Sunteți pe pagina 1din 3
MONITORUL OFICIAL AL ROMANIE!, PARTEA|, Nr. 408/2.V1.2014 13 ACTE ALE AUTORITATII NATIONALE DE REGLEMENTARE IN DOMENIUL ENERGIE! AUTORITATEA NATIONALA DE REGLEMENTARE IN DOMENIUL ENERGIE ORDIN pentru aprobarea Metodologiei privind stabilirea obligal lor de plata a energi ia prefului reglementat pentru energia electrica reactiva ‘Avand In vedere prevederile art. 76 alin. (1) si ale art. 79 alin. (3) din Legea energiei electrice si a gazelor naturale rr, 12312012, cu modificarle si completarle uterioare, Intemeiul prevederior art. 5 alin. (1) It b) sic) sale art. 9 alin. (1) lit. b) din Ordonanta de urgenta a Guvernului nt. 33/2007 ptivind organizarea si functionarea Autortati Naffonale de Reglementare in Domeniul Energiei, aprobata cu modifica si completa prin Legea nr. 160/2012, regedit Art 1. — Se aproba Metodologia privind stabirea obligatilor do plaid 2 energibi elactrice reactive gi 8 pretulul regiomentat pentru erergia electricé reactiva, prevazuld in anexa care face parte integrant din prezentul ordi, ‘Ar. 2.— Operator aconomici din saclorul energie elactrioe duc la Infeplinie provederie prezentului ordin, lar entiayio organizatorice din cadrul Aulortayi Najonale de Reglementare in Domeria’ Energie’ urmarese respactarea prevederllor prezentuluiordin, ele Autoritatii Nationale de Reglementare in Domeniul Energiei emite prezentul ordin Art, 3. — La data intraril in vigoare a prezentului ordin se abroga Ordinul presodintelui Autontai Nationale de Reglementara in Domeniul Energie! nr. 362005 per aprobarea Procedurll privind asigurarea energiel electrice reactive si modul de plata al acostela. publica in Monitorul Oficial al Romnlel, Partea ne 671 din 27 hulle 2605, ‘Art 4. — Prazantul ordin se publica in Monitor! Oficial al ominiel,Partea |, Int® in vigoare lz data de 1 ianuace 2016. Pregediniole Autostati Nafionale ‘de Reglemeniare fn Domeniul Energi Niculae Havrilet Bucurest, 28.mal 2014. Ne 33. METODOLOGIA privind stabilirea obligatilor de plata a energiel electrice reactive $i a pretulul reglementat Pentru energia electrica reactiva CAPITOLUL I Dispozitii generale Art. 1. — Metodolagia insituie reguli privind modul de stabilre 4 obligatiior de plata a energiel elecirice reactive, categorills de utlizatori care plitese energsa electrical reactva, recum si regull metodologice pentru determinarea prefulul roglemerist al energiel electice reactive. ‘Art. 2.— (1) Matedologis se aplics de c&tre operator de relea, pentru stablires obligabior de plata a energiei electioe reactive tanvitate prin punciela de decontare ale: @) loounlor de consum de energie electric, ») loourlor de producere de energie electica, orecum si ale locurior de produvere si consum de energie lectricd (2) Netadologia se aplica la determinarea projulul roglemertat pentru enargis sluetre’ reactivl, sprobat ds autortates competent Art. 3, — In Tn|elesul prezente! metodologil| termenil 31 cexpresil foiosite s¢ definesc dup cur uemieara ‘a) consum propnu tennoiogie al uner centrale electice — energie electrica consumaté de centrala electrica pentru asigurarea funclionatii si securitati instalafilor tehnologice propri de producere a energiel electric; b) —centrala/grup/consumator ° dispecerizabil = — centrald/grup/consumator —_certificatalcertficat_ sau caliicata/calificat tehnic pentru reglajul tensiunil/puteri reactive in conformitate cu reglementarile in vigoare; ¢) factor de putere mediu — cose — raportul dintre energia electrica activa masurata si energia electrica aparenta caleulata pebaza ancigiel electice active sirasctivemasurate, wanztato printr-un punet de deconiare int-un inerval de dacontar: -) interva de decantare — interval deo or percu utlzatori care defin In punctele de deconiare