Sunteți pe pagina 1din 59

G. T. NICULESCU-VARONE

LI

MONOGRAFIILE

ORASELOR, COMUNELOR SI MANASTIRILOR

DIN

ROMANIA INTREGITA

(BIBLIOGRAFIE)

1855

- 1938

le notate aid an cotele din biblioteca Academie' Romano

BUCURESTI

TIPOGRAFIA ZIARULUI UNIVERSUL", STRADA BREZOIANU Nr. 23-25

1 9 3 9

www.dacoromanica.ro

G. T. NICULESCU - VARONE

MONOGRAFIILE

ORASELOR, COMUNELOR SI MANASTIRILOR

DIN

ROMANIA iNTREGITA

(BIBLIOGRAFIE)

1855

1938

Cartile notate aici an cotele din biblioteca Academiei Bombe

EV'

BUCURE$TI

, TIPOGRAFIA ZIARULUI UNIVERSUL", STRADA BREZOIANU Nr. 23

1 9 3 9

A

www.dacoromanica.ro

z

25

DE ACELASI AUTOR:

1. SINGUR, Biblioteca Minerva Nr. 182, cu 79 pagini. Biblioteca

Academiei Romane (B. A. R.) I. 69.264.

2.

3.

4.

ELOGIUL FRUMUSETII. Biblioteca Minerva Nr. 192, cu 112 pagini. Biblioteca Academiei Romane (B. A. R.) I. 71.357.

CARTEA INIMII. Biblioteca Minerva Nr. 212, cu 107 pagini.

Bibiloteca Academiei Romane (B. A. R.) I. 69.262.

NOTE DESPRE ARTA. Biblioteca Minerva Nr. 172, cu 144 pag.

Biblioteca Academiei Romane (B. A. R.) I. 100.120. 5. -- POVESTEA UNUI .ORFAN. Biblioteca Minerva Nr. 162, cu 192

pagini. Biblioteca Academiei Romane (B. A. R.) I. 100.121.

6. -- VRAJA IUBIRII. Biblioteca Minerva Nr. 235, cu 160 pagini.

7.

Biblioteca Academiei Romane (B. A. R.) I. 82.262.

INSEMNARILE UNUI SINGURATIC. Biblioteca Minerva Nr. 115 cu 159 pagini. Biblioteca Academiei Romane (B. A. R.) I.

92.915.

8.

9.

10.

11.

PARIS, cu 25 ilustratiuni in text, Bucuresti, 1928, 1 brosura

cu 32 pagini. Biblioteca Academiei Romane (B. A. R.) II. 93.769.

CE-AM VAZUT IN ELVETIA, cu 26 ilustratiuni in text. Bu-

curesti 1930, 1 brosura cu 64 pagini. Biblioteca Academiei Ro-

mane (B. A. R.) IL 97.641.

JOCURI ROMANESTI NECUNOSCUTE. Bucuresti, 1930, 1 vol.

cu 156 pagini. (Lucrare premiatci de Academia Rome ilia ,,Pre -

miwl

Ndstrarel"

$edimta generalci solemnii de Vineri, 29 Mai

1931). B. A. R. II. 102.396.

ALTE JOCURI ROMANESTI NECUNOSCUTE. Bucuresti, 1931,

1 broaura cu 95 pagini. Biblioteca Academiei Romane (B. A. R.)

II. 104.749.

12.

13.

D1CTIONARUL JOCURILOR ROMANESTI. Coreografia popu-

lark Bucuresti, 1931. Un volum cu 186 pagini. B. A. R. II, 105.067.

FOLKLOR ROMAN COREOGRAFIC. Bucuresti,

1932,

1

bro-

-

sura cu 60 pagini. Biblioteca Academiei Romane (B. A. R.) II.

112.034.

14. -- IN SCHEII BRASOVULUI, cu 18 fotografii in text. Bucuresti,

1932, 1 brosura cu 32 pagini. Biblioteca Academiei Romane (B.

A. R.) II. 113.604.

15. LES DAMES POPULAIRES ROUMAINES, avec 32 photogra-

phies apres le texte. Bucuresti, 1933, 1 brosura cu 59 pagini. B.

A. R. II. 119.376.

16. FOLKLOR ROMANESC DIN ARDEAL. Bucuresti, 1935, 1 bro-

sura cu 72 pagini. Biblioteca Academiei Romane B. A. R.) II.

132.357.

17.

-- FOLKLOR VERSIFICAT DIN MOLDOVA. Poezii populare din

comuna Plopeni, plasa Bucecea, judetul Botosani. Bucuresti,

1936, 1 brosura cu 47 pagini. B. A. R. II. 139.100.

www.dacoromanica.ro

3

18. BIBLIOGRAFIA POEZIEI NOASTRE POPULARE. (Folk lor ro-

man versificat, cuprins in volume si brosuri) 1830-1935. Editia

- aldoua, revazuta si completata. Bucuresti, 1936, 1 brosura cu 88

pagini. Biblioteca Academiei Romane (B. A. R.) II. 139.143.

19. LE FOLKLORE ROUMAIN VERSIFIE. Bucarest, 1936, 1 bro-

sura, cu 32 pagini. Biblioteca Academiei Romane (B. A. R.) II.
139.013.

20. COSTUMELE NATIONALE DIN ROMANIA INTREGITA, cu o

plansa in colori si 125 fotografii in text. Editura ziarului Uni-

versul", Bucuresti, 1937, 1 vol.

(24 x 16 cm.), rcu 260 pagini.

Biblioteca Academiei Romane (B. A. R.) II. 146.226.

21. STRIGATURI ALESE DELA HORA. Editura ziarului Univer-

sul", Bucuresti, 1938. 1 b:osual cu 64 pagini. Biblioteca Aca-

demiei Romane. (B. A. R.). II. 148.935.

.

22. JOCURILE NATIONALE ROMANEBTI. Cu 50 fotografii. Edi-

tura ziarului Universul", Bucuresti, 1938. 1 vol. (24 x 16 cm.),

cu 338 pag. Biblioteca Academiei Romane

23. -- BIBLIOGRAFIA POEZIEI NOASTRE POPULARE. (Folklor ro-

man verifiicat, cuprins in volume si brosuri) 1936-1937. Bucu-

resti, 1938. 1 brosura (24x16 cm.), cu 16 pag. Biblioteca Aca-

demiei Romane (B A. R.)

24. CEI MAI DE SEAMA FOLKLORITI ROMANI. (Bibliografie).

Cu o introducere despre specificul nostru national. Bucuresti,

1938, 1 brosura (24X16 cm.), cu 48 pag. (Biblioteca Academiei

Romane

).

25. CE TREBUE SA CITEASCA TINERETUL ROMAN. Extras din

.

,.Anuarul Ateneului Roman" pe anul 1938. Bucuresti, 1939.

1

brosura (24X16 cm.) cu 24 pag. (Biblioteca Academiei Ro-

mane

).

1

www.dacoromanica.ro

MEP

LAMURIRI

Spre a alcatui aceasta prima bibliografie a monografiilor

meineistirilor din Romania intregita,

-rn'am folosit de tezaurul de ceirti, vechi si nom, aflate in bi-

blioteca Academiei Romdne.

Bibliografiile, prin natura lor, sunt lucrairi de multai mi-

gala, deci de mare rabdare si cer o deosebitei atentie. Valoarea

orase/or, comunelor si

lor este cu atat mai mare cu cat in Cara noastra astfel de in-

tocmiri bibliografice, asupra stiintei si culturii romainesti

in

genere, sunt rare, iar marele si

recunoscut.

realul lor folds este unanim

Incurajat de aceste constateiri am purces la elaborarea bi-

bliografiei de fate.

In acest stop, am cercetat si de data aceasta,*) cu atentia

cuvenitd, in biblioteca Academiei Romaine, la sectiunea cartilor:

1. toate fisele mici, cuprinse in 236 cutii, can formeaza

catalogu/ nou,

2. toate fisele mari, din cele 137 cutii, ale vechiului ca-

.

talog si dupe ele am transcris ce-mi trebuia.

Pentru mai buna si repedea orientare a cetitorilor, am gru- pat monografiile oraselor, comunelor si manastirilor in ordinea

alfabeticei a numirii lor.

Dupe Diviziunea administrative in 1936", publicatd in

,,Breviar statistic al Romaniei", vo/umui I, 1938, tiparit

in

Iunie 1938, Bucuresti (1 volum cu XIIH-242 pagini), intocmit

si editat de Institutul central de statistics ", pag. 13-14, Ro-

*) Prima oars a fost cand am intocmit Bibliografia poeziei noastre

populare" (Folk lor roman versificat, cuprins in volume sau brosuri) 1830-

1935. Bucuresti, 1936. (II. 139.143).

www.dacoromanica.ro

6

G. T. Nrculescu-Varone

mania are 178 comune urbane (din cari 22 municipii, 49 ()rase

resedinte si 107 °rase neresedinte), 70 comune suburbane si

8.942 comune rurale.

_ Din totalul general de 9.190

noun mii una suta noueizeci

.110

comune (de toate categoriile), cote sunt in Romania intre-

gild s'au piiblicat dela anul 1855 pang la 25 Aprilie 1939 (cand am incheiat aceasta bibliografie), monografii numai pentru 203

cloud sute trei

optzeci si saute

= comune (din cari 16 sunt municipii); 87

monastiri qi, 44 patruzeci si patru

dic-

tionare geografice si monografii de judete (din cele 71 cate are

tara noastra).

Istoria Campulungttlui, prima resedinta a Romaniei", de

C. D. Aricescu, Partea I cu 190 pag. si Partea II cu 179 pag.

it

Bucuresti, 1855

56, 2 volume (II. 31.758), este intelia mono-

grafie de oral, din cele publicate la not intre anii 1855-1938,

in volume sau brosuri, aflate in biblioteca Academiei Romane.

Comuna Straja si locuitorii ei". Studiu istoric, toTografic

fi folkloric, de Dan Dimitrie, Ce-netuti 1897 6+112 pag. (I. 66.462) este prima din cele aparute intre anii 1897-1938, in

volume sau brosuri.

Dintre tipariturile de acest fel, cele mai complecte si cari

pot servi de model sunt : Monografia Comunei RAsinari"

Victor Pacalg. Sibiu, 1915 (II. 44.867) si Monografia comunei

Burdujeni, plasa Bosancea, judetul Suceava" de Elena Costa-

che Gainariu, Bucuresti, 1936 (II. 135.123).

Istoria sfintelor monastiri Neamtu si Secu",_ adunata pe

scurt. Manastirea Neamtu, 1857 (S. 6.573), este primul studio

monografic de acest fel in tara noastra.

de

La urnici am notat si dictionarele geografice ale judetelor,

publicate intre anii 1878-1938. Cele aparute intre 1878-1897

dau unele informatii documentare cari, deli nu sunt complete,

totusi, pot fi socotite ca inceputuri de nionografii.

Dupa aceste dictionare s'a intocmit Mamie dictionar geo- grafic al Romaniei alcgtuit si prelucrat dupd dictionarele par-

tiale pe judete, de George Ion Lahovari si General G. I. Bra"- tianu: Vol. IV. Bucuresti, 1898- 1902. (Societatea geografica

Romana) (III. 99.745).

In anul 1903, Ministerul de Interne a tiparit Programul

monografiei unei comune rurale" (A. 15.329), pe care l-a trimir

www.dacoromanica.ro

Monografiile oroelor, corn. ci miinastirilor 1855-1938

7

tuturur primarilor, invatatorilor si preotilor de atun"i indern-

ntindzt-i sei face" descrierea comunei respective, spre a se cu-

noaste situatia reed a fieceirei dintre aceste unitati sociale.

Dupe" acest indemn s'au publicat monografiile urmatoa-

relor comune : Avramesti-Tutova, Bragadiru Bulgar-Efov, Cd-

.

tanele-Dolj, Gangeova-Dolj, Marasti

-

Bacdu,

N5nesti-Putna,

Pechea-Covurlui, Pestisari-Gorj, Raci-Gorj,

Romanesti-Gorj,

Sisestii-de-Jos-Mehedinti, Stalinesti-Falciu si Valeni-Olt. (A.

