Sunteți pe pagina 1din 1

Antet persoana fizica/Asociatie familiala/persoana juridica

________________________
Nr._______/__________2005
CATRE,
AGENTIA DE PROTECTIE A MEDIULUI IASI
str. Th. Vascauteanu nr. 10 bis
Prin prezenta,____________________________________________________________________1)

cu sediul

social/secundar:_________________________________________________________________________Nr.telefon/fax
______________________reprezentata legal prin _______________________________________________________2)
In temeiul prevederilor Legii protectiei mediului nr. 137/1995, republicata 2000, cu modificarile

si completarile

ulterioare, ale Ord.MAPAM nr. 860/2002 pentru aprobarea procedurii de evaluare a impactului asupra mediului si de
emitere a Acordului de mediu, ale Ordinului MMGA nr. 876/2004 pentru aprobarea Procedurii de autorizare a activitatilor
cu impact semnificativ asupra mediului, solicita emiterea Avizului de mediu/Acordului/Acordului integrat de
mediu/Autorizatiei de mediu pentru :

vinzarea pachetului majoritar de actiuni; vinzarea de active, fuziune, divizare, concesionare, dizolvare urmata
de lichidare, lichidare al SC ___________________________________________________________________

Proiecte publice sau private de investitii noi sau de modificare a celor existente, inclusiv pentru proiecte de
dezafectare aferente activitatilor cu impact semnificativ_____________________________________________

Activitati existente Cod CAEN _______________________________sau inceperea activitatilor noi cod CAEN
_________________________________________________________________________________________

amplasate in ___________________________________________________________________________3).

In acest scop anexam documentatia tehnica constituita din:


-

Bilant de mediu/Studiu de evaluare a impactului/Memoriu tehnic/Fisa tehnica/Fisa de prezentare si


de

declaratie,

Proiect

de

Program

de

conformare,

inclusiv

piesele

desenate

obligatorii_________________________________________________________________________
-

Actele societatii(Certificat inmatriculare- copii xerox)_______________________________________________

Act detinere spatiu/teren(copii xerox):__________________________________________________

Anunt public:______________________________________________________________________

Avize emise de autoritati competente ( copii xerox):


o

Certificat de urbanism (copie xerox)______________________________________________

Avize utilitati (apa canal, energie electrica, energie termica,s.a.)_____________________________

Aviz de principiu/Autorizatie sanitara de functionare emisa de DSP Iasi__________________________

Aviz/Autorizatie PSI emisa de Grupul de Pompieri al jud.Iasi___________________________________

Autorizatie protectia muncii emisa de ITM Iasi_____________________________________________

Alte avize/autorizatii:__________________________________________________________________

________________________________________________________________________________________
Certificam prin prezenta ca documentele prezentate in copie sunt conforme cu originalul.

Data:

DIRECTOR/ADMINISTRATOR/PF
Ls..............................................

Nota: 1) numele persoanei fizice/juridice


2)- numele persoanei fizice/juridice
3) adresa,sat, comuna, str. nr. , judet, municipiul