Sunteți pe pagina 1din 8

MIMSTbHLL

CTKCFT^RII

I.

11\LFETUU
SlfllJKIULLl

OIPOSDRU

Investeste in oameni!

FONDUL SOCIAL EUROPEAN


Programul Operational Sectorial Dezvoltarea Resurselor Umane 2007 - 2013
Axa prioritara 1 : "Educatia si formarea profesionala in sprijinul cresterii economice si
dezvoltarii societatii bazate pe cunoastere"
Domeniul major de intervene 1.1 : "Acces la educatie si formare profesionala initiala

de calitate"
Titlul proiectului: Sprijin pentru unitatile Declare in implementarea manualului de
evaluare interna a calitatii educatiei
Numarul de identificare al contractului: POSDRU/85/1.1/S/55668
Beneficiar: Agenda Romana de Asigurare a Calitatii rn Invatamantul^eunJversitar

METODOLOGIE
Selectia, formarea si activitatea formatorilor din cadrul proiectului
,,Sprijin pentru unitatile Declare In implementarea manualului de evaluare interna
a calitatii educatiei" POSDRU/85/1.1/S/55668, cofinantat din Fondul Social
European prin POSDRU

Art.1. Prezenta metodologie este elaborate In baza prevederilor Contractului de finanjare


POSDRU/85/1.1/S/55668 pentru proiectul strategic ,,Sprijin pentru unitatile colare in
implementarea manualului de evaluare interna a calitatii educatfer, asumat de catre
ARACIP, in cadrul cererii de propuneri de proiecte strategice POS DRU ..Educate mai buna
pentru toti", modificat i completat prin actele adijionale si notificarile ulterioare.
Art. 2. Prezenta metodologie reglementeaza selectia (obiectiva, transparenta si
nediscriminatorie), formarea si activitatea formatorilor care vor realiza urmatoarele activitati:
a. Instruirea experfilor pe termen scurt, care vor pilota manualul de evaluare interna si
aplica|ia informatica aferenta (sub-activitatea 1.2.4.) - lunile septembrie - octombrie 2012;
b. formarea formatorilor in domeniul asigurarii calitatii educatiei {Activitatea 2.2. - toate subactivitatile) - lunile: decembrie 2012 - februarie 2013;
c. formarea membrilor CEAC (Activitatea 2.4. - toate sub-activitatile) - lunile: decembrie
2012-noiembrie 2013.
Partea 1. Selectia formatorilor
Art. 3. ARACIP realizeaza procesul de selectie a unui numSr de maximum 120 de
formatori Tn domeniul calitatii educatiei, selectati din ,,Registrul ARACIP al formatorilor in
domeniul calitatii educatiei", care vor forma, la randul lor, conform graficului activitatilor de
implementare a proiectului:
a. Cei 200 exper^i pe termen scurt, care vor pilota manualul de evaluare interna si aplicatia
informatica aferenta (sub-activitatea 1.2.4.);

TINLRETL'LU
)Kii 1 1 1
--.

; *

OIPO5DRU

b. Cei 594 de formatori in domeniul asigurarii calitatii educatiei (Activitatea 2.2.


activitatile 2.2.4. si 2.2.5.);
c. Cei circa 8000 de membri ai CEAC (Activitatea 2.4. -sub-activitajile 2.4.6. si 2.4.7.)

-sub-

Art. 4. Perioada de selectfe a celor 120 de formatori va fi 1 aprilie - 3 septembrie 2012, pe


