Sunteți pe pagina 1din 36

DREPT FINANCIAR I FISCAL

NOTE DE CURS

CAP. I No iuni introductive privind finan ele publice


1.1. No iunea de finan e publice
Apari ia

i evolu ia finan elor publice este inseparabil legat

de

existen a statului i de folosirea banilor i a formelor valorice de realizare i


reparti ie a produsului social. Termenul finan e provine din expresia
latineasc financia pecuniaria care nsemna a ncheia o tranzac ie prin plata
unei sume de bani.
n prezent, finan ele reprezint instrumentul prin intermediul c ruia
statul i celelalte colectivit i publice asigur fondurile b ne ti necesare
dezvolt rii economiei na ionale. Finan ele publice sau rela iile financiare
sunt formate din totalitatea rela iilor sociale de natur economic care apar
n procesul realiz rii i repartiz rii n form b neasc a resurselor necesare
statului pentru ndeplinirea func iilor i sarcinilor sale.
No iunea de finan e publice sau de rela ii financiare nu trebuie
confundat cu cea de bani. Astfel, n timp ce banii reprezint o marf
special care ndepline te func ia de echivalent general, sfera finan elor este
mai redus

i reprezint rela iile de constituire i repartizare a unor fonduri

b ne ti.
Rela iile financiare se realizeaz n cadrul unei activit i complexe
desf urate de organele de stat i agen ii economici denumit activitate
financiar . Activitatea financiar se desf oar n cadrul fiec rui palier al
sistemului financiar, remarcndu-se forme specifice precum activitatea
1

bugetar , activitatea bancar , activitatea fiscal etc. Activitatea financiar se


realizeaz prin acte i opera iuni specifice fiec rei forme n parte (opera iuni
de ncas ri i pl i, de finan are bugetar , de creditare etc).1
1.2. Defini ia i obiectul de reglementare al Dreptului financiar
Dreptul financiar poate fi definit ca fiind totalitatea actelor normative
care reglementeaz

rela iile de constituire, repartizare

fondurilor b ne ti ale statului

i utilizare a

i ale institu iilor publice destinate

satisfacerii nevoilor social- economice ale societ ii.


Dreptul financiar, subramur

a dreptului public, grupeaz

toate

normele juridice care reglementeaz rela iile financiare.


Reglementarea juridic

a rela iilor financiare are o nsemn tate

deosebit , deoarece finan ele publice particip n mod direct la dezvoltarea


societ ii (se asigur , astfel, constituirea, repartizarea
eficien

i utilizarea cu

a banului public pentru sporirea produc iei de m rfuri, dezvoltarea

for elor de produc ie, promovarea activit ii de cercetare


dezvoltarea nv

tiin ific ,

mntului, culturii, protec ia social etc).

1.3. Izvoarele dreptului financiar


Dreptul este alc tuit dintr-un ansamblu de norme generale de conduit
prin care sunt reglementate rela iile social-economice din cadrul unei
societ i. n esen , dreptul constituie un element de suprastructur alc tuit
din concep ii juridice precum

i institu iile

i raporturile juridice

corespunz toare lor.


1

Gelu Maruntelu, Drept financiar si fiscal, Editura Ovidius University Press, Constanta, 2005, pag.5

Dreptul, ca ansamblu coerent de norme generale de conduit , se


formeaz prin intermediul izvoarelor de drept.
n sens juridic, prin izvor de drept se n elege forma specific de
exprimare a normelor juridice. Astfel, normele juridice sunt exprimate ntr-o
diversitate de forme, proprii dreptului, care poart denumirea generic de
acte normative i care pot fi, n func ie de organul de stat de la care eman :
legi, decrete, decrete-legi, hot rri, decizii, ordine, instruc iuni, norme
metodologice, etc. Aceste acte normative constituie izvoare de drept. Fiecare
ramur

de drept este alc tuit

din acte normative specifice care

reglementeaz o anumit categorie de raporturi juridice.


Izvoarele dreptului financiar sunt alc tuite din totalitatea actelor
normative care reglementeaz raporturile juridice financiare.
n raport de gradul de generalitate sau de specificitate, se disting:
- izvoare comune dreptului financiar i altor ramuri de drept;
- izvoare specifice dreptului financiar;
Din prima categorie face parte, n primul rnd, Constitu ia , legea
fundamental

rii, care con ine dispozi ii referitoare la elaborarea,

aprobarea i executarea bugetului public na ional, cu privire la politica


fiscal a statului, controlul execu iei bugetare etc. n aceea i categorie a
izvoarelor comune intr legi, hot rri care con in dispozi ii i n domeniul
financiar.
Din categoria izvoarelor specifice dreptului financiar fac parte actele
normative care cuprind dispozi ii referitoare exclusiv la rela iile financiare:
Legea finan elor publice nr. 500/2002, Codul fiscal, Codul de procedur
fiscal , Legea 241/2005 privind combaterea evaziunii fiscale etc.

1.4. Normele dreptului financiar


Norma juridic este o regul de conduit general
stabilit
garantat

sau recunoscut

de stat

de for a coercitiv

i impersonal ,

i a c rei respectare obligatorie este

a statului. Pornind de la no iunea normei

juridice, norma de drept financiar se poate defini ca o regul de conduit


stabilit de stat care cuprinde drepturile i obliga iile subiec ilor participan i
la raportul de drept financiar i a c rei respectare este asigurat , la nevoie, de
forta coercitiva a statului.
Con inutul normei de drept financiar are aceea i structur logicojuridic ca a oricarei norme juridice ipotez , dispozi ie i sanc iune,
precum i o construc ie extern determinat de modul de exprimare a actelor
normative (capitole, sec iuni, articole, alineate i paragrafe).
Ipoteza normei de drept financiar prevede mprejur rile n care
urmeaz s se aplice dispozi ia, iar dispozi ia prevede chiar conduita ce
urmeaz a fi adoptat de subiec ii de drept.
Dispozi iile

cuprinse

normele

financiare

au

un

caracter

preponderent imperativ.
Elementul specific normei juridice financiare l constituie sanc iunea.
Sunt stabilite sanc iuni specifice rela iilor financiare i anume: amenda
fiscal , dobnzile i penalit ile de ntrziere n caz de neplat la termen a
obliga iilor bugetare, suspendarea finan rii, suspendarea credit rii etc.
Sanc iunile se constat

i se aplic de organele financiare i bancare

persoanelor fizice i juridice, subiec i ai raporturilor juridice financiare.


