Sunteți pe pagina 1din 115

2015

2015


100.14
2015

2015

1 :
***

***

-I -I
................ ................ : 2015
-1
: 2015

-1
.

........................-2

........................-2

) (.

2015

2 :
***

***: 2

: 2

-I 70
..............
:2015
..........
.


.

-I 70 ..............
:2015
..........
.


.

3
:

2015


***


........
.............
................ :2015
................ :2015

-1..................................
-1..................................

..............................................-2
............................................-2

II II
.
.
.. .


.
. %65

.
.

.

.


:

2015


-
77 .

4 :
***
:

2015

2
***-I 70 -I 70
.............
.............
................... ...................

...............
............... .
.


...
) (2


...
1

.

2008/12/29


.2015

70


.2015

.

5 :
***
:

2015

2
***


-I

70
70
..........................2.14.231
: ..................
..............2.14.231 ...................................... .
................ ....................2.14.566
.

6 :
***
:

2015

2
***

-II70
70

..............
2014.566


: ..................
..............2.14.231 .

.
................ .................... 2.14.566
.

7 :
***
3
***
:

2015-I -II 2015
32 66
2015 24
23 24 25
25 .................................
.........................68
.
9) .................. .(1977
9) ...................................... .(1977
:23
-1
:
/- ............................................
./- ............................
/- /-

-2 1

:
( ....................................................
( ...................................................

-3


.
" -1- 24 ... ...

-1- 24 ...... ..................................

8 :
***
3

:

10

2015

:- 24
-1


.
-2

.

:- 24
-1.
-2

..

9
***
3
***
:

11

2015

25
:-25
-1 -4
.
.
-2 -5
.
.
-6 :
-3 :
( (( (

.
.
:
:.
-

.
) )

10 :
***
3
***

:

12

2015


:- 32
-1


.
-2.


:- 32
-1

-2.

11 :
***
3
***


:

13

2015

1-:66 ............

: 22008/12/29

.2 ...............
-I 70
3 ..............
:2015
.
..........
.


.
70

.

.2015


.

12 :
***
3
***


: 3
:


: 3

14

2015


2015 24 25 ...

:...............
1-68

...............
.1

:
( - .
( -
:

10

.


2015 24 25 ... ... 68
:................
.
1-68

...............
.1
:
( -
( -
:

10


.

13 :
***
3
***

15

2015

:- 280
:
-1
-2( ....................

( .........................................
..........
-3 ................................
.

:- 280
:
-1

)(6

-2(
....................
( ........................................
...........
-3 ..........................
.
.

) (

6 2 .

14 :
***
3
***I 3:

:

16

2015

60 -I
10
% 85
4
.
.............................................................
85
.

15 :
***
4
***
:


17

2015

........................................................... .
.....................
%40
............... .


.

.

16 :
***
4
***

18

2015


:4

:4


) 4 (I
.... 25.00
:


) 4 (I
.... 25.00
:

...

...

17 :
***
4
***

19

2015


0713.40

0713.40

90
10 1
90 1

40
40

90
10 1
90 1


%2.5
)( %40


1/5

.

2.5
2.5

18 :
***
4
***

20

2015


0806.20 00 91 1


0806.20 00 91 1

30
15

30

2.5

15
2.5


%2.5
%30


.

19 :
4

21

2015

8546100000

17,50%

8546200000

50%, 17

8546900010

17,50%

8546900020

17,50%

8546900030

17,50%

8546900090

17,50%

20 :
***
4
***


:

22

2015

: 4

...................... .


: 4


...................... .
.
. % 2,5

21 :
***
4

-I
%10
-I

4
4
) (I 25.00
) (I

...........................
25.00...........................

:
23

2015

).......... (.................................
%10
-II


2.2
3.5
8704.21.99.52
8704.21.99.92
8704319052
.8704.31.90.92


).......... (.................................
%10 %10
-II
.

2.2 3.5

8704.21.99.52
8704.21.99.92 8704319052
.8704.31.90.92
. )tout
roues
(terrain )4
.(motrices

22 :
***


:4
........................................................
2015
% 10 25
97 .

24

2015

.


.

23:
***

4 ) (
***

I


.- I 2015
....
" ......9(
(
(

25

2015

..
2014
2013
2015
462 1000

462

)(

II


)
04.06 (
"
0406.10
".........
0406.90
.......

26

2015

:
...........