aza de portofoliu si interviu / proba practica.
Art. 5. Evaluarea candidatilor se va realiza pe baza urmatoarelor criterii:
a Inscrierea in ,,Registrul ARACIP al formatorilor in domeniul calitatii educatiei" criteriu eliminatoriu
b Intocmirea si trimiterea portofoliului: maximum 30 de puncte. Se vor urmari:
b.1. Adecvarea CV-ului, a scrisorii de intense si a documentelor doveditoare la scopul
selectiei {maximum 10 puncte). Va fi punctata activitatea demonstrate de formator
(minimum 3 ani) si de consultant educational, cu precadere cea de formator / consultant in
domeniul calitatii educatiei. Vor fi depunctate CV-urile cu omisiuni (de exemplu, lipsa datelor
de contact), precum si cele care prezinta, nediscriminatoriu, Tntrega activitate a candidatului,
cuprinzand activity nerelevante pentru scopul selectiei. Va fi depunctata transmiterea unor
documente doveditoare fara relevanta pentru criteriile de selectie.
b 2. Procesul de trimitere electronica a portofoliului (maximum 10 puncte). Vor fi
depunctate: portofoliile care depasesc 3 MB; documented puse in pagina cu formatari
neunitare; nu vor fi luate in considerare documente scrise de mana.
b.3. Disponibilitatea, mentionata explicit Tn scrisoarea de intense, de a participa la
programele de formare din cadrul proiectului, conform calendarului aprobat (maximum 10
puncte).
c. Competence personale si in domeniul utilizarii calculatorului: maximum 70 de
puncte. Se vor urmari:
c.1. Capacitatea de a raspunde precis si la obiect la Tntrebarile privind legislate educatiei
si legisla^ia calitatii educatiei (maximum 10 de puncte);
c 2 Capacitatea de a descrie procesul de evaluare interna (inclusiv actorii implicatO la
nivelul unei unitati scolare concrete - de preferinta, unitatea de provenienta (maximum 10
puncte).
c.3. Rezolvarea, intr-o perioada data de timp, a unor sarcini de lucru cu calculatorul
(maximum 30 de puncte), anume: completarea unei foi de calcul (de tip Excel) dupa niste
instructiuni simple (de exemplu, realizarea bugetului unei activitaji extracurriculare cu
maximum 10 linii de cheltuielt) (maximum 10 puncte); regasirea unei tnformatii specifice,
folosind un motor de cautare si prin explorarea unui site / unei pagini web (maximum 10
puncte); completarea unui formular / chestionar online (maximum 10 puncte).
d. Capacitatea de analiza, sinteza si organizare a propriei activity (maximum 10
puncte).
e. Capacitatea de a lucra in conditii de stress (maximum 10 puncte)
Art 6. Nu se acorda puncte din oficiu Punctajul minim pentru ca un candidat sa fie
declarat admis este de 70 de puncte, din care eel putin cate 10 puncte la fiecare dintre
criteriile mentionate la Art. 5, punctele b. si c.
Art. 7 Eviden{ele necesare selectiei celor 120 de formatori sunt colectate pe baza:
a, Registrului formatorilor Tn domeniul calitatii educatiei - pentru criteriul mentionat la Art.
5, punctul a.
b. Portofoliului depus, de catre fiecare candidat (Tn format exclusiv electronic) pentru
dovedirea criteriilor mentionate la Art. 5, punctul b., cu toate sub-punctele. Portofoliu va
cuprinde:

TINERETULU
OIPOSDRU

scrisoare de intentie (in care va fi mentionata expres disponibilitatea candidatului


de a presta activitate de formator conform calendarului proiectului, In perioadele
mentionate la art. 2);

CV in format Europass, datat si semnat pe fiecare pagina;

documente doveditoare certificate ,,conform cu originalul" de catre candidat;

