Sunteți pe pagina 1din 6

STATUTUL

de organizare si functionare al
CULTULUI CRESTIN BAPTIST DIN ROMANIA
UNIUNEA BISERICILOR CRESTINE BAPTISTE
DIN ROMANIA--

CAPITOLUL 1
Dispozitii generale
Art.1. Cultul crestin Baptist din Romania se ntemeiaza pe nvataturile
Sfintelor Scripturi. Denumirea acestuia este : Cultul Crestin Baptist din
Romania - Uniunea Bisericilor Crestine Baptiste din Romania.
Art.2. Cultul Crestin Baptist din Romania este liber si autonom fata de stat si
se organizeaza si functioneaza potrivit prevederilor prezentului statut.
Principiile de credinta ale Cultului sunt cele prevazute n Marturisirea de
Credinta a Cultului Crestin Baptist din Romania .
Art.3. Cultul Crestin Baptist din Romania formeaza o unitate att din punct
de vedere doctrinar, ct si organizatoric. Acesta se organizeaza n: biserici,
comunitati ale bisericilor, Conventia bisericilor Crestine Magiare si Uniunea
Bisericilor Crestine Baptiste, fiecare avnd personalitate juridica cu drepturile
ce deriva din aceasta calitate.
Art.4. Cultul Crestin Baptist din Romania este independent fata de bisericile
si organizatiile baptiste din strainatate, pastnd legaturi fratesti si de
colaborare cu acestea. El poate intra n aliante cu bisericile evanghelice din
tara si strainatate.

CAPITOLUL 2
Despre membri
Art.5. Este membru al Cultului Crestin Baptist din Romania, fara deosebire
de sex, nationalitate sau rasa, persoane care din convingere si libera sa
vointa, a primit credinta de botez, accepta Marturisirea de Credinta a
Cultului si prevederile prezentului statut si este nscrisa n registrele bisericii,
cu respectarea prevederilor statutare. Fiecare credincios baptist trebuie sa
apartina unei biserici. Primirea unui membru n biserica se face prin
aprobarea organelor de conducere ale bisericii.
Art.6. Calitatea de membru al Cultului Crestin Baptist este personala si
netransmisibila si poate fi dovedita dupa registrul de membri tinut n
biserica.
Copii nebotezati ai credinciosilor baptisti sunt considerati ca apartinatori. Ei
nu se bucura de drepturile membrilor bisericii. Biserica are datoria de a le
acorda asistenta spiritual-religioasa.
Art.7. Un membru al Cultului Crestin Baptist nu poate apartine n acelasi

timp dect unei singure biserici. Transferul unui membru la o alta biserica se
face cu aprobarea comitetului de conducere al bisericii din localitatea n care
acesta se stabileste definitiv sau temporar. Biserica n care un membru se
transfera va solicita adeverinta de membru de la biserica din care pleaca.
Art.8. Fiecare membru al Cultului Crestin Baptist are datoria sa contribuie
financiar si/sau material la sustinerea activitatii bisricii.
Art.9. Calitatea de membru al Cultului Crestin Baptist se pierde prin
retragere sau excludere.Retragerea se face cu ncunostiintarea transmisa n
scris bisericii n al carei registru este evidentiata persoana n cauza.
Art.10. Biserica poate exclude membrii care se fac vinovati de:
-cadere n pacat;
-abateri de la Marturisirea de Credinta a Cultului;
-nefrecventarea serviciilor divine ca urmare a lipsei de interes.
Cei exclusi sau retrasi vor putea fi reprimiti n aceeasi biserica dupa ce vor
dovedi sincera ndreptare. n cazul schimbarii domiciliului n alta localitate,
reprimirea se poate face de catre biserica din acea localitate, dupa obtinerea
prealabila a acordului scris din partea bisericii care a hotart excluderea.
Fostii membri, exclusi sau retrasi, nu au nici un drept asupra bunurilor si
valorilor aduse sub orice forma n patrimoniul bisericii.

