Sunteți pe pagina 1din 8

CONTRACT DE CREDIT

Nr [] din data []
- CONDITII PARTICULARE -

Prezentul Contract de Credit cuprinde Conditiile Generale, Conditiile Particulare si Graficul de


rambursare a Creditului si plata a dobanzilor, comisioanelor de administrare si primelor de asigurare
(dupa caz) (denumit in continuare Grafic de rambursare) si s-a incheiat astazi [] (denumit in
continuare Contract).
1

Partile Contractului

Contractul s-a incheiat intre:


BRD - GROUPE SOCIETE GENERALE SA, banca organizata si functionand conform legilor din
Romania, cu sediul social in Bd. Ion Mihalache nr. 1-7, sector 1, Bucuresti, inregistrata la Registrul
Comertului Bucuresti sub numarul J40/608/1991, cod unic de inregistrare nr. 361579, inregistrata in
Registrul Bancilor sub numarul RB-PJR-40-007/1999, prin Sucursala/Agentia [], cu sediul in []
inregistrata la Registrul Comertului sub nr. J/[], avand cod unic de inregistrare [], tel. [], fax. []
reprezentata prin Dl./Dna [], in calitate de [] si prin Dl./Dna [], in calitate de [], denumita in
continuare Banca;
Si
Dl. [], cetatean [] domiciliat in [], identificat cu CI/BI seria [], nr. [], emis de [], la data de
[], CNP [], in calitate de Beneficiar al Programului Prima Casa, denumit in cele ce urmeaza
Imprumutat, casatorit cu [] si
Dna. [], cetatean [], domiciliata in [], identificata cu CI/BI seria [], nr. [], emis de [], la
data de [], CNP [], denumita in continuare Co-Imprumutat.
Imprumutatul si Co-Imprumutatul sunt obligati solidar si indivizibil fata de Banca. Pentru evitarea
oricarui dubiu, notiunea de Co-Imprumutat nu se va asimila notiunii de Beneficiar in cadrul Programului
Prima Casa conform prevederilor Ordonantei de Urgenta a Guvernului nr. 60/2009, aprobata cu
modificari si completari prin Legea nr. 368/2009, cu modificarile si completarile ulterioare.
Imprumutatul, Co-Imprumutatul si Banca sunt denumiti in cele ce urmeaza in mod individual Partea
si in mod colectiv Partile.
Definitii si interpretare:
FNGCIMM inseamna Fondul National de Garnatare a Creditelor pentru Institutii Mici si
Mijlocii
MFP inseamna Ministerul Finantelor Publice
AEGRM inseamna Arhiva Electronica a Garantiilor Reale Mobiliare
2

Obiectul Contractului de Credit

In cadrul Programului Prima Casa reglementat de Ordonanta de Urgenta a Guvernului nr. 60/2009,
aprobata cu modificari si completari prin Legea nr. 368/2009, cu modificarile si completarile ulterioare
si de Hotararea Guvernului nr. 717/2009, cu modificarile si completarile ulterioare, Banca pune la
dispozitia Imprumutatului un Credit avand ca scop:
Varianta 1: Achizitionarea imobilului cu destinatia de locuinta situat in localitatea [], strada [],
nr. [], bl. [], scara [], et. [], sector [], compus din [] (insereaza in litere numarul
camerelor) camere si dependinte si cota indiviza []% din partile si dependintele comune ale
imoblilului, si teren in suprafata de []. Imobilul este intabulat sub numarul cadastral [] din
BRD - Groupe Socit Gnrale S.A.
Turn BRD - Bdul Ion Mihalache nr. 1-7, 011171 Bucuresti, Romania,
Tel: + 4021.301.61.00; Fax: + 4021.301.66.36
http://www.brd.ro
CAPITAL SOCIAL IN RON: 696.901.518 lei; R.C. J40/608/19.02.1991; RB - PJR - 40 - 007 /18.02.1999; C.U.I. 361579/10.12.1992
Atestat CNVM nr.255/06.08.2008, inregistrata in Registrul Public al CNVM cu nr. PJR01INCR/400008

Cartea Funciara nr. [] emis de OCPI Biroul de Cadastru si Publicitate Imobiliara []


