Sunteți pe pagina 1din 5

Ordinul 2712 din 24 octombrie 2012 (Ordinul 2712/2012)

Ordin pentru completarea Regulamentului privind formarea


specifica de coordonator in materie de securitate si sanatate pe durata
elaborarii proiectului si/sau a realizarii lucrarii pentru santiere
temporare ori mobile, aprobat prin Ordinul ministrului muncii,
solidaritatii sociale si familiei nr. 242/2007
Publicat in Monitorul Oficial 734 din 31 octombrie 2012 (M. Of. 734/2012)
LegeStart prezinta actul doar in varianta publicata in Monitorul Oficial.
Pentru versiunea consolidata a actului va recomandam sa consultati Indaco LEGE Online.
Textele in format electronic ale actelor normative publicate pe acest site formeaza obiectul
dreptului de autor al INDACO SYSTEMS si copierea/distribuirea/republicarea acestora este
ilegala.
Pentru detalii consultati Termenii si conditiile de utilizare a site-ului.
Avand in vedere:
-prevederile art. 51 alin. (2) din Legea securitatii si sanatatii in munca nr. 319/2006, cu
modificarile ulterioare;
-prevederile art. 55 lit. b) si ale art. 59 lit. b) din Hotararea Guvernului nr. 300/2006 privind
cerintele minime de securitate si sanatate pentru santierele temporare sau mobile, cu modificarile si
completarile ulterioare,
in temeiul art. 12 din Hotararea Guvernului nr. 11/2009 privind organizarea si functionarea
Ministerului Muncii, Familiei si Protectiei Sociale, cu modificarile si completarile ulterioare,
ministrul muncii, familiei si protectiei sociale emite urmatorul ordin:
Art. I. Regulamentul privind formarea specifica de coordonator in materie de securitate si sanatate pe
durata elaborarii proiectului si/sau a realizarii lucrarii pentru santiere temporare ori mobile, aprobat
prin Ordinul ministrului muncii, solidaritatii sociale si familiei nr. 242/2007, publicat in Monitorul
Oficial al Romaniei, Partea I, nr. 234 din 4 aprilie 2007, se completeaza dupa cum urmeaza:
1. La articolul 3 alineatul (1), dupa litera d) se introduce o noua litera, litera e), cu urmatorul
cuprins:
"e) curs de actualizare a formarii specifice de coordonator in materie de securitate si sanatate pe
durata elaborarii proiectului/realizarii lucrarii - cursul organizat de furnizorii de formare
profesionala care au fost/sunt autorizati in conformitate cu prevederile legale pentru programe de
formare specifica de coordonator in materie de securitate si sanatate, prin care se asigura
actualizarea cunostintelor dobandite in urma procesului de formare."
2. Dupa articolul 15 se introduc cinci noi articole, articolele 151-155, cu urmatorul cuprins:

"Art. 151. Pot urma cursul de actualizare a formarii specifice de coordonator in materie de securitate si
sanatate pe durata elaborarii proiectului/realizarii lucrarii, denumit in continuare curs de
actualizare, absolventii programelor de formare specifica care au obtinut certificate de absolvire
pentru ocupatia de coordonator in materie de securitate si sanatate, potrivit prevederilor Ordonantei
Guvernului nr. 129/2000 privind formarea profesionala a adultilor, republicata, cu modificarile si
completarile ulterioare.
Art. 152. (1) Cursul de actualizare are o durata minima de 40 de ore.
(2) Lista neexhaustiva a subiectelor pe care trebuie sa le dezvolte cursul de actualizare este
prevazuta in anexa nr. 3, care face parte integranta din prezentul regulament.
Art. 153. In vederea inscrierii la cursul de actualizare, solicitantul trebuie sa prezinte furnizorului de
formare un dosar cu urmatoarele documente:
a) cerere de inscriere la cursul de actualizare;
b) copii de pe certificatul de nastere si de pe buletinul/cartea de identitate sau alte acte care sa
dovedeasca identitatea;
c) copie de pe certificatul de absolvire a programului de formare profesionala pentru ocupatia de
coordonator in materie de securitate si sanatate, eliberat de un furnizor de formare profesionala
autorizat potrivit prevederilor legale, insotit de suplimentul descriptiv al acestuia;
d) copie de pe diploma de absolvire a institutiei de invatamant.
Art. 154. (1) Cu 10 zile lucratoare inainte de inceperea cursului de actualizare, furnizorul de formare are
obligatia sa transmita o notificare comisiei de autorizare din cadrul agentiei pentru plati si inspectie
sociala judetene, respectiv a municipiului Bucuresti, in raza careia isi va desfasura activitatea,
conform modelului prevazut in anexa nr. 4, care face parte integranta din prezentul regulament.
(2) La inceperea cursului de actualizare, furnizorul de formare trebuie sa comunice
participantilor orarul de desfasurare al acestuia, precum si data estimata pentru sustinerea
examenul de absolvire.
(3) Examenul de absolvire consta in sustinerea unui proiect care contine un exemplu de buna
practica din cadrul activitatii din domeniul santierelor temporare sau mobile si este notat cu
calificativul admis/respins.
(4) Examenul de absolvire se sustine in fata unei comisii de examinare constituite din 3 persoane,
dintre care un specialist in domeniul securitatii si sanatatii pentru domeniul constructiilor, din afara
furnizorului, si 2 specialisti care reprezinta furnizorul organizator al cursului.
(5) Participantii al caror proiect este respins sau cei care din motive obiective nu pot sustine
proiectul la data stabilita se pot prezenta la o data ulterioara, atunci cand furnizorul organizeaza
examenul de absolvire, sau, daca furnizorul nu mai organizeaza un alt examen de absolvire, se pot
prezenta la examenul organizat de un alt furnizor de formare.
Art. 155. (1) Furnizorul de formare elibereaza persoanei care a promovat examenul de absolvire
certificatul de participare.
(2) Modelul certificatului de participare este prevazut in anexa nr. 5, care face parte integranta
din prezentul regulament.
(3) Certificatul de participare se tipareste de catre furnizorul de formare care organizeaza cursul
de actualizare.

(4) Evidenta eliberarii certificatelor de participare pentru persoanele cuprinse la cursul de


actualizare se tine prin urmatoarele documente:
a) registrul matricol general, in care se mentioneaza: numele si prenumele participantului si
numele dupa casatorie, daca este cazul, codul numeric personal, data si locul nasterii, domiciliul,
perioada desfasurarii cursului, data sustinerii examenului de absolvire si calificativul obtinut;
b) catalogul participantilor la examenul de absolvire, care cuprinde: numele si prenumele
absolventului, titlul proiectului si calificativul obtinut;
c) procesul-verbal al comisiei de examinare, intocmit in doua exemplare, va contine si lista
participantilor la examenul de absolvire, precum si calificativele obtinute;
d) registrul de evidenta nominala a eliberarii certificatelor de participare, in care se vor mentiona:
numele si prenumele absolventului, perioada desfasurarii cursului de actualizare, calificativul
obtinut, numarul certificatului de participare, data eliberarii, semnatura de primire, numele si
semnatura persoanei care elibereaza certificatul si mentiuni.
(5) Furnizorii de formare pot folosi si modelele documentelor care se afla in anexele Ordinului
ministrului muncii, solidaritatii sociale si familiei si al ministrului educatiei, cercetarii si tineretului
nr. 501/5.253/2003 pentru aprobarea Metodologiei certificarii formarii profesionale a adultilor, cu
modificarile si completarile ulterioare.
(6) Un exemplar al procesului-verbal prevazut la alin. (4) lit. c) trebuie transmis, de catre
furnizorul de formare, comisiei de autorizare in raza careia isi desfasoara activitatea, in maximum
10 zile de la incheierea examenului de absolvire."
3. Dupa articolul 18 se introduce un nou articol, articolul 19, cu urmatorul cuprins:
"Art. 19. Persoanele care nu mai desfasoara activitate in cadrul Inspectiei Muncii sau inspectoratelor
teritoriale de munca, dar care au exercitat functia de inspector de munca in domeniul securitatii si
sanatatii in munca minimum 5 ani, avand in intreaga perioada calificativul foarte bine si fac
dovada, pe baza unei adeverinte/fisa postului, ca au controlat domeniul constructiilor, pot avea
calitatea de coordonator in materie de securitate si sanatate pe durata elaborarii proiectului si/sau a
realizarii lucrarii in santiere temporare ori mobile, fara restrictii privind pregatirea de baza
prevazuta la art. 8."
4. Dupa anexa nr. 2 la regulament se introduc trei noi anexe, anexele nr. 3-5, avand cuprinsul
prevazut in anexele nr. 1-3, care fac parte integranta din prezentul ordin.
Art. II. Prezentul ordin se publica in Monitorul Oficial al Romaniei, Partea I.
Ministrul muncii, familiei si protectiei sociale,
Mariana Campeanu

Bucuresti, 24 octombrie 2012.


