Sunteți pe pagina 1din 5

PROFIT

Contribuabili/ sfera de aplicare: Art 13,14


pers juridice romane pt profitul obtinut in RO si straiantate
pers juridice straine pt:
1. profitul obtinut in ro printr-un sediu permament
2. desfasoara activit in RO printr-o asociere fara personalitate juridica
3. realizeaza venituri in legatura cu proprietati imobiliare situate in RO
4. realiz ven din vz/cesionarea t de participare detinute la o pers juridica romana
pers fizice nerezidente care desfasoara activit in RO printr-o asociere fara personalitate
juridica
pers fizice rezidente care realiz ven in RO/cat si in strainatate din asocieri fara personalitate
juridica
Anul fiscal: Art 16

01 ianuarie 31 decembrie

de cand s-a infiintat 31 decembrie

01 ianuarie pana cand s-a desfiintat


N.B. Data depunerii D101 pt o societate care isi inceata existenta in cursul anului = data
depunerii situatiilor financiare la Reg Comertului, respectiv pana la data incheierii perioadei
impozabile pt pers juridice dizolvate fara lichidare
Cote: ART 17, 18, 15 (3)
generala 16%
pt activitati de natura barurilor de noapte, cluburilor de noapte, discotecilor, cazinourilor,
pariurilor sportive
Conditie:
max (5% x Venituri bar; 16% profit impozabil bar)
ONG-uri:
activitatea non-profit: scutita
activitatea economica: scutita pana la venituri de 15 000 euro (la cursul mediu de schimb),
dar fara a depasi 10% din veniturile scutite ale activitatii non-profit
Conditie scutire ven comerciale:
minim (15 000 euro; 10% venituri scutite non-profit)
Atentie:
Ch comerciale af ven impozabile=ch t comer *(venit comer impozabil/venit total comercial)
Impozit pe profit = cota x profit impozabil
Profit impozabil aferent unui an = ven t ch t ven neimpozabile + ch nedeductibile deduceri
fiscale + elemente asimilate ven elemente asimilate ch
Profit impozabil asupra caruia se calculeaza impozitul pe profit = profit impozabil aferent unui an
pierderea fiscala de reportat

Pierederea fiscala se recupereaza in urmatorii 7 ani fiscali consecutivi, de la cel mai vechi an la
cel mai nou, la fiecare termen de plata a impozitului pe profit. Daca soc este impusa la impozit pe
profit si anul viitor la impozit pe micro, iar in al treilea an este iar la impozit pe profit, pierderea
fiscala se recupereaza incepand cu anul de trecere inapoi la impozit pe profit. Art 26
PF se calculeaza extracontabil = pierdere contabila ch nedeductibile
Ven neimpozabile: Art 20, 20 indice 1
1. Dividendele
primite de la o pers juridica romana
de incasat af investitiilor detinute la entitatile afiliate
dividendele primite de o pers juridca romana din UE, daca se indeplinesc conditiile cumlativ:
plateste impozit pe profit
detine minm 10% din cap social al pers juridice care distribuie dividendele
detine participatia minima de cel putin 2 ani, pe o perioada neintrerupta
NB. Nu reprezinta ven neimpozabil dividendele provenite din profiturile repartizate in legatura cu
lichidarea.
2. Diferente favorabile a t de particapare inregistrate cu ocazia incorporarii rezervelor,
beneficiilor sau primelor de emisune
Diferentele favorabile rezultate din evaluarea t de participare si a obligatiunilor emise pe
termen lung
3. Ven din anularea ch pt care nu s-a acordat deducere:
-rambursari de impozit pe profit platit in perioadele anterioare
-restituirea unor dobanzi si/sau penalitati de intarziere
-ven din anularea unor provizioane care au fost considerate ch neded la data constituirii lor
Ch nedeductibile
integral nedeductibile: Art. 21, alin. 4
ch cu impozitul pe profit, inclusiv cele reprezentand diferente din anii precedentii sau din anul
curent, precum si cele platite in strainatate
ch cu amenzi, penalitati, majorari de intarziere datorate catre autoritatile romane/straine
N.B. Cele datorate partenerilor comerciali sunt deductibile iar veniturile impozabile.
ch cu stocuri/mijloace fixe lipsa din gestiune, neimputabile si neasigurate
ch cu prestarii de servicii pt care nu s-a incheiat constact si nu se poate dovedi necesitatea lor
(nu e obligatoriu contract pt prestarii servicii cu caracter ocazional)
ch cu sponsorizarea, mecenat, burse private, in limita:
minim (3 la mie x CA; 20% x impozitul pe profit)
Atentie: ch cu sponsorizarea se aduna la rezultatul impozabil
ch care nu au la baza un doc justificativ
ch cu deductibilitate limitata: Art.21, alin. 3