(Imobilul).
SAU (alege varianta corespunzatoare)
Varianta 2: Construirea unui imobil cu destinatie de locuinta situat in localitatea [], strada [],
nr. [], sector [], compus din [] (inseraza in litere numarul camerelor) camere si dependinte,
conform Autorizatiei de Construire nr. [] din data de [], emisa de [] si a Contractului de
construire / antrepriza nr [] din data de [] incheiat de Imprumutat cu []. Constructia va avea o
suprafata de [] si va fi ridicata pe terenul in suprafata de [] mp, situat in localitatea [], strada
[], nr. [], sector [], intabulat sub numarul cadastral [] in Cartea Funciara nr. [] OCPI
Biroul de Cadastru si Publicitate Imobiliara [] (Imobilul).
Terenul se afla in proprietatea Imprumutatului in baza contractului de vanzare cumparare nr. [] din
data de [] emis de BNP [] (aceste documente sunt enumerate cu titlu exemplificativ. Se va
insera documentul in baza caruia Imprumutatul este proprietar)
3

Punerea la dispozitie a Creditului (SE PASTREAZA VARIANTA CORESPUNZATOARE)


varianta I :( pentru cumparare locuinta finalizata)
Creditul va fi pus la dispozitia Imprumutatului integral, intr-o singura transa, dupa indeplinirea
cumulativa a urmatoarelor conditii suspensive:
a) Semnarea Contractului de Credit;
b) Semnarea Contractului de Garantare intre Banca, Imprumutat, si FNGCIMM;
c) Semnarea Contractului de vanzare-cumparare avand ca obiect Imobilul ;
d) Constituirea unei ipoteci legale de rang I asupra Imobilului, proportional cu procentul de
garantare, in favoarea Bancii si a statului roman reprezentat de MFP si inscrierea acesteia in
cartea funciara, precum si notarea in cartea funciara in favoarea statului roman reprezentat de
MFP si a Bancii, a interdictiilor de instrainare timp de 5 ani precum si de grevare cu alte sarcini
pana la indeplinirea tuturor obligatiilor Imprumutatului fata de Banca;
e) Constituirea in favoarea Bancii a unei ipoteci mobiliare asupra sumelor de bani blocate in cont
bancar reprezentand echivalentul a trei rate de dobanda si inscrierea acesteia la AEGRM;
f) Constituirea in favoarea Bancii si a statului roman reprezentat de MFP, proportional cu procentul
de garantare, a unei ipoteci mobiliare asupra tuturor conturilor curente ale Imprumutatului
deschise la Banca si inscrierea acesteia la AEGRM;
g) Incheierea unei polite de asigurare pentru toate riscurile cu privire la Imobil si incheierea unui
contract de ipoteca mobiliara asupra creantelor rezultand din polita de asigurare in favoarea
Bancii si a statului roman reprezentat de MFP, proprotional cu procentul de garantare, precum si
inscrierea acesteia la AEGRM.
Dupa indeplinirea cumulativa a conditiilor enumerate mai sus, Banca va pune la dispozitie Creditul
in contul Imprumutatului, prin virarea sumei aferente contractului de vanzare cumparare, direct in
contul vanzatorului.
varianta II:( pentru construire locuinta viitoare)
Creditul va fi pus la dispozitia Imprumutatului in lei, esalonat, pe stadii de executie finalizate,
Imprumutatul fiind indreptatit sa efectueze trageri din Credit conform planului de finantare intocmit
in baza graficului de executie agreat in Contractul de Constuire incheiat intre Imprumutat si
Constructor. In cazul in care Creditul este acordat in EURO, cursul utilizat pentru schimbul valutar
va fi cel al Bancii valabil in ziua efectuarii tragerii.
Imprumutatul va putea face trageri din Credit numai dupa indeplinirea cumulativa a urmatoarelor
conditii suspensive:
A. Conditii suspensive primei utilizari a Creditului:
a) Semnarea Contractului de Credit;

BRD - Groupe Socit Gnrale S.A.


