Sunteți pe pagina 1din 25

4

4.1

PREVEDERI GENERALE DE AMPLASARE


CONSTRUC IILOR

I DE ALC TUIRE A

Generalit i

C4.1 P100-1:2004 este complet armonizat, conceptual i formal, cu codul


European EN 1998-1. Acest cod preia elementele de baz ale normei
europene, dar men ine o serie de prevederi de detaliu din normele romne ti
anterioare, care n opinia elaboratorilor i-au dovedit valabilitatea i utilitatea n
practica proiect rii seismice.
Codul preia modelele, metodele de calcul, terminologia, simbolurile,
structurarea pe capitole din EN, astfel nct coresponden a dintre cele dou
coduri sa fie asigurat de la sine.
n mod firesc, ar fi fost necesar elaborarea ntregului pachet de coduri
structurale armonizate cu cele europene, cum sunt cele care trateaz ac iunile
i siguran a realizat prin proiectare, proiectarea structurilor din beton, o el,
lemn la nc rc ri neseismice etc., ntruct codul de proiectare seismic se
bazeaz direct pe modelele i metodele din celelate coduri.
Aplicarea codului de proiectare seismic P100-1:2004 de c tre inginerii
proiectan i neacomoda i nc cu semnifica iile caracteristicilor de calcul din
normele europene i cu simbolurile utilizate n aceste documente presupune
cunoa terea rela iilor dintre m rimile utilizate n cele dou norme, european i
romneasc , precum i echivalen a nota iilor.
Anexa 1 la prezentul volum de comentarii prezint aceast coresponden .
4.3 Condi ii privind amplasarea construc iilor
C4.3 Realizarea unui sistem de fundare robust, n m sur s realizeze controlat
i avantajos transferul nc rc rilor de diferite naturi la teren, este influen at
decisiv de caracteristicile mecanice ale acestuia i de condi iile hidrologice pe
amplasament.
Din acest motiv alegerea amplasamentelor, atunci cnd acestea nu sunt
impuse, mai ales la construc ii importante sau de mari dimensiuni, trebuie
facut cu toat aten ia. Cu prioritate trebuie evitate amplasamentele cu risc de
lunecare, surpare, lichefiere n caz de cutremur etc. n acest scop un rol
important revine cercetarii geotehnice i, eventual cercet rii geologiei tehnice
pe amplasament.
Trebuie subliniat i faptul c realizarea unor sisteme de fundare sigure pe
amplasamente nefavorabile presupune eforturi materiale
i costuri
suplimentare, care pot scumpi substan ial lucrarea n ansamblul ei.
4.4 Alc tuirea de ansamblu a construc iilor
4.4.1 Aspecte de baz ale concep iei de proiectare
C4.4.1 n aceasta sec iune sunt identificate principiile esen iale pentru o
alc tuire corecta a construc iilor din zonele cu seismicitate semnificativ .
Respectarea acestor principii permite o comportare favorabil , dar i controlul
sigur al raspunsului seismic al structurii, chiar cu mijloace de calcul mai simple.

C4 - 1

C4.4.1.1 De i apare de domeniul eviden ei, condi ia traseului sigur, direct i


scurt al nc rc rilor pn la terenul de fundare nu a fost prevazut n mod
explicit n normele de proiectare pn la jumatatea anilor 90 din secolul trecut.
Orice verig absent sau slab pe acest traseu - de exemplu, lipsa conect rii
ntre plan ee i pere i sau o nn dire prin petrecere prea scurt - poate duce la
ruperi locale sau generalizate. Orice lungire, cu ocoli uri, a acestui traseu
produce eforturi mai mari i, ca urmare, costuri mai mari.
C4.4.1.2 Redundan a este o caracteristica foarte necesar structurilor seismice.
Aceasta permite ca, atunci cnd un element se plastific sau se rupe local, for a
lateral s fie distribuit la alte elemente ale sistemului pentru a preveni o
rupere progresiv .
C4.4.1.3 Calitatea r spunsului seismic al structurii este influen at esen ial de
configura ia ordonat sau nu a acesteia. Din acest punct de vedere simetria pe
dou direc ii n plan a cladirii, dar i a structurii nse i, reprezint condi ia cea
mai important . Asimetriile induc oscila ii de torsiune i concentr ri de eforturi la
col urile intrnde.
De asemenea, discontinuit ile pe vertical ale structurii, a a cum s-a ar tat i
la C4.4.1.1, produc devieri ale traseului nc rc rilor, dar i modific ri bru te ale
rigidit ii i rezisten ei laterale la anumite niveluri. Atunci cnd asemenea
caracteristici de neregularitate sunt inevitabile, la proiectarea structural trebuie
s se in cont de caracteristicile de vibra ie deosebite care intervin, de
caracterul special al transferului de for e i concentarile de eforturi n zonele de
schimbare brusc a unor caracteristici structurale.
Cteva situa ii de alc tuire neregulat , n plan sau n eleva ie, sunt prezentate
n fig. 4.1 i 4.2.
n orice caz, inginerul structurist trebuie s manifeste preocupare pentru
ob inerea unei structuri regulate, nc din primele faze de proiectare, n
discu iile cu proiectantul func iunii, arhitectul. Rezolvarea ini ial corect a
structurii poate economisi timp i bani, f r s afecteze semnificativ func iunea
sau aspectul cladirii.
C4.4.1.4 Direc ia de ac iune a seismului este aleatoare, ap rnd eforturi pe
toate direc iile. Din acest motiv, structura trebuie s aib o rigiditate suficient n
orice direc ie. Aceasta se poate realiza, mai simplu, prin asigurarea rigidit ii
necesare pe dou direc ii ortogonale n plan.
Ast zi este recunoscut pretutindeni faptul c
parametrul esen ial n
caracterizarea r spunsului seismic, att n satisfacerea exigen elor de siguran
a vie ii, ct i a celor de limitare a degrad rilor, este deplasarea lateral .
Din acest motiv, asigurarea prin proiectare a unei rigidit i laterale suficiente
este primordial n proiectarea seismic . Aceast condi ie este n mod
particular important pentru zonele aflate n Cmpia Romn , ca urmare a
cerin elor mari de deplasare specifice, impuse de cutremurele vrncene n
aceast regiune.
C4.4.1.5 R spunsul seismic al construc iilor cu vibra ii de torsiune majore este
unul nefavorabil, cu sporuri semnificative ale deplas rilor laterale, cu efectele
negative aferente asupra st rii de degradare a elementelor structurale i
nestructurale. Pe de alt parte, gradul de ncredere n rezultatele calculului
C4 - 2