29.272).

Acest moment, din viata cuituraid si socials a neamului

nostru, este demn de remarcat, deoarece autoritatea superioard administrative" din vremea aceea, pretuind insemnatatea stiin-

tifica

a

studitlor monografice, a facut

astfel un inceput

de cerceteiri, cari insd n'au dat rezultatele dorite, funded nu s'a lucrat metodic ; totusi, acea actiune, ca orice inceput, tre-

buie apreciata cu indulgent&

.

In directia acelorasi preocupari, trebuie luat ca model de

indrumare si

tru sate), intocmit de N. A. Constantinescu. Bucuresti, 1935

(Asociatia Romany de Monografii Istorice Prof. N. Iorga") 8.

pag. (II. 134.221).

Dl. H. H. Stahl, a publicat Tehnica monografiei sociolo-

unei monografii de istorie locals" (pen-

Planul

MIA

gice". Bucuresti, 1934, 184 pagini (II. 125.115) si Monografia unui sat. Cum se alcatueste, spre folosul Caminului Cultural".

Cu o prelate a d-lui Prof esor D. Gusti. Bucuresti, 1937. 111+244

pag. ± 9 planse (II. 145.457).

In ele se area nouile metode stiintifice pentru alceituirea

monografiilor sociologice.

Pentru studiul natiunii rometne, este de mare si neteigeicluit

folos ca fiecare oral si comunei, din scumpa noastra tare",

se't

aibei

monografiile lor, metodic, bine si complet intocmite, pentrucd numai astfel ajungem a cunoaste, in amdnunt, primele asezdri

omenesti, grupate pe localitati si descrise cu toate fazele lor

evolutive din trecut si prezent. Numai prin studierea, in felul acesta, a diferitelor unitdti

sociale dela noi, vom cunoaste mai bine Cara $i neamul sub toate

aspectele si ni se vor sugera idei de ce trebuie se" facem in vi-

itor pentru inflorirea lor.

Ar trebui ca infiecare comunei, preotul si inveiteitorul, sau

.

www.dacoromanica.ro

8

G. T. Niculescu-Varone

once intelectual priceput, dacti nu se poate in colaborare, atunci

unul dintre aceftia, sti intocmeascd, dupti un plan bine chib-

zuit, monografia /ocalitatii for de baqtinei sau unde ei trcliesc.

Studiul monografic, al unui ora$ sau al unei comune, tre-

bue sei fie rezultatul unor indelungate fi minutioase cercettiri,

in trecut $i prezent, cu observciri Clare, judicioase qi complecte

asupra faptelor petrecute in realitatea controlabilci din toate

manifesteirile sociale, economice qi spirituale ale colectivitatii

romeinqti.

La incheierea monografiei sa se remarce toate lipsurile,

precizandu-se ce anume imbuncitatiri trebue grabnic facute

pentru prosperare

si

binele obgesc local, contribuind astfel, in

mod real, la opera de regenerare qi intarire generalti a tarii.

0 monografie trebuie sci fie lucrarea de sintezd a unui bo-

gat qi variat material documentar, unde istoria se impletege

cu traditia, geografia (prin toatil toponimia ei veche si nou (')

cu statistica, sociologia

si

etnografia cu folk/orul

si

evolutia

cultural(' etc., form'dnd un tot comp/et qi unitar.

Acest pretios material giintific, trebuie strans cu ostirdie

coordonat, pentru ela-

Si iubire de neam, apoi selectionat

si

borarea monografiilor comunelor noastre, contribuind prin ele

la cunoasterea. realitatii $i la rezolvarea problemelor de interes national, social, economic si cultural.

Monografiile fac parte integrant(' din studiul natiunii.

N'am pretentia ca aceasta lucrare este complectd, intru- cat am cercetat numai cataloagele bibliotecii Academiei Ro-

cel putin opt-

zeci la sutti din productia tipeiriturilor romeinegi.

mane, care, dupti pcirerile autorizate, reprezintd

Daces imprejunirile imi vor ingadui, vreau sti cercetez

si

bibliotecile din Bucovina, Transilvania

s'ar gtisi material nou, spre a completa, la o viitoare editie, lip-

Banat, unde, poate,

surile ce s'ar ivi.

pentru oricine,

si

Bibliografia de fats poate servi de ceilifuzci,

fiindcti ea arata ce s'a scris panel acum in aceasta directie

pune la indemtina cetitorilor un bogat

qi

material informativ,

care ajvta sa cunoastem trecutul regiunilor studiate Si ne orien- teazii spre ce ar trebui facut in viitor.

G. T. Niculescu-Varone.

www.dacoromanica.ro

ORASE SI COMUNE

din Romania intregita, ale carol' monografii sunt

publicate, in volume sau brosuri, dela anul 1855

pans in 1938 inclusiv si cari se gasesc in biblioteca

Academei Romane

(BIBLIOGRAFIE)

- Toate localitatile notate mai jos sunt insirate in ordinea alfabetind

a numirii lor.

1. S i g hi a r e t e u (E 1.)

2.

:

Agnes", cu

8 figuri ei 1 hart& Deli, 1926. (Extras din Anuarul liceului An-

Monografia

comunei

drei Mumasanu din Dej, 1925-1926") 40 pag. (11.69.917).

Alba - India" (Tharmis-Apulum-Balgrad). Descriere istorica si

geografica, a orasului (de Gen. M lad i a n si Gen. A 1. An a-

s t as iu) Bucuresti, 1922, 56 pag. (II. 69.061).

C u c u i u (V i r g i 1)

:

Alba -lulls din trecutul si prezentul

orasului ". Cuprinde 65 fotografii si un plan al orasului. Alba-

'tuna, 1929. 100 pag. (II. 95.093).

3. Descrierea pe scurt a fondarei orasului Alessandria in Ro-

mania". Bucuresti (Typ. Rassideseu), 1864. 31 pag. (3152).

No u r

(A n t on i an) :

Identical

orasului

Alexandria

(II.

1832-1865". Turnu-Maguree, 1927. 144 pag. -i- 4 planse.

100.277).

Cat alina

(I 1

ire)

:

Drawl Alexandria"

(Monografie)

1834-1934: Rummest, 1934. 174 pag. + 1 plans. (II. 141.116).

: Monografia comunei Aninoasa, judetul

4. Is or ulescu (II ie)

5. M o n d a (V as i 1 e)

6. F i i i pes c u (C.)

7.

8.

9.

Gorj. Craiova, 1935. 87 pag. (II. 135.530).

:ei loan Opine

: Ghidul orasului

Arad" cu o prefata de d. Zamlir Filotti. (Aradi Kalauz). Edi-

tia I. Arad, 1925. 80 pag. (I. 79.573).

:

Monografia economics a comunei Anna-

se:et". Rummest', 1908. 190 pag. (II. 8556).

Solom an C o ns t anti n)

:

Monografia comunei rurale

Avramesci din plasa si judetul Tutova" Bucuresti 1904. Mi-

nisterul de Interne. 42 pag. (II. 121429).

Iliescu (Preotu'l S a c he I am ie Marin) :

Parohia (co-

muna) Atarnati din judetul Teleorman". Monografie Alexan-

dria, 1908. 114 ,pag. (II. 9947).

R adu

(Costa c h e) :

1906. 136 pag. (II. 3057).

Bacaul de la 1850-1900". Oscan,

r

I

,

www.dacoromanica.ro

10

G. T. Niculescu-Varone

.

G r i g o r o v i c i

planse.

(II.

(G r.) : Bacaul

Baia-Mare".

:

din

trecut st de azi". Cule-

geri monagrafice, Bacau, 1933 (pe ;coperta 1934). 216 pag.+9

Administrate, Comunic.atie.

Baia Mare. 62 pag. + 2 foi.

124X655).

10. Calauza orasului

11.

Bucut

(I. 61.266).

Bade" cu 25 de

(E m anal 1)

reproduceri,

Craiova, 1931. (Colectia Apollo. Orase si locuri de acrta roma-

nest). 41 pag. (II. 107.430).

12. The o d a r (G h. C.): Calauza orasului Bazargic", cu ilustra.

tiuni Razargic, 1916. 62 pag.+talbelai+1 plan. (II. 49.138).

N

to 01 au (F i l i p S.) : Calluza orasului Bazargic". Bazargie,

Baziasul".

Monografia comunei

1922. 38 pag.

C i

o e r u

(U.

68.820).

13.

14.

15:

(Nast a s i e) :

Un colt-de tars :

loan). :

Timisoara, 1935. 33 pag. (I. 130.992).

Mala es cu

(Icon a ,rn

rurale Balesti, plasa Slobozia-Runcu, judetul Gorjiu. Targu-

Jiului, 1906. 83 pag. + 6 planse+ 1 harts. (II. 148.558).

C o s t a eh es cu (M I h a i)

drajesti, Madrajacul

si

:

Satele Baltati,

Iasi".

Bojila din jud.

57 pag. + 1 planse. (III. 90.327).

:

Monografia orasului

Codresti, Ma-

Schita. istorica.

BUD".

Iasi, 1938. (Extras din.Buletinul loan Neculce". False. 7, 1928).

Band. 16

:

Baneasa" Startiune recreative

16. R o z en u 1 er (L.)

pag. (II. 146.629).

17. Ne me t e spiv (G e or g e P.)

a Bucitirestilor. Origins - istoric - situatie Acadia,. Bucuresti,

1935. 31 pag. (II. 132.829).

18. Urs u (G.) : Istoria literara a Barrladului" IT. Bucuresti, 1936.

62 ,pag. (C. 3.123: cots provizorie).

V r a b ie (G h.)

: Barladul cultural". Cu o prefata de. N. Pe-

trascu, Bucuresti, 1937 (pe cOperta : 1938). 267 pag. + 26 phase.

(II. 152.099).

19. Papp (P e t r u E.) : Din trecutul eiusulai". Pagini de glo-

rie

*i

de jertite Reims, 1928. 274 pag. (II. 93.311).

Sant".

20. Anchet."' monografica in comuna

Timisoara,

1938.

Institutul Social Banat -Crisana, cu V + 412 pag. + 15 planse

1 tabela. (II. 148.519).

21. C tiros (R.) : Monografie : Comuna Bernadea, judetul Tao.-

nava-Mica". Bucuresti, 1935. 19 pag. (II. 134.173).

Monografia

22. A r an a sescu (C o ns ta n t in) :

23. Lupe a .'n u (Alex an d r

n5x1 si

Lupe an u-ale 1 in

domeniului

Carticica

Bicaz din judetul Piatra-Neamt". Bucuresti, 1906. (Biblioteca

Popular& a Administratiei Domeniului

Coroanet,

XXXV). 48 pag. + 1 plansa. (II. 65.783).

u)

:

Calauza Blajultd" cu insem-

istoric

in

lamuriri istorice. Blaj, 1922. 120 pag. (I. 61.342).

(A lex a nlellr u), :

Blajul

icoane". Conferinta tinuta la Festivalul aranjat de fostil elevi

ai Blajului la Teataul National din Cluj in 15 Februazie 1924.

Blaj, 1924. 35 pag. (I. 75.082).

Lupe an u-M elin

(A lex an

u) :

Blajul".

Bucuresti,

1930. (Cumostinte folositoare. Sena C. Din lumea large No. 39).

31 pag. (I. 103.122).

Mun te nese u (V a s ile B.) : Blajul nostril". Reghin, 1930,

Lupeanu-Melin (Alexandru)

16 pag. (I. 102.079).

Evoca,ri din

viata

Blajului", Blaj, 1937. 336 pag. + 1 foae. (I. 145.037).

Lupe an u (A lexand r u) :

Ce este de vazut la Blaj".

Smote notice informative, pentru excursionist. Blaj, 32 pag.

(I. 75.174).