sisteme de masurare cu inregistrare arara, respect interval de o una, pena utiizator care dojn in punetole de ceeontare sisterna de macurare fra Invegitare orara, In eonformata cu prevederisragiemartarlor in wigoare; *) operator de retea — operatorul de anspor ide sistem, precum $i operatoni de distabuie 8 energie electice oncesionar g| operator de distbue a energie! slectrice, ali decat operatoni de distbute concesionan, in eare se includ Producdtonl styl a leanjel perry explsaarea comercialé 2 Capacitor ¢e producere © eneraiel electrice care au creptul S38 deslagoace actitatea de disibulle @ energie electrice Penityalimentares Glentior final racowap direct Ia Insaltile lees alerente unitaoe lor de producers ‘ypunct oe decontae — punet al unelreele electrics stabi pin elemento sau pn contrast ponbu servi de transport fi, dupa caz, de distribute a energiel electice incheiat intre Utilizator gi operatorul do retea la care acesta esto racordat, pentru decontarea energiei electce 4) regim induct — regim de funclionare in care pulerea activa si puterea reactiva au acelasi sens in punctul de econtare. fala de releaua elecirica; astel, in cazul consumaorlr, puterea activa si puterea reactiva sunt extrase «in rofea, ia, in cazul producatoror, puterea activa gi puterea reacliva sunt introduse In otea:, 14 MONITORUL OFICIAL AL ROMANIE!, PARTEA|, Nr. 408/2.V1.2014 hi) regim capacitiv — regim de functionare in care puterea activa gi puterea reactiva au sensuri diferte in punciul de decontare faja de releaua electricd; astfel, In cazul Consumatorilr, puterea activa este extrasa din retea, lar puterea reactiva este introdusa jn retea, lar, in cazul producatorilor, puterea activa este introdusa In rejea, iar pulerea reactva este fextrasa din retea: i) zona de concesiune — zona geografica pentru care un operator de distribute, denumit operator de distributio concesionar, define concesiunea serviciulul de distributie a cenergiei electrice; })utiizator — utlizator al rejeleielectrice de transport sau al une! retele electrice de distribute. CAPITOLUL I Roguli privind asigurarea energiei electrice reactive ‘i roguli privind stabilirea obligatilor do plata pentru energia electrica reactiva, Art. 4. — (1) Energia electrica reactiva necesara mentineri tensiuni in lmitele normate si asigurar stabiltatit de tensiune este asigurata de Operaioni de rajea prin ublizarsa majoacelor propri de regia, de producaton prin uttzarea iniegl capac Ge producere a puter reactive in cacrul reglaiului de tensuinebputers reactva in limita diagramet pulere activa— pulere reactiva, denumita diagrams de capabiltate, $i de Consumaon phn assgurarea compensi puta reactive (2) Uillzaiorit releleior electnce participa la reglajl tensiunidputeri reactive in punciele de delimi.are/decontare 3 instalatler propri fade reteaua elecircd ls care ecestea sunt racordate sou, dupa caz, lau masur de compensare 2 energic\ electrice reactive tremzitate prin punctele de delimitare a instalatilor care te apartin fat de retelete elecince la care acestea sunt racordate ‘An. 5 — (1) Energi electrics eacth trancitala_ prin punctele de delimitare @_ instalailor utllzatorior fat de instalatile operatorilor de retes se masoard In punctele de decontare, se deconteast pe Intervale de. decantare 51 9¢ pléteste 1 conformitate cu prevederie prezentel mstodotogl (2) Energia elacirca react se factureaza Tn conformilate cu prevederle caniractului pentru servicil de Iransport sau, dupa caz, de distal a energiel slocirice, Tehiat intre Uilizator 9 operainndl de velea la care acesla este record. At. 6.