.............
...........:

12 00
19

..........

10......
...........:

92

10

.......

.......
.......

92

......... "
" Edam


..............

90

0406.10
0406.90

1
:

00

12

) (, .

10 25


.
25

25

)
04.06(
"
".........
....................
.......
:
...........

27

2015
....................
90

10

92

...........:
.......
.......
.......
......... "" Edam

..............

25

28

2015

24 :
***
5
***

: 5

.................
: 5
:
.................
-I -7
:

-I -7
-1

)
-1

(100.000.000

....................
) (120.000.000
....................

25 :
***
:

29

2015

6

***:10
:10
8
8
I :
I :
.- ............................. .- ..............................
- -
........................................................... .
....................................................... .
.1 ...........................................
.1 ........................................
.2 ....
.2 .....................
...............................................................
..........................................................
.3
%20
.4 %20

) (:
.


%1
350 .

.5
) (

30

2015

26 :
***
6

***


:19
-I
:
%30 -

:19
-I
:

:%20 -
301

:%30
.
.
%37 -

%37 -

II
.........................................
) (
II
.........................................

27 :
***
6
:

31

2015


***


:28

:28


25:


25:

I .....................

I .....................

II % 10
:

II % 20
:

..........................
.......................... .

..................................................

........................... .
.

%10 %20

.


..........................
.......................... .
..................................................

........................... .
.

.

.

) (

) (

28 :
***
6

***
:

32

2015


III-28 %10
...........................
.


% 20
"...
"..........% 20 %10
..........

III-28 %10

........................... .
40
%40
"... "....

.


%40
........ %10 ..........

) (
) (

29 :
***
6

**
:

33

2015

-57
:
.................................................. -1
.............................................. -

-57
:
....................................................... -1
................................................... -

-16 6.000
-16 6.000
2013 2013
31 2016 31 2016


.
.
)
)
(24 . .....................
(24 . .............
.
.
:
:
(...............................................
(...............................................
( .........................................
( .........................................
( ( % 60

% 60
............................................... -17
) (
............................................... -17

30 :
***
6

***

:

34

2015-57
-57
:
:
........................................-1
........................1
................................-19
...........................-19
-20 20 )
) 10.000,00(
10.000,00(2015 2015
31 2019 .2018
.
.

:


.
2015
.

31 :
***
6

***

:

35

2015


: 57
:
............................................ 1
............................................
............................................
20..............................
.................................................


:57
:
............................................ 1
............................................ 2
............................................ 3
20 .........................
.................................................

21
60


21

.

32 :
***
6

***


:59
:


:59

36

2015


............................... 57:
- I . .......................
- II
............ ..........................................
.......................................................
-V .............................................
................ II -65

....................

57:

- I ..............
.................................................. ........................................................................ .
- V
........................................

................ II-65
-VI 6.500
.
.

20.000 .

33:
***
6

***

37

2015


:I 60

:I 60

"

%55


III)59 ( IV
".

"

%55


III)59 ( IV
100

"
".........-II

"..................-II

34
***
6

***

:

38

2015


: 90
103) 59 ( 04
:
55% 168.000.
40% 168.000.


2
03) 59 ( 04 :
55% 000.190.
40% 000.190.

:
-1
168.000
%55
12.948 :
-2
168.000
%40
:12.267.681.

35 :
***

6

***

39

2015

60

-III :
.....
....

60

-III :
.....
....
-IV%40
.
.
.
3400
.

..

36 :
***

6

***

40

2015

-61
-61
.................:
-I .................-I :
.................................................
.................................................
.....................................................
.....................................................

-II

-II
:
........................................:
- ........................................ . . - ..................................... ................................................................................................... ...........................................................
) (
) (

81.7
I.4.129 : .

37 :
***

6

***:63
: ) -I(. :


:63
:) -I -(.
41

2015

.II .................................... .II .....................................................................................


.................................................
III III


.


II-79..

38 :
***

6

***
:65 :65

.
. ...........
....................................................
....................................

....................................
-I .......................
.

:
42

2015

..............................
..
...............................
.......................... .
......................................
.............................................
) (


-I
.............................................. 4 %6

..

.....................................

.

) (
......................................

.......................... .

..................................................
.......................
) (

39 :
***

6

***

43

2015:65 :65
:
:
........................................
-I
................
-II
..........................
224:

........................................
-I
................
-II
..........................
224:


.
224

.
.............................
................................... .%20

.