Nr. 2.712.

ANEXA Nr. 1
(Anexa nr. 3 la regulament)
LISTA
neexhaustiva a subiectelor pe care trebuie sa le dezvolte cursul de actualizare
Cursul de actualizare trebuie sa cuprinda subiecte referitoare la:
1. Analiza realizata prin prisma principalelor cauze de producere a evenimentelor cauzatoare de
accidente de munca efectuata asupra urmatoarelor prevederi legale:
-Hotararea Guvernului nr. 300/2006 privind cerintele minime de securitate si sanatate pentru
santierele temporare sau mobile, cu modificarile si completarile ulterioare;
-Hotararea Guvernului nr. 971/2006 privind cerintele minime pentru semnalizarea de securitate
si/sau de sanatate la locul de munca;
-Hotararea Guvernului nr. 1.048/2006 privind cerintele minime de securitate si sanatate pentru
utilizarea de catre lucratori a echipamentelor individuale de protectie la locul de munca;
-Hotararea Guvernului nr. 1.051/2006 privind cerintele minime de securitate si sanatate pentru
manipularea manuala a maselor care prezinta riscuri pentru lucratori, in special de afectiuni
dorsolombare;
-Hotararea Guvernului nr. 493/2006 privind cerintele minime de securitate si sanatate referitoare
la expunerea lucratorilor la riscurile generate de zgomot, cu modificarile si completarile ulterioare;
-Hotararea Guvernului nr. 1.876/2005 privind cerintele minime de securitate si sanatate
referitoare la expunerea lucratorilor la riscurile generate de vibratii, cu modificarile si completarile
ulterioare.
2. Vor fi incluse in tematica, dupa caz:
2.1. discutii/bune practici privind problemele aparute in aplicarea prevederilor legale;
2.2. prezentarea statistica si cazuistica unei cauze principale de producere a accidentelor in
activitatea de constructii, precum si a masurilor efective necesar a fi luate in vederea eliminarii sau
diminuarii riscului de producere a evenimentelor:
a) caderi de la inaltime;
b) surpari de maluri;
c) electrocutari;
d) caderi de materiale, unelte provocate in principal de:
-amenajari colective de protectie necorespunzatoare;
-neacordarea si/sau nepurtarea echipamentului individual de protectie adecvat;
-neasigurarea impamantarii echipamentelor de munca;
-instruire necorespunzatoare;
-lipsa sau neconformitatea instructiunilor proprii de securitate si sanatate in munca;
-neasigurarea mentenantei echipamentelor de munca;
-lipsa coordonarii activitatilor intre angajatori;
-indisciplina tehnologica;
-indisciplina organizatorica;
-pregatirea profesionala a lucratorilor neadecvata;
-starea de sanatate a lucratorilor necorespunzatoare sarcinii de munca.

ANEXA Nr. 2
(Anexa nr. 4 la regulament)
Nr. ........./.........
NOTIFICARE
Catre
COMISIA DE AUTORIZARE
In atentia domnului/doamnei presedinte
................................................................................................., (denumirea furnizorului de
formare)
cu sediul in localitatea .................................., str. ............................................. nr. .........., cod
postal ............................., sectorul/judetul ..................., tara ......................, cod unic de
inregistrare ........................., cod fiscal .................................................,
cont ................................................., deschis la ................................................., reprezentata
prin ................................................, avand functia de ...................................., mentionez ca
incepand cu data de ................................ vom desfasura urmatorul program:
1. Denumirea ocupatiei: ................................................
2. Tipul programului: curs de actualizare
3. Durata cursului: 40 de ore
4. Locul de desfasurare a programului:
Localitatea ................................................, str. ............................ nr. ........, cod postal .............,
sectorul/judetul..................
Data ........................
Semnatura reprezentantului legal
................................................
LS

ANEXA Nr. 3*)


(Anexa nr. 5 la regulament)
___________
*)Anexa nr. 3 este reprodusa in facsimil.