—(1) Enoxgia elecrteh reactva tranaita prin punctal de decontare: cu releaua electich publicd a unul Inc de roducere saul uml loc do consum gi producere se plategte in Conditile prezentel metodologi in inlervalul de decontare in care, prinpunctul de dacontare, ni se livreaza energie clotted activa Trea nu 8 consid energie eat acid dn (2) Energia electric’ reactiva tranciald prin punetul de decontare cu releaua glecined publicd a uni loc de consum su @ unui loz de consum gi producare se plalesle in condifile prezente| motedalogi in intervaiul de decontare in care, prin punctul ds decentars, se consumé energie slsctiea activa din retea. (G) Energia sloethiea reactiva tranztata prin punctul de decontare cu rejeaua electric’ public a unui oe de producers sau a unui lec de concum si producere nu se platesta In intervalul de decontare in care, prn punctul ds decantare, £8 livroaza energie vvemies seve in Teen (4) Energia electtica reactiva tranzitata prin punctul de dcontare cu rejeaua electra publica a unui loc de producere sau a unui loc de consum s! producere nu se plateste in interval de decontare in care, prin punctul de decontare, se Inregistreaza atat energie electica activa lvrata in retea, cat si energie electica activa consumata din retea si canttaiea de energie electric activa lvrat este mai mare decal cantitatea de energie clectricé activa consumata Art. 7. — (1) Energia elecricé reaciva aferenta consumului proptiu tehnologic al unei centrale dispecerizabile se evidentiaza istinct_t intervalele de decontare in care, Socumentelor jusiieative, sunt Tndeplinte Urmatoarele condi a) in punctul de decontare prin care livreaza energie electrica activa’ relea, centala.electica realzeaza reglaj de {ensiunefputere reactva la dispozia itn parameti salty de ‘specerulenergetie; ) punelul de decontare prin care se consuma energie clectica se afa In releaua electric apartnnd unui operator de felea difert fla de operatorul retell in caro se Tealzeara reglajl de tensiunelputere reactva (2) Costurile cu energia electrica reactiva mentionata la alin (1) se recunose de autorilatea competenta. in preful Teglementat pentru furizarea servicidul tehnologie de sistem privin regajltensiuniipatert reatve in efea, n conformitate Gi reglementarile In vigoare ‘At. 8. — Prin excepto de la prevederia art. 6 alin. (1) si (2) 1 Se pliteste energiaelectricd reacva aferent: 8) consumul de energie elecrica al clentlor casrici cu puterea aprobata mal micé sau egala cu 30 KW: b) consumMulll propria tetnoiogic al unei centrale dispecerizableigrup dispecerizab registra In intervelu de ecortare in care, in baze documenteie lusteatve. sunt indeplinite cumulattv urmétoarele conditi: (i) Mm punetul 66 deconlare pin care kvreaza energie clecinca activa in rajea, centrata elecinca realzeaza ‘eglaj de tansiunelputere reactva la dlspozia gi In parametr solctalide dspecerd energetic (i), unetul de decontare prin care se consum energie eleciricd se afla in reteaua eleciricé apartinand operatorulut retelei in care se realizeaza regiajul de tensiuno(putere reactva ©) consumulut Ga energie electrical unui consi: cespecerizabi, Inegltat In Interval Ge decontare In cave, In Dara dacumentolor ustiicatve. aceata reslizesza regia) de tensiunetputere reacts i cispaziia tin parameti social de eespeoeru energote "é) consUITUlut Ge energie electica al unul loc de producere, loc da consum si prosucere sau foc de consum care, ncondliile peciaie In coniracu pant servis de trrspor on, dupa ca, Ge charge a energie electrice Inchelat cu operator de rejea Contibule la imbunalaliea rivelual de tensiune prin puterea {each injecataiabsorbia th zona Ge retea ‘e)consimull de energie electica al Une centrale elactice cu acumulara prin pommpal care funchoneaza in regim de poral f) consumului de energie electricé pentru servicitie interne hn sifilestecice ale Gperatotlor de fejea ‘CAPFTOLUL I Regull privind modul de