.

_


224
.
224

.........................
.
............................. .%20

40 :
***
6

***

:

44

2015

:73
:73

-I
-I

:
:
:
36.000 36.000. 000.30

10% 36.001 50.000 10% 30.001 50.000
20% 50.001 60.000
30% 60.001 80.000
) (
34% 80.001 180.000
38% - .

41 :
***
6

***

:

45

2015:83
:83
..........................
...................
.............................. .
.............................. .
) (

.........................................


) (30 ................................. .

.
.
) (.
...............................
................................. .
) (.

42 :
***
6

***

46

2015


-91


-91

.I...........
.........II .

.I...........
.........II .


92
.
.

43 :
***
6

***

47

2015

:91
:91

:
:
)
I ...................................
I ....................................
(500.000
.............................................................
.............................................................
II - 1
II -1


1.000.000 .
500.000 ..

44 :
***
6

***

:91
:
I -
:

:91
:
I -
.....

48

2015

:
...................................................... 1
.......................................................
......................................................... - II
.............................
-III

:
............................................. 1
.................................................
................................................... - II
.............................
-III


I-28-92.
.IV-1 .................


).(le noir

.IV-1 ................
) (

45 :
***
6

***


:91
:
...................................-
-I
-VI :
:


:91
:
...................................-
-II
-VI :

49

2015

..................................................-1
..................................................-2
.................................................-3
-VII
) (

..................................................-1
..................................................-2
.................................................-3
-4
.
) (

46 :
***
6

***92
92

101:
101
................................................... -1
:
................................................................................................ -1
...................................................... ................................................ :.

50

2015


............................................... -17
:
( ...................... .........................
( ................... ............................... .


-17
:
( ................................ .........................
( ............................ ............................... .
-( )

(CHU ) (CHR )
(CHP
)Etablissement de
(soins de sant de bas
"
............................................. -18

............................................. -18
) (

.


.

47 :
***
6

***92
92

101:
101
................................................... -1
:
.................................................................................................. -1
...................................................... ............................................... :

51

2015


-40 ...................................
............................


............................................... -40
-41 .................. ............................
...........

40.
.....................................................

.....................................................) (

48 :
***
6

***


:92


:92

I
:.....
....................................................... 1
..................................................... 2

I
:.....
....................................................... 1
........................................................ 214 10

52

2015

......................................................
.....................................................
.....................................................
-45 ...

.........................................................
.........................................................
.........................................................
-45 .....

-46
) (

49 :
***
6

***


-92


-92


)91
(.

-I
-I
.
.
........................................-1
........................................-1
........................................-2
........................................-2
.........................................
........................................
.........................................
........................................
-45
-45


:
.........
.........
-46 .
-47 .

53

2015

50 :
***
6

***


-99
:
.....................................-1
....................................... -2 % 10 :
................................... ) ( .................................................................................................................-


-99
:
.....................................-1
....................................... -2 % 10 :
................................... ) ( .................................................................................................................-


92 )
(.

51 :
***
:

54

2015

6

***


-99
:
....................................... -1
..........................................
-2 % 10 :
..........................................
..........................................
..........................................
.....................
........................................

-3:% 14
) :
........................................
-99
% 10 % 20
:

....................................... -1
-5- 91
..........................................

-2 % 10 :

..........................................

..........................................
.
........................................
..............................

.........................................
2014 % 20
=
.
.% 10
500

% 2.5
.

-3:% 14

)

........................................

( )
.

52 :
***
6
:

55

2015


--

:99


:99

..................................................................-1 ..................................................................-1
......................................................................

......................................................................

-.3 %14

-.3 %14

( :

( :

-.......................

-.......................

) -(

- ) (.

-.................

-.................

.....

.....
) (
%14 .%20
14

.
.

) (

53 :
***
6

:

56

2015

***


:100


:100

- :%30


)
(Porcelaine
.


:
.1
.2 .

- ............................... 96
................................................. .
...................... 96
- ................................
................................... .
- .................. ..

54 :
***
6

***
:

57

2015
:121 :
:121 :
............................. ............................
.........................
.........................
................................................................... ....................................................................
.................................................................1 ..................................................................1
.10% .2
.10% .2
-2- 99.
-2- 99.
.....................................
.....................................
............................................................
............................................................
............................... ................................Grains ............ ..........................
.Grains.............................................
.14% 3 -


) (

.
.14% 3 -
) (

2-99
%10 %20

31
2006 3
.2014

55 :
6

***

:

58

2015

123

:
...........................................................
...........................................................
...........................................................
- 40
:
45 1250
17.5 %
.% 21

100

70.

