Sunteți pe pagina 1din 3

Capitolul5

VALOAREA $I LIMITELE METODEI ECOGRAFICE

Ecografirconstituieo lchnici de expk)rareiLnagisrjci


cLrrispendirctot moi larya.EsLeo exanrinAre
carepernlire
oblrnerc.runof info nalii ioarre utile fcnnu nledrc,
lnlbnnalii carc, dc cele mAi nlul(e ori, conrpleteaztr
un
bilantclinic
- biochimic.
fi funclional
In faranorstrl. fl Andircsnrctodeiestc lo0re largi,
inr'e uliele,ti pcntNca esreo tetaddic/iini. EcoSfafio
nu
eslc insl o invcstignlicusoard.Lr fel ca $i cetelotre
cxplorlrj jmagislicc,Areperlbr onlc careo lhc urih, duf,
nr scclA$itiulp, rsi dcficicnle nunrcroase.Caliti4ilc ij
linriLelesale. trcbuic cunoscutellrir de cltrc mcdicul
pr.Lciician
cnt $i dc oitrc cei c rc dirijeazasisrcnrulde
sdnltatel0tr-odircclic
ccononictrSieficientd.
DcoSfirtiard Nate p uti& in cotllitii de (linnti,
|oLicli icd sutlutbitk de m.xli.i A genlrulat,l.ipacienlicu
ntccliuni rcutc sau cronice. Ex.rminarcoosrc icilinI
llchip nrenreleli)lorirein dirgnosrioulcu ulrrasuncte
au
prcllrrifbanevadatc,legatein prinoipalde pcrlbnnantcle
cchiprlnentl|1uj
llk)sit. Mrjorirtlrc.rsistenlelor.a$a-zrse.
''st.rndard
. au o configuratie
oplini uneiuliliziri genefale.
cuprinzind patologiaabdomcnului$i pa4ihr moi. Ur
.rstill de echitamentare un prcl accesibilunei instirulii
medicalc sa! unei asocicr.i de nredici. Uiilizuea
ecogrrfului e\re pulin coslisitoare.Aparatulrblorerr"
tonsuhtabite
putin. ri idttnc. Consumulde energjeesle
Lelitiv rcdus. Person.ul Dredical inplicat in rclul
dirgnostic,cu excepliarrediculuiexaminar(tr,
nu trebuiesa
aiba o caliiio.Ie speciala.Numdrul peAoanelofc .e

lucreaziirtr-un cabinetde ullrr\onodirgnostic


eslercdu$nledicai asistcntlToateaceslerspccteconducla un prel
dc cos! rezonAtrilrl exploririi ccogfafice.Lulind in
i, nri,ler e un numir relJli\ rnrrcJc $anrlntri cJrcs( prl
cfectuazilnic. in mcdie 15 - 20, sc foate considcf$cri
cchiprmentul
dc ultrrsonografie
!$e a i t,c.ttili!ft ttlhilii,
c.'r'(,rrDroircrrAinrFun.nrenJl
J,:0rnf fclrriv,cun.
Ecografiac.rreo metodAcxact,t.,^curatclcaacesteiil
esrccondilionain
dc dilcrcnlAde impedrnlircuslicddinlrc
(csuturi.Ctl car dilbrcnludc impedangrcustici eslentti
rn0rc,cu rtnt se pol dte0t0modiliciri focale cu
dimcnsiunimai rnici. llxunriroa ccogrAfici porte si
vizualizeze mrjoritatco organelor l)'ircnchintaroisc
E\(cnlr(,1:ccele il.lrlc inJnoiJnrurrL,ril.
l' :e-ice ,:.1
osorse.ln momcntulin c re inrgincr csle de buni
c.llrt.rtc.se pot oblirc irfonnatii retlritoafola consislerlld
Lrrerstrucruri(solidi rnu lichidi).ld uspoctul
!cesteia
(pafenchin,orgaotubLrlo-cnvitaf
srLrvas),ld dimenslunile
I' volumulsiLr.Exauin,rrcn/l, &:lbmeazA(line siuriLe
ou.inclor, de aceeapo.rtc si fie utilizali ir conlroate
pcr'iodiceale pacienlilor.Alunci c^nd estc conbilrirtncu
n dul Doppler,ecogrrliaper'|niteobliicrcadc informrii
rclaritodrela viteza $ sensulde depla{.Lre
a fluidelor
sanguine.Prtu dcfinilie, ecografiaeste o n.tali le
drc\ra.h ia ral ,ccl . AceJ.r,.
ii\aTn; ca rmpgi1..l
ccogratlciesle in miicare"drpa rn principiuasemar$lol
cL' cei al cirenrLl)grafiej.Explorareapoate fi rlilizari
'. r rL .r.rdr.lorg:r'.Lr J l:r.,rce c,rJ.r r \.,.<.e.lr

