Sunteți pe pagina 1din 4

Recenzie

Conceptul de putere i
Relaiile Internaionale n secolul XXI
Joseph S. Nye Jr., Viitorul puterii
traducere de Ramona Lupu, Bucure+ti, Editura Polirom, 2012

Puterea reprezint( un concept


fundamental pentru studiul rela)iilor interna)ionale. ns(, la ce anume ne referim, mai exact, atunci cnd utiliz(m conceptul de putere n analiza politicii interna)ionale>? Dup( cum ne demonstreaz(
autorul lucr(rii de fa)(, o defini)ie unanim acceptat( nu este posibil( deoarece
puterea reprezint( un concept cu multiple fa)ete. Profesor la Universitatea
Harvard, Joseph S. Nye este unul dintre
cei mai renumi)i teoreticieni contemporani ai Rela)iilor Interna)ionale, num(rndu-se deja printre autorii canonici ai
acestui domeniu de studiu. Totodat(,
Nye se num(r( printre autorii care au
ncercat s( formuleze un cadru teoretic prin care s( putem n)elege rolul puterii n politica interna)ional(. Ultima
sa carte, accesibil( acum +i n Romnia,
reprezint(, dup( cum autorul nsu+i
m(rturise+te, rezultatul a dou( decenii
de cercetare asupra surselor +i traiectoriei puterii.
nainte de a fi o lucrare teoretic(
despre putere, ultima carte a universitarului american este mai ales o lucrare
despre puterea american( +i, dup( cum
ne sugereaz( nc( din titlu, o lucrare despre viitorul puterii americane n contextul secolului al XXI-lea. Ultimii ani au cunoscut o multiplicare a tezelor conform
c(rora puterea american( se afl( n declin, iar secolul XXI va cunoa+te dec(derea imperiului american n aceea+i
manier( n care Imperiul Britanic sau
cel Roman au dec(zut n epocile istorice precedente. ns( puterea depinde
ntotdeauna de context, iar o epoc(
Sfera Politicii nr. 1 (177) / 2014

istoric( nu seam(n( niciodat( cu alta.


Pe cale de consecin)(, Nye argumenteaz( pe parcursul lucr(rii sale c( iminentul
declin american nu este nici pe de parte o profe)ie care se auto-ndepline+te,
propunnd totodat( deciden)ilor de la
Washington strategii eficiente prin care preponderen)a puterii americane s(
continue +i n acest secol. De altfel, Nye
afirm( c( problema puterii americane
n secolul XXI nu const( ntr-un declin, ci
n e+ecul de a realiza c( pn( +i cea mai
mare )ar( nu +i poate atingele obiectivele f(r( ajutorul altora.
Prima parte a c(r)ii este destinat(
unei ample analize conceptuale a celor
trei tipuri principale de putere militar(,
economic( +i soft1. Primele dou( tipuri
constiuie a+a-numita putere hard (dur(). Delimitarea conceptual( ntre putere hard +i soft const( n faptul c( aceasta din urm( nu con)ine un element coercitiv care s( determine oponentul s(
)i mp(rt(+easc( preferin)ele. Autorul
observ( n mod corect c( apelul la for)a militar( este foarte sc(zut n prezent
n compara)ie cu epocile istorice anterioare, iar rolul acesteia s-a transformat n ultima jum(tate de secol. Acest
fapt a determinat ca multe voci s( afirme c( n secolul XXI utilitatea for)ei militare va fi n sc(dere. Nye sugereaz( c(
for)a r(mne un instrument esen)ial n
politica interna)ional(, iar dimensiunea
1 Consider(m alegerea din partea traduc(torilor romni a sintagmei putere blnd(
ca traducere a termenului soft power drept
una nefericit(, astfel c( vom utiliza termenul din limba englez(.