123

.........................
........................................................
........................................................
........................................................
-40


12356 :
***
6

***


:

59

2015

:129:
:
............................................
-I
............................................
-II
-III :
................................................. -1
...........................................................
...........................................................
- 7

:
..........................
.
. ......................................................) (

:129:
:
............................................ I
............................................ - II
- III :
.................................................-1
...........................................................
...........................................................
-7

:
...............................

. ......................................................) (

57 :
***
6

***


:


60

2015

-133
-I :
:%6
...............................................
...............................................
- :% 3
) -1(
......................................................

-133
-I :
:%6
...............................................
...............................................
- :% 3

-1

I- -2- .
) (4

3
%

% 0 2008% 3
.

-2 ..................................
-2 ..................................
........................................................ .....................................................
% 4
% 4
1 ...........................
1 ......................................................
2 .......................
2 ............................................
3 3 )(I- -2- .

)(4
:

61

2015


( )

58 :
6

62

2015


:135 :

)...........................................(1000
)(000. 500
..................................
.

) (200.
-1 ..........................
.....................................................
............................................... -2
...............................................
-15 ...............................


:135 :

)...........................................(1000
(000. 500) ...................................

) (200.
-1 ..........................
.....................................................
............................................... -2
...............................................
15 I- 10-133


50
.
16 ................................
.

) 5
50 (


.
. 1.133
%1
.

59 :
***
6

***


:


63

2015


135:

135 : :

:

50
) (...
:
-1
)
(

-2 -

%10

-3-4
.

-5
18 .

60 :
***
6

***


:155
:

:155

64

2015


-I

.............................
-I

.
....................... ...................
.
.................. :
.
............... 2010
(1 ....................... :
.............. 2011
2016 ............... 2010
......... ( )10 ........... .............. 2011
(2 2016

......... ( )10 ...........
............. 2017

( )3
............. 2017 ()3
.
.
..............................................
...............................
...............................
) (

61 :
***
6

***

65

2015


:170
.............................................
-I
.............................................

IV

.....................................................
) (15.
..........................................
.......................................... .
............................................
...................... .
"


"
".


:170
................................................
-I
..........................................

IV
.................................................
) (15.
..........................................
.......................................... .

............................................

...................... .
.
:
-


. .
-

3
.
62 :
6
:171 :171 .
170 ................................................
-I
.
:

66

2015

................................................ -I
-II .........................
215.

......................... 215
.
.
................................................. -II
- III

:. .


3
.

63 :

6


:179 .

-I
:


:179 .
- I

67

2015

............................................................
............................................................
232.............................

-II
.........................................
.................................... .
:
................................................................ .
.
..................................................... - III
............................................ .

...............................................................
...............................................................
232.......................
- II
.........................................
.................................... .
:
................................................................ .


%0.25


) .(000.000.10
..................................................... - III
............................................ .10


.252 .

64 :

6
:184 :184


500
.
.
.

:
68

2015

%15
%15
%15 .
.................. : .......................:
- .............................................. .............................................................................................
...............................................
%15 . %15 ................................-1
............................... -1
...............................-2
............................... -2
...............................-3
............................... -3
................................-4
................................ -4
-5
- 5


.
)

(500.
.... ) (500
1 2 3 3 5 )

(100 ...............................
)(500
.
1 2 3 ) (100
) (
....................................................
) .................... (.
65 :

69

2015

-212

:212
II


I .........................I ............................

III
................... .

.

..................................................


...................

.219..
219
.

..........................................
. ...............................................

66 :
***
:

70

2015

6

***


-219
...................
1 ....
.................. -2 ...........


10
.


-219
...................

1 ....
.
.................. -2 ...........

10
.

67 :

:

71

2015

6:

:220

:220

I I ......................................................... .........................................................
242................................................ 242................................................ ..
-VIII :
-VIII :
)...... ( ...... ( ..... II. ..... II. ............................................
............................................. -
.I-212
.
IX .............................................
............................................
.
............................................. .
IX ............................................. .

68 :
***
6

:

72

2015

***


- :225
-.I ....................................
......................................................................
-.II - :


- :225
-.I ......................................
........................................................................
-.II - :

-

.....................................................................(50.000.