plata a energiel electrice resctive Art 9. — (1) Uilizatorul pidieste cantiites de energie Glectricd reactiva tranitalé prin punciul de decontare in Infervalul de decontare, care a determinal reducezea facioruul de pulere modiu realizal in acel interval fala de factorul de pulere neutral, determinalé ca diferenié dintre energia electricd reaciiva masuraid In intervalul de decontara si energia electrica react calclats pentru intervalul de decontare, aierenta facto pitere rst tn_baza cumulativ reac auctva fetal = Erosctinndoctia maura ~ Eneva natrata X Ig (arocos (0.82)) entra copctiafcuate™ Erect capciva mera (2) Factorul de putere neutral reprezinta factorul de putere limita, pana la care consumul de energie electrica reactva nu infiuenteaza sernificativ pierderie gi reglajul de tensiune/putere feactiva In rejeaua electrica, si are valoarea stabilia ‘experimental de 0,92 pentru regimulinductv gi 1 pentru regimul capacli, MONITORUL OFICIAL AL ROMANIE!, PARTEA|, Nr. 408/2.V1.2014 18 (2) Uiilzatorul nu plateste energia electric’ reactva tranzitata prin punctul de decontare in intervalul de decontare in care factorul de putere mediu realizat este mai mare sau egal cu factorul de putere neutral At 10, — (1) Factorul de putere medi realizat se determing pentru fiecare interval de decontare si pentru fiecare punct de decontare, separat pentru regimul inductiv, respectiv capacity. (2) Factorul de putere mediu realizat tntr-un interval de decontare se determina pe baza energiei electrice active consumate din retea (Egerus) $1 a energiei electrice react tranzitate (Ereseiv) prin punctul de decontare, n acel interval de decontare, h regim inducty, respectiv capacity, cu formula: Ereacia — enatgia electric reactivs mésurats fn regin induct¥tespaetv capacity ‘At 11 Projul energie olectice reactive este: 8) prelul roglamentat aprobal de auloritata Competenta, pentru ut factor de putete med realizat In intervalul 6 Secontare mai mc decBt factor de putere neutal si mai mare 584 egal 0:68, b) de te! oni prajul reglemeniat aprabat de aulonitatea competeita. pentu un factor do puters mediu realzat In intewvalulae-decontare ma mic de 065 ‘Ar 12. — {1} Probl reglementat pentru energia elects reactva este aprobat de autaritatea competent pentru rojeaua Siecirica de anspor. respect pent toate rleese elecnoe de aisintujo din 20na de concesiune a flecaits operator co Gstibuleconcasionay se apica a toate niveurede tenslune ale acestira, als pantry energie slot reactvé induct, cat Si pentru enerala elected react capacitive (2) Opsalor de disinoute, alls decat operator de dsinbube concesiovav, apica utizaloriorreleleir elecice pe care lt Gelin.pretul reglementat pentru energla elecines reacts aprobat de aulontatea compotenta pentru operator Jo strbatic eoneesionan in zone de conteslune In care Se sta Felelele electrics alo apectora. ‘AT 13. = Energia electica reactva se plateste separat pent fecare puncl de deoantare unui lac de preducere, loc Ge consun sau loc de consum 31 producere,aimental prin ia Iulia de racordar, In Sonfonnate cx: prevederie Ar. 14, — (1) Engle elected reactit ae patente do cate uiizatorcparatoruks ee etea lxeare scesta esis acre In Baza Conivactuts pony gervelul de Uanspor’ sau, dupa eaz, 60 istibulea eherge: elective Inchelate lize cu operator Oe relea,crect sau prin eteredilfurizonsui de energie elaciich. (2) Opecatoni de dstrbute, ali decét opersion de dstibube concesiona plaleso operaimuli de rejea dn amonte energa tec acta conde proce motodab ‘An. 16. Energia electric reactiva inregisirata de grupurie do masuare go corecleaza In conformlale eu prevederla Feglemertanior in vigaare, n cazul in care puncil de masurare Gifera de porent de Severtare youu th cer Soregiorant eronate CAPITOLUL