Sunteți pe pagina 1din 14

'"

i le sLu

a,t',/-r \l

Io(iuni de unatomie;i tiziologie fl qparatului respirator


aeriene.
.Tparatulrespiratoreslealcetuitdin 2 pldmaniFi conductele
(nas,faringe,
aerienesaucdileae eneseimpartin superioare
Crrnducteie
.i
(trahee
inledoare
sibrongii).
-- n=
l. -\dsrl
' :i-'douapoqiuni e\temi li inrer.ra
- tr:oducemucus
- :lirreaza,incelzefteqi umezeste
aerulceva pdtmndein plaman
- :ne o camerede rezonanle
implicatdin fona.tie
.on!inerecepto olfactivi
L'aingele
:sigurd conexiuneaintre cavitateanazala;i laringe,respectivcavitateabucalS$i esofag
la acest nivel sunt localizate amigdalele, iormaliuni limfoide implicate in producerea de
:nticorpi
.sre lraversatatat de aer,cat ;i de alimente,asiguranddireclionareadiferite a acestora
Laingele
--.,-r---6

{".i-.,-la

lo r..Laa

3jle locul in carese gdsesccorzile vocale inte enind in fonalie


:siglrrdtranspofiulaerului,impiedicAndintrareaalimentelorpe calearespiratorie
Trnheea
in 2 bronhii
:..ntinui laingcle $i se di!iCe il11'erior
rll
la lncebirea li umectareaaeruluiinspirat
transpo
acrului.
contdbuind
:.i-qura
IJronhiile
bronhiile principale (dreaptl si stanga)se divid la dndul lor in bronhii secundare.terliare 5i
5.onhiole
rerelelebronhiolelorconline fibre muscularenetedesi celule mucipare
iu rol in curalarea.incalzlrca!i umectareaaerului

. qinr$lF:rr*rFlr tlrn .i

::f rr_r*"i
:.,,,r*".,,"r"r
:..trl r1l!i.i r:rfsr --

i:r alveole !i
situale in cavitaleaFlej:zE tu-sunt 2 organeparenchimatoase
Pliminii
cdileintrapulmonare
' alveolelepulmonaresunt unilateamorfo-functionalaa plamanului
- alveolele sunt formate din pereii alveolari membrane lespiidlxi t.E !.::- memblana
cca:: macrofagele
bazala,supralila alveolari acoperiii de surfactant)!i spaliul ae:i3. !lveolare

ffiffi
Pleura
esleo sgrosa
afe -2.loile- parielalacarecd,plu-i:iteioraccle;i visceraldcarecdp::-:e5&L_
intre cele 2loi1e pleuralee:iisd o lama de lichid ce permile alunee=r$cr;

Funcliilepldminului
L ^'erespiratoii
bi,rsintezdde fosfolipidepelru sudactani.
ercrelie de substanlevolatile.
rezervorde oxtgen
embolilor.
fiLlrarea
rczervorde singe,

