Sunteți pe pagina 1din 13

METODOLOGIA DE LUCRU PRIVIND P.S.I.

1. Pentru asigurarea msurilor de P.S.I. se procedeaza astfel :


- pn la 10.01 al fiecrui an , directorul emite DISPOZIIA scris privind
organizarea aprrii mpotriva incendiilor i stabilirea responsabilitilor ;
- convoac persoanelele cu responsabiliti pe linie P.S.I. nominaliyate n dispoziie i
le prezint modul n care dorete s se desfoare activitatea de P.S.I.;
- coordonatorul P.S.I. mpreun cu responsabilii P.S.I. stabilesc tematica
anual
de instruire ;
- dup definitivarea documentelor, coordonatorul P.S.I. le prezint spre
aprobare;
- dup aprobare documentele se multiplic n cel puin 14 exemplare
(coordonbator i responsabilii P.S.I. );
- n lunile februarie i octombrie, coordonatorul P.S.I. execut instruirea
responsabililor P.S.I. ;
- trimestrial responsabilii P.S.I. execut instruirea salariailor i execut cel
puin un exerciiu de evacuare i stingere cu echipa de prim intervenie la
locul de munc;
- toate neclaritile, sesizrile i propunerile privitor la P.S.I. se prezint
coordonatorului P.S.I. ;
- la apariia unor noi acte normative care reglementeaz activitatea de P.S.I. se
prezint coordonatorului P.S.I. ;
- dup controalele executate de organele de pompieri , se completeaz Planul
de msuri i aciuni cu sarcinile rezultate.

ORGANIZAREA APRRII MPOTRIVA INCENDIILOR

STINGEREA INCENDIILOR PE LOCUL DE MUNC


Conform N.G.P.S.I. 163/2007
(1)Organizarea apararii impotriva incendiilor pe locul de munca consta in :
a) prevenirea incendiilor, prin evindentierea materialelor si dotarilor
tehnologice care prezinta pericol de incendiu, surselor posibile de aprindere
ce pot aparea si a mijloacelor care le pot generale , precum si a masurilor
generale si specifice de prevenire a incendiilor;
b) salvarea utilizatorilor si evacuarea bunurilor , prin intocmirea si afisarea
planurilor specifice si mentinerea conditiilor de evacuare prin traseele
stabilite;
c) instruirea salariatilor prin elaborarea documentelor specifice instructajului
P.S.I. pe locul de munca , desfasurarea propriu-zisa a instructajului si
asigurarea certificarii efectuarii acestuia, precum si de interventie sau a
instructiunilor de aparare impotriva incendiilor,
d) marcarea pericolului de incendiu prin montarea de indicatoare de securitate
si de oriantare sau a altor inscriptii ori mijloace de atentionare;
e) organizarea stingerii incendiilor.
(2)Organizarea stingerii incendiilor pe locul de munca cuprinde masuri si
informatii privind :
a) precizarea corecta a mijloacelor tehnice de alarmare si de alertare a
personalului de la locul de munca , pompierilor civili, dispeceratului
pompierilor militari , instiintarea conducatorului locului de munca,
patronului, a anumitor categorii de specialisti si a altor forte stabilite sa
participe la stingerea incendiilor;
b) prezentarea sistemelor, instalatiilor si a dispozitivelor de limitare a propagarii
si de stingere a incendiilor, stingatoarelor si a altor aparate de stins incendii ,
mijloacelor de salvare si protectie a pesonalului, precizandu-se cantitatile
care trebuie sa existe la fiecare loc de munca;
c) stabilirea componentei echipelor care trebuie sa asigure salvarea si evacuarea
persoanelor si a bunurilor pe schimburi de lucru si in afara programului ;
d) organizarea efectiva a interventiei prin nomonalizarea celora care trebuie sa
utilizeze sau sa puna in functiune mijloacele tehnice din dotare, de stingere si de
limitare a propagarii arderii ori sa efectueze manevre sau alte operatiuni la instalatiile
utilitare si, dupa caz la echipamente si utilaje tehnologice.