CAPITOLUL 3
Organizarea Cultului Crestin Baptist
Art.11. Bisericile, comunitatile bisericilor au personalitate juridica de la data
constituirii lor. Biserica are personalitate juridica numai daca are un numar
de cel putin 20 de membri.
SECTIUNEA 1
Biserica
Art.12. Biserica este partea componenta locala a Cultului Crestin Baptist din
Romania si reprezinta unirea voluntara a unui grup de credinciosi de cel
putin 20 de membri majori care accepta din propria lor convingere
Marturisirea de Credinta a Cultului Crestin Baptist si prevederile prezentului
statut.
Biserica etse de sine statatoare si are ca singura autoritate n materie de
credinta si practica religioasa nvataturile Sfintelor Scripturi. Fiecare biserica
face parte din comunitatea bisericilor crestine baptiste competente si din
Uniunea Bisericilor Crestine Baptiste.
Art.13. Biserica se constituie prin hotarrea adunarii generale a membrilor
fondatori.
Actul de constitutie se va ntocmi n 3 exemplare, va purta semnatura
fiecarui membru fondator si va exprima vointa colectiva de constituire,
denumirea si sediul bisericii, precum si nominalizarea membrilor comitetului

de conducere.
Art.14. Biserica se considera definitiv constituita, fara nici o alta formalitate,
dupa eliberarea autorizatiei de functionare de catre Uniunea Bisericilor
Crestine Baptiste din Romania.
Art.15. Grupul de credinciosi mai mic de 20 de membri majori se poate
constitui n ,,biserica filiala", fara a avea personalitate juridica.
Art.16. Doua sau mai multe biserici pot constitui mpreuna un cerc pastoral,
fara a avea personalitate juridica. Cercul pastoral exprima unitatea de
viziune a bisericilor componente si contribuie la: dezvoltarea spirituala a
acestora, pregatirea si instruirea slujitorilor duhovnicesti, realizarea
proiectelor de misiune, precum si a altor obiective stabilite de catre acesti
membri.
Art.17. Organele de conducere ale bisericii sunt:
Adunarea generala si
Comitetul de conducere.
Organul de control financiar al bisericii este format din cenzori alesi de
adunarea generala.
Art.18. Adunarea generala este organul suprem de conducere al bisericii si
se tine odata pe an sau ori de cte ori este nevoie. Adunarea generala se
convoaca de pastor sau delegatul sau n baza hotarrii comitetului ori la
cererea scrisa si motivata a cel putin o treime din numarul total al membrilor
bisericii. n situatia n care pastorul refuza, convocarea se va face de
persoana desemnata de comitet. Convocarea se face cu cel putin 14 zile
nainte si va cuprinde data, ora, locul si scopul, precum si mentiunea ca ,
daca la termenul indicat nu se vor ntruni cel putin jumatate plus unu din
numarul membrilor, adunarea se va tine peste o saptamna, n acelasi loc si
la aceeasi ora, fara nici o alta convocare, cnd se vor putea lua hotarri
valabile cu orice numar de membri. Hotarrile se iau cu cel putin jumatate
plus unu din numarul celor prezenti. n caz de paritate, decide votul
persoanei care prezideaza.
Art.19. Adunarea generala hotaraste asupra tuturor problemelor majore ale
bisericii, putnd delega o parte din atributiile sale comitetului de conducere.
Adunarea generala este prezidata de pastor sau de un delegat al acestuia,
asistat de secretarul bisericii.Procesul verbal va fi semnat de persoane care
au prezidat adunarea generala. La adunarile generale ale bisericii pot
participa cu vot consultativ 1-3 delegati ai comunitatii sau Conventiei, dupa
caz si 1-3 delegati ai Unuinii.
Art.20. Adunarea generala alege dintre membri sai comitetul de conducere si
cenzori pe o perioada de 2 ani. Ea stabileste structura comitetului de
conducere n acord cu nevoile bisericii. Structura comitetului va cuprinde cel
putin urmatoarele functii: pastor sau prezbiter ales, secretar si casier.
Numarul membrilor comitetului va fi stabilit de fiecare biserica n
urmatoarele limite:
-bisericile cu 21-100 membri vor alege 3-7 membri n comitet;