- -.r

r bnid. n4odtie&r/.1.c

nl

o .tu'?rd rclatfi scurtai


Practicrccograticipresupune
rrpul invcstigatieise studiazd,spre exenrplu,biliile
::.dului fetxlsaumircirilc htului. Prin tehnicaecogmfici tle presAtire.Aceasti prcgitire se efectueazila nivelul
de citre
o lxmod;r acul CentrelorUniversitareabililate, recomandate
;r rrmprcal' sepot vizualizaconcomitnL
in
Mcdicrni
SoclelaleaRomani dc Uhrasonografie
9r
:. punclic care slribatc lesuhuLlepentru a ajunge lr
dc cnlrcMinlsterulSnnittilii.Duralrr
Biologie.9i acrediiate
:jerna. Caracteruldinanic al investigaliciiace ca o
totalda unuistagiude prcgalireestede 6 Lunili corNtddrn
.\aminaresd iie rclativ scurli. de otdnlul I 15 - 20 dc
In cursulunci $1fel de explorlri se pot vizualiza 3 luni pregilire tcorcticnii slagij practiccSi 3 lunl de
-r,nurc. organe,apa4hitoareunoraparate
activitateefcctivi subindrunurenurui mcdiccareposedi
diferite,d.rr3
:ume.oase
dplonr Jc.omperenl;In e(';rJr.L,LnJml; l, uar'r
poaresdfie conconjtenti.Esteo reiri.;./e
riror patologie
,\anindrc nultipLdtldlii.SPrc deosebirede compuler- absol!iriiunui astlelde curs.prccLlnii in urmasusl'Dcrl'
in
exrnc ului de co petenligcncrala,careare loc rnurl lr
irnrografie,careetectueazinumaisecliunitransversale,
jursul invesligaliciecogfaficese pot obtineo iniinitatede nivehrl unuia dinlre CentreleUniversilareabilitatc,sc
i condiliide cabinetprrticular.
depracticA
oblnrcdrep(u1
!.cliunj,subunghiuride abod roarleditefite.
performanti
Dcri esle
estc ,it,/ dc
ii suficient de cxxcli.
Tehnica invcsligatieiultr.Lsonogratice
prezinti
o
scrie
de limile carc tfcbure
ii
.rit,ildr. hnaginilesunl de tip anatomic.sub formi de uh.as n)grafia
sccliuni similare cu cel obl xte prin x11emelode
ULlr$rnelele,
Explorarea
ecografica
rrtc aft?lilctogenA.
saurezonanllnagnetici
rnagjstice- computer-tornogrr6e
la rcalizarea
tizic
ce
contribuie
nuclear,.Accsle seclilni sunl inteligibile.Ele necesiti carc corislitie elementul
propagare
prezinti
de
ca
rmaginii,
a zoneicxtminale
fi oriceah
cunoagterea
uneianatomiiscclionale
lartjculafilili
difruclii
etc.
interferenlc.
Ecograna?.r,c o netadi "ad.lpktd lr nccesitdtilc sunclr reflexii, reverbcralii,
Ln,,J.,,1'ri
cflre
pafliJJlrrirltr
r,{'JUJ
h:rDrflli:r
iccnrei spccialilili.Exish o cxplolarcecogruliciglobali, {.(n(
imrgini "false"saLr{relncte. ldentificrrcArceslom
rproapecxhAustivi,carceslcde obiceirpan4ul medicilot pr1)duc
penrru inlclcgcreainrrginii nolmale ll
fasionali,crrc au aloc0t!rn timp importantPcntrusludiLrl cstc cscntiala
o ecogmtredc f: ologice. Di0 cauzl tceslor ecouti se Pol lbrmula
aplicaiiilormetodei.l:xis$, dc asenrenea,
orgrn' Mu de "apar:Lf'care este aplicati in specialilili diignosliceercnrtc,hls pozitives,rutulsncgutive.
Ulfmsonografiat t s( po(k' el'e.rtt( kt ttt|clrL
medicrlcdivcrse.in Acest1e].tiecrrc mcdic.indiferentdc
oryanelot a(tkc ltLi'ndn) !tu ( &hr tate (:onlin
.pecrrl;r.
L'rrr\er':!,r(I