::rale

loc deplecarea unorfeflexe


circulant,de a sintetizasauactiva/inactiva
de a epuraanumilihormoni:vasoactividin sangele
anumili hormone
2. Respiratorie- caresereaiizeazdin mai multe etape
de oxidare
proceselor
oxigenulnecesar
de a gaptadin atmosferb
estecapacitatea
Respiralia
:in orsanismsi de a eliminabioxiduldecarbonrezultatin ulmaarderilorcelulare
Etapelerespiratiei
1 . l/entilalia- pdtflnrdercaaerului incarcat cu oxigen in pldmdni 9i eliminareaaerului incarcatcu
CO2.ke 2 tidnpi:inspiralia Si expiralia.
prin care 02 din alveolelepuimonaretlece in capilarele
2. Difizarea gazelor-procesul
perialveoiare
9i CO2din capilaretrecein alveolelepulmonale
02 prin vaselearteriale]a tesutui ti a CO2 adusde la
in conducerea
3 . Etepacircul.tto e-conste
lesuturiprin vene.la plamdn,pentrua seelimina.
4. Etapa tis],lat'iieprezintaschimbulde gazedintre sange$i lesuturicu ajutorui unui sistem
enzjmaticcomplex.
Ventila(iapulmonardconstddin inspiralie$i expiralie.
<ecvenu
a e\enimenlelor:
urmatoarea
a) in'pirdliapresupune
seorizontalizeazd)
- contraclia
coastele
muichilorinspiraiori(diaftagmulcoboara,
- cresterea
cutiei
toracice
\'olumului
- pldmAnt urmeazipasivmiqcarilecutieitoracice
cu 1 mmHg
intrapulmonard
scadeprcsiunea
de presiune5i a graduluide solubilitate
aerulinlri:in plemanidatorirdgradientului
a evemmentelorl
secvenla
urmatoarea
expiraliapresupune
sprecavilateatoracica-coastelese
(diafragmul
se deplaseazd
inspiratori
relaxarea-mu5ihilor
verticalizeazd.)
- scddelea
r'olunluluicutieitoracice
' nlamuulurm.'aza
miicarilecutieitoracice
- crcstepiesiuneaintrapulmollare
cu I nirnlig
- aeruljesedilt pldmAnip6ndcind gradientulde presiunedevine0
Volum.le .sicapocitdlilepulmo dre
- volumulrespiratotcurrent- VC ca'ltitaleade aerceseschimb[i timpul
respiratieinon'nale;500ml aer;nu tot volumulcurent participdinsela respiralie;aproximativ150
n aerlbrmeazaspatialmort anatomic,inertpentruventilalie
- volumulexpir;torderezervd VER - cantitatea
cepoatefi epiratdjb4atla
femei,
1200ml aerla barbate
ml
aer
la
sfarsituluneiexpiraliinormale:700
- i,olurnulinspirarory
derezend VIR volumulcepoatefi inspiritla sfariitul
uneiinspiraliinormale;1900ml aerla femeisi 3100ml aerla barbate
- volumulrezidual- VR aerulremasin pldmanila sfarfituluneiexpiralii
maximale;1100ml aetIa femei,1200ml aerla barbate
- aerulminimal- cantitatea
in plamenidupeeliminarea
deaercareramAne
volumutuiresidual;200ml
- capacitatea
puhnonarA
totale CPT=VC+VIR+VER+VR cuprindetoate
volumelemenlionate,fiind cantitateade aer carese glseFtein plernanla sfar;itul unei inspiratii
fortatei4200nll aerla femei;6000ml aerla barbate
- capacitatea
vitala- CV=VIR+VC+VER- cup ndevolumeleexpiratelbrlat,

dupdo inspiraqie
maximal;3100ml aerla femei,4800ml aerla barbate
- CI=VC+VIR;2400ml aerla femei,3600ml aerla
- capacitatea
inspiratorie
barbali
- capacitatea
fulcfionali reziduaid CRF=VER+VR sumavohmului rcsidual
a
volumului
expirator
derezervi; 1800ml aerIa femei,2400m1aerla barba-ri
$i
Debitul respirotor,ranfuimentul respirator
debitul respiratorde repaussau minut-volumulrespiratoreste Vcimullir cu frecvenla
respiratorie,
adice0,51x16
firnclieide ventilatie
resp/minuF8l/minut.
Pemiteaprecierea
debituliespiiatormaxim sauventilaliapulmonaremaxima cl mai rEe volum de aer pe
minutcarepoatefi respiratintr-ppedoadadedmp,prin efortvolunta;sb de I80-200vminut
randamentul
respiratoresteiapoduldintreoxigenulrelinutin plimff fo&ry de 1 minut (200
ml), 9i debjtulrespiratorde repaus8vminut;raportulestede 1:40.Rapdl depindede mportul
inspiralie- expiralie$i de ftecvenlami;carilorlespiratofii

-2

a{
.P
.P

Nevoiade a respira- recapitulare


-o
IEq

rad

AFECTIUNI ALE APARATULUI RXSPIXARinitele


- infeclii.de obiceivirotice,ale cailorrespiratoriisuperioare
(nas,
evolulie,obifnuit benignd.

