Sunteți pe pagina 1din 205

EXPERT ACHIZITII PUBLICE

15 - 18 noiembrie 2012
Diana Spinciu
DatesRO

TERMINOLOGIE
OUG 34/2006 sau 34
HG 925/2006, modificata prin HG 834/2006 sau
925
Documentatia de atribuire sau documentatia
cuprinde si caietul de sarcini
Anuntul de participare sau anuntul
Invitatia de participare sau invitatia
Autoritatea contractanta sau AC

Ordonanta de Urgenta a Guvernului nr. 34/2006


privind atribuirea contractelor de achizitie
publica, a contractelor de concesiune de lucrari
publice si a contractelor de concesiune de
servicii, aprobata cu modificari si completari prin
Legea nr. 337/2006, cu modificarile si
completarile ulterioare.
back

AUTORITATI CONTRACTANTE
Organism al
statului

Organism de
drept public

Intreprindere
publica/subiect
de drept

Asociere

Parteneriat
public- privat *)

AUTORITATI CONTRACTANTE (A)


I.

organism al statului
autoritate publica - ex. Autoritatea Nationala a
Vamilor
institutie publica ex. Institutul National de
Cercetare in Domeniul Nuclear
back

AUTORITATI CONTRACTANTE II (B)


II. organism de drept public, cu personalitate juridica,
care a fost infiintat pentru a satisface nevoi de interes
general, fara caracter comercial sau industrial si care:
 este finantat, in majoritate, de catre o AC,
sau
 se afla in subordinea sau este supusa controlului unei AC
sau
 in componenta consiliului de administratie/ organului
de conducere mai mult de jumatate din numarul
membrilor acestuia sunt numiti de catre o AC
Ex. REGIA AUTONOMA DE TRANSPORT BUCURESTI
back

AUTORITATI CONTRACTANTE (C)

III. Este AC si asocierea formata de una sau mai


multe AC dintre cele prevazute la lit. a), b), d) sau e),
conform art. 8 din OUG 34.
back

AUTORITATI CONTRACTANTE (D si E)
IV.
intreprindere publica sau oricare subiect de
drept ce desfasoara una sau mai multe activitati
relevante in sectoarele de utilitate publica

Apa ex. Apa Nova


Energie ex. Cez Distributie
Transport ex. Tarom
Posta ex. CN Posta Romana
back

*) a fost introdus prin Legea nr. 279/2011


back

DOMENIU DE APLICARE
Atribuirea contractelor de achizitie publica
Inclusiv contracte de concesiune lucrari publice si servicii si contracte
sectoriale, cf. Cap. VIII
Cu exceptia celor incluse in Anexa 2B

Incheierea acordului cadru


Atribuirea de catre o entitate juridica fara calitate a AC a unui
contract de lucrari
conditii

DOMENIU DE APLICARE
Atribuirea de catre o entitate juridica fara calitate de
AC a unui contract de servicii
conditii

Atribuirea contractului de achizitie publica de catre o


AC, in numele si pentru o alta persoana fizica/juridica
Organizarea concursului de solutii

DOMENIU DE APLICARE I - TERTI


atribuirea, de catre un operator economic, fara
calitate de autoritate contractanta, a unui contract
de lucrari, daca:
- contractul este finantat/subventionat direct, in
proportie de mai mult de 50%, de catre o AC* si
- valoarea estimata este mai mare de 5.000.000 euro
back

DOMENIU DE APLICARE II - TERTI


atribuirea, de catre un operator economic, fara
calitate de autoritate contractanta, a unui contract
de servicii, daca:
- contractul este finantat/subventionat direct, in
proportie de mai mult de 50%, de catre o AC* si
- valoarea estimata este mai mare de 200.000 euro

Nota- In cazul prevazut la art.9 lit. c) si c1) autoritatea contractanta are obligatia de
a impune, prin contractul de finantare, aplicarea prevederilor prezentei legi pentru
atribuirea contractelor respective
back

DOMENIU DE APLICARE III- TERTI


atribuirea contractului de catre o autoritate
contractanta, in numele si pentru o alta persoana
fizica/juridica, in cazul in care respectivul contract
este finantat/ subventionat in mod direct, in
proportie de mai mult de 50% de catre o autoritate
contractanta;
-ex. ELECTRICA SERV SRL
back

CAZURI SPECIALE
AC din domeniul apararii nationale are obligatia de a
aplica prevederile prezentei legi.
Exceptii:
- interese legate de securitatea tarii
- contracte legate de apararea nationala, siguranta si
securitatea nationala

ALTE EXCEPTII DE LA PREVEDERILE


OUG 34/2006
contracte de cumparare sau inchiriere, de terenuri,
cladiri existente, alte bunuri imobile
programe destinate difuzarii radio si TV
servicii de arbitrare si conciliere
servicii de intermediere financiara
angajarea de forta de munca
servicii de cercetare-dezvoltare
acord international intre state

EXCEPTII
In situatii justificate (interese legate de securitatea
ale tarii), prin HG se poate stabili, ca atribuirea unui
anumit contract de achizitie publica al carui obiect
este in legatura directa cu productia sau comertul de
arme, munitie si materiale/sisteme de razboi,
urmeaza sa se realizeze prin aplicarea unei proceduri
specifice.
back

EXCEPTII II
Contractul de AP, care in concordanta cu prevederile
legale referitoare la apararea nationala, siguranta si
securitatea nationala indeplineste una din
urmatoarele conditii:
a) a fost declarat cu caracter secret;
b) necesita impunerea unor masuri speciale de
securitate pe parcursul indeplinirii;
c) implica protectia unor interese majore ale tarii
back

EXCEPTII III
Contractul ce are ca obiect:
a) cumpararea sau inchirierea, prin orice mijloace
financiare, de terenuri, cladiri existente, alte bunuri
imobile, sau a drepturilor asupra acestora;
Nota- atribuirea contractelor pentru achizitia
serviciilor de intermediere financiare, care se incheie,
indiferent de forma, in legatura cu contractul de
cumparare sau de inchiriere respectiv, se supune
prevederilor prezentei legi;
back

EXCEPTII IV
b) cumpararea, dezvoltarea, productia sau coproductia
de programe destinate difuzarii, de catre institutii de
radiodifuziune si televiziune;
c) prestarea de servicii de arbitrare si conciliere;
d) prestarea de servicii de intermediere financiara in
legatura cu emiterea, cumpararea, vanzarea sau
transferul valorilor mobiliare ori a altor instrumente
financiare, precum si prestarea de servicii de catre
Banca Nationala a Romaniei;
back

EXCEPTII V
e) angajarea de forta de munca, respectiv incheierea
de contracte de munca;
f) prestarea de servicii de cercetare-dezvoltare
finantate integral de catre autoritatea contractanta si
ale caror rezultate nu sunt necesare autoritatii
contractante in mod exclusiv pentru propriul
beneficiu.
back

EXCEPTII VI
Legea nu se aplica atunci cand contractul de achizitie
publica este atribuit ca urmare a:
a) unui acord international intre state, care vizeaza
implementarea sau exploatarea unui proiect, in
comun cu unul sau mai multi parteneri care nu sunt
membri ai Uniunii Europene, si numai daca prin
acordul respectiv a fost mentionata o procedura
specifica pentru atribuirea contractului respectiv

EXCEPTII VII
b) acord international referitor la stationarea de trupe,
si numai daca prin acordul respectiv a fost prevazuta
o procedura specifica pentru atribuirea contractului
respectiv;
c) aplicarii unei proceduri specifice unei organizatii
internationale, si numai daca finantarea contractului
este conditionata de aplicarea respectivei proceduri.
*Nota - In cazul prevazut la alin. (1) lit. a), AC are obligatia de a
transmite ANRMAP o notificare cu privire la incheierea
acordului respectiv.
back

EXCEPTII VIII
Nota
1) In cazul contractului de AP ce are ca obiect
prestarea de servicii din categoria celor incluse in
Anexa 2B (anumite servicii), - daca valoarea de
achizitie e mai mica decat:
Pt AC lit.a)-c) furnizare si servicii 125.000 euro
Pt AC lit. d)-e) furnizare si servicii 387.000 euro
Pt AC lit.a)-e) lucrari 4.845.000 euro
Back

EXCEPTII VIII
Un serviciu din anexa 2B + un serviciu din anexa 2A
exceptie numai daca serviciul din anexa 2B e mai
mare decat cel din anexa 2A
EXEMPLU:
- servicii de curatenie (2A) si servicii de transport
personal (2B)
- daca 2A 2B atunci aplicam
Back

NOTA
AC nu are dreptul de a combina, in cadrul
aceluiasi contract, servicii incluse atat in Anexa
2B cat si in Anexa 2A, cu scopul de a beneficia de
aplicarea prevederilor de la alin. (1) atunci cand
atribuie respectivul contract de achizitie publica.
Back