117

resurselor militare va contribui n continuare la structurarea politicii mondiale de+i nu cu aceea+i utilitate precum n
epoca modern(. Totodat(, puterea economic( a c(p(tat o importan)( tot mai
mare n ultima perioad(. ns(, autorul
ne avertizeaz( s( nu facem gre+eala de a
generaliza c( puterea economic( va domina puterea militar( n secolul XXI ntruct statele se vor confrunta cu mari
probleme n a-+i exercita puterea economic(. Pia)a este dificil de controlat, iar
difuzia puterii spre actorii non-statali, n
special, corpora)iile transna)ionale va limita modalit()ile n care statele vor putea s( utilizeze instrumentele economice. Un fenomen tot mai interesant este
cel al interdependen)ei economice ntre
actorii interna)ionali. Rela)ia de interdependen)( presupune n acela+i timp
+i o rela)ie de putere. Spre exemplu, un
rol important l joac( asimteriile interdependen)ei. Dac( un actor este mai pu)in
dependent dect ceilal)i atunci acesta
de)ine o surs( de putere mai mare.
n sfera rela)iilor interna)ionale
conceptul de putere este deseori prezentat ca fiind un element central ce deschide calea spre n)elegerea comportamentului statelor +i a celorlal)i actori din politica mondial(. ns(, o lung( perioad(
de timp, nc( de cnd Hans Morgenthau
lansa celebra afirma)ie conform c(reia deciden)ii gndesc +i ac)ioneaz( n
termenii interesului definit ca putere,
conceptul de putere a fost asociat automat +colii realiste a RI. n ceea ce prive+te
definirea puterii, majoritatea reali+tilor
au ales ntotdeauna s( sublinieze importan)a atributelor cuantificabile ale statului, precum m(rimea popula)iei, resursele naturale, capabilit()ile militare sau
dezvoltarea tehnologic(. Contrar acestor
perspective care accentueaz( factorii materiali +i n care puterea reprezint( mai
mult o proprietate a statelor, Nye formuleaz( un alt mijloc mai atractiv de exercitare a puterii dect abord(rile tradi)ionale, pe care l denume+te putere soft2.
2 Conceptul este pentru prima dat(
formulat n Joseph S. Nye, Bound to lead:
the changing nature of American power,
New York, Basic Books, 1990.

118

Autorul mp(rt(+e+te teza conform c(reia caracterul unui stat de a fi puternic nu


const( n resursele pe care le de)ine, ci
n abilitatea acestuia de a schimba comportamentul celorlal)i. Spre deosebire de
perspectivele realiste, Nye sugereaz( c(
un actor poate ob)ine ceea ce dore+te de
la al)i actori nu doar prin coerci)ie sau
recompense, ci +i prin exercitarea atrac)iei fundamentat( pe valori mp(rt(+ite.
Cultura, politicile externe sau idealurile
politice pe care un stat le promoveaz(
pe scena interna)ional( reprezint( astfel de surse de atrac)ie. Dac( un actor
reu+e+te s( determine ca ceilal)i s(-i admire valorile, atunci nu mai trebuie s(
utilizate n mod uzual capabilit()ile militare sau alte instrumente precum sanc)iunile economice pentru a ob)ine ceea
ce dore+te. Nye argumenteaz( c( seduc)ia este mult mai eficient( dect coerci)ia, iar promovarea unor valori seduc(toare precum democra)ia sau drepturile
omului reprezint( instrumente eficiente
+i pu)in costisitoare.
Dup( cum am afirmat, exercitarea
puterii depinde ntotdeauna de context.
Ast(zi tr(im n era informa)iei globale,
fapt ce are numeroase implica)ii +i pentru modalit()ile de exercitare a puterii.
Nye afirm( c( n acest secol au loc dou( mari transform(ri ale puterii>: tranzi)ia puterii ntre state +i difuzia puterii
dinspre toate state spre actorii nonstatali. Conform autorului, acesta este contextul n care trebuie s( situ(m discu)ia
conceptual( despre putere n secolul XXI.
Iar pentru a converti resurse de putere n
strategii de succes vom avea nevoie de
abilitatea de a n)elege mediul n curs
de evolu)ie +i de a profita de tendin)e.
n acest sens, Nye dezvolt( conceptul de
smart power pe care l define+te drept
capacitatea de a combina resursele puterii soft +i ale celei hard n strategii eficiente. Vechile nara)iuni despre hegemonie
sau proeminen)( n sistemul interna)ional nu +i mai au rostul n contextul secolului XXI. Provoc(rile celor dou( transform(ri ale revolu)iei informa)ionale cre+te
importan)a modului n care va fi utilizat(
puterea inteligent(.
Joseph Nye postuleaz( c( principala provocare a Statelor Unite ca unic(
Sfera Politicii nr. 1 (177) / 2014

