Sunteți pe pagina 1din 8

LICEUL TEHNOLOGIC THEODOR PALLADY

Disciplina : Matematica M2
Profesor : ISTRATE CORIN-CATALINA

Clasa a-9-a A
An scolar : 2014-2015
36 saptamani: semestrul I 18 sapt.
semestrul II 17 sapt. (+2 pract.
+sapt. Scoala altfel
Nr. ore / saptamana : 3 ore

PLANIFICARE CALENDARISTICA
ALGEBRA
Unitatea
de
invatare

Competente specifice vizate

Continuturi

Nr.
ore

Sapt

Date
calendaristice
9A

SEMESTRUL I
Multimi si
elemente de
logica
matematica
16ore

1. Identificarea in limbaj cotidian sau


in probleme a unor notiuni specifice
logicii matematice si teoriei multimilor
2.1. Reprezentarea adecvata a
multimilor si a operatiilor logice si
identificarea de proprietati
3.1. Alegerea si utilizarea de algoritmi
pentru efectuarea de operatii cu
multimi , cu numere reale, cu
propozitii / predicate
4.1. Redactarea solutiei unei probleme
utilizand corelarea intre limbajul
logicii matematice si limbajul teoriei
multimilor
5. Analiza unor contexte uzuale si
matematice utilizand limbajul logicii

- Multimea numerelor reale ; operatii


algebrice cu numere reale
- Ordonarea numerelor reale ; modulul
unui numar real
- Partea intreaga si partea fractionara a
unui numar real
- Aproximari prin lipsa si prin adaos
- Intervale de numere reale ; operatii cu
intervale
- Enunt , propozitie , valoare de adevar
- Predicat , cuantificatori
- Operatii logice elementare : negatia ,
conjunctia , disjunctia , implicatia ,
echivalenta
- Operatii logice elementare corelate cu
operatiile si relatiile cu multimi :

S1

15.09-19.09

S2

22.09-26.09

S2

22.09-26.09

1
2

S3
S3
S4
S4
S5
S5
S6

29.09-03.10
29.09-03.10
06.10-10.10
06.10-10.10
13.10-17.10
13.10-17.10
20.10-24.10

S6

20.10-24.10

1
1
2
1

Observatii

matematice si al teoriei multimilor


6.1.Transpunerea unei situatii
problema in limbaj matematic ,
rezolvarea problemei obtinute si
interpretarea rezultatului

Siruri
14 ore

Evaluare
semestriala
3 ore

1. Recunoasterea unor corespondente


care sunt siruri , progresii , functii
2.1. Calculul valorilor unor functii care
modeleaza situatii practice in scopul
caracterizari acestora
3.1. Alegerea si utilizarea unei
modalitati adecvate de calcul
4.1. Interpretarea grafica a unor relatii
provenite din probleme practice
5.1. Analiza datelor in vederea aplicarii
unor formule de recurenta sau a
rationamentului de tip inductiv in
rezolvarea de probleme
6.1.Analiza si adaptarea scrierii
terme--nilor unui sir in functie de
context
C.1. Identificarea unor date si relatii
matematice si corelarea lor in functie
de contextul in care au fost definite
C.2. Prelucrarea datelor de tip cantitativ , calitativ , structural , contextual
cuprinse in enunturi matematice
C.3. Utilizarea algoritmilor si a conceptelor matematice pentru caracterizarea locala sau globala a unei situatii
concrete
C.4. Exprimarea caracteristicilor
matematice cantitative sau calitative

complementara , intersectia ,
reuniunea , incluziunea , egalitatea
-Rationament prin reducere la absurd
-Inductie matematica