Laringitele
-jnllamafiiacutesaucronice.viroticesaubactedene,
alemucoasei
cu rinite,farirgite,traheite.

sau asocrate

Brongita
' hto $ita acltd este o inflamalie acutAa mucoaseibron$ice,
miilocii $i frecventtaleea (traheobroniila)

- broniita cronicd ul sindrom clinic caracterizatp n tuse, i


pennanentesauintermitenu (cel pulin 3 luri qi maxirn 2 ani de I
leziunebronhopulmonadspecifice.Impreundcu astnul bron$ici
cup nsAin tabloul de BPOC ftronhopneumopatiecionice o

Bron$iectezia
- afe4iune cronici, congenitaldsaudob6ndita,caracterizate
infectarea
lor periodica.

honhiile mari 5i
iilor brongice
de o boald sau
afecliuneaeste

conl
- eti

obst
lezir"

Astmulbronsic
- s-re un sindrom clinic caractedzatprin reducereageneralizatl,variabila $i reversibila, a calibrului
-oohiilor cu crize paroxisticede dispneeexpiratoriefi ralu sibilante.

Cancerulbronhopulrnonar
-c-le o tumoramalign6,cu puootde plecarebrongic
Pneumopatia aculi
- afecliune inflamalorie pulmonard provocald de bacterii, virusuri, rickettsi caiactedzatdprintr-un
:\udat alveolarfi mai rar inte$t4ial.
- pneumopatii
pneumococicS.
bronhopneumonia
pneumonia
bacteriene:
- cneumoniiatipice

Abcesulpulmonar

- o colecliepurulente,de obicei wrici, localizatain parclchimul pulmonar,cale seevacueazepdn caile


:e+imto;ii,-in urma deschideriiin bronhii,insotindu-sede expectomliemuco-puulentd$i imagine
-adiologicE
hidroaerici.

Gangrenapulmonari
- esteo supuraliepulmonaredifilzd gi irtinse cu alteratesevelAa sterii generale$i expectomtiefetidd,
uteda. Estedetefdnata de streptococ,germenianaerobi.

Chistul hidatic pulmonar


- esteo boalaprovocatade localizareagi dezvoltareain plamari a larvei de Taeniaechinococus'

ChisturileaerienePulmonare

-sunt cavitatiunicesaumriltiile, de ob'iceicongenitale,


mai rar dobanditede merimivariate,careapar
pulmonar.
in parenchimul

Emfizemulpulmonar
- este o afeqiune caftcteizat| prin distensia alveolelor, atrofia septurilor alveolare $i cletterea
conlinuruluiaerianpuJmonar
- .iirta -ui multe fo.me clinice: emizem bulos (o buli urfce sau multiple, aparutein urma unor
obstruclii brongice,pdn reptura perelilor alveolari) emfizem compensator(aparein vecirlalateaunor
leziuni pulnonare),imfizem senii (la v6rstnici), emflzemobstructiv(dilatalia permanenld,a alveolelor,
generalizatd,difuzd sauprogesivd, insolindu-sede complicalii gravegi ireversibile)'

Azbestoza
- aparela muncitorii careprelucreaza^zbestul.Are evolulie cronicA,dar ireversibib'

Berilioza
- esteo pneumoconiozdselcra, datorati inhalirii colnpuiilor insolubili de beriliu

Sideroza
- sedatoreaziinl'nlSriiunorparticulefine de fier $i areeroluliebenigni

Antracoza

CO

- estco boaleprofesionald
provocatd
prafuluide cdrbune
deirl'ralarea

Silicoza
- esteo pneumoconioze.
datoratdiuhaltuiicronicea bioxiduluide siliciu
S c l c r o z ap u l m o n ar i
- estco afecliuncprimitivdsausecundar5.
a
localizatasaudituzd,datorataunei prolifedri exagerate
conjuncti\pulmonar.
lesutulLri
de fibrotorax
Cind scicrozacuprindeur pldnanintreg.poafiadenumirea

pulmonari
Tuberculoza
- este o boala inl'ecto-conlaogioasiprovocati de bacilul Koch. aiectAndorganismul in intregime,
interesindcu prccidereplinrinr]l ,<iarAnd cleobicei evolulie cionicape Parcursulcdreiase deosebesc2
etape:tubcrculozaprimara$i tuberculozasecundari.