-

.....................................................................) (50.000.

)(500.000.


2010
50.000 .

500 .

.

) (

69:
***
6

:

73

2015

:228


.
....................................................... - I
............................................................
II

) (30

219

...............................................................
........
............................ .
....................................................
235..............................

:228

.
I
...................................................................................................................................................
..
II

) (30
219
. 60
.

....................................................................
.
............................ .
.......................................................
235..............................

60.

70 :

***

:

74

2015- 242
- 242
:
:
................................... .
................................... .
.....................................
.....................................
.......................................
.......................................
.....................................
.....................................
....................................... .......................................
:
:
.
..
.......................... .

.......................... .

71 :
***
6

***

:

75

2015


- 243


- 243

..........................................

..........................................

...................................................

...................................................

) (6 ) (3

) (30 ) (30
.
.

72 :
***
6

***


:

76

2015

-247

............................................. - I
............................................. ............................................. ............................................. ............................................. -XVI -
.

.................................
..............................
.

.......................................
............................... .

-247

............................................. - I
............................................. ............................................. ............................................. ............................................. -XVI -
.

.................................
..............................
.

.......................................
............................... .


.
%70.

% 70.
( (

73 :
***
6
:

77

2015


***


-247 .
..............................-I
...............................
....................................
-XVI.....................-
............................................................................ ...................................- .
...................... ............... . ........ . ....... )(2000.


-247 .
..............................-I
...............................
....................................
-XVI.....................-
............................................................................ ...................................- .
...................... ............... . ........ ... ) (1500.
) (


..

74 :
***
6

***


:

78

2015

:247
:247
.......................................
.......................................
-xxv .........103
-xxv .........103
...................... .
...................... .
...........................
...........................
.......................
.......................
...........
...........
................................ .
................................ .
) (
) (
2014 .

xxv 30 2014
6252
.2014
30 2014
31 .2014

723
10


6
31 2015
2.14.278 30 2014

79

2015

75 :
***

234

.


252 -

31
2015
31 2010

31 .2015


.
:

6


4 10

31 2015

2010 2015
.

80

2015

76 :
***
6
***

-12 ) :(2013

. I 2014
) 12
39 .
115.12 .
. II % 1.5 .
. III (2013
.
. IV


.
.

.


%25 .


.

.

77 :
:

81

2015

***
6
***

-I

2015
.

-II 0.30 .
-III
.

% 25
.

.

.

82

2015

78 :
***
6
***" 2015
1.07.195 19 1428

) 30 (2007 47.06
:
:
36 :.


.


800

83

2015

79:
***
7
***

7
-.I
) (24


:
2015 31 2019
) (24
.

.
............................................. -.II
............................................. -.III

7
- .I2015
31 2019

) (24

.
:
2015 31 2019
) (24 .

.
...............................................-.II
............................................. -.III

80 :
***
7
:

84

2015

***


.....................................................I -I
......................................................
......................................................
.. .

II ....................................


I .....................................................
.........................................................
........................................................
.II ...........................................
-III .................................... .

III ..................................
-I
.

.
686.


.

) (

85

2015

81 :
***
10
***66
47.96
2014 % 1
.66
47.96
2014 %3 % 1 % 3
.
.

86

2015

82 :
***
11
***66
47.96
2014 % 1 .


66
47.96
2014 % 3
.
% 1 % 3
.

83 :
:

87

2015

***
14
***

2015
2015
:
:

.
.


.
.
" - "

88

2015

'
".
84 :
***
14
***


14 ) 14

(.
" "
.2015

31 2014
1.1.0.0.0.11.000 0000 " 10
".

.2003


.

89

2015

85 :
***
14
***

2015
"
"
" " .
" :
".2015

" "

" " .
" :
".

31 2014

" "

" "
" "
.

90

2015

86 :
***
14
***

21 35.05 2006
2006
" "
" "


21 35.05
2006
.

91

2015

87 :
***
14
***

" "

"
"
.2015
30

" "
13,2
2013 1
0,9) 2012 (.

31 2014
"
"
1.1.0.0.0.00.000. 0000
' 90 "


204 26
12

76
30

92

2015

88 :
***
15
***I...................................... .
II :
:
..................................................

.
:
.......................
...........................
..................................
............................
.


