Sunteți pe pagina 1din 1
SR 498-3 ; Tapowla Verincai | Properia vericarior | Matode de Tntaprotare reultatalor ‘arene Veriteorea apectata | Toate passe sudate | Vizuat ravae necoreopunzetoar se reefing ons Voilcarea eS anruméral | Carjoaco | Daca se objnrazuatenecorespunzdioare, CSrvenoundor Peseocani'darnw | cbigrte de | veresra se execu pen rumbr duly ‘mal putin de trl plase | masurare Daca 9 1n sosst caz un rezuital este necoret at ia nipare purer oul se respinge incercarea la trac- Doua probe pe fot ‘Conform ‘Dacé se objin rezultate necorespunzStoare se tne cu determi Fepotsiceteera pe un nunbr Guth de probe hale area: ‘SREN 1002-1 din restul de ple je lotulul. Dac gt In acest cez "rel do curgere | Um recut ece ecorespncio, fo bereapiige itezaterttta La corre sau porta ceriaren conor, Oe pete vertcara se Suocuta conform anexel A Verficrea cath] Gout prabe petot | Conor ocd se obnronate necorespaattoare se Sor (rovto de SRIs0 10287 | repetencercarea pe un numa dubls de probe hte Tomecare 9 nod tin rest de plase lel Dach ln cost caz Saat) Uinectt este ecorespunctor, se rep Trcercarealeindove | PeS% an romana | Conform ince care ru dau rezultecorespuradoare Pasoocaniotder oe | SR1S0 7438 | serepeta po un mumar dui de opruvete. Dect In frat pune place ace cae be olin rezitte corespuncalore pe tonto arpiare itate epruvetele toll ve accep, elimina pases dn coe u ost pretvateprobele necorespunzatoare la primele incercér in cazul tn Core cngrdeyroveta ere recta ttevorespuncatee la contaprobe, tl respinge 9 LIVRARE Plasele sudate se livreaza tn legaturi cu masa de maxim 2 {. Modul de legare a legaturilor de plase sudate sub forma de panouri trebuie 68 asigure manipularea $i transportul in siguranta. 40 MARCARE 10.1 Marcarea sarmei cu profil petiodic se face conform SR 438-4 iar marcarea sérmei netade se face conform STAS 438/291 10.2 Marcarea legaturlor de plase se face prin etichetare. Fiocare logitura de plase trebule sB elb& cel putin o elichet’ pe care se indic’: numele producétorului sau marca de identificare a acestuia, - numarul prezentului standard: = notarea plasei sudate: - numarul certficatului de inspectie (la cerere). La cererea beneficiarului pe eticheta se pot adauga sau se poate renunta la o serie de elemente. 41 DOCUMENTE Fiecare lot de fivrare trebuie insotit de un certiticat de inspectie care trebuie s& confin& urmBtoarele informati: 2) Numele sau marca de identificare a producstorului de plase sudate; ') Notarea plasei conform prezentului standard; ) Numarul legaturi de plase 4d) Nmole organizatiet care a efectuat incercirile, dac este cazul; 2) Datele incercarilor; 4) Masa unitatii de incercare; 4) Rezutatele incercSrilor.