G asp a r

(M.) :

Date monografice au referire la comuna

Boesa-Montana", Caransebas. 24 pag.

24.

I

www.dacoromanica.ro

Monografiile orafelor; corn: Si. miznastirilor

1855-1938

11

25.

25.

27.

28.

29.

30.

31.

32.

33.

Antonov ic 1

(Preotul Io a n) : Istoria comunei Bogdana

din plasa Simila, judetul Tutova"- Urrata de 281 documente

si de un Memoriu al d-lui Dr. Atli, M, Marienescu, inembru al

Acadeiniei Romane, cu 1 harts, 4 tabele si 2 figuri in text.

Barlad, 1906. 7±CLX.XXV111+478 pag. (II. 150.983).

Be r ia n

(A ug us t in) :

Monografia, domeniului Borca si

Sabasa-Farcasa din judetul Suceava", Bucuregti, 1906. (Biblio-

taca Popular& a Administratdiel Domenlului Coroanei, Cartieic

XXXIII). 56 pag. (II. 65.793).

Botosanii in 1932". Schita frionografica. Falticeni. (Liga, Cul-

turala. Seotia Botosani). 1 f.+264 pag.+3 plange. (II. 117.441).

Q

cent, 1 foaled- 458 pag. + 1

o,r ovel (A r ;burr)

: Monografia crawl:id Botosani ". Falti

f. + 1 plan. (II. 84.281).

al Prof. Marcel Olinescu:

Ghe.orghlu (Caoit. A. I.)

Botosanii sari se due", Bucuregti, 1927. 39 plange. (Stampe

II. 152).

Ragcm (G. M.) : Mile Bradet-Arges" (Vales Valisanului) De-

Chisinau, 1934. 32 pag. + 1 harts.

sta-

scriere si .calauza practice

(II. 132.768).

B ab a

(T a t Ian a N.)

:

Monografia satului

Si

tiunii balneo-climaterice Bradet-Argeg". Bucuresti, 1937. Tipo-

grafia Cartea Romaneasca". 57 ,pag. + 1 tiara. Legal 641/1939.

G 1 de I (A. V.)

din judetul

: Monografia comunei rurale Bragadiru Bulgar foir", plaza Salbaru, Bucuresti, 1904. (Ministerul

de Interne). VIII + 252 pag. (II. 64.060).

G i de i

(A. V.) :, Prograrnul monografiei unei comma rurale

si monografia comunei rurale Bragadiru Bulgar din platsa Sa-

baru, judetul Ilfov". Bucuregti, 1905. 216 pag. (II. 64.072).

V as i 1 e sc u (N ae A.)

:

Orasul si judetul Braila odinioara

$i astazi". Schite istorice si administrative. Braila, 1906. 290

pag. + 8 + 2 plange. (II. 3.424).

,Ghldul municipiului Braila". Braila, 1928. 59 pag. (I. 96.566).

'Vasil es c u (N a e A.) : Braila. Schite, documente si insem-

nari din orasul si judetul Braila 1828-1929". Braila, 1929, 1

foae + 161 pag. (II. 97,724).

Semilian (S.)

: Contributia Brailei in cultura romaneasca

si strains ". Prefata de Penpessicius. Braila, 1933. 45 pag. (II.

Braila

-,

47 125.380).

Buznea (George) silo tir

148.001).

a n (N.)

prin veacuri si in zilele noastre". Cantr:ibutiuni monograffite la

viitoarea isoorie a Brailei. Braila, 1937, 98 pag.+5 plange. (II.

: Branul", consideratiuni morfologice. Bu-

0 r g

ciureg4 1936. (Extras din Buletinul Soc. Regale Romania de

Georgrafie LTV). 24 pag. + 4 pl. (II. 139.116).

Cons t

tines cut

(I c n am ul Ion) :

(II. 37.230).

Ionn es c

u-G

Monografia co-

munei Branegti din judetul Gorjiu". Targu-J1u, 1914. 196 pag.

n (G. I.) : ;,Din istoricul si comerciul Bra-

d'

/ sovului la in.ceputul secolului XVI ". Bahama, 1894. (Extras din

Revista pentru Istorie, Arheologie gl Etiologic, Vol. VII, 1894).

12 pag. (II. 83.996).

Stinghe (Dr. S ter le) : Doeumente privitoare la trecutul

Romanilor din Schei (1700-1845)". Vol.

3 volume. (II. 108.497).

Pet it

(Alex a nd r u) :

I-II.

Brasov1901-1903.

Monografia judetului si orasului

Brasov, insotita de calauza orasului Brasov si imprejurimi".

Brasov, 1922. 145 pag.+98 pag.+2 hand. (I. 66.941).

Popov Pet (A n d r ei) : Bragovul" Romania. gi

44 pag. (I. 69.282).

'9

Sasit.

Brasov.

www.dacoromanica.ro

12

G. T. Niculescu-Varone

34.

35.

36.

37.

ss

Sting he (Dr. Sitar 1 e)

: I. Intemeierea orasului Brasov si

originea Romanilor din Scheid-Brasovului. II. Junii si originea

lor". Brasov. 16 pag. (II. 143.762).

La cea (C.) : Brasovtd intre anii 1871 si 1878", Bucuresti,

1936. (Extras din Volumul Omagial pentru front Alexandru si

loan I. Lapedatu). 11 pag. (IL 144.351).

u lu t i u (0 c t a v) :

Brasov". Cu 41 figuri in text. Bucu-

resti, 1937 (Orase. Fundatdia pentru literature si arta, Regale

Carol II"). 228 pag. (II. 145.431).

Costache (P e t r u I.) :

Monografia comunei Brastavatul

judetul Roananati). Bucuresti, 1909, 38 pag. (II. 14.161).

Pop o vi ci (A.) si Kirileanu (G h. T.) : Descrierea mo-

siei regale Brosteni, judetul ,Sucearvar,

pag. + 1 harts. (II. 4291).

Bucuresti,

1906. 148

C r a c iu n (G he o r g he N) : Monografia comunei Brosteni

din judetul Mehedinti". Turnu Severin, 1932. 82 pag. + 2 planes.

(II. 122.503).

Pelimon (A 1 ex a n d r u) :

Bukur, istoria fundarii Buku-

restiloru", Bucuresti 1858. VDII+252, (pag. (II. 104.451).

Papazoglu

(M

aj o r D.): Istoria inceputului orasului Bu-

Bucuresci,

curesei ". Bucuresei, 1870. 46 ;pag. (I. 35.904).

1871. 48 .pag.+1 plan. (I. 35.905).

P appaz o g 1 u (M a j or D.): Calauza sau conducatorul Bu-

curesciului istoric si pitoresc cu planul

ap,tallei".

Mama Bucurescilor". Bucuresci, 1879. 99 pag. (I. 54.021).

Ionnescu- G ion (G. I.): Bucurescii in timpul revolutiu-

nei francese". Bucuresci, 1891. 61 pag. (I. 125.796).

P a pp azoglu (L t. Col one l D.): Istoria fondarei orasului

Bucuresti

la 1850

-

capitala regatului roman

-

de la anul 1330 pima

- culeasa dupe mai multi scriitori vechi". Bucuresti,

1891. 220. pag. (II. 51.489).

Indicator alfabetic de tote stradele Capitalei si Monumentele

principale, Autoritatile, indicand'si situatiunea for pe noul plan

at orasului Bucuresei". Bucuresci, 1893, 16 pag. (I. 63.835).

Ionne s c u Gion (G. I.): Bucurescii pans la 1500". Bucu-

reset, 1898 (Extras din Analele Academiei Romane. Seria

Tom. XX. Memoriile Beicitiunia Istorice. 21 pag. (II. 126.421).

II.

I o n nescu-G ion (G. I.): Lstoria Bucurescilor". Bucuresci,

1899. 2 f.+818 pag. (III. 126.472).

L u n g u (George I.): 1896. Nona drama a Bucurescilor".

'Murat& dupe documenbele oficiale. Bucuresci, 1895. 56 pag.+7.

(A. 16.784).

Bile luresc u (C o n s t ant in St.): Ghidul Bucuresciului

cum si imprejurimile lui". Cu midi notice istorice asupra ve-

chiului si

noulut Bucuresci, asupra istariei Munteniei, cum si

planul. Guide de Bucarest et les environs Bucuresci, 1897. 205

pag.+1 pl. (II. 138.489).

Ghidul stFadelor Capitalei". Bucuresti, 1905. 45 pag. (A. 17.896).

Idem pe anul 1914 de N. S t. 0 a 1 nese u, Bucuresti, 1914. 367

pag.+Planul orasului Bucuresti. (A. 17.896).

Aueurestii". Calauza Capitalei

pi-a

Expozitiei. Cu 2 planuri

Bucuresti. Adeverul, 1906. (I. 6413).

Teo dor u (A le xandru D.)

,Calauza si planul orasului

Bucuresti", lucrate conform cu ultimele modificari. Cu colabo-

rarea d-lui Mihail Capeleanu. BucureSti, 1908. 128 pag.+1 plan.

(I. 12.389).

Teodoru (Alex an dru D.) si Nicolae Popp: Calau-,

za si planul orasului Bucuresti" lucrate conform cu ultimele

modificari. Editia II-a. Buturesti, 1910. (pe coperta 1911). 6+

III-I-42+206+50 ,pag. (I. 113.993).

-

www.dacoromanica.ro

Monografiile orafelor, corn. p mcinastirilor 1855-1938

13

If

/

Indicatorul achninistrativ al orasului Bucuresti", Edirtie

°lark

ofi-

Bucuresti, 1912. (Prefecture; Politiel Capita lei) 185 pag.+

si Oscar Alexandrescu: Noul

1 hart& (II. 131.356).

Roseanu (Mihail)

ghid al Capitalei". Ediiiia 1915, Bucuresti, 142 pag. + 1 plan

(1.71.372).

P oenaru--Bordea

(I.) si Stoenescu

(A):

Ghidul

stradelor Capitalei pe 1916", Bucuresti, 1916, 176 pag. (1.53.394).

Poenaru-Bordea (I.)

si A. Stoenescu: Calauza ora-

sului Bucuresti pe 1916", Bucuresti, 1916. 451 pag. + IV pla-

nuri (1.59.199).

P an tea (M aior M i h a i

Bucuresti". Editia

): C

Planul si ghidul orasului

pag. + 30

planse.

Bucuresti, 1923 92

(1.71.424).

Pant ea (C a p. M i h. C. If.): Noul plan si ghid al orasului

Bucuresti si harta jud. Illov", Bucuresti, 336 pag. + 2 planuri

(11.71.107).

Rose an u (Mill al 1) : Noul ghid al Capitalei". Editia 1926,

Bucuresti, 1926 242 pag. (1.84.736).

G r e ce a nu (0. N.): Bueurestii" cu planul general al Bu-

curestiului. Editia I. Bucuresti, 1929, 240 pag. + 1 plan (1.96.535).

Nic ales c u (Veselu) Nina: Calauza Bucurestiului", Ga-

sirea Strazilor prin explicatil detaliate chian far& a avea nevoe

de Planul Orasului. Editia

III - :.

Revazuta si compleetata cu

noile numiri ale Strazilor. Bucuresti 234 pag.+1 plan (1.118.049).

Olszewski (Geo r g e): Bucuresti" (Bucarest) .

,

Note isto-

1

rice si stampe. Bucuresti, 1929 15 pag. + 12 pl. (St. IV. 621).

Act get oi a nu (C.): Buicurestii de azi si de maine din punt

de vedere urbanistic". Daub conferinte.

Bucuresti 51 pag.

(11.120.842).

B a c albas a

(C o ns t an tin): Bucurestii de alts

data".

Vol. IIV. Bucuresti, 1927-1932 (pe coperta 1933). Bibliateca

zjarului Universal ", 4 volume (11.118.550).

Nomenclatura strazilor din Bucuresti", cu indicarea sectoare-

lor postale de sari depind pentru distribuirea corespondente-

lor. Bucuresti, 1932. (Regia Autonoma P.