superputere este legat( de succesul n a


controla mediul politic +i a influen)a preferin)ele celorlal)i actori. Pe lng( faptul c( de)ine cele mai multe elemente
tradi)ionale al puterii, Nye consider( c(
Statele Unite de)in +i importante resurse
ideologice care i pot prezerva statutul
preeminent n contextul interdependen)ei transna)ionale. n acest sens, statutul
Americii este diferit de cel al marilor puteri preeminente anterioare, motiv pentru care nu va mp(rt(+i soarta acestora. ns(, de+i America este cel mai puternic stat de la Roma antic( ncoace, ea nu
+i poate ndeplini obiectivele ac)ionnd
unilateral. Preponderen)a puterii americane ar putea fi perceput( mai acceptabil( +i legitim( n ochii celorlal)i actori
dac( obiectivele Statelor Unite ar fi urm(rite n cadre de ac)iune multilaterale. n acest caz, ceilal)i actori ar percepe
faptul c( sunt consulta)i, iar interesele
lor sunt luate n calcul. Potrivit universitarului american, Statele Unite vor avea
nevoie de o strategie +i de o nara)iune a
puterii inteligente care s( pun( accent
pe alian)e, institu)ii +i re)ele, receptive
la noul context al informa)iei globale.
Viitorul puterii americane va depinde de
modalitatea n care vor fi percepute ac)iunile +i inten)iile Statelor Unite, iar modalitatea n care alege s(-+i exercite puterea va depinde n ntregime de America.

BIBLIOGRAFIE
Bachrach, Peter>; Baratz, Morton, Two Faces
of Power, The American Political Science
Review, vol. 56, nr. 4, 1962, pp.947-952
______, Decisions and Nondecisions>: An
Analytical Framework, The American Political
Science Review, vol. 57, nr. 3, 1963, pp.632-642
______, Power and Its to Faces Revisited>: A
reply to Geoffrey Debnam, The American
Political Science Review, vol. 69, nr. 3, 1975,
pp.900-904
Barnett, Michael, Duvall, Raymond, Power
and Global Governance, Cambridge, UK,
Cambridge University Press, 2005
Berenskoetter, Felix>; Williams, M.J., (eds.),
Power and world politics, New York,
Routledge, 2007
Dahl, Robert A., The Concept of Power,
Behavioral Science, vol. 2, nr. 3, 1957,
pp.201-215
Sfera Politicii nr. 1 (177) / 2014

Debnam, Geoffrey, Nondecisions and Power>:


The two faces of Bachrach and Baratz, The
American Political Science Review, vol. 69, nr.
3, 1975, pp.889-899
Gallarotti, Giulio, Soft power>: what it is,
why its important, and the conditions for its
effective use, Journal of Political Power, vol.
4, nr. 1, 2011, pp. 25-47
Guzzini, Stefano, Structural Power>: The Limits
of Neorealist Power Analysis, International
Organization, vol. 47, nr. 3, 1993, pp.443-478
______, The Concept of Power>: a
Constructivist Analysis, Millenium Journal of
International Studies, vol. 33, nr. 3, 2005, pp.
495-521
Holsti, Kalevi J., The Concept of Power in the
Study of International Relations, Background,
vol. 7, nr. 4, 1964, pp.179-194
Isaac, Jeffrey, Beyond the three faces of
power>: a realist critique, Polity, vol. 20, nr. 1,
1987, pp. 4-31
Kearn, David, The hard truths about soft
power, Journal of Political Power, vol. 4, nr. 1,
2011, pp. 65-85
Lukes, Steven, Power. A radical view, 2nd ed.,
Basingstoke, Palgrave Macmillan, 2005
Nye, Joseph S., Soft Power, Foreign Policy,
nr. 80, 1990, pp. 153-171
______, The Paradox of American Power: Why
the Worlds only Superpower cant go it Alone,
New York, Oxford University Press, 2002
______, Power in the Global Information Age.
From Realism to Globalization, New York,
Routledge, 2004
______, Soft power. The means to success in
world politics, New York, Public Affairs, 2007
______, The Future of American Power>:
Dominance and Decline in Perspective,
Foreign Affairs, vol. 89, nr. 6, 2010, pp.2-12
______, Power and foreign policy, Journal of
Political Power, vol. 4, nr. 1, 2011, pp. 9-24
______, The Future of Power, New York, Public
Affairs, 2011
Rothman, Steven, Revising the soft power
concept>: what are the means and mechanism
of soft power, Journal of Political Power, vol.
4, nr. 1, 2011
Schmidt, Brian C., Competing Realist
Conceptions of Power, Millenium Journal of
International Studies, vol. 33, nr. 3, pp.523-550

Iulian Toader
[The University of Bucharest]

119

Copyright of Sphere of Politics / Sfera Politicii is the property of Civil Society Foundation
and its content may not be copied or emailed to multiple sites or posted to a listserv without
the copyright holder's express written permission. However, users may print, download, or
email articles for individual use.

S-ar putea să vă placă și