1
2

- Evaluare

S7
S7
S8
S8

27.10-31.10
27.10-31.10
03.11-07.11
03.11-07.11

- Modalitati de descriere a unui sir ;


exemple de siruri
- Progresii aritmetice

S9

10.11-14.11

-Conditia ca n numere sa fie in


progresie aritmetica pentru n3
-Exercitii
- Progresii geometrice

S10
S11
S12

17.11-21.11
24.11-28.11
01.12-05.12

-Conditia ca n numere sa fie in


progresie geometrica pentru n3
- Evaluare

2
2

S13
S15
S16
S16
S17
S18

08.12-12.12
05.01-09.01
12.01-16.01
19.01-23.01
19.01-23.01
26.01-30.01

- Recapitulare pentru teza


- Teza
- Discutarea tezei

1
1
1

S14
S14
S14

15.12-19.12
15.12-19.12
15.12-19.12

1
3

ale unei situatii concrete si a


algoritmilor de prelucrare a acestora
C.5. Analiza si interpretarea caracteristicilor matematice ale unei situatii
problema
C.6. Modelarea matematica a unor
contexte problematice variate , prin
integrarea cunostintelor din diferite
domenii
SEMESTRUL al-II-lea

Functii
lecturi
grafice
9ore

1. Identificarea valorilor unei functii


folosind reprezentarea grafica a unei
functii
2.1. Determinarea solutiilor unor
ecuatii , inecuatii utilizand reprezentari
grafice
3.1. Alegerea si utilizarea unei modalitati
adecvate de reprezentare grafica in
vederea evidentierii unor proprietati
4.1. Exprimarea monotoniei unei functii
prin conditii algebrice
5. Reprezentarea graficului prin puncte
si aproximarea acestuia printr-o curba
continua
6. Deducerea unor proprietati ale
functiilor numerice prin lectura grafica

- Reper cartezian , produs cartezian ,


reprezentarea prin puncte a unui
produs cartezian .Drepte in plan de
forma x = m sau y =m
- Functia : definitie , exemple , exemple de corespondente care nu sunt
functii
- Modalitati de a descrie o functie ,
lecturi grafice
- Egalitatea a doua functii , imaginea
unei functii , graficul unei functii
- Functii numerice f: IR , I interval
de numere reale ;
-Proprietati ale functiilor numerice prin
lecturi grafice : reprezentarea
geometrica a graficului , intersectia
grafcului cu axele de coordonate
- Rezolvarea grafica a ecuatiilor de
forma f(x) = g(x)
- Proprietati : marginire , paritate ,
imparitate ( simetria graficului fata de
Oy sau fate de origine ) , periodicitate ,
monotonie

S19

09.02-13.02

S19

09.02-13.02

S20

23.02-27.02

S20

23.02-27.02

S21

02.03-06.03

S21

02.03-06.03

S22

09.03-13.03

S22

09.03-13.03

Functia de
gradul I
10 ore

Functia de
gradul II
8 ore

1. Recunoasterea functiei de gradul I


descrisa in diferite moduri
2.1. Utilizarea unor metode algebrice sau
grafice pentru rezolvarea ecuatiilor ,
inecuatiilor , sistemelor
3. Descrierea unor proprietati desprinse
din rezolvarea ecuatiilor , inecuatiilor ,
sistemelor si reprezentarea grafica a
functiei de gradul I
4.1. Exprimarea legaturii intre functia de
gradul I si reprezentarea ei geometrica
5.1. Interpretarea graficului functiei de
gradul I utilizand proprietatile algebrice
ale functiei
6. Rezolvarea cu ajutorul functiilor a
unei situatii problema si interpretarea
rezultatului
1. Diferentierea variatiei liniare /
patratice prin exemple
2. Completarea unor tabele de valori
necesare pentru trasarea graficului
3. Aplicarea unor algoritmi pentru
trasarea graficului ( trasarea prin puncte
semnificative )
4. Exprimarea proprietatilor unei functii
prin conditii algebrice sau geometrice
5. Utilizarea relatiilor lui Viete pentru
caracterizarea solutiilor si rezolvarea
unor sisteme
6. Identificarea unor metode grafice de
rezolvare a ecuatiilor sau sistemelor de
ecuatii

- Evaluare
- Definitie ; reprezentarea grafica a
functiei f: RR , f(x) = ax+b , a,b R
intersectia graficului cu axele de
coordonate , ecuatia f(x)=0
- Interpretarea grafica a proprietatilor
algebrice ale fctiei : monotonie , semn
- Inecuatii de forma ax+b 0 ( , <, > )
studiate pe R
- Pozitia relativa a doua drepte ;

1
3

S23
S23
S24

16.03-20.03
16.03-20.03
23.03-27.03

S25

30.03-03.04

2
2

S25
S26
S26

30.03-03.04
20.04-24.04
20.04-24.04

S27

27.04-01.05

- Reprezentarea grafica a functiei f:


RR , f(x) = ax2+bx+c , a0 ,
intersectia graficului cu axele de
coordonate , ecuatia f(x) =0 , simetria
fata de dreptele de forma x=m , mR
- Relatiile lui Viete

S27
S28

27.04-01.05
04.05-08.05

S28

04.05-08.05

-Rezolvarea sistemelor de forma :

S29

11.05-15.05

S29

sisteme de tipul
a,b,m,n,c,p R
- Evaluare

ax by c
,

mx ny p

x y s
, s,pR

xy p

- Evaluare

11.05-15.05

Interpretarea geometrica a proprietatilor


9 ore algebrice ale functiei de gradul al II lea

1.Identificarea unor moduri de variatie a


datelor
2.1. Compararea variatiei unor date
diverse prin intermediul ratei cresterii
3.1. Aplicarea formulelor de calcul si a
lecturii grafice pentru rezolvarea de
ecuatii , inecuatii si sisteme
4. Exprimarea prin reprezentari grafice a
unor conditii algebrice ; exprimarea prin
conditii algebrice a unor reprezentari
grafice
5.1. Determinarea relatie intre conditii
algebrice date si graficul functiei de
gradul al -II lea
6.1. Utilizarea monotoniei si a punctelor
de extrem in optimizarea rezultatelor
unor probleme practice

- Monotonie , punct de extrem ( varful parabolei ) , interpretarea


geometrica
- Pozitionarea parabolei fata de axa Ox
, semnul functiei
- Inecuatii de forma ax2+bx+c 0
(,<,>) ; interpretarea geometrica
- Pozitia relativa a unei drepte fata de
parabola
- Rezolvarea sistemelor de ecuatii

mx n y

ax bx c y
2

S31

25.05-29.05

S31

25.05-29.05

S32

01.06-05.06

S32

01.06-05.06

S33

08.06-12.06

S33

08.06-12.06

Nr.
ore

Sapt

Date calendaristice

, a,b,c,m,nR

- Evaluare

PLANIFICARE CALENDARISTICA
GEOMETRIE
Unitatea de
invatare

Competente specifice vizate

Continuturi

9A
SEMESTRUL I
Vectori in
plan
7 ore

1. Identificarea elem. de geometrie


vectoriala in diferite contexte
2.1. Aplicarea regulilor de calcul pentru
determinarea caracteristicilor unor
segmente orientate pe configuratii date

- Vectori , egalitatea a doi vectori , suma


a doi vectori
- Produsul unui vector cu un numar real
- Descompunerea unui vector dupa
directii date

2
1
1

S1
S2
S3
S4

15.09-19.09
22.09-26.09
29.09-03.10
06.10-10.10

Observatii

Calcul
vectorial
9ore

3.1. Utilizarea operatiilor cu vectori pt. a


descrie configuratii geometrice date
4. Utilizarea limbajului calculului
vectorial pentru a descrie anumite
configuratii geometrice
5.1 Identificarea cond. necesare pentru
ca o configuratie geometrica sa satisfaca
cerinte date
6.1. Aplicarea calc.vectorial in rezolvarea unor probl. din domenii conexe
1. Descrierea sintetica sau vectoriala a
proprietatilor unor configuratii
geometrice
2. Reprezentarea prin intermediul
vectorilor a unei configuratii geometrice
date
3. Utilizarea calculului vectorial sau a
metodelor sintetice in rezolvarea unor
probleme de geometrie metrica
4. Trecerea de la caracterizarea sintetica
la cea vectoriala ( si invers ) a unei
configuratii geometrice date
5.1. Interpretarea coliniaritatii ,
concurentei sau paralelismului in relatie
cu proprietatile sintetice sau vectoriale
ale unor configuratii geometrice
6. Analiza comparativa a rezolvarilor
vectoriala si sintetica ale aceleiasi
probleme

- Coliniaritatea a doi vectori ; probleme


de coliniaritate
- Evaluare

S5
S6
S7

13.10-17.10
20.10-24.10
27.10-31.10

- Vectorul de pozitie al unui punct


- Vectorul de pozitie al punctului care
imparte un segment intr-un raport dat ;
-Teorema lui Thales (conditii de
paralelism )
- Vectorul de pozitie al centrului de
greutate al unui triunghi ( concuren- ta
mediatoarelor unui triunghi )
-Exercitii
- Evaluare