structural, cu alte cuvinte controlul r spunsului seismic prin calcul, este mult mai
mic dect n cazul unor structuri simetrice.
Prin dispunerea adecvat a elementelor structurale verticale, n primul rnd a
elementelor cu rigiditate mare, pere ii i cadrele contravntuite, trebuie reduse
la maximum excentricit ile maselor n raport cu centrul rigidit ilor i, cu cel al
rezisten elor laterale.
Optimizarea r spunsului seismic din acest punct de vedere este maxim atunci
cnd cuplarea modurilor de torsiune cu cele de transla ie este practic eliminat
sau redus substan ial.
Chiar i n cazul structurilor simetrice spa iale apar oscila ii de torsiune
accidentale. Controlul acestora poate fi realizat prin dispunerea periferic
(pentru realizarea bra ului cuplului) a unor elemente de contravntuire cu
rigiditate suficient la deplas ri laterale.
Num rul minim specificat (2 x 2) asigur cu o probabilitate mare ca m car o
pereche de contravntuiri s lucreze n domeniul elastic.
C4.4.1.6 n structurile supuse ac iunii for elor laterale seismice plan eele au rol
esen ial pentru asigurarea unui r spuns seismic favorabil.
Realizarea plan eelor ca diafragme orizontale foarte rigide i rezistente pentru
for e n planul lor permite i un control sigur al r spunsului seismic a teptat, prin
metode de calcul adecvate (vezi fig. 4.3).
Plan eele dintre zone structurale cu rigidit i i rezisten e foarte diferite, ca
m rime i distribu ie n plan, pot fi supuse unor for e foarte mari. Acesta este
cazul, de multe ori, al plan eelor de transfer dintre infrastructur
i
suprastructur . Preluarea eforturilor corespunz toare func iei de diafragm
orizontal presupune prevederea n plan eu a unor arm turi cu rol de conectori,
colectori, tiran i, dimensionate adecvat (vezi 4.4.4).
C4.4.1.7 Funda iile trebuie s realizeze transferul eforturilor dezvoltate la baza
structurii, realizat din beton armat sau din o el, la terenul de fundare, constituit
dintr-un material mult mai slab, lipsit de rezisten la ntindere i cu o rezisten
la compresiune de sute sau mii de ori mai mic dect a materialului din
suprastructur . n cazul structurilor solicitate seismic, for ele ce trebuie
transmise la teren corespund mecanismului structural de disipare de energie,
care implic plastificarea la baz a elementelor structurale verticale.
Aceast func ie a funda iilor presupune dezvoltarea substan ial n plan, n
raport cu dimensiunile elementelor suprastructurii i dimensiuni consistente
pentru preluarea eforturilor rezultate din acest rol.
Exist mai multe moduri de rezolvare a funda iilor, care se nscriu ntre dou
limite (fig. C.2):
- o variant limit o constituie cea n care fiecare din elementele verticale
apar innd structurii cap t propria funda ie. Fundarea poate fi direct , de tip
masiv ca n cazul peretelui din fig. C4.1a, atunci cnd suprafa a de fundare
poate fi dezvoltat ct este necesar i echilibrul poate fi realizat numai prin
presiuni pe talpa funda iei, sau de adncime, prin pilo i, chesoane etc., cnd
rezisten a terenului oblig la aceast solu ie, dac suprafa a de rezemare este
limitat i echilibrarea for elor la nivelul t lpii face necesar dezvoltarea unor
for e de ntindere (fig. C4.1b).

C4 - 3

- cealalt variant limit este prezentat n fig. C4.1c i C4.1d, unde se prevede
o funda ie comun pentru toate elementele verticale ale structurii. Poate rezulta
o infrastructur de tipul unui bloc de beton armat suficient de rigid i rezistent n
m sur s asigure deforma ii liniare ale terenului la nivelul contactului cu
funda ia. Infrastuctura poate fi un radier masiv sau un radier casetat. n acest
din urm caz cutia rigid poate fi realizat la nivelul subsolului (subsolurilor)
cl dirii, angajnd pere ii perimetrali, pere ii interiori ai subsolului, radierul i
placa peste subsol (fig.C2c). O alt rezolvare este cea din fig C2d, cu radier
general i pilo i (eventual barete) cu capacitate de a prelua att eforturi de
ntindere ct i de compresiune. Grosimea i armarea radierului sunt
dimensionate pentru a prelua eforturile rezultate din func ia de transfer a acestui
element.

a)

b)

c)

Fig.C4.1

d)

ntre cele dou variante limit se situeaz solu iile intermediare cu t lpi (grinzi)
de fundare rigide i rezistente, dispuse dup caz, pe o direc ie sau pe dou
direc ii.
Proiectarea unui sistem de fundare corect este de cea mai mare importan
pentru asigurarea, pe de o parte, a unei comport ri seismice favorabile a
construc iei i, pe de alt parte, pentru economicitatea solu iei de ansamblu. Din
acest motiv, n unele situa ii este posibil ca exigen ele de realizare a unei
funda ii s influen eze alc tuirea suprastructurii.
C4 - 4

C4.4.1.8 For ele seismice sunt for e de iner ie (masice), astfel nct valorile
acestora i implicit ale eforturilor din structur , sunt dependente direct de masa
construc iei.
Prevederile de la 4.4.1.8 urm resc reducerea eforturilor produse de for ele
seismice prin 3 categorii de m suri:
- m suri care s permit reducerea masei prin folosirea unor materiale
u oare sau mai eficiente (de ex. betonul de nalt rezisten ).
- m suri de pozi ionare uniform a maselor pentru a evita efecte de
r sucire general a cl dirilor.
- m suri de plasare a maselor mari la nivelurile inferioare ale cl dirii pentru
reducerea momentelor de r sturnare din for ele seismice.
4.4.2 Elemente structurale principale
seismice

i secundare n preluarea for elor

C4.4.2 n alc tuirea unor cl diri pot ap rea elemente structurale al c ror rol se
rezum practic la preluarea nc rc rilor verticale, contribu ia lor la structura
lateral putnd fi neglijat . De exemplu, asemenea situa ii pot ap rea la
sistemele structurale cu pere i puternici i plan ee dal rezemnd pe stlpii cu
rigiditate lateral neglijabil n raport cu a pere ilor. Ace ti stlpi pot fi
considera i ca elemente secundare, rezultnd dou avantaje: un model de
calcul mai simplu i o economie de beton i o el, datorit faptului ca aceste
elemente nu reclam m surile de ductilizare specifice elementelor participante
la preluarea for elor laterale, respectiv elementelor principale.
Aceste elemente vor fi dimensionate ca elemente neseismice. De exemplu,
elementele de beton armat vor fi proiectate pe baza prevederilor din STAS
10107/0-90 pentru elementele neparticipante la preluarea ac iuniilor seismice.
Aceste m suri asigur elementelor secundare capacitatea minimal de
ductilitate necesar pentru urm rirea deforma iilor laterale dezvoltate n timpul
ac iunii cutremurelor.
C4.4.3.1 R spunsul seismic al structurilor neregulate este mult mai dificil de
controlat prin proiectare dect cel al construc iilor simetrice regulate.
n situa iile cnd neregularitatea structural nu se poate evita datorit unor
condi ion ri legate de teren sau func iuni, gradul de ncredere mai sc zut al
rezultatului proiect rii se poate compensa pe dou c i.
- prin penalizarea structurii cu for e seismice de proiectare sporite;
- prin alegerea unor modele mai riguroase i a unor metode de calcul mai
performante.
Tabelul 4.1 realizeaz sinteza acestor tipuri de m suri
C4.4.3.2 Condi iile de regularitate n plan date la aceast sec iune provin par ial
din vechea versiune P100/92 i par ial din EN 1998-1. Ele urm resc reducerea
efectelor de torsiune general
i evitarea rezem rilor indirecte, care produc
sporuri de for e semnificative produse de componenta vertical a cutremurelor.
n cazul n care construc ii cu forme n plan neregulate (fig. 4.1) nu pot fi
tronsonate, se vor utiliza modele i scenarii de comportare care s eviden ieze
eforturile suplimentare care decurg din neregularitatea structurii.
Condi ia de rigiditate n planul plan eelor de la (4) se consider satisfacut
dac s geata orizontal a acestora nu depa e te 1/10 din deschidere.

C4 - 5

Condi iile de limitare a excentricit ii date la (5) sunt cele date de EN 1998-1.
Alternativa de calcul dat la (7), luat din codul FEMA, este mai simplu de
aplicat dect condi iile (4.1), pentru c deplas rile orizontale sunt furnizate
direct de programele de calcul structural.
C4.4.3.3 Evitarea reducerii bru te la un nivel al cl dirii a propriet ilor de
rigiditate i rezisten a la for e laterale duce la concentrarea deforma iilor
plastice, i implicit a energiei seismice, la nivelul slab. n consecin , degrad rile
acestui nivel sunt foarte extinse periclitnd stabilitatea construc iei. Sunt
cunoscute situa iile unor cl diri etajate din Kobe la care, cu ocazia cutremurului
din 1995, asemenea etaje slabe, situate deasupra unor niveluri puternice, s-au
zdrobit complet disp rnd cu totul (fig. C4.2).