-bisericile cu 101-300 membri ,, 5-11 ,,


-bisericile cu 301-700 membri ,,7-15 ,,
-bisericile cu 701-1000 membri ,,9-17 ,,
-bisericile cu1001-2000 membri ,,11-21 ,,
-bisericile cu peste 2001 membri ,,15-25 ,,
Adunarea generala a bisericii desemneaza prin vot delegati pentru Adunarea
generala a comunitatii desemnati n proportie de un delegat la 50 de
membri. Delegatii bisericii pentru Congresul Cultului vor fi desemnati n
proportie de un delegat la 100 de membri.
Membri n comitet, cenzorii si delegatii pot fi revocati de adunarea generala
nainte de expirarea mandatului, daca s-au facut vinovati de cadere n pacat,
abateri de la Marturusirea de Credinta a Cultului sau daca nu si-au ndeplinit
sarcinile ncredintate. n locul unui membru sau delegat revocat, dimesionat
sau decedat, comitetul va coopta un membru al bisericii, urmnd ca prima
adunare generala sa ratifice cooptarea sau sa aleaga alta persoana.
Art.21. Comitetul de conducere asigura crmuirea spirituala a bisericii,
coordonarea activitatii administrative si de gestionare a patrimoniului
bisericii. Comitetul de conducere pregateste problemele ce trebuie supuse
adunarii generale, asigura aducerea la ndeplinire a hotarrilor adunarii
generale si rezolva toate problemele ce i-au fost date n competenta de catre
aceasta.
Nu pot fi delegate comitetului de conducere urmatoarele atributii:
a) alegerea si revocarea slujitorilor duhovnicesti ordinati;
b) aprobarea bugetului si descarcarea de gestiune;
c) angajarea de mprumuturi si achizitionarea, construirea, demolarea sau
nstrainarea bunurilor imobile apartinnd bisericii;
d) desfiintarea bisericii.
Comitetul bisericii poate delega unele atributii comisiilor constituite ad-hoc n
vederea ndeplinirii unor obiective ale bisericii.
Art.22. Comitetul de conducere se convoaca de pastor sau prezbiterul ales,
dupa caz, ori de delegatul acestuia.n cazul n care pastorul sau prezbiterul
ales refuza, convocarea se face din initiativa jumatate plus unu din numarul
membrilor comitetului. Pentru a lua hotarri valabile trebuie sa participe la
ntlnire cel putin 2/3 din numarul membrilor comitetului. Hotarrile se iau cu
cel putin jumatate plus unu din membri celor prezenti. n caz de paritate,
decide votul persoanei care prezideaza.
Art.23. Biserica este valabil angajata prin semnatura pastorului sau
prezbiterului ales, mpreuna cu aceea a secretarului sau a unui membru
delegat de comitet n acest scop.
Reprezentarea bisericii n justitie se face de catre pastor sau prezbiterul ales.
Art.24. Secretarul tine corespondenta bisericii, ntocmeste procesele verbale
ale adunarii generale si ale sedintelor de comitet, urmareste evidenta
corecta facuta n registrele de membri si apartinatori ai bisericii si raspunde
de corespondenta bisericii si de actele ncredintate lui.
Art.25. Casierul pastreza si manipuleaza banii si alte valori. El efectueaza
platile numai pe baza hotarrii adunarii generale sau a comitetului de

