Sunteți pe pagina 1din 11

Proiectant general:IPCT INSTALATII

Beneficiar: PRIMARIA COMUNA BRAZI

Proiect: nr 19 /2011
Canalizare sat Batesti, comuna Brazi, judet Prahova.
Faza:PT+DE

CAIET DE SARCINI
1. GENERALITATI
1 .1.
1 .2.
1 .3.
1 .4.
1 .5.
1 .6.
1 .7.
1 .8.
1 .9.
1.10.

SCOP
DOMENIU DE APLICARE
CATEGORIA DE IMPORTANTA
CLASA DE RISC CONFORM OMT nr.290/2000
DURATA NORMALA DE FUNCTIONARE
AVIZE NECESARE
CONDITII DE SIGURANTA CIRCULATIE
CONDITII DE PROTECTIA SI IGIENA MUNCII
CONDITII DE MEDIU
TERMENE DE GARANTIE

2. DOCUMENTE DE REFERINTA
3. BREVIARELE DE CALCUL PENTRU DIMENSIONAREA ELEMENTELOR DE
CONSTRUCTII
4. NOMINALIZAREA PLANSELOR CARE GUVERNEAZA LUCRAREA
5. MATERIALE,ECHIPAMENTE SI INSTALATII COMPONENTE ALE LUCRARII
6. MASINI SI UTILAJE
7. DESCRIEREA LUCRARILOR SI ORDINEA DE EXECUTIE
7.1 STAREA INITIALA A LUCRARILOR
7.2 LUCRARI PROIECTATE
7.3 ORDINEA SI TEHNOLOGIA DE EXECUTIE A LUCRARILOR
7.4 PROBE,TESTE,VERIFICARI PE ETAPE (FLUX) SI LA FINAL
7.5 URMARIREA CALITATII LUCRARILOR
8. RECEPTIA LUCRARILOR

1. Generalitati
1.1. Rolul si scopul caietului de sarcini
Rolul si scopul prezentului caiet de sarcini il constituie descrierea solutiilor tehnice si
tehnologice care sa asigure cerintele de performanta calitativa , cuprinderea caracteristicilor pentru
materialele folosite, descrierea lucrarilor care se executa, ordinea acestora, documentele de referinta
care le definesc
1.2. Domeniul de aplicare
Prevederile prezentului Caiet de Sarcini se aplica la subtraversarea liniei C.F Bucuresti- Ploiesti
intersectia cu DJ140 cu o conducta de canalizare Dn 160 mm protejata intr-un tub de protectie OL
273 x 9 mm.
1.3. Categoria si clasa de importanta
Lucrarea se incadreaza in categoria de importanta (B),in conformiate cu H.G
766/1997,art.20,modelul 1 sau modelul 2 de asigurare a calitatii.
1.4. Clasa de risc
In conformitate cu prevederile Ord. Ministrului Transporturilor nr. 290/2000, si Ord AFER din
17.09.2004, clasa de risc a lucrarii este 2B.
1.5. Durata normala de functionare
Durata de functionare a lucrarii este de 40 de ani, conform HGR nr. 2139/2004. Cod 1.9.3.
1.6. Avize necesare
Lucrarea se avizeaza de catre Sucursala Regionala C.F Campina, Divizia Linii ca ultim
utilizator, conf.Ord. MT 290 / 2000.
1.7. Conditii de siguranta circulatiei
La realizarea subtraversarii liniilor ,cu conducta de refulare apa menajera se vor respecta
regulile de circulatie de asigurare a integritatii liniei ,conf Instructiei nr.314 (Instructia de norme si
tolerante pentru constructia si intretinerea caii. Linii cu ecartament normal) si STAS 9312 /
87(Subtraversari de cai ferate si drumuri cu conducte).
1.8. Conditii de protectia si igiena muncii
In toate lucrarile prevazute in prezentul caiet de sarcini se vor respecta prevederile din Legea
319/2006 Legea securitatii si sanatatii in munca,norme generale de protectia muncii nr.508 / 2002
precum si alte reglementari care se refera la acest aspect.
1.9. Conditii de mediu
Prin lucrarile ce urmeaza a se executa nu se evacueaza in mediul ambiant substante reziduale
sau toxice, care sa altereze inr-un fel calitatea apei,aerului,solului si subsolului,deci nu influenteaza
negativ mediul inconjurator.
Lucrarile de constructii vor respecta conditiile de protectie a mediului,conform Ordonantei de
Urgenta nr.195/2005 privind protectia mediului, Ord. 860/2002 pentru aprobarea Procedurii de
evaluare a impactului asupra mediului si de emitere a Acordului unic al Ministrului Apelor si Protectiei
Mediului,precum si Legea Apelor nr. 107/1996.In documentatia ce se face pentru conducta de apa, se
vor trece si alte conditii de mediu.
1. 10. Termenul de garantie acordat lucrarilor
Termenul,respectiv perioada de garantie se stabileste prin contract intre investitor si executant
conform H.G 273/1994, Cap. III, art.2 si Anexa 5.
Perioada de garantie este perioada de timp cuprinsa intre data receptiei la terminarea lucrarilor
conform art.8 din instructia 30/86 si data terminarii lucrarilor dupa aceasta receptie, conform H.G
273/1994 Art. 32.
2.

