Sunteți pe pagina 1din 3

SARCINI PENTRU LUCRUL INDIVIDUAL

Nr.

Produsul preconizat

Strategii de realizare

Criterii de evaluare

Termen de realizare

1.

Studiu de caz Nr. 1 „Strategii de intervenţie eficientă în situaţii de influenţă psihosocială perversă”

Pentru această lucrare (4 pag.) se vor identifica situaţii de rezonanţă psihosocială perversă din cadrul grupurilor sociale. Studiul de caz va urmări descrierea situaţiei şi a evoluţiei acesteia, acţiunile actorilor participanţi şi, în final, se vor propune modalităţi de intervenţie eficientă în situaţia dată.

Corectitudine teoretică

 

corectitudinea aplicării conceptelor şi modelelor

teoretice în analizele prezentate

Secvenţe din lucrarea în curs

 

de elaborare vor fi prezentate în cadrul seminarelor (octombrie-

(0-2);

     

Logica conţinutului – coerenţa

 

Studiu de caz Nr. 2 „Strategii de influenţă minoritară în mediul organizațional sau social”

Pentru lucrarea finală (4 pag.), se vor identifica situații de influenţă minoritară din mediul organizațional sau social. Se vor analiza studii de caz în care grupurile au avut succes în demersul lor, reuşind să schimbe norma majoritară sau cazuri în care grupul minoritar a eşuat în a produce schimbarea. Se va descrie strategia de influenţă, factorii de succes şi condiţiile de rezistenţă la schimbare.

decembrie). Se va face o comunicare de 5-7 min, fiind rezervate 10 min pentru discuţie – întrebări, observaţii, sugestii

2.

demonstraţiei, claritatea structurii şi a conţinutului (0-2);

Rigurozitate corectitudinea

privind comunicarea prezentată.

metodologică şi respectarea procedurii de lucru cu metodele

alese (0-2);

Lucrarea în varianta finală se

va prezenta la sfârşitul semestrului (data urmează a se preciza în funcție de orar).

 

Semnificaţia aplicativă –

utilitatea recomandărilor

 

propuse, relevanţa

argumentelor, observaţiilor şi sugestiilor (0-2);

 

Originalitate – calitatea şi

3.

Compendiu la psihologia influenței sociale

Pentru această lucrare (3-4 pag), se vor selecta 3 tipuri de influență socială din cele studiate și se va elabora un compendiu. Conținuturile vor fi examinate prin patru registre de analiză: personal – utilitatea conținutului

 

valoarea contribuţiilor propuse

Lucrarea se va prezenta la

 

(0-2).

sfârșitul semestrului (data urmează a se preciza în funcție

 

de orar).

   

pentru a înțelege mai bine propriile frământări, probleme, strategii de lucru etc.; interdisciplinar ce connexiuni se pot face cu celelalte cursuri/conținuturi studiate anterior sau în prezent; formare profesională – la ce folosește acest conținut pentru formarea profesională în calitate de psiholog organizațional; socio-organizațional – unde pot găsi ilustrări ale fenomenelor studiate și în ce măsură explicațiile teoretice și aplicațiile practice de la curs pot fi folositoare pentru a înțelege mai bine o anumită situație/problemă/conflict pentru a interveni mai eficient.

   

4.

Elaborarea unui eseu „Popularizarea şi promovarea ştiinţei psihologice. Principii de acţiune”

Pentru această lucrare (1,5-2 pag.), studenții vor analiza situația actuală a științei psihologice în mediul academic, social și organizațional, delimitând principii pentru o promovare eficentă a rezultatelor științifice din domeniu.

Stil formulări clare, fără

 

confuzii (0-2).

Logica conţinutului – coerenţa

demonstraţiei, claritatea şi acurateţea ideilor prezentate în

   

conţinutul eseului, legătura unitară dintre acestea (0-2).

Lucrarea se va prezenta la sfârșitul semestrului (data urmează a se preciza în funcție de orar)

5.

Elaborarea unui articol de popularizare a ştiinţei pentru o temă din psihologia influenţei sociale

Pentru această lucrare (1,5-2 pag.) studenţii vor alege o temă din domeniul psihologiei influenţei sociale şi vor elabora un articol de popularizare a cunoaşterii cu referire la tema aleasă. În elaborarea articolului, masteranzii vor ţine cont de caracteristicile publicului ţintă şi de nivelul cunoaşterii lor la

Tratarea subiectului idei,

argumente, exemple sugestive şi relevante (0-3).

Originalitate – calitatea şi

 
 

valoarea contribuţiilor propuse

(0-3).

   

subiectul dicutat.

   

Cerinţe faţă de studiul de caz

 

Fiecare studiu de caz trebuie să conţină un rezumat, descriere, cadru teoretic, prezentarea metodei, analiză şi discuţii, concluzii, anexe;

Rezumatul reprezintă un sumar concis al întregului studiu de caz, în care sunt descrise succint scopul, metoda, ideile şi

concluziile principalele. Se prezintă argumente privind alegerea acestei forme de influenţă, se precizează întrebările pentru studiu.

Rezumatul nu intră în multe detalii, dar oferă suficiente informaţii pentru a fi înţeles ce s-a realizat şi ce s-a constatat ca urmare a studiului.

Descrierea cazului se va oferi descrierea detaliată a situaţiei de influenţă propusă pentru analiză, actorii sociali implicaţi în

interacţiunea propriu-zisă, caracteristici psihologice ale acestora şi poziţia ocupată în relaţia cu celălalt.

Cadru teoretic doar se precizează teoriile şi conceptele, fără a fi descrise [de ex. teoria reactanţei (Brehm, 1966), amorsare (Zaltman,

2003/2007)], la necesitate se vor solicita detalii şi explicaţii suplimentare sau sinteze teoretice succinte.

Metodă – se oferă o succintă descriere a metodei (metodelor) şi a procedurii de lucru.

 

Analiză şi discuţii – prelucrarea şi interpretarea datelor, discuţia acestora.

Concluzii sugestii şi recomandări pentru optimizarea strategiei de influenţă socială în situaţia analizată, ţinând cont de specificul

grupului ţintă.

 

Anexă – se vor anexa materialele analizate şi alte informaţii necesare.

 

Cerinţe faţă de articol/ eseu

 

Eseul trebuie să conţină introducere, tratarea subiectului, concluzie şi bibliografie.

 

Introducere o prezentare succintă a subiectului eseului, care sunt incertitudinile, dilemele, întrebările la care se caută un răspuns,

argumentarea importanţei şi relevanţei discuţiei acestui subiect, rezumarea aspectelor / întrebărilor care vor fi discutate.

Tratarea subiectului – dezvoltarea subiectului, prezentare de argumente, idei relevante, citări, dovezi şi exemple sugestive pentru

susţinerea punctului de vedere, abordare critică a diverselor perspective referitoare la subiectul discutat.

Concluzie - recapitularea ideilor principale, evidenţierea implicaţiilor practice şi a perspectivelor ulterioare de studiu.

N.B. Pentru lucrul individual, masteranzii vor alege un singur studiu de caz (din cele 2 propuse la 1,2) și doar o lucrare, fie un eseu, fie un articol (de la 4,5). Compendiul (3) este o lucrare obligatorie pentru toți. În total, la sfârșitul semestrului, vor fi prezentate 3 lucrări: un studiu de caz, un compendiu și un articol/eseu.