INSTRUCTIUNI SPECIFICE DE APARARE


IMPOTRIVA INCENDIILOR

CAPITOLUL I.
ORGANIZAREA SI DESFASURAREA ACTIVITATII DE PRVENIRE SI
STINGERE A INCENDIILOR
1.PRINCIPII GENERALE
Prevenirea si stingerea incendiilor, ca parte integranta a activitatilor sociale si
economice, cuprinde totalitatea masurilor ce trebuiesc luate pentru apararea
vietii oamenilor si bunurilor materiale impotriva incendiilor si asigurarea
conditiilor normale de munca.
Apararea impotriva incendiilor, a vietii oamenilor, a bunurilor si a mediului
constituie o problema de interes public, la care trebuie sa participe, in conditiile
legii, autoritatile administratiei publice centrale si locale, persoanele juridice si
fizice romane precum si celelalte persoane juridice sau fizice care desfasoara
activitati ori se afla in tranzit, dupa caz, pe teritoriul Romaniei.
Apararea impotriva incendiilor reprezinta ansamblul integrat de masuri
tehnice si organizatorice, precum si de cativitati specifice, planificate si realizate
potrivit
prezentei
ordonante,in
scopul
de
a
asigura
identificarea,evaluarea,controlul si combaterea riscurilor de incendiu,informarea
cetatenilor asupra acestora,precum si inteventia operativa pentru salvarea si
acorderea ajutorului pentru persoanele aflate in pericol,stingerea incendiilor si
limitarea efectelor acestora.
Art.1,Prezentele instructiuni specifice de aparare impotriva incendiilor sunt
intocmite in conformitate cu prevederile LEGII 307 / 2006 si N.G.P.S.I.
163/2007..
Instructiunile specifice de aparare impotriva incendiilor sunt obligatorii si se
aplica in cadrul tuturor unitatilor si compartimentelor de munca din cadrul
societatii comerciale.
Art.2. Activitatea desfasurata in domeniul prevenirii si stingerii incendiilor pe
teritoriul societatii camerciale face parte integranta din sarcinile de serviciu si se
trece ca atributii in fisa postului.
Art.3. In cazul delegarii unor atributii de catre directorul societatii camerciale
sau
de
catre
conducatorul
unitatii
(depozite,ateliere,etc.)
altor
persoane,obligatiile cuprinse in prezentele instructiuni vor fi indeplinite de
aceste persoane conform delegarii de autoritate.
Art.4. Intrucat organizarea societatii comerciale si denumirea diverselor
compartimente se pot modifica,sarcinile,obligatiile si raspunderile stabilite in
prezentele instructiuni pentru compartimentele de munca, conducatorii acestora
si
personalul muncitor, revin acelor compartimente si persoane unde se vor regasi
activitatile respective.
Art.5. La introducerea unor noi activitati,instalatii si aparate, sau la
reproiectarea ori modificarea acestora, proiectantul si beneficiarul vor elabora
regulile si masurile de prevenire si stingere a incendiilor specifice activitatilor
respective.
Art.6. Se vor avea in vedere modificarile survenite in legislatia Romaniei
privind activitatea de avizare/autorizare si noile reglementari in domeniul P.S.I.

