcoianu

Constantin .
Colonel
(1843-1910)

=... Fundilteanu
(f. c.)

Vasile

Oficer de artil.
= Efr. Sutzu

origind
Familie inrudild ca Basarabii,
Nota.
Detco de Ruda
apropiatd de a boerilor Kretzuleti.
figureazd la 1467 printre boerii lui Radu Voev.

www.dacoromanica.ro

Maria
Alexianu

Nicolae

Zoita

=Scarlat Kohl

RA COVITZ A

76
Nota. In secol. XVI familia se mimed Celtan, aved
posesiuni strilvechi in Moldova de sus. Dupti 1800, urmaii Pr. 5tefan au rd alas stabilii in Tara-Rotn.

Cehan vataful
1595

Apostol Cehan

lonascu Cehan

Mare Vornic, 1625

1618

Racovita Cehan
Marele Logofet
t 1662

J._
Ion Racovitza Cehan
Mare Vornic al Mold.
=Anastasia Cantacuzino

Nicolae R.
Mare Logof6t,
1673

,.

..1

Dumitrascu
Hattnanul
t 1728
= tunca Cantacuzino

Radu
.
fat ...
(1708-1762)
=G. Bals
Mare Vornic al

fat ...
= lord.

Teofana
=Spatar Enachi

=Despa Palada

0' Constantin

lonita
Clucer

=Elena Razu

t 1763

Cantacuzen-Deleanu

0' Stefan Vv.lonita

Domn, 1764
Domn al Mold. =fica lui Ypsilante

si T6-ii-rom.

=Maria
1

=lordache

=Ana fica lui Dediul

alie 2 ficeMihai

Mold.

&...

CI Mihai Vv. Racovitza


Domn in Mold. 1704 ..1727,
in Val. 1741-44
=--- Elisaveta Cantemir

Dumitrascu
Mare Vornic 1760

Kostaki

Anita

=Pallady

=Smaranda
Mavrocordat

flea' ....
=Scarlat

fica ....
. =Negel

Mihalache
M. Dragoman

Ghika

=o

AtAa1v7r7o3cordat
I

Ilinca

Constantin

Mare Logof6t, 1815


In Valachia

Nicolae

1815

Spatar in 'Moldova

Gregore

Ruxanda

=Cleopatra

= Theodor Bals

Brailoi

,-Nicolae

t 1894
f. Ministru

1,......._.,
Lucia

Alexandru

loan

Dnniges

George

=Maria
Pallady

Alexandru
t 1893

t Constantin

Florica

J._
t Dumitru

Felicia

Ana
Zoe
Cavilla Grant

= Elena

Elena
Caterina
Tresnea =Scarlat

Wartiady

Filipescu

Inginer silv.

=Sm. Alcaz

___-_,
1

Gheorghe
Sn

Ion
lacobe

n1a8t3o9r

n.

8iI6
Dr...m me8d.

=Alexandrina Cesianu

Nicolae

Ion

AlexandruE

=Elena Bengescu

=... Damari

=Anica Glescu

,--

=Negri = Elena v.

lancu

c3

ao

u
IC

www.dacoromanica.ro

ROSETTI

77

(Ramurile din Moldova: - Bibica; - Solescu, Bala-

nescu, Ciortescu; ;-Rosnovanu ;-Raducanii; - dela Orea,


Filipeni;
V Tescanu).

Nota. - Vedija origind a ftsrniliei este din Italia,


uncle au rdmas uized urrnaqi qi de unde a 'recut mai

tdrziu (sec. XV) la Constantinopol.-Stabilitd in Moldova dupd 1650.

Lascaris Rosetti
in. Logof6t al Patriarhiei

(Rainura &Neu):

1615, 1629

=Bela Cantacuzen
Antonie
Domn In Moldova, 1676

Constantin R.
Cuparul. t 1684

Capucehaia

J,.
Zafira

Matei

Caragea

George

loan
= Elena
Mavrocordat

Flatman

=.. Ghika

Elena
Rangabe

Gheorghe (lordache)
Mare Vistiernic si Vornic. t 1719
=Maria Racovitza

Lascar
M. Postelnic

Mihai

Scarlat

Martolache
m. Vornic, 1701
=
Ileana Bullue

(Vezi Tab. II)

Pauna
:_-_.Gli. Cantaciiiino

Nicolae
Cartofilax

Stefan
Mare Vornic

George
Ag

= Maria

=Safta Jora

Scarlat

Efrosina

= Giane

Dragoman al Portei

Constantin
in. Logofe't

lordache
la Botoeani

Constantin
=Anastasia Cantacuzen

Vasile
,Cilibiul. vel vistier 1786
= Safta Bale -

Paecanu

__ L

loan
t 1840

=0 Moruzi

Mano ache

Constantin

Vasile
Colonel

t 1899

Scarlat 2
(Urma e i 4'
in Grecia) ,

loan

m. Vornic

==Catinca
,
=Maria Catargi

George
General-

Major In
Austria,

Aristide

Vasile

lordache
Mare Postelnic

t 1883
Ortensia Gbika

=Caterina Sturdza

Negri

-_,

Zoe

Lucia

Constantin
t 1885. Colonel

=Rox. Ventura

= Olga Stoianovici Alex. Cuza p

=Sofia Donici
(din

George
n. 1853
Ministru plenip.

=Olga de Giers

Teodor
n. 1888

CD en

Elena
T. o
t 1909
:,...c'.
=Principe .E 4._

=. Liixan (Ira Catargi

....---..,

1-a)...1-__.
Aglae

=Sc. Varnav

0o

n. 1834

N L.-

.c
.0

ministru-prezid.

Petre
(1786-1874)
.

.-1

Beldiman

t 1910
Diplomat

E1

=...Ghermani

Barcanescu

Scarlat
t 1865

4 fice =cu

Catargi; Bogdan ; = Elenam


.., 0

Stefan

, Pulcheria
= B. Cantacuzen

Colonel

(1835 t I9...)
= Maria Rosnovanu

Scarlat
t 1901. Senator

=Agripina
Diamandy

al

v,

.0
t.)

nra-, f.,1:.3

I-1

V)

6.!

cp.. =

ap elt8r6e8

cU

...

-0

1...
, tIJ... ..I

1868
Senator

=Zoe Cornescu

Z
0
LC
S
J

.3

cct

1,5
cc tn
o cn =n,a2

vc

cx co
11

=Caterina Ghika
=Smaranda

J...._

-,-,
7,3"

c, . al

co 1

as

CA 4,-',

(..)

II

e o ,..,
-0

i
r-:

II

he
LGogoomrtghte

- = Pulcheria Bale

in
E

.7. 4, --.-

x u"`

II

ci c

eN
--c
0....
o=
L.,ca
o .. T. .
* t4;:i
ILI

II

-.1

<I

Alexandru

Lascar
2 r,
Alexandru
= Ema Ghika- = Aglae Moruzi OJT,.
a-I
Budesti

cu

.e.

.,,,
LT1

ciao

I;
-0.-'

<3

= Cmaatreira. GGiihiikkaa-Com.

Maria

=Ruxanda Calimaki
I

ea

Nicolae

m. Vistiernic t 1858

Htaltm85a3n

George R. R.
(1834-1906)

ACI ex1a nndeirina

Ciimpineanu

,_...

-iT; 216) 5

II.

(din II)
'Nicolae
(1843-1891)

ta. .'fi-E, ii,..,..`=

.e
en,
tJ 5) ...
-a
n. ril

-a

xa)

co

..R'

'-.i.

x
Cli

www.dacoromanica.ro

(odin: ja)0

5_

ii

o -4 cn
Ce II II

=Adela
paFaCaauntac.= Lucia Vogoride

-el

-=

c ..-,,?3

ljli

.1

.7.:2

<4...

,..,14(1)0
II

CU cScarlat
T.;

Dimaki

Ka notsat acuk zi ;

II

,.L.,..

co

Vasile

I__1

in II

Nicolae
n. 1865

-e'

Nicolae
Mare Logof6t 1775

._

=Caterina Lefter

f. Prefect
= Elisa Cornescu

Salta

Nicolae

,.

(II)
Alexandru

Matei

Episcop
de Roman

...1...

ministru. t 1884
= Alexandrina

et--',

=Pulcheria

Veniamin

m Logofet
=Smar. Lazu

I8
....

_L

=1. Millo

n0

=Maria Sturdza
,.__

Alexandru
w. Logof'et

ni. Vornic

=Anastasia Beldiman

Rosnovanu

mare Logofet

Teodor

Lascar

(Ciortescu)

....-,

Caterina

Constantin R.

loan
Rosetti-Bellanescu

,.--,
=Olga Cerkez

Stefan

Rosetti-Solescu

1770

=The Sulgiaroglu
.-1-

lordache

(Rosetti)

Andrei Rosetti

L.
1

* Nicolae
(v. ratnura
din Muntenia, pl. 78)

= PatinaloanFilipescu

=o Dabija

,,

,..
Bibica-Rosetti

Catrina

=111e Catargi

George

Adela
Ghika

adneLl
ue
SecEremt.

ei ,1)
E l=
U.1 o
E

CtS 7_1

cCZV;
an

az

Ce

u
-o

ifi

ll

Ii

Anton

77b

ROSETTI
(Moldova)

* Manolache
m. Vornic, 1701

Ileana Buhus

Stefan
m. Vornic 1720
o Arsaki

Nicolae
Vornic

ban

fat:A

= Gr. Vatatze

lordache (Gheorghe)

= Catrina Kostandaki
Stefan

fat

=-Kostake

loan R.
n. 1705

Lascar
Comis

= Cat. Sturdza

Stefan
=. Maria Krupenski

=Elena Dimaki

George
Rosetti-Tescanu

...
Caterina

loan

Radu (Rducanu)
ni. Logofa

Maria Roset-Donici

=Elena Bals (f. c.)

Rosnovanu

Pulcheria
Moruzi

Zoe
=-- Alex. Moruzi

Gheorghe

(dela Ow)

Zafira Donici

Efros. Mann

Maria
Aglae
Tb. Bals Argyropol

Radu

t 1884

t 1872

Ministru
--= Aglae Gliika

Dumitru
Felicia Donici

Constantin

CC

,,,, rx

CL)

cn

7,

C ce
"ra

<

Ca

::,.

__. =
co

C.,

...c.:

Gre gore

(dela Filipeni)

D um itru

CZ

------Sevasta Dann

in. Vornic
=- Catinca
Krupenski

C4

Grego re

c,

0
Du m itru

gi

cn

Efrosina
Krupenski

e_
CD

t.0

cn

nL

Elena

=Matei

Krupenski

a) 0,
L)

Constantin
=. Elena Jora
= Angela Moser

=Efros. Romalo

= Elena Bogdan
as

ci,

T.:

= Ar. Docan

Radu
n. 1853

C..)

Lascar

Ministru

CI =

Pulcheria

=Mill. Sutzu

a.)

cc

-ED

o=

,Tzs'

En

Ej

co

=o

(din II)
a,
71.1

U") Z

Angelica

= Asian (d.)