1.5. Raporturile de drept financiar

Raporturile juridice reprezint

rela iile sociale supuse reglementarii

normelor juridice. Raporturile de drept financiar ocup un rol nsemnat n


cadrul raporturilor juridice, avnd n vedere importan a acestor rela ii
precum i interesul deosebit al societ ii fa de finan ele publice.
Raporturile juridice financiare sunt reprezentate de rela iile sociale
care iau na tere n procesul constituirii, repartiz rii i utiliz rii fondurilor
b ne ti ale statului i care sunt reglementate de normele juridice financiare.
Raporturile de drept financiar se particularizeaz prin urmatoarele elemente
specifice:
- subiec ii participan i la raporul juridic i pozi ia pe care o au unii
fa de al ii;
- obiectul de reglementare;
- modalitaea de realizare a formei de activitate n cadrul c reia i au
sorgintea;
Astfel, raporturile de drept financiar se nasc numai n cadrul activit ii
financiare nf ptuite de stat prin organele sale. n cadrul acestor raporturi,
f r excep ie, unul dintre subiec i este, ntotdeauna, statul reprezentat de un
organ de specialitate care intr n raportul juridic financiar de pe pozi ia de
purt tor al autorit ii de stat. Aceast particularitate i creeaz o pozi ie de
superioritate fa

de ceilal i subiec i participan i la raportul financiar,

persoane fzice si juridice2.


Raporturile de drept financiar se nasc, se modific
manifest rii unilaterale de voin

i se sting pe baza

a statului, prin forme specifice prev zute

de normele juridice financiare. Aceast particularitate ofer posibilitatea


execut rii directe de c tre organele statului a obligatiilor fiscale ale

Dan Drosu Saguna, Drept Financiar si Fiscal, Editura All Beck, Bucuresti, 2003, pag.74

contribuabililor, f r

a mai fi necesar , n acest sens, o hot rre

judec toreasc .
n func ie de sfera de cuprindere a finan elor publice, raporturile de
drept financiar pot fi: raporturi juridice bugetare, raporturi juridice fiscale,
raporturi juridice bancare, raporturi juridice de creditare, raporturi juridice
valutare, raporturi juridice de control financiar etc.
Elementele constitutive ale raporturilor juridice financiare sunt
subiec ii, con inutul i obiectul.
Subiec ii participan i la raportul financiar sunt, pe de o parte, statul
reprezentat printr-un organ de specialitate, iar pe de alt parte, persoanele
fizice sau juridice care au calitatea de contribuabil. Dintre persoanele fizice,
acestea pot fi: cet enii romni, persoane fizice str ine rezidente
(reprezentan i diplomatici, comerciali, doctoranzi, studen i, apatrizi)

persoane fizice nerezidente (arti ti, sportivi, turi ti, oameni de tiin etc).
Con inutul raporturilor de drept financiar l constituie drepturile i
obliga iile subiec ilor participan i, care difer de cele ale altor raporturi
juridice, deoarece privesc necesitatea i importan a constituirii, repartiz rii i
utiliz rii fondurilor b ne ti ale statului. Astfel, organele financiare de stat au
dreptul i obliga ia, n acela i timp, de a elabora bugetele publice i de a
adopta m suri pentru executarea lor, de a ac iona pentru stabilirea i
ncasarea veniturilor publice i de a le administra conform dispozi iilor
legale. n ce-i prive te pe contribuabili, ace tia au obliga ia de a exercita
obliga ia financiar ce le revine prin plata impozitelor i taxelor pe care le
datoreaz , dar au i dreptul de a pretinde organelor financiare aplicarea
corect a legii, precum i dreptul de a contesta m surile considerate nelegale.
Obiectul raporturilor juridice financiare este diferit, fiind determinat,
n primul rnd, de sfera larg

i complex a finan elor publice, iar n al


6

doilea rand, de fapte, acte i opera iuni specifice activit ii fiscale. Astfel,
obiectul raporturilor financiare este format din ac iunile de prognoz

organizare bugetar , din actiunile de control financiar, din sumele de bani


care se individualizeaz

i se ncaseaz ca impozite i taxe etc.

1.6. Aparatul financiar al statului


n sens larg, no iunea de aparat financiar desemneaz

totalitatea

organelor statului care contribuie n mod direct sau care doar nlesnesc
nf ptuirea activit ii financiare prin care se aplic politica financiar a
statului.
n sens restrns, aparatul financiar desemneaz

organele de

specialitate ale statului cu atribu ii exclusive n domeniul financiar.


n func ie de interpret rile date con inutului aparatului financiar se pot
distinge dou categorii de organe ale statului:
- organe ale statului cu competen e generale care au importante
atribu ii i n domeniul finan elor publice: Parlamentul, Pre edin ia,
Guvernul, ministerele, consiliile locale etc;
- organe ale statului cu competen e speciale, cu atribu ii exclusive n
domeniul finan elor publice: ministerul economiei, ministerul
finan elor publice, Curtea de conturi, Garda financiar , corpul de
control economico-financiar al primului ministru. Acestea sunt organe
centrale de specialitate ale statului.
La

nivelul

unit ilor

administrativ-teritoriale

func ioneaz

urmatoarele organe de specialitate: direc iile generale jude ene ale


finan elor publice care au n subordine administra iile financiare

publice de la nivelul municipiilor, ora elor i comunelor, camerele de


conturi jude ene, sec iile din teritoriu ale G rzii financiare.
Organele statului care fac parte din aparatul financiar au ca principale
atribu ii: administrarea finan elor publice, realizarea
echilibrului financiar, monetar

i valutar al

economiei na ionale, organizarea

i men inerea

rii, asigurarea eficien ei

i urm rirea ncas rii veniturilor

efectuarea cheltuielilor bugetare, organizarea

i exercitarea controlului

financiar3.

CAP. II CONCEPTUL DE SISTEM BUGETAR


3

Dan Drosu Saguna, op. cit. pag.78

Sarcinile finan elor publice sunt aduse la ndeplinire, n mare m sur ,


prin intermediul bugetului de stat ca principal plan financiar al statului.
Bugetul de stat este format din rela ii financiare prin intermediul c rora au
loc constituirea i repartizarea celui mai important fond b nesc al societ ii,
fondul bugetar.
Cuvntul buget provine din limba francez veche de la cuvintele
bouge sau bougette care desemnau o pung din piele sau o pung de bani.
Termenul a fost preluat n Anglia odat cu cuceririle normande, de unde s-a
r spndit n toat lumea cu semnifica ia financiar de azi. n Romnia,
termenul de buget apare pentru prima dat n Regulamentele Organice.
Astfel, n Regulamentul Organic al Moldovei se ntlne te termenul bindge,
dar i expresia nchipuirea cheltuielilor anului viitor. nainte de apari ia
Regulamentului Organic, n