15

100.15
.2015

16 15
.22
.22

89 :
:

93

2015

***
16
***- I ..............................
................................
.
-II :
:
................
.................................
.
:
.......................
..............................
..........................
.16


100.15

.2015

15
16 .22
.22

90 :
***
18
:

94

2015

***-I -19 ........................... -I -19 ............................ .:
.:
...............................
...............................
.......................................
-II :
:
.......................................
..................................................... -II :
.....................................................
:

................................................ .

.....
:

..................................................... - ................................................
.....
.....................................................
:
......................................
.
.......................................................................................................
............................................
................................................ .....
......................................

............................................
.
......
............................................
.................................

........................................

III .....................................
...........................................
.
.

:
95

2015

III ....................................
.....................

.

91 :
***
22
***

2015 28 2015 28
1965 1.65 17 1965 1.65 17
20) 1384 :(1695
20)1384 :(1695
- 28 .............................
- 28
.
....................................
:
.
:
:
::


16 1522
"
"

.

96

201590 91

15.97

90
. 91 15.97:

. 20 7.98
:
20

7.98

.


:

97

2015

92 :
***
26
***

" "

44 1994 32.93
1.94.123 14 25) 1414 (1994
33 25.00 31
2000 1.00.241 25 28) 1421
(2000 20 2012 22.12
1.12.10 24 16) 1433 (2012 19
2013 :


:
98

2015

- II " ".
-II :
:
.............................................. ............................................. .............................................
. % 25
.
............................................. -

93 :
***
26
***

" "
2015
3.1.13.21
52 94-92 1995
1.94.431 28 31) 1415 " "
(1994 31

25.00 2000

28 55.00 2001

44 26.04 .2005
-I- .52

99

2015


2015
" ".....
-.II :

....................................................................... . 1
.2
.3
....................................................................... . 4
....................................................................... . 5
....................................................................... . 6
.7
...
.8
.
.9
) 2013 252 (262


.11


.
:

100

2015

.
................................................................... -

94 :
***
26
***

" "


............................ ............................ .

-II
.


-II

4.5%

....................................................... ............................................
.
4.5% ...
4.5%
:
101

2015

.........................................................

.............................
........................................
............................................
......................................
.
..................................
..........
................


.....................................

........................ .

............................................................

.......
.

.......................
.

.
.
) (

102

2015

95 :
***
26
***

" "


2015
50
.......................................
........................................


.......................................................... .......................................................... .......................................................... ..........................................................

........................................
........................................
......................
......................
.................... .................... - .......
......
:

103

2015

...........

..............................

28
.......43 .

.


...............................

) (

28

.......43 .
.
.
96 :
28

104

2015

97 :
***
29
***22.510 22.510
.2015
.2015

22.460 (1
22.460 (1

.
:


7600
2
7600

...
................................


...
................................
...
................................
...
...................................
..............................
...
..............................
.

10

10


10


) (
) (

22.470

105

22.470

2015

)(

(2 (2
2015
2015
32 (3 40
.
22.12 .2012
(3 50 ) (4(
.
(4 2

43
8.96 1997-1996
.

106

2015

98 :
***
29
***22.510 22.510
.2015
.2015
22.460 22.460 (3
(1
.
.
(2 ) (2(
2015
2015
32
:
2015
22510.

107

2015

(3 50
22.12 .2012
(3 50 .
.
) (4(
(4 2

43
8.96 1997-1996
.

99 :
***
29
***

-3 22
1.58.008 4 24) 1377 (1958
3000
2015
20 .2011


20 .2011

108

2015

100 :
***
30
***


2015 22
110.13 2014
1.13.115 26 ) 1435
30 . (2013

)(

- 22 .........................

....
.........................................

109

2015

33
33
.......18 .......18
.
.


.
.


.28

101 :
***

33

110

2015

102 :
***
***
46


:
65%

.2015
)

.(...

111

2015

103 :
***
46
***


:
4% 2015 4%

.2015
.

112

2015

104 :
***
50
***

***


-I

-
1.2.1.3.0.13.000 17.349 14.029


.
) 1.700 (

:
113

2015

) 1.000 (
) 400 (
)
1.000 (

) 1.000 (.

105 :
***
53
***


-III

:45

:45

................................................

................................................

..........................

......................................................


""
"" .

) 7
(3.2.0.0.1.04.002
:


:

1.32 4
14.662 2012

114

2015

1.32 4
(.

115