Sunteți pe pagina 1din 10

LEGE nr.

311 din 8 iulie 2003 a muzeelor si a colectiilor


publice*)
CAPITOLUL I: Dispozitii generale
Art. 1
Prezenta lege reglementeaza regimul juridic general, clasificarea si principiile
organizarii si functionarii muzeelor si colectiilor publice, precum si ale colectiilor
private accesibile publicului.

Art. 2

n ntelesul prezentei legi, urmatorii termeni sunt definiti astfel:


a)muzeu - institutia de cultura, de drept public sau de drept privat, fara scop
lucrativ, aflata n serviciul societatii, care colectioneaza, conserva, cerceteaza,
restaureaza, comunica si expune, n scopul cunoasterii, educarii si recreerii, marturii
materiale si spirituale ale existentei si evolutiei comunitatilor umane, precum si ale
mediului nconjurator;
b)colectie - ansamblul de bunuri culturale si naturale, constituit n mod sistematic si
coerent de catre persoane fizice sau persoane juridice de drept public ori de drept
privat.

Art. 3
(1)n sensul prezentei legi, colectiile publice sunt colectiile accesibile publicului si
specialistilor, indiferent de titularul dreptului de proprietate, care reunesc bunuri
semnificative prin valoarea lor artistica, documentara, istorica, stiintifica, culturala si
memorialistica.
(2)Colectiile private accesibile publicului sunt colectiile aflate n proprietatea privata
a persoanelor fizice sau juridice de drept privat, la care publicul si specialistii au
acces numai cu acordul detinatorilor.

Art. 4

Functiile principale ale muzeului sunt:


a)constituirea stiintifica, administrarea, conservarea si restaurarea patrimoniului
muzeal;
b)cercetarea stiintifica, evidenta, documentarea, protejarea si dezvoltarea
patrimoniului muzeal;
c)punerea n valoare a patrimoniului muzeal n scopul cunoasterii, educarii si
recreerii.

Art. 5
Functiile principale ale colectiilor publice sunt:
a)constituirea, administrarea, conservarea si restaurarea patrimoniului propriu;
b)cercetarea, evidenta, documentarea, protejarea si dezvoltarea patrimoniului
propriu;
c)punerea n valoare a patrimoniului propriu.

Art. 6

Statul, prin autoritatile administratiei publice centrale, precum si autoritatile


administratiei publice locale, protejeaza muzeele, colectiile publice si colectiile private
accesibile publicului, garanteaza libera lor functionare si dezvoltare si poate acorda
proprietarilor si titularilor de alte drepturi reale sprijin financiar si logistic, conform
prevederilor legale.

Art. 7
Cultele sustin propriile muzee si colectii publice si pot beneficia n acest scop de
sprijin financiar si logistic din partea autoritatilor administratiei publice centrale si
locale, conform prevederilor legale n vigoare.

CAPITOLUL II: Patrimoniul muzeal


Art. 8

(1)Patrimoniul muzeal este alcatuit din totalitatea bunurilor, a drepturilor si


obligatiilor cu caracter patrimonial ale muzeului sau, dupa caz, ale colectiilor publice,
asupra unor bunuri aflate n proprietate publica si/sau privata.
(2)Bunurile care alcatuiesc patrimoniul muzeal pot face obiectul dreptului de
proprietate publica a statului si/sau a unitatilor administrativ-teritoriale ori, dupa caz,
al dreptului de proprietate privata.
(3)Regimul juridic al dreptului de proprietate publica si/sau privata asupra bunurilor
care se afla n patrimoniul muzeal este reglementat conform dispozitiilor legale n
vigoare.

Art. 9

Pot face obiectul unui patrimoniu muzeal, conform legii:


a)bunurile imobile de valoare exceptionala, arheologica, istorica, etnografica,
artistica, documentara, memorialistica, stiintifica si tehnica;
b)siturile si rezervatiile care au caracter arheologic, istoric, artistic, etnografic, tehnic
si arhitectural, constituite din terenuri, parcuri naturale, gradini botanice si zoologice,
precum si constructiile aferente;
c)bunurile clasate n patrimoniul cultural national mobil, de valoare exceptionala,
arheologica, istorica, etnografica, artistica, documentara, stiintifica si tehnica,
literara, memorialistica, cinematografica, numismatica, filatelica, heraldica, bibliofila,
cartografica si epigrafica, reprezentnd marturii materiale si spirituale ale evolutiei
comunitatilor umane, ale mediului nconjurator si ale potentialului creator uman;
d)alte bunuri care au rol documentar, educativ, recreativ, ilustrativ si care pot fi
folosite n cadrul expozitiilor si al altor manifestari muzeale.

