Sunteți pe pagina 1din 50

Cartea sr:

ca dr elor di d : r '
gi c opiilor d c v .
O biec t e d i r r
caracterizateprir
fiind cei care se v(.
rds puns ur i l o rc, a , ,
reprezentativda cU'
Pent r uc o p i i i c a t
i n v it alie de a c o n ,
cu v int ului- r d s p u n s
Cartea este un i
cl ipepldc uteg i u t i l er

tl l :rl
l!ill
ir I

rrrl
l tll
,r ll
e

r rl
I
F

Ls.B.N.r( 10)973' 670l' r :


LS.BN. ( 13) 9739/3 r ) / !

.lilililllLllILrllll

Redactori:PetruRADU,AlinaHUCAI
Tehnoredactare
computerizate,
gi realizarea
conceptia
tehnicda copertei
ilustraliile
interioare:
9i
ElizaDAVID,
AlinaASANDEI,
Liliana
BASARAB
Pre-press:
CiprianTO$CARI
L

Descrie.ea
CIPa BiblioteciiNalionale
a Romaniei
POPESCU,
ALINA
100de Ghicitoripentrucopii isteti/ AlinaPopescu.
lagi:SedcomLibris,2006
Bibliogr.
l.S.B.N.(10): 973-670-1
92-1
LS.B.N.(13): 978-973-67
U192-4
8 21 .13 5 .1- t- 193.1

EdituraSedcom Libris este acreditatdde ConsiliulNationalal


Cerceterii$tiinlifice din invifimdntul Superior(C.N.C.S.l.S.).
Copyright O 2006, SEDCOMLIBRIS
Toate drepturileasupraprezenteieditii sunt rezervateEdituriiSedcom
partialSsau integralda te)delor.prin orice
Libris,lagi. Reproducerea
mijloc,precumgi a graficiicopertei,fere acordulscrisal EdituriiSedcom
Libris,este intezisegi se va pedepsiconformlegislatieiinvigoare.
AdresaEditurii.
Romania
9os.Moarade Focnr.4, cod700527,lasi,
ContactEditura:
T el: +40.232.242.877;
234.582i0742.76.97.72;fax:+40.232.233.080
www.sedcom.ro;
e-mail:editurasedcomlibris
@vahoo.com

Alina POPESCU

100 de Ghlcltorl
pmtru coPll lste(l
de colorot- ghicitori cu rdsPunsuri

Rotundd,micdsou more,
De-o dai de pdm6nt,eo sore!
(oa6urtu)

Aluneciu5orcu eo,
Door pe plopumdde neo.
Voro std mai mult ascunsd
gi se cheomds ----- d!

Pufdie,dor fum nu scoote,


Mergepe ginecu roote!
Pe mosdsou pe covor
Trage vogoonede zorl
(ar.rpcnf
ap ;nuar1)

Tu o sui, ea te coboord!
E sprintend5i ugoord,
Dar cdnd noopteco venit,
De tine s-o despdrfit!
(oinrugs)

-A 6
I

il ?nol1icdnd vdntul bote,


Coodoe din fronjuri colorote,
De sfoord s6-l fii bine!
gtii cumfl cheom6?
Ia spune!
(ln"u.rz)

Seomdn6lo chiPc-o fot6,


Are rochie-nfloratd!
N-ore viatd, groi nu ore,
Nici nu cere de m6ncore!
(oSndpd)

Pofi gofer c6nd vrei sd fii,


$i-ntre olte jucdrii,
De bdiefi e preferatd,
Chior gi docd n-ore o roatd!

E rotund sou lunguiet,


Pentrufete sou bdiefi,
Aer docdsufli-n el,
5e urcd u5or spre cer!

(augcnfap ourSou)

Sunt rotund gi colorot,


Md iubegticdnd sunt umflot!
Sunt ugor gi subfiot,

Dor te supericdndm-omsport!
(lnuolDq)

Cu popuciicei ghidugi
Nu-fi trebuie olunecug!
Rotifele te fin bine,
Suntemoltfel de potine!
(alr+oJnJ a;aurlod)

MJ

Pe noi de ne folosegti,
Desenulfl reugegti!
Betigoorecolorate
In cutie ombalote!
("+DJolol apuootatc)

Sprintende mititico,
Te ?nveselegte-n
cos6l
Pe chif-chif din gduricd
Cine-lprinde?O p ____d!

fi16ndrdtore gi-mp6notd
Vrea s6-fi foc6 un codou!
Dor cdnd se uitd deodotd
A vdzut sub eo...un ou!
(ourq6)

9<,d

Sunt fdlos, nevoiemore,


Am gi pinteni lo picioore!
De e cold souvinefrigu',
Strig intr-uno:,,cucuriguu!!!"

