Sunteți pe pagina 1din 3

85.

Alegerile

86.Sectiile de votare

87.Birourile electorale

Alegeri-actiune prin care cetatenii selecteaza si


desemneaza prin vot,in conformitate cu anumite
procedure,persoanele care urmeaza sa faca parte din
organelle de conducere ale unui stat unitate territorialadministrativa sau ale unie organizatii sau unui partid
politic sau un organ collegial.Alegerile sunt de diferite
tipuri:
Directe-votarea in care intre alegatori si candidatul la
postul elective nu exista instante intermediare care ar
media exprimarea vointei alegatorului.Alegatorul
voteaza direct pentru candidatul la postul electiv.
Indirecte-electoratul allege doar reprezentanti sau
delegate care la rindul lor aleg candidatii propusi.
Generale-cind se aleg reprezentantii pentru toate locurile
din organismele representative sau orice tip de alegere
care are loc intr-o singura zi,de duminica sau in alta zi
indicate in actul de stabilire a alegerilor,pe intreg
teritoriul tarii.
Partiale sau suplimentare-se desfasoara pentru a
completa o parte din locuri
Nationale-se desfasoara in toata tara.
Ordinare-se desfasoara in termenele prevazute de
constitutie sau lege,de regula,in legatura cu expirarea
termenului inputernicirilor.
Anticipate-se desf. In cazul dezvoltarii anticipate a
parlamentului,alegerea organului electiv in cazul incetarii
inainte de termen a mandatului.

Sectiile de votare-reprezinta niste delimitari


teritoriale care unesc alegatorii printr-un loc
comun de votare. Sectiile de votare au o
inportanta mai mult pentru tehnica organizarii
alegerilor.Sectiile de votare se amenajeaza in
asa fel,incit toti alegatorii sa-si poata exercita
dreptul de vot in conditii optime.In RM pentru
a efectua votarea si numararea
voturilor,circumscriptiile electorale se
divizeaza in sectii de votare. Sectiile de votare
se constitue de catre consiliile electorale de
circumscriptii in localitati, in baza propunerilor
primarilor oraselor si statelor cu cel putin 30 si
cel mult 3000de alegatori.Sectiile de votare
speciale pot fi constituite pe linga
spitale,sanatorii ,maternitati,aziluri si camine
pentru batrini.Aceste sectii de votare trebue
sa includa cel putin 30 de alegatori.Persoanele
care isi satisfac serviciile militare voteaza la
sectiile de votare din localitatea in care este
deslocata unitatea militara.In cazul alegerilor
parlamentare si referendumului republican,pe
linga misiunile diplomatice si oficiile consulare
ale RM se organizeaza cite o sectie de votare
pentru colaboratorii acestor reprezentanti si
membrii al familiilor lor,precum si pentru
cetatenii RM aflati in tarile
respective,indiferend de numarul acestora.

Birourile electorale ale sectiilor de votare se


constitue de catre comisiile electorale de
circumscriptie cu cel putin 20 de zile inainte de
ziua alegerilor din 5-11 membri cu drept de vot
deliberativ.Pentru alegerile de orice nivel si pentru
referendum-uri republicane,birourile electorale
ale sectiilor de votare se constitue in acelasi
termen.Candidaturile a 3 membrii ai biroului
electoral al sectiei de votare se propun de catre
consiliile locale.In decurs de 2 zile de la data
constituirii biroului electoral al sectiei de
votare,membrii acestuia la rindul lor aleg
presedintele,vicepresedintele si secretarul biroului
adopta hotarirea respectiva comunicindo imediat
consiliului electoral de circumscriptie.Atributiile
biroului electorale :verifica listele electorale
inpreuna cu autoritatile administratiei publice
locale,asigura integritatea acestora si a buletinelor
de votare,2)examineaza cererile in legatura
incorectitudinile din listele electorale,3)totalizeaza
rezultatele alegerilor in sectia de
votare,intocmeste procesele verbale si rapoartele
si le remite.