2. OBLIGATII PRIVIND APARAREA IMPOTRIVA INCENDIILOR


A. Obligatiile patronului (utilizatorului)
In sensul prezentei instructiuni, prin patron se intelege persoana fizica cu
atributii de conducere, care angajeaza salariati cu contract individual de munca
sau cu conventie civila prin prestari servicii in numele persoanei juridice pe care
o reprezinta.
Prin utilizator se intelege orice persoana care foloseste un bun aflat in
propietate altei persoane, in baza unei conventii ori prin punerea acestuia la
dispozitie pentru utilitate publica in mod gratuit.
Art.7. Patronul are urmatoarele obigatii principale:
a) sa stabileasca, prin dispozitii scrise, responsabilitatile in modul de
organizare privind apararea impotriva incendiilor in unitatea sa, sa
actualizeze ori de cate ori apar modificari si sa le aduca la cunostinta
salariatilor, utilizatorilor si oricarei persoane interesate;
b) sa asigure identificarea si evaluarea riscurilor de incendiu din unitatea sa
si sa justifice autoritatilor competente ca masurilor de aparare impotriva
incendiilor sunt corelate cu natura si nivelul riscurilor ;
c) sa obtina avizele si autorizatiile de prevenire si stingere a incendiilor,
prevazute de lege ;
d) sa intocmeasca si sa actualizeze permanent lista cu substantele
periculoase,
clasificate astfel potrivit legii, utilizate in activitate sa sub orice forma, cu mentiuni
privind: proprietatile fizico-chimice, codurile de identificare, riscurile pe care le
prezinta pentru sanatate si mediu, mijloacele de protectie recomandate, meode de prim
ajutor, substante pentru stingere, neutralizare sau decontaminare;
e) sa elaboreze instructiuni de aparare impotriva incendiilor si sa stabileasca
sarcinile ce revin salariatilor, pentru fiecare loc de munca;
f) sa verifice ca, atat salariatii, cat si persoanele din exterior, care au acces
in unitatea sa, primesc, cunosc si respecta instructiunile necesare privind
masurile de aparare impotriva incendiilor;
g) sa stabileasca un numar de persoane cu atributii privind punerea in
aplicare, cintrolul si supravegherea masurilor de aparare impotriva
incendiilor;
h) sa asigure mijloacele tehnice corespunzatore si personalul necesar
interventiei in caz de incendiu, precum si conditiile de pregatire a
acestora, corelat cu natura riscurilor de incendiu, profilul activitatii si
marimea unitatii ;
i) sa asigure intocmirea planurilor de interventie si conditiile pentru ca
acestea sa fie operationale in orice moment;
j) sa asigure contactele, intelegerile, angajamentele, conventiile si planurile
necesare corelarii, in caz de incendiu, a actiunii fortelor si mijloacelor proprii cu
cele ale untitatilor de pompieri militari si cu ale serciciilor de urgenta ce pot fi
solicitate in ajutor; sa permita accesul acestora in unitatea sa in scop de
recunoastere, de instruire sau de antrenament si sa participe la exercitiile si
aplicatiile tactice de interventie organizate;
k) sa asigure si sa puna in mod gratuit la dispozitia fortelor chemate in
ajutor mijloacele tehnice, echipamentele de protectie individuala,
substantele chimice de stingere care sunt specifice riscurilor care decurg,
din existenta si functionarea unitatii sale, precum si medicamentele si
antidotul necesare acordarii primului ajutor;

l) sa prevada fondurrile necesare ralizarii masurilor de aparare impotriva


incendiilor si sa asigure, la cerere, plata cheltuielilor efectuate de alte persoane fizice
sau juridice care au intervenit pentru stingerea incendiilor in unitatea sa;
m) sa stabileasca si sa transmita, catre utilizatorii produselor rezultate din
activitatea untatii sale, precum si catre tertii interesati, regulile si masurile de aparare
impotriva incendiilor, specifice acestora, corelate cu riscurile previzibile la utilizarea,
manipularea, transportul, depozitarea si conservarea produselor respective.
Art. 8 UTILIZATORUL are urmatoarele obligatii principale:
a ) sa cunoasca si sa respecte masurile de aparare impotriva incendiilor,
stabilite si
date, sub orice forma, de patron, proprietar, producator sau furnizor, dupa caz;
b) sa intretina si sa foloseasca, in scopul pentru care au fost realizate,dotarile
pentru apararea impotriva incendiilor, asigurate de patron, proprietar sau
producator;
c) sa respecte normele de aparare impotriva incendiilor, specifice activitatii
pe care le desfoasoara sau organizeaza, in care caz utilizatorului ii revin, in
mod corespunzator, si obligatiile prevazute la art. 7.
B.OBLIGATIILE SEFILOR LOCURILOR DE MUNCA
Prin sefi ai locurilor de munca, in sensul prezentei instructiuni se inteleg: sefii de
depozite, magazii, ateliere, sectii, etc, care au in subordine personal angajat permanent
sau temporar.
Art 9 Sefii locurilor de munca au urmatoarele atributiuni privind apararea
impotriva incendiilor:
a). Sa cunoasca prevederile legale privind organizarea activitatii de aparare
impotriva incendiilor in domeniul de competenta.
b). Organizeaza, indruma si controloeaza, potrivit nornmelor, activitatea de
prevenire si stingere a incendiilor in sectoarele pe care le coduc.
c).Asigura inlaturarea imediata a cauzelor care pot genera incendii, precum si
implinirea la termen masurilor si sarcinilor stabilite pentru prevenirea si stingerea
incendiilor.
d). Asigura instruireapersonalului de pe locul de munca si consemneaza acest
lucru in fisa individuala de instruire.
e). Organizeaza si instruiesc echipele de prima interventie de pe locul de
munca si asigura antrenarea acestora periodic prin exercitii practice de evacuare si
stingere.
f). Asigura existenta,intretinerea in buna stare de utilizare a stingatoarelor,
posturilor de incendiu si celorlalte mijloace de prevenire si stingere a incendiilor si
urmaresc ca acestea sa fie cunoscute de salariati.
g). Asigura normelor de prevenire de catre personalul subordonat si de catre
persoanele care au acces in spatiile pe care le coordoneaza.
h). Fac propuneri (utilizatorului) privind perfactionarea organizarii si dotarii in
domeniul prevenirii si stingerii incendiilor.
i). Sa se asigure evazuaea persoanelor si bunurilor in caz de incendiu.
j). Sa conduca interventia pentru stingerea incendiilor pana la sosirea
pompierilor.
k). Propune patronului(utilizatorului) sanctionarea sau recompensarea
personalului din subordine pentru incalcari ale masurilor de P.S.I. sau pentru
inlaturarea oportuna a unor cauze potentiale de incendiu.
l). Sa cunoasca foarte bine prevederile prezentei instructiuni.

