Sunteți pe pagina 1din 2

ROMNIA

CONSILIUL LOCAL AL COMUNEI PERIAM


Judeul Timi, 307315 Periam str. Mureului nr.1 bis
Telefon: 0256-375001; Fax: 0256-375002; e-mail:office@primatimperiam.ro
Total consilieri Consiliul Local: 10
Prezeni: 10
Pentru: 9
mpotriv: x
Abineri: 1

HOTRREA
privind aprobarea modificrii, prin act adiional, a contractului de delegare a gestiunii Serviciilor
publice de salubrizare a Comunei Periam prin concesiune

Consiliul Local al Comunei Periam, Judeul Timi, ales n condiiile stabilite de Legea
nr.67/2004 pentru alegerea autoritilor administraiei publice locale, republicat, cu modificrile i
completrile ulterioare; reunit n edina ordinar din data de 18.12.2014, avnd n vedere urmtoarele:
- adresa nr.43/25.11.2014 a operatorului S.C.G & E Invest 2003 S.R.L., nregistrat la
Primria Comunei Periam sub nr.8840/27.11.2014 prin care se solicit prelungirea contractului de
delegare a gestiunii Serviciilor publice de salubrizare a comunei Periam prin concesiune nregistrat la
Primria Comunei Periam sub nr.16/21.12.2006;
- adresa nr.48/08.12.2014 a operatorului S.C.G & E Invest 2003 S.R.L., nregistrat la
Primria Comunei Periam sub nr.9238/11.12.2014 prin care se solicit majorarea tarifelor aferente
prestrii serviciului public de salubrizare;
- raportul compartimentului de specialitate nregistrat sub nr.9275/11.12.2014 ntocmit de
domnul Dan Bogdan, inspector I debutant responsabil mediu n cadrul Primriei Comunei Periam;
- raportul compartimentului de specialitate nregistrat sub nr.9278/11.12.2014 ntocmit de
doamna Dumitra Lorendana, inspector I principal n cadrul Primriei Comunei Periam;
- prevederile contractului de delegare a gestiunii Serviciilor publice de salubrizare a comunei
Periam prin concesiune, nregistrat la Primria Comunei Periam sub nr.16/21.02.2006, contract
ncheiat ntre Consiliul Local al Comunei Periam prin primar i S.C. G & E Invest 2003 S.R.L.;
- prevederile art.8 din Ordinul nr.109/2007 privind aprobarea Normelor metodologice de
stabilire, ajustare sau modificare a tarifelor pentru activitile specifice serviciului de salubrizare a
localitilor;
- prevederile H.G. nr.856/2002 privind evidena gestiunii deeurilor, completat ulterior;
- prevederile Legii nr.101/2006 a serviciului de salubrizare a localitilor, republicat;
- prevederile art.18 alin.2 din Regulamentul-cadru al serviciului de salubrizare a localitilor;
- prevederile art.30 alin.1 din Legea nr. 273/2006 privind finanele publice locale, cu
modificrile ulterioare;
- prevederile art.42 alin.1 lit.c din Legea nr.51/2006 a serviciilor comunitare de utiliti publice,
modificat i actualizat;
- prevederile Regulamentului de organizare i funcionare al Consiliului Local Periam;
- raportul Comisiei de specialitate din cadrul Consiliului Local Periam;
1

n temeiul art.36 alin.2 lit.d, art.36 alin.6 lit.a, pct.8 i ale art.45 alin.1 din Legea nr.215/2001
privind Administraia public local, republicat i modificat,
HOTRTE:
Art.1. Se aprob modificarea, prin act adiional conform Anexei nr.1, a contractului de
delegare a gestiunii Serviciilor publice de salubrizare a Comunei Periam prin concesiune, contract
ncheiat ntre Consiliul Local al Comunei Periam i S.C. G & E Invest 2003 S.R.L. i nregistrat la
Primria Comunei Periam sub nr.16/21.02.2006. Anexa nr.1 face parte integrant din prezenta
hotrre.
Art.2. Modificarea va consta n prelungirea contractului descris la art.1 al hotrrii.
Art.3. Se mandateaz domnul Dumitra Cornel, Primarul Comunei Periam, s semneze actul
adiional n numele Consiliului Local Periam.
Art.4. Cu ducerea la ndeplinire a prezentei hotrri se ncredineaz primarul Comunei
Periam, Compartimentul Agricol, Protecia mediului, precum i Compartimentul Financiar-contabil,
impozite i taxe din cadrul Primriei Comunei Periam.
Art.5. Prezenta hotrre se comunic:
- Instituiei Prefectului Judeului Timi Direcia pentru verificarea legalitii actelor, a
aplicrii actelor normative i contencios administrativ;
- Primarului Comunei Periam;
- Consiliului Local Periam;
- Compartimentului Agricol, Protecia mediului;
- Compartimentului Financiar-contabil, impozite i taxe din cadrul Primriei comunei
Periam;
- S.C.G & E Invest 2003 S.R.L.;
- La dosarul edinei;
- Prin afiaj, ateniei publice.

L.S.

PREEDINTELE DE EDIN,

Contrasemneaz:
SECRETARUL C O M U N E I P E R I A M

STRUTINSCHI RODICA
___________________

BRON

DACIANA

______________________________________

Nr. 92 din 18.12.2014


2

S-ar putea să vă placă și