Fig. C4.2

Limita o constituie situa ia n care o structura puternic (de exemplu o structur


cu pere i) reazem la baz pe o structur mult mai flexibil
i mai slab ca
rezisten . n fig. C4.3 se exemplific comportarea acestui tip de structur prin
cazul spitalului Olive View, n urma cutremurului de la San-Francisco din 1971.
Regulile privind reducerea gradual a dimensiunilor elementelor structurale i
distribu ia maselor pe n l imea cl dirii, date la 4.4.3.3 sunt similare cu cele din
EN 1998-1 i FEMA 273.

Fig. C4.3

Regulile privind monotonia structurilor pe vertical i men inerea unui traseu ct


mai direct i scurt al nc rc rilor c tre terenul de fundare date la (6) urm resc
s evite sporurile excesive de eforturi n elemente verticale de la nivelurile cu
C4 - 6

modific ri structurale (de exemplu, n stlpii care sus in pere ii ntrerup i la


parter n construc ia din fig. C4.4a) i n plan eul-diafragm care trebuie s
realizeze transferul dintre elementele verticale n acela i plan (fig. C4.4b) sau
ntre planuri diferite (fig. C4.4c).

b)

a)

c)
Fig. C4.4

C4.4.4.1 La 4.4.1.6 s-au identificat principalele roluri pe care le ndepline te


plan eul - diafragm orizontal , n vederea prelu rii nc rc rilor seismice din
planul s u.
Rigiditatea practic infinit a diafragmelor orizontale face ca deplas rile
elementelor verticale s fie distribuite liniar n plan, asigurndu-se o interac iune
eficient a componentelor sistemului structural. Aceast proprietate a plan eului
permite n acela i timp un control sigur al comport rii de ansamblu prin
intermediul calculului structural. Comportarea de corp rigid a plan eului permite
ca modelul de calcul s re in numai 3 deplas ri semnificative la fiecare nivel: 2
transla ii i o rotire. Avnd n vedere acest rol, este esen ial ca, prin proiectarea
cu un grad de asigurare superior, s se evite deforma iile neliniare (plastice) n
plan eu. n acest scop, la dimensionarea elementelor plan eului (de exemplu,
arm turile plan eelor de beton armat cu rol de corzi, conectori, colectori) se vor
considera for e cu 30% mai mari dect cele furnizate de calculul structural sub
C4 - 7

nc rc rile seismice de calcul (4.6.2.3(6)). Modelul structural al plan eului


solicitat de for e aplicate n planul lui poate fi, dup caz, acela de grind - perete
sau grind cu z brele (model strut-and-tie), recomandabil n situa iile n care
n plan eu sunt prev zute goluri cu dimensiuni mari (fig. C4.5).
Modelul trebuie ales astfel nct diagonalele sistemului s ocoleasc golurile.

Fig.C4.

C4.4.4.2 Prevederea de la (2) are n vedere situatii de tipul celei din fig. 4.3.
Reazemele plan eului sunt n realitate reazeme deplasabile, pentru c pere ii
sufer deplas ri laterale. Dac rigidit ile pere ilor din structura reprezentat n
fig. 4.3 sunt inegale, tas rile grinzii (plan eului) sunt diferite, afectnd
distribu ia de eforturi.

Fig.C4.6

Prevederea de la (4) are n vedere situa ia unui plan eu ca cel reprezentat n


fig. C 4.6. Pentru evitarea ruperii pl cii n zona intrndului trebuie prev zute
arm turi ca cele figurate cu linie ntrerupt .
C4.4.4.3 i 4.4.4.4 Transmiterea for elor orizontale din planul plan eului este
exemplificat n fig. C4.7a pentru cazul unui perete structural de beton armat
mpreun cu zona de plac aferent .

C4 - 8

Fig.C4.7

n acest caz desc rcarea plan eului la perete se face prin:


- compresiune direct pe cap tul peretelui
- arm turi ntinse care colecteaz for ele distribuite n masa pl cii
- prin lunec ri ntre inima pere ilor i plac , pentru care se prev d
conectori (arm turi transversale) ancora i adecvat n grosimea pl cii.
Pentru reducerea valorilor for elor de contact se poate evaza placa sub forma
unei centuri (fig. C4.7b).
4.4.5 Clase de importan
importan

i de expunere la cutremur

i factori de

C4.4.5 Fa de edi ia trecut a codului, n care clasificarea construc iilor se


f cea dup importan a lor, n prezenta edi ie clasificarea se face func ie de
importan a i expunerea fa de ac iunea cutremurelor.
Importan a construc iilor are n vedere n special func iunea cl dirii, n timp ce
expunerea la cutremur are n vedere n special pagubele de diferite naturi, care
pot fi provocate de ac iunea cutremurelor puternice (de exemplu, prin
distrugerea unor rezervoare de gaze toxice, sau pierderile de vie i omene ti din
cl dirile cu mul i ocupan i).
Pn la ntocmirea unor h r i de hazard seismic pe teritoriul na ional i
dezvoltarea procedurilor de verificare a performan elor structurale la cutremure
cu diferite perioade de revenire, calea cea mai simpl pentru diferen ierea
asigur rii cl dirilor, ca importan
i expunere seismic , este prin intermediul
amplific rii for elor de proiectare cu factorii de importan din tabelul 4.2.

4.5 Calculul structurilor la ac iunea seismic


4.5.2 Modelarea comport rii structurale
C4.5.2 Configura ia regulata sau neregulata n plan si/sau n elevatie a unei
structuri influenteaza semnificativ performanta n comportare la cutremure
puternice.
Daca miscarile de translatie laterala ale structurii sunt clar decuplate, se poate
considera un model bidimensional cu cate un grad de libertate dinamica de
translatie la nivelul fiecarui planseu. Daca mi c rile de transla ie i de torsiune
sunt cuplate, atunci se impune alegerea unui model tridimensional cu cel putin
trei grade de libertate dinamica (doua translatii orizontale i o rotatie n jurul
unei axe verticale) pentru fiecare plan eu indeformabil n planul s u.
Pentru cladiri cu plansee flexibile, nu sunt utilizabile modelele cu trei grade de
libertate dinamica la fiecare nivel. Diferentele semnificative de rigiditate intre
diferite zone ale planseului pot conduce la modificari ale distributiei fortelor
seismice laterale la elementele verticale de rezistenta i pot genera i efecte de
torsiune. Pentru includerea efectelor generate de plansee flexibile, modelul
dinamic spatial trebuie sa cuprinda un numar suplimentar de puncte de
concentrare a masei, respectiv de grade de libertate dinamica.
Daca sunt semnificative, efectele de interac iune dintre sistemele rezisten e la
for e seismice laterale i elementele nestructurale care nu apartin acestor
C4 - 9

sisteme, spre exemplu pere ii de compartimentare, trebuie considerate n


modelul structural. Dac pere ii de compartimentare nu sunt distribuiti uniform
n plan i n eleva ie, sau particip efectiv la capacit ile de rezistenta la for e
laterale, pot apare neregularitati torsionale sau neregularitati specifice etajelor
flexibile. Efectele de torsiune conduc la cresteri ale eforturilor i deformatiilor n
elementele perimetrale.
O configuratie neregulata pe verticala afecteaza raspunsul local la diferite cote
ale structurii i induce for e seismice diferite de cele evaluate prin metoda
fortelor echivalente. Existenta unor etajele flexibile conduce la modificari ale
configuratiei deformatei de ansamblu, deplasarile importante fiind localizate n
zonele corespunzatoare unor reduceri bruste de rigiditate i de rezistenta
laterala.
Modelul structural de calcul devine mai cuprinzator i mai riguros daca sunt
considerate, cnd sunt importante, efectele interactiunii teren-structura asupra
raspunsului seismic.
C4.5.2.1 Varia iile distribu iilor de mase si/sau de rigiditati fata de distributiile
nominale considerate n calcul, precum i posibilitatea unei componente de
rotatie n jurul unei axe verticale generata de variabilitatea spatiala a miscarii
terenului, pot produce efecte de torsiune. Aceste efecte pot apare, chiar i n
structurile complet simetrice "echilibrate torsional", n care pozitiile nominale ale
centrului maselor i centrului de rigiditate coincid la fiecare nivel.
Pentru limitarea efectelor de torsiune i asigurarea unor rigiditati i capacitati de
rezistenta adecvate la torsiune, se introduce excentricitatea accidentala.
Aceasta excentricitate, egala cu 5% din dimensiunea cl dirii perpendiculara pe
direc ia ac iunii seismice, se m soar fata de pozitia nominala a centrului
maselor de la fiecare nivel. Toate excentricitatile accidentale sunt "simultan"
considerate la nivelurile structurii, n aceeasi directie i acelasi sens (pozitiv sau
negativ), efectele fiind calculate static.
4.5.3 Metode de calcul structural
C4.5.3.1 Codul cuprinde diferite metode pentru calculul raspunsului seismic :
-

Metoda fortelor seismice echivalente (calcul static liniar) ;


Metoda de calcul modal cu spectru de raspuns ;
Metoda de calcul dinamic liniar prin integrarea directa a a ecua iilor
diferentiale modale decuplate ;
Metoda de calcul static neliniar incremental ("push-over") ;
Metoda de calcul dinamic neliniar cu integrarea directa a ecua iilor
diferentiale de miscare cuplate.