Am pe mine-uncojocel,
L6ngEmineom un miel!
Te tmbrocgi te hrdnesc,
Oore gtii cummAnumesc?
(DrDo)

Sus, sus, sus, pe-o rdmuricE,


5-o oprit o pdsdricd,
fntre frunzeledin nuc,
$i-gi tot stred numele...
c_c!

De g6segtiun dovlecel
$i-nfigi potru bele-n el,
Pui o cooddsfredelug,
Ve i ghi cic6-s p ------ S !

;i
*

{r
I

Aripile-s de zburot,
Pentruminede-notot!
Door ?nopd ?miduc viofo,
De seoro p6n' dimineofo!
in ocvoriuori ?n lac,
Inotdm mereucu drag,
Pescorulne com pindegte
Bucurossd prind-unp ___ e!

Aripile-s colorote,
Allele-..precume cogul,
Zboard cdnd e cold ofard
l!
g i s e cheomd
f --------

Cdnd?ncurte o infrot
Un strdin sou fel de fel
Te onunfi cu-n l6trot!
Cine-i oore?Un c ___ l!

in h6inufd-splinde ace,
Vreousd md ldsoti?npoce!
Am ldbufegi-unbotic
gi-mi plocesd beoul6ptic!
(;nouo)

ftq

Coaddscurtd, bun ouz,


In tufiguri stoi oscuns!
Voro stoi mult pe imog,
$t im c d egt i un i _ _ _ _ _ S !

Hdrnicufd-scdndmd vezi,
Losd-mdco sE lucrez!
Nu mEprinde-nPolmoto
4-otuncirdu te-oi ?nfePo!
(ou;qgo)

De sunt lotd sau oddncd,


Cu poftd din ea mdndncd!
Ciorbd,supd,felul doi,
Oare cine e cd noi?

Potru colli ?ntr-o codifd,

(a1unrt.rol)

Micd, more 5i cu coodd


6urii tole ii sunt roob6'
(o'rn6ut;)

Pdineoo toi in felie,


Te-ajut gi-n bucdtdrie,
Pe o parte-s oscufit,
$tii cum md numesc?

c__t!

Sunt din lut ors, smdlfuit,


Sunt inolt sou rnoiturtit,
Sunt 5i mic de-o SchiooPd!
Cu minepofi sd iei oPd!
( l nJ or r l n)

Am picioore:potru suntl
Nu-s ?nfipte?n pdm6nt.
Tu pe minepofi s6 stai
Cdndlucrezi sou liber oi!

Sunt din fier, cu cop rotund,


Doorbdtut ?ncoposcult!
Nu md spunenimdnui,
Strigd-mdpe nume:c - i!

Porfi pe cop gi tu, 5i eu,


Cdndfrigul nu-i tore rdu!
Am 5i boruri - sd se gtie!
gi m d c heom dp _ _ _ _ _e !

Anr un dege'tdoor nnume


gi nu il gresescde'{'el!
Donr pe el 1116
Por!"ionurnc
ll
Si-ryrlsPuisirnPlu:rrtri
I

I
,

t_ _

,r---=-JA-l,

aa

Suntemmici, suntempufine,
Noudsuntem5i-un bolonl
Co s-oduni,sd scazi, vezi bine,
ffi sdrim?nojutor!
(aptSrc)

De-i cu morfd ?ncdrcot


Sou e plin de cdldtori,
Co o posdre-o zburot
Chior de-i nooPte,Printre nori!
(;nuotao)

Sus sm codife,
Jos, multerochife.
Nu md dezbrdca,
Fiindcd-ncepi
o ldcrimo!
(udoar)

Codifele-misuntin vdnt,
?npdmfint.
Rdddcino.
De vrei sd md iei,
Md desfoc?nmulfi cdfei!
( 1 n to ;n 1 sn )

37

.,!

fvem tocuri gi gireturi,


fn noi bine pofi sd stai
$i ne curefi cu grijd more
Cdndvine Mog Neculoi!
(appq6)

Cdnde cold, sunt ?mbrdcat,


Multe fructe om de dot,
Dor cdnd frigul o venit,
Gol de tot el m-o gdsit!
(Ja]r+lnJrtInuod)

Sunt fdlos, cu viirf ?nnlf,


Fnunzele-mi
suntcn un oc.
Ldngdminede-oi veni.
Conurimultevei gdsi!
(lnpD,rql
i\
|t

?s
rr1.

\t

\_

-1;' "'.--qi

s;

-/

?+

.-J

Nu e hqind,nici solteo,
Numoicinci ?ncoP?neo!
Frigulcdnd?nchideu5o,
Tofi md gtiu cd sunt m ---- A!