Pneumotoraxul
- pez!'nia eeruluiin cdlilatea plcurala
- se curosc tnai multe f'ornre:pneunotcra\ spontan.(cauzatccl mai frecventde tuberculozapulmonara.
chisturi acricne.emfizent).lneumotoaaxt.ilumalic (ap.rrein traumatismetoracicesau fracturi costalefi
pneulnotora-\terapeuiie(ilrroducereaaeruluiln pleurdin scoptelapeutic).

Pleurita

- csteo iniltunadea scroasei


pleurale,lird rcvarsatlicHdian.aYAndca substraldeputereade fibrindpe
pleurei.
suprafala

Pleurezia
pleuraiea unui lichid cu caracter
- procesinflamatofal pleurelor.caractqrizat
prin apariliain cavitatea
0e exudaL

- dupinalurafi aspectul
purulente
serofibroasa.
lichiduluiavemrpleurezia
!i hemoragice.

. dir

tsolile mediastinului SindrommedisstitraI

Mediastinulestespaliulcupdnsintre stem,coloanareneblald;i feleleintemeale pllminilor'


El conlineinima $i marile vasetoracice,faheea,bro riile. esofagul,canalelelimfadce,ganglionii.
iienic ii lanlulsimpatic,etc.
nenii pneurnogastric,
Sindromulmediastinat- toralitateasimptomelor;i semnelordeterminatede prczenlain
mediaslina unuiprocestumoralsauinflamator.

- fier
- pc'

- del,

InsuficienJarespiratoricronici

- esle o grave tuiburarJ a functiei respiratorii catucte1rzallprin scadereasaluraliei in 02 a


din sAngelearterial (lipoxemie) 9i prin cregtereapresiunii pa4iale a CO2 in salrgele
Enogob;i,
sredal (hipercapnie)

InsuficienJarespiratorieacuti

- secar"actedzeazd
prin incapacitateabrusca pldmanilorde a asiguraoxigemreasingelui 9i eliminarea

Semnegi simptomeposibilein afec{iunileaparatului respirator


1. Durere toracici

- difere ca localizare,intensitate9i mod de aparilie in functie de rggiuneaafectald(schelet toracic'


:leurd, parenchimpulmonarqi intinderealeziunilor
- tru exprimaintotdeaunao afecliunela nivelul aparatuluirespirator
- creazddisconfort,perturbesormul boinalului, limiteazami$carile

2, Tuse
- poatefi uscatesauumedd
- ese un simptomdorninantin uneleafeclisni respiratorii
- diferdca fricvent5, mod de aparilie ( matinale,vesperalS'in anumitepozitii)
- poateducela epuizareabolnavului9i perturbareasomnuluibolnanrlui
provocareatuseipentrufaciiitareaeiimindrii secreliiior
in unelesitualii e necesarE

3. Expectorafia
- pre/intacaracteristicj
diferite
- examerrulmacroscopic$i de laboratoroferdinformalii rcferitoarela diagnostic$i etiologie
- reprezintdun produspatologicpedculospeffru ptopagareaiDfecliei
4, DisPneea- esteconsecinla:
- sciderii aPortuluide 02
- cre$eri CO2
- comprimfii organelormediastinale(trahee,bronhii)
- obstruclieicdilor respiratodi
- dilerdin fiuclie de:
- LimPulresPirator
afecl"al
- ritmul resptaliei
- circumstanlede aparilie(efort, repaus)
- ftecventsugereazd
o afecliurerespiralorie
- poatefi i;!tA
de: tiraj, comaj, whdezing,bdtai ale aipilor nazale(mai ales la copii)' turgescenla
'-iusularelor
d'etermindanxietateabolnarului, intoleranlela efort, ortopnee