Art. 10
(1)Evidenta bunurilor care fac parte din patrimoniul muzeal este tinuta prin Registrul
informatizat pentru evidenta analitica a bunurilor culturale, document permanent,
avnd caracter obligatoriu, cu mentinerea registrelor de inventar si a documentelor
primare.
(2)Registrul informatizat pentru evidenta analitica a bunurilor culturale este alcatuit
pe baza unui model unic, aprobat prin ordin al ministrului culturii si cultelor, cu avizul
Comisiei Nationale a Muzeelor si Colectiilor.

Art. 11

(1)Proprietarii si titularii de alte drepturi reale asupra muzeelor si colectiilor publice


au, potrivit Codului civil si prezentei legi, urmatoarele obligatii:
a)sa asigure integritatea, securitatea, conservarea si restaurarea bunurilor clasate n
patrimoniul cultural national mobil care fac obiectul patrimoniului muzeal;
b)sa realizeze documentarea, evidenta si, dupa caz, clasarea bunurilor care fac
obiectul patrimoniului muzeal;
c)sa puna n valoare patrimoniul muzeal;
d)sa asigure si sa garanteze accesul publicului si al specialistilor la bunurile care
constituie patrimoniul muzeal;
e)sa asigure cercetarea sau, dupa caz, punerea la dispozitie, pentru cercetare, a
bunurilor din patrimoniul muzeal;
f)sa previna folosirea patrimoniului muzeal n alte scopuri dect cele prevazute de
reglementarile legale n vigoare;
g)sa obtina autorizarea functionarii, acreditarea si, dupa caz, reacreditarea muzeului
sau a colectiei publice, n conformitate cu prevederile legale n vigoare;
h)sa asigure prevenirea, localizarea si stingerea incendiilor;
i)sa asigure paza muzeului sau a colectiilor publice si dotarea acestora cu sisteme de
protectie eficiente;
j)sa ia masuri pentru prevenirea si diminuarea pagubelor care pot fi aduse
patrimoniului muzeal, n caz de calamitate naturala sau conflict armat.

(2)Proprietarii si titularii de alte drepturi reale asupra muzeelor si colectiilor publice


de importanta nationala sunt obligati sa ncheie contracte de asigurare partiala sau
integrala, n functie de obligatiile ce le revin potrivit prevederilor Codului civil, pentru
bunurile mobile si imobile care fac obiectul patrimoniului muzeal, conform
dispozitiilor legale n vigoare.
(3)Proprietarii si titularii de alte drepturi reale asupra muzeelor si colectiilor publice
de importanta regionala, judeteana si locala sunt obligati sa ncheie contracte de
asigurare partiala sau integrala pentru bunurile clasate n patrimoniul cultural
national, categoria Tezaur, respectiv pentru monumentele istorice din categoriile A si
B, care fac obiectul patrimoniului muzeal, conform dispozitiilor legale n vigoare.
(4)ncheierea contractelor de asigurare prevazute la alin. (2) si (3) se face treptat,
acordndu-se prioritate bunurilor clasate n categoria Tezaur, respectiv
monumentelor istorice din categoriile A si B, precum si monumentelor etnografice
transferate n muzeele n aer liber.
(5)Autoritatile administratiei publice centrale sau locale, dupa caz, au obligatia sa
prevada n bugetele proprii fondurile necesare pentru asigurarea bunurilor clasate n
categoria Tezaur, precum si a imobilelor clasate n categoriile A si B, potrivit legii.
(6)Sumele alocate de persoanele fizice si juridice de drept privat, pentru asigurarea
bunurilor mobile clasate n categoria Tezaur, sunt deductibile din impozitul pe profit
sau, dupa caz, din impozitul pe venit.

Art. 12
Autoritatile administratiei publice centrale si locale si institutiile publice de
specialitate subordonate acestora, precum si proprietarii si titularii de alte drepturi
reale asupra muzeelor si colectiilor publice pot coopera, dupa caz, cu organizatii
neguvernamentale, n vederea dezvoltarii, protejarii, conservarii, restaurarii,
cercetarii si punerii n valoare a patrimoniului muzeal, n interes stiintific sau culturalturistic.