copie de pe Cartea de Identitate


c. Interviului i probei practice - pentru dovedirea criteriilor mentionate la Art. 5, punctele
c. (cu toate sub-punctele), d. si e.
Art. 8. Selectia celor 120 de formatori va fi realizata urmand urmatoarea procedural
a.
Trimiterea,
exclusiv
in
format
electronic,
a
portofoliilor
pe
adresa:
george_arsene_aracip@yahoo.com Tn perioada 1-30 aprilie 2012.
b. Analiza portofoliilor - 1 aprilie - 6 mai 2012, de catre o comisie numita prin decizie a
Presedintelui ARACIP. Lista candidatilor admisi Tn prima etapa a selectiei (analiza
portofoliului) va fi publicata pe website-ul aracip http://aracip.edu.ro pe data de 7 mai 2012.
c. Contestatiile la rezultatele primei etape a selectiei se vor transmite, pe cale electronica, la
adresa de email mentionata mai sus, george_arsene_aracip@yahoo.com, Tn termen de 2
(doua) zile lucratoare de la afisarea rezultatelor selectiei (pana pe 9 mai 2012, orele 24.00).
Contestatiile se solutioneaza de catre o comisie constituita prin decizia presedintelui
ARACIP, pe data de 10 mai 2012. Hotararea comisiei de contestatii este definitiva.
d. Lista definitiva a candidatilor selectati Tn prima etapa va fi publicata pe website-ul ARACIP
http://aracip.edu.ro pe data de 10 mai 2012
e. Candidatii selectati vor fi programati pentru interviu / proba practica Tn perioada 15 mai 30 august 2012. Planificarea candidatilor selectati pentru interviu / proba practica va fi
publicata pe website-ul ARACIP http://aracip.edu.ro pe data de 10 mai 2012.
f. Interviul / proba practica vor fi realizate Tn fata comisiei mentionate la Art. 8, punctui b.
Rezultatele selectiei vor fi facute publice pe website-ul ARACIP http://aracip.edu.ro pe
data de 31 august 2012.
g. Contestatiile la rezultatele selectiei se vor transmite, pe cale electronica, la adresa de
email mentionata mai sus, george_arsene_aracip@yahoo.com Tn termen de 2 (doua) zile
lucratoare de la afisarea rezultatelor selectiei (pana pe 2 septembrie 2012, orele 24.00).
h. Contestatiile se solutioneaza de catre comisia constituita prin decizia presedintelui
ARACIP si mentionata la Art. 8, punctui c., pe data de 3 septembrie 2012. Candidatul care
se considera nedreptatit Tsi va putea sustine personal punctui de vedere Tn fata Comisiei de
rezolvare a contestatiilor. Hotararea comisiei de contestatii este definitiva.
i. Lista definitiva a formatorilor selectati va fi publicata, pe website-ul ARACIP
http://aracip.edu.ro pe data de 3 septembrie 2012.
j. Formatorii selectati vor trimite, prin posta, la ARACIP, documentele originate din portofoliu
(CV-ul, scrisoarea de intentie si copia de pe Cl), la care se adauga un extras de cont cu nr.
IBAN vizibil al contului personal/de card (Tn care persoana doreste sa-i fie virate sumele
cuvenite), Tn termen de maximum 10 zile de la publicarea rezultatelor (data pos.tei). Formatorii
care nu vor trimite Tn termen documentele originale, vor fi considerati retrasi.
Art. 9. Nu vor fi decontate, de catre ARACIP, cheltuielile de deplasare a candidatilor sau alte
tipuri de cheltuieli (postale, curierat etc.) Tn niciuna dintre etapele sau momentele procesului de
selectie.
Partea a 2-a. Formarea formatorilor
Art. 10. Primii 20 de candidate Tn ordinea punctajului cumulat obtinut la cele doua probe
(analiza portofoliului si interviu / proba practica), vor beneficia de o prima etapa de formare,
Tmpreuna cu personalul ARACIP, Tn cursul lunii septembrie 2012.