PROCEDURI DE ATRIBUIRE

TIPURI DE PROCEDURI
 licitatie deschisa
 licitatie restransa
 dialog competitiv
 negociere
 cerere de oferte
 concurs de solutii

LICITATIA DESCHISA
-

Definitie
Mod de desfasurare
Licitatie deschisa mica
Licitatie deschisa mare
Conditii de anulare a procedurii

LICITATIA DESCHISA (I)


Tip de procedura de achizitie la care orice
operator economic interesat are dreptul de a
depune oferta
back

LICITATIA DESCHISA (II)


Se desfasoara de regula, intr-o singura etapa
Autoritatea contractanta poate decide organizarea
unei etape suplimentare de licitatie electronica*
*Nota: obligatia anuntarii in anuntul de participare si
in documentatia de atribuire
back

LICITATIE DESCHISA MICA


Conditii
AC lit.d)-e)servicii min 125.000 euro - max 387.000 euro
Termen
Regula: 20 zile de la data publicarii anuntului de
participare in SEAP:
 Exceptie 15 zile de la data publicarii anuntului de
participare in SEAP daca documentatia se publica in
SEAP
back

LICITATIE DESCHISA MARE


Conditii
AC a)-c) furnizare si servicii peste 125.000
euro
AC d)-e) servicii peste 387.000 euro
AC a)-e) lucrari peste 4.845.000 euro
Termene
back

LICITATIE DESCHISA MARE


TERMENE DE PUBLICITATE
 Regula: 52 zile de la data publicarii anuntului de
participare in JOUE
 Daca a fost publicat un anunt de intentie (intre 12
luni si 52 de zile atunci termenul se reduce la 36 zile
 Daca se publica anunt electronic si in JOUE 52 -7 sau
36-7
 Daca documentatia se publica in SEAP 52-7-5 sau
36-7-5
back

LICITATIA DESCHISA
ANULAREA PROCEDURII

a) nici unul dintre ofertanti nu indeplineste criteriile


de calificare;
b) ofertele nu pot fi comparate datorita modului
neuniform de abordare a solutiilor tehnice si/sau
financiare;
c) nu a fost depusa nici o oferta;
d) au fost depuse numai oferte necorespunzatoare;
back

LICITATIA DESCHISA
ANULAREA PROCEDURII

In cazurile a) si b) autoritatea contractanta poate sa


aplice:
negocierea cu publicarea prealabila a unui anunt de
participare, daca documentatia de atribuire nu se
schimba substantial;
licitatia deschisa, modificand, daca este cazul,
documentatia de atribuire initiala.
back

LICITATIA DESCHISA
ANULAREA PROCEDURII

In cazurile c) si d) autoritatea contractanta poate sa


aplice:
negocierea fara publicarea prealabila a unui anunt de
participare, daca documentatia de atribuire nu se
modifica substantial;
licitatia deschisa, modificand, daca este cazul,
documentatia de atribuire initiala.
back

CEREREA DE OFERTE
-

Definitie
Conditii de aplicare
Termene
Procedura
Anularea procedurii

CEREREA DE OFERTE

Procedura simplificata prin care autoritatea


contractanta solicita oferte de la mai multi
operatori economici
back

CEREREA DE OFERTE
Se aplica numai daca valoarea estimata, fara TVA, a
contractului de achizitie publica este egala sau mai
mica decat echivalentul in lei a urmatoarelor praguri:
a) pentru contractul de furnizare: 125.000 euro
b) pentru contractul de servicii:
125.000 euro
c) pentru contractul de lucrari: 4.845.000 euro
back

CEREREA DE OFERTE
TERMENE

Publicare:
Cu cel putin 10 de zile inainte de data limita
de depunere a ofertelor
LA CERERE DE OFERTA nu mai este prevazut
de lege termen de solicitare de clarificare si
raspuns trebuie identificat in documentatie
back

CEREREA DE OFERTE
Autoritatea contractanta
publica in SEAP intreaga
documentatie de atribuire
permite, incepand cu data
publicarii anuntului de
participare, accesul direct
si
nerestrictionat
al
operatorilor economici la
aceasta documentatie

Aici SEAP !

back

SEAP
Sistem electronic de achiziii publice (SEAP),
utilizat de ctre instituiile publice din Romnia
n scopul aplicrii prin mijloace electronice a
procedurilor de achizitie publica
back

CEREREA DE OFERTE
ANULAREA PROCEDURII

a) nu a fost depusa nici o oferta


b) au
fost
depuse
numai
necorespunzatoare

oferte
back

LICITATIA RESTRANSA
-

Definitie
Procedura de desfasurare
Licitatie restransa mica
Licitatie restransa mare
Etapele desfasurarii procedurii

LICITATIA RESTRANSA (I)


Orice
operator
economic
are
dreptul
de
a-si
depune candidatura,
urmand ca numai
candidatii selectati
sa aiba dreptul de a
depune oferta
back

LICITATIE RESTRANSA (II)


 Procedura se desfasoara, de regula, in doua etape:
etapa de selectare a candidatilor, prin aplicarea
criteriilor de selectie
etapa de evaluare a ofertelor depuse de candidatii
selectati, prin aplicarea criteriilor de atribuire
 Procedura se aplica atunci cand oferta este
excedentara
 Autoritatea contractanta poate decide organizarea
unei etape suplimentare de licitatie electronica*
*

Nota: obligatia anuntarii in anuntul de participare si in documentatia de


atribuire.
back

LICITATIE RESTRANSA MICA

AC d)-e)servicii max 387.000 euro


Regula 10 zile de la data publicarii anuntului
de participare in SEAP
back

LICITATIE RESTRANSA MARE


AC a)-c) furnizare si servicii peste 125.000 euro
AC d)-e) servicii peste 387.000 euro
AC a)e) lucrari peste 4.845.000 euro

Regula - 37 zile de la data publicarii anuntului de


participare in JOUE
Exceptie - 15 zile de la data publicarii anuntului de
participare in JOUE numai in cazuri urgente
Daca se publica anunt electronic si in JOUE 37 -7 sau
15 5
back

ETAPE DESFASURARE
LICITATIE RESTRANSA
Publicare anunt de participare
In anumite conditii se poate decide
accelerarea procedurii
Situatii de anulare a procedurii
Transmiterea
invitatiei
de
participare
candidatilor selectati, cu data organizarii
procedurii in functie de termenul de
publicitate

LICITATIA RESTRANSA
ETAPA I
Autoritatea contractanta are obligatia de a indica in
anuntul de participare:
- criteriile de selectie
- regulile aplicabile
- numarul minim al candidatilor
- numarul maxim al acestora, daca este cazul.
Nota: Numarul minim nu poate fi mai mic de 5.
back

LICITATIE RESTRANSA
Accelerarea procedurii de licitatie restransa
accelerata
se
justifica
prin
NOTA
JUSTIFICATIVA
http://www.anrmap.ro/indexro.php
contine elemente informative si
reglementatoare
back

LICITATIA RESTRANSA
ETAPA I
Daca
nr. candidatilor selectati nr. minim indicat
Atunci autoritatea contractanta are dreptul de a:
 anula procedura;
 continua procedura numai cu acei candidati
selectati care indeplinesc criteriile solicitate.
back

LICITATIA RESTRANSA
ETAPA I
Dupa anularea procedurii autoritatea contractanta
are dreptul de a:
aplica procedura de negociere cu publicarea
prealabila a unui anunt de participare, cu conditia
de a nu schimba in mod substantial documentatia
de atribuire initiala;
aplica o noua procedura de licitatie restransa,
modificand, daca este cazul, documentatia de
atribuire initiala.
back

LICITATIA RESTRANSA
ETAPA II

Autoritatea contractanta are obligatia de a


transmite o invitatie de participare la etapa a
doua tuturor candidatilor selectati.
back

TERMENE DE PUBLICITATE INVITATIE


LICITATIE RESTRANSA MARE


Regula 40 zile de la data transmiterii invitatiei de


participare

Exceptie
Daca a fost publicat un anunt de intentie (intre 12
luni si 52 de zile atunci termenul se reduce la 36 zile
dar nu mai putin de 22 de zile
Daca documentatia se publica in SEAP 40 5
Din motive de urgenta termenele se pot reduce la 10
zile procedura accelerata.