CAPITOLUL III: Clasificarea,


muzeelor si a colectiilor publice
SECTIUNEA 1: Clasificarea

nfiintarea

si

acreditarea

Art. 13
(1)n functie de forma de proprietate, de constituire si de modul de administrare a
patrimoniului muzeal, muzeele si colectiile publice se pot afla n proprietate publica
sau privata.
(2)Muzeele si colectiile aflate n proprietate publica se nfiinteaza si se organizeaza n
subordinea autoritatilor administratiei publice centrale sau locale, a altor autoritati
publice ori institutii si functioneaza potrivit regulamentelor proprii de organizare si
functionare, aprobate de autoritatile sau institutiile tutelare.
(3)Muzeele si colectiile publice aflate n proprietate privata se nfiinteaza, se
organizeaza si functioneaza n subordinea persoanelor juridice private sau a
persoanelor fizice.
(4)Dupa forma de organizare, muzeele si colectiile publice au personalitate juridica;
prin exceptie de la regula, se pot organiza muzee si colectii publice fara personalitate
juridica.

Art. 14

n functie de aria de acoperire teritoriala, de marimea si de importanta patrimoniului,


muzeele si colectiile publice se clasifica astfel:
a)muzee si colectii publice de importanta nationala;
b)muzee si colectii publice de importanta regionala;
c)muzee si colectii publice de importanta judeteana;
d)muzee si colectii publice de importanta locala.

Art. 15

(1)Muzeele si colectiile publice de importanta nationala sunt muzeele si colectiile


publice de drept public sau de drept privat, care detin n patrimoniul lor muzeal
bunuri de valoare exceptionala, semnificative n plan national pentru istorie,
arheologie, etnologie, arta, arhivistica, stiinta, tehnica, literatura, cinematografie,
numismatica, filatelie, heraldica, bibliofilie, cartografie si epigrafie.
(2)Muzeele si colectiile publice de importanta regionala sunt muzeele si colectiile
publice de drept public sau de drept privat, care detin n patrimoniul lor muzeal
bunurile prevazute la alin. (1), semnificative n plan regional.
(3)Muzeele si colectiile publice de importanta judeteana sunt muzeele si colectiile
publice de drept public sau de drept privat, care detin n patrimoniul lor muzeal
bunurile prevazute la alin. (1), semnificative n plan judetean.
(4)Muzeele si colectiile publice de importanta locala sunt muzeele si colectiile publice
de drept public sau de drept privat, care detin n patrimoniul lor muzeal bunurile
prevazute la alin. (i), semnificative n plan municipal, orasenesc sau comunal.

Art. 16
(1)Acordarea titulaturii de muzeu sau, dupa caz, de colectie publica de importanta
nationala, regionala, judeteana sau locala, dupa caz, se aproba prin hotarre a
Guvernului, initiata de Ministerul Culturii si Cultelor, cu avizul Comisiei Nationale a
Muzeelor si Colectiilor.
(2)Schimbarea titulaturii muzeelor si colectiilor publice se realizeaza prin hotarre a
Guvernului, cu avizul Comisiei Nationale a Muzeelor si Colectiilor, la propunerea
autoritatii n subordinea careia se afla muzeul sau colectia publica.
(3)Muzeele si colectiile publice, indiferent de constituire si de forma de proprietate si
administrare a patrimoniului muzeal, functioneaza n concordanta cu normele
metodologice privind muzeele si colectiile publice, elaborate de Ministerul Culturii si
Cultelor, cu avizul Comisiei Nationale a Muzeelor si Colectiilor, si aprobate prin ordin
al ministrului culturii si cultelor.

SECTIUNEA 2: nfiintarea si acreditarea


Art. 17
(1)nfiintarea muzeelor si a colectiilor publice, indiferent de forma de constituire,
proprietate si administrare a patrimoniului, este reglementata prin prezenta lege.
(2)Pentru nfiintarea muzeelor si a colectiilor publice este necesar avizul prealabil al
Comisiei Nationale a Muzeelor si Colectiilor.
(3)Obligatia obtinerii avizului prealabil revine, de drept, persoanei fizice sau juridice
care solicita nfiintarea unui muzeu sau a unei colectii publice.