B. OBLIGATIILE PERSOANELOR INCADRATE IN MUNCA


Art. 10. Persoanele incadrate in munca au urmatoarele obligatii principale
privind prevenirea si stingerea incendiilor:
a) sa respecte regulile si masurile de aparare impotriva incendiilor, aduse la
cunostiinta, sub orice forma, de patron sau de persoanele desemnate de acesta;
b) sa utilizeze, potrivit instructiunilor date de patron sau de persoanele
desemnate de acesta, substantele periculoase, instalatiile, utilajele,
masinile, aparatura si echipamentele de lucru;
c) sa nu efectueze manevre si modificari nepermise ale mijloacelor tehnice
de protectie sau de interventie pentru stingerea incendiilor;
d) sa comunice, imediat patronului ori persoanelor imputernicite de acesta
orice situatie pe care este indreptatit so o considere un pericol de incendiu,
precum si orice defectiune sesizata la sistemele de protectie sau de interventie
pentru stingerea incendiilor;
e) sa coopereze cu salariatii desemnati de patron, atat cat ii permit
cunostintele si sarcinile sale, in vederea realizarii masurilor de aparare impotriva
incendiilor;
f) sa acorde ajutor, atat cat este rational posibil, oricarui alt salariat aflat intro situatie de pericol.
g) sa participe la toate instruirile P.S.I. la care este solicitat, sa dovedeasca
receptivitate si discuplina.
h) sa cunoasca si sa respecte prevederile normelor P.S.I. pe locul de munca;
i) sa indeplineasca la termen masurile si sarcinile ce le revin privind P.S.I.
date de patron sau seful locului de munca;
j) sa nu blocheze iesirile, culoarele si alte cai de acces cu materiale ce ar
putea impiedica evacuarea persoanelor si bunurilor in caz de incendiu;
k) sa intretina mijloacele de prima interventie de pe locul de munca si sa le
pastreze in buna stare.
Art. 11. La terminarea prigramului de lucru personalul salariat verifica daca:
- curentul electric a fost deconectat(acolo unde este cazul);
- focul din sobe este stins;
- resturile de tigara au fost colectate;
- in incapere nu au ramas surse potentiale de aprindere.
Art. 12. Personalul incadrat in munca nu are voie sa utilizeze focul deschis in
spatiile societatii comerciale decat cu acordul patronului, sub supravegherea sefului de
munca.
Art. 13. Fumatul este interzis pe teritoriul societatii comerciale, cu exceptia
locurilor stabilite de patron. Locurile din afara birourilor vor fi inscriptionare LOC
DE FUMAT si vor fi dotate cu o cutie(scrumiera) cu apa. Resturile de tigari din
birou vor fi colectate zilnic la terminarea programului intr-nu vas metalic cu apa.
Art. 14. Persoanele care fac parte din echipele de prima interventie pe locul de
munca au obligatia de a participa la intruiri si exercitii si de a-si insusi operatiile de
interventie pe care trebuie sa le desfasoare.