(din Ill)
Dumitru
(1854 1897)
=Alice Jora

.J
CC

II

Radu
n. 1877

Henri Eugen Madelena

Maria
Constantin
n. 1881
= Mih. Cantacuzino

Oficer de St.-maj.
Ioana Stirbey

www.dacoromanica.ro

Elena
= Costin

ROSE TTI

78

(Ramura din Valachia)

Constantin
Cuparul
In Mold a. 1- 1684

lordache
Marc Vorn.c in Mold.
=Maria Racovitzd
* Nicolae Rosetti
In Va achia
Comite al Imper. si Ung., 1733
Ana Brancovan
= Lucrezia de Caruga

Scarlat

Maria
-= Constantin
Argetoianu

= Zoe Balleanti

Elisabeta
= Comite Cicurtin
=_- Janson

Constantin

Dumitru
= o Baliiceanu

Alexandru
M. Loge&

Paharnic

= Maria Lehliu

_=. Elena Obedeanu

Efrosina

Constantin
(1816-1885)
Om de Stat

Dumitru
mare Clucer

Scarlat
(1802-1872)

=_ Gr. Graclisteanti

Alexandru

loan

-1' 1850

-r 1866

Zoe

= C. Fdlcoianu

= Elisa Kretzulescu

=Maria Grant
Caterina
= Radu Golescu

Radu
(1820-1868)

Mircea

t 1882

Vornic

= Casia
,--Coralia

Maria

Du in itru
n.1850.

Publicist

=1. Pilat

= lacob

=... Gheorghiti

Caterin a

= Al.

Negruzzi Budisteanu

Zoe

Ana

Horia
n. 1856
Director al Camerei

Vintila
n. 1853

= Elisa Iatropol

= M. Korn

= Ana Kaechl

.---,

P. Sgvescu

Sofia-Libertate

= Titu
D-ng de on. a Curtei
Maiorescu
= A. Bengescu

cl

= Emma Tastevin
Constantin
11. 1881

Magistrat

= Maria Grozescu
C.)

Radu
n. 1874.

Sultana
= Ulyse Cretzianu

Noenda

Om de Mere

=L. Coroi

www.dacoromanica.ro

Maria
= C. Grunau
(div.)

Anastasia
=_ Gr. Filipescu

Nicolae
.= Zoe Cornteanu

RIOSANU

79

Stoica

din Riiosi
pe la 1600

Mare Vistier 1595, 1600

f 1620

=Dochia
Mi os
LogoMt, 1630

=Balasa

Dumitrascu
Riosanul, 1680

Sta mate
Pa ha rnic

= Hirsova

Barbu Rioanu

Vel CApitan, Ispravnic,


1713, 32

= Ilinca

Radu
logofct

= Aspra

Constantin

Riosanu

armas, 1790

=Rama

Atanasie
Paliarnic (1799-1874)

=Zoe lsvoranu

Barbu
la Craiova

loan

Thosanu

la Bucuresti

=Uta Otetelisanu

lonit
t 1855. Serdar

Zoe

lonitA

Marghioala
Urdaleanu

J-

Mihail

Alexandru

t Elena

n. 1844
Senator

=Zoe Portimbartt

(1851-1906)
=Al. Porumbaru

t Aristia
=C. Boerescu

Gregore
Aristia
n..1875 =G. Peretz
Deputat

Zoe

Elena

=A. Cantemir

Barbu

=Sinaranda Poenaru

Alexandrina

Elisa

Ana

Alexandru
n. 1892

L_____
Nicolae

=Marg.

Caloianu
,

NotA.

CAnut

Familia e cunoscutif In istorie sub Mihai

Viteazul, Mud Stoica era mare vistier al acelui Domn.


Prin femei coboard din Radu Calomfirescu. Numele
vine dela satul Riioi din jud. Gorj.

www.dacoromanica.ro

Petre

...fice

STIRBEI

80
Cernica Stirbei

Nota. Veche si mare familie a rerii-Romlittesti, stir"panitoarea nzosiei Isvoral din jud. Olt in sec. XVI. Pr.

Barbu, fiul lui D. Bibescu, a continual aceastii tamale


fiind 'ado ptat de Vornicul Barbu Stirbei.

Harvat Stirbei

Mare Vornic, 1600


= kiajna
Neacsa

Calea (?)

= Ivasco Comisul

Maria

Cernica

Sptar

Tudor Stirbei
dela lsvor.

Vornic

Clucer 1630, 1650

Radu Stirbei
(Calueirul)
Mare Comis
= Neacsa

Tudor

Praxia
= Tufeanu

Constantin
Mare Ban, 1706
= Marina Corbeanu

Radu Stirbei
Isvoranul. 1682, 90
Mare Armas

Maria

alti copii

Cernica

din lsvor

Cernica

*erban

=Stanca

Hleanu

Mare Armas
Maria .. (copii)

Consilier imper. 1720

= Despina Bengescu

.,

Maria

Maria

Nicolae
= Anita Golescu

lonita BAleanu

=Manol.

Geanoglu

Badea Stirbei Draganescu

$erban

Constantin
Mare Logofa
= Dumitrana Strambeanti
J._
Stanca
Luxandra

Dumitru
m. Clucer
= Zamfi ra

lije

(din care descinde


familia Isvoranu)

Mare Vornic, 1765

Mare Vornic
= Puna Buzescu

Prscoveanu

GrAdisteanu

loan
Mare Vornic, 1832

Fotache

Barbu
Mare Vornic, 1800

Mame

t 1828

= Caterina
I

Barbu Stirbey
(1799-1869)
(ad,) (v. Bibescu)
Domnul Trii romanesti 1848-56

v. Golescu

= Elisabeta Cantacuzino-Pascanu

t George

t Gregore

General

=... Valory-

Fenareta
= Tb. Ghika

Alina

Elisa
= Bellu

= General I.
Florescu

Deleni

Fould.

Elisa
A. Marghiloman (d.)

=Ion Brtianu

Elena

f 1897
=- E. de Reineck

Zoe

Barbu

n. 1873
Prez. Cons. s. agric,
Oficer de are. i. r.

= Colonel

Maria

Adina

=Moruzi (d.)

.:
George
n. 1883

Deputat

= Elisa Bleanu

= Nadeja Bibescu
Maria

Nadeja

Elena

Joika

Larisch

Ministru

= Maria Ghika-Comdnesti

=G. Bals
t 1896
= G. Cretzianu

Dimitrie
= Alexandrina de

Elena

Alexandru
(1836-1895)

Alexandrina

Caterina

www.dacoromanica.ro

loana
= R. Rosetti

Marta

= Cotnite de
Blom

Elisa

=Baron Felix
Gerliczy

SLATINEANU

81

SlAtineanu

Nicolae
Paharnic, 1720
= BAlasa

Ene SlAtineanu
1720, 1735. Vel Varne

=Stanca Leordeanu

fata ...
fat ...
Zoita
=Scarlat =Constantin =C. Nlilfalescu
Grecianu

CAndescu

Ra du

Constantin

Mare Vornic
= Zoe Kretzulescu
=Safta Frdcoianu

Vistier, 1758

fat....

lordache

Scarlat
t 1808

=Barbu

Mare Logof0

Preyed. al Casatiei

=Maria Nicolescu

Mare Logof6t

lancu
Luxandra
Dim itrie
=N. 13A1Aceanti =Smaranda
Clucer
Lipoveanu
= Elena Palada

Zoe

=Const.

Cantacuzino

Costache
Clucer
Elena DeOiu

Zoe

t 188.. Paharnic

Ana

Zoe

=Maria Lehliu

Elena

Profira

Obedeanu

,--

Ana

Nicolae
(1798-1873)
Elena Cotzofeanu

Cmpineanti

Maria

=Petre

= Anastasia

Consilier la C. de Casatie

= Vlahutzi = Zalewski =Cesianu = C. Filitti

.Elena

lordache
Comis

Barbu

= Hahn = Linche

loan Slatineanu
m. Clucer
= Smaranda Cantacuzino

= Despa Racovitz6

Mina

Maria
= Argetoianu

Caimaca m

VAcilrescu

Catinca Filipescu

loan
Mare Logof. al drepRitei

= Maria

Elena

=Nicolae = D. Berindei

Matei

=Rallet

ct,

Mosco

Is_

0,3o
MurgulescuII
Scarlat

t 1908

=Smaranda

Constantin

co
mi"

4.

oo

n. 1852
Oficer super. de cav..

= Lea Cretzianu

George

Emanuel

n. 1874.

n. 1878

Magistrat

= E. Garof lid

Nicolae

01

45

:7,7

ct;

CI3

....1

j,..
-,...,

5 ai

C
Li..1

I
CZ

4.,

4a
CIJ

is

Nota.

Numele familial vine dela ora u1 Slatina,

ande era stabilitd in seco!. XVII.

www.dacoromanica.ro

CA

0
U

CZ

al

2 't1
V 04Nll:
>

(A

SARATEANU

82

Dumitru postelnicul

din Cepturoaia, 1560


(vezi Buzescu)

=Stana a lui Stanciu vistier

Dragomir
post. ot $drata

Badica
Comisul

Radu
Vistier

1580

=Griijdana din Bleni

din Cepturia

= viicluva lui Drag.. Piirdescul


Mihai
Postelnic 1652

Negoita
post. ot Srata
t pe la 1630

Descenclenta familiei

Greceanu din Oltenia

Dragomir
Clucer

Preda

=Rada

,......---,
I

Barbu

Dragomir

I uzba$

t 1654

Mihai
Co nis
=. Dochia

luzbas

= Evda
Negoita Sarateanu
Palu rnic

=Neacsa

Stoichit

Evda

= Paraschiv
din Negoesti

Spatarul
t 1686

.,--

Dragomir

Vlad

Ilinca

Maria

Ungurei

ot BrAnceni

= Danciul din

- Mihul

Stoichita
t 1707
=-- Dumit rana
Riltescu

Neagoe
lane

t 1756. Capucehaia

Prvu

= Neacsa Doicescu
Constantin (Dinu)
Ftori-vist er 11832
= Musa Musceleanu
Dumitrache

t 1858. ,aharnic
= Voica Glodeanu
= Margar. Maxin-Mihulef

Caterina
= Durn. Vernescu

Constantin
(1841-1903)
Magistrat, Senator

LepAddtescu
.

Elisa
C. Gealep

Constantin

n. 1862
Magistrat
Oficer de inf, i.

r.

28

www.dacoromanica.ro

STURDZA

83
Non.- Din sec. XV, incepiind cu. Sturdza, marele
Logoflit al lui Alexaadru-cel-bun (1430),membrii acestei
familii an avid cele mai inalte demnitiffi ale Moldovel.-Origina ei trebuie gdsita in familia italiand Struzza
(sau Stroza), crinoscutd din al XII secol.

loan Sturdza

Hatman al Moldovei, 1550

=Neacsa Holmlea
Dumitru

mare vistiernic, 1581


I. 1615

Kneazul

=Gr. 115bAsescu

(Ceaur)

Spiltar

=Preda Pa tali

=Alexandra Priljescu
=Ana Isarie

Comae ar Imp. 1683

Ghika

Alexandra

Kiriak
rArcAlab de Hotin, 1670

!lie Sturdza
Portar de Suceava

Teodor

Maria

=Gregore I

Vasile
Hatman

Matei
mare Vistiernic, 1658
= fica lui Gheorghe Stefan Vv.

