Sunteți pe pagina 1din 2
AGENTIA NATIONALA DE ADMINISTRARE FISCALA COMISIA PENTRU AUTORIZAREA OPERATORILOR DE PRODUSE SUPUSE ACCIZELOR ARMONIZATE Bucuresti, Str. Matei Millo nr. 13, sectorul 1 Tel. (021)315.58.58; Fax (021)313.82.51 DECIZIA Nr. 169 DIN 12.03.2009 Avand in vedere adresa inregistraté la Autoritatea Nationalé a Vmilor sub nr 9618/19.02.2009 prin care S.C. Ultex SA depune plangere prealabila impotriva Deciziei nr. 002/19.01.2009 prin care a fost revocata autorizatia de antrepozit fiscal nr. RO010982PP01/22.06.2007 pentru productie de Biodiesel, ca urmare a nerespectarii prevederilor la art. 197, alin. (2) din Legea nr. 571/2003 privind Codul fiscal, cu modificarile si completarile ulterioare, aprobate prin Hotararea Guvernului nr. 44/2004 cu modificarile si completarile ulterioare, solicitnd anularea acesteia din urmatoarele motive: -societatea nu se afla in niciuna din situatiile prevazute de dispozitiile art. 185 din Codul fiscal referitoare la revocarea autorizatiei de antrepozit fiscal; -masura revocarii autorizatiei este mult prea aspra avand in vedere ca situatiile supuse raportarii au fost trimise ulterior iar in ceea ce priveste antrepozitul fiscal nu s-a produs nici o abatere de ordin tehnic sau juridic si nu s-a modificat nimic fata de starea initiala; Luand in considerare documentatia prezentata si prevederile legale in vigoare, se retin urmatoarele: * Motivatia cA societatea nu se afl in niciuna din situatiile prevazute de dispozitiile art, 185 din Codul fiscal, avand in vedere ca situatiile supuse raportarii au fost transmise ulterior, nu este sustenabila intrucat se recunoaste cd raportarile nu au fost transmise in termenul prevazut de lege si acest lucru nu face decat sa intareasca motivele de revocare a autorizatiei * Motivatia ca in antrepozitul fiscal nu s-a produs nici o abatere de ordin tehnic si juridic gi nu s-a adus nicio modificare fata de starea initiala, nu este relevanta intrucat decizia de revocare a fost emisa ca urmare a nerespectarii de catre antrepozitar a obligatiilor ce-i reveneau in calitatea pentru care a fost autorizat si nu pentru o nerespectare a prevederilor legale in ceea ce priveste modificarea structuri antrepozitului fiscal sau a modului de operare in acesta Tinand seama de : -Legea nr. 571/2003 privind Codul fiscal, cu. modificgrile si completarile ulterioare; ~ = -Hotararea Guvernului nr. 44/2004 pentru aprobarea Normelor metodologice de aplicare a Legii nr. 571/203 privind Codul fiscal, cu modificarile si completarile ulterioare; -Ordinul_ministrului economiei si finantelor nr. 1269/2008 privind aprobarea componentei Comisiei pentru autorizarea operatorilor de produse supuse accizelor armonizate $i a Regulamentului de organizare i functionare a acesteia; - Ordinul ministrului finantelor publice nr. 1459/2006 privind infiintarea Registrului national al operatorilor de produse supuse accizelor armonizate si aprobarea procedurii de infiintare si actualizare a acesteia = Legea nr. 554/2004, a contenciosului administrativ, cu modificarile si completarile ulterioare; in temeiul: -art. 19 din Regulamentului de organizare si functionare a Comisiei pentru autorizarea operatorilor de produse supuse accizelor armonizate aprobat prin Ordinul ministrulu economiei si finantelor nr. 1269/2008 privind aprobarea componentei Comisiei pentru autorizarea operatorilor de produse supuse accizelor armonizate; svar. 7 din Legea nr. 564/204 a contenciosului administrativ, cu modificarile si completarile ulterioare COMISIA DECIDE : Art. 1 - Respinge contestatia ca neintemeiata si mentine ma: autorizatiei de antrepozit fiscal nr. RO010982PP01/22.06.2007, sta 002/19.01.2009. ‘a de revocare a prin Decizia nv Art, 2 — Prezenta decizie produce efecte de la data comunicarii Art. 3 - Directia Tehnici de Vamuire si Tarif Vamal va duce la indeplinire prezenta, conform prevederilor Ordinului ministrului finantelor publice nr. 1469/2006 privind infiintarea Registrului national al operatorilor de produse accizabile armonizate si aprobarea procedurii de infiintare si actualizare a acestuia. Art. 4 - impotriva prezentei decizii se pot exercita si celelalte cai de atac prevazute de Legea nr. 554/2004 a contenciosului administrativ, cu modificarile $i completarile ulterioare. VICEPRESEDINTE, DRAGOS- GEO! ;OGDAN Avizat Directia Generala Juridica DIRECTOR GENERAL, Valeria Nigtor