Pe perete-ncetigor
Mdsor timpul tuturor!
(;nsoac)

Stou f ixotd in perete,


Prin mineoricinevede!
Nooptea,?nsd,docd vine
Nu moi vezi ogode bine!
(DJ+sD?J?+)

De e cafdd saue ?ece,


Spofdtot pe unde trecel
C6ndcoboordde lo munte
E opritd lo boroj,
Doc-o logi?nvoiasortii,
Ifi aducemult necoz!
(udo)

Ascufit gi subfirel,
Zi gi nooptescriu cu el!
Pot cu el gi deseno,
$tii ce este, nu-i o5o?
(;nuota;r)

Cooptd,rumeni 5i more,
Hrdnegtepe origicore!
(oaurgd)

Am foi multe, olbetoote,


Copertele-scortonote!
Scriu pe el sou desenez
gi cu grijd i1 pdstrez!
(;nlator)

Stou ?ncuie ogdfotd


Sou pe mobildfixotd!
Lo minedacd privegti
Poti vedeoce frumosegti!
(opur16o)

Sunt co o scordintoorsd,
Md tii sub fereastrd,
Vsro-s de Prisos,
Iorno-s de folos!
(1n;a1r.to1or)

5e vdd pe sus co de vqtd,

Intinsd co o cureo.
Circuldmoginipe eal

Din ei ploudcdteodotd!

(onoasoS)

lll
l

V'--%
50

(rr;ou)

51

Fdrd locdt sou cdrlig,


O ?nchizicdnd este frig!
(oSn)

Nu-s co tine, nici co oltul,


Dor de noi s-o umPlutsotul!
(tluauoo)

N-oi moi mult, nici moipufin,


Ci otdt cdt ?11spundoor eu!

Crescfdlos 5i in grddind,
Dor 5i pe-o to cdpdfdnd!

(oiuoloq'1n;o1ugc)

(1n;qd)

\,

&1\,

*-(b

Cdnde soore gi frumos,


Ldngd mine stoi pe jos!
(DJqun)

Celordin oer,
din opd gi de Pe pdmdnt,
Cumle poli zice ?ntr-uncuvdnt?
(a.rooltniatn)

$tiu trei ochi core-fi arotd


Cumsd treci la colf de strod6!
(lnJolDui?s)

Docdofcrd este Plooie,


Eu te-ojut sd nu te uzi!
Docdmd-mbrociPestehoine
Door poPuciivor fi uzi!
(ourralad)

if

,,
;i

/
I

lAicisoumori,ca fiecare,

colorat
Acoperig

C6te doi ii porfi, perechi!


Cu noi mergigi pe cdrore

Pe cop e mereupurtot!
(o;nrrp:)

It pe strdzi...undedoresri!
(trlo1uod)

tr
|

u
l W
r>,

tFI Ul^

r].

I(i|'"9lii'"$
[l
{l}
\v
|
r i[ ]
#*
1i

',",-.

/''\

t"ffi.?r*r@

C:

ry
_(

Dacdmd vei folosi


Bundprietend-fi voi fi,
Plindde cuvinte-ngiruite
Sou cu desenepotrivite!

O introre, trei iegiri,


Spune-ofdrd sd te miri!
(ln.ranolnd)

Mic6, more, colorotd,


Te ojut co sd bei opd!

N-ovemochi 5i nici urechi,


Focemtot ce Poruncegti!

(ouor)

ili
l$-@
il 1
--%

(?lru!gtu)

il4.r'rb

[]l
l

64

r--

r{\

65

in cdsu16,stou mereu,
Coarnelele scot cdnd vreou eu!

Negre, rogii souomore,


Le mdndncdorigicore!
(aPSa,trt)

Imi port cosotot mereu


$i nu-mi vine tare greu
Cd ?ncosd-s numoieu!
(lnrl"r!)

Nu egti moor6,pot s-o spun!


Mocinizilnicgi destul!
Din o to lucrore,
Eu cresc sdndtosgi more!
(orn6)

Cu minetot ce duci,
De toortd mereum-oPuci!
(o1oa1p6)

Micd, more, sd se gtie


Toie unghiisou hdrtie!
(ora1;oo1)

Sprintensunt Si oscutit,
De lucru mereupregdtit,
Dor oricdt oS vreo,
Nu pot fdrd voio to!
(lnuota;r)

Moale sunt gi colorotd,


$terg ce tu gregegti pe dotd!
Insd tore bine-or fi
Docd nu m-oi folosi!
(olarpo.r)

Joaco e ?ntoi,
Doc-omvenit noil
De copetede fii,
5or ?njoocd mulfi coPii!
(oproor)

Bat oricum,de-i cald ori frig,


Fdrd bdf, fdrd cdrlig!

(1n1uoa)

lli
i

i
li

iti
iti
t
tl
r ( rrs@
t"'*'i
\
ryc,,qW
Y?a
l >^W:.