Barboi

Salta

.,

=Safta Petriceicu

(II-a)

(l-a)

.,

=lord. Rosetti

Constantin

Maria
Rosetti

loan
m. Logofa
=Eudoxia Caliarh

Dumitru
mare Logoft
=Ruxanda Ghika

liare
are Vornic, 1768

=Maria Razu
I

Sturdza

M. Sturdza, Konaki,
Neculce, C. Bals

=Elena Bals

,c,

lordache
:-. -

4 fice =cu :

Dumitru
Mare Logof0
=Sultana Ventura

Catrina

Zoe
Callimaki

cz

rn. Vornic
Safta H urmuzaki

co

....1

ca =
.-. C
e.
co (.-

cc: =
.13

C.,

cd

0,

ch
e . .i-u
gn . '

m
t.)

co

= E --

u. cltn

Constantin
dela Skeia

.. .Yci,
.1.

CO C

cr) c.
e

1-..'"u

Dumitru

ca c's

= Elisabeta

a,

Ghika-Deleni

n. c.
Cl/

II

eo

to.=

=Agripina Rosetti u

.5" 4. E
t3-i7.9

Z.1

;';
cc)

Il
.

'7.." 2"

m. Vornic

_
ca >,

e..-.

,,,, m

-o
C=

ca "E'
,.. 0,,

.11
Ca Cd
N .0 =
...
-.
"---... C
=
o to)iz. co
x CO

..

-= ...1

(r)

Dumitru

bi) u

.>

ji II

II

...1

m cc,

t)
.., a rE

CC1

0.. =

CO

c.,

J.._____,
rq

Scarlat

t 1816
General in Rusia
= Sultana Moruzi

,,.....

n. 1833

Om de Stat

Donut al MoldoVei,

1834-49

d'Edling

(t

vs.
1.1-1(4

CU

u,-

o '-c;

N co

George
n. 1842

.1'.
-o

(din l-a)

g co

=Maria Gliika x_.

<

c4

Caterina
=Cantaclizino

Dimitrie
(1818-1908)

Maria

=Pr. Eugen

=Caterina Sturdza

Gagarin

=Caterina Moruzi

=Maria Cattail

,..._____J--,

1,aa

Elena

C
ecci-...
,E,'

=A. Gliika
=General

c4

O
II

Smaranda
Al. Bals

Ban

Constantin
Mare Logofet
= Cater. Cantacuzino

Gn.rilg8o7r9e

n. 1879

=Olga Mavrocordat

Maria

=Casandra Ghika
=Smar. Palady

(din II-a)
Maria

Gregore
(1822-1903)
Om politic

=Pr. Gortciacov

(din

George

1865

.15

Oficer s. In Rusia

..,-.,

II

(ad.)

Olg(adin I-1
L..

,..

o ,o m

= Pr. Vogoricle e 1:.? t'n


1.1.7 =

, 7:(p
4.t,
.-:
-.
II

>

e.

;:: ca

......j.
It .co
v)
1.,
vc., C0 11
u
CO 0 cg

Grigore

CZ U,
0, e'..7Alexandru
N
.0
7.
-0
ur
2
(1820-1891)
,t) 1.
co (ii
c:
--,
Diplomat
=Maria Sutzu 3 .- - .12=o 1,71 6
I

www.dacoromanica.ro

lord ach e

BA

=St. Catargi

II

=Olga Gliika

1__,

.,

..I

Harting

.,

Mihail

n. 1876

Constantin

no
eN

>,

ccs

.17

ox,1 ,..

1882)

=Elisab. Rosetti
=Smaranda Vogoride

C4

=Elisa Carp

=Elis. de Hufeland

=Caterina Sturdza

=-- Zoe Cantactizino

Alexandru
Oficer superior

=Graf

-I- 1854

Diplomat

Vornic

ilP Mihail Sturdza

Roxanda

Alexandru

Alexandru
(lela MicIduoni

Elena

Filipescu

Si sat ni edr u

_..__Elena
Zoe
Brancovan

Stolnic

= o Palady

=Ruxanda Mamuna

Gregore
Mare Logof&
Maria Calli maki

ct O 0.,7.1
0..r.
ckci-q- N 2;1

co :,-:,

Smaranda

Maria
Mavrocordat

Glieorghe

$teofgaonfa

._...

-1.-

,_L

=o Kostake

Caterina
= Lupu Bogdan

=Elena Rosetti

=Ana Catargi

=Safta Palady

..-

lordache
in. LogoRt

Mihail
m. Vornic

Constantin

Sandu
Mare Logofa, 1730

Caterina
=Ion
IonBogdan
Bogdan

(Vezi plana II-a)

= Irina Bucium

._
Maria

*Sandu
Cuparul

=Man. Hrisoverghi

= Ion Buhus

=Greg. Jora

Mare Vornic, 1705

Anastasia

Maria

Angelina

loan

Salta
=Matei Filipescu

Alexandru
n. 1867
Om de litere

Olga

Colonel

ll

=Olga Rosetti

Milialliade

= Elena Stoianovici

.._
Adela

Maria

Gregore

Aspasia
Miclescti

STURDZA

3-b

II

*Sandu Sturdza
Cuparui

=o Prgjescu
(v. pl. 1)

....
Hie

Alexandru

Sluger, 1718

lordache

Mi ai

m. Logofet

=Catinca

=Elena Glfika

Ghika

Elena

=Moruzi

Alexandru
Mare Vistiernic

Smaranda

Alexandru

=Bals

=Smaranda
Bals

Maria

:-.=Raluca Manu
-,..I

Olga

Scarlat
=Smaranda

=Princ.

Palady

Obolenski

Mihai

Eva

= George
Strat

Henrieta

Elena

Constantin

Adrian

Ernest

Vornic

=Smar. Kostandaki

ea _.:es a:

Emil
tu
o =-.Pucheria vw=o_

E 'F.1

t 1896

= Elisa

Pala dy

=Maria

Scarlat

=Pulch.

Canta cuzi no

Miclescu

Adriena
RAileanu

Henrieta

=Venier

=Krupenski

Georgeta

www.dacoromanica.ro

CI

"a
N

CO

1.1 u-1

r,

II .`2

(/) U

(3

1854

Diplomat

=Maria
Jora

.e

'Z.'

CI th.
t..) .
CZ)

,
ccs

.. =

.,:4,-,.,

r.

L.

(;)

ca

Mihail
=-.Elena
Sturdza.

ca o 3 o 4-

"

n.

CLI 11

C0

-as

.1

R. al d8u54

tc.11*Zm` '

*E.

George
Magistrat

n. 1888

Alexandru

Roxanda
= Paul Catargi

=Caterina Bals
=Zulnia Negri

=C. Varnav =Elisab.


=General
Miclescu

Constantin

Stefan

=ElisabetaSturdza

Vasile
(1810-1882)
Caimacam, 1858

=Rallet

,,,../

=Elena Bogdan
=Maria Grecianu (f. c.)

Alexandru
Oficer de cav.

Elisabeta
.

(v. pl. Ill)

m. Postelnic

* *Sandu
=Maria Bogdan

Constantin
Sptar
=Catrina Cantacuzino

Constantin

in Basarabia

.,

L.

=Baron Steiger

Ion

=o Kostake

Maria
Prajescu

=Caterina Sturdza
Constantin

Vasile
v. Paharnic

Stolnic, 1718

=Casandra Bals

=Pulch.
Rosetti
C-

II

.-1,
an
. ..
L.

a,c

7c.,3

cc

.e

xa) Z

....

,,C

71.;

w..

n
tc

ce
,.<

a)

<

.0
L.

E
at"

STURDZA

83-c

III

** Sandu
1771

=Maria Bogdan
(v. p. II)
.1_

Ion Sturdza
Domn Moldovei 1822-29
= Caterina Roseti-Rosnovanu

136lasa

Canano

Elena

=Greg. Ghika
= Alex. Bals

Constantin
f 1866

George '
= Elena Catargi

Efrosina
Asian

...

Maria

Anastasia
Jora

Nicolae

=Maria

Dumitru
Spatar
Caterina Sturdza

Rascantt

Vochifa
Emandi

Petru

=Cater.

Bals

Ghika-Com.
I

Gheorghe

=Cleopatra

Gheorghiade

Maria

=Pa'lady

t Natalia

= Baronescu

Constantin

Barboi

Constantin
= o Miclescu

Pulcheria
__.

._ P. Kesco

t Eugen
= H. Guirard
= E. Tirtescu

Zoe
Caterina
= C. Moruzi = I. Cantacuzino

Ion

=Cat.

Nicolae Constantin

n. 1872

Obreanu
1

Adela
Moruzi

Ion

Teodosia

=R. Asian =G. Jurgea


Petre

Gheorghe
I

Marcel

www.dacoromanica.ro

Rosetti

Dumitru

= L. Beller = H. Rosetti

Dr. Med.

(din I)

Sandu

=Rux.

Teodor
Cpitan

=Al. Plitos

SUTZU

84
Un loan Suizo trilid la Constantinopol in
Numele vechi al familial era Draco.
Ortografii : Soulzo, Soutzu, Suizo.

Nota.

Diamantaki

1580.

Constantin Draco Sutzu


Capuceliaia, in. Logoft
1715, 1730

= Maria Rosetti
Nicolae

Alexandru

t 1759

*Mihail Sutzu
Domn al Valahiei si Mold.

in. Dragoman al Portei


t 1769

Kartofilax

=Sevasta Calimaki

=0 Hrisoscoleo

= Tarsia Mavrocordat

(Vezi p. 11-a)

.,

Alexandru Sutzu

George

= Argyra Sulgiarolu

George

= Caterina Mavrocordat

(1758 t 1821)

= Efrosina Calimaki
Nicolae
Hl. Logofet Moldova
= Caterina Cant.-Pascanu

Dim itrie

Constantin
= Natalia Mavrojeny
= Maria Romalo

= Emilia Bower
'(1)

Alexandru

= Maria
Ghika

(din II-a)
Nicolae
Emil
'lighter
Inginer

=Sofia
lurascu

= Elena

Scarlat

Gregore

Dumitru

=Caterina

(desc. In Grecia)

(descendenta

loan

,(Dragomanakis

Domn al Val. si al Mold.

in Grecia
=Smaranda Sutzu

Sutzu

Mavrojeny

in Grecia)

t Mihail

Alexandru
=Lucia Miclescu

loan
= Elena Sutzu
(in Grecia)

Nicolae
n. 1839
Secret. al Cons. de ministri

Magistrat

= Elena Stroici

loan

Gregore
= Elena Sulzu

Dim itrie
(urmasi

Gregore

In Grecia)

= Caterina Alberti

CaniaraS

in Grecia)

Vornic

Alexandru
n. 1837. Dr. med.

Maria
Andr
Tliieriy

= Elisa aciariceanu

= Natalia Maurcicordat

Darya ri

Alexandru

(urmasi

Gregore
(1848 -1908)

=Zoe jurgea

George
Alexandru
t 1896
= Maria Scortzescu

(din 1-a)
Dimitrie
n. 1870
Oficer de caval.

-1- (a II-a)

Gregore
Oficer

Nicolae

Alexandru

..= Alice Catargi

Edmea Rudolf
= E. Bals

Gregore

Nadeja

Dea

Magistrat = Bogonos

Constantin

Gisela

LI

Petrescu

CIS C

Ili'E

CC

1...

=-. Maria

= Elena Chrissoveloni

r. . M

CO

1:ZA

Oficer

,c,

c's '

(A U

cn

CI
03

Io

U I4
(.5

George

cc%

LI

1I

II

CO
act o=

a,
sa

cl 0

7 ."

7-; -0

C
e - .Cca
y -e ,
o u uba
o
E
C
I-.