rile romne nu a existat un buget n sensul

actual al cuvntului. Totu i, pot fi men ionate Codicele de venituri i


cheltuieli ap rute pentru prima oar n Moldova n timpul domniei lui
Gheorghe tefan Voda (1654) i apoi n Muntenia n timpul domniei lui
Constantin Brncoveanu (1694-1704). Aceste condici nu aveau un caracter
executoriu, ele fiind simple acte de gestiune care se refereau la venituri i
cheltuieli trecute.
Prima ncercare de realizare a unui act financiar de tip modern
apar ine lui Nicolae Mavrocordat (n cea de a doua domnie, 1712), cnd a
prezentat Sfatului domnesc a a numita Sam sau B ncile visteriei. Acest act

reprezenta o dare de seam cu privire la natura veniturilor i cheltuielilor


rii4.
n reglementarea actual , sistemul bugetar al

rii este organizat ntr-o

concep ie nou impus de economia de pia , renun ndu-se la formula


bugetului unic de stat derivat

din Planul na ional unic, instrument al

centralismului excesiv, trecndu-se la un sistem de bugete distincte,


elaborate, aprobate i executate n condi ii de deplin autonomie: bugetul de
stat, bugetul asigur rilor sociale de stat, bugetele locale.
Pentru elaborarea, aprobarea i executarea bugetelor sunt stabilite
competen e precise pentru Parlament, Guvern, Ministerul Finan elor Publice
i alte organe.
Sistemul bugetar poate fi definit ca fiind planul financiar al statului
prin care sunt prevazute veniturile i cheltuielile publice pentru o perioad
determinat de timp, de obicei un an.
Importan a sistemului bugetar n cadrul finan elor publice poate fi
sintetizat astfel:
-

particip

n mod direct la ndeplinirea func iilor i sarcinilor

statului;
- asigura autonomia real a unit ilor administrativ-teritoriale;
- garanteaz realizarea efectiv a protec iei sociale a unor categorii
importante de persoane;
- asigur echilibrul financiar i valutar al statului;
- are un important rol stabilizator al economiei na ionale;
n ce prive te natura juridic a bugetului, n doctrin s-au exprimat
mai multe teorii. Conform unor teorii, bugetul ar avea natura unui act
administrativ, iar potrivit altora, bugetul ar fi un act legislativ. S-a impus,
4

Ibidem, pag.286

10

ns , opinia potrivit c reia bugetul are natura juridic de lege, deoarece


Parlamentul adopt numai legi i, prin urmare, i legea bugetar anual .
Con inutul sistemului bugetar
Con inutul sistemului bugetar este format din venituri i cheltuieli
publice.
1.Venituri publice
Veniturile publice sunt formate din mijloace practice de constituire a
fondurilor b ne ti ale statului. Sunt formate din venituri bugetare sau
venituri ordinare

i venituri extrabugetare sau venituri extraordinare.

Veniturile bugetare sau ordinare sunt considerate veniturile care se


ncaseaz cu regularitate la buget constituind o surs permanent 5. Din
aceast categorie fac parte taxele, impozitele directe i impozitele indirecte,
precum i veniturile de la ntreprinderile i domeniile statului. Impozitele
directe se stabilesc pe baza unor criterii exterioare i au ca obiect al
impunerii pamntul, cl dirile, activit ile economice cu caracter neagricol,
mi carea capitalui b nesc.
Impozitele indirecte se realizeaz sub forma impozitelor pe consum la
vnzarea diferitelor m rfuri sau la prestarea anumitor servicii (TVA, accize).
Cotele de impozit sunt percepute n procente propor ionale asupra valorii
m rfii vndute i a serviciilor prestate, ori n sume fixe pe unitatea de
m sur .
Veniturile de la ntreprinderile

i propriet ile statului reprezint

prelev ri cu caracter nefiscal. Acestea sunt legate de calitatea statului de


proprietar i organizator al activit ii n ntreprinderile i domeniile sale.
5

Ibidem, pag.294

11

Aceast categorie de venituri are o pondere redus n formarea veniturilor


bugetare.
Veniturile publice extraordinare sunt considerate veniturile la care
statul apeleaz

numai n cazuri excep ionale

i anume, atunci cnd

mijloacele b ne ti provenite din resursele curente nu acoper

integral

cheltuielile bugetare.
2. Cheltuieli publice
Cheltuielile publice reprezint modalit i de repartizare i utilizare a
fondului b nesc bugetar n vederea atingerii obiectivelor generale ale
societ ii. Cheltuielile publice sunt repartizate de la bugetul de stat pentru:
- acoperirea nevoilor militare;
- func ionarea aparatului de stat;
- plata datoriei publice;
- acoperirea nevoilor social-culturale

i a celor de cercetare-

dezvoltare;
- acordarea de subven ii;
Repartizarea cheltuielilor pe aceste domenii se face n func ie de
nivelul de dezvoltare economico-social al fiec rui sat.
Factorii care determin cre terea cheltuielilor publice sunt: sporirea
cheltuielilor militare, cre terea numeric a aparatului de stat i nzestrarea
acestuia cu mijloace moderne de ac iune, extinderea re elei de institu ii
publice de nv

mnt, s n tate, cultur , organizarea asigur rilor,

asisten ei i protec iei sociale, dezvoltarea infrastructurii etc6.

Ibidem, pag.295

12

P r ile sistemului bugetar


Sistemul bugetar este format din anumite verigi care alc tuiesc un
ansamblu coerent denumit structura bugetar .
Organizarea bugetar

corespunde cu structura organizatoric

statelor. Acestea pot fi, din punct de vedere al structurii organizatorice, state
unitare i state federale. Structura bugetar a statelor unitare cuprinde un
buget general al statului i bugete locale autonome care sunt organizate la
nivelul fiec rei unit i administrativ-teritoriale. n statele federale structura
bugetar este format din bugetul federa iei, bugetele statelor, provinciilor,
landurilor, cantoanelor, membre ale federa iei i bugetele locale.
Repartizarea veniturilor i cheltuielilor ntre p r ile componente ale
structurii bugetare din fiecare stat se face n func ie de modul n care au fost
delimitate atribu iile ntre aparatul de stat central i cel local. De obicei,
veniturile cele mai importante i principalele categorii de cheltuieli fac
obiectul bugetului central, iar la bugetele locale sunt trecute venituri i
cheltuieli de importan secundar .
Schimbul de sarcini ntre organele centrale i cele locale i ntre
acestea din urm

se reflect

i n structura veniturilor i cheltuielilor

bugetare7.

Ibidem, pag.298

13

CAP.

III

ACTIVITATEA

BUGETAR

STATULUI.

