Sunteți pe pagina 1din 64
MUNICIPIUL BUCURESTI PRIMARIA SECTORULUI 2 REGULAMENTUL DE ORGANIZARE SI FUNCTIONARE AL APARATULUI DE SPECIALITATE AL PRIMARULUI SECTORULUI 2 Anexa nr, 31a H.C.L, Sector 2 nr. (3 / 2 0\ 2013 Prezenta anexd confine 64 de pagini. ‘Capltotutt Capitola Capliolal 1 ATRIBUTH Aaicolul 16 Articolul 17 Asticol 18 Arica 19 Asticolu! 20, Articolul 21 Astcolul 22 Asticolul 23, Anicolal 24 Anicolul 25 Asticolul 26 Anticolul 27 Ancol 28, Antcolul 29 Astcotul 30 Amtcolul 31 Asticolul 32 Antcolul 23, Amtcolul 34 Atcolul 35 Anticolul 36 CUPRINS DISPOZITI GENERALE. STRUCTURA ORGANIZATORICA. ‘ATRIBUTIILE PRIMARULUI SECTORULUI2 AL MUNICIPIULUI BUCURESTI... ATRIBUTILE VICEPRIMARULUI... ATRIBUTILE SECRETARULUI, a ATRIBUTILE DIRECTILOR, SERVICIILOR, BIROURILOR $I COMPARTIMENTELOR APARATULUI DE SPECIALITATE AL PRIMARULUI SECTORULUI2.. CABINET PRIMAR. I. DIRECTIA ECONOMICA, Serviciul Contabilitate-Financier Servicial Buyer Local-CrP. TL, DIRECTIA SERVICII PUBLICE. ‘Serviciul Gospodirie Comunal Servicul Monitorizare Executie Contracte Edilitae.. Serviciul Relat eu Asocafi de Proprietar IIL DIRECTIA ACHIZITH $1 CONTRACTE PUBLIC! Serviciul Achiziti Publice...... A ‘Serviciul Urmarire Derulare Contract... ARMITECT $81 IV. DIRECTIA URBANISM, CADASTRU $1 GESTIONARE TERITORIV. Servciul Autorizare si Documentaii Urbanism, i ‘Serviciul Fond Funciar, Cadast...... Y.DIRECTIA AUDIT PUBLIC INTERN. Serviciul Audit Public Intern al Primariei Sectorului 2. Serviciul AuditareInstitui Subordonate Consiliului Local DIRECTIA MANAGEMENT RESURSE UMANE, iciulPerfectionare si Gestiunes Cariere Serviciul Resurse Umane..... Compatimenal Inter de Prevenire, Protec i Vluntarat pentru Siti Ge Uraent Re eres coe cane SERENE Tee HONG Serviciul Secretariat gi Rea Publice. Servisiul Strategi g vam Biroul Managementul Cali Servi! Pres i Organi Evenimente Serviciul Adminstratv. VizaT Spre_neachimbare, SECRETAR, Poginane. 4 ‘Antoolul 37 ‘Anicolul 38 Antcolul 39 Arlicolul 40 Antico 41 Anivolal «2 Aticolu 43 Ancol $4 Anicolul 45 Anicolul 46 Anicolul 47 ‘Captcomn ry VIII, DIRECTIA SISTEME INFORMATICE $1 ADMINISTRARE ECHIPAMENTE.. Serviciul Adminisirare Rejele IT gi Aplicati lnformatce....., Serviciul Adminisirare Echipamente ‘Compartinentul Audio-Video-Crafis... 1X. DIRECTIA JURIDICA, LEGISLATIE, CONTENCIOS-ADMINISTRATI.. Servciul Judie... Serviviul Autortate Tutelas.. ‘Servilul Spat Locaty. X. DIRECTIA ADMINISTRATIE PUBLICA $I EVIDENTA ELECTORALA.. Serviciul Adminisrayie Publica Local e ee Compartimentul Arhiva Biroul Evident Eleetoralt XI. DIRECTIA MANAGEMENT PROIECTE .. Serviciul Pricete Furmpene Biroul Monitorizare Proiete.. DISFUZIYU FINALE... VIZAT Spre neschimbare, SECRETAR, its © 4 ® CAPITOLUL I DISPOZITM GENERALE Art. 1. Primarul, viceprimarul, seeretaril, tmpreund cu aparatul de specialit 6 structura functionalé cu activitate permanent®, den care duce la Indeplinire hotirdrile consiliului local ale ealectvitsii locale Art. 2. Sectoral 2 al Municipiului Bucuresti are un primar gi un viceprimar,alesi in conditile legit, pe 0 perioada de 4 ani. Art, 3, Sediul Primarici Sectorului 2 Bucuresti este instr. Chiristigiilor nr. 11-13. Art. 4, Primarul indeplineste o functie de autoritate public; este seful administrafici publice locale din Sectorul 2 si al aparatului de specialitate, pe care il conduce 5 fl controleaza, Prin delegare de competent, primarul poate trece exercitarea unora din atribuiile sale viceprimarului, seeretarului sau alfor functionari din serviciile Prim Art. 5, in exerctarea atributilor sale, primarul emite dispozitii cu caracter normativ sau individual Acestea devin executorii numai dupa ce sunt aduse la cunostinja public& sau dupdi ce au fost comunicate persoanelor interesate, dupa caz, Art. 6 Viceprimarul este subordanat primansini i Inlocuitorul de drept al acectuia, ear tt poate deloge atributile conform Legit nr. 215/2001 privind administratia public& locals, republicata, cu modificrile gi ‘completirite ulterioare Art. 7. Secretarul indeplineste atributiile previizute in artcolul 117 din Legea ar. 215/2001 privind administrafia publick locala, republicati, cu modificarile si complete ulterioare, precum gi alte