.r.
-

I-,

CU

te,.,,,
m a.,

c
co ,-.-.

x <-.
E
''61(X

<

.tuxe

x .-.
. C1

(/)

Henri

co

= Lucia

Margot

Ceaur-Aslan

x
CZ

II

II

Ramura din Valacbia :


'I1P Mihail Sutzu *
Domn al Valahiei si Mold.
(1730 t 1803)
=Sevasta Cali maki
Alexandru
Mare Dragoman 1807
= Maria Lapati

Sevastia

Nic. Mavros

Smaranda
= Gr. Lahovary

Constantin
(1804-1882)
Ministru
= Sevastia Gliika
Mihail
n. 1841

Guvernor al Bancei N.
numismat
Maria Cantacuzino

Gregore

Zoe
Patzuris

Gregore

Ralu ca

= Alex. Mano

1821

= Safta D udescu

Constantin

ni. Postelnic

=Rox. Racovitza

Gregore
t 1892
= Irina Hagi-Moscu
.

Anica
Florescu

Smaranda

Mihail

Domn in Mold. 1818-21


(t 1864)
=Roxanda Caragea

(urmasi

loan

George
= Elena

in Grecia)

Sturdza

Efrosina

Augustina

Vladoianu

Schina

=-- Alexandrina Nenciulescu

Constantin

Elisa
Gliika

Siitzu-Dhdescii

.
C

>

Nicolae
Ministru, ni. Logoft
(1799-1871)

t 1870
= Ecater. Milialescu

loan

t 1910

CL)

C=

= Zoe Grecianu

cl *E.

;0 cis

o cd

C/)

C.

=f:1

Alexandru

Ana

=Maria Obedeanu

_ N. Sutzu

Gregore 3 fice

Dumitru
= Zoe
Lahovary

Othon
= Constantza Condit! atti

Nicolae

= Maria

Berindei (d.)

t Stefan
= Maria
Florescu

_6
Lt.

Elena

www.dacoromanica.ro

Maria Sergiu

loan Othon Nicolae


n.1891 n.1893 1895

Mihai

George
Capita n

t 1910

t Vladimir

Elena

V A CA RESCU

85
Radu dela Vadresti
(Belsug)

Mare Colitis

=Elena

11.
Neagoe

Petrascu
Viteazul
in. Ban, 1580

Postelnic din Vacriresti

=Stana

loan
Pitarul, 1612

Neagoe
Sp5tarul

=Necsuta Bucsanu

Enache Vacarescu

Mare Clucer. t 1714


=Stanca Cojsca
Cnstantin
t 1732
Mare Logoft

$tefan
(1690-1761)
Mare Spitar

=Maria Kretztilescit

=Catrina Donea

Barbu
t 1756
Mare Ban
=Safta Cantacuzino
=Rtixanda Roset

CI

.75

Radu

CCS

UU

cn-

t 1778

CO ol

CU

Mare Spritar

Ca

c o c6'

=Ilinca Meant!

cat

=Veneziana
1

Maria

Enache

Mare Ban.Scriitor
=Elena Rizu
=Elena Caragea
=Cater. Caragea
Nicolae

Mare Vornic

=Luxita Baleanu

Maria

Elena

=Dimitrie Ghika

=Nicolae

=Mihai

Brncoveatiu
(desp.)

Cantacuzi no

Alexandru
t 1798
=Elena Dudescu

George

=Caterina Manu

C co

Maria

0
Cn

ct

V' II

=Const. Ghika
=George Bibescu

(din 1-a)
Barbu
Constantin
Mare Ban
ni. Agri

= Safta Kretzulescu

=c

C.

4.

II

:3 bt,

=Lux.

co

C=

Zo

=Kneaz
Bagration

"". IlL) 11 II

=Maria Ghika
Ana

Constantin
(1802-1867)
Mare Logof

Irina
lancu
=Nicolae Brileanu
(1786-1863)
ni. Vornic
=Cater. Cantactizen-

ct

t 1853

Mare Ban

$tefan
m. Vornic
Pre jbea nu

cL,

(<, F u r tu nil >>)

II ,c

Filipescu

Paleolog

Teodor

U
L.

=Zoe

Maria

=Radu

=Baron
Uxcules

=Elena Linche

Pascanu

t Constantin
loan
Cpitan
Ministi u plenip.

Teodor Vacarescu

Milt ail

n. 1842

General, Ministru plenip.

=Efrosina

f. Maresal al Curtei;
=Maria MAnescu

Flcoyanti

Elena

Zoe

=M. Caribol

t Elisa
= V. Cretzianu

Radu
n. 1863

Oticer de cav. i. r.
= Elena Cazotti
=loana Lahovary

Elena

Maria

=Miliail =Paul Catargi


Ghika

'

Ana

= Leon
Cantacuzino

(din 1-a)
Ana-Maria

=1. Callimaki
Comitele Ugrin,boer al Voevozilor Basarabi,
Nota.
ered staiminitor al P./10/-011W la 1293. Prin fiat slt
nepotul stilt Negoi(ti (secol. XIV), se coboarli
Dan
familia Vdcaretilor.

www.dacoromanica.ro

VLADIANI

86

Coanda Vradoianu
vel Cpitan, 1700
Vilaia

Mihai

Constantin
In Dolj, 1718

Dumitru

Hie

Ispravnic

Polcovnic

Fota VIAdoianu
m. Paharnic 1745. (t 1770)

= finca Brillloi

Stefan

Barbu

=Uta Poenaru

Nicolae

Setrar

Ispravnic de Dolj.

,-__- Zoita Poenaru

1780

lonit

Barbu
t 1775

Constantin

Clucer, 1805
-.=Uta Parscoveantt
I

1
1

fat ...
Zoe
=Otetelisanu. -,._- A. Br:allot

Barbu
t 1812. Armas
= Uta Prisiceanu
Barbu

Sultana

= Isvoranu

General,
Ministru, 1850

Stefan
Colonel
--.Smar. Grecianu '

loan
Clucer

Costache

=Caterina Ghika

Vasile

t 1907
=... Kretzulescu
*= Natalia Bals

= Efros.
Sutzu

Caterina
.----- Alexandru Golescu

....I

Nicolae
n. 1840
Colonel de caval.

= Iza Ghika

Lucia
PetroviciArmis

Stefan

Paucescu

,._-.1.._

loan

loan

= Alexandrina

(din l-a)

_____J--,,,
1

.Dumitru
1

n. 1878,

Iza

= ... Ad jukewitz

Maria

Lola

Natalia

= R. Sturdza

Ion

Maria

Alexandru

Nota.
Una din vechile familii ale 011eniei, &find
posesiuni la jun'. Dolj.

www.dacoromanica.ro

80

87

BRATASANU

Nota. Familie din Oltenia (J. Rornanatzi),cunoscutd


in istoria rerli din timpal lilt /Plata Basaraba.
Danciul Brataanu
Ghinea
Mare Vistier. t 1653

Mihai Brat4anu

Preda Bratdanu
Mare Sptar, 1680
= Ilinca Filisanu

M. Clucer, 1670

= Anca

........

Barbu

,.
Dicu

Papa Br.

Mare Spdtar

Vel-Vistier

=_ Anita BAleanu

-= o Flcoianu

---,

$erban

Vistier, 1700

Florica

Vel-Paharnic

&...

Draghici
Paharnic

=. Strmbeanu

Constantin
V.-Paharnic

....,

I
1

Radu
Armas

Preda

Diicu
=_ Klasa ZAtreanu

Vistier
=_. Balasa Golumbeanu

(ramur stins in sec. XIX)

lonita
=. o Gnescu

Barbu
II Vistier

Radu
Clucer

= o Dedulescu
1

Constantin

=_ o B'rsescu

=Maria Rtescu

Nicolae
Sluger

Maria
Ztreanu

loan
= nepoata Mitrop. Cosma

L.
1

Dina

Constantin

= Stiancuta

Toma
= Ana Stimesescu

Gregore
Senator

alti fii

=_- Maria Grclreanu

George
'Cpitan t 1895
= Al. Butculescu

Smaranda
Clinescu

Caterina
Andronescu

5 copii

t Ion
Senator

Oficer

Constantin

Ion

t Alexandru
Cpitan
=_- Maria Ogrdeanti

t Barbu

loan

Traian

Ion

Pavel

loan Caterina Maria

=Elena Bene

= Zoe Teohari
Toma

Nicolae
-I. In Rusia

Gregore
Zoe Minescu

George

www.dacoromanica.ro

Pavel
Senator

on Alexandru

Anton
CApitan

Constantin

...

= Gen. Corvin

BUH US

88

Sim ion Buhus


1530

= Evtimia

Christea
in Turcia
=Nastasia Priijescu

Gregore

Dumitru
Mare vistiernic, 1635

1624

t 1647

=Dafina Furtuna

,..
1

Teodos ie
Miron Bucioc

loan
Mare Logoft,

Nicolae
Mare lot,Yofat, 1655

Maria

= lord. Rosetti

Caimacam

=Anita

Nastasia

Sandu

= Duca-Voclii

Hatman
In 1674, 80

1676

M.Sptar in Val.
= fica lui lord.
Can tacuzino

= Alexandra

= Maria Sturdza

Lupasco

Irina
=. Manole Roset

loan

Gavril

Hatmal , 1715
si Mare LogofAt

Nicolae
mare Logoft, 1757

,....2,
Nicolae
Stolnic, 1780

Serban

Paliarnic, 1780
.= o Kostald

Smaranda
Caterina
=-- lancu Orecianu = Nicol. Grecianu

Durnitru Bull us
(1806-1846) M.-Logofat
= Elisaveta Sturdza

Matei

t pe la

1855

Not.Panzilie moldoveanti, stInsil in sec. XIX, CM


Bulius era printre boerii mart ai Moldovei in 1421.

www.dacoromanica.ro

COMA NEANU

89

Staico din Comani


m.

Clucer, 1625

Stroe

Badea CortAneanul

Giura

Sptar

Mare Colitis
1* 1658

Danciul

Pt pa

Matei
ve! Cdpitan, 1690

Clucer, 1725

Armas, 1675

Constantin

l'aliarnic, 1712

=Maria

Radu

=Punica Flcoiann

=Despa Obedeanu
Matei

Constantin

=Blasa

ve! Singer, 1740

=Maria

Nsturel

loan Comaneanu

Mare Logofe't, 1790, 1800

= Sultana

Smaranda
=Stefan Costescu

... flea

Alexandru

=Nicolae Golescu

Cminar, 1830

= o Sutzp

Gregore

loan

Achille

t 1905

General

=Cleopatra Hanziadi

Not. Familia s'a stins in secolul nostril. Numeld

e pierIa1 la descendentli feminind , de familia Costeseu.

Boerii Comdneni upar In istorie din secol. XVI.

www.dacoromanica.ro

fica

=Pruncti

OSTESCU

90

Tudoran aga

din Costesti, 1670

lorga slugerul
=Smaranda Corbeanu

Barbu Costescu
agA, 1745

= Catinca VAcArescu

Constantin

II inca

m. Vistier, 1770
= Sultana GrAdisteanu

=Const Catargi

Mariuta

Stefan

= Gr. Dona

Stolnic, 1790

=Smaranda

Pana
Paharnic

= Elena

ComAneanu

Constantin

Constantin

..
Alexandru
= Sm. Hrisoscoleo

loan

Alexandru

Costescu-Com5neanu
Senator

=Maria Ioanidis

Alexandrn

$tef an

Sultana
= Const. Ghika

Maria

= C. NicolescuDrugnescu

=Zoe loanidis

Olga
=Alex. Florescu (d.)