{n }r de br7.i.f xtt'':s: er'eclue/(
strut:urit):ious((rr?rrr). in pl0s,ecogfttliirestegreude
pc care-lunndrcgtc
p0cientului
al trateazl
in cluul paclenlrlor
Ecogftlir poatesi fic clcctlati in condiliide clinicl, 18 elbctu si pfczinfi crcri nunrercase
gi
prccum
f(
rlc
vohrniDoli.ttr? o
a
cebf
In ncesle
condilii.sc supraponderali,
speci0liTAlc.
rivelnluuorloborrkxrrc
dependenki
dc exani,tatu
nehda
suhiectirA
ti
et!cl!rr exJnrilrxferun'r rJ(ierrli crr'rlirr s.u cd
lL'irLL:
de modulin carc
loarte
DNh
Intcrl,rrkrea
imaginil
depindc
fatdogie acuu, sclect0li Prin selviciul de urgenta.
seoblincplanul
dc
modul
in
core
sc
rcglc8ztr
echipamentul.
sPccializate
Iicograflapoatesi lie pr0cticallin laboratosfc
prec
nr
idosit,
de
sccfir.rnc,
dc
fansducrorul
trrgiogrofiesrLrrudiologie
ii dc cnlc.rde
cum \unt cele dc cndoscopi.
iLccsle
pentrLr
ccograticn'.'ll)itlc
ncccs,
dcrumit?t'flreustrn
intcrvcnlionallMctoda es forrtc mult folosit!
dc
cdlilnlile
r^rr
mare
nisufii.
lcnrcnlc
depind,
dirii.rreaunor anopefe irtcrvenlionalc.in scop
caretrcbuicsnfie expefimcnrLrt
ri si aibi
diagnosticsrLr tcrnpeuric.irr pLus,ir sula 0e operalrc, cxdninatorulLri,
Uneofi,
rprrntului.
pertru
in
nlanipulafea
o
bunl
lndemenar
permi|e dirijarca actului lhhurgical, indoosebi
de
cntrc
fezultrtele
cL!bordtc
dittrenle
inlfc
cxisu
saucu rltl localizarc
ablaliatumorilorhepatioe
sc
daioreazi
Aceste
dlfcrcnlc
difcrili.
putul
bolnavului,
in
examinatori
se poatepracticaln
Exnmin.Lre,t
jst.
cxflorNlion
sccliile dc tcrapie intcnsivr sau chiaf ld dorniciliul calirnliimedicului
.sk'
setlsihild,tlur nespeciJicit.
Examin.trer
ccogmllci
dotal
cu
un
bolnavului,dNcemedicul cle urgenli estc
permitc
idenrificarea
uDui nunir mare dc
Invesligrlia
echipirmenl
l]otubil de ultrasonodiagnoslic
mri
mullor
organc
sulctule.
la
nivelul
neiotizanki
$i aparate.Multe
Ulrrrsonogr,rlir o nekdn neinwzitd si
"rrc
sunr
asenanitoure.
idenliiicate
nodificifilc
!(.1or
i
ir'lJgirr
i
din!e
de Iunrdrc
F^ o'inc L.lu'unerce cL $i
pc
conbinalia
dinirc
se
bazeazi
Fo
nuLffea
Lrnui
rczultllt
pncienluLui
fiind
a siareadc s[nitate a
metodanu afcclcxz
.eer
r(
in
cur\rl
r\J'lotanr.
posibili
IF
e
nod.fic.iri
J
Este
'lif.
"e.nre
ulilizabiLAirrclusivir explorrea sarcinii.
pres
pune
a
metodcr.
penlru
o
buni
cunoa$iere
pacicnt
lui
rtadar, rcevaharea pcriodicd a
este,aSadT.o met n Ib liagnostk
Ulrrrsotrograiia
aprecierca
cursuluibolii subtratanent.In plus,nu neccsira
isciplinafi,
a,dtoiici ti Jitncliandli.
inagieic
hte
contrast.
utilizar..trgenlilofdc
nr modobligarortu

Pentru un medic clinician. ecograful este, prlctic. un


(sleroscopvlzurl) constituhcloprelurgirca silnlul.ilorsate.
lnterp'tareaimaginii ecograficc rfebuie si linn coDt
inrordexunade tabloul clinic. de datele paractinice, de
contextulii rrodul in cafe s-a instaiaiatccliunea.

Bibliografie selectivi
r, BADE.\cH. neour ir., vrncne p.A.,DUoEAs

Bt.eb .rorrdfk i clinice.Ed.Medlcrli, BucurefliI 995.