Art. 18
(1)Functionarea muzeelor si a colectiilor publice, indiferent de forma de constituire,
proprietate si administrare a patrimoniului, este conditionata de acreditarea acestora.
(2)Autoritatile prevazute la art. 13 alin. (2), altele dect Ministerul Culturii si
Cultelor, care au n subordine muzee si colectii publice, sunt obligate sa solicite
Ministerului Culturii si Cultelor acreditarea acestora; cererea de acreditare se depune
la directia de specialitate din cadrul Ministerului Culturii si Cultelor.
(3)Persoanele fizice si persoanele juridice de drept privat, care au nfiintat sau
nfiinteaza muzee si colectii publice n baza avizului prealabil prevazut la art. 17 alin.
(2), sunt obligate sa solicite Ministerului Culturii si Cultelor acreditarea acestora;
cererea de acreditare se depune la directia pentru cultura, culte si patrimoniul
cultural national judeteana, respectiv a municipiului Bucuresti, n a carei raza
teritoriala se afla sediul muzeului sau al colectiei publice respective.
(4)Acreditarea muzeelor si a colectiilor publice se aproba, la propunerea Comisiei
Nationale a Muzeelor si Colectiilor, prin ordin al ministrului culturii si cultelor.
(5)Acreditarea temporara poate contine conditii sau recomandari n conformitate cu
dispozitiile legale n vigoare.

Art. 19
(1)Revocarea acreditarii muzeelor si a colectiilor publice are loc n cazul nerespectarii
prevederilor legale n vigoare sau a conditiilor de acreditare.
(2)Revocarea acreditarii muzeelor si a colectiilor publice se face la propunerea
Comisiei Nationale a Muzeelor si Colectiilor, prin ordin al ministrului culturii si cultelor,
care se publica n Monitorul Oficial al Romniei, Partea I.
(3)Din momentul revocarii acreditarii, proprietarul sau titularii de alte drepturi reale
sunt obligati sa respecte prevederile privind protejarea patrimoniului muzeal.

Art. 20

(1)Ordinul ministrului culturii si cultelor de revocare a acreditarii muzeelor si


colectiilor publice poate fi contestat n termen de 15 zile de la publicare; contestatia
se depune la Ministerul Culturii si Cultelor.
(2)Persoana nemultumita de raspunsul primit la contestatia prevazuta la alin. (1) se
poate adresa instantei de contencios administrativ, n conditiile legii.

Art. 21
(1)n subordinea muzeelor si a colectiilor publice pot functiona, ca unitati fara
personalitate juridica, sectii si filiale, organizate n aceeasi localitate sau n alte
localitati dect cea n care si au sediul muzeele si colectiile publice respective.
(2)Sectiile si filialele muzeelor si colectiilor publice pot fi denumite muzee sau
colectii, cu obligatia precizarii muzeului sau a colectiei publice n a carei subordine se
afla si a obtinerii, pentru sectiile sau filialele respective, a avizului prealabil prevazut
la art. 17 alin. (2) si a acreditarii prevazute la art. 18.
(3)Organizarea si functionarea sectiilor si filialelor teritoriale ale muzeelor si
colectiilor publice se stabilesc prin regulamentul de organizare si functionare a
muzeului sau a colectiei publice n a carei subordine se afla.

CAPITOLUL IV: Finantarea muzeelor si a colectiilor publice


Art. 22
(1)Activitatea muzeelor si a colectiilor publice de drept public se finanteaza din
venituri proprii si din subventii acordate de la bugetul de stat sau de la bugetele
locale, dupa caz.
(2)Veniturile proprii provin din tarifele pentru serviciile oferite de muzee si colectii
publice, din donatii si sponsorizari, din alte activitati specifice.
(3)Veniturile prevazute la alin. (2) sunt gestionate n regim extrabugetar, conform
dispozitiilor legale n vigoare.

Art. 23

(1)Sunt scutite de la plata taxelor de timbru succesiunile prin care se transmite un


patrimoniu muzeal sau o colectie, n care persoanele fizice sau juridice au calitatea
de mostenitori, numai daca persoanele respective si asuma obligatia, printr-o
conventie ncheiata cu directia pentru cultura, culte si patrimoniul cultural national
judeteana, respectiv a municipiului Bucuresti, sa mentina la dispozitia publicului, spre
vizitare, patrimoniul muzeal respectiv, n conditiile prezentei legi.
(2)n cazul n care mostenitorii nu ndeplinesc obligatia asumata prin conventia
prevazuta la alin. (1), taxa de timbru se recupereaza pe baza notei de constatare
ntocmite de directia generala a finantelor publice judeteana, respectiv a municipiului
Bucuresti, la sesizarea directiei pentru cultura, culte si patrimoniul cultural national
judetene, respectiv a municipiului Bucuresti.
(3)Se considera nendeplinire a obligatiei asumate potrivit alin. (1) cazul n care
accesul publicului este interzis pe o perioada mai mare de 60 de zile ntr-un an
calendaristic, cu exceptia situatiilor n care obligatia respectiva a devenit imposibil de
executat pentru cauze neimputabile.