Codul P100-1/2004 recomanda pentru proiectarea curent cele dou metode


consacrate, metoda for elor seismice echivalente asociate modului fundamental
de vibra ie de translatie i metoda de calcul modal cu spectru de r spuns,
precizand condi iile n care aceste metode se pot aplica. Se indic alegerea
procedeului de calcul n func ie de tipul construc iei - regulate sau neregulate n

C4 - 10

plan i/sau n eleva ie, precum i necesitatea reducerii factorului de comportare


q n cazul structurilor neregulate.
n codul P100-1/2004, metoda de calcul modal cu spectru de raspuns este
metoda de referinta pentru determinarea raspunsului structurilor expuse ac iunii
seismice. Acesta metoda este aplicabil , f r limit ri, cl dirilor i altor
construc ii la care se refer codul. n calculul seismic spa ial, metoda de calcul
modal ofer un echilibru ntre acurate ea rezultatelor i costuri. Pentru aplica iile
practice sunt disponibile numeroase programe de calcul pe modele structurale
tridimensionale.
Metodele liniare reprezint instrumente simplificate de calcul pentru proiectarea
practica, care nu conduc la un r spuns seismic efectiv elastic. n metoda
fortelor seismice echivalente i n metoda de calcul modal, eforturile se
determina printr-un calcul liniar n care actiunea seismic este caracterizata prin
spectrul de proiectare obtinut prin reducerea spectrului de raspuns elastic
(definit pentru o valoare standard de 5% a fractiunii din amortizarea critica) cu
factorul de comportare q. Deplas rile laterale rezult prin multiplicarea
deplas rilor calculate liniar cu factorul de comportare q.
n metoda de calcul modal cu spectru de r spuns, distribu ia for elor seismice
se bazeaz pe propriet ile modale, determinate n func ie de distribu iile
maselor i rigidit ilor structurale.
n metoda for elor seismice echivalente, distribu ia for elor laterale se poate
ob ine pe baza unor rela ii simplificate adecvate pentru structurile regulate.
n metodele de calcul neliniar, eforturile i deplas rile inelastice se ob in direct.
C4.5.3.2.1 Metoda fortelor seismice echivalente este varianta simplificat a
metodei de calcul modal cu spectru de r spuns, n care modul propriu
fundamental de transla ie este predominant n r spunsul seismic.
Metoda simplificata "unimodala" este calibrata pentru a obtine efecte globale
(forta t ietoare de baza, moment de rasturnare) apropiate de aceleasi efecte
calculate, mai riguros, prin metoda "multimodal " cu spectru de r spuns.
Efectele ac iunii seismice se determin prin calcul static liniar cu for e seismice
echivalente laterale aplicate separat pe doua directii orizontale principale ale
structurii.
Metoda fortelor seismice echivalente este intuitiva i simpla din punct de vedere
ingineresc, fiind potrivita pentru structuri care satisfac urmatoarele conditii:
(a) Perioadele proprii ale primelor moduri de vibratie de translatie
corespunzatoare directiilor principale ale structurii sunt mai mici ca 1.6 s.
(b) Structura satisface criteriile de regularitate n elevatie definite n cod .
Din considerente practice, pentru aplicarea metodei fortelor seismice laterale,
ambele conditii trebuie satisfacute pe cele doua directii principale orizontale.
Dac prima condi ie nu este satisfacut , considerarea modurilor proprii
superioare este esentiala, datorita contributiei acestor moduri n raspunsul total.
La structurile cu neregularit i n elevatie, efectele modurilor proprii superioare

C4 - 11

pot fi semnificative, fiind localizate n zonele cu variatii bruste ale caracteristilor


de inertie sau de rigiditate.
n acest caz, aproximarea formei proprii fundamentale prin configura ii
simplificate nu este valabil .
C4.5.3.2.2 For a t ietoare de baz se determin separat pe fiecare din direc iile
principale orizontale pentru primul mod propriu de vibra ie de transla ie pe acea
direc ie.
n rela ia (4.4) pentru determinarea fortei t ietoare de baza, m reprezint masa
modal efectiv asociat modului propriu fundamental de vibra ie de transla ie.
Factorul de echivalen modala = 0,85 se considera pentru T1 TC i cl diri
cu mai mult de dou etaje. Acesta valoare corespunde unei mase modale
efective (asociat primului mod de vibra ie de transla ie) care este, n medie,
aproximativ 85% din masa totala a cl dirii. Valoarea = 1,0 se considera pentru
cladiri parter sau parter + etaj, dar i n cazul cnd perioada proprie de vibratie
T1 > Tc, pentru includerea unor moduri proprii superioare care pot fi
semnificative .
Importan a modurilor proprii superioare n raspunsul seismic depinde de
proprietatile dinamice ale structurii, dar i de continutul de frecvente (perioade)
al miscarii terenului descris de spectrul de raspuns. De aceea, n afara
regimului de inaltime al cl dirii, parametru principal este perioada de control
(col ) Tc.
Codul recomanda determinarea modurilor proprii de vibratie ale structurilor, n
particular calculul perioadei i formei proprii fundamentale de vibratie de
translatie, prin metodele dinamicii structurilor pentru rezolvarea problemei de
valori i vectori proprii.
O estimatie suficient de precisa a perioadei proprii fundamentale de vibratie de
translatie este data de metoda energetica Rayleigh, n care deplasarile laterale
se calculeaza neglijind efectele torsiunii.
Posibilitatea estimarii perioadei fundamentale de vibra ie cu formulele
simplificate din anexa B este indicata numai n calcule preliminare pentru
conformarea i predimensionarea structurii. Formulele aproximative includ o
caracterizare
generala a cl dirii (sistem structural, materiale), cat i
dimensiunile globale n plan i inaltimea totala a acesteia.
Relatii simplificate, de tipul T1 = Ct H 3 4 obtinute din considerente teoretice i prin
analize de regresie ale unor date experimentale pentru diferite tipuri de cladiri,
sunt incluse n norma europeana EN1998-1 Eurocode 8 Part 1 i n diferite
coduri de proiectare (ASCE 7-98, California Building Code 2002, FEMA 450,
NBC-2005, s.a).
n codul de proiectare P100-1 : 2004, ca i n Eurocode 8, aplicarea acestor
rela ii simplificate este limitat la cl diri cu n l imi mai mici de 40 m.
Rela ia alternativ (B4) propus pentru estimarea perioadei fundamentale a
cl dirilor etajate cu pere i structurali din beton armat sau zid rie include ariile
efective ale sec iunilor transversale i lungimi ale pere ilor structurali. Limita