conducere.
Art.26. Cenzorii snt n numar de 1-3 si au atributia de a controla gestiunea
comitetului de conducere. Cenzorii au obligatia sa ntocmeasca si sa prezinte
anual adunarii generale raportul de control financiar n vederea descarcarii
de gestiune.
Art.27. Slujitorii duhovnicesti ai bisericii pot fi: pastori, misionari,
evanghelisti, nvatatori, prezbiteri. Pastorul va fi ales de preferinta dinre
credinciosii care poseda pregatire teologica sau alta pregatire scolara ct mai
aleasa. Acesta are ndatorirea de a asigura : hranirea spirituala a bisericii,
pastorirea membrilor, pregatirea si echiparea celorlalti slujitori, crmuirea
activitatii spirituale precum si ndeplinirea actelor de cult. Biserica poate
alege dupa necesitati unul sau mai multi pastori. Un pastor poate sluji una
sau mai multe biserici cu acordul adunarii generale a primei biserici care l-au
angajat n care este membru.
Misionarii sunt slujitorii bisericii trimisi de aceasta n tara si n strainatate
pentru a nfiinta noi biserici prin raspndirea Evangheliei sau pentru a ajuta
spiritual bisericile filiale si grupurile de credinciosi sau pentru a ajuta
spiritual bisericile filiale si grupurile de credinciosi baptisti. Ei sunt trimisi de
biserica pe o perioada determinata de timp si vor prezenta bisericii periodic
rapoarte de activitate. Misionarii ndeplinesc n cmpul de misiune ndatoririle
pastorilor, iar cei ordinati ndeplinesc si actele de cult.
Evanghelistii sunt slujitorii bisericii care se ocupa cu raspndirea Evangheliei
prin evanghelizari publice sau prin marturisirea de la om la om.
nvatatorii n sensul acestui articol, sunt slujitorii bisericii care coordoneaza
activitatea de educatie biblica n biserica si se ocupa de pregatirea celorlalti
nvatatori ai bisericii: pentru copii, tineret, femei, barbati, familii,etc.
Prezbiterii, n sensul acestui articol, sunt slujitorii bisericii care participa la
pastorirea si crmuirea spirituala a bisericii locale.
Alegerea pastorilor se face de catre adunarea generala la propunerea
comitetului bisericii prin votul a din numarul celor prezenti la adunarea
generala. Alegerea misionarilor, evanghelistilor, nvatatorilor si prezbiterilor
se face de catre adunarea generala la propunerea comitetului bisericii prin
votul a 2/3 din numarul membrilor prezenti la adunarea generala.
ncredintarea uneia din slujbele amintite se face numai persoanelor care
ndeplinesc conditiile prevazute n Marturisirea de Credinta a Cultului.
Pentru a putea administra actele de cult, slujitorii duhovnicesti vor fi
ordinati. Ordinarea (hirotonisirea) slujitorilor duhovnicesti se decide la
adunarea generala a bisericii cu votul de din numarul celor prezenti.
Art.28. Slujitorii administrativ-bisericesti sunt diaconii. Acestia asigura
aducerea la ndeplinire a hotarrilor comitetului n problemele administrativgospodaresti ncredintate, promoveaza si organizeaza actiunile de mila
crestina, binefacere si ospitalitate. Diaconii sunt alesi pe o perioada de 2 ani
de adunarea generala cu majoritate simpla de vot si trebuie sa aiba calitatile
stabilite n Marturia de Credinta a Cultului.
Art.29. Slujitorii duhovnicesti pot fi angajati pe durata determinata sau
nedeterminata dupa nevoi. De asemenea biserica are dreptul sa angajeze

personal administrativ, technico-economic si de specialitate.


Art.30. Biserica desfasoara activitati menite sa asigure: nchinarea publica
fata de Dumnezeu; cresterea spirituala si educatia credinciosilor; misiunea si
raspndirea Evangheliei; promovarea actiunilor de caritate; pastrarea
nealterata a nvataturilor Sfintelor Scripturi; administrarea botezului si a
Cinei Domnului, precum si oficierea actelor de cult.
Biserica poate nfiinta, organiza si ntretine singura sau n colaborare cu alte
biserici: gradinite, scoli de toate gradele, tabere, orfelinate, camine de
batrni, case de odihna, unitati de asistenta medicala, tipografii, mijloace de
informare n masa, cimitire confesionale, lacase de cult etc.
Biserica poate acorda ajutor financiar si material persoanelor aflate n nevoi.
Art.31. Biserica este proprietara exclusiva a tuturor bunurilor mobile si
imobile, valorilor materiale si banesti aflate n patrimoniul sau si dobndite
sau obtinute prin orice moduri sau mijloace licite.
Art.32. O biserica baptista nceteaza a fiinta fie din proprie initiativa, prin
hotarrea adunarii generale luata cu 9/10 din numarul total al membrilor, fie
n urma hotarrii Conferintei Nationale a Cultului Crestin Baptist din Romania
de retragere a autorizatiei de organizare si functionare, conform art. 67 din
prezentul statut. n caz de desfiintare, patrimoniul bisericii trece n
proprietatea altei biserici baptiste sau comunitati de care apartine, ori
Conventiei Bisericilor Baptiste Maghiare, dupa caz.