TERMENE DE PUBLICITATE INVITATIE


LICITATIE RESTRANSA MICA
AC a)-c) furnizare si servicii max. 125.000 eur
AC d)-e) furnizare si servicii max 387.000 eur
Regula: 15 zile de la data transmiterii invitatiei
de participare
 Exceptie 10 zile daca a fost documentatia a
fost publicata in SEAP
back

LICITATIA RESTRANSA
ANULAREA PROCEDURII

a) au fost depuse oferte care nu pot fi


comparate datorita modului neuniform de
abordare a solutiilor tehnice si/sau financiare;
b) nu a fost depusa nici o oferta
c) au fost depuse numai oferte
necorespunzatoare
back

LICITATIA RESTRANSA
ANULAREA PROCEDURII

In cazul a) autoritatea contractanta poate sa


aplice
negocierea cu publicarea prealabila a unui
anunt de participare, daca documentatia nu se
schimba substantial;
o noua licitatie restransa, modificand, daca
este cazul, documentatia.
back

LICITATIA RESTRANSA
ANULAREA PROCEDURII

In cazurile b) si c) autoritatea contractanta poate


sa aplice:
negocierea fara publicarea prealabila a unui
anunt de participare, daca documentatia nu
este substantial modificata;
o noua licitatie restransa, modificand, daca
este cazul, documentatia de atribuire initiala.
back

NEGOCIERI
EXCEPTIILE II SI III

NEGOCIERI
DEFINITIE
TIPURI DE NEGOCIERI
TERMENE DE PUBLICITATE
Negociere mare
Negociere mica
MOD DE DESFASURARE
Negociere cu anunt
Negociere fara anunt

NEGOCIERI
Tipuri de proceduri prin care autoritatea
contractanta deruleaza consultari cu candidatii
selectati si negociaza clauzele contractuale,
inclusiv pretul, cu unul sau mai multi dintre
acestia.
back

TIPURI DE NEGOCIERI
- Negociere cu publicarea prealabila a unui
anunt de participare;
- Negociere fara publicarea prealabila a unui
anunt.
back

NEGOCIERE CU PUBLICARE
AC are dreptul de a o aplica atunci cand:
 in urma aplicarii licitatiei deschise, licitatiei restranse sau a
dialogului competitiv, ori a cererii de oferta nu a fost depusa
nicio oferta sau au fost depuse numai oferte inacceptabile ori
neconforme.
 in situatii exceptionale, temeinic motivate, atunci cand natura
lucrarilor/produselor/serviciilor sau riscurile implicate de
executarea/livrarea/prestarea acestora, nu permit o estimare
globala a pretului viitorului contract de achizitie publica;

NEGOCIERE CU PUBLICARE
 atunci cand serviciile care urmeaza sa fie achizitionate, indeosebi
serviciile financiare sau serviciile intelectuale, sunt de asa natura
incat caietul de sarcini nu poate fi elaborat cu precizia pe care o
impune atribuirea unui contract de achizitie publica prin licitatie
deschisa sau licitatie restransa.
Ex: achizitia unui credit bancar
 atunci cand lucrarile ce urmeaza a fi executate sunt necesare exclusiv
in scopul cercetarii stiintifice, experimentarii sau dezvoltarii
tehnologice, si numai daca acestea din urma nu se realizeaza pentru
obtinerea unui profit si nici nu urmaresc acoperirea costurilor
aferente
Ex: Facultatea de Medicina achizitioneaza lucrari de reabilitare laborator
de cercetare
back

EXCEPTIE
DACA
anuleaza procedura initiala
nu modifica cerintele initiale in mod substantial
In situatia anterioara AC are dreptul de a nu mai
transmite anunt de participare DACA SI NUMAI DACA
invita la negocieri NUMAI SI PE TOTI ofertantii care
au indeplinit criteriile de calificare si de selectie si au
depus oferte conform regulilor formale prevazute in
documentatia de atribuire.
back

MOD DE DESFASURARE
NEGOCIERE CU ANUNT
 Procedura se desfasoara, de regula, intr-o singura
etapa
 Autoritatea contractanta are obligatia de a publica
anuntul de participare si documentatia in termenele
prevazute de OUG 34
 Autoritatea contractanta poate decide organizarea
unei etape suplimentare de licitatie electronica
 Clarificari
 Derularea de negocieri
back

AC are obligatia de mentionare a etapei de


licitatie electronica in anuntul de participare si
in documentatia descriptiva
Orice operator economic are dreptul de a-si
depune candidatura
Documentatia trebuie sa contina descrierea
necesitatilor a obiectivelor si a constrangerilor
AC pe baza carora se defasoara negocierile
back

TERMENE PUBLICARE
NEGOCIERE MARE
AC a)-c) furnizare si servicii peste 125.000 euro
AC d)-e) furnizare si servicii peste 387.000 euro
AC a)e) lucrari peste 4.845.000 euro


Regula 37 zile de la data transmiterii anuntului de


participare in JOUE

Exceptie 30 zile de la data transmiterii anuntului de
participare electronic in JOUE

Exceptie 15 zile minim din motive de urgenta, iar
daca anuntul este transmis electronic in JOUE 20 de zile
back

TERMENE PUBLICARE
NEGOCIERE MICA
AC a)-c) furnizare si servicii max. 125.000 euro
AC d)-e) furnizare si servicii max 387.000 euro
 Regula: 10 zile de la data transmiterii
anuntului de participare in SEAP
back

NEGOCIERE CU ANUNT
Autoritatea contractanta are obligatia de a indica in
anuntul de participare:
criteriile de selectie
regulile aplicabile
numarul minim al candidatilor
numarul maxim al acestora, daca
este cazul.
Nota: Numarul minim nu poate fi mai mic de 3.
back

NEGOCIERE CU ANUNT
Daca
nr. candidatilor selectati nr. minim indicat
Atunci autoritatea contractanta are dreptul de a:
- anula procedura;
- continua procedura numai cu acei candidati
selectati, in cazul in care numarul acestora este
suficient pentru a asigura o concurenta reala.
back

NEGOCIERE CU ANUNT
TOTI si NUMAI candidatii preselectati sunt invitati
concomitent la etapa a II a
INVITATIA cuprinde:
 referinte privind anuntul de participare publicat
 detalii despre locatia, data si ora la care va avea loc lansarea
negocierilor
 limba/limbile in care vor avea loc negocierile
 precizari cu privire la documente suplimentare in scopul
verificarii declaratiilor sau completarii documentelor
prezentate in prima etapa
 informatii detaliate despre criteriul de atribuire aplicat pentru
stabilirea ofertei castigatoare
back

NEGOCIERE CU ANUNT
Orice candidat are dreptul de a solicita clarificari fata
de documentatia descriptiva, AC obligata sa
raspunda clar, complet si fara ambiguitati de regula
in 3 zile lucratoare de la primire dar cu cel mult 6 zile
inainte de data limita pentru inceperea negocierilor
sau cu maxim 4 zile inainte de data limita in cazul
procedurii accelerate
Raspunsul se transmite catre toti candidatii selectati,
insotit de intrebari, indiferent de momentul in care
este solicitat, dar oricum inainte de data limita
In raspuns nu se dezvaluie identitatea celui ce le/a
formulat
back

NEGOCIERE CU ANUNT
Autoritatea contractanta deruleaza negocieri, in
runde succesive, cu fiecare candidat preselectat in
parte.
In cadrul negocierilor se determina toate aspectele
tehnice, financiare si juridice ale viitorului contract.
Pe tot parcursul negocierilor AC este obligata sa
asigure aplicarea principiului tratamentului egal
precum si aspecte legate de confidentialitatea
ofertelor propuse de fiecare candidat
back

NEGOCIEREA CU ANUNT
Documentatia descriptiva poate cuprinde:
posibilitatea realizarii negocierilor in runde
succesive, cu scopul de a reduce numarul de
propuneri de oferta care intra in negociere;
reducerea solutiilor se realizeaza numai pe
baza factorilor de evaluare stabiliti in
documentatia de atribuire
back

NEGOCIERE CU ANUNT
Negocierile se realizeaza pana la identificarea
si stabilirea ofertei castigatoare intr-un termen
de maxim 20 de zile de la data deschiderii
ofertelor
In cazuri temeinic motivate perioada poate fi
prelungita cu inca 20 de zile - atentie numai
pe baza unei note justificative intocmite si
aprobate de ordonatorul de credite al AC
back

NEGOCIEREA FARA PUBLICAREA


PREALABILA A UNUI ANUNT

NEGOCIEREA FARA ANUNT


Se aplica atunci cand:
 din diferite motive, contractul de AP poate fi atribuit
numai unui anumit operator economic
 nu pot fi respectate perioadele de aplicare a
procedurilor cu publicare
 din motive de extrema urgenta
 produsele ce urmeaza a fi livrate sunt fabricate in
scopuri exclusive
 este necesara achizitionarea, de la furnizorul initial, a
unor cantitati suplimentare de produse