Turn BRD - Bdul Ion Mihalache nr. 1-7, 011171 Bucuresti, Romania,
Tel: + 4021.301.61.00; Fax: + 4021.301.66.36
http://www.brd.ro
CAPITAL SOCIAL IN RON: 696.901.518 lei; R.C. J40/608/19.02.1991; RB - PJR - 40 - 007 /18.02.1999; C.U.I. 361579/10.12.1992
Atestat CNVM nr.255/06.08.2008, inregistrata in Registrul Public al CNVM cu nr. PJR01INCR/400008

b) Semnarea Contractului de Garantare intre Banca, Imprumutat, si FNGCIMM;


c) Semnarea Contractului de Construire intre Imprumutat si constructor avand ca obiect construirea
Imobilului;
d) Notarea autorizatiei de construire in Cartea Funciara a terenului;
e) Constituirea unei ipoteci legale de rang I asupra terenului pe care urmeaza sa se construiasca
locuinta, proportional cu procentul de garantare, in favoarea Bancii si a statului roman
reprezentat de MFP si inscrierea acesteia in cartea funciara, precum si notarea in cartea funciara
in favoarea statului roman reprezentat de MFP si a Bancii, a interdictiilor de instrainare timp de 5
ani precum si de grevare cu alte sarcini pana la indeplinirea tuturor obligatiilor Imprumutatului
fata de Banca;
f) Constituirea in favoarea Bancii a unei ipoteci mobiliare asupra sumelor de bani blocate in cont
bancar reprezentand echivalentul a trei rate de dobanda si inscrierea acesteia la AEGRM;
g) Constituirea in favoarea Bancii si a statului roman reprezentat de MFP, proportional cu procentul
de garantare, a unei ipoteci mobiliare asupra conturilor curente ale Imprumutatului deschise la
Banca si inscrierea acesteia la AEGRM;
h) Incheierea unei polite de asigurare pentru toate riscurile si incheierea unui contract de ipoteca
mobiliara asupra creantelor rezultand din polita de asigurare in favoarea Bancii si a statului
roman reprezentat de MFP, proportional cu procentul de garantare, precum si inscrierea acesteia
la AEGRM;
i) Prima tragere din Credit se efectueaza ulterior sau cel mult concomitent cu utilizarea avansului
constituit din resursele financiare proprii ale Imprumutatului.
B. Conditii suspensive valabile pentru fiecare utilizare a Creditului:
a) Prezentarea de documente justificative precum facturi si/sau chitante fiscale (proforma sau
definitive), devize, situatii de lucrari de achizitie a materialelor specifice de constructie si de
plata a lucrarilor de constructie executate/in curs de executare.
b) Prezentarea procesului-verbal de receptie finala a lucrarilor de constructie, executate de o
antrepriza de constructii (dupa caz).
Banca va pune la dispozitie Creditul in contul Imprumutatului prin transferul avansului si transele
ulterioare din Credit direct in contul Constructorului Imobilului.
varianta III:( pentru construire ansamblu de locuinte de catre o asocitatie fara personalitate
juridica constituita din minimum 2 beneficiari)
Banca va pune la dispozitie Creditul in contul Imprumutatului in lei, esalonat, pe stadii de executie
finalizate, proportional cu valoarea finantarii din valoarea devizului estimativ al lucrarii, pe baza
documentului justificativ intocmit de constructor.
Imprumutatul este indreptatit sa efectueze trageri din Credit, conform planului de finantare
intocmit in baza graficului de executie convenit de Imprumutat cu Constructorul. Planul de
finantare este anexa la prezentul Contract.
Prima tragere din Credit se efectueaza ulterior sau cel mult concomitent cu utilizarea
avansului constituit din resursele financiare proprii ale Imprumutatului.
Documentele justificative care stau la baza tragerilor din Credit sunt, fara a fi limitativa
enumerarea:
a) facturi si/sau chitante fiscale (proforma sau definitive), devize, situatii de lucrari de
achizitie a materialelor specifice de constructie si de plata a lucrarilor de constructie
executate/in curs de executare.
b) procesul verbal de receptie finala a lucrarilor de constructie, executate de o antrepriza de
constructii (dupa caz).
Banca va transfera avansul si transele din Credit direct in contul Constructorului Imobilului.
Punerea la dispozitie a sumelor din Credit se va face numai dupa/pe masura indeplinirii
tuturor obligatiilor prevazute de lege si a conditiilor prevazute in prezentul Contract, inclusiv
dupa constituirea si inregistrarea garantiilor si dupa notarea in cartea funciara a interdictiilor
BRD - Groupe Socit Gnrale S.A.
Turn BRD - Bdul Ion Mihalache nr. 1-7, 011171 Bucuresti, Romania,
Tel: + 4021.301.61.00; Fax: + 4021.301.66.36
http://www.brd.ro
CAPITAL SOCIAL IN RON: 696.901.518 lei; R.C. J40/608/19.02.1991; RB - PJR - 40 - 007 /18.02.1999; C.U.I. 361579/10.12.1992
Atestat CNVM nr.255/06.08.2008, inregistrata in Registrul Public al CNVM cu nr. PJR01INCR/400008