Art. 24

(1)Preturile si tarifele pentru serviciile oferite de muzee si colectii publice sunt


stabilite de conducerea acestora.
(2)n cazul muzeelor si al colectiilor publice de drept public, tarifele stabilite de
acestea sunt aprobate de autoritatea n a carei subordine se afla, conform
dispozitiilor legale n vigoare.

CAPITOLUL V: Conducerea, organizarea si


muzeelor si a colectiilor publice de drept public

functionarea

Art. 25
(1)Muzeele si colectiile publice de drept public sunt organizate si functioneaza
conform prevederilor prezentei legi si ale regulamentului de organizare si functionare
propriu, aprobat de autoritatea n subordinea careia se afla, potrivit dispozitiilor
legale n vigoare.
(2)Personalul de specialitate al muzeelor si al colectiilor publice cuprinde functiile de:
cercetator stiintific, arheolog, muzeograf, conservator, restaurator, investigator
biolog, investigator chimist, investigator fizician, arhitect, designer, topograf,
informatician, documentarist, bibliotecar, grafician, desenator, gestionar de colectie,
custode, fotograf, operator video, precum si alte functii asimilate specificului
colectiilor.
(la data 01-ian-2010 Art. 25, alin. (2) din capitolul V abrogat de Art. 48, alin. (1), punctul
24. din partea III, capitolul VI din Legea 330/2009 )

(3)Pentru personalul muzeelor care lucreaza n conditii speciale de munca, n


depozite, laboratoare si ateliere de conservare si restaurare, precum si n santiere
arheologice, se acorda un spor de toxicitate de 15% din salariul de baza.
(la data 01-ian-2010 Art. 25, alin. (3) din capitolul V abrogat de Art. 48, alin. (1), punctul
24. din partea III, capitolul VI din Legea 330/2009 )

(4)Pentru personalul de specialitate si tehnic care lucreaza n depozite si la


organizarea unor expozitii cu bunuri clasate n categoria Tezaur se acorda un spor de
confidentialitate de 15% din salariul de baza.
(la data 01-ian-2010 Art. 25, alin. (4) din capitolul V abrogat de Art. 48, alin. (1), punctul
24. din partea III, capitolul VI din Legea 330/2009 )

(5)Personalul cu o vechime nentrerupta de 10 ani n muzee sau colectii publice de


drept public beneficiaza de un spor de stabilitate de 10% din salariul de baza.
(la data 01-ian-2010 Art. 25, alin. (5) din capitolul V abrogat de Art. 48, alin. (1), punctul
24. din partea III, capitolul VI din Legea 330/2009 )

(6)Criteriile si metodologia de ncadrare a locurilor de munca n conditii speciale se


stabilesc prin hotarre a Guvernului, initiata de Ministerul Culturii si Cultelor, cu
avizul Ministerului Muncii, Solidaritatii Sociale si Familiei si al Ministerului Sanatatii
Publice.
(la data 01-ian-2010 Art. 25, alin. (6) din capitolul V abrogat de Art. 48, alin. (1), punctul
24. din partea III, capitolul VI din Legea 330/2009 )

Art. 26

(1)Angajarea personalului de specialitate din muzee si colectii publice se realizeaza


prin concurs, organizat de conducerea muzeului sau a colectiei publice, potrivit legii.
(2)Atributiile personalului din muzee si colectii publice se stabilesc prin fisa postului,
conform structurii organizatorice, programelor de activitate si sarcinilor de serviciu.
(3)Pregatirea si formarea profesionala continua a personalului de specialitate din
muzee si colectii publice se asigura prin institutii de specialitate acreditate:
nvatamnt postliceal, nvatamnt superior de lunga si scurta durata, inclusiv
nvatamnt la distanta, cursuri postuniversitare, programe de masterat si doctorat,
precum si prin alte forme de pregatire profesionala.

Art. 27
(1)n cadrul muzeelor si al colectiilor publice de drept public sunt organizate si
functioneaza consilii de administratie, ca organe deliberative de conducere.

(2)Componenta, atributiile, organizarea si functionarea consiliului de administratie


se stabilesc prin regulament de organizare si functionare, aprobat de autoritatea n
subordinea careia se afla muzeele si colectiile publice de drept public, potrivit
dispozitiilor legale n vigoare.