.--. G, Vernescu

Numele familiei vine dela mosia Costesti


Nota.
(Iud. Arges) pe care o stdpdned secolul XVII.

81

www.dacoromanica.ro

CRETZIANU
91

Cretzianu

loan Cretzianu
Paharnic

=Smaranda Cornescu.Grecianu

Constantin
= o Locusteanu

lordache

Zamfir
Ag

=Maria Sainurcas
Victor
(1832-1897)

George

(1829-1886)
Ministru

Alexandru
Oficer

General

loan

Zoe

= Petre
Retoridy

=loan Mano

George
n. 1865. Deputat

=Zoe Stirbey f

t Zamfir

Margareta

=Greg. Gliika

Viorica

.=N. Catargi

--

Maria

=Ion

Nicolae

Constantin

Elena
= TAtilranu

Rosetti

=Maria

=Chabert

$tennescu

,-

Smaranda

=Sultana

Magistrat

=Elisa VcArescu (f. c.)


= Elisa OlAnescu

=Ana Mano

Ulyse

loan

Maria
= Yarka

Elena

=Const.

lsvoranu Sh`itineanu

.......,

loan

Maria

n. 1863
Oficer de cav. i. r.

(ad.)

=E. Bdrenescu
I

(din I-a)

George

Alexandru

n. 1895

Nota. Familia 1st trage numele dela mosia Creatza,


pe care strdmoii ei o stdpdneau In secol. XVII.

www.dacoromanica.ro

MILLO

92

Toma Millo
Enache
SpAtar, 1770

=Safta Rosetti

1..
Matei

lordache

Andrei

Enache
v. Postelnic, 1825.

Stolnic

In Rusia, 1806

Postelnic

=Saffa Canano

t 1800

Vasile

Nicolae
in. Vornic

Maria
= Ion Jora

Spatar

= Zamfira Prdjescu

=... Hrisoverghi

=Pallady

Petru

Alexandru
Colonel

= Elisa Bibescu

Senator

Elisa
= Al. Mavrocordato

= Elena Lahovary

Alecu
(1825-1891)
= Elisa Fore'scu

Matei
(1813-1894)
Artist dramatic

'

Alexandru

Caterina

CApitan

=Horvath

= El. lacovaki

=Cl.
Cl
EA

Not. De origind francezli (Millot); in Moldova


din secol. XVIII.

www.dacoromanica.ro

Dubert

C0
0
I.
o
.4
:..0=
0
CC:

CI)

CZ

CI

Olga

Alice

Matei
f. deputat

t Eugen

.1

<

..7.c

CZ

6.5.

CO

cz

cn

C
CI)

u..1

.7>

>
CO

;:'
C'S

NEGRI

93

Mavrodin

t 1680

Apostol

Mavrodin
Vistier

Jicnicer

descendenta familiei
Mavrodi

Gheorghe
Vistier

Negri
Jicnicer, 1740

Catrina

Anita
= Beldiman

Vicol

loan Negri

Costin Negri
ban, 1760

Mihalache
Serdar

=. .

Caliopi
= Dr. Steege

Safta
= Stefan Catargi

Catinca
= Ion Kostaki

Lecca

fica

= Krupenski

Caterina

Costache

Solescu

Om politic

=V. Rosetti (1812-1876)

Paharnic

,,

nN
n c nc uc -c
u
E 4.--,

Petrache
Aga .
= Smaranda Donici

c *6
t u n`'
'".
.2..) E

ca r..,

U=

_ ....

,-,

Eugenia
Zulnia
Elena
-(1820 1817) =V. Sturdza
= Varnav (d.)

Mihalache

Kostake

Profira

Palm rnic

V. o z

E
cn

Nicolae

= Maria Krupenski

.-I._ ,L
Catinca

Sandu

= ... Bossie

Constantin

Nicolae

Prajescut 1910

Zulnia
Maldarescu

= Lucia Racovitzd

...--.

cts c

Ill =

c
*4:3

Alexandru

'

FIO. tipcaeurcescu

nc

nu

kic o.o

'Li tg

1-'
(8

a:

Nota. Familia se afld in Moldova din a doaa ja.


mdtate a secolului 17.

www.dacoromanica.ro

Constant.
Letitia
Nicolae
. Cleo
.c. Krupenski = Ana Flagiopol Ohidionescu

PARAIANU

94

i Plilescu

B arbu
Postelnicul

Stanciu
din Piraeni

Hamza Parlianul

ve! Postelnic, 1610

=Kiajna

=Caple.a

1658

Petru Milescu
vel Cilpitan

1693

=Mina

1660

din Alilesti
mare Postelnic, 1658

Preda
mare Clucer

Staico

Stanciul

Danciul Radiant'

Hanna

Radu

Barbu Milescu
Marele Ban, 1680

Prianul

Badea
Ispravnic, 1720

= Vldaia
= Maria Filipescu

,'
Constantin
1693

.... Paraianu

Maria
= Dositei Brililoi

loan

=Maria

J---

Gheorghe -

Zamfira
Crsnaru

'

$tefan

Polcovnic 1810

= Maria Crsnaru

,_...j,

1.....*
Dumitrache

Manole
Paltarnic

t'903
= Marta Plesoianu

j
Elena

=Col.
Calotescu

Maria

=Col.

alti copii

Constantin

Nicolae

ficA

=General

Emanuel
Capitan

COnstantin

Macedonski

GheorgItiu

Petre

n. 1859. Magistrat

Neamul acestei familii din Gorj, se_ 'rage


Nota.
Calot badele Danciul Zamone, care frigid la 1464.
' nul, 1578, lust:rat ca Ca/ea din Briincoveni, erea din
aceasi

tamale.

82

www.dacoromanica.ro

POPESTI (Boerii

din)

95
:

Mihai din Tergsor


1592

pretendent la Domnie, 1608

NeaguAntonie
0

Aga din Negoesti, 1618


Candidat la Domnie, 1635

s5

= Elena

Coman

Mihai

Necula

din Negoeti

Danciu

Paharnic

1.

Alexandru

Andrei

Sptar

Gheorghe
din Negoesti, 1625

Tudora
din Trgsor
= Fiera Leordeanu

Vod
Popesti
mn 1669-1672
Dodin
= Neagoia

Sofica

Maru a (b.)

tN e1a6g7o8e

(fica lui Mihai Vv.)


n. 1599

1678

m=ihi! al cde ua

vel Portar
= Neesuta

Undesen

=Socol din CornAteni

...--

Udrea
Maria
v. CamAras
= Constantin
Vodd Brneoveanu

Constantin
vel Upitan

Duca
vel Clucer 1695
.

Maria

Maria
= Vasile

Cantacuzino

BreAnescu

= Toma

Not. Vechi boeri din Prahova, cart au dat i un


Domn Terii-Romiinesti.Familia stins in secol. XVIII.
Stilpiineau Tfirgsorul, Negoesti i Popesti.

www.dacoromanica.ro

Carstea

Pan

Mare

m. Ban,
Vornic'
1700

=Safta

TATARANU

96

Teodosie banul
din Peris. (pe la 1500)

=Maria din Mrgineni


Vlaicul

Caplea

Neaga
.,_-_- Mitrea Vornicul

0 Doamna Rada

=Oprea logoftt

---,
Kera

Vlaicul

Stana

Clucerul 1546, 68

(Ramur stins

Bratu

In sec. 17 prin
Milmea din Tatrani)

Comis, 1540

,.-- Jupnsa din 13Ideni


I

Banul

Vistier, 1520
[

=Stan, vel Sptar

Maria

Bratu
'din Tignesti

Vlad

Preda
Vornic

....

Neagoe
= Jupneas din
Brbtesti

Doamna Neaga
-_--- gip Mihnea Vv.

Turcul

Rada

Stoica
din Cislu

'din Cislu

=Anca

=Neaesa
1

Dragul
Vistier din Cisidu

Stroe
Post. din Cislu,

Preda
din Tata rani
Stolnic, 1602

1621
1

Elisafta

Preda
Postelnic, 1626

=Marica ot Stnesti

--,.Preda

Mihalcea

1660

=Mina Cantacuzino
=Elena

Staico

Paharnic, 1650

=Sima logof.

Negoita

Vintila

Paharnic, 1650

1635

Dochita

Arghira

=Millai

Cndescu

=Neagra

Sofica

Despina

Cioranul

Campineanu

=Lascar

=Radu

Dragan
Clucer, 1710

=Neacsa Ttranca
I

._

Gregore

Dumitrasco

Matei Tataranul

Marina
1750

3 fete

Radu

t 1737

=Stefan Lmotescu

Paliarnic, 1682
Vornic, 1690

Neacsa-

Vechii boeri din Tdtdrani, cunoscuti in id.


Not.
Buzdu de pe la sfr.itu1 sec. XV, erau aliati cu DomaNeamul lor s'a stins in prima juma tat e
T'era Basarabi.
a sec. XVIII.

.-- Dragan din Cislu


(Ttranu)

Dupd notele comunicate de D-I Sara tzeanu.

www.dacoromanica.ro

VARNAV

97
Eremia VSrnav
diac 1621, 36

Vasile

=Anitza Sekil
te fan
Postelnic, 1710

".-

Sandu
Parcalab de Orhei, 1715

=Bals

Catinca

Nicolae
1

Constantin

Dumitru

Constantin

Gheorghe

M. Postelnic

Ban, 1770

Ile Bulms
= ana
_....,

Zoita
= Miclescu

Safta

=lamandi

Vasile

Enache

=Casinca Donici

I
1

=Canano

loan

Jicnicer

Toader

Catinca

Toader

Stolnic t 1744

.,

4 117

....
ci =

'"'

73

e3V.
y.,

lonit

M. ,,'

',7.
ca e .0na
mu
N,

C3

6'

Cf)

lordache

Scarlat

CA.

0 17,

Petrake

cp .,_,

0 4-,

.
=0g

=Smaranda Glnka
1

Constantin

a Gregore a c.
Colonel ct -17;
..11g

t 1877.
Dr. med.

_cu

<

no
(...
no

a.,
0 ucz i-

1...___,
Alexandru

ZCJ
=
p.
...
,
C

Cv

41)

.,..,
e3

03 C
4.,
.

V3 E
C/).-5

ELI ,-.

7)
cc

CO
, , .. . =
"0 .r.: g
".
e ,.,'
.
,.,0....

..

Iii .
1
Z 2..

'
,....

...
U

Scarlat
Inginer; Prefect
=Aglae Rosetti

c . ft.
0

t.Ti

-.
w.
6-

.-...

George

,...
Dumitru
EleCnoaloonreel

-5

.-..,

Gregore
= Maria

Constantin
Cpitan

Rosetti

ca
+.,

.oo -

I
1

Allecu

Vornic

.---J

VArnav-Liteanu
Vornic

a.,

N=

Stolnic. f 1815

Maria

=S. Mano

=Miclescu

Dumitru
Oficer de cav.