(I. 113.939).

T.

T.).

295

pag.

Nomenclatura strazilor din Bucuresti"

lor postale de cart depind pentru distribuirea corespondente-

Cm indicarea sectoare-

lor. Bucuresti, 1934 (Direetiunea General& P. T. T.) 299 !pag.

(I. 130.707).

Badauta (A 1.), Al. Clef. -Pop: Ghidul Bucurestilor",

1935. 175 pag. + 1 plan. (I. 134.789).

Flor es c u (George D.): Din vechiul Bucuresti".

planuri

(III. 131.997).

Mihai les cu (V i nt Hai) :

larga No. 57). 32 pag. (I. 133.107).

Biserici,

curti, boeresti si hanuri dupa

eulud al XVIII-lea. Bucuresti, 1935. XVI+186 pag. + 5 planuri

inedite dela sfansitul yea-

Bucurestii". Schita geografica

Bucuresti, 1935. (Cunostinte folositoare. Seria C. Din lumea

P o p es cu L urn In a (Colonel) : Bucurestii din trecut si de

astazi 1935". Bucuresti, 1935. 704 pag. + 16 plane. (II. 130.075).

Stahl (H

en

r i)

: Bucurestii ce se due ", cu 175 ilustratii

(II. 130.504).

(Cartier Bucuresti). Mono-

originale de altadata. Bucuresti, 1935, 319 pag.

Chir i t a (A 1,

I.)

:

Floreasca".

grafie. Bucuresti, 1935. 14 pag. (I. 130.922).

C or la u

(A dr i a n)

jirea

Bucurestii vechi. Documente icono-

grafice. Vederi, scene pitoresti, tipuri si costume, scene isto-

rice (Sec. XVII, XVIII, XIX)". Stranse si reproduse prin ingri-

Cuvantul introduetiv de doinnuil Horia Oprescu, Bucu-

s

www.dacoromanica.ro

a

14

G. T. Niculescu-Varone

c.

rests, 1936. (Arhivele Bucurestlor, Nr. 1). 18 pag.+CIV pl.-El h.

(II. 141.539).

Memoriu privitor la intemeierea noului orals Bucurescii-noui".

Bucuresci, 1899 (A. 11.797). P. IV. 1500. Vol. III sau I. 70.440).

12 pag. + 1 plan.

Bucurestii-Noui". Calauza si planul. Bucuresti. 12 pag. + 1

Monografia comunei

Burdujeni, plasa Bosancea, judetul Suceava". Cu o hart& si

plan. (I. 70.440).

Costache G a,

(E len a):

16 fotograifti, Bucuresti, 1936. 132 .pag. (II. 135.123).

Oandiani (Ion A.) :

harti. (II. 122.589).

Monografia domeniului Busteni din

judetul Prahova". Bucuresti. 1906. (Biblioteca populard a Ad-

rhintstratiei Domeniului Coroanet Carticica XLII). 35 pag. + 2

Calauza (Ghidul) orasului Buzau". Buzau, 1915. 140 pag. (I.

45.099).

Op

u

(P e

Buzau". Buzau, 1923.

N.) :

Fragment din calauza

(I. 71.384).

orasului

38.

39.

40.

41.

42. Ora.sul Calafat odinioara si astazi". Lucrare facuta din ini-

43

tiativa d-lui prtmar I. S. Dragulescu.

pag. + 2).

S ir b e

i

(II. 5630).

o d (Barbu

Dim!

Craiova,

e) :

1903.

164

Hrisov pentru

emanciparea satului Calafat si pentru ridicarea lui la comuna

urbane. S. 1. s. a. 9 ,pag. (I. 6.405).

Mih ails au (G.) si P. V as iles

Geografic-Etnografic-Istoric).

Calara§l,

:

Calarasi". (Studiu

1926.

21

pag.

(I.

84.700).

Samar an (D r. Pornpe i G h.) : Istoria orasului Cara-

rasi (Ialomita) ,dela origine (pink' la anal

1931. 292 pag. (II. 113511).

Br a t

leso u

(V i

t or) :

istorice din imprejurimi.

pag. + 1 harts. (I. 140.361).

Calimanestii

Editia a II-a.

Teodoreseu (Stoic a) :

Istoric sr documente.

1852",

si

Bucuresti,

monumentele

Bucuresti, 1936. 67

Monografia orasului Campina".

208 :pag. + 9

pl. -r 3

Campina, 1924.

harti. (II. 77.836).

Istoria, Caimputungului, prima resident&

a Rom&nitet". Bukuresti, 1855. Parbeaff, pag. 1-190. Prefata. V-

44.

45.

46. A r ic esc u (C. D.) :

X. Introducere, pag. 11-38. Rumania in secolul XIII. 1200-

1290. Vita BaJsaraba, pag. 39-49. Oampuqungul la 1215, pag.

56-66.

Partea I.Capittau I. Runianii, [peg. 69-74. Skeenii, pag. 74-78.

Caltoncii, pag. 79-86, Oapitolu II, ,Campuaungulu, capitala a

Rumaniei, ,pag. 87-88. Reforma Rumaniei la 1290, pag. 89-95. Reform Campullungullui la 1290, pag. 96-102. Capittottu,

pag. 103-125. 10apitolu IV,

pag.

.126-147. Capiltoqu V. pag.

147-157. Capitolu VI. ,pag. 158-174. Note, pag. 175-188.

Partea II, Bucuresti, 1856, pug. 1-179. Capitolu VII, pag. 5-30.

Calptbolu VIII, pag. 31-43. Capital IX, pag. 44-59. Capita.

X, Illamanda Sau Schitul Marcullestti", pag. 60-70. CapitOlu

XI, pag. 71-77. Capitolu XII, Schitul Nemoesti, pag. 80-84. Sa-

tul Rucarul, pag. 84-91. Danilbervicioarat, pag. 91-94. Baile

minerale dela Bughea, ,pag. 99-100 Monastires. Aninossa, pag.

105-107. ,Satul Corbi, pag. 107 -121.1.

Note, pag. 147-179. (Text cu litere

Apendice, pag. 123-146.

°Maine).

(II. 31.758).

Partea.I-a si-a II-a (2 volume) (legate la un lbic.

FIrisove domnesci privitore la Campu-Lung". (Hrisoavele lui

Ra.du Voevod. Leon Voevod si Matei Basarab Voevod) Leat

7123 (1615), Mai 7. Targoviste, 1.855. 62 pag. (A. 9.748).

www.dacoromanica.ro

Monografiile oraielor, coin.

manastirilor 1855-1938

15

.

47.

48

49.

50

51.

.

R a

u - C

in.

(C.) :

Campulungu

Muscelului".

Istoric si legendar. Privire asupra trecutului Cu' h5a i, figuri si

numeroase vederi. Clmpulung-Museel,

(II. 85.635).

Stet

(Al ex an d r u) :

1925. 288 pag.+4 pl.

Caramurat-Ferdinand I". Mono-

Statiunea maritima Carmen-

grafie, Constanta, 1935. 56 pag. (II. 132.168).

0 d e se a n u (D r.

C o c a)

:

Sylva (Tekirghiol-Movila) ". Bucurestd, 1936. (Cunostinte folo-

sitoare. Seria C. Din lumea larga No. 62). 30 pag. (I. 139.882).

Munti u (Preotul loan I.)

: Satul meu Monografia comu-

nei Carpinia". Sibiu, 1937. 163 pag. (II. 149.055).

R a se u

(G.

M.)

: Baffle Thormale Siriu si satul Casoca"

jud. Buzau). Descriere si calluza practick Chisinau, 1930. 19

pag. + 1 harts. (I. 102.147).

T u t es cu (S tan) :

terne. 25 ,pag. (II. 121.427).

Tuot es c u (S t,

econoanica,

,,Monografia comunei rurale Catanele,

plasa Bata, judetul Dolj". Bucure.sci, 1904. Ministerul de In-

St.) si P. Danilescu: Monografia isto-

culturala, social a satului Catanele din dis-

(0 c't arty italn

S.)

:

Carvarna medieval si

rica,

trictul Doljiu". Craiova, 1908. 194 pag. (II. 13.331).

62 M air c tiles c u

53.

moderns ". (Monografie istorica). Cernauti, (Extras din revista

Analele Dobrogei". Anul XVII, 1936). 31 pag. (II. 146.549).

Chase a (Ion I.) si D um r u D. Neoul a : Monografia

satului Cerna, jud. Tuloea" din punct'-de veidere static at dina-

mic. Braila, 1935. 121 pag. (II. 132.366).

I o rgules

(George D.) :

Monografia comunei Cerna

din jud. Tulcea", cu Intliul ,cutvant ail prectului protesor Anghel

Constantinescu. Braila, 1935, VI + 70 pag.

Mu a at

(I

o

a n r) :

(II.

129.607).

Istoricul orasului Cernavoda".

Bucu-

rest), 1938. Tipografia Viata literaza" IX + 101 pag. Legal

2265/1938.

Wickenh au s e r

(Fr. A d.) :

Bochotin oder Gesohichte

der Stadt Cernauz under Parer Ungegend". 1 Heft Wien, 1874.

120 pag. S. 6097 saw A. 14239.

Wickenhauser (Franz Adolf) : Horecza Ein Beitrag

zur Geschichte der Stadt Czernowitz". Czernowitz, 1880. 30 pag.

(A. 15.001).

B o c an et u, (A 1.)

: Istoria orasului Cernauti pe timpul Mol-

dovei. Cernauti, 1929. (Extra din Codrurl Gosmtnului" VI. 1929.

Buletinul Institutalui de Istarie sl

dela Universitatea din

54.

55.

56.

57.

Cernauti), dela pag. 139-238 + 1 plan. (IL 96.597)-.

Nouile numiri oficiade ale stradelor si pietelor orasului Cer-

nauti". Cernauti, 1929. 38' pag. (I. 97:966)

.

Bocanetu (Al.) : Istoria orasului Cernauti pe timpul Mol-

dovei". Editia a II-a. Cernauti, 1933.

117,331).

Loghin (C.):

plan. (II. 135;827).

107 pag. + 1

1936.

plan.

(II.

Cernantii". Oernauti,

128 pag. + 1

,Cetatea-Alba". Zece ani dela realipire, 9 April 1918-9 April

(Fundatia cultural& Principele Carol.

1928. Bucuresti, 1928.

Caminul cultural Cetatea Alba). 191 pag. (II. 90.818).

Nicbrese u (P aul)

Cetatea Alba", cu 25 de reproduceri,

Craiova, 1931, (Conectia Apollo". Orase ai locuri de arta roma-

neasca). 33 pag.+XXIV, plan. (III. 106.388).

Zaus c h evici

(Prof. G h.)' :

Din trecutul Cet4ii-Albe".

Monografia comunei Chioj-

Conferintai Cetatea-Alba, 1935. 28 pag. (II. 132812).

Rada1ese u

(A n d r e i

A.) :

deanca". Cu o andemnaze ¢i introducere de I. G. Obrocea.

Ploestl, 1921. (Confederatia Bancilor Populare din Prahova).

61 pag.+3 pl. (II. 59.601).

www.dacoromanica.ro

ro.

16

G. T. Niculescu-Varone

58.

59.

60.

Murg u (V a s i l e) : Monografla comunei Cielova-Montana",

Ciclova-Montana, Oravita, 1929. 23 pag. (II. 97.307).

Pe t r es c u (C.) : Istoricul comunei Cioroiu". In aanintirea

stramosilor. Craiova, 1926. 8 pag. (II. 85.310).

B o r t es (Pe t r u) :

milor", cu noel plan

planse. (I. 67.197).

Lazar (V ictor) :

Calauza

al

orasului Cluj si a imprejuri-

orasului. Cluj, 1923. 324 pag. + XIV

Clujul"

Bucuresti, 1923.

(Biblioteca

(Cu ocazia

,,Orasele Noastre"). 78 pag. + 2 harti. (I. 75.144).