Art. 28
(1)n cadrul muzeelor si al colectiilor publice de drept public pot functiona consilii
stiintifice, ca organe de specialitate alcatuite din specialisti de profil, cu rol
consultativ n domeniul cercetarii stiintifice, organizarii sau structurarii serviciilor,
colectiilor muzeale si activitatilor culturale.
(2)n cadrul muzeelor si al colectiilor publice de drept public de importanta
nationala, regionala si judeteana functionarea consiliilor stiintifice este obligatorie.
(3)Componenta, atributiile, organizarea si functionarea consiliului stiintific se
stabilesc prin regulament de organizare si functionare, aprobat de autoritatea n
subordinea careia se afla muzeele si colectiile publice de drept public, potrivit
dispozitiilor legale n vigoare.
(4)Membrii consiliului stiintific sunt numiti, prin decizie, de directorul general sau,
dupa caz, de directorul muzeului sau al colectiei publice de drept public.

Art. 29
(1)n cadrul muzeelor si al colectiilor publice de drept public functioneaza comisii de
evaluare si/sau comisii de achizitii de bunuri culturale.
(2)Membrii comisiilor mentionate la alin. (1) sunt numiti, prin decizie, de directorul
general sau, dupa caz, de directorul muzeului sau al colectiei publice de drept public.

Art. 30
(1)Desfiintarea muzeelor sau colectiilor publice de drept public care se afla n
subordinea autoritatilor administratiei publice locale se aproba prin hotarre a
autoritatii administratiei publice tutelare, cu votul a doua treimi din numarul total de
consilieri, cu avizul prealabil conform al Comisiei Nationale a Muzeelor si Colectiilor.
(2)Orice reorganizare a muzeelor sau colectiilor publice de drept public care se afla
n subordinea autoritatilor administratiei publice locale se aproba prin hotarre a
autoritatilor publice tutelare, cu votul a jumatate plus unu din numarul total de
consilieri, cu avizul prealabil al Comisiei Nationale a Muzeelor si Colectiilor.

CAPITOLUL VI: Institutii si organisme cu atributii n domeniul


muzeelor si al colectiilor publice
Art. 31
(1)Ministerul Culturii si Cultelor elaboreaza si asigura aplicarea strategiei nationale si
urmareste respectarea prevederilor legale, a normelor si metodologiilor din domeniul
muzeelor si al colectiilor publice.
(2)Ministerul Culturii si Cultelor reprezinta statul n relatiile internationale din
domeniul muzeelor si al colectiilor publice.

Art. 32

n domeniul muzeelor si al colectiilor publice Ministerul Culturii si Cultelor exercita,


prin directia sa de specialitate sau prin institutiile sale subordonate, urmatoarele
atributii:
a)organizeaza sistemul national de cercetare, evidenta, conservare, restaurare si
protejare a patrimoniului, de inspectie si clasificare a muzeelor si a colectiilor publice
si avizeaza reglementarile tehnice aplicabile n domeniu;
b)aproba normele metodologice de acreditare a muzeelor si a colectiilor publice;
c)aproba criteriile de acreditare a muzeelor si a colectiilor publice;
d)acorda si revoca, n conditiile prezentei legi, acreditarea functionarii muzeelor si a
colectiilor publice;
e)propune acordarea titulaturii de muzeu sau, dupa caz, de colectie publica de
importanta nationala;

f)aproba clasificarea muzeelor si a colectiilor publice;


g)verifica respectarea conditiilor de acreditare a muzeelor si a colectiilor publice
aflate n subordinea autoritatilor administratiei publice centrale si locale;
h)acorda asistenta stiintifica si de specialitate muzeelor, colectiilor publice si
organizatiilor neguvernamentale cu activitate n domeniu;
i)colaboreaza cu Ministerul Educatiei si Cercetarii, respectiv cu Ministerul Muncii,
Solidaritatii Sociale si Familiei, n vederea pregatirii specialistilor si a personalului
auxiliar din domeniul muzeelor si al colectiilor publice, n conformitate cu prevederile
Legii nvatamntului nr. 84/1995, republicata, cu modificarile si completarile
ulterioare;
j)colaboreaza cu Ministerul Apararii, Ministerul Administratiei si Internelor si cu
celelalte autoritati ale administratiei publice cu atributii n domeniu, n vederea
stabilirii masurilor speciale de protejare a patrimoniului muzeal n caz de conflict
armat, tulburari civile si catastrofe naturale;
k)avizeaza programele de dezvoltare muzeala;
l)sprijina si initiaza cooperarea cu institutii si organizatii din strainatate cu activitate
n domeniul muzeelor si al colectiilor publice;
m)finanteaza activitatea editoriala a Revistei muzeelor, publicata de Centrul de
Pregatire Profesionala n Cultura**).