NEGOCIEREA FARA ANUNT


Se aplica atunci cand:
 produsele sunt cotate la bursa de marfuri - iar achizitia
acestora se realizeaza prin operatiuni pe piata de disponibil

 produsele pot fi achizitionate conditii deosebit de


avantajoase
 ca urmare a unui concurs de solutii
 este necesara achizitionarea unor lucrari/servicii
suplimentare/aditionale
 ulterior atribuirii unui contract, se intentioneaza a se
achizitiona lucrari/servicii similare

NEGOCIEREA FARA ANUNT


Motive
- tehnice,
- artistice
- protectia unor drepturi de exclusivitate,
Ex: O trupa pentru serbarile zapezii
back

NEGOCIEREA FARA ANUNT


Nu pot fi respectate perioadele de aplicare a
- licitatiei deschise,
- licitatiei restrnse
- negocierii cu publicarea prealabila a unui
anunt de participare.
back

NEGOCIERE FARA ANUNT


Din motive de extrema urgenta care nu se
datoreaza sub nici o forma unei actiuni sau
inactiuni a autoritatii contractante.
NOTA:
Durata contractului nu va depasi perioada
necesara pentru a face fata situatiei de urgenta
Ex: un pod surpat de o viitura
back

NEGOCIERE FARA ANUNT
Scopuri
- cercetari stiintifice,
- experimentari,
- studii
- dezvoltari tehnologice,

Si numai daca acestea nu se realizeaza pentru


obtinerea unui profit si nici nu urmaresc acoperirea
costurilor aferente
Ex: Facultatea de medicina achizitoneaza broaste pt studiul
muschilor
back

NEGOCIERE FARA ANUNT


 Produsele sunt destinate inlocuirii partiale sau
extinderii echipamentelor/instalatiilor livrate
anterior, si numai daca schimbarea furnizorului
initial ar conduce la a achizitionarea de produse
care ar determina incompatibilitati sau dificultati
tehnice disproportionate de operare si
intretinere.
Nota:
Procedura se aplica intr-un interval care nu va depasi, de
regula, 3 ani de la atribuirea contractului de furnizare initial
Ex: transformatoare de curent electric
back

NEGOCIERE FARA ANUNT


De la un operator economic care isi lichideaza
definitiv afacerile, de la un judecator-sindic
care administreaza afacerile unui operator
economic in stare de faliment sau lichidare,
printr-un aranjament cu creditorii unui
operator in stare de faliment sau lichidare
back

NEGOCIERE FARA ANUNT


Contractul de servicii trebuie sa fie atribuit,
conform regulilor stabilite initial, concurentului
cstigator sau unuia dintre concurentii
cstigatori, in acest din urma caz, existand
obligatia de a transmite invitatie la negocieri
tuturor concurentilor castigatori;
back

NEGOCIERE FARA ANUNT


 este necesara achizitionarea unor lucrari/servicii suplimentare /
aditionale, care nu au fost incluse in contractul initial, dar care,
datorita unor circumstante neprevazute au devenit necesare
pentru indeplinirea contractului in cauza, cu respectarea, in mod
cumulativ, a urmatoarelor conditii:
atribuirea sa fie facuta contractantului initial, si
- lucrarile/serviciile suplimentare/aditionale nu pot fi, tehnic
si economic, separate de contractul initial fara aparitia unor
inconveniente majore, ori
- lucrarile/serviciile suplimentare/aditionale desi separabile de
contractul initial sunt strict necesare in vederea indeplinirii acestuia;
- iar valoarea cumulata a contractelor atribuite pentru lucrari si servicii
suplimentare/aditionale nu depaseste 50 % din valoarea contractului initial
-

Ex: O parcare subterana vestigii arheologice


back

NEGOCIERE FARA ANUNT


ulterior
atribuirii
unui
contract
de
lucrari/servicii, se intentioneaza a se
achizitiona lucrari si servicii noi, care sunt
similare cu cele achizitionate initial si numai
daca se respecta, in mod cumulativ,
urmatoarele conditii:
Nota: procedura se poate aplica intr-un interval care nu poate depasi 3 ani de la
atribuirea contractului initial.
back

NEGOCIERE FARA ANUNT


- atribuirea se face contractantului initial, iar lucrarile si serviciile noi,
constau in repetarea unor lucrari sau servicii similare celor prevazute in
caietul de sarcini al contractul atribuit initial;
- contractul de lucrari/servicii initial a fost atribuit prin procedura de
licitatie deschisa sau restransa
- valoarea estimata a contractului initial de lucrari/servicii s -a
determinat prin luarea in considerare a lucrarilor/serviciilor similare
care pot fi achizitionate ulterior;
- in anuntul de participare la procedura initiala s-a precizat
faptul ca autoritatea contractanta isi rezerva dreptul de a opta pentru
achizitionarea ulterioara de noi lucrari similare, respectiv noi servicii
similare, de la castigator;
back

PROCEDURA DE ATRIBUIRE PE LOTURI


139007/19.09.2012

Aplicare
Norme procedurale
Participare
Atribuire
Modalitati de atribuire

PROCEDURA DE ATRIBUIRE PE LOTURI


APLICARE
Se aplica atunci cand AC intentioneaza
achizitia unor produse/servicii sau lucrari
interdependente dar separabile
Ex: servicii de curatenie si servicii de DDD - se
decide organizarea unei singure proceduri care
raspunde nevoii de igienizare a AC
back

LOTIZARE NORME PROCEDURALE


Valoarea estimata a procedurii de achizitie
este reprezentata de suma valorii estimate a
fiecarui lot.
Garantia de participare si criteriile de calificare
se stabilesc proportional cu valoarea estimata
a fiecarui lot
Criteriul de atribuire trebuie sa fie acelasi
pentru toate loturile
back

LOTIZARE - PARTICIPARE

Un ofertant poate depune oferta pentru unul


sau mai multe loturi (atentie la precizarea AC
facuta in documentatia de atribuire)
back

LOTIZARE - ATRIBUIRE
Fiecare lot presupune incheierea unui contract
de achizitie publica
Contestatia asupra unui lot nu afecteaza
derulararea procedurii pentru celelalte loturi.
back

MODALITATI DE ATRIBUIRE

contract de achizitie - incheiat de regula, ca


durata pana la 31.12. a anului in curs
 acord cadru incheiat de regula pentru
maxim 4 ani
back

ACORD CADRU
138954/19.09.2012
Definitie
Modalitatea de atribuire
Norme procedurale
Alte clauze

ACORD CADRU
un cumul de contracte de achizitie publica
denumite contracte subsecvente
promisiunea de a contracta la anumite
termene si in anumite conditii (pret, calitate
cantitate) bunuri/servicii sau lucrari
achitionate printr/o procedura de achizitie
publica
back

ACORD CADRU

Acordul cadru se incheie cu unul sau mai multi


operatori economici
Acordul cadru se incheie cu reluarea
competitiei sau fara reluarea competitiei
back

ACORD CADRU NORME


PROCEDURALE
CONTRACTUL SUBSECVENT CU VALOAREA CEA
MAI MARE determina: criteriile de calificare
GARANTIA DE PARTICIPARE se stabileste la
nivelul a 2% din valoarea estimata a intregului
ACORD CADRU
back

ACORD CADRU
Pe perioada existentei acordului cadru, AC ii
este interzis sa achizitioneze bunurile/
serviciile/lucrarile achizitionate de la terti ce
nu sunt semnatari ai acordului cadru
Durata maxima a unui acord cadru 4 ani
Se supun contractelor subsecvente numai
bunuri/servicii sau lucrari de natura si tipul
celor cuprinse in acordul cadru
back

DIALOG COMPETITIV
EXCEPTIA I
Conditii
Etape
Termene de publicitate
Conditii de participare
Principii

DIALOG COMPETITIV
Se desfasoara pentru:
 contractul in cauza este considerat de complexitate
deosebita*
 aplicarea procedurii de licitatie deschisa sau
restransa nu ar permite atribuirea acelui contract
Complexitate deosebita situatia in care autoritatea contractanta nu este in
masura
- Sa defineasca specificatiile tehnice capabile sa ii stabileasca
necesitatile/exigentele si/sau
- Sa stabileasca montajul financiar si/sau cadrul juridic de implementare a
proiectului
back

DIALOG COMPETITIV
Se desfasoara in 3 etape:
 etapa de preselectie a candidatilor
 etapa de dialog cu candidatii admisi in urma
preselectiei, pentru identificarea solutiilor
apte sa raspunda nevoilor AC si in baza carora
vor fi elaborate ofertele finale
etapa de evaluare a ofertelor finale depuse
back

DIALOG COMPETITIV - MARE


ANUNT DE PARTICIPARE
AC a)-c) furnizare si servicii peste 125.000 eur
AC d)-e) furnizare si servicii peste 387.000 eur
AC a)e) lucrari peste 4.845.000 eur

