Sunteți pe pagina 1din 1

FORMULARUL F5

Beneficiar : ACADEMIA ROMANA INSTITUTUL DE BIOLOGIE


Adresa : Splaiul Independentei, Nr. 296, Sector 6, Bucuresti
Proiect nr : 26.389 Consolidare, reamenajare si modernizare
INSTITUTUL DE BIOLOGIE BUCURESTI
Faza
: PT+DE

OBIECTIV: INSTALATII SANITARE CORP CENTRAL (A+B)


FI}A TEHNIC~ Nr. 2 S
Utilajul tehnologic, echipamentul: Pompa pentru recircularea apei calde
Nr. crt.

Specifica\ii tehnice impuse prin Caietul


de sarcini

Corespondenta propunerii
tehnice cu specifica\iile tehnice
impuse prin Caietul de sarcini
2

Produc`tor
3

Parametrii tehnici ]i func\ionali:


1

- debit : 1 mc/h
- presiune 1 mH2O
- P= 0,45KW
Condi\ii

privind

exigentele

de

performanta (de asigurarea calitatii)


Certificat de calitate
Agrement tehnic MLPTL
Conditii de livrare si plata.
Coplet echipat cu toate furniturile.
Cartea tehnica si instructiuni
intretinere si exploatare

de

Condi\ii de garan\ie ]i postgaran\ie.


4

Se asigura manopera si piese de


schimb in perioada depostgarantie pe
baza de contract

Alte condi\ii specifice


Nu este cazul
Proiectant,
(semn`tur` autorizat`)
PROIECT BUCURE}TI
Director divizie Arhitectur` ]i Inginerie : arh. Constantin Juguric`
}ef proiect specialitate :

ing. Marian Avasiloaiei

Manager departament economic :

tehn. pr. Dorin Popescu

PRECIZARE:
Proiectantul r`spunde de corectitudinea complet`rii coloanelor 0 ]i 1 ; [n cazul [n care contractul de lucr`ri are ca obiect at@t
proiectarea, c@t ]i execu\ia uneia sau mai multor lucrari de construc\ii, responsabilitatea complet`rii coloanelor 0 ]i 1 revine
ofertantului.