de instrainare pe o perioada de 5 ani si de grevare cu alte sarcini pana la indeplinirea tuturor


obligatiilor Imprumutatului fata de Banca.
4

Valoarea si moneda Creditului


Creditul pus la dispozitia Imprumutatului este in valoare totala de [] EUR / RON (insereaza suma
creditului si in litere)

Durata Creditului
Creditul se acorda pe o perioada de [] luni, conform Graficului de rambursare emis de Banca la
data punerii Creditului la dispozitia Imprumutatului.

Rata dobanzii si valoarea DAE


Creditul se acorda cu o dobanda indexabila, stabilita pe baza indicelui monetar EURIBOR/ROBOR
la 3 luni (comunicat zilnic de BNR/ pagina Reuters) + .... puncte procentuale, marja care este fixa pe
toata durata derularii Creditului (daca creditul se acorda pe o perioada de cel mult 240 luni) / + ......
puncte procentuale, marja care este fixa pe toata durata derularii Creditului (daca creditul se acorda
pe o perioada mai mare de 240 luni)
La data incheierii prezentului Contract de Credit, indicele EURIBOR/ROBOR are valoarea de [].
Dobanda indexabila va fi actualizata automat de catre Banca, in functie de indicele monetar
EURIBOR/ROBOR la 3 luni valabil la acea data, comunicat de BNR/ pagina Reuters. Imprumutatul
poate obtine, la cererea sa, Graficul de rambursare actualizat.

a. Valoarea DAE: []%


b. Valoarea totala platibila de catre Imprumutat si calculata la data curenta este de []
EUR/RON
c. Rambursarea se efectueaza in rate [egale/descrescatoare], conform alegerii
Imprumutatului
Comisioane
Imprumutatul va plati Bancii:comision de gestiune anuala datorat FNGCIMM: [] calculat la
valoarea garantiei (respectiv 50% din soldul Creditului), dupa cum urmeaza :

Pentru intervalul cuprins intre data acordarii si 31 decembrie a anului respectiv

Comision de gestiune =

Pentru anii urmatori (intregi):


precedent

Comision de gestiune=Procent comision x Soldulul garantiei la data de 31 decembrie a anului


Pentru ultima fractiune de an:

Comisionul de gestiune =
=

BRD - Groupe Socit Gnrale S.A.


Turn BRD - Bdul Ion Mihalache nr. 1-7, 011171 Bucuresti, Romania,
Tel: + 4021.301.61.00; Fax: + 4021.301.66.36
http://www.brd.ro
CAPITAL SOCIAL IN RON: 696.901.518 lei; R.C. J40/608/19.02.1991; RB - PJR - 40 - 007 /18.02.1999; C.U.I. 361579/10.12.1992
Atestat CNVM nr.255/06.08.2008, inregistrata in Registrul Public al CNVM cu nr. PJR01INCR/400008