Ml \ISTtKL-L

CTKCFMRIF
TWCRETLiLU
JIMMKIULU

Art. 11. Dupa finalizarea primei etape de formare, formatorii care vor promova probele de
evaluare, vor asigura instruirea expertilor pe termen scurt (care, la randul lor, vor asigura
pilotarea manualului de evaluare interna si a aplica|iei informatice aferente - sub-activitatea
1.2.4.) - lunile septembrie - octombrie 2012. Dintre acestie, primii 10 formatori, in ordinea
punctajului obtinut la evaluare, vorfi titulari, iarceilatti, rezerve.
Art. 12. Toti formatorii selecta|i vor fi format* si certificati cu prioritate, in cadrul Activitatii 2.2.
- decembrie 2012 -februarie 2013.
Partea a 3-a. Activitatea formatorilor
Art. 13. Toti formatorii selectati, indiferent de actvitiajile de formare pe care le vor realiza
(Activitatile 1.2.4., 2.2. si 2.4.), vor fi contractati ca experfi pe termen scurt de tip B, prin
Contract civil privind executarea de lucrari de natura intelectuala (cu respectarea
prevederilor art. 1166-art. 1170, art. 1178, art. 1179, art.1182- 1184, art.1204, art. 1226, art.
1266, art. 1270, art. 1272, art. 1321, art. 1322, art. 1549 - 1554, art. 1851, art. 1854, 1862,
1872 din Codul Civil).
Art. 14. Pentru simplificarea procedurilor, activitatea formatorilor va fi considerata ca activitate
independent^. Ca urmare, nu vor fi decontate, de catre ARACIP, cheltuielile de deplasare
(transport, cazare, diurna).
Art. 15. Formatorii vor putea opta pentru cazarea si masa la preturi preferential - identice cu
cele obtinute pentru cazarea si masa participantilor la formare (prin contracted incheiate de
catre ARACIP cu prestatorii de servicii hoteliere si de catering).
Art. 16. Locul desfasurarii activity formatorului nu va fi mai departe de 150 de km de
domiciliul acestuia.
Art. 17. Unitatea de calcul pentru contractarea si plata formatorilor va fi stagiul de formare.
Fiecare stagiu de formare va cuprinde:
a. 16 ore de formare propriu-zisa;
b. 4 ore evaluare;
c. 10 ore pregatire pentru formare - planificarea stagiului, selectarea exercitiilor si a materialelor
suport;
d. 10 ore organizarea grupei - verificarea completarii corecte, de catre participant!, a
documentelor (formulare de identificare a grupului tinta, tabele de prezenta etc.), Tntocmirea si
completarea formularelor necesare, receptia serviciilor hoteliere si de catering si predarea
tuturor documentelor, la Tncheierea stagiului, catre persoana desemnata de catre ARACIP.
Art. 18. Plata formatorilor se va face conform Notei Interne Nr. 1351/SG din 20 decembrie
2011 a Secretarului general al MECTS, dupa cum urmeaza:
a. 140 lei/ora (brut) pentru activitatile mentionate la Art. 17, punctele a. si b.
b. 60 lei/ora (brut) pentru activitatile mentionate la Art. 17, punctele c. si d.
Art. 19. Plata formatorilor se va face la termenele prevazute in contract, pe baza rapoartelor de
activitate (completate conform instructiunilor AMPOSDRU). Rapoartele completate si semnate
vor fi transmise la ARACIP pana pe data de 3 a lunii urmatoarei celei in care a avut loc stagiul
de formare.
Art. 20. Planificarea formatorilor pentru formare se va face cu eel putin 30 de zile Inainte de
realizarea efectiva a stagiilor de formare, prin alocarea cate unui formator, din lista celor 120 de
formatori, pentru fiecare grupa de formare. Criteriile de alocare a formatorilor vor fi:
a. distanta Tntre locul formarii si domiciliul formatorului; vor fi preferati formatorii cu domiciliul
mai aproape de locul formarii;
b. rezultatele anterioare - exprimate prin nivelul de satisfactie a participantilor la formare si prin
completarea, conform specificatiilor si la timp, a documentatiei aferente stagiilor anterioare; In
cazul existenjei mai multor formatori care domiciliaza la distante apropiate fata de locul formarii
(+/- 20%},vor fi preferati formatorii cu rezultate mai bune;
c. acordul formatorutui solicitat.