C4 - 12

superioar 0,9 (relatia B6) este specificat pentru evitarea unor valori exagerate
ale raportului lwi / H specifice cl dirilor cu dimensiuni n plan mult mai mari ca
n l imea.
C4.5.3.2.3 Pentru fiecare din cele doua modele plane, for a t ietoare de baz
Fb corespunz toare modului propriu fundamental de transla ie pe direc ia de
calcul se distribuie pe n l imea cl dirii, la nivelele structurii, pe direc iile
gradelor de libertate dinamic de transla ie orizontal .
La nivelul fiec rui plan eu, for seismic echivalenta orizontala Fi aplicata n
centrul maselor, este propor ional cu masa de nivel mi i cu componenta
formei proprii fundamentale i pe directia gradului de libertate dinamica i de
translatie orizontala.
Vectorul propriu fundamental se determin printr-un calcul dinamic.
In conditiile de aplicare ale metodei fortelor seismice echivalente, forma proprie
fundamental se poate aproxima printr-o varia ie liniar crescatoare pe n l ime,
n func ie de cota de nivel zi.
Simplificarile i aproximatiile din metoda for elor seimice echivalente sunt
inadecvate n urmatoarele cazuri:
- structuri cu neregularitati semnificative ale caracteristilor de inertie i de
rigiditate la care miscarile de raspuns de translatie pe doua direc ii laterale
ortogonale i de torsiune sunt cuplate ;
- structuri cu o distributie neregulata a capacitatilor de rezistenta care conduce
la posibile concentrari ale cerintelor de ductilitate.
C4.5.3.3 Metoda modala cu spectru de raspuns are la baza suprapunerea
raspunsurilor modale maxime asociate modurilor proprii semnificative. Fiecare
mod propriu de vibratie este caracterizat de frecventa (perioada) proprie de
vibratie, de vectorul propriu (forma proprie) i de fractiunea din amortizarea
critica modala. Se determina raspunsul maxim pentru fiecare mod propriu de
vibratie semnificativ i prin suprapunerea raspunsurilor maxime cu reguli de
compunere modala se calculeaza raspunsului maxim total.
Chiar daca este posibil un calcul liniar independent pentru fiecare din cele doua
directii ortogonale principale, este recomandata i o analiza spatiala completa
pe un model tridimensional cu cel putin trei grade de libertate dinamica la
nivelul fiecarui plan eu indeformabil n planul sau: doua grade de translatie n
plan orizontal i un grad de rotatie n jurul unei axe verticale. Fiecare forma
proprie de vibratie include componente (deplasari i rotatii) pe directiile gradelor
de libertate dinamica.
n calculul modal, trebuie considerate toate modurile proprii care contribuie
semnificativ la raspunsul total. Criteriul frecvent utilizat n codurile de proiectare
considera un numar de moduri proprii pentru care, masa modala efectiva totala
obtinuta prin sumarea maselor modale individuale (pentru fiecare din directiile
X, Y, Z sau pentru alte directii relevante) este cel putin 90% din masa totala a
structurii.
Daca acest criteriu nu este satisfacut, trebuie considerate toate modurile proprii
care au masele modale efective mai mari ca 5% din masa totala a structurii.
C4 - 13

Pentru situatii dificile (spre exemplu: cladiri cu o contributie semnificativa a


modurile de torsiune sau includerea componentei verticale a ac iunii seismice n
proiectare), numarul minim de moduri proprii trebuie sa fie cel putin egal cu
3 n , n fiind numarul de niveluri deasupra fundatiei sau extremitatii superioare
a bazei rigide, iar perioadele proprii de vibratie considerate trebuie sa
depaseasca o valoare limita definita n functie de perioada de colt Tc. Acest
criteriu trebuie aplicat daca nu a fost posibila satisfacerea unuia din cele doua
criterii de mai sus referitoare la masele modale efective.
Alte marimi de raspuns (de exemplu: momentul de rasturnare la baza,
deplasarea maxima la extremitatea superioara a cladirii) sunt mai putin
sensibile ca forta t ietoare de baza la considerarea tuturor modurilor proprii
semnificative. Marimile locale de raspuns (deplasari relative de nivel, eforturi
din elemente) sunt mult mai sensibile la contributiile modurilor proprii
semnificative. Considerarea unui numar suficient de moduri proprii permite
determinarea cu acuratete a raspunsului dinamic maxim local.
C4.5.3.3.2 Raspunsul total maxim nu se poate determina prin suprapunerea
directa a maximelor modale, datorita nesimultaneitatii acestor maxime.
Daca raspunsurile modale care au contributii semnificative n raspunsul total,
pot fi considerate independente, efectul total maxim produs de actiunea
seismic este estimat prin regula de combinare modala SRSS - radacina
patrata din suma patratelor, cu relatia (4.12). Regula SRSS de compunere a
maximelor modale este adecvata n cazul structurilor cu moduri proprii de
vibratie clar separate.
Daca raspunsurile corespunzatoare modurilor proprii j i k nu pot fi considerate
independente, o regula mai precisa de combinare a raspunsurilor maxime
modale este CQC - combinatia patratica completa:

EE =

jk E Ej E Ek

j =1 k =1

unde

EE
EEk
EEj

jk
N

efectul total maxim


efectul maxim n modul propriu k de vibra ie
efectul maxim n modul propriu j de vibra ie
coeficientul de corelatie dintre modurile proprii j i k
numarul modurilor proprii considerate

Coeficientii de corelatie modala se calculeaza cu urmatoarea relatie:

jk =

8 j k ( j + r k )r

(1 r 2 ) 2 + 4 j k r (1 + r 2 ) + 4( 2j + k2 )r 2

C4 - 14

unde r =

Tk
este raportul perioadelor proprii, iar j
Tj

i k sunt fractiuni din

amortizarea critica asociate modurilor proprii j i k. Daca pentru modurile proprii


se considera aceeasi valoare pentru fractiunea din amortizarea critica
= j = k , relatia de mai sus devine:

jk =

8 2 r

(1 r 2 ) 2 + 4 2 r (1 + r ) 2

Daca doua moduri proprii de vibratie cu aceeasi amortizare, au perioadele


proprii foarte apropiate ( raportul r este apropiat de 1) i coeficientul de corelatie
modala are o valoare apropiata de 1. n Figura 4.1 sunt reprezentate valorile
coeficientului de corelatie n functie de raportul perioadelor proprii r, pentru
diferite fractiunii din amortizarea critica vascoasa modala = 0,02 , 0,05 i 0,10.
1
0,9

Coef. corel.

0,8

0,02

0,7

0,05

0,6

0,1

0,5
0,4
0,3
0,2
0,1
0
0,5

1,5

Figura 4.1 Coeficienti de corelatie modala


Pentru valori ale raportului r egale cu 0,9 i respectiv 1/0,9 =1,11 i o fractiune
din amortizarea critica 0,05 (5%), corelatia modala devine semnificativa cu un
coeficient de corelatie 0,47, iar modurile proprii nu mai pot fi considerate
independente.
Comparatiile dintre rezultate obtinute cu metoda dinamica liniara i metoda
modala cu spectru de raspuns evidentiaza acuratetea compunerii CQC pentru
cazuri n care precizia rezultatelor obtinute prin compunere SRSS este afectata
(subestimata) de corelatiile modale i de termenii comuni corespunzatori. CQC
este denumita combinatia patratica completa deoarece include, atat termeni
patratici modali individuali, cat i termeni modali comuni. Termenii modali
comuni pot fi pozitivi sau negativi, n functie de semnele efectelor modale
corespunzatoare.
De altfel, compunerea modala SRSS este un caz particular al compunerii
patratice complete CQC, pentru jk = 0 daca j k i evident jk =1 daca j =
k.