In cazul in care clientul refuza din orice motiv semnarea Contractului de Garantare dupa ce
FNGCIMM a transmis Bancii Contractul de Garantare, Imprumutatul va plati Bancii comisionul de
gestiune pentru primul an al valabilitatii Contractului de Garantare.
In cazul in care Imprumutatul nu-si respecta obligatiile de plata, Banca percepe dobanda
penalizatoare:
Dobanda penalizatoare este de [] puncte procentuale.
Pentru servicii prestate la cererea Imprumutatului pe parcursul derularii Contractului de Credit
(exceptie: schimbarea datei de scadenta), Banca va percepe un comision. Valoarea acestui comision
este unica, reprezentand [] EUR sau echivalent in valuta Creditului, indiferent de serviciul solicitat
de Imprumutat.
Banca nu percepe comision de rambursare anticipata.
8

Asigurari
Asigurare de deces din orice cauza si invaliditate totala permanenta din accident.
Nota: Aceasta asigurare este optionala. Daca Imprumutatul refuza incheierea asigurarii,
acest capitol se va elimina din contract
Imprumutatul va incheia o asigurare de viata pana la data de punere la dispozitie a Creditului, pe
toata perioada de creditare
Asigurarea de Viata Grup BRD - Asigurari de Viata S.A.
a. Imprumutatul a luat cunostinta de conditiile si termenii asigurarii de viata de grup incheiate
in data de 14.08.2009 intre Banca (in calitate de contractant si beneficiar al asigurarii) si
BRD - Asigurari de Viata (in calitate de asigurator) si este de acord sa fie inclus in aceasta
asigurare in calitate de asigurat, in baza cererii de asigurare.
b. Primele de asigurare se platesc de catre Imprumutat prin debitare automata lunara a primelor
de catre Banca din contul curent al Imprumutatului, la aceeasi data cu ratele de credit, pana la
rambursarea integrala a Creditului (conform Graficului de plati prime de asigurare Anexa
la prezentul Contract). Prima de asigurare lunara se calculeaza prin aplicarea cotei de 0.029%
la soldul lunar al Creditului (curent + restant) inaintea achitarii ratei de Credit aferenta lunii
respective. Cota de prima este stabilita de catre asigurator ca urmare a evaluarii riscului, in
baza cererii de asigurare si, daca este cazul, a declaratiilor/examinarilor medicale. Primele de
asigurare si despagubirile se platesc in moneda Creditului.
c. In cazul in care Imprumutatul nu se afla in Romania pentru a semna Cererea de Asigurare:
1. Imprumutatul trimite prin posta, in original, Cererea Individuala de Asigurare, astfel incat
sa ajunga la Banca in termen de maxim 45 de zile calendaristice de la data semnarii ei. Pentru
procesarea mai rapida a Creditului, pana la data primirii cererii prin posta, Banca poate lua in
considerare respectiva cerere transmisa si prin fax .
2. Daca Cererea Individuala de Asigurare a fost completata pentru o valoare mai mica decat
valoarea Creditului, Imprumutatul se obliga ca la sosirea in tara sa continue formalitatile
pentru obtinerea cotei finale de la BRD - Asigurari de Viata, la intreaga valoare a Creditului,
si sa incheie un act aditional la Contractul de Credit, in care sa fie inscrisa cota de prima
integrala aplicata la intreaga valoare a Creditului.

Asigurarea imobilului care constituie garantia Creditului (se pastreaza varianta corespunzatoare)
Pana la data de punere la dispozitie a Creditului / Dupa finalizarea constructiei locuintei (in cazul
construirii locuintei viitoare), Imprumutatul va incheia, cu un asigurator autorizat de PAID (Poolul de
Asigurare impotriva Dezastrelor Naturale), un Contract de asigurare obligatorie a locuintei (PAD - polita
de asigurare impotriva dezastrelor), pentru riscurile si sumele asigurate obligatoriu, conform Legii nr.
260/2008. Contractul de asigurare obligatorie se incheie pe perioade de 12 luni, primele de asigurare
BRD - Groupe Socit Gnrale S.A.
Turn BRD - Bdul Ion Mihalache nr. 1-7, 011171 Bucuresti, Romania,
Tel: + 4021.301.61.00; Fax: + 4021.301.66.36
http://www.brd.ro
CAPITAL SOCIAL IN RON: 696.901.518 lei; R.C. J40/608/19.02.1991; RB - PJR - 40 - 007 /18.02.1999; C.U.I. 361579/10.12.1992
Atestat CNVM nr.255/06.08.2008, inregistrata in Registrul Public al CNVM cu nr. PJR01INCR/400008