Art. 15. Nu se vor lasa in incaperi carpe de sters imbibate cu ulei sau alte
materiale cu tendiinta de autoaprindere. Acestea vor fi colectate si depozitate in
exterior.
Art. 16. Indatoririle electricienilor:
- vor respecta prescriptiile tehnice la montarea sau intalarea
echipamentelor electrice de orice fel;
- vor folosi numai sigurante electrice calibrate, contoare cu relee tipice si
intrerupatoare automate originale;
- vor asigura capace la doze;
- vor urmari peridic starea circuitelor;
- se interzic improvizatiile de orice fel, chiar si temporare;
- se interzice supraincarcarea circuitelor cu consumatori mai puternici decat
puterea instalara.
Art. 17 Indatoririle mecanicilor de intretinere:
- sa respecte masurile de PSI specifice sectorului in care isi desfasoara
activitatea;
- lucrarile de sudura se vor executa numai in atelierul de sudura sau pe baza de
permis de lucru cu foc in afara acestuia;
- prin actiunile lor sa nu perturbe buna functionare a instalatiilor si utilajelor;
- sa nu blocheze caile de evacuare;
Art. 18 Personalul care deseveste centrala termica:
- sa fie o persoana calificata si atestata in acest domeniu:
- sa nu execute lucrari cu foc deschis in incaperea centralei termice;
- sa nu permita pesoanelor straine in incinta centralei;
- sa respecte instructiunile de utilizare si functionare emise de utilizator.
Art. 19 Montare aparate electrice:
- sa cunoasca masurile specifice de PSI pentru domeniul de activitate din
departamentul productiei;
- sa nu blocheze caile de acces cu materii prime si produse finite;
- sa nu utilizeze focul deschis sub nici o forma.

NORME PSI
A. BIROURI ADMINISTRATIVE
Art. 20 In birouri se vor asigura instalatii electrice in buna stare, cu legatura de
impamantare si cu prize bine fixate.
Art. 21. Se interzice racordarea mai multor consumatori la aceeasi priza (depasirea
puterii instalatiei).
Art. 22 Caile de avacuare vor fi mentinute in permanenta in stare libera, usor
accesibile.
Art 23. Resturile de hartii si alta maculatura vor fi colectate si evacuate zilnic din
birouri.
Art.24 Se interzice pastrarea in birouri a materialelor inflamabile si a altor materiale
periculoase, chiar si temporar.
B. ATELIERE ELECTRICE
Art. 25 Se interzice depozitarea materialelor combustibile in afara celor strict necesare
activitatilor in zona respectiva.
Art. 26 Se interzice supraaincarcarea circuitelor electrice prin racordarea mai multor
consumatori decat puterea calculata a instalatiei.
Art. 27 Ciocanele de lipit vor fi asezate pe suporturi incombustibile.
Art. 28 Caile de evacuare nu se vor bloca cu diverse materiale.
C. MAGAZII
Art. 29 Materialele se vor depozita in mod ordonat, pe stive cu intervale intre ele.
Art. 30 Corpurile de ilumint vor fi protejate impotriva loviturilor mecanice.
Art. 31 Accesul altor persoane este strict limitat, sub supravegherea gestionarilor.
Art. 32 Se interzice utilizarea focului deschis.
Art. 33 Este interzis cu desavarsire fumatul.
D. NORME SPECIFICE SPATIILOR DE CAZARE
-

Se interzice fumatul in camere de locuit


Se interzice folosirea aragazelor alimentate cu butelii de gaz lichefiate in
camerele de locuit
Se interzice folosirea instalatiilor electrice de forta si iluminat in stare
defecta si cu improvizatii
In cazul producerii unui eventual incendiu Administratorii vor instrui toti
studentii pentru folosirea mijloacelor de stingere din dotare(stingatoare,
hidranti interiori)
Se va mentine in stare de functionare iluminatul de siguranta