C4 - 15

Regulile de compunere a maximelor modale SRSS i CQC au fost dezvoltate


pe baza teoriei vibratiilor aleatoare. Estimatiile raspunsului maxim total sunt mai
precise pentru miscari seismice caracterizate de o compozitie spectrala cu
banda lata de frecvente i o durata efectiva asociata fazei puternice sensibil mai
mare ca perioada fundamentala de vibratie a structurii. Pentru miscari seismice
impulsive, cu durate efective scurte, precizia rezultatelor este mai redus .
Regulile SRSS i CQC sunt adecvate pentru estimarea raspunsului total maxim
daca actiunea seismic pentru proiectare este reprezentata printr-un spectru
neted de raspuns, obtinut prin medierea statistica a spectrelor de raspuns
corespunzatoare unui set de accelerograme seismice.
Fiecare raspuns total maxim total trebuie estimat numai prin compunerea
maximelor modale ale aceluiasi tip de marime de raspuns, determinarea
indirecta prin utilizarea altor marimi diferite de raspuns maxim modal fiind
incorect .
C4.5.3.5 Metoda fortelor laterale i calculul modal conduc sistematic la rezultate
neconservative, daca capacit ile de rezistenta ale etajelor au o distributie
neregulata pe inaltime, aparand o concentrare a cerintelor de ductilitate la
anumite etaje ale cladirii. n zonele cu iregularit i unde se localizeaz
comportarea inelastica, se pot produce ruperi ale elementelor structurale i pot
apare eforturi suplimentare care nu au fost anticipate n proiectarea detaliata a
structurii. Raspunsul seismic al structurii este foarte sensibil la comportarea
inelastica din zonele "critice", precum i la detalierea acestor zone.
n structurile regulate, cerintele de deformare inelastica tind sa se distribuie n
intreaga structura, obtinindu-se o "dispersie" a disiparii de energie i
degradarilor posibile.
Calculul static neliniar incremental considera, cu acurate e, distributii neregulate
de capacitati de rezistenta. Procedeul are o serie de limitari i nu poate fi
aplicat, spre exemplu, structurilor de cladiri inalte (flexibile) cu perioade
fundamentale de vibratie foarte lungi.
n calculul raspunsului dinamic inelastic prin integrarea directa a ecua iilor
diferentiale cuplate care descriu miscarea seismic a structurii, capacit ile de
rezistenta ale diferitelor componente structurale sunt tratate adecvat.
Rezultatele obtinute prin calcul dinamic inelastic sunt apropiate de realitate,
daca vibra iile structurale au amplitudini suficient de mari pentru a produce
curgeri semnificative n timpul unui cutremur puternic. n plus, aceste rezultate
sunt fiabile daca au fost obtinute pe baza prelucrarii statistice a raspunsurilor
inelastice obtinute pentru un set de accelerograme seismice ale terenului
inregistrate /simulate, selectate i calibrate corespunzator.
Acurate ea rezultatelor unui calcul dinamic inelastic este sensibila la:
- numarul de accelerograme seismice compatibile cu amplasamentul
cl dirii analizate;
- limitele practice de modelarea efectelor de interactiune intre elementele
cu comportare inelastica;
- algoritmul de calcul neliniar;

C4 - 16

legea constitutiva care descrie comportarea histeretica a componentelor


structurale.

C4.5.3.6 Datorit naturii multidirectionale a miscarii terenului, componentele


orizontale i componenta verticala (cnd este considerat ) ale ac iunii seismice
sunt aplicate asupra unei structuri.
Simultaneitatea celor doua componente pe directii ortogonale n plan orizontal
sau a celor 3 componente de translatie pe directii ortogonale ale miscarii
terenului poate fi considerata numai n calculul raspunsului seismic spatial
(liniar/neliniar) prin integrare directa a ecua iilor diferentiale de miscare pe
directiile gradelor de libertate dinamica ale unui model structural tridimensional.
Deoarece valorile maxime ale efectelor produse de componentele ac iunii
seismice nu sunt simultane, pentru estimarea efectului maxim E produs prin
aplicarea simultana a celor trei componente ale ac iunii seismice, se utilizeaza
reguli de combinare fundamentate probabilistic. Regula de referinta pentru
compunerea spatiala a efectelor maxime Ex, Ey, Ez produse prin aplicarea
separata a fiecareia din componentele ac iunii seismice este radacina patrata
din suma patratelor (SRSS) :

E = Ex 2 + E y 2 + Ez 2
Daca fiecare din efectele Ex, Ey i Ez sunt calculate prin compunerea CQC a
contribu iilor modale maxime i componentele ac iunii seismice pe directiile X,
Y, Z sunt statistic independente, atunci E reprezint o estimatie a efectului
maxim produs prin aplicarea simultana a celor trei componente ale ac iunii
seismice, independenta de orientarea axelor orizontale X i Y.
SRSS este regula de referinta pentru combinatia spatiala de efecte, nu numai n
conditiile aplicarii metodei modale cu spectre de raspuns i compunerii CQC
unidirectionale pentru contributiile modale maxime, dar i n calculul static liniar
cu for e seismice echivalente sau n calculul static neliniar incremental
(pushover).
Codul accepta ca regula de compunere alternativa, combinatia liniara
procentuala:
E Edx + 0,30 E Edy + 0,30 E Edz

0,30 E Edx + 0,30 E Edy + E Edz


0,30 E Edx + E Edy + 0,30 E Edz
Cand cei trei termeni au acelasi semn, valoarea 0.275 corespunde celei mai
bune aproximatii liniare n medie a combinatiei SRSS. Rotunjirea acestei valori
la 0,3 conduce la valori subestimate sau supraestimate cu cel mult 10%.
La structurile regulate n plan, cu sisteme rezistente la for e laterale,
independente pe doua directii orizontale principale, componenta ac iunii
seismice aplicata pe o directie nu produce efecte semnificative n sistemul

C4 - 17

rezistent situat pe directia ortogonala. Din acest motiv, pentru cladirile regulate
n plan, cu sisteme independente alcatuite din pereti structurali sau din
contravantuiri verticale, nu este necesar combina ia spatial a efectelor
produse de cele doua componente orizontale ale ac iunii seismice.
C4.5.3.6.2 Codul P100-1/2004 considera componenta verticala a ac iunii
seismice numai cnd efectele sale sunt semnificative. Conditiile i modelul de
calcul sunt asemanatoare cu cele specificate de norma europeana ENV 1
Eurocode 8.
n general, componenta vertical a ac iunii seismice se poate neglija, cu
anumite exceptii, deoarece:
- efectele sale pot fi acoperite prin proiectare la incarcari permanente i
utile ;
- perioadele proprii de vibratie de translatie pe directia verticala ale
ansamblului structural sunt foarte scurte, fiind determinate de rigiditati
axiale mari ale elementelor structurale verticale, iar amplificarile
spectrale de raspuns verticale corespunzatoare acestor perioade sunt
reduse.
Spre exemplu, n norma ENV 1Eurocode 8, componenta verticala este
considerata n calcul, cnd urmatoarele conditii sunt satisfacute:
(1) valoarea de varf a acceleratiei verticale depaseste 0,25g
(2) cladirea i componentele structurale se inscriu n urmatoarele categorii:
(a) cl direa are baz izolat seismic
(b) elemente orizontale sau aproape orizontale cu deschideri de cel
putin 20 m console cu lungimi mai mari ca 5m; elemente alcatuite
din beton precomprimat; elemente orizontale care suporta unul
sau mai multi stalpi n puncte de rezemare indirect .
n cazurile detaliate de conditia (2b), raspunsul dinamic la componenta verticala
are un caracter local, implicnd un model partial care descrie aspectele
importante ale raspunsului seismic pe directie verticala. Modelul partial include
elementele orizontale pentru care se considera actiunea componentei verticale,
dar i elemente sau substructuri care constituie reazeme pentru aceste
elemente, elementele adiacente (din deschideri adiacente) putind fi considerate
prin rigiditatile lor.
4.6 Verificarea siguran ei
4.6.2 Starea limit ultim
C4.6.2 Concep ia modern a proiect rii seismice are n vedere un r spuns
seismic neliniar al structurii. Acesta este definit de balan a dintre cele dou
propriet i esen iale ale structurii, rezisten a i ductilitatea, reprezentat
schematic n fig. C4.8.