fiind achitate de catre Imprumutat anticipat pe o perioada de 12 luni, data inceperii si data incheierii
valabilitatii contractului fiind precizate in PAD. Inainte de expirarea perioadei de valabilitate PAD,
Imprumutatul are obligatia de a incheia un nou contract de asigurare obligatorie a locuintei.
Imprumutatul va incheia in favoarea Bancii si a statului roman reprezentat de MFP un contract de
ipoteca mobiliara asupra creantelor ce rezulta din contractul de asigurare obligatorie.
Pentru riscurile si sumele care excedeaza celor asigurate obligatoriu prin PAD, Imprumutatul are
urmatoarele obligatii si optiuni:
Pana la data de punere la dispozitie a Creditului (in cazul achizitiei locuintei) / Dupa finalizarea
constructiei locuintei (in cazul construirii locuintei viitoare), Imprumutatul va incheia un Contract de
asigurare extinsa pentru toate riscurile privind Imobilul, valabil pe toata durata Creditului, la
valoarea de circulatie a imobilului stabilita prin raportului de evaluare nr. [] din data de []
intocmit de [].
Imprumutatul va incheia un contract de ipoteca mobiliara asupra creantelor rezultand din toate
drepturile derivand din polita de asigurare in favoarea Bancii si a statului roman reprezentat de MFP,
proportional cu procentul de garantare.
Banca va urmari reinnoirea politei de asigurare de catre Imprumutat, iar in cazul in care
Imprumutatul nu va plati prima de asigurare, Banca are dreptul, fara a fi obligata in acest sens, sa
debiteze orice cont al Imprumutatului cu sume reprezentand contravalorea primei de asigurare.
I. Asigurare extinsa imobil pentru toate riscurile Groupama/ Omniasig (SE PASTREAZA
VARIANTA CORESPUNZATOARE)
Imprumutatul va incheia un Contract de asigurare extinsa privind Imobilul, valabil pe toata durata
Creditului, la valoarea de circulatie a Imobilului stabilita prin raportul de evaluare nr. [] din data
de [] intocmit de [].
Imprumutatul va incheia un contract de ipoteca mobiliara asupra creantelor rezultand din drepturile
derivand din polita de asigurare in favoarea Bancii si a statului roman reprezentat de MFP,
proportional cu procentul de garantare.
Primele de asigurare se platesc de catre Imprumutat prin debitare automata de catre Banca din contul
curent), pana la rambursarea integrala a Creditului (conform Graficului de plati prime de asigurare
Anexa la prezentul Contract).
Prima de asigurare se calculeaza prin aplicarea cotei de []% la valoarea de circulatie a Imobilului,
stabilita prin raportul de evaluare mentionat mai sus. Despagubirile se platesc in moneda in care s-a
platit prima de asigurare.
Sau, dupa caz:
II. Asigurare extinsa imobil pentru toate riscurile
Pana la data de punere la dispozitie a Creditului, Imprumutatul va incheia cu o societate de asigurare
agreata de Banca un Contract de asigurare extinsa pentru toate riscurile privind imobilul ipotecat,
valabil pe toata durata Creditului, la valoarea de circulatie a imobilului, stabilita prin raportul de
evaluare nr. [] din data de [] elaborat de [] . Imprumutatul va incheia un contract de ipoteca
mobiliara asupra creantelor rezultand din drepturile derivand din polita de asigurare in favoarea
Bancii si a statului roman reprezentat de MFP, proportional cu procentul de garantare.
In cazul in care despagubirile acordate vor depasi valoarea sumelor datorate statului roman
reprezentat prin MFP si Bancii, diferenta se cuvine Imprumutatului sau mostenitorilor acestuia,
conform legii. Originalul Contractului de asigurare/Politei de asigurare va fi pastrat de catre Banca,
pe toata perioada de valabilitate a prezentului Contract de Credit.
Asigurarea locuintei aflata in faza de construire

BRD - Groupe Socit Gnrale S.A.