Art. 21. (1) In caz aparitiei unor situatii justificate, care impiedica un formator sa participe la
stagiul pentru care a fost programat, va fi solicitat un alt formator, In regim de urgenja, folosind
aceleasi criterii men|ionate la Art. 20.
(2) In cazul refuzului nejustificat, de eel putin 2 ori consecutiv, a unui formator de a participa la
stagiul pentru care a fost programat, acesta se considera eliminat de pe lista formatorilor
selectati.
Art. 22. Toate stagiile de formare vor fi organizate la sfarsit de saptamana. Ca urmare,
prezenta formatorului la stagiu va fi necesara de vineri dupa-amiaza (orele 14) pana duminica
dupa amiaza (orele 14).
Art. 23. Cei 120 de formatori selectati vor derula urmatoarele stagii de formare:
a. Cei 1 0 + 1 0 formatori selectati conform prevederilor Art. 10, vor realiza instruirea expertilor
pe termen scurt, care vor pilota manualul de evaluare interna* si aplicatia informatica aferenta
(sub-activitatea 1.2.4.), in lunile septembrie - octombrie 2012 - 10 stagii de formare in doua
luni {5 stagii/luna, In medie).
b. Cei 20 de formatori selectati conform prevederilor Art. 10, vor asigura formarea
formatorilor Tn domeniul asigurarii calitatii educatiei {Activitatea 2.2. -sub-activitatile 2.2.4. si
2.2.5.) - Intre lunile decembrie 2012 - februarie 2013 - 30 de stagii de formare in trei luni
(10 stagii / luna, in medie).
c. Cei 120 de formatori selectati vor asigura formarea membrilor CEAC (Activitatea 2.4. 2.4.6. si 2.4.7.) - lunile: decembrie 2012 - noiembrie 2013 - 400 de stagii Tn 12 luni (33-34
stagii / luna, Tn medie).
Dispozitii finale
Art. 24. ARACIP va publica, pe website-ul ARACIP, http://aracip.edu.ro, anuntul de selectie a
formatorilor, din Anexa 1, si Fisa de evaluare, din Anexa 2, pina pe data de 28 martie 2012.
Art. 25. Odata cu anuntul de selectie, ARACIP va publica prezenta metodologie, precum si
informatiile despre proiect, extrase din cererea de finantare depusa (,,Dosarul meu").
Art. 26. Toate comunicarile publice, referitoare la derularea procedurii de selectie si rezultatele
acesteia se vor face pe website-ul ARACIP, http://aracip.edu.ro.
Art. 27. Prezenta metodologie se face publica, prin postarea pe site-ul ARACIP,
http://aracip.edu.ro.