PROCEDURA BUGETAR
Conform dispozi iilor legale, activitatea bugetar presupune mai multe
etape i anume: elaborarea proiectelor bugetelor care alc tuiesc sistemul
bugetar, aprobarea, executarea i ncheierea exerci iului bugetar.
Prima etap a procedurii bugetare elaborarea proiectelor bugetelorcuprinde activitatea de determinare a veniturilor i cheltuielilor sistemului
bugetar. A doua etap

aprobarea bugetelor- presupune dezbaterea i

votarea de c tre Parlament a legilor bugetare anuale i a legilor de rectificare


bugetar .
Execu ia bugetar , a treia etap
realizarea veniturilor la termenele

i cea mai important , const n


i n cuantumul prev zut (obliga ii

minime) i efectuarea cheltuielilor conform destina iilor prev zute de lege


(obliga ii maxime ce nu pot fi dep ite).
A patra etap , ncheierea exerci iului bugetar presupune, n baza
datelor furnizate de eviden a execu iei bugetare, o dare de seam complet
privind modul de realizare a veniturilor i de efectuare a cheltuielilor pentru
anul bugetar expirat.
Sintetiznd cele ar tate mai sus, prin procedur bugetar se n elege
totalitatea actelor i opera iunilor cu caracter tehnic i normativ nf ptuite
de organele specializate ale statului n scopul elabor rii, adopt rii,
execut rii i ncheierii execu iei bugetare.
Procedura bugetar se prelunge te n timp pe o perioad de trei ani,
deoarece elaborarea proiectului de buget ncepe n anul premerg or celui
pentru care se ntocme te, continu cu execu ia bugetar n cursul anului

14

respectiv i se definitiveaz prin contul de ncheiere a exerci iului bugetar n


anul urm tor.
Principiile execu iei bugetare
Procesul ntocmirii, aprob rii

i execu iei bugetului de stat este

guvernat de o serie de reguli pe care doctrina i apoi legisla ia le-a ridicat la


rang de principii de baz ale procesului bugetar respectiv dreptului bugetar.
Aceste principii fundamentale definesc modul de reflectare a veniturilor i
cheltuielilor publice n sfera de cuprindere a bugetului de stat, durata de timp
pentru care Parlamentul autorizeaz Guvernul s ncaseze veniturile i s
efectueze cheltuielile bugetare stabilite, rela ia care trebuie s existe ntre
totalul veniturilor i cheltuielilor bugetare, informarea opniei publice asupra
limitelor mputernicirii date guvernului de a realiza venituri i de a efectua
cheltuieli etc8.
n conformitate cu dispozi iile actualei legi a fina elor publice, la baza
elabor rii i execu iei bugetului stau urm toarele principii: universalit ii,
publicit ii, unit ii, anualit ii, specializ rii bugetare, unit ii monetare,
echilibrului bugetar i cel al neafect rii veniturilor bugetare.
a. Principiul universalit ii- art. 8 din Legea nr.500/2002
Conform acestui principiu, bugetul de stat trebuie s cuprind toate
veniturile i cheltuielile bugetare, ceea ce nseamn c nici un venit sau
cheltuial bugetar nu trebuie s se realizeze n afara cadrului bugetar.
Aplicarea acestui principiu d posibilitatea Parlamentului de a cunoa te
veniturile totale ce urmeaz a fi ncasate de stat precum i destina ia ce va fi
8

Gelu Maruntelu, op. cit. pag.28

15

dat

acestora. Aceast

ndrituire a Parlamentului este asigurat

prin

adoptarea anual a legii bugetare, precum i prin normele juridice cuprinse


n legea finan elor publice.
b. b. Principiul publicit ii- - art. 8 din Legea nr.500/2002
Conform acestui principiu, bugetul public, n toate componentele sale,
se aduce la cuno tin a celor interesa i, este supus aten iei opiniei publice. Cu
ocazia dezbaterilor parlamentare care sunt publice, sunt aprobate
principalele prevederi bugetare. Dup adoptarea oficial a Legii privind
bugetul de stat, aceasta se public n Monitorul Oficial, fapt ce confer
posibilitatea cunoa terii ei.
c. Principiul unit ii- art. 10 din Legea nr.500/2002
Acest principiu presupune elaborarea, n fiecare an, a unui buget unic
de stat n care vor fi nscrise toate veniturile i cheltuielile bugetare anuale.
Acest lucru faciliteaz prezentarea clar a resurselor statului i a destina iilor
acestora pe categorii de cheltuieli..

d. Principiul echilibrului bugetar


Potrivit acestui principiu, sistemul bugetar ar trebui s se prezinte
echilibrat n sensul ca veniturile publice trebuie s

acopere integral

cheltuielile publice. Cnd veniturile ordinare nu acoper cheltuielile, se

16

creeaz

un deficit bugetar care urmeaz

fie acoperit din venituri

extraordinare.
e. Principiul specializ rii bugetare -art. 12 din Legea nr.500/2002

Potrivit art. 12 din Legea 500/2002 privind finan ele publice,


veniturile i cheltuielile bugetare se nscriu i se aprob n buget pe surse de
provenien
economic

i, respective, pe categorii de cheltuieli grupate dup natura lor


i destina ie, conform clasifica iei bugetare.

Clasifica ia bugetar este un document tehnic elaborat de Ministerul


Finan elor care grupeaz veniturile i cheltuielile ntr-o anumit ordine pe
titluri, capitole, subcapitole, articole i paragrafe precum i aliniate atunci
cnd este necesar o si mai mare detaliere.
O clasifica ie bugetar

tiin ific trebuie s dea r spuns urm toarelor

ntreb ri:
a. care sunt sursele de venit ale bugetului i cum se repartizeaz
povara fiscal pe clase sociale;
b. care este destina ia dat resurselor bugetare i in interesul cui se
folosesc mijloacele b ne ti ale statului;
c. care sunt institu iile publice prin care se realizeaz veniturile i care
efectueaz cheltuielile prev zute n buget9;

Dan Drosu Saguna, op. cit. pag.303

17

f. Principiul realit ii bugetare


Potrivit acestui principiu, la elaborarea bugetelor trebuie avute n
vedere previziunile cele mai realiste i variantele cele mai prudente n
realizarea veniturilor i efectuarea cheltuielilor bugetare.
g. Principiul neafectarii veniturilor bugetare - art.8 alin. 2 din Legea
nr.500/2002

Coform acestui principiu nscris n art. 8 alin. 2 din Legea nr.