'

]l
:I

-'

lWPs.o"%
\y d9 ____jr

|
1'-r&

74

Seomdnd,dor nu-i o Poro,


Stoi sub el, oPote sPold!
(lnSnp)

De sunt micdori sunt more,


AceleogichiPurioi vdzut:
Iisus cu MoicosPre-nchinore,
PusdmereusPreRdsdrit!

Avemnume,suntemgopte,
De-amtrecut, e buntrecut!
Nimeninu ne moi?ntoorce!
(rruomp.rdqs
a;apz)

(ouoort)

:\\t

g,uit

('::

Il

f-

f'h-

Am gi pene,om gi puf,
Nu zbor delocprin vdzduh!
De-s pdtrotd, lunguiofd,
56 fii sigur cd om fafd!
(ou.rad)

$tie multe, do-i tdcutd,


Eo cu tine nu discutd,
De-o cite5ti cu-otenfie
Multe-o eo o sd te-nvefe!
(oalroc)

Dreptunghipufos5i colorot
De egti ud,
el pe dotd te-o uscot!
(lndosord)

i
ri
lil

iir
l

i11r

Am tortifd 5i-s frumoosd,


Stau mereucu voi lo mosd!
(oirupr)

Crescpe moluride opd,


Crengile-miugor s-opleocd!
(orc;os)

Multe griji om 5i nevoi,


Mersul meue ?noPoi!
(lnro;)

Docdmd opegipe strune,


Multe cdntecefi-oi spune!
i

(;nSnrto)

Corpde lemn,cu Potrustrune,


Multemelodiifi-oi sPune!
(oroora)

Din izvor, din robinet


Souin sticld ferecatd,
in pohor sou?ncdnifd,
Potole5teseteo-ndatd!
(odo)

6hemotoocegdlbioore
Dou mereudin ariPioore!
Ldngdclogcd,ziuo-ntrea96,
ii gdsegti tot ?n ogrodd!
(rrnd)

Cosdmicd,vdruitd.
Nu e pentruoom
m cldditd!

Bote-ntruno,zi 5i nooPte,
Nu e vdnt, dar mereubote!
De-l priveSti,timPulfi-l sPune,
Dimineofo-lPuisd sune!

N-ore geom5
5ii n-are u5d,
Constructori-o gdinu5d!
(tno)

(.ro1P1da1SaP
lnsoar)

Cg

Agezotsus, pe perete,
Tu-l privegti,el nu te vede!
De-i cusutsou e pictot
Frumoscoso o-mbrdcot!
(lnolqD+)

il primegticdndte nogti,
il porli tootd viofo
$i mooreodotd cu tine!
(?l"urnu)

Fugeiute door pe gine,


Te duce-n spote pe tine!
Se opregtedoor ?ngdri
$i cgteoptdcildtoril
Nu oi tu, nu om nici eu!
C6nd?l pierzi ?1ipore rdu!
(Jnua;1)

in grddin6souPe-ogor,
Duduiecu more zor
Co un bondorsuPdrot,
Azi ogorulfi-o orotl

$tiu o pos6re pe ce?,


Fdrd pene,cd-i de fier,
Te poortd oriunde-nlume,
Care este al sdu nume?

Pe sub pdmdntcdldtor,
E golben,dor nu-i covor.
Ducecdldtori ?nsPcte
Mergepe gine cu roote.

(;nuono)

Are drum pe sub Pdm6nt,


Fugeiute co un gdnd!
(lnoJ+"uj)

oN

Culolern
tsrro plriurr,iln plsiurrlrr impnnrr...

ra fia

libris

TI?OCRAflA Sf,DCOMLIBRIS
rA$1,Roi\tANlA
ISO9001r2000
$os,floaradeFocnr.4,
cod700.i72.
l li. Rornehir
Tcl.:+.10.1-tl.ll.l.58l,
17Q.4'/9.
24l.t77:
+ J 0 .212
F a x .:
2i i .030
E-nail:Lipografi
aG)scdcorn,ro
lttfDJr
www.scdcom.ro

Pxmu
cimpriciirrqd,a hci,cum
fmi5iudrr&i{duqi..,

Cartea sr,
ca drelor di d : r ,
gi c opiilor d c v . ,
O biec t e d i r r
caracterizateprir
fiind cei care se v(
ri s puns ur il o r ,c a .
reprezentativi a cU
Pent r uc o p i i i c a
i nv it at ie de a c o r ,
cu v dnt ului- r d s p u n r
Cartea este un
cl ipeplic ut e g i u t i l c

a
I
I

)l

I
'I
I

r/

I .- - r
l

't I'
.'|
I

lsBNr { 10) e/:r r ,/r

.ilxilllllillli

S-ar putea să vă placă și