CONDUCATORII UNITATII

OBLIGATIILE GENERALE ALE


PERSOANELOR INCADRATE IN MUNCA

1. Cunoasterea si respectarea normelor generale PSI si a celor specifice locului


de munca, a regulilor de autoaparare impotriva incendiilor, a modului de functionare
si utilizare a instalatiilor, a aparatelor, dispozitivelor si a altor mijloace de protectie
impotriva incendiilor din dotarea locului de munca.
2. Participarea la instructajele si actiunile pentru prevenirea incendiilor,
precum si la exercitiile si aplicatiile practice.
3. Anuntarea imediata a sefilor ierarhici despre existenta unor imprejurari de
natura sa provoace incendii.
4. Respectarea in unitate a regulilor privind fumatul precum si a celor
privitoare la executarea unor lucrari sau operatiuni sau folosirea unor
mijloace care pot provoca incendii(sudura, foc deschis, modificari sau
improvizatii la instalatiile, utilajele si aparatele tehnologice, electrice si de
incalzirem, scule necorespunzatoare).
5. Verificarea obligatorie a locurilor de munca la inceperea programului de
lucru precum si la terminara acestuia, in vederea depistarii si inlaturarii
unor eventuale pericole si cauze de incendiu.
6. Intretinerea in buna stare de utilizare a mijloacelor de prevenire la locul de
munca.
7. Respectarea regulamentului de ordine interioara si de disciplina muncii.

CONDUCATORUL UNITATII

OBLIGATIILE

COORDONATORULUI

ACTIVITATII

DE

P.S.I.
1. Studiaza actele normative care reglementeaza prevenirea si stingerea
incendiilor si verifica aplicarea lor in practica.
2. Studiaza pericolul de incendiu prezentat de utilajele si instalatiile de
productie, precum si masurile P.S.I. specifice acestora.
3. Acorda asistenta tehnica de specialitate sefilor de compartimente si sefilor
formatiilor de lucru in organizarea si desfasurarea activitatii P.S.I. si verifica
indeplinirea masurilor stabilite de acestia pentru autoapararea impotriva incendiilor,
protejarea vietii oamenilor si bunurilor.
4. Verifica modul de intretinere si functionare a mijloacelor si instalatiilor
pentru semnalizarea si stingerea incendiilor, precum si cunoasterea de
personalul incadrat in munca a modului de folosire corecta a acestora.
5. Urmareste respectarea normelor, normativelor si altor prescriptii tehnice de
P.S.I. la realizarea unor instalatii precum si la efectuarea reviziilor si
reparatiilor la instalatiile existente, inclusiv pe timpul repunerii lor in
functiune.
6. Urmareste organizarea si desfasurarea activitatii instructiv-educative pentru
prevenirea incendiilor si instruirea personalului incadrat, pentru respectarea normelor
P.S.I.
7. Participa la actiunile de stingere a incendiilor produse in unitate si in
subunitati si la cercetarea cauzelor de incendiu. Tine evidenta incendiilor,
inceputurilor de incendiu, si a altor evenimente urmate de incendiu.
8. Participa la analiza activitatii P.S.I. in consiliul de administratie si face
propuneri pentru imbunatatirea acestei activitati.
9. Participa la actiunile de P.S.I.(controale, cursuri, instructaje, schimburi de
experienta, consfatuiri, analize) organizate de organele tutelare, Inspectoratele pentru
situatii de urgenta sau de catre alte organe imputernicite prin lege si face propuneri
pentru organizarea unor astfel de actiuni.
10. Urmareste includerea in planurile economice si financiare anuale a
fondurilor necesare dotarii unitatilor cu masini, utilaje, substante stingatoare
si echipament de protectie necesare activitatii de prevenire si stingere a
incendiilor.
11. Face propuneri, dupa caz, potrivit prevederilor legale si competentelor
stabilite pentru recompense ori sanctiuni in domeniul prevenirii si stingerii
incendiilor.

CONDUCATORUL UNITATII

10

INSTALAII DE STINGERE CU AP

Periodicitate
Probleme care se urmaresc
I. Instalatii de hidranti interiori si exteriori
zilnic
- echiparea
- presiunea in retea
- accesibilitatea
- functionarea iluminatului de siguranta
trimestrial
- refularea apei
- starea furtunelor
II. Vane si robinete de alimentare
lunar
- starea pozitiei acestora si a sigiliilor de
siguranta
semestrial
- manevrabilitate

Modul de efectuare

Obs.