C4 - 18

Fig. C4.8

Aceast reprezentare admite ipoteza c cerin a de deplasare n r spunsul


seismic elastic m rgine te superior cerin a de deplasare n r spunsul neliniar.
Aceast ipotez , enun at de Newmark i Hall pentru domeniul structurilor cu
perioada de vibra ie mai mare dect perioada de col a spectrului de r spuns n
accelera ii, este confirmat de numeroase studii i a fundamentat a a numita
regul a deplas rii egale (equal displacement rule).
O dat fixat capacitatea de deformare n domeniul neliniar, rezult rezisten a
lateral necesar .
Codurile de proiectare moderne se bazeaz pe urmatoarea filozofie:
- alc tuirea elementelor (de exemplu, m rimea sec iunii de beton raportat
la for a axial i for a t ietoare, armarea longitudinal i transversal , n
cazul elementelor de beton armat) asigur o anumit ductilitate de
sistem structural.
- for ele seismice de proiectare se stabilesc pe baza unui coeficient de
reducere q, corelat cu ductilitatea poten ial a structurii. n felul acesta
valorile eforturilor sec ionale de proiectare (cerin a de rezisten ) sunt
fixate. Condi ia de rezisten a structurii implic atunci verificarea rela iei
(4.21), exprimat n termeni de rezisten (ncovoiere cu for axial ,
for t ietoare) pentru toate elementele structurii. Rezisten a sec iunilor
corespunde firesc, atunci cnd se efectueaz proiectarea la starea limit
de rezisten , stadiului ultim de solicitare a sec iunilor. De exemplu,
pentru solicitarea de ncovoiere cu for a axial , pentru elemente de beton
armat, stadiul ultim este cel corespunz tor atingerii deforma iei ultime n
betonul comprimat sau n arm tura cea mai ntins , distribu ia eforturilor
n beton i arm turi deducndu-se n consecin .
(2)(5) Rela ia (4.22) exprim condi ia de limitare a efectelor de ordinul 2, prin
limitarea raportului dintre valorile aproximative ale sporului de moment n stlpi,
determinat pe baza echilibrului n pozi ia deformat a structurii i, respectiv, a
momentului de etaj (fig C.4.9).

C4 - 19

Fig.C4.9

Expresia (4.22) i ntreaga procedur de evaluare a efectelor de ordinul 2


preluat din codurile americane, au fost fundamentate prin studii speciale avnd
acest obiectiv.
Metodologia este similar cu cea prescris n STAS 10107/0-90 pentru stlpii
flexibili de beton armat, cu excep ia faptului c parametrul este diferit. Astfel, n
locul amplificatorului 1/(1-), n standardul romnesc amplificatorul este
N
= 1/ 1
, stabilit prin a a numita formul a lui Perry.
N cr
(6) Procedura prezentat mai sus corespunde fazei de proiectare a structurilor.
Metodele de calcul neliniar se aplic unor structuri cu alc tuire cunoscut , de
exemplu, unor structuri proiectate cu metodologia indicat la (1).
La aceste structuri se cunoa te deci rezisten a elementelor i a ansamblului,
ceea ce permite ca verificarea siguran ei exprimat de condi ia (4.21) s se
fac n termeni de deforma ie.
De exemplu, n cazul aplic rii calculului neliniar aceasta nseamna verificarea
deforma iilor elementelor (rotiri plastice, deplasari relative de nivel), cu cerin ele
corespunz toare st rii limit considerate.
C4.6.2.3 n aceast sec iune se prezint condi iile generale pe care trebuie s
le ndeplineasc un mecanism de disipare de energie favorabil. Astfel,
mecanismul plastic cinematic trebuie s aib articula iile plastice distribuite n
ntreaga structur , pentru ca cerin ele de rotire plastice sa fie minime. Pentru o
structur etajat de cl dire acest mecanism presupune formarea articula iilor
plastice la extremit ile grinzilor i la baza stlpilor (fig. C4.10a).
Un mecanism de etaj, cu deforma iile plastice concentrate n stlpii unui singur
nivel (fig. C4.10b), este cu totul indezirabil. Deplasarile structurale sunt foarte
mari n acest caz i pot pune n pericol stabilitatea constructiei. Pe de alta parte,
zonele cu deforma ii plastice trebuie astfel alcatuite nct sa posede o ductilitate
foarte nalt .
Pentru ca mecanismul dorit de disipare de energie s poate fi realizat este
esen ial ca leg turile ntre elementele structurale (de exemplu, nodurile
structurilor n cadre) i plan eele s r mn solicitate n domeniul elastic de
comportare. n caz contrar, deforma iile structurii pot cre te excesiv i
necontrolat. De exemplu, deforma ii neliniare relativ mici ale nodurilor pot duce

C4 - 20

la dublarea deplasarilor laterale. Din punct de vedere practic, impunerea


mecanismului de disipare a energiei seismice se realizeaz prin proiectarea
adecvat a rezisten ei elementelor - metoda ierarhiz rii capacit ii de rezisten .
Potrivit acestei metode, elementelor carora se dore te s li se impun o
comportare elastic , li se asigur prin dimensionare o rezisten suficient
sporit fa de cea rezultat strict din echilibrul mecanismului structural sub
sistemul for elor de proiectare.
C4.6.2.4 Concep ia de proiectare seismic curent are n vedere dezvoltarea
deforma iilor plastice n suprastructur , cu men inerea infrastructurii i
funda iilor, adic a bazei construc iilor, n domeniul elastic de comportare.
Realizarea n practic a acestui concept se face, a a cum s-a aratat la
sec iunea precedent , prin evaluarea la nivelul maxim probabil a eforturilor
aplicate de suprastructur elementelor infrastructurii i funda iilor, inclusiv cu
considerarea unor efecte de suprarezisten . n cazul unei structuri etajate de
beton armat, aceasta ar include, de exemplu, o sec iune efectiv de arm tur
longitudinal n stlpi i pere i mai mare dect cea strict necesar din calcul i
dezvoltarea n arm turi a unei limite de curgere mai mari dect cea minim
specificat . Expresia (4.23) rezult dintr-o asemenea abordare. Altfel spus,
nc rc rile aplicate de suprastructura bazei sale corespund mecanismului
structural de disipare de energie. Valoarea Rd = 1, din cazul infrastructurilor i a
unor sisteme de fundare comune, ia n considerare anumite componente ale
mecanismului de rezisten dezvoltat la nivelul acestora, cum ar fi, de exemplu,
mobilizarea rigidit ii la torsiune a cutiei infrastructurii sau contribu ia mpingerii
pasive i a frec rii pe pere ii perimetrali ai subsolurilor.
C4.6.2.5 Starea ultim se raporteaz la un stadiu de solicitare al construc iei
care prezint o marj de siguran suficient fa de stadiul n care vietile
oamenilor pot fi puse n pericol. Obiectivele explicite prezentate la (1) exprim
aceast concep ie.
n versiunile mai vechi ale codurilor de proiectare se prevedeau verific ri ale
deplas rilor laterale numai pentru starea limit de serviciu.
A a cum este ast zi larg recunoscut, parametrul cel mai semnificativ pentru
calitatea r spunsului seismic este deplasarea lateral . Din acest motiv, pe
lng verific rile de rezisten
i m surile de alc tuire pentru asigurarea
ductilit ii elementelor structurale, P100-1: 2004 a introdus i obligativitatea
verific rii deplas rilor la SLU. Este de observat c , n cazul aplic rii metodelor
de calcul neliniar, verific rile se fac numai n termeni de deplasare. Din ra iuni
de simplificare a proiect rii, n situa iile n care cerin ele de deplasare impuse
de cutremur sunt suficient de mici i ele se ncadreaz cu u urin n limitele
admise, se poate renun a la verificarea explicit a deplas rilor. De exemplu, n
cazul cutremurelor din Banat, caracterizate de perioade predominante scurte,
pentru cl diri relativ flexibile, de tipul cadrelor etajate, cerin ele de deplasari
calculate cu:
Sd = (2/T)2Sa
se ncadreaz de regul n limitele admise, datorit coeficientul de amplificare
mic, corespunz tor domeniului specific din spectrul de r spuns pe
amplasament.
C4 - 21