DOCUMENTE DE REFERINTA
Documnentele de referinta care definesc materialele si lucrarile din prezentul caiet de
sarcini, precum si alte documente ce au legatura cu lucrarile respective, sunt prezentate mai jos.

Standarde, normative si alte prescriptii care trebuie respectate la materiale, utilaje,


confectii executie, montaj. Probe, teste, verificari
2. 1. Legi
Legea 10 / 1995

Legea privind calitatea in constructii

Legea 319 / 2006

Legea securitatii si sanatatii in munca

Legea 107/1996

Legea apelor si legea 112 / 2006 completare

OUG 195 / 2005

Legea privind protectia mediului inconjurator

2. 2. Ordonante si hotarari ale Guvernului Romaniei


H.G. 940/2006
Hotarare Guvernamentala privind aprobarea Regulamentului de receptie a
lucrarilor de constructii si instalatii aferente acestora
HGR 2139 / 2004 Hotarare pentru aprobarea clasificatiei si duratei normale de functionare a
mijloacelor fixe
Ord. 860 / 2002
Ordinul Ministrului Apelor si Protectiei Mediului
Ord. 125/1996

Ordinul al MAPPM

2. 3. Standare
STAS 9312 87
Subtraversari de cai ferate si drumuri cu conducte.Prescriptii de proiectare.
STAS 7335/8 85 Protectia contra coroziunii a constructiilor metalice ingrupate.Prize de potential
STAS 7335/9 - 88
Protectia contra coroziunii a constructiiloor metalice ingropate.Protectia catodica
si legarea la pamant cu anozi reactivi metalici.Prescriptii generale.
STAS 3197/2 - 90
Cai ferate normale. Elemente geometrice.
STAS 7582 -91
Lucrari de cai ferate.Terasamente.Prescriptii de proiectare,executie si verificare.
STAS 9824/0 - 74
Masuratori terestre.Trasarea pe teren a constructiilor.Prescriptii generale.
STAS 9824/4 - 83
Masuratori terestre.Trasarea pe teren a lucrarilor de arta supraterane.
STAS 4392 - 84
Cai ferate normale.Gabarite
STAS 9850 - 89
Lucrari de imbunatatiri funciare.Verificarea compactarii terasamentelor
SR EN 6898Tevi de otel elicoidal.Partea I .Tevi de uz general.
1 :1995
SR EN 1714 : 2000 Examinari nedistructive ale sudurilor.Examinarea cu ultrasunete a inbinarilor
sudate
SR EN1435/2001
Examinari nedistructive ale sudurilor.Examinarea radiografica a imbiarilor
sudate
SR 7335-6:1998
Protectia anticoroziva.Constructii metalice ingropate.Protejarea conductelor la
subtraversari de drumuuri,cai ferate,ape si la treceri prin camine
SR 7335-11-2001
Protectia anticoroziva.Constructii metalice ingropate.Prescriptii pentru executia
si montarea statiilor de protectie cu redresor
STAS 9407-75
Poduri metalice de cale ferata si sosea.Suprastructuri sudate.Prescriptii generale
SREN 12223 :2001
Examinari nedistructive.Examinari cu ultra sunete
2. 4. Normative cu caracter republican
P 130 99
Normativ privind urmarirea comportarii in timp a constructiilor
PC 001-97
Ghid pentru intocmirea cartii tehnice a constructiei.
C 56-2002
Normativ pentru verificarea calitatii si receptia lucrarilor de constructii
si instalatii aferente.