1
2

S8
S9
S10
S11

03.11-07.11
10.11-14.11
17.11-21.11
24.11-28.11

S12
S12

01.12-05.12
01.12-05.12

1
1

S13
S13

08.12-12.12
08.12-12.12

Aplicatii ale
trigonometriei in
geometrie
11ore

Evaluare
semestriala
3 ore

1. Identificarea elem.necesare pentru


calculul unor lungimi de segmente si
masuri de unghiuri
2. Utilizarea unor tabele si formule
pentru calcule in trigonometrie si in
geometrie
3.1. Determinarea masurii unor unghiuri
si a lungimii unor segmente utilizand
relatii metrice
4. Transpunerea intr-un limbaj specific
trig. si geometriei a unor probleme
practice
5. Utilizarea unor elemente de
trigonometrie in rezolvarea triunghiului
oarecare
6. Analiza si interpretarea rezultatelor
obtinute prin rezolvarea unor probleme
practice

C.1. Identificarea unor date si relatii


matematice si corelarea lor in functie de
contextul in care au fost definite
C.2.Prelucrarea datelor de tip cant.
calitativ , structural , contextual
cuprinse in enunturi matematice
C.3. Utilizarea algoritmilor si a
conceptelor matematice pentru
caracterizarea locala sau globala a unei
situatii concrete
C.4. Exprimarea caracteristicilor

-Rezolvarea triunghiului dreptunghic

2
1
1

S15
S16
S17
S18

05.01-09.01
12.01-16.01
19.01-23.01
26.01-30.01

-Cercul trigonometric
-Definirea functiilor trigonometrice
sin,cos:[0,2][-1,1]
-Definirea functiilor trigono-metrice tg:
[0,]\{/2}R, ctg:(0.)R

S18

26.01-30.01

SEMESTRUL alII-lea
-Definirea fctiilor trigonometrice
sin,cos, tg, ctg
-Reducerea la primul cadran
-Formule trigonom.: sin(a+b), cos(a+b),
sin(a-b) , cos(a-b), sin 2a, cos2a
- Modalitati de calcul a lungimii unui
segment si a masurii unui unghi :
teorema sinusurilor
- Teorema cosinusului
- Evaluare

S19

09.02-13.02

1
1

S20
S21

23.02-27.02
02.03-06.03

S22

09.03-13.03

1
1

S23
S24

16.03-20.03
23.03-27.03

-Recapitulare pentru teza


- Teza
- Discutarea tezei

1
1
1

S30
S30
S30

18.05-22.05
18.05-22.05
18.05-22.05

Recapitulare
finala
6 ore

matematice cant.sau calitative ale unei


situatii concrete si a algorit.de prelucrare
a acestora
C.5. Analiza si interpretarea
caracteristicilor matematice ale unei
situatii problema
C.6. Modelarea matematica a unor
contexte problematice variate , prin
integrarea cunostintelor din diferite
domenii
C.1. Identificarea unor date si rel.
matematice si corelarea lor in functie de
contextul in care au fost definite
C.2. Prelucrarea datelor de tip
cantitativ , calitativ , structural ,
contextual cuprinse in enunturi
matematice
C.3. Utilizarea algoritmilor si a
conceptelor matematice pentru
caracterizarea locala sau globala a unei
situatii concrete
C.4. Exprimarea caracteristicilor
matem.cantitative sau calitative ale unei
situatii concrete si a algoritm. de
prelucrare a acestora
C.5. Analiza si interpretarea
caracteristicilor matematice ale unei
situatii problema
C.6. Modelarea matematica a unor
contexte problematice variate , prin
integrarea cunostintelor din diferite
domenii

Multimi si elemente de logica


matematica
Siruri
Functia de gradul I
Functia de gradul al-II-lea
Vectori in plan
Trigonometrie

S34

15.06-19.06

1
1
1
1
1

S34
S34
S35
S35
S35

15.06-19.06
15.06-19.06
22.06-26.06
22.06-26.06
22.06-26.06