Clujul". Viata cultural& romaneasca. Cluj, 1929.

Congresului anual al Ligii eulturale. Cluj, 22-24 Iunie 1929).

119 pag. + 1 harts. (I. 96.027).

Or osz (Ing. Francis c) : Calauza si Compasul Clujului",

Cluj, 1933. 48 + 176 pag. + 2 hart. (I. 119.858).

Or osz (Ing. Fe r en c)

Cluj, 1933. 96 + 176 pag. + 2 h. (I. 119.859).

Bortes (Pe t r u) :

:

: Cluj" Kolozsvari Kalauz es Cimtar.

I-a.

Calauza orasului Cluj". Partea

Editia III-a. Cluj, 1938.

hart& Legal 813/1939.

Me dianu (E r emi a)

Tipografia Na.tionala" 32 pag. + 1

si Gh. C

ct r es c

Monografia

(Bi-

Domeniului Cocioc din judetul Ilfov". Bucuresti, 1906.

blioteca popular& a administratiei Domentului Coroanei. Car-

ticica XL). 94 pag. + 1 harts. (II. 121.365).

Titu (I o a n) :

(A. 18.034).

Geografia comunei Coanindaresti din Plasa

Jijica-Stefanesti, Distr. Botosani". Cu note istarice si traditio-

Dale. Bucuresti, 1897 (Biblioteca culturei poporane), 80 pag.

Anton es c Lti -R em us (P. S.) : Portul Constanta si podul

peste Dunare". Studiu economic. Bucuresci, 1889. 47 pag. (A.

8955).

G he or g h i u

ferinta publics, Bucuresci, 1891. 24 pag. (A. 9105).

(E lena M.)

: Istoria orasului Tomis". Con-

Adam (I o a n) : Constanta pitoreasca cu imprejurimile ei".

Calauza descriptive cu

ilustratii.

Bucuresti.

Minerva, 1908.

316 pag. (I. 10.494 sau Editia II-a, I. 86.937).

Vulcan (Pe t r : Istoricul orasului Constanta". Con-

stanta. 1911. 19 pag.

(II.

24.022).

V ule an (P e tru) si M. M a l

Constanta". Edittia

II-a.

d fires c : Istoricul orasului

Constanta:, 1929. 18 pag. (II. 97.362).

Portul Constanta si podul peste Dunare", 47 pag. (II. 50.927).

Nicore sou (Paul) : Monumente non& din teritoriul ora-

Tomi". Bucuresti, 1920. (Extras din Buletinul Monumen-

M.) :

61.

.

62.

63.

_ sului

telor Istorice No. 34). 46 pag. (II. 55.308).

Ion es eu-D ob r ogea nu

(Colonelul

stanta", Monografie alcktulta; de

planse. (II. 107.053).

Maldar es cu (Milt

Cotovu (Ing.

:

Tomi-Con-

Cu Name orasului si un

indice alfabetic al strazilor. Constanta, 1031. XII+136 pag.+18

Orasului Con-

Din Istoricul

(II.

stanta". Editia I. Constanta 1935. 22 pag.

Insp.

132.299).

G-ral V i,r g i I)

Portul Constanta",

Bucuresti, 1936. (Extras din Buletinul Soc. Politechnice, anul

L, No. 4 din Aprilie 1936. 60 pag. (II. 140.985).

o im a r u (T u d o r) : Constanta". Cu 40 de figuri in text.

$

Bucuresti, 1936. (Fundaga pentru Literatura, si Arta Regele

Carol II"). 161 pag. (II. 143.710).

.

R ad u. 1 e se u-Cod in (C.) : Comuna Corbi si locuitorii sal".

Istoric si legende. Intindere, Populatiune, Portia, canter°, obi-

ceiuri. Situartia economics. Cu harti, vederi, figuri. Campulung,

1922. (Muscelua nostru). CXXXIV + 172 pag.

Radulescu-Cod in

(C.) : Literature,

(II.

67.768).

si

traditii

obi-

64.

,

www.dacoromanica.ro

'

Monografiile oraselor, corn.

fi

mancistirilor 1855-1938

17

ceiuri din Corbii-Muscelului". Cu note istorice, 24 aril, 162 figuri

intext sL unele vederi din Coati. Bucuresti, 1929

Romans. Din viata poporului roman. XXXIX). 127 pag. + V.

(Academia

pl. (II. 97.851).

65. C r am ar iuc (G h. P.): Din satele Bueovinei, Corcesti, jud.

Storojinet". Contributie la monografia satelor noastre.

rest, 1931. 51 pag. (II. 107.493).

Bucu.-

66. H as deu (B. P e tr i ceic u) : Originile Craiovei 1230-1400".

Biserica St. Dumitru. 0 traditiune °Nana si o traditiune band-

tend

Bucurescit, 1878. VIII + 63 pag. (II. 151.193).

ce ic

u)

Has deu (B. P et

: Oltenescele. Patru discursuri.

Originele Craiovei", Hristu sl Tudoru Vladimirescu, Craiova,

1884. 1 f. + 155 pag. (I. 101.903).

judetul Dolj si Orasul Craiova", monografii complete. Partea

I. Judetul Dolj. Craiova, 1896 (Biblioteca Noun No. 9). 48 pag.

(A. 16.989).

Pe s s L a c o v (A u g u st): Schite din istoria Craiovei ". Edi-

tia II-a. Craiova, 1914. 76 pag. (A. 2.5.900).

67. C os taoh es c u (M i h a i) : Satul Cristesti, en trupurile sale

Popiscani, Cosesti si Barbesti din judetul

Iasi, 1929.

(Extras din Buletinul

1929). 38 pag. (III. 99.708).

Banut a (0 h.

Iasi".

Schita

istarica.

Fasc. 8,

Joan Neculce",

68.

A.) : Satul Crivina, jud. Prahova". Mono-

g:afie cu o prefata de d. prof. univ. I. Simionescii, Bucuresti,

1938. 87 pag. + 1 plansa. (II. 141.207).

(C). :

Schita istorica asupra satelor Cruces

69. Bo b u les cu

70.

71. P op es c ix

72.

de sus, Crucea de jos, cu bisericile for cum si asupra :schiturilor

Brazil si Mosinoaele din jud Patna". Bucuresti, 1926. III + 87

pag. + 11 planse. (II. 87.260).

D r aghiceanu (V irg Wu N.) :

Alma vizitatorului

pag. + 2 planse. (II. 107.416).

monrumentelor

Curtea de Arges". Ca-

orasului,

Bucuresti.

,

19

(D.) :Monografia satului DIrmanestf, judetul Pra-

hova". Ploastt 1934. 65 pag. (II. 130.485).

Manz a t

(Geor g e) :

Monografia orasului Dej, din cele

mai vechi timpuri pans in zilele de azi". Bistriia, 1926. 327

pag.+ 2 pl. (II. 89.183).

Monografia domeniului Dobro-

73. Mar i nes c u (N ic ol a e) :

. vat din judetul Vaslui". Cu -deal planuri si mad multe figuri

in text. Bucuresti, 1906. (Administratia Domeniului Coroanei,

Biblioteca populara. Carticica XXXII). 80 pag. (II. 65.777).

C o ndu r ache -(Nic ol a e) :

:

Monografia domeniului Do-

Monografia manastirei si co-

brovat din judetul Vaslui". Cu dona planuri si mai multe figuri

in text. Bucuresti, 1906. (Administratia Domenillor Coroanei.

Biblioteca pcpularq. Carticica XXXII). 80 pag. (II. 65.777).

74. V a.s Ileac 4 (Preot A t h.)

75.

munei Dojlesti din Judetul Roman". (Studin istoric si critic)

Roman. 215 .pag. + 18 planse + 1 harts.

P op ovici (loan) :

(II. 152.251).

Monografia Domeniului Domnita din

judetul. Ramnicu-Sarat". Bucuresti, 1906 (Biblioteca populara

a Admintis-traltiel Domeniului Coroanei. Carticica XXXIX. 63

76.

*,

pag. + 1 pl.

(II. 121.335).

R du les c u-C odi n (C.) sit preot I. R autescu: Dm-

a

goslavele". Cu numeroase vederi, h5,rti facsimile Si figuri in

harti + 2 planse. (II.

text. Campulung, 1923. VI

432 pag.

+ 3

74.039).

R 5,u t es c u

tului.

(Pre:*

110 an) :

,1Dragetslavele"., Trecuttull sa-

Descrierea fizica. Populatinnea. Institutti locale. Regiu

nea DragoSlavele. Cu numeroase vederi, facsimile de ante vechi

total revatzutta si adlogita. Campulung-

si harti. Edittia, II-a

2

www.dacoromanica.ro

,

18

G. T. Niculescu-Varone

qo

Musicel, 1937. VIII + 553 pag. + 1 plan + 1 hart& (II. 148.364).

Hanes (V sile V.) : Romani din Tara Oltului Drigu-

.

senii" cu 11 clilsee in text si o harts. Bucuresti, 1912. 44 pag.

(II. 29.916).

Rascu (G. M.) :

Enisala (Plasa Babadag), Jud. Tulcea".

4- 1 harts.

Descriere si calaurz5. practica. ,Chisinau, 1929. 26 pag.

(I. 99.931).

P a i c a

(V a s 11 e) : Monografia satului Penes" dimpreuna

cu monografia bisericii si scoalei ou prileittl serbarii centena-

rului dela zidirea blserilcii parohiale 1835-2935". Timisoara,

Cercetari istorice asupra

1935,, 16 .pag.

G o r o v e i

(II.

132.495).

(A r t u r) :

Foltieenii".

orasului Falticerti, 1938. VIII +.277 pag. + 1 harts. (II 151217).

C a i a n (D.

F.) : Istoricul orasului Focsand". Focsani, 1906.

VI + 283 .pag. (II. 5.392).

Dimitrescu (I. M.) : Insearmarri cu privire la orasul Foc-

pant".

Cu

o prefalta de G. G. Longilnescu, Bucuresti, 1931, 79

".

Ghld. Anuar al orasului Galati".

Galati".

Galati,

1925.

pag. (II. 107.064).

A an as i u (George) :

1908. 93 pag. (I. 9.332).

N a nu (N. C.) :

39 pag. (II. 85.190).

(D.) :

Calluza orasului

F a ur

re. Ilustrat. Galati, 115 ,pag. (II. 81.744).

Galatul nostru". Inseannari istorice si cultu-

(Oh.

N.) :

Galatii".

Gafrattilor

Cu 44 vederi

1927.

202

1935-1936".

M un teanu -B Sr 1 a d

In text. Harta tinutului si planar orasului. Galati,

pag. + 9 plan:art + 2 tabele. (II. 89.496).

I orded he

Editat de

(T e

id

a r)

:

Albuturul

Galati, 1936. 159 pag. (II. 135.643).

Pate (N lc olae N.) :

Monografia comunei Gangeova din

plasa Jiu de Jos, judetul Dear. Bucuresti, 1905. (Ministeruff de

Interne) . 22 pag. (II. 121.426).

Cost in

(V a sri I e): G'aurenii". Wronorgralfie saleasca. Bu-

curesti, 1935. 32 pag. (II. 134.293).

M an oles ou (Gh.) si G h. Cadre se u: Monografia do-

meniului Gherghita din judetul

rahava".

Bucuresti,

1908

Biblioteca Popular& a Administratiei Domeniulul

Carticica XXXVI). 101 pag. (II. 64.832).

Coroanei.

77.

78.

79.

80.

81.

82.

83.

84.

85.

86. T a 1 os (P r o f. D r. Aug u s t in): Cetatea Gherlei ". Spicuiri

87.

88.

89.

istorice. Gherla, 1933. 60 pag. (II. 132.728).

Carl

nu (D im'i tr i e) :

Apologia situartiei judetelor si

oraselor din ter& si o privire retrospective asupra orasului

Giurgiu". Giurgiu, 1897. 31 pag. (I. 63.399).