C 16-84
C 149/87
Ord. Comun : MLPAT
nr.5/N/2000,MIP nr.78/200
OPC nr.1/147/200

Normativ pentru realizarea pe timp friguros a lucrarilor de constructii si


instalatii aferente acestora
Instructiuni tehnice privind procedeele de remediere a defectelor pentru
elementele de beton armat
Pentru aprobarea regulamentului privind exercitarea controlului calitatii
materialului elementelor de constructii si produselor destinate
constructiilor.

2. 5. Ordine si reglementari ale Ministerului Transporturilor


OMT 290 / 2000
Ordin al MT privind admiterea tehnica a produselor si/sau serviciilor destinate
utilizarii in activitatile de construire, modernizare, intretinere si repararea
infrastructuri feroviare si a materialului rulant, pentru transportul feroviar si cu
metroul
002 / 2001
Regulament de Exploatare Tehnica Feroviara
004/2006
Regulament de semnalizare.
300 / 1982
Instructia de intretinere a linilor ferate.
314/1989
Instructia de norme si tolerante pentru constructia si intretinerea caii. Linii cu
ecartament normal
317 / 2004
Instructiuni pentru restrictii de viteza, inchideri de linie si scoaterea de sub
tensiune a liniei de contact
303 / 2003
Instructiuni pentru lucrare de reparatie capitala a liniilor de cale ferata.
003 / 2000
Instructiuni pentru prevenirea si cercetarea accidentelor si a evenimentelor
feroviare
3. Breviarele de calcul pentru dimensionarea elementelor de constructii
1) Calculul incarcarilor din suprasarcina s-au facut conf. STAS 7582-91
Dimensionarea tubului de protectie 273 x 9 mm
Calculul coeficientului dinamic
=1+ 4,5 v2 1,5 v2
- consider v = 120 Km / h
=1,40
100.000
10000000
Marimea incarcarilor care se produc la adancimea -1,95 de la NST
Se dau : =coeficent dinamic = 1,40 ; L=lungimea traversei (cm)=250; s=ecartamentul(cm)=143,5
b=latimea traversei(cm)=20 ; h=gros. stratului de mat. sub talpa trav. (cm) = 185
e=unghiul de inters. al incarc. = 45 ; S=sarcina pe roata ce revine unei traverse=62,5KN
q=
1,5 x S x x 10000 (kPa) =
1,5 x 75 x 1,13
x 10000 = 15KPa = 15N/mp=1,5t/mp
[3(L-s)+b]htge
[3(250-143,5)+20]90tg45
2)Calcului incarcarilor din greutatea pamantului
Calculul se face pe o fasie de 1,00 ml ; A=aria sectiunii =13,2 mp , l= latimea fasiei=1,00 m
= greutatea specifica a mat. de umplutura =18KN/mc ; L-latimea bazei pe care se dist. greutatea 7,35m
G=A*|* = 252KN Prin urmare : G1=greutatea distribuita=G/L*1=32.38 KN / mp ;
Suprasarcina totala = q+G1=47.4KN/mp=4,94 daN / cmp
3)Calcului momentului capabil
S-a asimilat ca teava lucreaza ca o grinda simplu rezemata, cu deschiderea l=7,70m=770cm
M=p x l x l /8 M=4,94x770x770 / 8 = 366115,75 daNx cm
4)Calculul modulului de rezistenta
Wz = x r x r x t (cm3) = 3,14 x 10,17 x 10,17 x 0,79 = 256,57 cm3
R=raza interioara=10,17 cm ; t=grosimea peretelui tevii =0,79 cm
ef = M/Wz = 366115 / 589,07 = 621,52 daN/cm2 ; ad = 1600 daN / cm2 ; ad > ef