cu cu protocolul:
-in ceea ce priveste impozitul pe profit =
2% [(ven t ven neimpozabile) (ch t + ch cu impozitul pe profit + ch cu protocolul + ch ven
neimpozbile)]
Atentie: La calculul protocolului ded, pe partea de ch, nu se aduna numai ch cu impozitul pe
profit, ch cu protocolul si eventual ch pt ven neimpozabile
-in ceea ce priveste TVA:

TVA este deductibil in masura in care val individuala a fiecarui cadou nu depaseste 100 Ron
(analiza se face pe fiecare cadou oferit, iar TVA-ul pt depasirea valorii se colecteaza la fiecare
sfarsit de perioada fiscala, se emite si autofactura)
635 = 4427
ch sociale= 2% x ch cu salariile
ch cu indemnizatiile de deplasare in limita a de 2,5 x nivelul de la institutiile publice
*limita la institutiile publice:
diurna interna: 13 lei/zi HG 1860/2006
diurna externa: conform HG 518/1995 -val stabilita diferit in f-ctie de destinatie
perisabilitati: limita HG 831/2004
N.B. Nu sunt perisabilitati pierderile tehnologice care sunt cuprinse in norma de consum proprie
necesara fabricarii unui produs/obtinerii unui serviciu
tichete de masa: 1/zi lucratoare de 8 ore, 9 lei
functionare, intretinere, reparatii autoturisme: limita 1 autoturism/pers cu atributii de
conducere si administrare
functionare, intretinere, reparatii locuinta de serviciu: limita suprafata prevazuta de legea
locuintei (Lg 144/1996), majorata cu 10%
ch cu cotizatii si taxe catre ONG si asociatii profesionale: limita 4000 euro (se includ aici
cotizatiile achitate prin lege pt practicarea unor profesii: expert contabil, contabil autorizat, etc.)
ch cu asigurarile suportate de angajator:
400 euro/an/angajat pt asigurarile de pensii facultative
250 euro/an/angajat pt asigurarile voluntare de sanatate
N.B. Cursul de schimb =cel din data inregistrarii ch
amortizarea: amortizarea calculata in scop contabil este nedeductibila integral, amortizarea
calculata in scop fiscal trebuie sa respecte regulile fiscale (Art. 24)
ch cu dobanda si diferentele de curs:
de la pers specializate, autorizate BNR = integral deductibile
de la pes nespecializate:
daca rata dobanzii depaseste rata dobanzii de referinta de la BNR => partea care depaseste
este integral nedeductibila
partea care este pana in rata dobanzii de referinta a BNR, se incadreaza in functie de gradul de
indatorare a capitalului:
daca gr de indatorare < 3 => integral deductibile
daca gr de indatorare > 3 => se reporteaza in anii urmatorii, pana cand gr de indatorea < 3
Gr de indatorare = (Si+Sf) Cap imprumutat > 1 an luate de la pers nespecializate / (Si+Sf) Cap propriu