Alexandru

=Maria Oltika

f Ernest
AS epnoasttoori

Ema
= E. Donici

g i'

Cl)

George

= El. Corjescu

Mihai

Caterina

Romanescu

Lucia

Krupenski

Alexandru

Not.
Sub Petru Vodil al Moldovei, &die! 8150,
Varnav blitranul, trunchiul acestei familii.

www.dacoromanica.ro

INDEX DE ALIANTE
AL NUMELOR DE FAMILIE AFLATE IN ACEST VOLUM

(Nutniirul este al tablet genealogice In care se giseste Inrudirea)

Familii din tara.


Familii stinse)

----

Bengescu - I,

Argetoianu - 11, 12, 13, 19, 69, 70, 78, 81.

Asian - 28, 43, 44, 45, 54, 57, 84,


Alexeanu - 7, 31, 65, 75.
Alexandri, - 16, 27.
Argyropol - 21, 40, 55, 61, 77.
Arapu

36, 48.

--

t Basot - 17, 17', 21', 62, 74.


Bujoreanu - 13, 33, 34, 66, 68, 72.
t Brezoianu - 10, 15, 19, 19', 51.
Bjescu - 1, 19.
t Barnovski - 1, 4.

Arsaki -.-77, 19.


Alexandrescu - 41, 56.

Aman - 72.
Alcaz - 76.
Adam - 17, 44.
Andronescu - 40, 87.
Adamaki - 60.

t Balica - 4, 25.
Berindey - 13, 37, 59, 72, 81, 84.
Blaremberg - 9, 28, 34, 40', 45, 60.
Bellio - 23, 31, 45, 68, 80, 85.
Butculescu - 37, 39, 68, 70, 87.

--

t Basaraba -2, 3, 4, 7,

13, 29, 33, 39, 42, 71, 70, 72, 76,

Briloi - 9, 11, 19', 37, 39, 41, 45', 49, 56, 69, 76, 90,
78, 51, 86, 94.
Brbtescu - 19, 19', 22, 57, 69, 96.
t Bucsanu - 33, 37, 38, 51, 85.
Brtsanu - 9, 30, 38, 2.
t Buhus - 21, 25, 32, 44, 73, 74, 55, 77, 83, 97.

Albot - 36.
t Aninoasa, boeri din -- 37, 51.
Asan - 37, 51, 90.
Arion - 72.

---

5, 9,

51, 78, SO.

83.

9,

11, 19, 33, 34, 38, 42, 49,

51, 57, 95, 96.


Basaraba-Craiovesti - 1, I',

7, 19, 34, 42, 65, 87.


Brncovanu - 2, 9, 12, 17, 19, 21, 33, 35, 38, 40, 42,
71, 78, 85, 51, 83, 95.

Bascoveanu -- 33, 63.

Budisteanu - 19', 78.


Bralescu - 72.

t Buicescu - 19, 59
Bantas - 20, 66.

Bleanu - 1, 7, 10, 11, 13, 14, 19, 19', 27, 29. 34, 37, 40,

t Bou - 6, 74.

42, 45, 57, 60, 65, 78, 80, 82, 85, 87.
Bldceanu - 9, 19, 19', 28, 30, 31, 38, 39, 42, 45, 56,
51, 71, 70, 72, 78, 81.

BrAescu - 42, 48.


Bucium - 74, 83.

Bals - 3, 7, 16, 18, 19, 20, 21, 27, 32, 34-; 37, 44, 45,
46, 48, 50, 53, 54, 60, 61, 63, 66, 74, 76, SO,
84, 86, 77, 83, 97.

--Brciinescu-- 9, 27, 33, 35, 40, 41, 63, 77, 91, 95.

Buzescu - 22, 27, 38, 41, 49, 75, 80, 82.


Bibescu - 5, 7, 19, 34, 37, 39, 54, 60, 80, 85, 92.
Boldur - (vezi Kostake).
Bogdan - 1, 17, 20, 40, 45', 52, 73, 64, 77, 83.
Beldiman - 17, 21, 26, 44, 50, 52, 60, 62, 74, 64, 77, 93, 97.

t Bucioc - 21, 88.


t Boliescu -- 8, 37, 38.
Boteanu

58, 77.

Brtianu - 19', 33, 72, 80, 84.


Boerescu - 13, 16, 37, 62, 79.
Bbeanu - 66.
Brsescu - 87.

Botezat - 57, 67.


Blteanu - 70.
Brosteanu - 13, 70.

www.dacoromanica.ro

33

Bossi - 55, 93.


Bozianu - 19.

Burki - 40.
Cantacuzino - (din Valachia), 2, 5, 7, 9, 10,
14, 15, 17, 21, 22, 23, 27, 28, 29, 31, 33, 35, 34,
37, 38, 40', 42, 49, 60, 61, 62, 63, 65, 71, 73,
77, 81, 84, 85, 51, 83, 95, 96.
Cantacuzino - (Moldova), 6, 7, 17, 17', 18, 19, 20, 25,
26, 27, 34, 40, 44, 45, 45' 50, 54, 55, 60, 73,
77, 80, 84, 85, 64, 88, 83, 97.
t Cndescu - 15, 19, 23, 34, 42, 81, 85, 95, 96.
t Cantemir - 6, 7, 16, 19', 23, 29, 40, 73, 76.
Catargi - 8, 9, 14, 17, 17', 18, 19, 26, 32, 40, 45, 46,
50, 54, 55, 60, 63, 66, 77, 85, 83, 84, 91, 93, 90.
12,

13,

Cuza - 17, 25, 26, 32, 45', 48, 55, 61, 77.
Costin - 4, 21, 24, 47, 51.
Callimaki - 17, 18, 21, 27, 40, 44, 50, 60, 61, 54, 73,
84, 85.

Cornescu - 38, 40, 69, 73, 77, 91.


t Corbeanu - 1, 19, 65, 80, 90.
Ciimpineanu- 19, 19', 20, 22, 29, 34, 40, 45, 70, 81, 51,
83, 96.
Comdneanu -- 33, 42, 65, 69, 90.
t Ceaur - 6, 83.
Cocorescu - 1, 19, 96.
Costescu - 19, 27, 33, 37, 40, 41, 49, 66, 68, 85, 89.

(v. Konaki).
Chrisoscoleo, - (v. Hrisoscoleu).
t Coiani (boeri din), v. Basaraba-Craiove$ti, - 2, 34,

Cretzianti - 14, 27, 45, 68, 69, 63, 78, 80, 81, 85.
Caftan() - 17', 26, 43, 44, 48, 54, 55, 62, 74, 77, 83,
92, 97.

21.

Coroi - 24, 78.


Cantilli - 42, 58.
Culcer - 70.

Beller - 77, 83.


Bdicoianu - 11.

Cesianu - 12, 13, 37, 40', 70, 76, 81.


Cotofeanu -- 35, 81.
Carp - 19, 83.
adinescu - 75, 87.
Corndteni - (v. Florescu).
Casimir - 52, 97.

Cepturoaia, boeri din (v. Corbeanu) -- 8, 49, 82.


Caracas - 54'.

Barozzi, 73.

Conaki

Ciolpan

Corldtescu - 28.
Calliadi, - 33.

Capa - 54.
Cioranu - 96.
Calotescu -- 94.
Castri$ - 25.
Catopol - 28.
t Costan - 54.
Caloianu -- 79.
Casu - 55.
Cazotti - 85.
Canari - 73.
Coressi, - 40.
Dudescu - 9, 14, 19, 19', 20, 22, 40, 63, 75, 84, 85.
Donici - 17', 21', 24, 27, 44, 45, 50, 55, 77, 83, 93, 97.
t Dedulescu - 42, 51, 85, 87.
t Drugdnescu - 10, 34, 40, 66.

Dabija - 77.
Duca - 13, 17, 20, 45, 83.
Docan - 16, 24, 77.
Dimaki - 16, 17, 77.
Darvari - 8, 12, 41, 70, 84.
t Dragu$escu - 17, 17', 74.
t Dubdu - 62.
Damari - 19', 76.
Dona -- 33, 90.
De$liu -- 33, 81.
t Doicescu - 15, 82.
Donea - 85, 64.
Davilla - 76.

Danu - 67, 77.


DrAghici - 43.

Darie - 55.
Dmboviceanu - 56.

Drossu - 60.

Cdrper.isanu - 56.

Costa-Foro - 13, 19', 63.


Conduratu - 68, 70, 54, 84, 51.
Ciirlova -- 37, 73.
Caribol - 29, 23, 85, 51.
Crdsnaru - 94.
Contzescu - 57.
Cozzadini - 24, 45.
Cerkez - 31, 77.
t Cucoranu - 17', 24.
t Coslogeanu - 7, 19.
Colfescu - 71.

Epureanu - (v. Kostake).


Eliatte -- 14.

Exarcu - 54.
Filipescu - 2, 9, 12, 13, 17, 19, 22, 23, 30, 31, 33, 37,
40, 42, 45, 45', 51, 56, 65, 68, 69, 63, 70, 76, 78, 81,

85, 77, 83, 94, 96.


Florescu - 1, 9, 12, 13, 17, 19', 34, 40, 41, 42, 45', 51,
56, 59, 63, 69, 78, SO, 84, 90, 95.

Clinceanu, - 9.

Fdlcoianu - 7, 19, 19', 49, 51, 59, 66, 75, 78, 81, 85, 87, 89.
19, 69, 13.
Fdrciisanu
Fili$anu -- 13, 14, 34, 63, 87.

Cojescu - 85.
Caliarh - (vezi K).

Fordscu (Mogiilde),

Flondor - 25, 47, 60.

www.dacoromanica.ro

54, 92.

19, 31, 69, 76, 79, SO, 86, 91.


Iurascu -- 34, 44, 84.
Isvoranu

Faka - 13, 37, 40', 42.


Fotino - 15, 19', 64.
Furduescu - 65.
Farfara - 42, 71.
Furtun

Iarka - 19, 32, 52, 91.


Iamandi (si Diamandy), - 24, 27, 32, 43, 63, 77, 83, 97.
Iacovaki - 72, 92.
Istrate - 70.
latropol - 78.
loanidis - 91.

88.

Fundleanu -- 75, 84.


Filitti - 37, 40, 42, 81.

Filodor - 36, 37.


Ferekide - 41, 42.
Frumusanu - 70.
Gliika (ram. din Valachia) -- 9, 10, 16, 19, 23, 27, 29, 34,
37, 38, 39, 42, 51, 60, 63, 65, 68, 76, 84, 85,

Jora - 24, 25, 32, 52, 63, 55, 77, 83, 92.
Jurga (Negrilesti) - 10, 27, 32, 77, 83, 84.
palm - 66.
Juvara (si Djuvara) - 15, 54.

86, 91, 90.


Ghika (din Moldova) - 9, 10, 16, 17, 19, 20, 21, 21',

Kretzulescu - 1, 7, 10, 11, 13, 19, 23, 25, 29, 30, 34, 37,

23, 26, 27, 38, 44, 53, 60, 63, 67, 73, 80, 77, 83, 97.

Kostake (Bollur)- 6, 12, 17, 17', 19, 21, 24, 26, 27, 44, 45,
48, 50, 60, 62, 67, 73, 76, 55, 64, 77, 83, 93, 88, 97.

Golescu - 1, 7, 10, 11, 34, 37, 40, 51, 71, 76, 78, 80,
86, 89.

Grecianu (Valachia) - 1, 7, 10, 19, 23, 31, 34, 45, 79,


75, 84, 86.
Grecianu (Moldova) -- 6, 17, 18, 21, 26, 32, 45, 50, 63,

55, 83, 88, 97.