4.
NOMINALIZAREA PLANSELOR CARE GUVERNEAZA LUCRAREA
1. Plan de incadrare in zona Pl 1 , Plan de situatie Pl 2, Dispozitie generala Pl 3
5.
MATERIALE, ECHIPAMENTE SI INSTALATII COMPONENTE ALE
LUCRARII
5. 1.
Conducta din otel pentru protectia conductei de apa.
Conditiile tehnice generale de calitate ale conductelor de otel, OLT 37 folosite pentru protectia
conductelor de transport sunt stabilite in SR 6898 1 :1995.
A. Dimensiuni pentru cazul 273 x 9 mm
- Dn = 273 mm, abaterea admisibila la diametrul nominal 0,75%, -1,5 % , t=7,90 mm,
abaterea admisibila la grosimea nominala +15% ; - 12,5% ,masa liniara = 41,14 Kg , ovalitate
0,75%
B. Aspect
Suprafata interioara si suprafata exerioara ale tevilor trebuie sa fie netede, lipsite de fisuri,
crapaturi, suprapuneri. Se admit mici denivelari, rizuri, urme de curatire a defectelor rezultate din
procesul de fabricatie, cu conditia ca grosimea peretelui sa se incadreze in tolerantele stabilite.
C. Caracteristici mecanice
- rezistenta la rupere min. 410 N / mm2, limita de curgere min. 260 N / mm2, alungire min.
22%, rezilienta la 20C min 69 J / mm2
D. Ambalare,marcare
Tevile se livreaza neprotejate sau protejate la exterior printr-un procedeu stabilit prin acord intre
parti.
Fiecare teava se marcheaza la aproximativ 300 mm de la unul din capete, prin poansonare si
prin vopsire.
Marcarea prin poansonare trebuie sa cuprinda :
- numarul de ordine al tevilor ;
- semnul organului de control a calitatii.
Marcarea prin vopsire trebuie sa cuprinda:
- marca producatorului;
- dimensiunile tevii ( diametrul exterior x grosimea peretelui );
- marca otelului ;
- categoria tevii.
Verificarea calitatii se va realiza prin : verificarea aspectului, verificarea dimensiunilor,
verificarea compozitiei chimice, verificarea existentei certificatului de calitate.
Se va da o atentie deosebita linearitatii tevilor sudate.
Inainte de introducerea conductei in tubul de protectie se vor lua masuri de protejare a izolatiei
anticorozive.
Impotriva coroziunii, tubul de protectie va fi protejat exterior cu rasini epoxidice sub forma de
pulberi aplicate la cald, conform SR 7335 11 / 2001.
Materialul tubular care nu poseda cetificate de calitate va putea fi folosit numai dupa
determinarea calitatii acestuia de catre un laborator de specialitate care sa ateste ca indeplineste
calitatiile materialului prevazute in proiect.
6.

MASINI SI UTILAJE
Masinile si utilajele folosite la lucrarea proiectata, vor fi omologate pentru lucrarile mentionate
in prezentul caiet de sarcini si vor avea parametrii adecvati incadrarii in termenele de executie si in
conditiile de calitate impuse.

La executarea lucrarilor prevazute in proiect se vor folosi urmatoarele utilaje : instalatie pentru
foraj orizontal, placi vibratoare pentru compactarea gropilor, aparate de sudura etc. Se interzic
masinile de sapare prin percutie.
Instalatiile vor putea incepe lucrul numai daca au fost incercate si verificate, pentru a avea
garantia ca functionarea corespunde cu prevederile din cartea masinii.
7.