88.Listele electorale

89.campania electorala.

90.numararea
voturilor.stabilirea rezultatelor

Lista electorala-cuprinde toti cetatenii cu


drept de vot care domeciliaza pe teritoriul
unei sectii de votare.Intocmirea listetelor
electorale este conditia obligatorie a
procesului de organizare a campaniilor
electorale.Procedura de intocmire a listelor
electorale la alegerile organizate in RM este
reglementata de dispozitii normative
cuprinse intr-un capitol separat din Codul
electoral.Alegatorul poate fi inscris numai
iintr-o singura lista electorala si numai la o
singura sectie de votare in baza actelor ce
atesta domiciliul acestora.Alegatorilor li se
ofera posibilitatea de a lua cunostinta de
listele electorale si de verifica
corectitudinea intocmirilor lor.Ei au dreptul
sa faca contestatii inpotriva neincluderii in
liste sau excluderea din ea.

Campania electorala-este perioada de activitate care


se desfasoara cu scopul de ai determina pe alegatori
sa-si exprime voturile pentru alegearea unui sau altui
concurent electoral si care incepe,pentru fiecare
concurent electoral.la data inregistrarii acestora de
catre Comisia Electorala Centrala de circumscriptie si
se incheie la data excluderii concurentului electoral
din alegeri sau in ziua votarii.Activitatile din campania
electorala se exercita prin agitatie electorala.care
reprezinta acea actiune de pregatire si difuzare a
informatiei,care are scopul de a determina pe
alegatori sa informeze sa voteze pentru unii sau
pentru alti concurenti electorali.

Inaite de a se deschide urnele de vot toate buletinele


ramase neutilizate se numara si se anuleaza de catre
biroul electoral al sectiei de votare ,aplicinduse pe el
stampila cu mentiunea ,,Anulat,,apoi se leaga separat si
se pune sigilat.Conform unei proceduri stabile de catre
biroul electoral al sectiei de votare membrii biroului
electoral al sectiei de votare deschide buletinele de vot
si determina pentru care concurent electoral s-a
votat.Buletinele cu voturi exprimate pentru fiecare
concurent electoral se numara si se leaga separat ,iar
rezultatele numararii ,odata stabilite se consemneaza
intr-un formular special pentru numararea voturilor si se
transmit in organul electoralierarhic superior.Din
momentul sectiei de votare biroul electoral al sectiei de
votare ramine in sedinta pe parcursul numararii
voturilor si intocmirii proceselor-verbale si a raporturilor
biroului electoral.
REZULTATUL numararii voturilor se examineaza in
sedinta biroului electoral al sectiei de votare si se
consemneaza intr-un proces-verbal care se semneaza de
presedinte,vicepresedinte ,secretar si ceilalti membrii ai
biroului.

91.sistemul
electoral(scrutinul)majo
ritar

92.Sistem
electoral(scrutinul)repre
zentarii proportionale

93.Referendumul

94.notiunea de
dr parlamentar

In conformitate cu regulile sistemului


electoral majoritar se considera ales pe
circumscriptia electorala candidatul sau lista
de candidati care au acumulat majoritatea
de voturi stabilite.Deosebim doua forme
principale a sistemului majoritar :majoritate
absoluta si relativa.
Majoritar relativ este cel mai simplu sistem
electoral conform caruia este ales candidatul
care a intrunit cel mai mare numar de voturi
fata de orice adversal.
Iar in sistemul majoritar absolut in cadrul
caruia pentru obtinerea mandatului
reprezentativ este necesara majoritatea
absoluta de voturi 50+1.
In sistemul majoritar exista scrutin
uninominal si plurinominal.

in acest tip de sistem scrutinul de lista se


diferentiaza in functie de modelul de
repartizare a lucrurilor in parlament
principalele formule find:metoda celor mai
mari resturi,metoda celei mai mari
medii,metoda unui singur vot
netransferabil,metoda votului comulativ sau
a cea a votului limitat.Sistemul electoral al
reprezentarii proportionale este cea mai
democrata metoda de determinarea
rezultatelor alegerilor.el asigura
reprezentarea chear pentru partidele relativ
mici insa acest fapt se poate reflecta negativ
asupra formarii guvernului in republici
parlamentare.