Constar tines c u (N. A.): Cetatea Giurgiu". Origini4e si

trecutul ei. Bucuresti, 1916 (Extras din

Analele Acaldemiei Ro-

mane" Seria II). 38 pag.+VI. f. (II. 47.967).

B old escu

(I.) :

Monografia orasului iGiurgiat `. Giurgiu,

1912. 244 pag. (II. 31.557)

Stan ce s

(S c arlat A.): Din trecutul orasului Giur-

gin" ,(Partea I). Bucuresti, 1935. 240 pag. (C. 2.709, cotta. proviz.).

Govora". Judetul Valcea. Bulcurldsti.

niilor) 38 pag. (A. 26.165 si. A. 27262).

S tin ionescu

(I.): Govora

si

1902

(Minitsterthl Dome-

Bucuresti,

Calinfamesti".

1933. Cunostinte folositoare Seria C. Din lumea largo Nr. 48.

30 pag. (I. 119.728.).

S i nal ionescu

(I.): Govora

si

Calimanesti".

Bucuresti,

1936. (Cunds.tinte folositoare). Serial C. Din lumea large No.

48. 30 pag. (I. 143.448).

C h iru (Constantin): Monografia comunei Gura -Foil,

iudetul Dambovita". Bucuresti, 1925. 52 pag. (II. 80.386.).

www.dacoromanica.ro

Monografiile orafelor, corn.

it

mcincistirilor 1855-1938

19

.

-90.

91.

-92.

-

Mantean (I oaohi in) :

Monografia economica-eulturala.

a comunei Gurariului" Sibiu, 1896. (Retiparire din Foaia Po-

porului" X11+219, pag.

(I. 109319).

Klein (Doctor F.): Die Hercutlesbader nachst Mehadia".

Monographisoher Versuch. Wien (L. W. Seidel) 1858 VIII+199

pag. (2774).

Costeanu (Preot S a chelar loan I.): Vales Teleajenu-

lui cu cetatea culturala Valenii-de-Munte si Monografia satu-

_ lui Homoraciu, Judetul Prahova". Valenii-de-tMunte, 1930, 123

pag.

(H.

101.128).

:93.

$ utu (R udol f): Iasii de odinioara". Vol. I cu 316 pag.+VI

si Vol. II, cu 507 pag. + XI+1 pl. 2 vol. (II. 68.238).

Bogdan (N. A.): Orasul Iasi

istorice

si

administrative.

Iasi,

(III. 111.594).

B o g d a n (N. A.): Orasul

Iasi".

odinioara si astazi". Schite

1904.

338

pag. + 1 plan

.Monografia istorica sv socials,

ilustrata. Editia a doua reared si :malt aciaugita. Iasi, 1914.

(Pe coPerta anul 1913). 522 pag.

(III.

111.596).

Iasi",

B o g d a n (N. A.): C5,15,uza orasului

cu 40 ilustrattii si

3 planuri. Iasi, 1923. 2 f. + 61 pag. +2 plane (II. 73.178).

Bogdan (N. A.), C. I. Er em i a: Cel mai nou ghid al Ia-

,

sului". 107 ilastra.tiuni

(I. 116.647).

T u f e s cu (V icto r) :

si

2

planuri.

si

Iasi,

1932

231

pag.

orasele din Nordul Moldovei".

(Schita preliminary .asupra asezarii si desvolt5xii lor) Chisinau,

1932, 19 pag. (II. 117.652).

I c r g a (N.): Ce a fost, ce este, ,ce poste fi Iasul". ConferinIta

tinuta in Aula Universitatii din Iasi, la 6 Aprilie, 1935. MEM-

, rest, 1935 (Fundatia culturala Mihail Kogalniceanu) 22 pag.

(11.135.551).

Ghiulea (C. R.)

si L. Paul: calauza pentru viiztatorii

Schita topografice de Tilly-Jeanne

Orasului Iasi" intoomita de

Ghiulea. Iasi, 1936 47 pag. + 1 h. (II. 144.925).

P e t t r o v (Emil): Din evolutia urbanistica, a orasului,

planuri. (II. 146.150).

Extinderea si populatia intre 1819-1936". Iasi, 1937 32 pag. + 3

Ivesti-Tor-

94. V a s i 1 i u (A m i 1 c a r): Monografia domeniului

t

95. Be ld i e-J o r a s t i

'96.

cesti (Jud. Tecuci)" Bucuresti 1929 (Extras din Buletinul A-

grtlealitutrii, VOL IVV. na-. 7-10 (1929), 68 pag. 411. 100.437).

(Preot I. C.) :

Monografia comunei Jo-.

rasti Odin judetul Covurlui". Bucuresti, 1911 57 pag. (II. 26.109).

Romniceanu (Gr.): Lacul Sarat", Bucuresti, 1887, 32 pag.

(A. 6.794).

Ministerul agrculturet, industrial, comerciului

si

domeniilor.

Delscrictrea Istatitumil balneare Lama Sarat, juldetutl Braila", de

Doctoral D, C. Nautmescu Bucuresti, 1903. 47 pag. (A. 27.223).

97. I o an - M I a (V. P.): Monografia satului Lacul Turcului (pen-

98.

dinte de comuna Balta-Doamnt, plasa Catalpa) ,astazi comuna

Stelian Popescu, din judetul Prahova". Cu, o prefata de Leontin

Iljescu. Bucuresti, 1937. 45 pag.

(II.

Nicolaiasa (Mihai) si Ana M. Nicolaiasa: Mo-

144.038).

d nografia satului Lamasenl, judetul Baia". Cu o pretfata de d-1

99.

-100.

Artur Gorovei ralticeni, 1937 152 pale

B o c u (S e ye r) : Un veac

(III. 146.416).

al XIX-lea

din istoria Lipo-

31

pag.

vei". Conferinta tinuta la 6 Deoemfbrie. Timisoara

(II. 140.931).

J u g 5, ns a r u (N 1001 ae): Calauza Lugojului". Anul I, Lugoj,

1923, 39 pag. (I. 70.740).

Op

a (I o a n V.): ,.Ghidul (calauza) orasului Lugoj". Lu-

goj, 1929 33 pag. (I. 100.048).

www.dacoromanica.ro

20

G. T. Niculescu-Varone

101.

102.

103.

104.

Chelcoa (I o

Schita. monogratfica asupra Lujerdiului-

:

Somes" Cluj, 1932. (Din publicatille revistei Satul si Scoala No

2). 20 pag. + 2 planse (II. 117.200).

Ni col

u- P lopsor (Dr. C. S.): Maglarvitul.

Acte

sF

documente privitoare la istoria satului Maglavit-Dolj". Craiova,

1935, 128 pag. (I. 133.217).

,

'

Pop escu (I o an I.): Monografia satului Malurile JudetuL

R. Sarat" alcatuita in anul 1933. Tiparita in 1937. Buzau, 1937.

23 pag. (II. 146.125).

Butar &resew (I.): Cate-va cuvinte asupra situatiunei ora-

sului Mangalia", considerat ca statiune climaterica maritima

si balneara. Bucuresci, 1899. 21 pag. (A. 21.065).

S

-Save

(T e of i 1): Numele comunei urbane.

Mangalia". Cernauti, 1928. (Extras din Remista Filologica anul

II, 1928, pig. 108-118 (II. 94.648).

Ghimpeanu (Dr. Constantin H.): Mangalia". Istoric,

Geologie, Aeroterapie Helioterapie, Bai de. mare, Bai calde sul- furoase, Ape de curb interne; (de Wart). Bucuresti, 1931. 60 pag.

(I. 107.755).

1VIu nteanu-Se ule n, i

(N. C.): Macinul si lanprejurimile

sale". Braila, 67 pag. (H 110.060).

Vanew (Petr u) :

rad), luerata de

Monografia comunei Miderat" (Magya-

Arad, 1905. 128 pag. + 1 harts (II. 134.862).

Boiu (0 limpi w) si Alex. Pre cu p: Monografia Dome-

niultd Malin! din judetul Suceava. Bucuresti, 1906. (Biblioteca,

popular& a Administ-raitiei

Doaneniului

Coroanei.

Carticica

XXXIV). 72 pag. + 1 plans& (II. 122.605).

Carla. n e se u (G h.):

Monografia comunei rurale Mara-

Oi", plasa Bistrita-deSus, judetul Barcau. Bucuresti, 1905 50

nag, milnigterul de Interne (II. 120.791).

V a s la eseu (Iconom stavIrafor Coma n): Toponinaia co-

munei Marasti"

(II. 125.028).

(camp

istoric)

Bucuresti,

1934.

29

pag.

Monografia comunei rurale Morenii-de-Sus. (Judetul Vlas-

Ca)", intoomita de Ion P. Veins, M. Stoian, C. Dumitrescu.

Publicatiune faeuta sub directiune si Tuscan', de o prat a. de

Ion Th. Ghica, Bucuresti, 1905, 112 pag. (H. 1.258).

M us ie es c u (I o an): Monografia Comunei Mozaceni, Pla-

sa Mozaceni, jud. Arges". Musetesti-Arges, 1905 27 pag. (I. 8,909).

G alla n

(Dr. Dwinitru): Monografia conurnel

rurage-

Nanesci din plasa Garlele-Biliesci, judetul Putna". Bucuresci,

1904. (Ministerul de Interne) 34 pag. (II. 120.784).

T ureanu (Tale): Monografia satului Napadeni",

Dalai,

1933. (Din publicatiile Asociatiei Invaltatorilor" din orasul si

judetul Balti) 2 f. + 70 pag. + 3 tabele (IL 123.151).

52 pag. + 1 hart& (I. 78.185).

$ o tr o p a (V irgi 1) si Dr. Al. C i.p1 e, a: Nasaudul". Bucu-

resti, 1924. (Biblioteca Orasele noastre". Cultura National&)

Monografia economics, statistics si so-

data a comunei rurale roman Nicolinti". din Banatul Temi-

105.

106.

107.

108.

109.

110

111.

112

;Sit

113. .

114.' Boat& (T o m a) :

115.

116.

. saner. Bucuresti, 1907, Extras din Buletinul Ministerului Agri-

culturei, Industries, Comerciului si Domeniilor" din anul 1907

84 pag. (II. 7.593).

Pascanu (Dr. D.): Niculitelul" (Dobrogea) pitoresc si sa

niter. Buzau, 1908. 20 pag. + 1 tablou (II. 11.791).

Mihailovici (Preot P au 1): Satul Niscani. (Jud. Lapusna)

dupa documente si traditii". Chisinau, 1937. (Extras din Bu-

letinul Institut. Social Roma din Basarabia Vol. I, 1937). 38

pag. (II. 148.630).

www.dacoromanica.ro

T

a

Monografiile orafelor, corn.

fi

mancistiraor 1855-1938

21

117.

S t am atoiu (Petr e): Monografia comunei Novaci",

Jiu, 1921. (Extras din Revista Jiului" No 11_12).

(II. 64.965).

L i a n u (C.) :

18

Tg.

pag.

Monografia comunei Novaci-Gorj". Targu-Jiu,

de stradele,

(Sa-

1935 62 pag. + 1 planse (II. 135.413).

118. Pritaaria urbei Odobesci, judetul Putna. Tablou

stradelele Focsani, 1897. 7 f.

(II. 62.936).

Uncescu (Cez ar): Regiunea Cobalelar dela Bacau

tele: Odobesti, Salavestri, Bolus) ". Monografie istorica dupi

documente dinainte si din vremea lui Stefan cel Mare. Bacau.

47 pag. (II. 145.702).

Aide

119.

120.

121.

Satul Ocina si locuitorii ocineni". Targui-Jim, 1906.

108 pag. (IL 3.253)

Statiunea Bailor Oglinzi din Judetul Neamt" Piatra, 1895, 23

pag. (A. 16.676).

Mar cules cu. (A

x a n dr u I.): Oltenita". Studiu-alblum

monogrrafic Bucuresti, 1932. 11.6 pag. + 2 halt (II. 113.462).

Monografia comunei Opariti, ju-

1933

52

pag.