-dob deductibila este limitata la:


pt RON nivelul ratei dobanzii de referinta a BNR, corespunzatoare ultimei luni din trimestru
pt valuta nivelul ratei dobanzii anuale 7%
N.B. In cazul in care ch cu diferente de curs depasesc ven din dif de curs, diferenta va fi tratata ca
o ch cu dobanda -cele rezultate din imprumuturi nespecializate

ch cu rezerve si provizioane:
1. rezerva legala (se scade din rezultatul impozabil):
max (5% x profit contabil inainte de calculul impozitului pe profit; 20% x cap soc)
N.B. Reconstituirea ulterioara a rezervei legale nu mai este deductibila la calculul impozitului pe
profit.
2. Provizioanele pt garantii de buna executie acordate clientilor
-reguli de deductibilitate:

se constituie trimestrial numai pt bunurile livrate/serv prestate in trim respectiv la nivelul


cotelor prevazute in contractele incheiate
inreg la ven se face pe masura efectuarii ch cu remedierea sau la expirarea perioadei de
garantie
3. Provizioanele constituite in limita unui procent de 30% din valoarea creantelor asupra
clientilor, daca indeplinesc cumulativ urmatoarele conditii:
sunt inreg dupa data de 01,01,2004
sunt neincasate intr-o perioada ce depaseste 270 de zile de la scadenta
nu sunt garantate de alta persoana
sunt datorate de o pers care nu este afiliata contribuabilului
au fost incluse in ven impozabile ale contribuabilului
4. Provizioanele constituite in limita unui procent de 100% din valoarea creantelor asupra
clientilor, daca indeplinesc cumulativ urmatoarele conditii:
sunt inreg dupa data de 01,01,2007
creanta este detinuta la o pers juridica la care este declarata procedura de deschidere a
falimentului
nu sunt garantate de alta persoana
sunt datorate de o pers care nu este afiliata contribuabilului
au fost incluse in ven impozabile ale contribuabilului
Deduceri fiscale: Art.22, alin 1, lit 1

rezerva legala

profitul reinvestit
Elemente asimilate ven: Art. 22, alin 5
rezervele din reevaluare care au fost considerate deductibile trebuie impozitate la momentul
modificarii destinatiei rezevei
Plata impozitului: Art. 35
a) banci:

plata anula cu plati anticipate trimestriale, actualizate cu indicele de inflatie

termen de plata anual (declara, regularizeaza, platesc):31martie

Termen platii anticipate: 25 a lunii trim urmator


Cazuri particulare:

contrib infiintati in cursul anului precedent care la sf anului fiscal precedent inreg pierdere
fiscala ef pl anticipate la nivelul sumei rezultate din aplicarea cotei de impozit asupra profitului
contabil al perioadei pt care se ef pl anticipata

contrib care inreg pierdere contabila la sf unui trim nu mai au oblig de a ef plata anticipata
pt acel trim
b) ONG + contrib care obtin ven majoritare din cultura cerealelor, plantelor tehnice,
pomicultura, viticultura

plata anuala

termen 25 februarie
c) S.C.

plata trimestriala

se declara si plateste pana in 25 a lunii trim urmator af trim I -III, se depune D100, iar la 25
martie se defintizeaza impozitul de profit, se depune D101

pot opta pt plata anuala cu plati anticipate trimestriale


optiunea se depune pana pe 31 ianuarie D012, obtiunea este obligatorie 2 ani
nu pot sa aplice sistemul: - nou infiintati
- inreg pierdere fiscala la sf anului precedent
- s-au aflat in inactivitate temporara
- au fost pl de impozit pe micro
determinarea pl anticipate trimestrial
Imp/profit trim = 1/4 x impozit anul trecut x (1 + R inflatiei)
daca in primul an al perioadei al perioadei obligatorii de 2 ani, contribuabilul inreg pierdere
fiscala
Imp/profit trim = 16% x Profit contabil la trim
Atentie: Pers juridice care inceteaza sa existe in cursul anului fiscal au obligatia sa depuna D101
si sa pl impozitul pana la data depunerii situatiilor financiare la Reg Comertului.
Retinerea impozit pe dividende: Art.36
Valoare dividend net = profit net x procent detinere asociat din cap social
Procent de participare = cap soc detinut x 100/cap soc total
Impozit dividend (pers fizice) = valoare dividend brut x 16%
Dividend net = valoare dividend brut impozit pe dividend
Impozit dividend (pers juridice) = 0
Data pana la care poate fi platit imp pe dividende:
-se plateste pana la data de 25 a lunii urmatoare celei in care se plateste dividendul
-in cazul in care dividendele distribuie nu au fost platite pana la sf anului in care s-au aprobat sit
fin, impozitul se plateste pana la data de 25 ian a anului urmator