MIM^TLRLL

MIU

CF.RCFTiRII
[ ] \ ! K I KM 1
1 NT IK I I.I I I

OIPOSDRU

Anexa 1
ANUNT DE SELECJIE A FORMATORILOR IN DOMENIUL CALITATII EDUCATE!
in cadrul proiectului ..Sprijin pentru unitatile scolare in implementarea manualului
de evaluare interna a calitatii educatiei" POSDRU/85/1.1/S/55668, cofinantat din
Fondul Social European prin POSDRU
Conform obiectivelor proiectului ,,Sprijin pentru unitatile scolare in implementarea
manualului de evaluare interna a calitatii educatiei" POSDRU/85/1.1/S/55668,
cofinantat din Fondul Social European prin POSDRU, Agenda Romana de Asigurare a
Calitatii in Invatamantul Preuniversitar, in calitate de beneficiar, anunja organizarea
selectiei a 120 de formatori in domeniul calitatii educatiei pentru derularea mai multor
programe de formare, In perioada septembrie 2012 - decembrie 2013, dupa cum urmeaza:
a. Instruirea expertilor pe termen scurt, care vor pilota manualul de evaluare interna si
aplicatia informatica aferenta (sub-activitatea 1.2.4.)- lunile septembrie - octombrie 2012;
b. formarea formatorilor in domeniul asigurarii calitatii educatiei (Activitatea 2.2. - subactivitatile 2.2.4. si 2.2.5.) - lunile: septembrie 2012 - februarie 2013;
c. formarea membrilor CEAC (Activitatea 2.4. - sub-activitatile 2.4.6. si 2.4.7.) - lunile:
septembrie 2012-decembrie 2013.
Criteriile de selecfie pentru cei 120 de formatori sunt urmatoarele:
a. Inscrierea in ,,Registrul ARACIP al formatorilor in domeniul calitatii educatiei" criteriu eliminatoriu.
b Intocmirea si trimiterea portofoliului Se vor urmari:
b.1. Adecvarea CV-ului, a scrisorii de intense si a documentelor doveditoare la scopul
selectiei. Va fi punctata activitatea demonstrate de formator {minimum 3 ani) si de
consultant educational, cu precadere cea de formator / consultant in domeniul calitatii
educatiei. Vor fi depunctate CV-urile cu omisiuni (de exemplu, lipsa datelor de contact),
precum si cele care prezinta, nediscriminatoriu, intrega activitate a candidatului, cuprinzand
activity nerelevante pentru scopul selectiei. Va fi depunctata transmiterea unor documente
doveditoare fara relevanja pentru crtteriile de selectie.
b.2 Procesul de trimitere electronica a portofoliului. Vor fi depunctate: portofoliile care
depasesc 3 MB; documentele puse in pagina cu formatari neunitare; nu vor fi luate Tn
considerare documente scrise de mana.
b.3. Disponibilitatea, mentionata explicit in scrisoarea de intense, de a participa la
programele de formare din cadrul proiectului, conform calendarului aprobat.
c. Competente personate si in domeniul utitizarii calculatorului Se vor urmari:
c.1. Capacitatea de a raspunde precis si la object la intrebarile privind legisla|ia educatiei
si legislatia calitatii educatiei;
c.2. Capacitatea de a descrie procesul de evaluare interna (inclusiv actorii implicati) la
nivelul unei unitati scolare concrete - de preferinta, unitatea de provenienta.
c.3. Rezolvarea, intr-o perioada data de timp, a unor sarcini de lucru cu calculatorul,
anume: completarea unei foi de calcul (de tip Excel) dupa niste instructiuni simple (de
exemplu, realizarea bugetului unei activitati extracurriculare cu maximum 10 linii de
cheltuieli; regasirea unei informatii specifice, folosind un motor de cautare si prin explorarea
unui site / unei pagini web; completarea unui formular / chestionar online.
d Capacitatea de analiza, sinteza si organizare a propriei activitati.
e. Capacitatea de a lucra in conditii de stress.