IV Fundamentarea, stabilirea gi aprobarea preturilor reglementate pentru energia electrica reactiva, Art. 16. — Consumul de energie electrica la un factor de putere mai mic decat factorul de putere neutral conduce la cregterea pierderilor de energie side putere inrefeele electrce, respecliv la reducerea eficienfei energelice a relelelorelectrce, ‘At. 17. — Obligatia de decontare gi coa de plata a energei reactive reprezinta o masura care are drept scop Incurajarea utlizatorlor sa limiteze tranzitul energiei electrice reactive prin unctele de decontare ale locurilor de producere/consum cu Felelele electrice public, dupa caz, prin a) asigurarea schimbului nul de energie electricé reactiva cu relelele la care acestea sunt racordate; ) consum la factor de putere mai mare sau egal cu factorul de putere neutral ©) aplicarea masurilor de compensare a factorului de putere megiu al energie! electrice consumate prin montarea de ‘echipamente specitice in instalatile de utlizare care le apartn, ‘Art, 18. — Operatori de retea au obligatia de a transmite ‘autoritaji competente datele de monitorizare aferente energiei electrice reactive, prin machetele de monitorizare a servicilor prestate, In conformitate cu reglementarile in vigoare. ‘Ar, 19. — Projurile reglementate pentru energia electrica feactiva se aproba anual, prin ordin al presedintelui Autor Nationale de Reglementare in Dameniul Energia, $i Se publica Jn Monitorul Oficial al Romane, Partea I, pln la data de 1 lie entra releaua electrica de transport al energiel electric, respecty pana la data de 31 decembrie pentu rejeiels eectrice e distribuile cin zona de concesiune a flecarul opersior de istibuje conpesionar ‘An 20. — Proturila raglermentate pentru energia electrica reactiva 60 siabasc avand in vedere pragiorea prerderlor de energie elaciica activa din relelale electrice publice, ca urmare a tranaitulul de energie electrics react. Prejul reglementat al energie! elecirice reactive aprobal de autoritatea competent Pentfu anul {, pentru rofeaua electica de transport. respectiv entra toate refalele electnoe de distnbujia din zona de concesiune a flecdrul operator da distnbulle concesionar se stabilagte ca flind 30% din prejul mediu estimat al anergiei lectrice aclive pentru acoperitea consumuriar propri tahnolagice in roto, aprobat de auloritatea compotonta peniru ‘anui (1, pentru operatorul da transport! da sistem, ragpectiv Pentru operatani de distbube concasionan. AM. 21. — (1) Venitutle realzata de operatoni de rejea din aplicarea projunilor reglemeniale pentru energia electrica reaclvs, 1m conformitate cu prevaderie prezentel metodologii 30 120 Th considerare la dieterminarea wenturilor reglementate ‘ale acestora, In conformiata cu pravacarie metocolagifor de Stabilre 2 tanfelor reglementate pent transportul, respectiv distnbutla energialelecirice active. (2) La soliciarea utizatorulul, operatorul de. retes este bial 88 pund la dispazita acestussinregisritile orare pe baza arora au fost stabilts obligatile oe plala pantry snergia lectned recctiva, CAPIFOLULY Dispoait tranzitorti An. 22. — Auloritstea compstenta sproba_preturi regiementate ale eneipiel electiice reactive siabille in Contormitate cu regulle metodologice ale prezentes metadologi Jneapand cu aut 2015. ‘An. 23, — Pana la data intrdri in vigaare a prezentei motodologi, oporatont do rotoa: a) actualizeaza prevederile din contractele pentru serviciul de transport sau, dupa caz, de distributie a energie electrice Incheiate cu utlizatorilrefelelor pe care le opereaza, conform dispoztitor prezentei metodologi,referitoare la obligatile de Plata a energie! elecrice reactive: b) aplica masurile tehnice gi organizatorice necesare in scopul aplcari prevederior prezentel metodologi