Referendumul est o forma a democratiei directe,prin


care se realizeaza suveranitatea poporului prin cele mai
inportante probleme de interes national si social avind
drept scop solutionarea acestora precum precum si
consultarea cetatenilor in probleme locale de iteres
deosebit.In perioada antica se practica doua tipuri de
referendumului :plebiscitul si
populiscitum.Referendumurile se clasifica dupa
urmatoarele criterii
teritoriale :nationale(republicane),regionale,locale
Referendumul republican are loc pe intreg teritoriului
RM si se desfasoara in scopul exercitarii puterii
poporului si participarii lui nemijlocite la conducerea si
adminstrarea treburilor de stat.
Referendumurile locale reprezinta consultarea
cetatenilor in probleme de interes deosebit destinat
pentru sat,sector,oras ,raion.In ceea ce priveste
referendumurile locale aceasta se efectueaza de : 1\2
din nr consilierilor alesi,iar in cazul revocarii primarului
prin vot secret-de 2\3 din nr consilierilor alesi.

Dreptul parlamentar este o


institutie al dr
constitutional,deoarece
cuprinde norme juridice care
reglementeaza o categorie
dinstincta de relatii sociale
fundamentale ce vizeaza
formarea si functionarea
parlamentului

95.principiile dr
parlamentar.

96.mandatul
parlamentar.natura juridica a
m.p.

97.durata
mandatului
parlamentar

98.Protectia mandatului
parlamentar.

Principiile de baza a dr parlamentar sunt :


1)principiul autonomiei-isi are originea in
teoria separatiei puterilor in stat.art.6 din
constitutie
2)principiul legalitatii-obliga toate subiectele
raporturilor juridice sa respecte in
activitatea sa legislatia in vigoare. Deputatii
nu trebuie sa incalce normele interne ale
parlamentului.
3)principiul pluralismului de opinii-este
consfintit in articolul 5,aliniatul 1 din
constitutie.
4)principiul colegialitatii-presupune
colaborarea deputatilor in exercitarea
atributiilor lor.Deputatii doar in ansamblu
reprezinta poporul.

Mandat-inputernicirea data de cetateni unei personae


alese de ei pentru a vb si a actiona in numele lor.Tot odata
mandatul inseamna si misiunea incredintata de catre
alegatori unui ales si durata acestei misiuni.Mandatul
parlamentar este mijlocul intermediary intre popor ca
detonator al suveranitatii nationale si reprezentantii
acestuia in organul legislative al statului. Mandatul
parlamentar are urmatoarele trasaturi
principale :mandatul parlamentar este general,parlamentul
fiind reprezentantul intregii natiuni si pentru toate
interesele acestuia. Mandatul parlamentar este
independent,iar independenta mandatului presupune ca
deputatii nu actioneaza in baza unor instructiuni date de
alegatori.Mandatul parlamentar este irevocabil.

In RM durata mandatului este de


4 ani.Durata mandatului poate fi
prelungita prin lege organica prin
doua inprejurari :in caz de
razboi,sau in caz de catastrofa.In
RM calitatea de deputat
inceteaza la data intrunirii legale
a parlamentului nou ales in caz
de demisie sau de deces.

