Sunteți pe pagina 1din 5

PLAN MANAGERIAL AL CATEDREI DE MATEMATICA-AN SCOLAR 2011-2012

Nr.
Crt.

1.

Obiective
generale
A.Obiective ale
managementului

Obiective specifice
1.1 Incheierea situatiei
scolare la matematica
pentru anul scolar 2010-2011

Organizarea
1.2 Stabilirea sferelor de
competenta.

2.

Planificarea
activitatii

2.1 Analiza activitatii


desfasurate in anul scolar
precedent.
2.2 Asigurarea caracterului
functional al planului
managerial.

3.

Activitatea de
consiliere

3.1 Realizarea unei


comunicari interpersonale
optime.

4.

Evaluarea

4.1 Evaluarea activitatii


prof.de matematica

Actiuni/masuri
1.1.1 Definitivarea corigentelor
1.1.2 Sustinerea examenelor de diferenta pentru
elevii transferati la liceu.
1.1.3 Verificarea cataloagelor si borderourilor de
notare.
1.2.1 Reactualizarea fisei postului pentru
responsabilul comisiei cat si pentru membrii
catedrei.
1.2.2 Distribuirea orelor in catedra.
2.1.1 Elaborarea raportului privind activitatea
catedrei de matematica in anul scolar 2010-2011.
2.1.2 Dezbateri pe seama raportului si stabilirea
unor masuri pentru imbunatatirea activitatii.
2.2.1 Elaborarea planului managerial pe anul
scolar 2011-2012.
2.2.2 Dezbaterea,completarea si aprobarea
proiectului planului managerial.
2.2.3 Stabilirea tematicii activitatilor metodice.
3.1.1 Intalnirile comisiei vor avea ca obiectiv
principal asigurarea unei eficiente consilieri intre
membrii catedrei,astfel incat sa se asigure un
climat de lucru,de corelare a programului si
activitatilor centrate pe interesele elevului.
4.1.1 Calificativele finale vor fi acordate in baza
fisei de autoevaluare si a portofoliului cadrului
didactic..

Termen
5.09.2011
5.09.2011

Responsabilitati

6.09.2011

Membrii catedrei
Prof.Tircovnicu D
Prof. Copoiu.R.
Membrii catedrei.

7.092011

Prof.Navala M.

7.09.2011
19.09.2011

Prof.Navala M.
Prof.Navala M.

26.09.2011

Prof.catedrei

26.09.2011

Prof.Navala M.

26.09.2011

Membrii catedrei

26.09.2011
cf. grafic

Prof. Catedrei
Responsabil
comisie

Septembrie
2011

Responsabil
comisie

B. Obiective ale
curriculumului
1.

Activitatea de
predare-invatareevaluare

1.1 Planificarea optima a


continuturilor disciplinei.
1.2 Parcurgerea ritmica a
continuturilor.

1.3 Evaluarea obiectiva a


cunostintelor elevilor.

1.4 Obtinerea de
performante la diferite
concursuri scolare si
bacalaureat.
2.

Formarea
continua a prof.de
matematica

2.1 Formarea continua a


profesorilor de matematica la
nivelul scolii,judetului si
national.
2.2 Formarea continua prin
consilii profesorale.

1.1.1 Elaborarea unor planificari eficiente si


functionale.
1.1.2 Stabilirea si procurarea manualelor
alternative pentru clasele a XI a si a XII a.
1.2.1 Toate lectiile vor fi centrate pe metode
activ-participative care sa asigure insusirea
eficienta a cunostintelor specifice.
1.2.2 Vor fi utilizate materiale informative si
mijloace didactice care sa stimuleze gandirea
creatoare a elevilor.
1.2.3 Se va pune accent pe munca independenta a
elevilor.
1.3.1Aplicarea testului de evaluare initiala la
clasele a IX a.
1.3.2 Notarea ritmica si obiectiva a elevilor.
1.3.3 Folosirea atat a metodelor de evaluare
traditionale cat si a celor alternative.
1.3.4 Evaluarea progresului realizat de elevi.
1.4.1 Stabilirea unui program de pregatire
suplimentara a elevilor pentru concursuri scolare
si bacalaureat .
1.4.2 Organizarea unor simulari ale examenului
de bacalaureat la matematica .
2.1.1 Participarea la toate actiunile de
perfectionare organizate atat la nivelul scolii cat
si la I.S.J,C.C.D.
2.1.2 Activitatile metodice vor dezbate teme care
sa raspunda intereselor reale ale profesorilor si
elevilor in directia perfectionarii demersului did.
2.2.1 Participarea profesorilor de matematica la
consiliile tematice.

26.09.2011

Membrii catedrei

4.10.2011
Permanent

Responsabil
comisie
Prof.catedrei

Permanent

Prof.catedrei

Permanent

Prof.catedrei

Prima sapt
de scoala.
Permanent
Permanent

Prof.clasei

Permanent
25.10.2011

Membrii catedrei
Responsabil
comisie

Sem. II

Responsabil
comisie
Membrii catedrei

Cf.grafic

Prof.clasei
Prof.clasei

Cf.grafic

Responsabil
comisie

Cf.grafic

Prof.catedrei

3.

Realizarea
climatului socioafectiv adecvat si
optimizarea
procesului de
invatamant.

3.1Asigurarea unei frecvente


optime a elevilor la orele de
matematica.

3.2 Mentinerea unui climat


socio-afectiv si moral optim
in colectivul catedrei.

3.1.1 Se vor prezenta informari in cadrul


sedintelor de catedra cu privire la participarea
elevilor la orele de matematica.
3.1.2 Vor fi informati dirigintii in cazul
neparticiparii la ore a elevilor pentru a lua
legatura cu familia.
3.2.1 Evitarea discutiilor necolegiale.
3.2.2 Activitati apolitice.
3.3.3 Integrarea noilor colegi in colectivul scolii.

Cf.grafic
Prof.catedrei
act.metodice
Permanent

Membrii catedrei

Permanent
Permanent
Cand este
cazul

Membrii catedrei
Responsabil
comisie

S-ar putea să vă placă și