500/2002 veniturile publice prelevate la dispozi ia statului trebuie s se
depersonalizeze i s serveasc la acoperirea cheltuielilor bugetare privite n
ansamblul lor. Cu alte cuvinte, se consider

neindicat

afectarea unui

anumit venit pentru finan area unor cheltuieli bugetare anume, cu excep ia
dona iilor i a sponsoriz rilor care au destina ii distincte.
h. Principiul anualit ii bugetare - art.11 din Legea 500/2002
Potrivit art. 11 alin 2 din Legea nr. 500/2002 anualitatea bugetar se
refer

la durata execu iei bugetare, guvernul fiind obligat s

veniturile i s

ncaseze

efectueze cheltuielile aprobate de Parlament prin legea

bugetar n cursul anului bugetar la care se refer .


n practica financiar se ntmpl adeseori ca unele venituri aferente
anului bugetar s nu se realizeze pn la sfr itul acestuia, respectiv 31 dec.,
iar unele cheltuieli angajate n anul respectiv s se efectueze abia n anul
bugetar urm tor.
18

3. Elaborarea proiectelor bugetare


3.1. Elaborarea proiectului bugetului de stat
Elaborarea proiectului bugetului de stat este asigurat de Ministerul
Finan elor Publice pe baza proiectelor ministerelor i a celorlalte organe de
stat precum i a proiectelor bugetelor locale.
Ministerele i celelalte organe centrale de stat sunt obligate ca, pn la
data de 15 iulie a fiec rui an, s comunice Ministerului Finan elor Publice
orice propuneri de cheltuieli suplimentare sau diminu ri de venituri pentru
bugetul anului viitor fa

de anul n curs precum i estim rile pentru

urm torii trei ani.


De asemenea, organele locale ale unit ilor administrative-teritoriale
au acelea i obliga ii n cazul solicit rii de majorare a transferurilor fa

de

anul n curs.
Proiectele bugetare ale ministerelor, celorlalte organe centrale precum
i proiectele bugetelor locale se depun la Ministerul Finan elor cel mai trziu
pn la data de 1 august al fiec rui an.
Ministerul Finan elor Publice examineaz proiectele de bugete i, n
termen de 10 zile, solicit modific rile necesare pentru stabilirea echilibrului
bugetar. Divergen ele dintre Ministerul Finan elor

i celelalte organe

centrale i ministere se solu ioneaz de Guvern.


Proiectele de buget astfel modificate se depun la Ministerul Finan elor
Publice pn la 1 august al fiec rui an nso ite de documenta ii att la
venituri ct i la cheltuieli. Pe baza acestor proiecte de buget i a bugetului
s u propriu, Ministerul Finan elor Publice ntocme te proiectele legilor
19

bugetare anuale i proiectele bugetelor pe care le depune la Guvern pn la


data de 30 sept. a fiec rui an. Dup nsu irea proiectelor legilor bugetare i a
proiectelor bugetelor de c tre Guvern, acesta le supune spre adoptare
Parlamentului cel mai trziu pn la data de 15 oct. a fiec rui an art. 35 din
Legea nr. 500/2002
Proiectul bugetului de stat este nso it de un raport privind situa ia
macroeconomic

rii pentru anul bugetar pentru care se elaboreaz

proiectul de buget i proiec ia acestuia n urm torii trei ani.


3.2. Elaborarea proiectului bugetului asigur rilor sociale de stat
Acest buget, care se ntocme te distinct de bugetul de stat, cuprinde
rela iile financiare de constituire, repartizare i utilizare a fondurilor b ne ti
necesare asisten ei i protec iei sociale. Elaborarea proiectului bugetului
asigur rilor sociale de stat este asigurat de Ministerul Finan elor Publice n
conformitate cu prevederile Legii nr.500/2002 privind finan ele publice, a
legilor bugetare anuale i ale altor acte normative privind protec ia social .
3.3. Elaborarea contului general anual de execu ie
Elaborarea contului general de execu ie a bugetului de stat i a
bugetului asigur rilor sociale de stat revine Ministerului Finan elor Publice
si are loc in anul urmator celui la care se refera.
3.4. Elaborarea proiectelor bugetelor locale

20

Elaborarea proiectelor bugetelor locale revine organlor locale ale


unit ilor administrativ-teritoriale. Calitatea de ordonator principal de credite
la nivelul unit ilor administrativ teritoriale o au primarii comunelor,
ora elor, municipiilor, si pre edin ii consiliilor jude ene la nivelul jude elor.
4. Aprobarea proiectelor bugetare
4.1.Aprobarea bugetului de stat
Aprobarea acestui buget se face de c tre Parlament pn cel mai trziu
la data de 31 dec. a fiec rui an. Aprobarea se face pe ansamblu pentru
ministere i celelalte organe de stat. Dac bugetul de stat nu se aprob pn
la 31 dec., guvernul este abilitat s - i ndeplineasc sarcinile ce-i revin
potrivit bugetului anului precedent, dar pe o perioad de cel mult trei luni.
Dezbaterile asupra proiectelor legii bugetare i a bugetului au loc separat n
cele dou camere ale Parlamentului, eventualele divergen e fiind solu ionate
de o comisie comun parlamentar . Dup aprobarea bugetului de stat i
adoptarea Legii bugetare, aceasta din urm este promulgat de pre edintele
Romniei i publicat n Monitorul Oficial.
4.2. Aprobarea bugetului asigur rilor sociale de stat
Are loc odat cu aprobarea bugetului de stat, procedura fiind aceea i,
cu deosebirea c ntocmirea i aprobarea se fac distinct.
4.3. Aprobarea contului general anual de execu ie a bugetului

21

Este de competen a Parlamentului i are loc, de regul , odat cu


aprobarea proiectului bugetului de stat pentru anul urm tor. Aceast
opra iune echivaleaz

cu un control ulterior asupra modului n care

executivul a ndeplinit sarcinile aprobate de Parlament prin legile bugetare


anuale.
4.4. Aprobarea bugetelor locale
Aprobarea bugetelor locale se face de catre consiliul local al
comunelor, ora elor, municipiilor, sectoarelor capitalei

i de consiliul

jude ean al jude elor. Proiectele de buget sunt prezentate spre aprobare cu
cel pu in dou luni nainte de nceperea anului. Fiecare buget local se aprob
pe ansamblu, pe capitole, articole i ordonatori de credite bugetare.
5. Execu ia bugetar
Execu ia sau exerci iul bugetar este cea mai important

etap

procedurii bugetare i const , n esen , n realizarea veniturilor i efectuarea


cheltuielilor bugetare stabilite prin legile bugetare anuale. Procedura
execu iei bugetare este format din urm toarele faze:
1. Repartizarea pe trimestre a veniturilor i cheltuielilor bugetare;
2. Execu ia de cas bugetar ;
3. Realizarea veniturilor bugetare;
4. Efectuarea cheltuielilor bugetare;