DESCRIEREA LUCRARILOR SI ORDINEA DE EXECUTIE


7. 1 Starea initiala a lucrarii
Prin contract SC IPCT INSTALATII SRL solicita subtraversare linie c.f Bucuresti -Ploiesti cu
o conducta de refulare apa menajera Dn= 160 mm .
Subtraversarea CF se face prin foraj orizontal-percutie a terasamentului sub un unghi de 90 fata
de axa CF, la o adancime de -1,95 distanta de la NST la generatoarea superioara a tubului de protectie.
Linia CF Bucuresti Ploiesti la intersectia cu drumul judetean DJ140,la intrarea in sat Batesti , in zona
este dubla, interoperabila, sina tip 65 pe traverse de beton T26, cale fara joante, curba R=500, rambleu
h=2,00 m.
Lucrarea nu va afecta vizibilitatea pe c.f , scurgerea apelor pluviale se face in mod natural. Pe
timpul executarii forajului orizontal , daca sunt precipitatii abundente se va executa epuizarea apelor
meteorice cu pompa actionata termic.
In zona subtraversarii cablurile Tc si SCB nu vor fi afectate de lucrarea proiectata.
7. 2 Lucrari proiectate
Prezentul proiect cuprinde numai realizarea subtraversarii c.f la km.., respectiv realizarea gropilor
de introducere a forezei si realizarea forajului cu introducerea tevii de protectie OL 273 x9 mm .
Realizarea caminelor de vizitare, precum si conducta de apa, nu fac obiectul acestui proiect.
Acestea sunt cuprinse in proiectul general.
La subtraversare s-au respectat prevederile STAS 9312 87, ,, Subtraversare de cai ferate si
drumuri cu conducte.Prescriptii de proiectare.
Pozitia kilometrica a subtraversarii a fost stabilita cu ocazia intrunirii la teren a comisiei mixte,
conform procesului verbal nr. 307 / 75 / 02.09.2010.
Subtraversarea se va realiza prin foraj orizontal, conducta de apa urmand sa fie pozata la o
adancime de -1,95 m, masurata de la NST-ul sinei , la generatoarea superioara a tubului de protectie,
conform plansei PL 03.
Se vor respecta normele si normativele in vigoare privind lucrul si protectia muncii in zona caii
ferate.
Solutia adoptata pentru executarea acestor subtraversari estea cea cu foraj orizontal prin percutie
Utilizarea acestei tehnologii,conform fisei tehnice,garanteaza ca :
- nu creeaza goluri si prabusiri in timpul lucrului si dupa executie ;
- nu produce disconfort in traficul feroviar si nu pericliteaza siguranta circulatiei ;
Folosind aceasta metoda se scurteaza timpii de lucru,se elimina introducerea podetelor provizorii
in cale pe timpul executiei si nu sunt necesare inchideri de linii si restrictii de viteza.
- nu se disloca terenul si nu se produc tasari
Forarea propriu-zisa se va realiza in pauzele de circulatie.
Pe timpul executarii lucrarilor, sapaturile se vor semnaliza corespunzator, iar pamantul excedentar
rezultat din saparea acestor gropi se va depozita in afara gabaritului c. f .
Forarea se va realiza introducand teva de protectie din otel. In continuarea primului tronson, pe
masura forarii se vor suda alte tronsoane de teava, astfel incat sa se acopere intreaga lungime a
subtraversarii.
Spatiul dintre capetele tubului de protectie si conducta de apa se etanseaza elastic de o parte si de
alta, conform STAS 9312-87.