- vizual

- vizual
- vizual
inchidere
deschidere

si

CAUZELE POSIBILE CARE POT AFECTA CONDITIILE SI CARACTERISTICILE SPECIFICE ALE


UNOR MIJLOACE TEHNICE
DE P.S.I.
Conditii
si
caracteristici
specifice
Accesibilitatea si
vizibilitatea

Elemente componente ale sistemelor, instalatiilor


si echipamentelor de P.S.I. care pot fi afectate

Cauze plauzibile

- mijloace de comunicatie
- vane si robineti de incendiu
- hidranti interiori si exteriori
- manometer
- stingatoare si alte aparate de stins incendii

Integritatea
fizica

- dispozitive si aparate de alarmare, alertare


- vane si robinete de incendiu
- tevi, conducte

Amplasarea pe
locuri stabile

- furtunuri si tevi de refulare


- stingatoare si alte aparate de stins incendii
- unelte si alte mijloace initiale de interventie

- depozitari de materiale
- compartimentari
- lucrari de constructie
- limitari de acces
- inundatii si caderi masive de
zapada
- manipularea neglijenta a unor
materiale
- executarea unor lucrari de
constructii fara luarea masurilor de
protejare
- folosirea in alte scopuri
- sustrageri

11

PRINCIPALELE TIPURI DE MIJLOACE TEHNICE DE PSI


A. Sisteme, instalatii, aparate si dispozitive de semnalizare, alarmare si
Alertare in caz de incendiu
Tipuri
Sisteme
si
instalatii
semnalizare a incendiilor
Sisteme
alarmare

pentru

de

avertizare

Sisteme
de
transmitere
a
apelurilor de urgenta pentru
alertarea fortelor de interventie

Elemente componente
- Echipamente si dispozitive
anexe
(surse
de
energie,
dispozitive de alarmare acustica
si optica )
- dispozitive acustice (sirene
electrice, clopote, sonerii)
- statii de radioficare sau
radioamplificatoare
- mijloace si aparate de
comunicatie (telefoane
fixe,
mobile, statii radio)

Functii indeplinite
- evacuare
- alarmarea alertare
- avertizare
- alarmare, evacuare
- alertare

B. Sisteme, instalatii si dipozitive de limitare si stingere a incendiilor


Tipuri
Instalatii
de - hidranti interiori
stinger cu apa
- hidranti exteriori
Dispozitive si sisteme de evacuare a
fumului si gazelor fierbinti produse de
incendii (trape).
Dispozitive si sisteme de autoinchidere

Functii indeplinite
- limitare, stinger
- limitare, stingere, racier
- limitare a propagarii
incendiilor

Substante de stingere
- apa, spuma
- apa, spuma

Actionare usi

C. Stingatoare si alte aparate de stins incendii


Tipuri
- stingatoare portative

Substante de stingere
- spuma chimica
- pulberi stingatoare
- bioxid de carbon

D. Utilaje, unelte si alte mijloace initiale de interventie


Tipuri
Unelete

Topoare, tarnacoape, rangi de otel, cangi cu coada, lopeti,


galeti, mature, furci
Alte mijloace initiale de interventie : panouri de incendiu, lazi cu nisip,
butoaie cu apa, dispozitive pentru degajare, delimitare.

Functii indeplinite
Asigurarea
conditiilor
de
interventie in caz de incendiu
Intreruperea arderii la diferite
focare

E. Substante de stingere
Tipuri
Apa
Pulberi stingatoare

Apa
- pulberi ABC

Abur
Gaze inerte

- pulberi BC
Supraincalzit
Dioxid de carbon

12

VERIFICAREA SI INTRETINEREA STINGATOARELOR


Tipul
stingatoarelor
Toate tipurile

Cu pulbere

Cu CO2

Problematica urmarita

Periodicitate

Modul de efectuare

- existenta si amplasarea
aspectul
exterior
si
integritatea
- inscriptionare si etichetare
- curatire si reprotejare
functionalitatea
subansamblurilor
rezistenta
interna
a
recipientului

- Lunar (saptamanal
pentru punctele vitale
sau zilnic cele cu risc
mare de incendiu )
- anual

- vizual

- starea de incarcare a buteliei


cu CO2
- starea calitativa a pulberii
- inlocuirea pulberii
Starea de incarcare

- anual

- la 3 ani sau ori de


cate ori starea de
integritate o impune

- anual

- demontarea
completa
stingatoarelor
aplicarea
suprapresiune
conform
prescriptiilor

a
de

- cantarirea pulberii
- palpare manuala
manual
sau
mecanic
- cantarire sting.

NTOCMIT

13

Obs.

Cele cu
CO2
conf.
ISCIR
Cele cu
CO2
conf.
ISCIR
Abatere de 1%
fata de
greutatea
inscriptionata