22

5.1. Repartizarea pe trimestre a veniturilor i cheltuielilor bugetareart. 48 din Legea 500/2002


Veniturile i cheltuielile bugetare se repartizeaz

pe trimestre, n

func ie de termenele legale de ncasare a veniturilor i de perioada n care


este necesar efectuarea cheltuielilor. Repartizarea pe trimestre a veniturilor
i a cheltuielilor prev zute n bugetul de stat se aprob astfel:
- de c tre Ministerul Finan elor Publice pe capitole de venituri i
cheltuieli publice, la propunerea ordonatorilor principali de credite;
- de c tre ordonatorii principali de credite pentru bugetele de
venituri i cheltuieli proprii i ale unit ilor subordonate precum i
pe celelalte subdiviziuni ale clasifica iei bugetare;
Creditele bugetare aprobate prin bugetul de stat pot fi folosite la
cererea ordonatorilor principali de credite numai dup

deschiderea de

credite sau alimentarea cu fonduri de c tre Ministerul Finan elor Publice a


conturilor bancare deschise pe seama acestora.
Repartizarea pe trimestre a veniturilor i cheltuielilor publice este
justificat de faptul c , datorit specificului activit ilor i ac iunilor socialeconomice, indicatorii financiari nu se pot repartiza n mod egal pe
semestrele, trimestrele sau lunile anului i, deci, veniturile i cheltuielile nu
se pot realiza ori efectua n mod uniform n cursul anului bugetar.
Repartizarea pe trimestre se face n scopul stabilirii unui echilibru, n
cadrul fiec rui trimestru, ntre veniturile i cheltuielile bugetare i pentru a
se evita eventualele diferen e ntre volumul veniturilor i cel al cheltuielilor.
n cazul apari iei, totu i, n cursul execu iei bugetare, a unor asemenea
diferen e, ele se vor acoperi din fondurile de rezerv bugetara aflate la
dispozi ia Guvernului. Repartizarea pe trimestre a veniturilor

i a
23

cheltuielilor bugetare impune organelor financiar-bancare, organelor


centrale ale administra iei de stat i agen ilor economici, obliga ia de a
realiza la termen i n cuantumul prev zut a indicatorilor financiari, aceasta
fiind condi ia esen ial

pentru realizarea unei execu ii echilibrate a

bugetului n cursul anului bugetar.


5.2. Execu ia de cas bugetar
Execu ia de cas

a bugetelor ce compun sistemul bugetar se

realizeaz , potrivit art. 60 alin. 1 din Legea nr. 500/2002, prin trezoreria
statului pe baza normelor metodologice emise de Ministerul Finan elor
Publice. Potrivit legii, BNR ine n eviden ele sale contul curent al
Trezoreriei statului. Metodele de nregistrare a opera iunilor privind
ncasarea, p strarea i eliberarea creditelor n i din acest cont sunt stabilite
prin conven ii ncheiate ntre Ministerul Finan elor Publice i BNR.
n execu ia de cas

bugetar , Ministerul Finan elor i BNR sunt

sprijinite de societ ile bancare care func ioneaz pe teritoriul statului nostru.
Veniturile bugetului de stat se desf oar

pe subdiviziunile

clasifica iei bugetare n conturi bancare deschise la sucursalele, filialele i


agen iile societ ilor bancare
Cheltuielile bugetului de stat se efectueaz

n limita creditelor

bugetare i potrivit destina iilor aprobate prin conturi deschise la acelea i


societ i bancare. Executarea bugetului asigur rilor sociale de stat se
realizeaz independent, veniturile i cheltuielile eviden iindu-se n conturi
deschise la sucursalele BCR.

24

Veniturile asigur rilor sociale de stat se desf oar

pe capitole

conform clasifica iei bugetare , n conturi deschise la sucursalele BCR pe


seama Direc iilor Judetene de Munc

i Protec ie Social .

Cheltuielile bugetului asigur rilor sociale de stat se efectueaz n baza


creditelor repartizate Direc iilor de Munc

i Protec ie Social . Din aceste

conturi se efectueaz plata pensiilor, ajutoarelor sociale i ajutoarelor de


omaj.
5.3. Realizarea veniturilor bugetare
La realizarea veniturilor bugetare trebuie avute n vedere urm toarele
principii:
- niciun impozit, tax sau alte obliga ii de natura acestora nu pot fi
ncasate dac nu au fost stabilite prin lege;
- lista impozitelor i taxelor precum i a cotelor acestora se aprob
prin legile bugetare anuale;
- este inadmisibil perceperea sub orice titlu ori sub orice denumire
de contribu ii directe sau indirecte n afara celor stabilite de
Parlament;
Realizarea veniturilor bugetare const n ncasarea integral

i la

termenele stabilite a acestora. Pentru realizarea veniturilor bugetare sunt


necesare o serie de acte i opera iuni:
1.

identificarea veniturilor i bunurilor impozabile i taxabile i


stabilirea obliga iilor fa de bugetul de stat;

2.

ncasarea veniturilor bugetare ca urmare a pl ii de c tre


contribuabili a sumelor datorate bugetului de stat;

25

3.

urm rirea realiz rii veniturilor bugetare care se face att de


organele care au dreptul de a le ncasa ct i de alte organe
cum ar fi Ministerul Finan elor Publice

i organele

financiare locale de pe lng prim rii i prefecturi;


n procesul ncas rii veniturilor bugetare pot apare venituri ncasate
f r s se cunoasc veriga bugetar c reia i sunt destinate. Aceste venituri
se nregistreaz provizoriu ntr-un cont de venituri neclarificate urmnd ca
ntr-un anumit termen, cel mult o lun , situa ia lor s fie clasificat

i s fie

nregistrate n conturile bugetare respective. n cazul n care nu se reu e te


identificarea veniturilor n cauz , acestea vor fi trecute n contul ncas ri din
diverse alte surse ale bugetului de stat.
De asemenea, pot s apar sume ncasate n plus fa

de cele datorate

legal sau ncasate f r temei legal. Aceste sume se pot compensa cu alte
venituri datorate sau care vor fi datorate n viitor de acela i pl titor ori vor fi
restituite10.
Procedura efectu rii cheltuielilor bugetare presupune un ansamblu de
acte i opera iuni alc tuit din:
- solicitarea

i punerea la dispozi ia ordonatorilor a fondurilor

bugetare;
- repartizarea fondurilor regiilor autonome, societ ilor comerciale
cu capital public i institu iilor publice;
- transferul pentru unit ile administrative-teritoriale n cazurile n
care acestea nu i pot acoperi cheltuielile din veniturile proprii
stabilite n condi iile legii;
- utilizarea efectiv a fondurilor b ne ti de c tre beneficiari;
10