Categoria masurilor de protectie


cuprinde :indemnizatii,incompatibilitati si imunitati.
Daca pentru cetatenii simpli indemnizatiile servesc drept
plata pentru munca depusa,pentru parlamentar se
considera si ca forme de protectie a
mandatului.Indemnizatiile parlamentarilor sunt divizate in
doua categorii de plati :una fixa este salariu,si alta variabila
este legata de participarea la sedinte. Incompatibilitatea cu
functie de parlamentar este stabilita in virtutea teoriei
separatiei puterilor in stat.Cei care ocupa in putere
legislative nu pot ocupa functii in alte ramuri ale puterii de
stat.Deputatul care in unul din cazurile de incompatibilitate
prevazuta mai sus va demisiona in terme de 30zile de la
data validarii mandatului. Imunitatile deputatului sunt
stabilite prin norme constitutionale si legi in context.ele au
un caracter inperativ ,astfel un deputat sau un grup de
deputati nu pot renunta la ele.

99.Regimul disciplinar

100.continutul
mandatului
parlamentar

101.structura
parlamentului

102.organizarea
interna a
parlamentului.

Prin continutul mandatului


parlamentar se intelege totalitatea
drepturilor pe care le confera si
obligatiilor pe care le presupune
aceasta.Drepturile si indatoriile
deputatilor sint stabilite de
constitutie.
Deputatul au dreptul : sa aleaga si
sa fie ales in organele
parlamentului,sa-si exprime parerea
asupra componentei inominabile a
organelor formate de parlament,sa
faca propuneri legislative,sa puna
problema votului de incredere in
guvern.

Parlamentul astazi este in sisteme sun formate fie


dintr-o singura adunare adica adunari
unicamerale sau din mai multe adunari ,adunari
multicamerale.Structura unitara a statului este in
general o motivatie a structurii unicamerale a
par lamentului.Structura de stat federala
presupune insa obligatoriu existenta in cadrul
parlamentului a unei a doua camere sa reprezinte
interesele statelor membre.Parlamentul
unicameral este caracteristic in deosebi statelor
mici cu o singura adunare
reprezentativa.Parlamentul RM este unicameral
cu un nr total de 101 deputati. Bicameralismul
este sistemul de organizare parlamentara format
din doua adunari reprezentative.Parlamentele
indiferent daca sunt unicamerale sau bicamerale
,reprezinta niste organe colegiale care iau decizii
in cadrul unor sedinte cu participarea tuturor ori a
majoritatii prestabilite de lege.

Comisiile parlamentare sunt


organe interne de lucru ale
parlamentarilor de competenta
speciala.Regulamentul
parlamentului prevede ca pot fi
coonstituite comisii
permanente,comisii speciale si
comisii de ancheta.Majoritatea
comisiilor sunt constituite din
11membri .

103.Functionarea
parlamentului

104.Functiile
parlamentului

105.evolutia institutiei
sefului de stat in RM

Perioada de inputernicire a componentei parlamentului


este de 4 ani si se numeste legislatura parlamentului.Iar
perioada de timp pe parcursul caruia parlamentul se
intruneste pentru dezbaterea si solutionarea
problemelor ce tin de competenta organului
reprezentativ se numeste sesiune.In literatura se face
deosebire dintre sesiunile ordinare,extraordinare si
speciale.In regulamentul Rm se nominalizeaza doar 2
tipuri de sesiuni : cele ordinare si
extraodinare.Parlamentul se intruneste in sesiuni
ordinare de 2 ori pe an.sesiunea de primavara incepe in
luna februarie si nu poate depasi sfirsitul lunii iunie,iar
sesiunile de toamna incepe in luna septembrie si nu
poate depasi sfirsitul lunii decembrie.Parlamentul se
intruneste in sesiuni extraordinare sau speciale la
cererea presedintelui RM,presedintele parlamentului
sau a 1\3 din nr deputatilor.Sedintele reprezinta
intervalul de timp din cadrul sesiunilor cind
parlamentarii se aduna efectiv si nemijlocit.
Dezbaterile constau in discutarea chestiunilor inscrise
pe ordinea de zi potrivit unei proceduri prealabile
stabilite,care asigura independenta parlamentului
ordinea sistematica in expunerea punctelor de vedere.
Luni-lucru cu alegatorii,marti-sedinte ale fractiunilor
parlamentare,miercuri-sedinte ale comisiilor
permanente,joi-sedinta in plen,vineri-sedinta in plen.
Votull este modul de adoptare a hotaririlor de catre
organele de stat colegiale de organismele de conducere
a partidelor si adiferitor organizatii.