Greceanu (din Oltenia) -- 35, 72, 82.
Glogoveanu -- 10, 11, 12, 13, 51, 62, 70.
Grdisteanu- 8, 14, 23, 33, 40, 51, 57, 63, 68, 70, 78, 80, 90.

Gane - 6, 24, 93.

Goian - 36.
Guliano - 19, 22, 34, 51, 60.
t Ghenghe - 74.

Habudeanu (Chabudeanu) - 15, 57.


Hermeziu - 55, 93.

Hudici, - 3.
Hentzescu - 97.

78.

Lahovary - 12, 13, 19, 28, 30, 45, 51, 60, 68, 84, 85, 92.
,
,
Lmotescu - 27, 58, 96.

Lambrino - 44, 60, 54, 55, 77.


Lerescu - 35.
Ltescu - (v. Kostake).

Hrisoscoleo - 3, 19, 21, 34, 35, 40, 60, 66, 72, 90.
Hasdeu - 17', 27.
Hurmuzaki - 25, 36, 63, 6, 83.
Hrisoverghi - 26, 44, 83, 92.
Hiott - 28, 75.
t Hbsescu 74, 83.
Hudici - 4.
tHolinlea - 83.

77, 83,-3, 97.


Konaki - 17, 17', 18, 19, 26, 83.
Koglniceanu - 16, 18, 21, 48.
Kesko - 17, 45, 45', 52, 83.
Kaliarh - 37, 51, 61.
6, 62, 97.
Kristescu
KArste - 36, 53.
Kostandaki - 44, 77, 83.
Kiriak - 54.

Leordeanu - 1, 19, 19', 30, 42, 51, 81, 95.


Linche (Lens) - 10, 13, 34, 37, 81, 85.
Lecca (din Val.) - 1, 9, 6, 15, 41, 70, 72, 75.
Lem (din Mold.) - 32, 93.
Lehliu - 22, 31, 78, 81.

Gugiu - 15, 17.


Gealep - 37, 82.

21', 24, 32, 44, 48, 54, 60, 62, 63, 74,

34

t Huru - 3.

f),

Kalinderu - 19', 33, 37.

Geanoglu - 13, 80.


Gherghel - 44.
Gigurtu - 35.
Golumbeanu - 87.
Grigorcea - 36.
Gardreanu - 87.
Grlesteanu - 13.
Gheuca - 55.
Grunau - 78.
Ghermani - 77.

Krupenski

Korn

Gnescu -- 87.

Gherassi,

38, 39, 40, 42, 66, 63, 69, 73, 78, 81, 85.

Lupu - 17'.
Lazu - 55, 77.
t Ludescu - 15.
Laptew - 34.
Lupoianu - 75.
Locusteanu - 31, 33, 91,
Luca - 25, 63, 64,
Lupascu - 45', 73.
Lapatti- 84.

Leon -6.
Musat (Dornni ai Moldovei) - 1, 1', 4, 7, 17, 36.
Movil - 1, 3, 25, 24, 46.
Mavrocordat -- 7, 9, 12, 17, 18, 19, 21, 26, 27, 33, 36, 40,
45, 54, 55, 61, 63, 67, 76, 77, 83, 92, 84.
Manu - 17, 19, 24, 27, 29, 34, 37, 38, 40, 44, 48, 59, 73,

51, 55, 77, 83, 84, 85, 91, 97.

www.dacoromanica.ro

Moruzi- 7, 10, 17, 19, 24, 26, 40, 42, 45, 60, 63, 77,
Merisanu - (v. Bucsanu).

80, 83.
Mavrojeny - 18, 26, 27, 45, 62, 63, 83.
Miclescu- 6, 18, 19, 24, 27, 32, 38, 39, 45', 67, 69, 54,

55, 74, 83, 84, 97.


Wirgineni, boieri din - (v. Filipescu)

Milescu - (v. Partdanu).


Millo -45, 48, 60, 73, 74, 55, 77, 12.

Pilit, - 78.

Manescu- 10, 85.


t M ihalescu - 37, 51, 84, 81.
Moscu (Hagi) - 9, 13, 40, 41, 81, 84.
Mavrodi - 6, 32, 44, 93.
Mald'arescu - 5, 70, 93.
Mavros - 19, 40, 84.
Murguletz - 47.
Mogosescu - (v. Bdrcnescu).
Magheru - 40.
M5inescu - 5, 87.
Mustatd- 21.
Marghiloman - 80.

Pambere - 15.

t Pardescu - 38, 82.

- -

Maiorescu

Petriceicu - 27, 46, 83.


Prisiceanu - 33, 86.
Prejbeanu -- 38, 85.
Polizu - 37, 40, 45, 66, 69.
Palada - 19, 22, 76, 81.
Paleologu - 28, 35, 44, 85.
Plagino -- 45, 61, 63.
Pontbriand -- 41.

Pducescu -- 70, 86, 93.

Poroineanu - 41.
Pitesteanu - 41.
Porumbaru - 79.
Peretz - 79.
Petrescu

84.

Petrascu- 93.
Pruncu - 89.
Petrovici-Armis - 37, 51, 86.

Papadopol - 26, 27.


Popovici - 66, 81.

78,

Macedonski - 94.

Moreanu - 62, 74.

MonAstiriceanu - 57.

Mihulet -82, 13.


Matraca - 19.

Musceleanu - 82.

Mavriki - 16.
Ndsturel-Herescu- 2, 9, 34, 40, 49, 71, 70, 89.
Negri - 2427, 32, 43, 55, 61, 63, 64, 74, 77, 76, 83.
Neculce - 16, 18, 21, 74, 83.
Negruzzi - 32, 45', 60, 78, 83.
Nicolescu - 17, 27, 30, 33, 40, 51, 81, 90.
Negoesti, boeri din, -- (v. Popesti)
Negel - (v. Kostaki).

--

Racovitza. - 11, 13, 16, 17, 17', 19, 20, 21, 34, 42, 51, 54,
60, 58, 73, 77, 81, 84, 93.
Rosetti (ram. din Moldova) - 6, 14, 16, 17, 18, 19, 21,
23, 24, 27, 32, 38, 40, 44, 45, 48, 50, 54, 60, 61, 63,
55, 72, 80, 84, 64, 83, 92, 93, 88, 97.
Rosetti (din Val.) - 5, 7, 11, 13, 19, 19', 33, 34, 40, 41,
67, 69, 85, 91.
Rudeanu
8, 19, 29, 33, 57, 63, 84.

Rioseanu - 70, 72,


Razu - 17, 40, 45, 76, 54, 55, 83.
Rascanu - 32, 45', 54, 63, 83.
Racotta - 11, 42.
Rallet - 6, 40, 62, 81, 83.

Negura" - 58, 67.


Nenciu lescu - 34, 84.
Nenovici - 57.

Romanescu - 33, 70.


Rusu - 27, 32, 45, 77.
Romalo - 10, 19, 77, 84.
Ramadan - 19, 51.
Robescu - 57, 66.

Nicoleanu -- 40.

Rahtivan - 5, 33, 66.

Nottara -29, 41.

Rimniceanu - 57, 84.


Otetelisanu- 5, 23, 34, 39, 41, 57, 65, 68, 69, 72, 79, 86,
Oldnescu- 34, 40', 41, 70, 71, 91, 90, 6.
Obedeanu-- 5, 13, 15, 35, 34, 37, 38, 62, 71, 78, 81, 84.
Odobescu -- 19, 37.

t Odivoianu- 56.

Opran - 6.
Nrscoveanu

10, 19, 42, 65, 68, 69, 80, 86.

Pallady - 16, 19, 20, 21, 26, 45, 45', 51, 54, 63, 76, 83,
77, 92, 97.
Poenaru (din Crai,va) - 10, 57, 70, 79, 86.
Prajescu - 17, 18, 48, 55, 62, 64, 83, 88, 92, 93.
t Popesti (Boerii din) - 1, 7, 14, 19, 22, 82.
Pdraianu (Milescu) - 2, 13, 34.

Rasti -63.
Retoride -91.
t Moveanu - 31, 19'.
Rdtescu - 82, 87.
Rustea - 19.
Rosianu - 69.
Stirbey - 8,

11, 12, 17, 21, 29, 37, 41, 42, 45, 49,
61, 71, 77, 91.
9,

Sturdza - 6, 7, 16, 17, 17', 19, 21, 23, 26, 27, 32, 40, 44,
45, 47, 48, 50, 52, 53, 54, 55, 60, 61, 62, 67, 63,
64, 74, 73, 77, 84, 83, 93, 88.

Sldtineanu - 5, 10, 19, 22, 23, 33, 34, 42, 51, 56, 66,
69, 91.

www.dacoromanica.ro

6, 21, 26, 27, 29, 37, 40, 55, 60, 61, 62, 63,

Sutzu

69, 75, 77, 83, 86, 89.


StArcea

Stroici

36, 45, 46, 47.


45, 84.

S'iirdtzeanu

8, 95.

Strilmbeanu
11, 30, 69, SO, 87.
Samurcassy
11, 54, 91.
Socoteanu
38, 70.
Scortsescu
62, 84.
58, 83.
Strat
60, 84.
Schina
Serghiad 70, 72.
Sion
24.
41.
Siltleanu
59.
Secuianu
70.
Samboteanu
Stolojian
37.
41, 51, 91.
Stefnescu
Stoianovici
43, 77, 83.
Stamatin 23.
5eptilici
77.
40, 78.
Sdvescu
70.
SomAnescu
70.
Sevastian

15, 19, 42.


Tamara
33.
Tullea
6, 43.
Tulbure
Teohari
66, 87.
72.
Tanoviceanu
Teodorini
72.

19', 31, 65, 66, 79.


Urda'reanu
74.
Ureche

7, 9, 10, 12, 19, 21, 21', 22, 26, 27, 29, 30,
33, 34, 40, 40', 51, 56, 59, 63, 81, 90, 91.
13, 17, 40, 42, 71.
Vladoianu
17, 17', 21, 32, 44, 52, 62, 63, 73, 77, 83, 93.
Varnav
19', 21, 26, 40.
Vlasto
Vdc'rescu

--Ventura

21, 2_7, 4.5, 7,7, 83.

25, 37.
Vlddescu
66, 72.
Vdleanu
6, 27, 67.
Vidrascu
21, 44, 50, 77, 83.
Vogoride
67, 63, 51.
Voinescu

t Vartic

46, 48.

26, 82, 90.


Vernescu
63, 51.
Vilara
43.
Vasescu
38, 81.
Vlahutzi

Sideri -- 58, 73.


84, 83.
Sakelaridi
24.
Sturzescu
66.
Singuroff
60.
Socec
55.
Silion

t Venin

50.

Velescu
Venier
Varlam

70,'

67, 73.
Taut
19', 30, 31, 35, 68, 70.
Topliceanu
t Tdtrani (Boeri din CisIdu si) I, 23.
11, 42, 76.
Trdsnea
Tigveanu
19.
Tufeanu
75, 80.

Warthiadi

Tomeanu

ntreanu

77, 83.
31, 40.
19', 33, 76.

13, 39, 68, 70, 87.


.
34, 40, 41.

Zefcari
Zahareanu
Zadariceanu
70.
Zissu

69.

73.
84.

Familii StrAine.
(Cele

Angelo St.-(Comite) -- 27.