Art. 33

Directiile pentru cultura, culte si patrimoniul cultural national judetene, respectiv a


municipiului Bucuresti, au, n domeniul muzeelor si al colectiilor publice, urmatoarele
atributii:
a)propun Ministerului Culturii si Cultelor acreditarea colectiilor publice de drept
privat;
b)verifica respectarea conditiilor de acreditare a muzeelor si a colectiilor publice
aflate n subordinea autoritatilor administratiei publice locale, precum si a muzeelor si
a colectiilor publice de drept privat;
c)constata contraventii si aplica sanctiuni n domeniul muzeelor si al colectiilor
publice de pe raza lor de competenta teritoriala, conform dispozitiilor legale n
vigoare.

Art. 34
(1)Comisia Nationala a Muzeelor si Colectiilor este, potrivit legii, organismul stiintific
consultativ si de avizare n domeniu al Ministerului Culturii si Cultelor.
(2)n domeniul muzeelor si al colectiilor, Comisia Nationala a Muzeelor si Colectiilor
are urmatoarele atributii:
a)propune reglementari de specialitate privind domeniul muzeelor si al colectiilor
publice, obligatorii pentru ntreaga retea de institutii muzeale si colectii publice,
indiferent de forma de proprietate, administrare si finantare;
b)acorda aviz consultativ pentru aprobarea strategiei nationale de cercetaredezvoltare din domeniul muzeelor si al colectiilor publice;
c)elaboreaza criteriile de acordare a avizului prealabil n vederea nfiintarii muzeelor
si a colectiilor publice;
d)emite avize prealabile n vederea nfiintarii muzeelor si a colectiilor publice;
e)elaboreaza normele de clasificare a muzeelor si a colectiilor publice;
f)propune Ministerului Culturii si Cultelor clasificarea muzeelor si a colectiilor publice;
g)propune revocarea acreditarii muzeelor si a colectiilor publice;
h)avizeaza acordarea titulaturii de muzeu sau, dupa caz, de colectie publica de
importanta nationala;
i)avizeaza prioritatile de dezvoltare a muzeelor si a colectiilor publice aflate n
subordinea Ministerului Culturii si Cultelor;
j)avizeaza programele de pregatire a specialistilor din domeniul muzeelor si al
colectiilor publice;

k)propune Ministerului Culturii si Cultelor acordarea unor distinctii si recompense


persoanelor care au adus contributii deosebite la dezvoltarea, cercetarea, evidenta,
conservarea, restaurarea si punerea n valoare a patrimoniului muzeal.

CAPITOLUL VII: Contraventii si sanctiuni


Art. 35

ncalcarea dispozitiilor prezentei legi atrage, dupa caz, raspunderea disciplinara,


materiala, civila, contraventionala sau penala.

Art. 36

(1)Distrugerea, degradarea sau aducerea n stare de nentrebuintare, cu intentie, a


bunurilor mobile din patrimoniul muzeelor si al colectiilor publice, clasate sau
neclasate n patrimoniul cultural national, precum si distrugerea, degradarea sau
aducerea n stare de nentrebuintare, cu intentie, a imobilelor care sunt monumente
istorice constituie infractiuni si se pedepsesc n conformitate cu prevederile legale n
vigoare.
(2)Executarea de falsuri dupa bunuri culturale, n scopul comercializarii sau n orice
alt scop, constituie infractiune si se pedepseste n conformitate cu prevederile legale
n vigoare, referitoare la bunuri culturale clasate n patrimoniul cultural national.

Art. 37
(1)Constituie contraventii urmatoarele fapte:
a)ncalcarea normelor de conservare a patrimoniului muzeal;
b)nfiintarea de muzee si colectii publice fara obtinerea avizului prealabil si/sau
functionarea acestora fara obtinerea acreditarii;
c)mpiedicarea, prin orice mijloace, a accesului publicului la patrimoniul muzeal, cu
exceptia cazurilor n care aceasta este generata de cauze neimputabile;
d)schimbarea titulaturii muzeului sau, dupa caz, a colectiei publice, cu nerespectarea
procedurii prevazute la art. 16 alin. (1) si (2);
e)nencheierea contractelor de asigurare prevazute la art. 11 alin. (2) si (3).
(2)Contraventiile prevazute la alin. (1) se sanctioneaza cu amenda de la 1.000 lei la
10.000 lei.
(3)Cuantumul amenzilor poate fi actualizat prin hotarre a Guvernului.