Ibidem, pag.315

26

Creditele sau aloca iile bugetare reprezint sume de bani puse la


dispozi ia unor beneficiari, n limita c rora se poate decide efectuarea de
cheltuieli bugetare pentru finan area unor activit i social-economice.
Aceste sume sunt primite cu titlu gratuit de c tre beneficiary, fiind
nerambursabile.
Schimbarea destina iei creditelor bugetare este interzis , fiind
calificat de legea penal ca infrac iune de deturnare de fonduri. Folosirea
creditelor bugetare este prev zut numai n sarcina persoanelor care au
calitatea de ordonatori de credite. Aceast calitate este conferit de lege
conduc torilor institu iilor publice cu personalitate juridic . Potrivit art. 21
al. 1 din Legea nr. 500/2002 ordonatorii de credite se mpart n trei categorii:
principali, secundari i ter iari.
n raport de calitatea i pozi ia institu iei publice pe care o conduc,
ordonatorii de credite ndeplinesc dou categorii de atribu ii:
- atribu ii de repartizare a aloca iilor bugetare cuvenite unit ilor
subordonate;
- atribu ii de utilizare a fondurilor bugetare a sumelor aprobate
pentru unit ile pe care le conduc11;
Ordonatorii principali de credite ai bugetului administra iei centrale
de stat sunt ministrii, conduc torii celorlalte organe de specialitate ale
administratiei centrale, conducatorii altor autorit i publice si conduc torii
institutiilor publice autonome- art. 20 alin. 1 din Legea 500/2002.
Ordonatorii principali pot atribui aceast calitate i altor persoane
din conducerea institu iei respective, care dobndesc astfel calitatea de
ordonator principal prin delega ie. Delegarea calit ii de ordonator
11

Ibidem, pag.319

27

principal se comunic Ministerului Finan elor Publice i BNR.. Delegarea


poate fi general

(cu competen

deplin ) sau special

(numai pentru

anumite opera iun).


De asemenea, delegarea poate fi temporar

sau pe durat

nedeterminat . Delegarea poate fi revocata oricnd, decizia de revocare se


va comunica Ministerului Finan elor i BNR.
Ordonatorii secundari sau ter iari de credite ai bugetului central de stat
sunt, dup caz, conduc torii institu iilor publice cu personalitate juridic din
subordinea ministerelor i a celorlalte organe centrale finantate din acest
buget- art. 20 alin. 4 din Legea 500/2002.
Ordonatorii principali de credite repartizeaza creditele bugetare
aprobate pe unit ile ierarhic inferioare i aprob efectuarea cheltuielilor din
bugetul propriu conform dispozi iilor legale.
Ordonatorii secundari de credite aprob efectuarea cheltuielilor din
bugetele proprii i repartizeaz

creditele bugetare aprobate pe unit ile

ierarhic inferioare ai c ror conduc tori sunt ordonatorii ter iari de credite.
Ace tia din urm utilizeaz creditele bugetare ce le-au fost repartizate numai
pentru nevoile unit ilor pe care le conduc. Ordonatorii de credite r spund de
respectarea dispozi iilor legale n ce prive te utilizarea creditelor bugetare,
de integritatea bunurilor ncredin ate unit ii pe care o conduc, de inerea la
zi a contabili t ii i prezentarea la termen a d rilor de seam contabile
asupra execu iei bugetare.

28

TEORIA GENERALA A IMPOZITELOR SI A TAXELOR

Cele mai importante surse ale veniturilor bugetare le constituie


impozitele si taxele.
In literateratura de specialitate12, impozitul a fost definit ca o
contributie baneasca obligatorie si cu titlu nerambursabil, datorata,
conform legii, bugetului de stat de catre persoanele fizice si persoanele
juridice pentru veniturile pe care le obtin sau bunurile pe care le poseda.
Din aceasta definitie se pot desprinde urmatoarele trasaturi ale impozitulu:
1) Este o contribu ie b neasc , n sensul c
juridice sunt datoare s
fondurilor

participe, dup

generale de dezvoltare

persoanele fizice i

anumite criterii, la formarea

a societ ii, necesare finan rii unor

trebuin e social economice n folosul ntregii colectivit i.


Spre deosebire de statele sclavagiste

i feundale care percepeau

impozite i n natur , n prezent, n condi iile statului modern, impozitele i


taxele se percep exclusiv n bani.
2) Conform art. 56 alin.1 din Constitu ie, cet enii au obliga ia s
contribuie, prin impozite

i taxe, la cheltuielile publice. Impozitul este o

contribu ie obligatorie, n sensul c toate persoanele fiizice

i juridice,

beneficiare ale ac iunilor i obiectivelor finan ate din fondurile publice, sunt
obligate s participe la formarea acestor fonduri. Aceast obliga ie este
prev zut n Legea fundamental a Romniei, n art. 56 alin.1 la Capitolul
III destinat ndatoririlor fundamentale ale cet enilor.

12

Ibidem, pag. 370

29

3) Impozitul are caracter nerambursabil, deoarece statul nu este


obligat s restituie contribuabililor sumele percepute cu acest titlu. Odat
constituite fondurile generale ale societ ii, acestea trebuie utilizate numai
pentru finan area unor ac iuni

i obiective de interes general, necesare

tuturor membrilor societ ii.


4) Impozitele se datoreaz

n confomitate cu dispozi iile legale,

deoarece nici un impozit al statului nu poate


perceput dect n puterea unei legi

fi stabilit i nu poate fi

conform principiului ; nullum

impositum sine lege .


Potrivit art. 139 alin.1 din Constitu ie impozitele, taxele
alte venituri ale bugetului de stat

i orice

i ale bugetului asigur rilor sociale de

stat se stabilesc numai prin lege , iar potrivit art.139 alin.2 impozitele i
taxele locale se stabilesc de consiliile locale sau jude ene, n limitele i
condi iile legii.
5) Obliga ia pl ii impozitelor revine persoanelor fizice i juridice
care au calitatea de contribuabili.
6) Impozitul se datoreaz pentru veniturile realizate i bunurile
de inute de contribuabili. Aceast tr s tur este strns legat de caracterul
legal al impozitului, deoarece sunt supuse impozit rii numai acele venituri
i bunuri ale contribuabililor care, n conformitate cu dispozi iile legale,
sunt impozitate; per a contrario este ilegala impozitarea unor bunuri sau
venituri ale contribuabililor, care nu sunt prev zute n actele normative
care instituie astfel de obliga ii.

30

Perceperea abuziv a impozitelor atrage restituirea de ndat


contribuabililor a sumelor pl tite cu acest titlu, iar func ionarii publici
vinova i vor r spunde, dup caz, disciplinar,contraventional sau penal.13

CLASIFICAREA IMPOZITELOR
Cele mai importante criterii care stau la baza clasific rii impozitelor
sunt urm toarele:
1) Dup forma impunerii impozitele se clasific n impozite n bani
i n natur , acestea din urm fiind caracteristice epocii sclavagiste feudale.
2) Dup obiectul impunerii; exist urm toarele categorii de impozite:
a) impozite pe avere, impozite pe venit i impozite pe cheltuieli.
3) Cea mai important clasificare a impozitelor este determinat de
modul de percepere a acestuia. Se cunosc astfel, impozite directe i impozite
indirecte.
4) Impozitele directe se percep direct de la persoanele fizice sau
juridice Care trebuie s suporte, la anumite termene, sarcina fiscal stabilit
pe baza datelor de care dispun organele fiscale privind veniturile sau averea
fiec rui contribuabil i a cotelor fixate prin lege.
Impozitele indirecte nu se stabilesc

direct i nominativ asupra

contribuabilului, ci privesc vnzarea bunurilor sau prestarea unor servicii14.