Regula 37 zile de la data transmiterii anuntului
de participare in JOUE

Exceptie 30 zile de la data transmiterii anuntului
de participare electronic in JOUE

DIALOG COMPETITIV MIC


ANUNT DE PARTICIPARE
AC a)-c) furnizare si servicii max. 125.000 eur
AC d)-e) furnizare si servicii max 387.000 eur
Regula: 20 zile de la data transmiterii anuntului
de participare in SEAP
back

DIALOG COMPETITIV
Orice operator economic are dreptul de a-si
depune candidatura, dar numai candidatii
selectati participa la consultari pentru
identificarea solutiilor optime
Pe baza acestora candidatii selectati depun
oferta finala
back

DIALOG COMPETITIV
ETAPA I
 Autoritatea contractanta are obligatia de a indica in
anuntul de participare:
criteriile
de
selectie
(obiective
si
nediscriminatorii)
- regulile aplicabile
- numarul minim al candidatilor
- numarul maxim al acestora, daca este cazul.
Nota: Numarul minim nu poate fi mai mic de 3.
back

DIALOG COMPETITIV
ETAPA II
Numarul de ofertanti admisi in etapa a II a
trebuie sa fie cel putin egal cu numarul minim
indicat in anunt
Daca NU:
 fie se anuleaza procedura
 fie se continua NUMAI cu cei ce indeplinesc
criteriile solicitate
back

DIALOG COMPETITIV
ETAPA II
TOTI si NUMAI candidatii admisi sunt invitati
concomitent la etapa a II a
INVITATIA cuprinde:
 referinte privind anuntul de participare publicat
 detalii despre locatia, data si ora la care va avea loc
lansarea dialogului
 limba/limbile in care va avea loc dialogul
 precizari cu privire la documente suplimentare in
scopul verificarii declaratiilor sau completarii
documentelor prezentate in prima etapa
back

DIALOG COMPETITIV
ETAPA II
INVITATIA de participare se transmite insotita
de un exemplar al documentatiei de atribuire
ce curpinde si documentatia descriptiva
Documentatia poate fi accesibila si direct prin
mijloace electronice in SEAP aspect ce
trebuie insa precizat in invitatia de participare
back

DIALOG COMPETITIV
ETAPA II
Documentatia descriptiva cuprinde:
 o descriere a necesitatilor, obiectivelor si
constrangerilor AC/ului, pe baza carora se va derula
dialogul pentru identificarea solutiilor viabile,
eventuale prime ce pot fi acordate participantilor la
dialog
 posibilitatea realizarii dialogului in runde succesive,
cu scopul de a reduce numarul de solutii discutate;
reducerea solutiilor se realizeaza numai pe baza
factorilor de evaluare stabiliti in documentatia de
atribuire.
back

DIALOG COMPETITIV
ETAPA II
 Se deruleaza consultari, in runde succesive, cu
fiecare candidat admis in parte
 Se discuta optiunile referitoare la:
- aspectele tehnice,
- montaje financiare,
- mod de rezolvare a unor probleme legate de
montajul juridic
- alte elemente ale viitorului contract
back

DIALOG COMPETITIV
ETAPA II
Pe tot parcursul dialogului AC este obligata sa
asigure aplicarea principiului tratamentului
egal precum si aspecte legate de
confidentialitatea solutiilor propuse de fiecare
candidat
back

DIALOG COMPETITIV
ETAPA II

Dialogul se deruleaza pana cand se identifica


solutia corespunzatoare necesitatilor obiective
ale AC
back

DIALOG COMPETITIV
FINALIZARE
Autoritatea contractanta invita participantii
dupa
selectati sa depuna oferta finala
inchiderea etapei de dialog si anuntarea
tuturor participantilor
Oferta finala se elaboreaza pe baza solutiei
indentificate in cursul etapei de dialog si care
contine toate elementele necesare referitoare
la viitorul contract
back

DIALOG COMPETITIV
OFERTA FINALA
INVITATIA pentru depunerea ofertei finale se
transmite cu un numar suficient de zile inainte
de data limita de depunere a ofertelor, pentru
ca fiecare candidat selectat sa beneficieze de o
perioada rezonabila pentru elaborarea ofertei
finale
Perioada nu poate fi mai mica decat perioada
minima stabilita de comun acord cu toti
participantii selectati
back

DIALOG COMPETITIV
OFERTA FINALA
INVITATIA pentru depunerea ofertelor finale:
 referinte privind anuntul de participare publicat
 data si ora limita de depunere a ofertelor finale
precum si locul
 limba/limbile in care trebuie elaborata oferta
 adresa, data si ora deschiderii ofertelor
 precizari cu privire la documente suplimentare in
scopul verificarii declaratiilor sau completarii
documentelor prezentate in prima etapa
back

DIALOG COMPETITIV
OFERTA FINALA

Pe parcursul etapei de evaluare, autoritatea


contractanta are dreptul de a solicita
clarificari, detalieri si nuantari ale ofertei.
back

DIALOG COMPETITIV
OFERTA FINALA
Autoritatea contractanta are dreptul de a
solicita ofertantului identificat ca a depus cea
mai avantajoasa oferta din punct de vedere
economic sa reconfirme anumite elemente ale
ofertei sau anumite angajamente asumate in
cadrul acesteia
back

DIALOG COMPETITIV
OFERTA FINALA
 Ofertantul nu are dreptul ca, prin:
-clarificarile,
-detalierile,
-nuantarile,
-informatii suplimentare
-reconfirmarile prezentate,
sa aduca modificari caracteristicilor de baza ale
ofertei care ar putea conduce la:
- distorsionarea concurentei si la
- crearea unui avantaj suplimentar in raport cu
ceilalti ofertanti
back

CONCURS DE SOLUTII
EXCEPTIA VI
DEFINIRE
PROCEDURA
TERMENE
DESFASURARE
JURIUL

CONCURS DE SOLUTII
Procedura prin care se achizitioneaza un plan
sau un proiect, prin selectarea acestuia pe baze
concurentiale de catre un juriu, cu sau fara
acordarea de premii
Nota: in special in domeniul
- amenajarii teritoriului,
- proiectarii urbanistice si peisagistice,
- arhitecturii
- prelucrarii datelor
back

CONCURS DE SOLUTII
Poate fi organizat ca:
o procedura independenta
parte a unei alte proceduri
Autoritatea contractanta poate solicita
transmiterea electronica a solutiilor
back

CONCURS DE SOLUTII
? Cu cel putin 52 de zile

Anunt de participare

inainte de data limita


de depunere a
solutiilor

back

CONCURS DE SOLUTII
Autoritatea contractanta are dreptul de a
realiza o selectie preliminara a concurentilor.
Se folosesc criterii clare, obiective,
nediscriminatorii
Se precizeaza in mod explicit in documentatia
de concurs.
back

CONCURS DE SOLUTII
JURIU

Format din cel putin trei membri,


Persoane fizice independente fata de concurenti,
Cu pregatire profesionala in domeniu,
Experienta relevanta in domeniu,
Cu probitate morala recunoscuta
In cazul in care concurentilor li s-a solicitat o anumita calificare

profesionala, atunci cel putin o treime din membrii juriului trebuie sa aiba
acea calificare sau una echivalenta.
back

CONCURS DE SOLUTII
Juriul este autonom in deciziile si opiniile pe care le
emite
Atributii:
 evalueaza solutiile exclusiv in baza criteriilor de
evaluare indicate in anuntul de concurs.
 intocmeste raport, semnat de toti membrii sai, care
trebuie sa cuprinda o evaluare calitativa a fiecarei
solutii, observatii specifice, precum si, daca este
cazul, lista de probleme care urmeaza a fi clarificate.
 elaboreaza un proces-verbal complet al discutiilor
derulate
back

CONCURS DE SOLUTII
Solutiile trebuie sa fie prezentate anonim
Anonimatul este pastrat pana in momentul in
care juriul a adoptat o decizie sau a formulat o
opinie
back

CONCURS DE SOLUTII
Juriul are dreptul de a invita concurentii sa
raspunda la problemele care au fost
consemnate in raport in vederea clarificarii
oricaror
aspecte
referitoare
la
solutia/proiectul propus
back

REGULI DE CALIFICARE SI SELECTIE A


CANDIDATILOR/OFERTANTILOR
CRITERII DE CALIFICARE
SITUATIA PERSONALA A CANDIDATULUI
SITUATIA PROFESIONALA A CANDIDATULUI
SITUATIA ECONOMICO FINANCIARA
CAPACITATEA TEHNICA SI PROFESIONALA
NORME DE APLICARE

CRITERII
 Autoritatea contractanta are dreptul de a include in
documentatia de atribuire criterii de calificare si
selectie referitoare numai la:

situatia personala a candidatului sau ofertantului;


capacitatea de exercitare a activitatii profesionale;
situatia economica si financiara;
capacitatea tehnica si profesionala;
standarde de asigurare a calitatii;
standarde de protectie a mediului.
back