Prin proiect s-au stabilit distantele tevii de protectie conform STAS 9312 / 87 fata de sina cea
mai apropiata :
- 5,20 m fata de sina cea mai apropiata pe partea stanga a caii ferate ;
- 4,20 m fata de sina cea mai apropiata pe partea dreapta a caii ferate ;
Daca la executie se vor constata neconcordante intre datele avute in vedere la proiectare si
situatia de pe teren, va fi convocat proiectantul pentru adpatarea proiectului la noua situatie.
7. 3.
Ordinea si tehnologia de executie a lucrarilor
7. 3. 1 Lucrari pregatitoare
Lucrarea va fi inceputa numai dupa efectuarea operatiei de predare-primire a
amplasamentului, consemnata intr-un proces verbal incheiat intre delegatii beneficiarului,
proiectantului, executantului si delegatului din partea sucursalei Regionalei C. F. Campina.
Constructorul, pe perioada executiei lucrarilor are obligatia de a proteja si conserva
eventualele instalatii intalnite pe zona aferenta lucrarilor.
Trasarea pe teren a lucrarilor consta in determinarea, materializarea si reperarea elementelor
caracteristice care definesc amplasamentul si axele lucrarii. Ca reperare de trasare se va folosi sina cea
mai apropiata a liniei c. f. .
Cotele relative sunt raportate NST-ului liniei c.f Bucuresti -Ploiesti
In cazul depasirii abaterilor admisibile, lucrarile nu pot fi incepute decat cu acorul scris al
proiectantului, avand si avizul verificatorului atestat MLPTL.
Lucrarile de organizare a santierului vor cuprinde :
- constructii si instalatii ale antreprenorului echipat cu mijloace la alegerea lui si care sa-i
permita sa satisfaca obligatiile in materie de relatii cu beneficiarul, precum si cele privind controlul
executiei ;
- toate materialele, instalatiile, dispozitivele si sistemele de control necesare executiei in
conformitate cu prevederile din proiect, prezentul caiet de sarcini si normativele in vigoare.
La executia lucrarilor se vor respecta prevederile din normativele si standardele in vigoare care
reglemeteaza executia.
7. 3. 2. Procesul tehnologic de executare a subtraversarii
Lucrarile de executie ale subtraversarii se vor realiza numai in prezenta responsabililor cu
instalatiile c.f (Linii, SCB, TTR), Electrica etc. din zona aferenta lucrarii. La inceperea sapaturilor se
vor executa slituri manuale, transversale caii ferate, pentru depistarea exacta a retelelor de instalatii
ingropate.
Constructorul, pe perioada executiei lucrarilor are obligatia de a proteja si conserva eventualele
instalatii intalnite pe zona aferenta lucrarilor.
Ordinea de executare a lucrarilor este urmatoarea :
Nota: Lucarile se vor executa in pauzele de circulatie.
- predarea amplasamentului si trasarea topografica a subtraversarii;
- executia incintelor, de forare si de capat prin sapaturi ;
- asternerea stratului de nisip pe fundul gropii de forare ;
- montarea echipamentului de forare in groapa de forare ;
- executarea forajului propriu-zis cu introducerea concomitenta a tubului de protectie ;
- introducerea conductei si a distantierilor ;
- se asterne banda de avertizare ;
- se realizeaza umplutura din material local compactat ;
- etansarea la capete a tevii de protectie ;
- umplerea cu pamant a gropilor de forare si aducerea terenului la starea initiala prin compactare in
straturi uniforme de15-20 cm ;
Pentru executarea lucrarilor in deplina concordanta cu prevederile legale privind masurile de
siguranta a circulatiei pe calea ferata, se vor respecta intocmai prevederile specifice cuprinse in toate
instructiile de serviciu(314 MTTc 1989)

In timpul trecerii trenurilor forajul se opreste iar dupa trecerea trenului se masoara nivelul si
directia liniei care se compara cu elementele gasite inaintea inceperii forajului.
Prin Procesul Verbal in comisie mixta si Documentul de avizare al Sucursalei Regionalei CF
Campina s-a prevazut ca forajul sa se execute la adancimea de la NST la generatoarea superioara a
tubului de protectie de minim -1,95 m. Executia forajului prin percutie cu introducerea tubului de
protectie concomitent cu inaintarea forajului, nu impune restrictie de viteza
7. 4.
Probe, teste, verificari pe etape ( flux ) si la final
7. 4. 1. La lucrari de terasamente ( sapaturi si umpluturi ) se vor verifica :
a) La sapaturi
- dimensiunea si pozitia gropilor in comparatie cu proiectul ;
-existenta unor posibilitati de dislocari, alunecari, infiltratii, izvoare, necunoscute la data
intocmirii proiectului.
Lista abaterilor admisibile corespunde anexei II.2.2 din Normativul C56-85.
Verificarile pe parcurs se vor efectua pentru toate elementele constructiei si se vor inregistra in
procesele verbale de lucrari ascunse.
b) La umpluturi compactate
Pentru realizarea umpluturilor compactae se poate folosi pamant din excavatiile locale necesare
lucrarii, daca este corespunzator, sau pamant provenit dontr-o groapa de imprumut.
Materialul utilizat trebuie sa aiba umiditatea de compactare si sa indeplineasca urmatoarele
caracteristici geotehnice :
- procent de fractiuni argiloase 15
- indice de plasticitate lp = 1 10
- densitate in stare uscata d = 1,45 1,50 t / mc
- unghiul de frecare interna, = 25 30
- modul de compresibilitate, E = kPa
- coeficient de permeabilitate, K = 10 3 cm / s
- umiditate, w = 8 12 %
Gradul de compactare a umpluturilor trebuie sa fie minim 95% PN, umiditatea optima mai mare
de 4%, conform STAS 9850 / 89.
- Verificarea compactarii umpluturilor se va face pe tot timpul executiei lucrarilor, rezultate
verificarilor inregistrandu-se in procesele verbale de lucrari ascunse.
7. 4. 2.
Lucrari de sudura
7. 4. 2. 1. Imbinari sudate
Imbinarea tronsoanelor conductei de protectie se va face prin sudura executata de sudori
autorizati, in conditii standardizate, prin procedeul cu arc electric cap la cap in V , cu electrozi
superbazici.Sudura va fi omologata si agrementata pentru otelul conductei.
Sudarea pieselor componente se va face liber.
Sudarea se va executa respectand procesele tehnologice intocmite si avizate cu personal autorizat
ISCIR.
Daca se constata fisuri, sudorul va anunta maistrul sau inginerul sudor pentru stabilirea masurilor
de remediere.
Sudurile cap la cap se vor efectua obligatoriu cu placutele terminale, de catre sudori autorizati
RNR sau ISCIR cu poanson.
Defectele neadmise la imbinarile sudate sunt conform pct 4.4.15.3.1 din STAS 9407-75,
urmatoarele :
- defecte de forma;
- fisuri;
- cratere neumplut;