122: Teodor es c u (V o c u) :

i

123.

124.

125.

126.

127.

128.

129.

130.

detul Prahova 1582-1933". Valenii-de-Munte.

(I. 121.803).

M a r gin eantu (Pr. T the r lu C.): Monografia comunei

Opatita". Intoemita

de

Timisoara, 1929 160 pag. (II. 97.455).

(Biblio-

Firu (Ni c ol ae): Oradea-Mare" Bucuresti. 1924

teca Orasele noastre") 111 pag. + 2 harti (I. 76.976).

Siam (R a m u 1) : ,.Monografia comunei Orlat". Retirparire din

Foaia Poporuluj.". Sibiu, 1895, 126 pag. (A. 17.032).

Primaria urbei Panciu. Hrisovul targului 1840. Martie 22". Foc-

sani, 1896 14 pag. (A. 16.998).

Nico le s c u-Pacureti (A.): Monografia istorica, economics,

statistics, culturala si socials a comunei Pacureti din jud. Pra-

hova". Ploesti, 1912, 233 pag. + 2 foi (II. 29.001).

Popov

rapalttas), Caransebes, 1914 101 pag.

i u (V as 11 ie): Monografia comunei Patas" (Ne-

+ 2

!foi (IL 38.426).

G r igor as (Preotul G he orghe (I.) Parohia (comma)

Pazarlia din judetul Constanta". Monografie. Constanta, 1909

39 pag. (I. 13.083).

Gheorghiu (D. T.): Monografia comunei Pechea din ju-

detul Covurlui". Bueuresti, 1905, Ministerul de Interne 42 pag.

(II. 120.780).

131. P o pe s c u (G he orghe): ,Monografia comunei rurale Pes-

132.

133.

134.

'

135.

136.

*;"

tisani, plasa Ocolu-Vulcan, judetul Gorj". Bucuresti, 1904, (Mi-

nisterul de Interne) 19 pag. (II. '121.479).

Constantinescu (Marius si Teodor Popescu: Mo-

nografia comunei Pietrosani (Vlasca) ::. Bucuresti, 1922. (Ex-

tras din Buletinul Agriculturii) 40 pag. (II. 63.509).

Gheorgh it a (D. A.). Comuna Pipirig". Monografie. Volu-

mul I Piatra-Neamt, 1936, C. 2.855. (cots provizarie).

Auto hi (Pan ai t) Mir cea Lspi r: Un sat din Bugeac.

satului

de

Plataresti

(Plahteevca),

jud.

Cetatea

Alba". Cu o prefata

Despartamantul

Plenita de de mult". Craiova, 27 pag. (I. 77.230).

',Monografia

D-1 T. Iacobescu. Craiova. 1932. Astra"

Orasului

etatea Alba. 3 foi+319 pm. (II. 115.175).

Monografia.

P a ,p a - Plenita (C on st antin I.).

Plenita-Dolf

Craiova, 1938. 175 pag. + 1 planse (II. 148337).

Nicorit5, (Sabina Mir (S5;vuleanti N. C.): Ploescii

In 1881". Stuidiu scielalu si eel:V(1=1m P1oelslei; 1881 91 pag.

(I. 62.169).

Mor u z i

(I o a

:

Spicuiri istorice din Prahova si fondarea

orasului Ploesti (clap& documente)" Rummest, 1906 57 pag.

(I.

4.223).

.

'-

www.dacoromanica.ro

1

22

G. T. Niculescu-Varone

Z a g o r it (G h.): Din trecutul Ploiestilor". 0 cronica

dad.

ine-

Brazda iui Novae, Ploiesti, 1914 (Biblioteca Romania Vii-

n): Orasul Ploesti din punct de-

Calauza Orasului Municipin.

Ploesti".

Bucuresti,

geologie. Bu-

toare" No. 1) 70 pag. + 1 hart& (I. 42.736).

Florin es cu (A u r e 1 i

vedere geografic". Bucuresti, 1915 (Extras din Anuarul de Geo

grafie si Antropogeografie 1914-1915) 29 pag. (II. 42.154).

Alex andrescu (G h. S t.) :

Ploesti.". AMON, 1925,. 83 pag. (I. 86.829).

S

avast o s (M.): Monografia orasului

1938 (1V+905 .pag. + 15 p1. + 3 hard `(III. 152.597).

A r a

'a (N.): Orasul Ploesti". Geografic

fined,

curesti, 1938. Tipogradia Cartes Rolm'aueaca," 26 pag. (Extras_ din Monografia orasului Ploesti") Legal 5.279/1938.

S o c

eu (Tom;

T:) : Arhitectura in Ploiesti".

StUdiu_

istoric. Bucuresti, 1938 1 f. + 107 pag. + 8 planse (III. 152.581).

Popes

(Ion I.): Targul Podul-Turcului". Monografie in

Polovragii".

Targu-Jiului,

+

1

toomita dupe amintiri, hrisoave si date statistice. Tecuti, 1935_

u):

88 pag. (II. 139.527)

Stef 1.1 lescu (A ex andr

1906. (Administratia Casei bisericii romane). 111+158 pag.

tablou (II. 21.528).

Dumitrascu (N. I.): Praia". Sat intfun tinut samizat,

Sibiu, !1936 (Biblioteca ,,Astra" Nr. 23). 1V+86 pag. (IL 141.047)-

u (I ordan I.): Predealul cu imprejurimile", Monogra-

fie itsorica, geografica, turistica pitoreasea, descriptive. Pre-

fata de Mibai Haret. Cu 10 planse fotografice,

un

plan si

o.

harta. Bucuresti, 1927. 103 pag. + 2 planse (II. 94.886).

R a, d ulescu-Codin: Monografia comunei Priboeni-Mus-

eel", dupe. prograanul Ministerului de Interne. Campulung, 1904

(Biblioteca Muscelului). 44 pag. (I. 5.020).

Pamfi le (T.) si V. C. Nico

mania, salad si

tull

Tulova ".

Insemnari eu privire ia_

toisertia dire Stramba din comuna Puiesti, jude-

Barbed, 1914, 17 pag. (II. 38:894).

D an (D irni. t r ie): Mina.stirea si comuna Putna". Cu done-

apendice. Editiunea Academiei Romane. Bucuresti,

pag. + 1 p1. (II. 542).

1905 262

Alexia nu (C.): Monografia comunei Racti din Plasa Jiu,_

Judetul Gorj". Bucuresti, 1905. (Ministerul de Interne) 20 pag.

(II.

120.789).

(E m ilia n): Monografia comunei Racasdia,_

137.

138.

139.

140.

141

142.

143.

144.

145 Nova c o v i c i

146.

147.

148.

juid. Catras-Severtn data alma 1777-1922". Intolcanita, si ediitata_

de

Oravita, 1923 104 pag. (II. 102.592).

Mosescu (0 ctavian): Ramnicul-Sarat".

curesti, 1931 96 pag. + 1 h. (II. 113.496).

1915. VIII +528 pag. (II. 44.867).

Calauza. Bu-

P a c alb', (V i c t o r): Monografia comunei Rasinariu", Sibiu,

Xenopol (A. D.): Rasnovul de langa Brasov"

Iasi,

1912

(Extras din Viata Romaneasca") 47 pag. (II. 31.201).

N i a u 1 e s c u- Varone (G. T.) :

cetatii Rasnov. jud. Brasov".

SOBS'S. istorica

asufpra.

Oa:UV Alte jocuri roma/nest-

necunoscute" Bucuresti, 1931, pag. 55-58 si Situartia. popu-

latiei romanesti .fats de alte nationalitati in comuna Rasnov,

jud. Brasov, in anii 1839, 1880, 1900, 1910 si 1929", (date cu

lese din actele oficiale dela porimaria comunei respective), pag.

59. (II. 104.749).

Baas ucr (D

i m 7

t r i e I.) : Istoria Rfizenitara. Patties. I, Bu-

uzinelor si

curesti, 1936. 32 pag. (C. 2842, cot& provizorie).

Molin (Gh.) : Resita".

domendilor ResIta. Craiova,

Monografia orasului,

1925. 50 pag. + 11 planse.

(II_

149.

160.

82:839).

www.dacoromanica.ro

tf

Monografiile orafelor, corn. Ii manastirilor 1855-1938

23

151.

152.

153.

154.

155.

Smantane se u (Con s t.)

: Monografia comunei Roma-

'testi (Judetal Gorj)", Bucuresti, 1904. Ministerial de Interne).

73 pag. + 1 hart& + 2 tabele. (II. 121:428).

Roescu (Locot. in rezerva Cons t.) :

Callauza

orasului

(Spiettiri

Rosiori-de-Verde". Alexandria, 1909. 27 pag. (I. 16.612).

Str o es cu

(P e t re) :

Drawl xt,o*iorii-de-Veide"

din manuscris). Alexandria, 1933. 118 pag. (II. 119.362).

Ozointa salmi= Ruck. din 7306 (1797)". Noembriie 30. Campu-

lung, 1915. 14 pag. (I. 42.486).

P opescu (G heorgh e) :

Monografia

Domeniului

Sa-

dova din judetul Doljiu". Bucuresti, 1906. (Bibliotec,a popular&

a Aciministratiei Domeniului Coroanei.

53. pag.+1 plansa. (II. 121.336).

Pope seu - Sam a tr ines t i

.C5xticic.a XXXVIII).

Salmarinestii-

(Nicotine I.):

Mehteldihti". Monografie T. &merlin. X+78 pag.+8 p1.+1 hart&

(II. 139.425).

156. Ghidul muleinicipiugui Satu-Mare". Satu Mare, 1936. 24 pag:+1

157.

plansa. (IL 142.327).

TankOczi (G y u 1 a):

,,Monografia orasului Satu-Mare".

(Satu-Mare Varos kepes tiikre). Sate, -Mare, 1936. 219 pag. (II.

145.773).

Do bosi

(A.): Din istoria Salmarului". Satu-Mare, 1937. 61

Cate-va pagini din trecutui comunei

pag. (I. 147.444).

Lupas

(I of a n) :

Seliste. Sehita istorica. Sibiu, 1903. 20 pag. ((H. 2.962).

158. Cost a eheseu (M i h a i) :

Satul Sanesti din jud. Iasi, cu

trupurile sale: Oniscanii, Podobitii sir Plesestii". 'Iasi, 1924. (Ex-

tras din Buletinul Ion Niculce,

74.711).

fast. 4,

(1924). 45 pag. (III.

159. Bu zila (Pre otul S to f an.): Monografia comneui Sanio-

sif sau Poiana". Saniosif, 1910. 111+355 pag. (II. 23.935).

42 pag. (I. 7.036).

Sibiiu.

160. NI & r a se s ou (D.): Monografia economiel, statistic& si so-

cial& a comunei Segarcea din judetul Dolju". Craiova,

1907.

--

161. Cailluz Want

si imprejurime". Editat de secitiuratea

(I. 135.994).

Sibiiu a reuniunei Siebenburgischer Karpathenverein" Cu 27

ilustratiuni. Sibiiu, 1903. VIII+81 pag.+4 planse.

Chid al orasului si judetului Sibiu". Editat de ziarul ,,Actiu-

nea". Sibiu, 88 pag.+1 harts. (I. 142.204).

S ige r us (E m i 1) : Chronick der Stadt Hermannstadt 1100-

1929". Mit 7 Abbliadungen and 5 Staldtplatnen ants verschiede-

nen Jahrhundeten, Hermannstadt,

planse. (II. 104.578).

Me'tdir

1930. 1

f.+119 pag.+11

Sighi-

Siltsteni

a (loan): Sighisos,ra". Cu 10 ilustratiuni

comunei

soars-, 1928. 32 pag.+7 plane. (II. 93.441).

(Bald ea

I) :Monografia

162.

163. S &nets cu

(foster Bumbueni) din Judetul Arges". R. Valcea, 1930. 23 pag.

(II. 104.808).