CRITERII DE CALIFICARE
Criteriile de calificare se stabilesc printr-o
NOTA JUSTIFICATIVA
- Nota justificativa se aproba de conducatorul
autoritatii contractante
- Nota justificativa contine NECESITATEA
- Nota justificativa devine parte a dosarului
achizitiei.
back

SITUATIA PERSONALA
 AC are obligatia de a exclude din procedura aplicata
pentru atribuirea contractului de achizitie publica
orice ofertant/candidat despre care are cunostinta
ca, in ultimii 5 ani, a fost condamnat prin hotararea
definitiva a unei instante judecatoresti, pentru:

participare la activitati ale unei organizatii criminale


coruptie
frauda
spalare de bani
back

SITUATIA PERSONALA
 AC are dreptul de a exclude din cadrul unei proceduri
orice ofertant/candidat care se afla in oricare dintre
urmatoarele situatii:
a intrat in faliment ca urmare a hotararii pronuntate de
judecatorul sindic
nu si-a indeplinit obligatiile de plata a impozitelor, si
taxelor si contributiilor de asigurari sociale in conformitate
cu prevederile legale in vigoare in Romania sau in tara in
care este stabilit;
In ultimii 2 ani si-a indeplinit defectuos obligatii
contractuale
back

SITUATIA PERSONALA
a fost condamnat, in ultimii trei ani, prin hotararea
definitiva a unei instante judecatoresti, pentru
o fapta care a adus atingere eticii profesionale
comiterea unei greseli in materie profesionala;
prezinta informatii false sau nu prezinta
informatiile solicitate de catre autoritatea
contractanta, in scopul demonstrarii indeplinirii
criteriilor de calificare si selectie
Situatia personala in cazul tertului sustinator
back

TERT SUSTINATOR
Tertul sustinator va prezenta in nume propriu:
- Declaratie referitoare la neincadrarea in art.
180 nu a fost condamant in ultimii 5 ani pt
fapte de coruptie
- Declaratie referitoare la art. 181 lit. a), c1) si d)
nu a intrat in faliment, si-a indeplinit obligatiile
contractuale in ultimii 2 ani, nu a fost condamant in
ultimii 3 ani pt etica profesionala
back

SITUATIA PERSONALA
AC are obligatia de a accepta ca fiind suficient si relevant
pentru demonstrarea faptului ca ofertantul/candidatul
nu se incadreaza intr-una dintre situatiile prevazute
anterior, orice document considerat edificator, din acest
punct de vedere, in tara in care ofertantul/candidatul
este stabilit.
In cazul in care exista incertitudini in ceea ce priveste
situatia personala a respectivilor candidati/ofertanti, AC
are dreptul de a solicita in mod direct informatii de la
autoritatile competente care emit documente de natura
celor prevazute mai sus.
back

SITUATIA PROFESIONALA
 AC are dreptul de a solicita oricarui operator
economic sa prezinte documente edificatoare care sa
dovedeasca in conformitate cu prevederile din tara in
care este stabilit
forma de inregistrare ca persoana juridica sau de
inregistrare/atestare CERTIFICATUL CONSTATATOR
Emis de ORC
apartenenta din punct de vedere profesional
back

SITUATIA ECONOMICO FINANCIARA


AC are dreptul de a solicita ca operatorul
economic care participa la procedura de
atribuirea contractului de achizitie publica sa
faca dovada situatiei sale economice si
financiare.
Nota: In cazul in care AC solicita demonstrarea situatiei
economice si financiare, atunci aceasta are obligatia de a
indica in documentatia de atribuire si documentele prin care
operatorii economici urmeaza sa le prezinte in acest scop.
back

SITUATIA ECONOMICO FINANCIARA


 Ofertantul/candidatul are dreptul de a-si demonstra situatia
economica si financiara, dupa caz, prin sustinere, sau prin
prezentarea unor documente relevante cum ar fi:
rapoarte financiare emise de societati de audit
independente,
bilantul contabil sau extrase de bilant,
declaratii bancare corespunzatoare,
dovezi privind asigurarea riscului profesional,
declaratii privind cifra de afaceri globala sau in domeniul
de activitate aferent obiectului contractului intr-o
perioada anterioara care vizeaza activitatea din cel mult
ultimii 3 ani; in acest caz AC are obligatia de lua in
considerare si data la care operatorul economic a fost
infiintat sau si-a inceput activitatea comerciala.
back

SITUATIA ECONOMICO FINANCIARA


 Capacitatea economica si financiara a ofertantului/candidatului
poate fi sustinuta, pentru indeplinirea unui contract, si de - dar
numai de aceasta o alta persoana, indiferent de natura relatiilor
juridice existente intre ofertant/candidat si persoana respectiva
 Conditii:
prezentarea unui angajament ferm al persoanei respective prin
care aceasta confirma faptul ca va pune la dispozitia
ofertantului/candidatului resursele financiare invocate
persoana ce asigura sustinerea financiara nu trebuie sa fi fost
condamnata in ultimii 5 ani prin hotararea definitiva a unei
instante judecatoresti pentru
participare la activitati ale unei organizatii criminale
coruptie
frauda
spalare de bani.
back

SITUATIA ECONOMICO FINANCIARA


 Atunci cand un grup de operatori economici depune
oferta/candidatura comuna, situatia economica si
financiara se demonstreaza prin luarea in
considerare a resurselor tuturor membrilor grupului
- cumul
 In cazul in care grupul beneficiaza de sustinerea
financiara a unei/unor terte persoane, situatia
economica si financiara se demonstreaza in conditiile
prevazute anterior.
back

CAPACITATEA TEHNICA SI PROFESIONALA


AC are dreptul de a solicita ca operatorul
economic care participa la procedura de
atribuirea contractului de achizitie publica sa
faca dovada capacitatii sale tehnice si
profesionale.
Nota: In cazul in care AC solicita demonstrarea capacitatii
tehnice si profesionale, atunci aceasta are obligatia de a indica
in documentatia de atribuire si documentele prin care
operatorii economici urmeaza sa le prezinte in acest scop.
back

CAPACITATEA TEHNICA SI PROFESIONALA


Capacitatea tehnica si profesionala a unui
ofertant/candidat se apreciaza in functie de:
experienta
aptitudinile
eficienta si eficacitatea acestuia

rezultate in urma analizarii informatiilor


prezentate pe parcursul procedurii de atribuire.
back

CAPACITATEA TEHNICA SI PROFESIONALA


Pentru atribuirea unui contract de furnizare
sau servicii, AC are dreptul de a le solicita
ofertantilor/ candidatilor:
o lista a principalelor livrari de produse/
prestari de servicii efectuate in ultimii 3 ani,
continand valori, perioade de livrare/ prestare,
beneficiari, indiferent daca acestia din urma
sunt autoritati contractante sau clienti privati;
back

CAPACITATEA TEHNICA SI PROFESIONALA


Nota:
Livrarile de produse / prestarile de servicii se
confirma prin:
- certificate/documente emise sau contrasemnate
de o autoritate ori de catre clientul privat
beneficiar
- declaratie a operatorului economic in cazul in
care beneficiarul este un client privat si, din
motive obiective, operatorul economic nu are
posibilitatea obtinerii unei certificari/confirmari
din partea acestuia
back

CAPACITATEA TEHNICA SI PROFESIONALA


Suplimentar la contractul de servicii si la
contractul de lucrari, se vor solicita:

declaratie referitoare la echipamentele tehnice si la masurile


aplicate in vederea asigurarii calitatii precum si, daca este
cazul, la resursele de studiu si cercetare;
informatii referitoare la personalul/organismul tehnic de specialitate de
care dispune sau al carui angajament de participare a fost obtinut de
catre candidat/ofertant, in special pentru asigurarea controlului calitatii;
 certificate sau alte documente emise de organisme abilitate in acest
sens, care sa ateste conformitatea produselor/ serviciilor cu standarde
relevante;
 mostre, descrieri si/sau fotografii a caror autenticitate trebuie sa poata fi
demonstrata in cazul in care autoritatea contractanta solicita acest lucru;
back

CAPACITATEA TEHNICA SI PROFESIONALA


 informatii referitoare la studiile, pregatirea profesionala si calificarea
personalului de conducere, precum si ale persoanelor responsabile
pentru indeplinirea contractului de servicii;
 o declaratie referitoare la efectivele medii anuale ale personalului
angajat si al cadrelor de conducere in ultimii 3 ani;
 informatii privind masurile de protectie a mediului pe care operatorul
economic le poate aplica in timpul indeplinirii contractului de servicii;
 informatii referitoare la utilajele, instalatiile, echipamentele tehnice de
care poate dispune operatorul economic pentru indeplinirea
corespunzatoare a contractului de servicii;
 informatii privind proportia in care contractul de servicii urmeaza sa
fie indeplinit de catre subcontractanti si specializarea acestora.
back