Din categoria impozitelor directe fac parte: impozitul funciar,
impozitul pe cl diri, impozitul pe activit i comerciale, impozitul pe venit,
impozitul pe tranzac ii imobiliare, impozitul pe profit, iar din categoria
13
14

Gelu Maruntelu, op. cit., pag.179


DAN DROSU SAGUNA, op cit., pag.376

31

impozitelor indirecte fac parte T.V.A., accize, taxe vamale (de import, de
export, de tranzit), taxe de timbru.

DEFINI IA I TR S TURILE TAXELOR


Al turi de impozitele, taxele reprezint o alt surs principal

de

venituri publice.
Potrivit art. 2 pct.40 din Legea 500/2002 privind finan ele publice,
prin tax se n elege o sum pl tit de o persoana fizic

sau juridic , de

regul , pentru serviciile prestate acesteia de c tre un agent


institu ie public

economic, o

sau un serviciu public. Din aceast defini ie rezult c

obliga ia de a pl ti taxa revine persoanelor fizice sau juridice care solicit


un serviciu public. n categoria taxelor intr : taxele judiciare (taxele
notariale), taxele administrative (pentru eliberarea de autoriza ii, permise,
legitima ii), taxele consulare etc.
Din defini ia

de mai sus se pot desprinde

urm toarele tr s turi

specifice taxelor:
1) Reprezint o plat neechivalat

pentru servicii sau lucr ri

efectuate de institu ii sau organe ale statului, deoarece suma pl tit poate fi
mai mare sau mai mic dect valoarea serviciului prestat.
2) Subiectul pl titor este precis determinat n persoana celui
care solicit efectuarea unei activit i din partea unui organ sau institu ii
publice.

32

3) Reprezint

o contribu ie pentru acoperirea cheltuielilor

necesare serviciilor solicitate de diferite persoane, n timp ce impozitele


reprezint contribu ii pentru acoperirea cheltuielile generale ale societ ii.
4) Reprezint pl i f cute de
pentru servicii efectuate n mod direct

persoanele

fizice i juridice

i imediat acestora de c tre organe

sau institu ii de stat specializate.


La stabilirea i aplicarea taxelor se au n vedere urm toarele principii:
- unicitatea tax rii, n sensul c o persoan datoreaz

o singur

dat o sum cu titlu de tax pentru serviciul prestat


- r spunderea pentru nendeplinirea obliga iei de plat revine
func ionarului sau persoanei ncadrata la institu ia sau organul respectiv, i
nu debitorului
- actele nelegal taxate sunt lovite de nulitate absolut
- taxele au caracter anticipativ deoarece ele se datoreaz

i se

achit n momentul solicit rii serviciilor ce urmeaz a fi efectuate de organe


sau institu ii de stat.15

15

DAN DROSU SAGUNA, op cit., pag.387

33

TITLURILE DE CREAN

BUGETAR

Prin reglementarea fiec rei categorii de venituri bugetare (impozite i


taxe) legea instituie o obliga ie cu caracter general, a c rei concretizare, ca
obliga ie b neasc

ntr-un anumit

cuantum ce revine unui anumit

contribuabil (persoan fizic sau persoan juridic ) se realizeaz prin titlul


de crean bugetar .16
Cu alte cuvinte, titlul de crean

bugetar reprezint actul juridic

ntocmit sau confirmat de organele de specialitate ale statului prin care se


stabile te ntinderea obliga iei de plat cu tilul de impozit sau tax ce revine
unui contribuabil.

CLASIFICAREA TITLURILOR DE CREAN


Titlurile de crean

1)

BUGETAR

bugetar se clasific n dou mari categorii:

1) titlurile de crean

bugetar

explicite

2) titlurile de crean

bugetar

implicite

Titlurile de crean

bugetar

explicite sunt

acte juridice

ntocmite n scopul exclusiv de a constata obliga ia unui contribuabil de a


pl ti o sum de bani cu titlu de impozit sau tax n contul bugetului de stat
sau bugetului local.
n aceast categorie intr :
- procesul-verbal de impunere
- declara ia vamal , declaratia de impunere
16

Ibidem, pag.394

34

2)

Titlurile de crean

bugetar

implicite sunt

acte juridice

ntocmite cu un alt scop, ns n m sura n care con ine i cuantumul


sumelor pe care un contribuabil le datoreaz bugetului de stat cu titlu
de impozit i tax , constituie titlu de crean

bugetar .

n aceast categorie intr :


- documentele (statele) de plat a salariilor i a altor drepturi
salariale impozabile;
-documentele ce constat plata c tre asocia i sau ac ionari a
dividentelor cuvenite acestora;
- actul constatator ntocmit de organele de control financiar n
m sura n care constat

i obliga ii bugetare cu titlu de impozite , taxe,

dobnzi, penalit i de intrziere n sarcina contribuabilului.

PARTICULARIT

ILE TITLURILOR DE CREAN


BUGETAR

1) Titlul de crea

bugetar este executoriu de drept, f r a mai fi

necesar ob inerea altui titlu executoriu, prevederile sale putnd fi aduse la


ndeplinire f r nicio investire

special . Ra iunea acestei particularit i

rezid n necesitatea realiz rii

veniturilor bugetare la termenele

cuantumul prev zut de lege,

pentru a putea fi aduse la ndeplinire

obiectivele

stabilite prin legea bugetar

social-economice

i n

anual . n

virtutea acestei particularit i a titlului de crean bugetar , n cazul n care


se constat reaua-credin

a contribuabilului n ce prive te plata sumelor


35

datorate bugetului de stat sau bugetelor locale cu titlu de impozite i taxe,


organele fiscale au dreptul s procedeze direct la executarea silit a acestor
sume fara a mai necesara obtinerea, in acest sens, a unei hotarari judcatoresti
definitive si investite cu formula executorie.
2) O alt particularitate a titlului de crean bugetar

o constituie cea

de act declarativ de drepturi i obliga ii. Importan a practic

a acestei

particularit i rezid n dreptul statului de a ncasa sumele pe care un


contribuabil le datoreaz

bugetului cu titlu de impozite i taxe, de la data

na terii obliga iei n sarcina contribuabilului respectiv, care coincide cu


momentul

realiz rii

veniturilor

impozabile i a dobndirii

bunurilor

impozabile sau taxabile. n virtutea acestei particularit i , titlurile de


crean

bugetar

sunt acte juridice care produc efecte retroactiv, adica la o

data anterioara celei la care sunt emise..

36