Sunteți pe pagina 1din 4

Amen

. . j . j ..
.

b
c

&

Soprano

A -------men...................

j
j
& b c .. . . . j ..

Contralto

j .
.

.
.
b
c

J
.
V
J

Tenore

A -------men

? c ..
b
..

Basso

&b w

oooo

&b w

Vb w

oooo

b w

j .. J . j . j . j ..

j . j

A --men a

j
. J
j

& b . j

A --men a

men a ...........men

Come and be hold him

& b . j

A --men

..

.
b

V

?b

a men a .......men

A --men

A --men

n n

Come and be hold him born the king of Angels

A --men

j . j

17

men a ...........men

a men a .......men


A --men

A --men

j ..

j
j
& b . .

& b . j . j

25

A --men oh come let us adore him, Christ the A.. men

.
b

.
V
J

? . j
b
. J
A --men

b
&
J

A....men.....

Lord

..

. j . j
b . j . j

j
j
j
j
j

.
.


.
. .
A....men.....

?b

b
&b w

&b

b
Vb w

mmm

mmm

A....men

j
& b . j . j . j
. .
. . j . j

.
b

V
b.
J
J

40

oh come let us adore him, Christ the A.. men

33

A....men

? b
b w

j

j

mmm

j b

mmm

ah

j

ah

w
dum

w
dum

b
&b w

47

b
&b

b w
b
V

dumm

? b
b w

b
& b .
sleep

in

hea-ven - ly pea

b
Vb

. J . n J

sleep in

# . . J
J

? b
b

b
& b b

61

a...men ....

b
&bb

b
V b b


a...men ....

? b ..
bb

..
J

a a men

- ce

- ce

a a men

dum

j
. .
J

hea-ven - ly pea

dumm

b
& b .

. .
J
J

dum

dumm

dumm

54

sle - ep in hea- ven-ly peace

dum


dum

.
J

dum

dum

dum

dum a a a

. j . j

j
j
. . . j
. J

.
J

. j

j j .
J
. .

&

####

&

####

####

69

.
J

j
j
. . . j

. J

..

j j .
J
. .

a...men ....


a...men ....

? # # # # ..

j
j
. . . j

. J

..

j
j
. j
. .

V b
? ..
b

j j
..
w

..
w

..

& b j j w

..

..

..

j w
b
V J
?

b w

oh holy nigt
oh hap-py days

j j
w

.. j w
J

oh hap-py days

. j

.
J

& b j j w
oh hap-py days

. j . j

&b

84

.
J

a...men ....

. j

a...men ....

.
J

&b

77

. j . j

j ..
. w

a... men

oh holy nigt
oh hap-py days

men
.

men

.. w

..

j ..
.
w

..

men
.