CAPACITATEA TEHNICA SI PROFESIONALA


 Pentru atribuirea unui contract de lucrari, AC
are dreptul de a le solicita ofertantilor/
candidatilor:
o lista a lucrarilor executate in ultimii 5 ani,
confirmate prin certificari de buna executie care vor
indica beneficiari, valori, perioada si locul executiei
lucrarilor si precizeaza conformitatea cu normele in
domeniu precum si daca au fost finalizate
back

STANDARDE DE ASIGURARE A
CALITATII
 In cazul in care solicita prezentarea unor certificate, emise de
organisme independente, prin care se atesta faptul ca operatorul
economic respecta anumite standarde de asigurare a calitatii, AC
trebuie sa se raporteze la sistemele de asigurare a calitatii bazate pe
standarde Europene relevante.
 AC are obligatia de a accepta certificate echivalente emise de
organisme stabilite in alte state ale Uniunii Europene.
 In cazul in care operatorul economic nu detine un certificat de calitate
astfel cum este solicitat de AC, aceasta din urma are obligatia de a
accepta orice alte probe sau dovezi prezentate de operatorul
economic respectiv, in masura in care probele/dovezile prezentate
confirma asigurarea unui nivel corespunzator al calitatii.
back

STANDARDE DE PROTECTIA
MEDIULUI
 In cazul in care solicita prezentarea unor certificate, emise de
organisme independente, prin care se atesta faptul ca operatorul
economic respecta anumite standarde de protectie a mediului, atunci
AC trebuie sa se raporteze la standarde Europene sau internationale in
domeniu.
 AC are obligatia de a accepta certificate echivalente emise de
organisme stabilite in alte state ale Uniunii Europene.
 In cazul in care operatorul economic nu detine un certificat de mediu
astfel cum este solicitat de AC, aceasta din urma are obligatia de a
accepta orice alte probe sau dovezi prezentate de operatorul
economic respectiv, in masura in care probele/dovezile prezentate
confirma asigurarea unui nivel corespunzator al protectiei mediului.
back

NORME DE APLICARE
 Cifra medie de afaceri pe ultimii 3 ani maxim *2 valoarea
estimata a contractului de achizitie
 Experienta similara unul sau mai multe contracte in
valoare maxima egala cu valoarea estimata a contractului de
achizitie
 Toate documentele de calificare pot fi sustinute printr-o
declaratie a ofertantului insotita de o anexa ce cuprinde
detaliile documentelor pe care le sustine prin declaratie
 AC are dreptul ca cel mai devreme in 3 zile si cel mai tarziu
inainte de elaborarea raportului de atribuire sa solicite
confirmarea declaratiei prin prezentarea documentelor
back

REGULI DE PARTICIPARE LA
PROCEDURA DE ATRIBUIRE
DREPTUL DE PARTICIPARE
DREPTUL DE ASOCIERE
DREPTUL DE A SUBCONTRACTA
INTERDICTII

DREPTUL DE PARTICIPARE
 Orice operator economic are dreptul de a participa la
procedura de atribuire
individual
intr-un grup de operatori

 Ofertantul/candidatul care, in conformitate cu


legislatia statului in care este stabilit, este abilitat sa
presteze o anumita activitate, nu poate fi exclus
dintr-o procedura de atribuire pentru singurul motiv
ca, in conformitate cu legislatia nationala, acest tip
de activitate poate fi prestat numai de catre
persoane juridice sau numai de catre persoane fizice.
back

EXCEPTIE
LIMITAREA DREPTULUI DE PARTICIPARE
Autoritatea contractanta are dreptul de a impune ca
participarea la procedura de atribuire sa fie permisa
numai unor ateliere protejate sau acelor ofertanti care
se angajeaza sa indeplineasca contractul in contextul
unor programe de angajare protejata, in cadrul carora
majoritatea angajatilor implicati sunt persoane cu
dizabilitati care, prin natura sau gravitatea deficientelor
lor, nu pot exercita o activitate profesionala in conditii
normale
Nota: In cazul in care AC decide sa limiteze participarea la procedura de
atribuire conform prevederilor de mai sus, atunci aceasta decizie trebuie sa fie
precizata explicit in anuntul de participare
back

DREPTUL DE ASOCIERE
 Mai multi operatori economici au dreptul de se
asocia cu scopul de a depune candidatura sau oferta
comuna, fara a fi obligati sa isi legalizeze, din punct
de vedere formal, asocierea.
 Autoritatea contractanta are dreptul de a solicita ca
asocierea sa fie legalizata numai in cazul in care
oferta comuna este declarata castigatoare
o astfel de masura reprezinta o conditie necesara pentru
buna indeplinire a contractului.
back

DREPTUL DE A SUBCONTRACTA
 Fara a i se diminua raspunderea in ceea ce priveste
modul de indeplinire a viitorului contract de achizitie
publica, ofertantul are dreptul de a include in
propunerea tehnica posibilitatea de a subcontracta o
parte din contractul respectiv
 In cazul in care autoritatea contractanta solicita,
ofertantul are obligatia de a preciza
partea/partile din contrat pe care urmeaza sa le
subcontracteze
datele de recunoastere ale subcontractantilor propusi
back

INTERDICTII
Candidatul/ofertantul nu are dreptul, in cadrul
aceleiasi proceduri:
de a participa in doua sau mai multe asocieri de
operatori economici
de a depune candidatura/oferta individuala si o
alta candidatura/oferta comuna
de a depune oferta individuala si de a fi
nominalizat ca subcontractant in cadrul unei
alte oferte

back

INTERDICTII
 Intreprinderile afiliate au dreptul de a participa in
cadrul aceleiasi proceduri numai in cazul in care
participarea acestora nu este de natura sa
distorsioneze concurenta
 Prin intreprindere afiliata se intelege orice subiect de
drept:
asupra caruia un alt subiect de drept poate exercita, direct sau
indirect, o influenta dominanta; sau
care poate exercita o influenta dominanta asupra altui subiect de
drept; sau
care, ca urmare a asocierii cu un subiect de drept, se afla sub
influenta dominanta a unui alt subiect de drept
back

COMISIA DE EVALUARE
COMPONENTA
EXPERTI
ATRIBUTII

COMISIA DE EVALUARE
Se desemneaza pentru fiecare contract de
achizitie publica sau pentru mai multe
contracte de complexitate redusa
In componenta: membri din compartimentul
intern specializat
Presedintele - membru sau doar calitati
reprezentative si de organizare
back

COMISIA DE EVALUARE - EXPERTI


Se pot coopta si experti pe probleme
tehnice, financiare si juridice
Nu au drept de vot
Elaboreaza un raport de specialitate ce devine
parte a dosarului de atribuire
back

COMISIA DE EVALUARE
Atributiile comisiei:
 intocmeste procesul verbal de deschidere
stabileste si solicita clarificari, completari
formale sau de confirmare ale ofertelor
 stabileste ofertele admisibile, neconfome,
inacceptabile
 stabileste clasamentul ofertelor admisibile
 intocmeste raportul de evaluare
back

REGULI PROCEDURALE
DESCHIDEREA OFERTELOR
EVALUAREA OFERTELOR
OFERTE RESPINSE
CRITERII DE EVALUARE
INCHEIEREA CONTRACTULUI

CONSIDERATIE GENERALA
Raspunsurile la solicitarile de clarificari se
publica in SEAP
ATENTIE
Clarificari pot aparea in orice moment,
solicitate de orice operator economic
back

DESCHIDEREA OFERTELOR I
Ofertele se deschid la data, ora si locul
anuntate pe SEAP
Sedinta de deschidere reguli generale
Offline
Online

Daca se modifica datele, AC trebuie sa


anunte tot in SEAP cu 3 ZILE inainte de
data limita de depunere
back

DESCHIDEREA OFERTELOR II
Sedinta de deschidere a ofertelor offline
i. in prezenta membrilor comisiei
ii. In prezenta expertilor cooptati
iii. In prezenta ofertantilor interesati
iv. Se finalizeaza cu un proces verbal de
deschidere ce se comunica tuturor
ofertantilor
back

DESCHIDEREA OFERTELOR III


La procedurile derulate on line sistemul
SEAP
comunica
automat
rezultatele
deschiderii ofertelor nu se mai emite proces
verbal de deschidere comunicat ofertantilor
back

REZUMAT
La deschidere nu se califica/refuza oferte
La deschidere nu se evalueaza oferte
La deschidere se inventariaza documente
La deschidere se resping oferte intarziate sau
fara garantie
back