164. Ass an (B. G.): Rulsiciuk, Varna, Simile), Silistra, Quadrila-

terul .dobrogean". 1912. 63 pag. (I. 30,631).

Pop a -Lis se a nu

(G.): Incercare de monografie asupra

harti.

cetatii Drastorul-Silistra". Bucuresti, 1913. 244 Iptag.+1V +2

(I. 32.412).

165. J u 1 a (S.): Monografia comunei si a scoalei primare Sime-

ria-Hunedolarra". Targu-Jiu, 1935. 50 pag. (II. 135.574).

166. Guide de Sinaia si 'Campine. Ida.inuialul. voyaljorullui. Bucu-

resci, 1885. 25 pag. (A. 3839).

G 5,1 5, es c u (A. G.): Sinaia 15 August 1695-1895". Bucu-

resci, 1895. 134 pag. (II. 120.537).

www.dacoromanica.ro

.

,

24

G. T. Niculescu-Varone

167.

168.

169.

170.

171.

172.

173.

174.

175.

. G5,1 as es c u (Al. G.): Sinaia". Bucuresti, 1903. 152 pag.+3

harti. (I. 63.076).

R el i (Same on): Orasul Siret 4n vreamirri de demult". Din trecutul unei .vedhi capitale a Moldovei. Editia I. Gernauti,

1927. 168 pag. (II. 89.459).

Io nesic u (Pr eo otul C.): Monografia comunei Sisestii-de-

jos din judetul Mehedinti". Bucuresti, 1905. (Ministerul de In-

terne). (II. 120.792).

T

It u

(C aeopatr a I.) :

Slanicul

Moldovei". Mono gra

planse.

saris& in anti 1930-1934. Bucuresti, 250 pag.+5

133.176).

(I.

cli-

Slanicul Moidovei ". Statham hidrominerala,, balneara si

matica. Bucuresti, 1930. 32 pag. (II. 104.428).

P oTOb a n (G.): Istoda orasului Slatina". Editiunea II. Cu

numeroase acte. documente sj. 82 ilustratiuni. Slatina, 1908 (pe

coperta: 1909). 507 pag. (II. 119.947).

Por oban (G.): Istoricul orasului Slating`. Slatina, 248 peg.+

2 planuri+1 tablou. (I. 119.733).

P sta.tirlotti

u (E n e I.): Monotgralta comunei Smulti din ju-

1932.

46

detul Covurlui". Barlad, 1935. 125 pag. (II. 132.638).

Mihaile an ut (E u em): Snagovul". Bueuresti,

pag.+Harta Snagovului, pag. 47.

Mil itoi

(C oust an t n) :

(II. 111.690).

.

Monografia mamma Solonet

din punct de vedere geografic si istoric". Bucuresti, 1937. (Bi-

blioteca Satelor No. 12). 23 pag. (II. 146.718).

Rautu (IIconom .Stavrofor Melete): Ceitatea" cu

monografia orasului Soroca". Patru biserici cu diverse inscrip-

tiuni si 49 documente vederi

flakiest'

basarabene. Oradea,

1932. 90 pag.+5 planse. (II. 113.599).

Mo c anal:

(N co 1 a e

T.):

rurale

Stdlinesti, 'playa Mijloc-Prut, judetul Falciu". Bueuresci, 1905.

Monografia Comunei

(Ministerul de Interne). 171 pag. (II. 121.498).

I oan - M i u (V. P.): Monografia satului Lacul Turcului as-

tazi comuna Stelian Popescu din judetul Prahova". Cu o pre-

fa:o., de Leontin Mescal,. Bucuresti, 1937. 45 pag.

Cetiti nr. 97.

(II.

144.638).

176.

177.

R a siciu

(G. M.): Roonesti-Maseel",

7du

vales superioax5, a

Dambovitei. Descriere si calauza practica. Chisinau, 1931. 35

pag.+1 harts. (II. 108.098).

Dan (Dim ithr ie): Comuna Strata si Ulocwvbaru ei". Stuldiu

tittoric,

topograifiic

si follticiloric. Cernautti, 1897 6+112 pag. (L

66.462).

178.

179.

Targ-ul Str5haia", 1882. 15 pag. (A. 13.784).

D a se hey ici A n im podis t) : Cava din trecutul orasului

Suceava". Suceava, 1899. 20 pag. (A. 21.193 saw A. 1.468).

S c r a b a (G. D.): Suceava". Soffit& istorica. Bucuresci, 1899.

20 pag. (III. 66.919).

Morariu '(Victor): Cilauza istorica a orasului

alcatuita dup5, mai multi autori.

(I. 60.807).

Cernauti,

1921.

complectata. Gernauti, 1930. 55 pag.

(I.

104.352).

Suceava",

pag.

46

M or a r i u (Vi c t or): Calauza istorica a orasului Suceava".

Alcatuita dips mai multi .autori. Editia a doua,

rva.zuta si

180. M dr &sou (T °anal A.):Monottivalia immune' Sudrigiu, jud.

.

Bihor". Reins, 1934 64 pag. (I. 125.397).

181. Drighiel (Stan) si Sebastian Popescul: Monografia

ilustrata a comunei Suhaia-Teleorman, cu imprejurimile". T.-

Magurefle, 1934. 48 pag. (II. 125.360).

Monografia

comunei Surdila-

182. P o p es c u (S tanica R.):

www.dacoromanica.ro

-

Monografiile orafelor, corn. fi

maniistirilor 1855-1938

25

.

s

Greet,

(II.

judetul

Braila",

Ramnieu-S5zat,

1936,

160

pag.

139.601).

183.

P e t r e s cu (I. D.): Targovistea". Schite /Steel. si topogra-

fice. Targoviste, 1888, 85 pag. (A. 7.392).

Aroma% (PreOtuft N. Gr.): Targovistea in treout si atistarzi".

Mici explicatiuni documentate si legendare asupra monumen-

telor ei. Targoviste, 1911. 15 pag. (I. 25.913).

D r 5.ng a.

(I conom Ne culai):

Targu-Frumos". Iasi, 1915 102 .pag. +

S

tef ulescu (A lex a nd r u) :

Monografia

comunei

istoriei

plansa. (II. 46.807).

asupra

Incercare

Targu-Jiului". Bucuresci, 1899. 9+XX+290 pag.+19 ,plane+2

harti

(II. 50.246).

Stefu le s c u (A lex.): Targul-Jiului". Editia I. Targu-Jiu,

1906 IV+489 pag. (II. 5.394).

P op a (T rata n): Monografia orasului Targu-Mures ". Tax-

gu-Mures, 1932_324 pag. + 16 planse (II. 125.044).

Demo treat u (M I h

il): Un oral demn de vazut Targul-

Orasul Tarrgul-Mures"

Istoric.

Mures". Targu-Mures", 1933 40 pag. (I. 116.690).

Demetrescu (M I

a i 1) :

Institutil Monumente. Tg. Mures, 1936 40 pag. (II. 140.765).

.Chestia deaneniului Targului-Ocna". Bucuresti, 1900 61 pag.

(A. 21.745).

Targul

Ocnei". Statiume balne.ara si climaterica. Bucuresti,

1930. 14 pag. (I. 104.159).

1930.

Sem a e a (A.): Privire in trecutul Targului Pietrei" Bucu-

resti, 1938. 19 pag. (II. 152.428).

Popovici (Nicolae I.), Pa,rasehiva

N. Popovici:

,Tecuciul-Nou". Monografie 1932. Tecuci. 91 pag. + 4 planse

(II.

139.467).

Te odo re s c u (S toic a): .,Monografia

Istoric si documente cu mai mate plane si doua harti. Cam-

Telinesti din

comunei

Telega".

pag.

pina, 1926, 287 pag.

Cost ale h e s

(H.

86.181).

(M i h al) :

Salmi si targul

1930.

judetul Orheiu". Schita istorica. Iasi,

(II. 99.577).

11+80

Molin (V ir g 11): Micul cicerone pentru orasul Timisoara".

Timisoar.a. 1921. 80 pag. (II. 67.511).

Molin (V irgi 1): Ghidul orasului Timisoara" un cicerone

pentru vizitatori. Editia II-a Timisoara, 1926,

harta (I. 84.899).

Ivan (N ico la e)

:

80

pag. + 1

Timisoara". Mica istorie a orasului. Ti-

si Ion Conea: Tismana si

1933.

eografie Tom.

misoarra, 1936. 59 pag. (I. 135.976).

Popescu-Tismana (C.)

imprejurimile ei". Tismana et ses alentours. Bucuresti,

(Extras din Buletinul Soc. Regale Romans de

LI) 13 pag. + 1 plansa (II. 120.880).

184.

185.

186.

187.

188.

189.

190.

191.

192.

193.

194. Anghel (D um itrui) si N le o 1 ae Balan: Albumul Ate-

195.

196.

neului popular Tufesti" !Cu monografia satului. Braila. 66 pag.

(II.

133.718).

Nomenelatura

(A. 29.329).

orasului

Tutees".

Tulcea,

1900,

27

pag.

Bratescu (G h.): Tulcea". Schita urbanistica.

Cernauti,

1928. Extras din Analele Dobrogel" Anul IX, 1928). 20 pag. +2

planuri + 1 hart& (II. 91.043).

Cotovu (B.), T. Voice, P. Constantinescu: Mono-

viitorul sau.

(C. D.): Monografia orasului Turnu-MagUrele".

Bucuresti 1911. (Primaria orasului Turnu-Magurele) 127 pag.

grafia orasului Tulcea". Trecutul

prezentul

ysi

Cotatanta, 1928. 88 pag. (II. 94.466).

Cos t o v i c i

(II. 27.790).

www.dacoromanica.ro

-

26

,

G- T. Niculescu-Varone

197.

Dean e t r e seal

(V.): Astoria Orasului

Severin".

la

1883. 127 pag. (A. 81).

Acte relative la stramutarea orasului Cernetu

Severin,

noul oral

Turnu-Severin". T. Severin, 1885. 16 pag. (A. 1.971).

,Sisternatiunea

Cucu (S t. N.):

orasului

Turnul-Severin si

planul lui regulator".

1894. 53 pag. (A. 15.578).

Slatinescu-Sever (Al.): Mehedintul si Cetatea Seve-

rinului". (Din cele mai indepartate vrenTuri si ,pana

noastre). Monografie istorica-sociala.

1912. IV+104 pag. (II. 110.111).

in zilele

Vol. I. Turnu-Severin,

P aj ur a (C.) si D. T. G i u r esou: Istoricul orasului Turnu-

Severin" (1833-1933). Lucrare tiparita cu prilejul Gentenaru-

1ui. Bucruresti, 1933. 207 pag. (II. 121.280).

Tar 5.1a (A r h im. Z os ima): Istoricul manas' tirel Vans

resti si a! comunei Urechesti d

judetul Rainnicul-Sarat". B

curesti, 1934. 88 pag. (II. 128.470).

198.

199. R a. d i a n u (S. P.): Monografia comunei Valeni, Plasa Ser-

200.

201.

202.

203.

banesti, judetul Olt". (Dulpa noua organisare

Valeni

formeaza

resedita plasei Mihaesti). Bucuresci, 1904. 142 pag. + II + 1

plansa. Ministerul de Interne. (II. 121.501).

San -G iorg iu (Ion) : 0 cetate

culturala:

Valenii-de-

Munte" 1908_1928 Valenii-de-Munte, 1928, 63 pag. + 8 planse.

(II. 94.669).

Rosetti (R a du): Cronica Vascanilor (Judetul Suceava) ".

Bucuresti, 1906. (Analele Academiel Romane Tom. XXIX. Me-

Mottle

Sectiunii istorce No. 1). 143 pag. (II. 4.181).

(I.

88.630).

-

G h e r g a r i u (L.): Zalaul", schita monografica. Zalau, 1926

95 ,pag. + 1 plansa

Morozov (P re otul Simeon N.): Monografia comunei

Zebil din Judetul Tulcea" Bucuresti, 1913. 45 pag. (II. 37.389).