C4.6.3.2 Starea limit de serviciu are n vedere satisfacerea exigen ei de


limitare a degradarilor. SLS prevede din acest motiv numai verific ri ale
deplas rilor relative de nivel asociate ac iunii unor cutremure mai frecvente
dect cele considerate pentru verific rile SLU. Expresiile de verificare (4.24) i
(4.25) sunt identice cu cele prev zute n Eurocode 8. Pn la intocmirea unor
h r i de hazard seismic i a unor spectre de r spuns, care s permit evaluarea
direct a deplas rilor corespunz toare unui cutremur cu IMR = 30 ani, asociat
SLS, cerin ele de deplasare se stabilesc aproximativ ca o frac iune de
deplasare lateral calculat pentru SLU.
Se constat c n raport cu vechea redactare a codului, valorile admisibile din
(4.24) i (4.25) au fost m rite cu circa15%, n acord cu modific rile operate i n
Eurocod.
4.7 Sinteza metodelor de proiectare
C4.7 n actuala versiune a codului s-a preluat tabelul cu sinteza metodelor de
proiectare la ac iuni seismice din P100/1992.
Sinteza pune n eviden elementele esen iale ale proiect rii seismice bazate
pe calculul structural elastic, respectiv neliniar. n timp ce n primul caz (metoda
A) impunerea mecanismului de plastificare urm rit se realizeaz prin
ierarhizarea rezisten elor elementelor, n cel de-al doilea caz (metoda B),
cerin ele i capacit ile se determin direct pe baza r spunsului seismic neliniar
calculat, care se apropie cel mai mult de cel efectiv.
Bibliografie:
ATC (1996). Seismic evaluation and retrofit of concrete buildings. Report ATC
40, Redwood City, CA.
CEN (2004). EN 1998-1-1: Design of structures for earthquake resistance / Part
1: General rules, seismic actions and rules for buildings, Bruxelles, 250 pp.
Fajfar, P. and Fischinger, M. (1989). N2 A method for non-linear seismic
analysis of RC buildings, Proc. of the 9th WCEE, Tokyo, vol. V, p. 111-116.
Fajfar, P. (2000). A nonlinear analysis method for performance-based seismic
design. Earthq. Spectra, 16(8).
Ministerul Lucr rilor Publice (2006), CR 2 1 1.1: Cod de proiectare a
construc iilor cu pere i structurali de beton armat, Bucure ti.
Ministerul Lucr rilor Publice (1992), P100/92: Normativ pentru proiectarea
antiseismic a construc iilor de locuin e, agrozootehnice i industriale, INCERC
Bucure ti, Buletinul Construc iilor, no. 1-2, 1992, 151 p.
Newmark, N. M. i Hall, W.J. (1982). Earthquake spectra and design,
Earthquake Engineering Research Institute, Berkeley, CA, USA.

C4 - 22

Anagnostoupoulos, S.A, Chapter 8. Buildings, n Computer Analysis and Design


of Earthquake Resistant Structures. A Handbook, Editors Beskos D.,
Anagnostoupoulos, S.A, Computational Mechanics Publications, Southampton,
1997
Anastassiadis, K., Avramidis I.E., Athanatopoulou, A. Critical Comments on
Eurocode 8 Sections 3 and 4, Draft no.1/2000, 12th European Conference on
Earthquake Engineering, London , 2002, Paper No.095
Anastassiadis, K., Avramidis I.E., Athanatopoulou, A. Critical Comments on
Eurocode 8 Parts 1-1 and 1-2, 11th European Conference on Earthquake
Engineering, Paris , 1998, Balkema Rotterdam, Paper No.095
Chopra A. K., Dynamics of Structures, Prentice Hall, 2001
Clough, R.W, Penzien,J.,Dynamics of Structures, McGraw-Hill,Second Edition,
1993
Cosenza, E., Manfredi, G., Realfonzo, R., Torsional effects and regularity
conditions n RC buildings, 12th World Conference on Earthquake Engineering,
Auckland , New Zeeland, 2000, Paper No. 2551
Der Kiureghian, A., A Response Spectrum Method for Random Vibration
Analysis of MDOF Systems, Earthquake Engineering and Structural
Dynamics,Vol.9,419-435, John Willey and Sons,1981
Dubin D., Lungu D. coordonatori, Construc ii amplasate n zone cu mi c ri
seismice puternice, Editura Orizonturi Universitare, Timi oara, 2003
Fardis, M.N, Chapter 9. Reinforced concrete structures, n Computer Analysis
and Design of Earthquake Resistant Structures.A Handbook, Editors Beskos
D.E, Anagnostoupoulos, S.A , Computational Mechanics Publications,
Southampton,1997
Fardis M.N, Current developments and future prospects of the European Code
for seismic design and rehabilitation of Buildings: Eurocode 8, 13th World
Conference on Earthquake Engineering, Vancouver , Canada, August 1-6,
2004, Paper No. 2025
Fardis M.N, Code Deveopments n Earthquake Engineering, 12th European
Conference on Earthquake Engineering, London , 2002, Paper No.845
Ifrim M., Dinamica structurilor i inginerie seismic , EDP, Bucure ti, 1984
Mazzolani F. M., Piluso V., Theory and Design of Seismic Resistant Steel
Frames, E&FN Spon, 1996
Paulay, T, Priestley, M.J.N, Seismic Design of Reinforced Concrete and
Masonry Buildings, John Willley& Sons, 1992

C4 - 23

Penelis G.E, Kappos, A.J., Earthquake Resistant Concrete Structures, E&FN


Spoon, London, 1997
Saatcioglu, M., Humar, J., Dynamic Analysis of Buildings for Earthquake
Resistant-design, Canadian Journal of Civ. Engn, Vol.30, 338-359, 2003
Wilson E.L., ThreeDimensional Static and Dynamic Analysis of Structures,
Computers and Structures Inc., Berkeley, California, USA, 2002
Wilson E.L., Der Kiureghian A., Bayo, E.P., A Replacement for the SRSS
Method n Seismic Analysis, Earthquake Engineering and Structural
Dynamics,Vol.9,187-194, John Willey and Sons,1981
Normativ pentru proiectarea antiseismic a construc iilor de locuin e socialculturale, agrozootehnice i industriale P100-92, Buletinul Construc iilor, vol.2,
1992
Comite Europeen de Normalisation, 2004, Eurocode 8: Design of Structures for
Earthquake resistance, Part 1: General Rules, Seismic Actions and Rules for
Buildings, CEN Brussels , EN 1998-1 , December 2004
Regulations for Seimic Design A World List, Suplement 2000, Editor
Katayama, T. International Association for Earthquake Engineering , 2000
2001 California Building Code, California Code of Regulation, Volume 2, based
on 1997 Uniform Building Code , ICBO, 2002
ASCE 4-98, Seismic Analysis of Safety Related Nuclear Structures and
Commentary, ASCE, 2000
ASCE 7-98, Minimum Design Loads for Buildings and Other Structures,ASCE,
2000
Draft Regulatory Guide DG-1127 , Combining Modal Responses and Spatial
Components n Seismic Response Analysis, US- NUREG Commision, February
2005
NEHRP Recommended Provisions for Seismic Regulations for New Buildings
and other Structures, (FEMA 450), Part 1 Provisions, 2003 Edition, Buiding
Seismic Safety Council
NEHRP Recommended Provisions for Seismic Regulations for New Buildings
and other Structures, (FEMA 450 ) , Part 2 Commentary, 2003 Edition, Buiding
Seismic Safety Council
Paulay, T. i Priestley, M.J.N. (1992), Seismic Design of Concrete and Masonry
Buildings, John Wiley & Sons Inc., New York, 744 p.
Postelnicu, T. i Zamfirescu, D., (1998), Methodology for the calibration of the
seismic forces, 11th European Conference on Earthquake Engineering, Paris.
C4 - 24

Postelnicu, T. i Zamfirescu, D. (2001). Towards displacement-based methods


in Romanian seismic design code. Earthquake Hazard and Countermeasures
for Existing Fragile Buildings, Eds. D. Lungu & T.Saito, Bucure ti, pp. 169-142.

C4 - 25