- scurgere de metal topit;


- nepatrunderi;
- zone cu arsuri;
- zone supra incalzite;
Gradul defectelor conform pct. 4.4.15.3.3 din STAS 9407-75, se stabilieste in functie de :
- marimea defectelor ;
- distanta intre defecte sau diametrul cercului pe care se afla defectele.
La toate defectele constatate trebuie sa se stabileasca cauzele aparitiei si masurile ce trebuie
luate pentru excluderea reparatiei lor. Remedierea portiunilor cu defecte se face prin :
- inlaturarea portiunilor cu defecte (prin daltuire sau taiere arc - aer) ;
- polizarea rosturilor ce se creaza ;
- resudarea rostului folosind de regula acelasi procedeu ca si la sudarea initiala ;
- racordarea prin polizare a cusaturii refacute cu metalul de baza si cu cusatura initiala.
Remedierea cusaturilor cu pori izolati sau cu incluziuni izolate, se poate face ca mai sus, sau prin
gaurire la un diameru care sa permita resudarea in conditi corespunzatoare.
Remedierea crestaturilor situate pe marginile cusaturilor se face prin polizare sau sudare si
polizare.
Daca dupa aceste remedieri, apar noi defecte neadmise, piesa se rebuteaza.
Deformatiile produse la sudare, care depasesc tolerantele admise, se remediaza prin la cald.
7. 4. 2. 2. Verificarea calitatii
Verificarea imbinarilor sudate executate prin sudura se face conf. Normativului C56-2002
analizandu-se imbinarile din punct de vedere dimensional, al uniforitatiilor si al defectelor interioare si
exterioare, vizual prin masurare si cu control ultra sunete.
La verificarea vizuala si dimensionala , cusaturile trebuie sa aibe grosimea uniforma conform
proiectului si procesului tehnologic si cu solzi uniformi.
Dimensiunile cusaturilor se verifica cu ajutorul sabloanelor. Cusaturile nu trebuie sa prezinte
defecte la suprafata : fisuri, pori, crestaturi marginale, ingrosari sau subtieri locale si defecte de
racordare peste limitele admise, scurgeri de material sau cratere neumplute.
Inainte de inceperea lucrarilor de sudare se vor verifica elementele principale asamblate in
vederea sudarii, pentru a constata daca sunt indeplinite urmatoarele conditii:
- piesele sunt curatate ;
- muchiile pieselor ce se sudeaza si zonele invecinate sunt curatate conform prevederilor din
STAS, 9407-75, pct 4.4.4 ;
- piesele tehnologice de la capetele cusaturilor prevazute la pct. .4.3.3 din STAS 9407-75 sunt
asezate corect ;
calitatea electrozilor este corespunzatoare conform cerintelor specificate in caietul de sarcini.
Sudura dintre tronsoanele tevii de protectie ( cap la cap in V ) se verifica vizual si cu lichide
penetrante.Nu se vor admite pori, fisuri, cratere neumplute, zone cu arsuri sau supraincalzite. Se va
acorda o atentie deosebita coliniaritatii tronsoanelor sudate.
Tolerante si abateri limita la teava de protectie :
- abaterea admisibila la diametrul nominal
0,75 % ; -1,5 %
- abaterea admisibila la grosimea nominala
+15 % ; -12 %
- ovalitate
0,75 %
Controlul calitatii se va realiza prin verificarea existentei certificatului
7. 5. Urmarirea calitatii lucrariilor
Cadrul general pentru desfasurarea activitatii de urmarire in timp este stabilit prin:

a) HG nr. 766 / 1997 Anexa nr.3 respectiv Regulamentul privind urmarirea comportarii
in exploatare, interventiile in tip si postutilizarea constructiilor
b) Normativ privind urmarirea comportarii in timp a constructiilor, Indicativ P130-1997.
Pe baza acestor considerente, pentru lucrarile de consolidari ale terasamentelor care fac
obiectul acestui proiect se vor efectua urmarirea executiei si comportarii, conform reglementarilor in
vigoare :
- Norme tehnice si instructiuni privind urmarirea comportarii constructiilor din sectorul
feroviar;
- Nr. 301, respectiv Indrumatorul pentru revizia si intretinerea lucrarilor de arta;
- Nr 305, respectiv Instructiuni privind fixarea termenelor si ordinii in care trebuie efectuate
reviziile caii
In cadrul urmaririi curente, la aparitia unor fenomene care prin evolutia lor pot afecta exploatarea in
conditii de siguranta a constructiei, benificiarului va solicita o consultanta tehnica de specialitate in
vederea instituirii urmaririi extinse, conform reglementarilor in vigoare.
In conformitate cu Legea nr. 10 / 1995 si normativul C56-2002, se stabileste de comun accord
prezentul program pentrul controlul calitatii / lucrarilor.
Nota : La fazele determinante si la costatari necorespunzatoare in documentatie se poate solicita
prezenta proiectantului si Inspectorului de Stat in Constructii. Marimea lucrarilor de verificat se
stabileste de catre B+E.
Nr.
Crt.

Lucrarile care se controleaza sau se


receptioneaza calitativ si pentru care
trebuie intocmite documente scrise.

Documentele care se
incheie :
PVLA=proces verbal
de lucrari
ascunse.PVR=proces
verbal de
receptie.PV=proces
verbal
2
PV

Cine intocmeste
si semneaza :
I=inspector
B=Beneficiar
E=Executant;
P=Proiectant.

Numar
ul si
data
actului
incheiat

Faza determinata

3
B+E

5
Se vor intocmi
procese verbale de
lucrari cu
specificarea tuturor
lucrarilor
Constructorul va
prezenta buletine
de calitate si
certificate de
agrement
Se vor intocmi
procese verbale de
lucrari ascunse

0
1

1
Verificare amplasament incinte
pentru utilaj si executie sapaturi

Verificarea caracteristicilor si
calitatii materialelor utilizate
conform proiect

PV

B+E

Verificare traseu foraj

PV

B+E

Receptia lucrarilor se va efectua in conformitate cu prevederile Regulamentul de receptie a


lucrarilor de constructii si instalatii aferente acestora , HG nr. 273 / 14.06.1994 si ale Normativului
pentru verificarea calitatii si receptia lucrarilor de constructii si instalatii aferente, indicativ C56-2002
pe faze si in doua etape : la terminarea lucrarilor si finala la expirarea termenului de garantie.
8. RECEPTIA LUCRARILOR
Metodologia pentru receptia lucrarilor este stabilita prin HGR nr 273 din 14 iunie 1994.
Art.1 -Receptia constituie o componenta a sistemului calitatii in construcii si este actul prin care
investitorul declara ca accepta, preia lucrarea cu sau fara rezerve si ca aceasta poate fi data in

folosinta.Prin actul de receptie se certifica faptul ca executantul si-a indeplinit obligatiile in


conformitate cu prevederile contractului si ale documentatiei de executie.
Art.3 Receptia se realizeaza in doua etape : - receptia la terminarea lucrarilor;
- receptia finala la expirarea perioadei de garantie.
8. 1. Receptia la terminarea lucrarilor si receptia finala
Receptia lucrarilor se va efectua in conformitate cu prevederile Regulamentului de
receptie a lucrarilor de constructii si instalatii aferente acestora, HG nr. 273/ 14.06.1994 si ale
Normativului pentru verificarea calitatii si receptia lucrarilor de constructii si instalatii
aferente,indicativ C56-85 pe faze si in doua etape : la terminarea lucrarilor si finala la expirarea
termenului de garantie.

Intocmit
Ing. Cacoveanu Constantin

S-ar putea să vă placă și