Turn BRD - Bdul Ion Mihalache nr. 1-7, 011171 Bucuresti, Romania,
Tel: + 4021.301.61.00; Fax: + 4021.301.66.36
http://www.brd.ro
CAPITAL SOCIAL IN RON: 696.901.518 lei; R.C. J40/608/19.02.1991; RB - PJR - 40 - 007 /18.02.1999; C.U.I. 361579/10.12.1992
Atestat CNVM nr.255/06.08.2008, inregistrata in Registrul Public al CNVM cu nr. PJR01INCR/400008

Inainte de prima tragere a Creditului, Imprumutatul se obliga sa prezinte Bancii, in original, polita de
asigurare a lucrarilor de constructii-montaj pentru imobilul cu destinatia de locuinta aflat in
constructie incheiata constructor in calitate de asigurat cu o societate de asigurare agreata de Banca,
valabila pe toata durata de executie a lucrarilor pentru o valoare de [].
Imprumutatul va incheia un contract de ipoteca mobiliara asupra creantelor rezultand din drepturile
derivand din polita de asigurare in favoarea Bancii si a statului roman reprezentat de MFP,
proportional cu procentul de garantare.
9

Garantii (SE PASTREAZA VARIANTA CORESPUNZATOARE)


Imprumutatul garanteaza rambursarea Creditului, a dobanzilor aferente (inclusiv dobanda
penalizatoare), a cheltuielilor, daunelor-interese si a tuturor celorlalte obligatii de plata care deriva
din prezentul Contract, cu urmatoarele garantii:

I. Ipoteca legala de rang I in favoarea statului roman si a Bancii


1) Pentru locuinte finalizate / locuinte nefinalizate, aflate in diverse faze de constructie, destinate
achizitionarii dupa finalizare / locuinte noi, destinate achizitionarii dupa finalizare
Se constituie prin lege in favoarea statului roman reprezentat de Ministerul Finantelor Publice si a
Bancii: ipoteca legala de rang I asupra imobilului ............ (descrierea imobilului), interdictie de
instrainare a imobilului pentru o perioada de 5 ani de la dobandirea dreptului de proprietate
asupra imobilului si interdictie de grevare cu alte sarcini pana la indeplinirea tuturor obligatiilor
Imprumutatului fata de Banca.
In baza Contractului de garantare Banca va inscrie in cartea funciara a imobilului ipoteca legala de
rang I si va nota interdictiile de instrainare si de grevare cu alte sarcini pana la indeplinirea
tuturor obligatiilor Imprumutatului fata de Banca. Dupa expirarea termenului de 5 ani prevazut in
interdictia de instrainare, in cazul preluarii imobilului si a Contractului de Credit de catre un tert,
acesta trebuie sa indeplineasca criteriile de eligibilitate stabilite de lege si de normele Bancii
pentru beneficiarii Programului Prima Casa valabile la acel moment.
2) Pentru construire locuinte viitoare
a) Locuinte viitoare care urmeaza sa se construiasca de catre beneficiari individuali, inclusiv cele
care se construiesc prin programele ANL
Ipoteca legala de rang I in favoarea statului roman reprezentat de Ministerul Finantelor Publice si a
Bancii asupra terenului si locuintei viitoare care urmeaza sa se construiasca prin Program. In baza
Contractului de garantare Banca va inscrie in cartea funciara, in favoarea statului roman si a Bancii,
ipoteca legala de rang I, interdictia de instrainare a terenului si a locuintei aferente pe o perioada de 5
ani si interdictia de grevare cu alte sarcini pana la indeplinirea tuturor obligatiilor Imprumutatului fata de
Banca.
b) Locuinte viitoare care urmeaza sa se construiasca prin asociatii fara personalitate juridica
constituite de minim 2 beneficiari
Ipoteca legala de rang I in favoarea statului roman reprezentat de Ministerul Finantelor Publice si a
Bancii asupra terenului si locuintelor viitoare care urmeaza sa se construiasca prin Program. In baza
Contractului de garantare Banca va inscrie in cartea funciara, in favoarea statului roman si a Bancii,
ipoteca legala de rang I, interdictia de instrainare a locuintelor si a terenului aferent pe o perioada de 5
ani, cu exceptia instrainarii cotelor indivize sau a parcelelor de teren ce revin fiecarei locuinte in parte in
urma dezmembrarii catre membrii asociatiei si interdictia de grevare cu alte sarcini pana la indeplinirea
tuturor obligatiilor Imprumutatului fata de Banca.
II. Ipoteca mobiliara asupra sumelor de bani blocate in cont bancar
Imprumutatul constituie in favoarea Bancii o ipoteca mobiliara asupra sumelor de bani blocate in
contul nr.................. in suma egala cu 3 rate de dobanda, constituit la BRD GROUPE SOCIETE
BRD - Groupe Socit Gnrale S.A.
Turn BRD - Bdul Ion Mihalache nr. 1-7, 011171 Bucuresti, Romania,
Tel: + 4021.301.61.00; Fax: + 4021.301.66.36
http://www.brd.ro
CAPITAL SOCIAL IN RON: 696.901.518 lei; R.C. J40/608/19.02.1991; RB - PJR - 40 - 007 /18.02.1999; C.U.I. 361579/10.12.1992
Atestat CNVM nr.255/06.08.2008, inregistrata in Registrul Public al CNVM cu nr. PJR01INCR/400008