atributi previzute de lege sau insircinari date de consliul local ori de primar; prin delegare de competent, poate soordona gi alte servisti ale wpuratului ce specialitate al primarutu, stabilite de primar. Art. 8, Directorii si sefii de serviciu/birou rispund de evidena (inregistrarea) tuturor documentelor irate, iegite ori intocmite pentru uz inter. Dupa rezolvarea lor, dacumentele se achivenai in dosare, potrivit ‘Nomenclatorulus Arhivistie al Primariei Sectorului 2 i se predaw la Arhiv, inal doilea an dela constituire. Directorii numesc responsabili cu constituirea, evidenfa gi predarea dosarelor in Arhiva gi o persoand care si facd parte din Comisia de selectie a documentelor arhivei, in conditile stabilite de Legea Athivelor Nationale nr. 16/1996, cu modificdrile si complettrile ulterioare. Art9, In cadrul Primariei Sectorului 2 este implementat, mentinut si certificat un Sistem de Management al Calititit, conform ISO 9001:2008. Organiemele de certficare sunt: Societatea Romfnd de Asigurare a Calitaii (SRAC) si Refeaua Internafionala de Certiicare IQ Net. Art 10, Director si gefii compartimentelor asigur& mentinerea la standardele certificate a Sistemului dle Management al Cali Art. L1. Angsjafi Primfriei Sectorului 2 rispund de realizarea atributilor in conformitate cu procedurile de lucri - parte components a documentajiei Sistemului de Management al Calitifii ISO ‘9001 :2008 cenifcat Art. 12, Ditectori, efi servicilor si birourilor raspund in faa Primarului de modul de rezolvare a sarcinilor ce le revin si colaboreaz& permanent in vederea indeplinirii in termen legal a lucririlor ce intr& in ‘competenja lor, precum §1 a altor sarcini potrivit nevoilor unitaii, Totodati. au obligatia de a stabilisarcini de serviciu pentru personalul din subordine in vederea desfigurdri in tune condipi a activitiii gi de a lua masusi ‘corespunzatoare pentru imbunsits i actvitat. ‘Art, 13, In cadrul Primi se interzice discriminarea gi se asigura un tratament egal intre femei si birbayi. Personalul de conducere are obligatia de a informa sistematic angajafii din structura condusa supra drepturilor pe care le au cu privire la respectarea egalititii de sanse si tratament intre femei si acbati In relatiile de munca te al primarului constituie Primaria Sectorului 2 al Municipiului Bucuresti“, pozitile primarului, solufiondind problemele curente CAPITOLUL 1 STRUCTURA ORGANIZATORICA Art.14, Structure organizatorici a Primiriei Sectorului 2 cuprinde directii, serviei, birouri gi compartimente constitute in conformitate cu organigrama aprobati, Art. 15. Direcfile, servcile, birourile si compartimentele care compun aparatul de specialitate al Primarilui Seetorului 2 sunt urmitoarete: CABINET PRIMAR 1. DIRECTIA ECONOMICA — Serviciul Contabilitate ~ Financiar Serviciul Buget Local ~ CFP HH, DIRECTIA SERVIC PUBLICE Servieiul Gospodarie Comunal’ Serviciul Monitorizare Executie Contracte Eailitare ARHITECT SEF JV, DIRECTIA URBANISM, CADASTRU $t GESTIONARE TERITORIU Serviciul Autorizare si Documentafii Urbanism Serviciul Fond Funciar, Cadastra V, DIRECTIA AUDIT PUBLIC INTERN Serviciul Audit Public Intern al Primariei Sector 2 Serviciul Auditare Institutii Subordonate Consiliului Local V1, DIRECTIA MANAGEMENT RESURSE UMANE Serviciul Perfectionare gi Gestiunea Carierei Serviciul Resurse Umane ‘Compartimentul Intern de Prevenire gi Protectie $1 Voluntariat pentru Situatii de Urges VIL, DIRECTIA CALITATE, COMUNICARE $1 ‘RELATH INTERNATIONALE Serviciul Secretariat i Relafii Publice Serviciul Strategist invayimant Serviciul Presa si Organizare Evenimente Serviciul Administrativ VIM. DIRECTIA SISTEME INFORMATICE $I ADMINISTRARE ECHIPAMENTE Serviciul Administrare Rejele LT. si Aplicayii Informatice Serviciul Administrare Echipamente Compartimentul Audio-Video-Grafica ‘IX DIRECTIA JURIDICA, LEGISLATIE, CONTENCIOS-ADMINISTRATIV Serviciul Spatiu Locativ X. DIRECTIA ADMINISTRATIE PUBLICA $1 EVIDENTA ELECTORALA Servichul Admiaistafis Publica Local ‘Compartimentul Arhiva Biroul Evidenji Electoral XI, DIRECTIA MANAGEMENT PROIECTE Serviciul Proiecte Europene Biroul Monitorizare Proiecte VIZAT Spre neschimbare, CRETAR,

S-ar putea să vă placă și