Armansperg (Comite) -- 21'.
40.
Aubespine-Sully (marquis)
1.
Amirali
Aristarch
31.
Antoniades
7.
Acijukewitz
86.

Bizant (Imperatori din)

1, 3, 19.

1.
Bulgariei (vechi Izan i ai)
1.
Brancovici
38, 85.
Bagration (Principi)

Cu

seninul

sunt case nil per iale sau regale).

19.
Bauffremont, d'Estival de, (Comiti)
73.
Bedmar (marquis de)
Belloy (marquis de) -- 12.
80.
Biome (Comite v.)
57.
Blackett (Baronet)
Blaizel (de) -- 19.
36.
Bigot de S-t Quentin (Comiti)
17.
Balsa (Princ. si Comiti)
37.
Bock de Willfingen (Baron)
(v. Dumont)
Beaufort-Varhegy

Baltazzi
Beglitzi

60.

1, 60,
34

www.dacoromanica.ro

Gagarine (Princ.) - 83.


Gramont (vicomite de) - 66.
Ganay (Comite de) - 40.
Giers (de) - 21', 77.
Golovin - 20,
Godin (Baron) - 17.
Grant - 10, 11, 76, 78.
Gerliczy (Baron) - SO.
Guillaume (Baron) - 41.
Gaud (de) -- 21.
Gizycka (C-te) - 61.
Grand-Pr (de) - 63.
Gravais (de) - 10.
Gurasiev - 20.

Buchental (von) - 36.


Breuil (de) - 26.
Bremsen - 10.
Bartsch (de) -- 54, 45'.
Bandy - 42.
Basili (de) - 27..
Bouill (de) - 77.
Blacas (de) - 56.
Beclard - 27.
Bonfils - 10.
Bruckmann -- 21'.
66.
Barben

Bower - 84.
* Comnen (Imper.) - 3.
* Corvin - (v. Huniady).
Caragea - (v. Karadja).
Caraman-Chimay, Riquet de, (Princ.) 7, 12.
Castillon de S-t.-Victor (Comiti) - 19.
Courval (Baroni) - 10,
Coppin (Baroni) - 42.
Cicurtin (Comite) - 78.
Cinarca, Leca (Comite de) - 57.
Coral (Baron) - 10.
Ciomartan - 4.
Catacaz - (vezi Katacaz).
Caruga (de) - 78.
Chrissovelony - 84.

Chabert - 91.
Dragfy (Voevozi), - 3.
Dolina (Comiti)-- 66.
Doboka (Comite de)
1.
Deym (Comiti v.) - 21'.
Dortmann (Baroni) - 17.

Daragan -21.
Du Mont de Beaufort-Varhegy (Bar.) - 10.

Dal Monte - 57.


Dennhof (C-te) - 46.
Dnnniges (von) - 76.
Duport - 40.

Edling - 83.
Eder (Baron) - 66.
Eberstein - 17.
Evpraghioti - 40.
Eayres-Gardner - 18.

Gianne - 77.
Green - 51.
Goodwin - 84.
Grange (la) - 40.
Gauthier - 10.
Hunyad (Corvin de) - 1,

3, 49.

Hangery - 17, 26, 34, 40, 63.


Harting -- 83.
Hruscev -- 20.
Hellingrath (de) - 21'.

Hufeland - 83.
Herz (B-oil de) - 40.

Hahn -81.
laxici - 2.
Iacovenko - 51.

* Jagello (Regi ai Poloniei) - 3.


Josika (Baron) - 80.
Janson - 78.
Karadja (Princ.) - 14, 40, 54, 60, 63, 84, 85.
Korecki (Comite) - 4.
Koriatovici (Voevozi) - 3.
Kotciubey (Princ.) - 13, 63.
Kotzebue - 21'.
Kskull (Baron) - 21'.
Krujenstern (Bar.) - 37.
Kukenus (v. Doboka).
Katacazi - 34, 45'.
Kellery - 19.
Korepovici -- 1.

Fonton - 34.
Firley - 4.
Fornac (Baron) - 19.
Figuerra d'Almeida -- 60.
Fernex, Guyet de - 40.
Filipon - 39.
Fehling - 18,

Kurt - 54.

Galitzine (Principi) - 20.


Gortchakpy (Principi) -- 21', 83,

Loo (de) - 37.


Lires zu Wilkau (von) - 6.

Kalmutzki -- 36.

Losonz (Comite de) - 3.


Larisch (Comite) - 80.
Lobanow-Rostowski (Pi inc.) - 20.

Lapontine - 17.
Lorden -- 77.

www.dacoromanica.ro

Montesquiou-Fzensac (Comiti) - 12.


Massalski (Principe) - 40'.
Marenzeller (von) -12.

Motte-Uzre (Marquis de la) - 45'.


Malza de Moden (Graf) - 19.
Mykowski (Voevozi)

4.

Massimo - 60.
Moissac (Comite de) - 56.

Mamuna -40, 83.


Musurus - 7.
Melisin - 19.
Moser de Mostet - 6, 77.
Noailles (Comite de) - 7.
Ney d'Elchingen (Duce), - 12.
Nadherny de Borntin - 21'.
Niedermann von Mayenfeld - 27.
* Obrenovici (Regi al Serbiei) - 27, 53.
Obolenski (Principe) - 83.
O'Donnell (Comite) - 19, 21'.
O'Rurke (Comite) - 40'.
Opolyi (palatin) - 1.
Ornano (Comite d') - 56.

Paleolog din Byzant - 3.


Potocki (Comiti) - 4, 21.
Pontbriand (Vicomte) - 41.
Pasek - 20.
*

Parra,v(cini (Comite) - 27.

Pszerebski - 4.
Pashaly (de) - 56.
Petrino (de) - 47.
Petrovici (de) - 47.
Poujade - 40.
Patzouris - 84.
* Rurik (Tzari Rusiei) - 3.
Rizo - 40, 45', 61, 63, 85.
Roma (Comite) - 9, 26, 40, 50, 61.
Reined: (Baron) - 41, 80.
Rasponi (Cotnite), - 40'.
Ruspoli (Principi) - 50.
Riquet, - v. Caraman-Chimay
Rosen (Baroni) - 45, 77.
Rfickmann (Baron) - 10.
Rostowski - 3.

* Serbia (casa Despotilor din) - 1, 1',


Sayn-Wittgenstein (Principi) -- 21.

Schtinbom (Comite) - 21'.


Sanguszko (Knezi) - 3.
Sclum alov (Comite) - 21'.

Shubine - 18, 45, 6.


Szent-Kerestyi (de) - 37.
Starjenski (Comae) - 12.

S-t John - 45, 48:


Sheremetev (Comite),

PX.

Salvarezzo - 1.
Steiger (Baron) - 83.
Szediwoj (Comite) - 4.
Sokolov - 21'.
Sulgiaroglu - 61, 84, 77.

Sollogub (C-te) -77.


Shishine - 77.
Scanavi - 12.
SPird-Pail

- 60, 83.

Steege - 44, 93.


Soubiran - 40.
Stewart - 67.
Singer - 45'.
Suhr

- 40.

Troubetzkoi (Principi) - 20, 40.


Tallewich (Comae) - 5.
Tabora (de)

--

36.

Thierry - 84.
Tastevin - 78..
Oxcules (Baron) - 14, 85.
Villemain (B-on de) - 10.

Valory-Foul - 80.
Velleli - 1

Vatatze - 19,
Vacek - 45.
Vladicol - 32.

77.

Wisnowiecki (Principi) - 4.
Wiasemsky (Princ.) - 55.
Wasilko (Baron) - 36, 47.

(de) -36.
Wiegand - 44.
Wolcinski

Ypsilanti (Pr.) -- 26, 61, 63, 76, 85.

Resnicek - 45.

Zotta (de) - 21, 36, 47.


Zalewski - 81.
Zapola (Comae) - 44.

Rangabe - 77.
Reinhardt - 70.

Zinibrovski - 12.

Rosa - 55.
Ralli -21.

Zane (din Venezzia) - 3.

www.dacoromanica.ro

3.

ERATA
Pl. 37
Pl. 32

Al. Florescu cstorit Cu Elena Mano, nu Cornescu


Etna Jurgea Donici

Darle Donici,

Gregore Cantacuzino (t 1902) er cstorit cu Elena Arsaki


PI. 19
Fica lor Alexandrina cAsdt., 1. cu Ferdinand Ghika (d.) 2. lacob Lahovary

Pl. 26

sA se citeasc Canzastl in loc de Cdlinosul

Pl. 7 si 3 Stanca, t 1714 er sotia Pr. Rada flirts fiul lui 1lias Vodd
(v. Muat)

Celelalte erori ce se vor gsi, cum si omisiunile, vor apare inteun supliment.

www.dacoromanica.ro

TABLA COPRINSULUI
Notife istorice.
Senme si prescurtdri.

Plaqa

Filipescu
Florescii

Re feria( e.
Fa milii :
Plana

Argetoianu

Asian
BAlaceanu
--Baleanu
Bals
BarbAtescu
Barcanescu
Basaraba

6
10

Buzescu
Callimaki
Ciimpineanu
Candescu

Cantacuzino 1

12

Kesco
Kogainiceanu

13

ram. din Valachia

din Moldova

19

20
27
6

28
89

49
38
90
25

"

39
42
38
44

1153
2963
2159
2469

7 si 2
87
88
8
96
93

CocoreScu
Comaneanu

Donici
Drugdnescu
Dudescu
Falcoianu
FArcasanu

45

91

30
32
31

29
33
35

Kostaki (Boldur)
Kretzulescu
Krupenski

Lecca din (Moldova)

Leordeanu
Linche (Lens)
Manu
Mavrocordat
Merisanu
Miclescu
Millo
Moruzi
Movild
Musat (Domni ai Moldovei)
Ngsturel-Herescu
Neculce
Negri
Negruzzi
Nicolescu
Obedeanu
Olanescu ,
Otetelisanu
Pallady
Paraianu .
Parscoveanu
Poenaru
.

www.dacoromanica.ro

41

46
47
48

51

Lecca

.
.............
......
.....
. ..........
........
-

52
50
54

16Konaki

Cantemir
Catargi
Ceaur

Corbeanu
Cornescu
Costescu
Costin
Cretzianu
Cuza
Dedulescu

Ghika {

9
18

Moldova

Flondor
Gane

Glogoveanu
Golescu
Grecianu
Grecianu (Moldova)
Grklisteanu
Hasdeu
Hurmuzaki
Jora

9.
17
15
14

Basaraba-Craiovesti
Beldiman
Bengescu
Bibescu
Bogdan
Brailoi
Brancoveanu
Beafsanu
Buhus

din Valachia

34
37
36
43
40

55
57
58
42
56

60
62
92
61

4
3
65
64
93
67
66

68
70
73
94
71

72

lo
Plana

PopeOi i Negoesti (boieri din)


Priljescu
Racovitzd

Rioanu
.

Rosati

f, din Moldova .
l

Rudeanu.
SrAtzeanu
SlAtineanu

Valach ia
.

.. ..

...

Plana

Stirbey
Sturdza
Sutzu

95
-74

76
79
77
78
75
82

TdtArani
Va'cgrescu
Warnav Vlddoyanu

Index de aliante.

Si

szpuOTE c4
MUNICIPIULUI

'C\

atiCURe$

www.dacoromanica.ro

80
83
84
96
85
97
86

S-ar putea să vă placă și