GENERALE SA, Sucursala ________, in baza Contractului de ipoteca mobiliara asupra sumelor de
bani blocate in cont bancar.
III. Ipoteca mobiliara asupra tuturor conturilor curente deschise la Banca de catre Imprumutat
valabila pe toata durata Creditului, in favoarea Bancii si a statului roman reprezentat de
Ministerul Finantelor Publice, proportional cu procentul de garantare.
IV. Garantia FNGCIMM, in baza Contractului de garantare ce va fi incheiat intre Banca,
FNGCIMM si Imprumutat.
V. Iptoeca legala a Bancii in calitate de finantator
Banca dobandeste ipoteca legala a finantatorului conform art. 2386 pct. 3 din Codul civil asupra
imobilului situat in............................inscris in CF .............(se va descrie imobilul) care se va
achizitiona cu Creditul acordat in baza prezentului Contract.
VI. Contractul de asigurare/Polita de asigurare a locuintei cumparate/locuintei finalizate, si contract de
ipoteca mobiliara asupra creantelor rezultand din contractul de asigurare/ polita de asigurare in favoarea
statului roman reprezentat de Ministerul Finantelor Publice si a Bancii.
VII. Polita de asigurare constructii montaj pentru imobilul cu destinatia de locuinta aflat in constructie si
contract de ipoteca mobiliara asupra creantelor rezultand din polita de asigurare in favoarea statului
roman reprezentat prin Minsiterul Finantelor Publice si a Bancii, pe toata durata de executie a lucrarilor
(pentru construire locuinte).
VII. Scrisoare de garantie bancara de buna executie in valoare de 10% din valoarea totala a devizului
estimativ de lucrari, beneficiar Imprumutatul si contract de ipoteca mobiliara asupra creantelor rezultand
din scrisoarea de garantie bancara in favoarea Bancii (pentru construire locuinte).
IX. Asigurare de deces din orice cauza si invaliditate totala permanenta din accident. (daca se incheie)

BANCA
Dl. (D-na.) /Functia

IMPRUMUTAT
Dl. (D-na)

Dl. (D-na.) /Functia

CO-IMPRUMUTATI

BRD-Groupe Socit Gnrale SA este inregistrata cu numarul de operator 1788 la Registrul de


evidenta a operatorilor de date personale.

BRD - Groupe Socit Gnrale S.A.


Turn BRD - Bdul Ion Mihalache nr. 1-7, 011171 Bucuresti, Romania,
Tel: + 4021.301.61.00; Fax: + 4021.301.66.36
http://www.brd.ro
CAPITAL SOCIAL IN RON: 696.901.518 lei; R.C. J40/608/19.02.1991; RB - PJR - 40 - 007 /18.02.1999; C.U.I. 361579/10.12.1992
Atestat CNVM nr.255/06.08.2008, inregistrata in Registrul Public al CNVM cu nr. PJR01INCR/400008