MIMSTIRLL
EDUCAltLI
CFRCFTA8II
. TIMLRtTULUI

Selectia celor 120 de formatori va fi realizata urmand urmatoarea procedural


a.
Trimiterea,
exclusiv
Tn format
electronic,
a
portofoliilor
pe
adresa:
george_arsene_aracip@yahoo.com Tn perioada 1-30 aprilie 2012.
b. Analiza portofoliilor - 1 aprilie - 6 mai 2012, de catre o comisie numita prin decizie a
Presedintelui ARACIP. Lista candidatilor admisi Tn prima etapa a selectiei (analiza
portofoliului) va fi publicata pe website-ul aracip http://aracip.edu.ro pe data de 7 mai 2012.
c. Contestatiile la prima etapa a selectiei se vor transmite, pe cale electronica, la adresa de
email men|ionata mai sus, george_arsene_aracip@yahoo.com, Tn termen de 2 (doua) zile
lucratoare de la afisarea rezultatelor selectiei (pana pe 9 mai 2012, orele 24.00).
Contestatiile se solujioneaza de catre o comisie constituita prin decizia presedintelui
ARACIP, pe data de 10 mai 2012. Hotararea comisiei de contestant este definitive.
d. Lista definitiva a candidatilor selectati Tn prima etapa va fi publicata pe website-ul ARACIP
http://aracip.edu.ro pedata de 10 mai 2012
e. Candida^ selectati vor fi programati pentru interviu / proba practica Tn perioada 15 mai 30 august 2012. Planificarea candidatilor selectati pentru interviu / proba practica va fi
publicata pe website-ul ARACIP http://aracip.edu.ro pe data de 10 mai 2012.
f. Interviul / proba practica vor fi realizate Tn fata comisiei mentionate mat sus. Rezultatele
selectiei vor fi facute publice pe website-ul ARACIP http://aracip.edu.ro pe data de 31
august 2012.
g. Contestatiiie la rezutatele selectiei se vor transmite, pe cale electronica, la adresa de
email : george_arsene_aracip@yahoo.com, Tn termen de 2 (doua) zile lucratoare de la
afisarea rezultatelor selectiei (pana pe 2 septembrie 2012, orele 24.00).
h. Contestatiile se solutioneaza de catre comisia constituita prin decizia presedintelui
ARACIP, pe data de 3 septembrie 2012. Candidatul care se considers nedreptajit Tsi va
putea sustine personal punctul de vedere Tn fata Comisiei de rezolvare a contestatiilor.
Hotararea comisiei de contestatii este definitiva.
i. Lista definitiva a formatorilor selectati va fi publicata, pe website-ul ARACIP
http://aracip.edu.ro pe data de 3 septembrie 2012.
j. Formatorii selectati vor trimite, prin posta, la ARACIP, documentele originale din portofoliu
(CV-ul, scrisoarea de intense si copia de pe Cl) Tn termen de maximum 10 zile de la publicarea
rezultatelor (data postei). Formatorii care nu vor trimite Tn termen documentele originale, vor fi
considerati retrasi.
Nu vor fi decontate, de catre ARACIP, cheltuielile de deplasare a candidatilor sau alte
tipuri de cheltuieli {postale, curierat etc.) in niciuna dintre etapele sau momentele
procesului de selectie.

Constantin erban losifescu


Preedinte ARACIP

MINISTERIAL
tLH'CA J I U ]
CTRCFTARII
'I'OKIL'LU

OIPOSDRO

Anexa 2
FIA DE EVALUARE
Selectia formatorilor din cadrul proiectului
..Sprijin pentru unitatile scolare in implementarea manualului de evaluare interna
a calitatii educatiei" POSDRU/85/1.1/S/55668,
cofinantat din Fondul Social European prin POSDRU
Numele i prenumele solicitantului:
Unitatea de mvatamant:
Localitatea:
Judetul:

Nr.
crt.

Punctaj
maxim

CRITERII

Punctaj
acordat

Criteriul administrativ
fnscrierea Tn Registrul ARACIP al formatorilor In domeniul
Nemdepliindeplinit
calita^ii educatiei - criteriu eliminatoriu
nit
Criterii profesionale
Adecvarea CV-ului, a scrisorii de intense i a documentelor
1
10
doveditoare la scopul selectiei
2 Procesul de trimitere electronica a portofoliului
10
Disponibilitatea de a participa la programele de formare din
3
10
cadrul proiectului
Capacitatea de a raspunde precis si la obiect la intrebarile
4
10
privind legislatia educatiei i legislatia calitatii educatiei
Capacitatea de a descrie procesul de evaluare interna la nivelul
5
10
unei unitati scolare concrete
Completarea unei foi de calcul (de tip Excel) dupa niste
6
10
instructiuni simple
Regasirea unei informajii specifice. folosind un motor de
7
10
cautare i prin explorarea unui site / pagini web
Completarea unui formular / chestionar online
8
10
9
10

Capacitatea de analiza, sinteza si organizare a propriei activitati


Capacitatea de a lucra in conditii de stress

10
10

TOTAL

100

Membru comisie de evaluare (nume, prenume, semnatura):

S-ar putea să vă placă și