EVALUAREA OFERTELOR
Se realizeaza in sedinte ulterioare celei
aferente deschiderii ofertei
Se realizeaza pe baza unui calendar al evaluarii
parte a dosarului achizitiei
Fiecare sedinta se finalizeaza cu un raport
intermediar al evaluarii parte a dosarului
achizitiei proces verbal de deschidere PVDV
Procesul de evaluare
back

EVALUAREA OFERTELOR
precizarile
clarificarile
completarile
FORMALE sau DE CONFIRMARE
pot fi solicitate de AC oricand pe perioada
evaluarii ofertelor atat pentru calificare cat si
pentru tehnic
PVDV Nu si pentru documente lipsa la
depunere
back

EVALUAREA OFERTELOR - PVDV


DOCUMENTE
 nu mai exista posibilitatea completarii unor
documente lipsa
 AC poate solicita pentru documentele prezentate
precizari sau confirmari suplimentare intr/o
perioada rezonabila
 se pot aduce doar documente care sustin
declaratiile deja existente in cel mai devreme 3 zile
sau cel tarziu pana la incheierea raportului de
atribuire
back

OFERTE RESPINSE

INACCEPTABILE
NECONFORME

back

OFERTE RESPINSE
INACCEPTABILE
respinse la deschidere intarziate sau neinsotite de garantia
de participare trebuie sa se afle in afara plicului cu oferta
respinse la evaluare deoarece:
- oferta alternativa
- protectia muncii
- pret:
peste valoarea fondurilor cu mai mult de 10% sau cu majorare
se trece de prag
aparent neobisnuit de scazut ATENTIE LA DESCHIDERE
back

OFERTE FINANCIARE
OFERTA FINANCIARA intocmita mai jos de 85%
din valoarea estimata publicata de autoritatea
contractanta
 din media aritmetica a 5 sau > oferte
admisibile
back

OFERTE RESPINSE
NECONFORME
 nu satisfac cerintele caietului de sarcini
 contin propuneri dezavantajoase fata de contract
deci se pot face propuneri la contract
 preturile sunt nejustificate (daca sunt aparent
neobisnuit de scazute)
 nu se realizeaza distinctia pe loturi atunci cand
este cazul
back

CRITERII DE EVALUARE
PRET
OFERTA CEA MAI AVANTAJOASA ECONOMIC
ATENTIE
criteriile de calificare nu pot constitui factori
de evaluare
achizitia pe loturi trebuie sa contina aceleasi
criterii de evaluare pentru fiecare lot, nu
neaparat si aceeasi factori
back

PROCES DE EVALUARE I
procesul de evaluare nu poate depasi de
regula 20 de zile la data deschiderii
ofertelor poate fi insa prelungit vezi
situatia unei contestatii
back

INCHEIEREA CONTRACTULUI
In termen de 3 zile de la intocmirea
RAPORTULUI DE ATRIBUIRE se COMUNICA
fiecarui ofertant rezultatul aplicarii procedurii
COMUNICAREA contine, dupa caz:
informatii despre oferta declarata castigatoare
si invitatia de semnare a contractului
cauzele respingerii ofertei adresantului
back

INCHEIEREA CONTRACTULUI
Contractul se incheie in situatia in care NU exista
nicio contestatie nesolutionata pe rol:
- Pentru proceduri mici si cereri de oferta in
termen de 6 zile de la data comunicarii
rezultatului aplicarii procedurii
- Pentru proceduri mari in termen de 11 zile de
la data comunicarii rezultatului aplicarii
procedurii
back

INCHEIEREA CONTRACTULUI
Daca la data intocmirii raportului de atribuire
exista o contestatie inregistrata
sau
Daca dupa comunicarea rezultatului aplicarii
procedurii se introduce o contestatie,
SEMNAREA CONTRACTULUI SE SUSPENDA
PANA LA SOLUTIONAREA ACESTEIA
back

OBLIGATIVITATEA INCHEIERII
CONTRACTULUI
 autoritatea contractanta nu are dreptul sa intarzie, din
motive imputabile acesteia, incheierea contractului sau a
acordului-cadru cu mai mult de 7 zile calendaristice peste
termenele legale de asteptare.
 autoritatea contractanta are obligatia de a transmite catre
ANRMAP, prin mijloace electronice, in cel mult 48 ore de la
data incheierii contractului de achizitie, o notificare cu privire
la contractul sau acordul incheiat.
back

CONTESTATII
CAPITOLUL VI

CONTESTATII

CE

CINE
CAND

UNDE
DE CAND

CINE CONTESTA?

Orice persoana interesata:

- are, sau a avut un


interes legitim cu
respectiva procedura
- a suferit, sufera sau risca
sa sufere un prejudiciu
back

CE SE CONTESTA?
un act emis de autoritate
o operatiune administrativa care produce sau
poate produce efecte juridice
neindeplinirea de catre autoritate, in
termenul legal, a unei obligatii care ii revine
prin lege
omisiunea/refuzul autoritatii de a emite un
act sau de a efectua o operatiune
back

UNDE SE CONTESTA?
Consiliul National de Solutionare a Contestatiilor
(CNSC)
back

CAND SE CONTESTA?
5 ZILE
calendaristice

130 000 eur sau 400.000


eur sau 5.000.000 eur

10 ZILE
calendaristice

> 130 000 eur sau 400.000


eur sau 5.000.000 eur

back

DE CAND?
Incepand cu ziua urmatoare datei la care s-a
luat la cunostinta despre:
actul
operatiunea
omisiunea/refuzul autoritatii de a emite un act
anuntul sau documentatia de la data
publicarii acestora in SEAP
back

ATENTIE!

CNSC solutioneaza contestatiile formulate in


cadrul procedurii, inainte de semnarea
contractului
back

ELEMENTELE FORMALE ALE CONTESTATIEI


Enumerate in art. 270 alin.1 din OUG 34/2006
Atentie!! CNSC poate solicita completarea
contestatiei in termen de 5 zile calendaristice
de la data instiintarii, sub sanctiunea
respingerii contestatiei.
back

OBLIGATIILE AUTORITATII

In termen de 1 zi
lucratoare de la
primirea
contestatiei

instiinteaza ceilalti
participanti la
procedura

ataseaza copie dupa


contestatie

u
rt
n
ie
i
r
c
m
d
a
e
:A
n
cu
r
o
t
d
e
n
o
e
m
tr
e
ei
d
1
st
i
ta
e
z
at
ri
te
e
l
o
a
,u
ra
c
u
r
ir
le
a
n
u
c
t
id
lo
ar
u
a
le
s
r
tp
ie
o
t
v
ru
s
d
l
u
e
p
s
ad
p
l
re
a
e
t:
a
n
i
d
c
a
o
i
rp
p
e
t
a
a
n
r
t
p
e
i
r
C
o
N
c
S
e
C
d
u
r
i
i

MASURI DE REMEDIERE

VARIANTA I - IDEALA
autoritatea

adopta masuri
corective

comunicarea
acestora

participantilor si
CNSC

renuntarea de
catre contestator la
contestatie

notificare de
renuntare
transmisa
autoritatii si CNSC

VARIANTA II
nu este de acord cu
masurile corective
Contestatorul

nu renunta la
contestatie
procedura continua

VARIANTA III

Autoritatea nu
adopta masuri
corective

continua procedura

OBLIGATIILE AUTORITATII
(in cazul variantelor II si III)

punct de vedere
transmis

CNSC + copie dosar


achizitie publica obligatoriu dupa 3 zile
de la data expirarii
termenelor de
asteptare
contestatorului

DREPTURILE CONTESTATORULUI
poate solicita CNSC desemnarea unui expert
tehnic sau financiar, cu suportarea costurilor
expertizei
poate solicita depunerea de concluzii orale in
fata CNSC

DREPTURILE CNSC
de a solicita lamuriri partilor
de a administra probe
de a solicita orice alte date/documente
relevante in raport cu obiectul contestatiei
Atentie! CNSC poate solicita orice date pe
care le considera necesare pentru
solutionarea contestatiei si de la alte
persoane fizice sau juridice.

DECIZIA CNSC
Obligatorie si executorie
Poate fi atacata cu plangere in instanta de
contencios administrativ in termen de 10 zile
de la comunicare

NOU

Contestatiile pierdute se taxeaza prin retinerea


unei sume din garantia de participare

NOU II
Contestatiile pentru anexa 2B si cele privind
regimul concesiunilor se solutioneaza de catre
CNSC
Contestatiile pentru proceduri ce privesc
infrastructura nationala se solutioneaza de
CNSC dar se ataca la Curtea de Apel Bucuresti

VA MULTUMESC

DIANA SPINCIU
EXPERT ACHIZITII PUBLICE
CONSILIER JURIDIC
0722767207
www.datesro.ro
d.spinciu@datesro.ro