Art. 38
Contraventiile prevazute la art. 37 se constata, iar sanctiunile se aplica de specialisti
din cadrul Ministerului Culturii si Cultelor si ai directiilor pentru cultura, culte si
patrimoniul cultural national judetene, respectiv a municipiului Bucuresti,
mputerniciti ca atare prin ordin al ministrului culturii si cultelor.

Art. 39
Dispozitiile Ordonantei Guvernului nr. 2/2001 privind regimul juridic al
contraventiilor, aprobata cu modificari si completari prin Legea nr. 180/2002, cu
modificarile si completarile ulterioare, se aplica n mod corespunzator si
contraventiilor prevazute n prezenta lege.

CAPITOLUL VIII: Dispozitii tranzitorii si finale


Art. 40
Proprietarii si titularii de alte drepturi reale asupra muzeelor si colectiilor publice de
importanta nationala, care nu au ncheiat contractul prevazut la art. 11 alin. (2),
precum si proprietarii si titularii de alte drepturi reale asupra muzeelor si colectiilor
publice de importanta regionala, judeteana si locala, care nu au ncheiat contractul
prevazut la ari. 11 alin. (3), au obligatia ca, n termen de 60 de zile de la intrarea n
vigoare a prezentei legi, sa ncheie aceste contracte.

Art. 41
(1)n termen de 60 de zile de la intrarea n vigoare a prezentei legi, Comisia
Nationala a Muzeelor si Colectiilor va elabora criteriile de acordare a avizului prealabil
necesar pentru nfiintarea muzeelor si a colectiilor publice, criteriile si normele

metodologice de acreditare a muzeelor si a colectiilor publice, precum si normele de


clasificare a muzeelor si colectiilor publice, aprobate fiecare prin ordin al ministrului
culturii si cultelor, care se vor publica n Monitorul Oficial al Romniei, Partea I.
(2)n termen de 60 de zile de la data intrarii n vigoare a prezentei legi, Ministerul
Culturii si Cultelor, cu avizul Comisiei Nationale a Muzeelor si Colectiilor, va elabora
normele metodologice cu privire la functionarea muzeelor si colectiilor publice,
precum si normele de securitate si protejare a patrimoniului muzeal, aprobate fiecare
prin ordin al ministrului culturii si cultelor, care se vor publica n Monitorul Oficial al
Romniei, Partea I.
-****NOTA:
Reproducem mai jos prevederile art. II din Legea nr. 12/2006 pentru modificarea si
completarea Legii muzeelor si a colectiilor publice nr. 311/2003, care nu sunt
ncorporate n textul republicat al Legii nr. 311/2003:
" - Art. II
Ordinul ministrului culturii si cultelor privind aprobarea modelului unic al Registrului
informatizat pentru evidenta analitica a bunurilor culturale se publica n Monitorul
Oficial al Romniei, Partea I, n termen de 60 de zile de la intrarea n vigoare a
prezentei legi; n acelasi termen se publica si hotarrea Guvernului prevazuta la art.
24 alin. (6)***)."
*) Republicata n temeiul art. III din Legea nr. 12/2006 pentru modificarea si
completarea Legii muzeelor si a colectiilor publice nr. 311/2003, publicata n
Monitorul Oficial al Romniei, Partea I, nr. 39 din 17 ianuarie 2006.
Legea muzeelor si a colectiilor publice nr. 311/2003 a fost publicata n Monitorul
Oficial al Romniei, Partea I, nr. 528 din 23 iulie 2003 si a mai fost modificata prin
Legea nr. 114/2006 pentru aprobarea Ordonantei Guvernului nr. 26/2005 privind
managementul institutiilor publice de cultura, publicata n Monitorul Oficial al
Romniei, Partea I, nr. 413 din 12 mai 2006.
**) Conform art. 1 din Hotarrea Guvernului nr. 1.878/2005, publicata n Monitorul
Oficial al Romniei, Partea I, nr. 40 din 17 ianuarie 2006, s-a nfiintat Centrul de
Pregatire Profesionala n Cultura, prin reorganizarea Centrului pentru Formare,
Educatie Permanenta si Management n Domeniul Culturii, care s-a desfiintat.
***) n forma republicata a Legii nr. 311/2003, art. 24 alin. (6) a devenit art. 25
alin. (6).
Publicat n Monitorul Oficial cu numarul 927 din data de 15 noiembrie 2006