In mod conventional se considera


principalele functii ale parlamentului
urmatoarele :reprezentarea,recrutarea,infor
marea,controlul,deliberarea
Parlamentul este un organ deliberativ
intrucit fiecare actiune este mai intii
deliberata in plen.Functia deliberativa
desemneaza o activitate mai cuprinzatoare
de cit cea legislativa.Informarea este o
conditie esentiala si pentru indeplinirea cu
eficacitate a functiei de control
parlamentar.Procedeele de informare pot fi
grupate in mijloace aflate la dispozitia
cetatenilor :informarea la initiativa
cetatenilor-petitiile,informarea la initiativa
parlamentarilor,informarea parlamentarilor
la initiativa guvernului.Pentru exercitarea si
finalizarea controlului parlamentar
constitutia indica diverse proceduri
majoritare dintre ele pot fi finalizate prin
sanctiuniconstitutionale

Prin legea R.S.S.M.din 3septembrie 1990 se


instituia functia de presedinte si se introducea alte
comunicari si complementari in constitutie
RSSM.Functia de sef al statului a fost instituita
conform legii in scopul consolidarii constitutionale
si suveranitatii RSSM.Presedinde putea sa devina
orice cetatean al RSSM. Care a inplinit virsta de 35
ani dar nu a depasit plafonul de 60 de ani
termenul mandatului de presedinte fiind fixat la 5
ani.Un moment important in evolutia institutiei
prezidentiale din RM la reprezentat adoptarea
legii cu privire la perfectionarea puterii executive
si la unele modificari si completari in
constitutie.Seful statului devenea mai
independent fata de parlament deoarece
legislativul nu mai avea deja prerogative de al
numi in functie.Fiind ales de popr presedintele
devenea cel putin teoretic responsabil in fata
acestuia.

106.rolul si atributiile sefului de


stat in sistemul constitutional
din alte state.

107.Durata
mandatului
prezidential

108.dobindirea
mandatului
prezidential.

109.vacanta si
interimatul functiei
de presedinte al
RM

112.atributiile
presedintelui
RM.clasificarea lor.

Mandatul presedintelui RM dureaza


4ani si se exercita de la data depunerii
juramintului.PRESEDINTELE RM ISI
EXERCITA MANDATUL PINA LA
DEPUNEREA JURAmintuluiDE CATRE
presedintele ales.Nici o persoana nu
poate indeplini functia de presedinte
al RM decit pentru cel mult 2 mandate
executive.Mandatul presedintelui
poate fi prelungit prin legea organica
in caz de razboi sau de catastrofa.

Dobindirea mandatului se refera la


procesul desemnarii sefului de stat, care
depinde de forma concreta de
guvernamint a unui stat. De modul de
dobindire a mandatului prezedential sunt
direct legate de asemenea,raporturile
dintre presedinte si celelalte institutii de
virf ale puterii in stat si anume
parlamentul si guvernul.se cunosc 4
modalitati de dobindire a mandatului de
sef al statului :dobindirea mandatului pe
cale ereditara,prin vot
universal,desemnarea de catre
parlament,prin intermediul unui colegiu
electoral.

Vacanta functiei de presedinte al


RM este prezentata parlamentului
care se pronunta asupra ei.cererea
de demisie a presedintelui RM este
prezentata parlamentului care se
pronunta aspra ei.in terme de 2 luni
de la data la care a intervenit
vacanta functiei de presedinte al
RM se vor organiza in conformitate
cu legea,alegeri pentru un nou
presedinte

Pornind de la reglementarile
constitutionaleobservam ca atributiile
presedintelui RM nu alcatuiesc un tot
iunitar.se impune in consecinta o
grupare a acestora pe categorii in
functie de anumite criterii.o clasificare
comoda,dar in acelasi timp facila si
folositoare.astfel distingem : atributii de
natura politica, atributii
executive,militare,judiciare,diplometice.
O alta clasificare a atributiilor
prezidentiale nu mai putin importanta
este cea bazata pe criteriul conditiilor
de exercitare a acestora.

113.actele presedintelui
RM

114.Guvernul RM-organ
central al puterii executive

115.Investitura
guvernului

116.mandatul
guvernului.

In exercitarea atributiilor sale presedintele RM


emite decrete,obligatorii pentru executarea pe
intreg teritoriului statului.in afara de decrete care
sunt prin esenta lor acte normative producatoare
de efecte juridice,presedintele RM in activitatea sa
complexa poate sa intruneasca si acte cu un
character
politic:mesaje,declaratii,demersuri,scrisori.Aceste
acte cu character exclusive politic,desi nu produc
careva efecte juridice, au totusi o importanta
deosebita pentru indeplinirea atributiilor care
vizeaza independent,unitatea si integritatea
statului.

Guvernul este autoritatea centrala care


organizeaza si coordoneaza intreaga activitate a
puterii executive care functioneaza in baza votuli
de incredere acordat de parlaent.In acceptiunea
mai specifica sau mai restrinsa,guvernul viziaza
doar executivul,adica seful statului inpreuna cu
prim-ministru si ministri. Dupa cum vedem
constitutia nu stabileste expes ca faptul ca
guvernul constitue puterea executiva sau exercita
functia executiva a statului, nici legea cu privire la
guvern nu face o astfel de precizare,ca guvernul
exercita puterea executiva,aceasta trebuie
subinteles din atributiile cu care este investit.

Guvernul se formeaza din primministru,prim-vice-ministru,viceprimministri,ministri si alti membri stabiliti prin


legea cu privire la guvern.Ca sef al
guvernului prim-ministru conduce si
orienteaza activitatea membrilor acestuia
asigurind coordonarea
interministriala.Parlamentul acorda
incredere guvernului cu votul majoritatii
deputatilor.La rindul lor presedintele RM in
baza cererii cu privire la votul de incredere
acordat de parlament numeste guvernul la
fel printr-un decret

Guvernul isi exercita mandatul pina


la data validarii alegerilor pentru un
nou parlament.Guvernul in cazul
exprimarii votului de neincredere
de catre parlament al demisiei
prim-ministru sau in conditiile ce le
indeplineste numai functiile de
administrare a treburilor publice
pina la depunerea juramintului de
catre membrii noului guvern.

117.Structura guvernului

118.actele guvernului

120.autoritate
juristdictionala :notiune,cara
cteristica generala

Guvernul este alcatuit din


prim-minstru,prim-viceministru,vice-primministru
ministri si alti membri
stabiliti prin legea
organica.

Guvernul adopta hotariri,ordonante si


dispozitii. Hotaririle se adopta pentru
organizarea executarii legilor.activitatea
guvernului unui stat se evedentiaza sau
este cunoscuta prin actele sale,care conduc
interesele politicii interne si externe a unui
stat.Ele sunt de 2 categorii :politice si
juridice.La cele politice
atribuim :hotaririle,apelurile ,declaratiile
iar la cele juridice se
atribuie :ordonantele,hotaririle dispozitiile.

Autoritatea jurisdictionala reprezinta prin sine


sistemul organelor judiciare ale statului,ce
infaptuiesc justitia. Autoritatea judecatoreasca are
organele sale proprii si specifice,care spre deosebire
de institutiile de drept,nu regleaza relatii soiale,ci
determina formele organizarii,structurii si activitatii
autoritatii judecatoresti,avind menire sa justifice si sa
pronunte dreptul in cazurile aparitiei unor litigii in
societate. Conform legislatiei autoritatea
judecatoreasca este independenta separata de
putere legislativa si puterea executiva si are atributii
proprii