5. Yomica
- evacuaae
deexpectoralie
bruscape gurea uneicantita!abundente
- poatefi unice saufraclionald
I

6. Hemoptizie
- eliminarebruscdde sangepe gura,proveninddintr-oheoragiea cailorrespiratorii
- estedominaltAin uneleafecliunirespiEtorii (tuberculozapulmonad)

7. Sughif
- contracliebruscdgi conlrulsivda diaftagmei,insofta de un zgomotnearticulat,cauzatdde trecerea
aeruiuipriDglota.
- aparein idtareanerwlui frenic(pleurezii,tumoripulmonare)

pot apdrea
manifesteri
clinicelegatede:
in afecliunilerespiratorii
- scaderea
HTA, confivie,delir,come
aportuluide O2rcianozi,tahicardie,
- creitereaCO2in sange:tanspiraliiabundente,
cefalee,agitatie.acidoza
- prezenla
unuiprocesinfeclios:frison,febra

Educafiapentruslnitate pentruprevenireaafecfiunilor
respiratorii
- nierlinereauneibunepozilii a corpului
- pozitiaincovigaldinpiedicdventilaqia
pulmonarl
pracLiccre:r
ererciliilor
fizice.a sponului
- inotulesteun mijloc etlcientdereglarea respiraliei
- lratamentul
din regiuneatoracicd(scolioza)
delbnndrilormusculo-scheletice
- evitaleafumatului
- nicotinaprovoacd
a vaselorcoronariene
vasoconstriqJie
$i perifedce
- e\ilareaconsumului
dealcool$i drog ri
- aceslea
iniibacentriilqspiratori
- evitarea
mediuluipoluant
- alergenii,fumul.substanle
ceilorrespiratorii
tolice sunliritantepentrumucoasa
- evitarearespiratului
pe gurain anotimpulreceti umed
- evitareacontactuluicu persoane
careprezintdafecliunirespiratodi
- evitareaaglomerarilor
in epideniilevirale
- t.atamentul
precoceal afecliunilorceilorrcspiratoi superioare
hipostatice
- mobilizarea
pasivi a pacienlilorimobilizalila patpentruevitareapneumoniei
- indepefiareavegetaliilor adenoide
- tratareadeformdrilormusculo-scheletice
din regiuneatoracicd
- tratamentulafecjiunilor careau tasunet$i asupraaparatuluirespifator
- anemie
- insuficienld
cardiace
10

- rzl0
- iad
_ anl
- brc
- ton

- sP
- sP
- sp
- aDi

- tes

- lruecu
oberirdlii
.'.\mbaierea
- obezitateaduce 1a reducereaexpansiuniicutiei toracice.obezii sunt receptivi la infeclii
,--piratorii deoaieceplamaniinu se dilald in intregime9i secreliiienu sunt mobilizate-In caz de
hipostatice
=obilizarela patprezintarisccrescutdepneumonie
- taccinareaantigripalS,cdnd sepreconizeazdo creltere a morbiditalii in cazul afecliunilor respimtorii
riimavarasi toamna).

Evaluareamorfo-functionall a aparatului respirator


Examenulft.zic

- inspecfie:
toracelui,,migcdrilecelol doudhemitorace,
aspectul
'::ej. bdtdialearipilornazale
- perculie:
pulmonarS
saumatilale
sonorirate
auscultalie:murmurvezicularsauraluri, frecafuripleuale

Examenul radiologic
- radiogafie toracicd
- radioscopietoracica
- argiografie pulmonard
- bronhogmfie
- tomografie

Examindrile endoscopice
-bronhoscoplil
- pleuroscopia

Examindrile cu izotopi radioactivi


- scintigrafi
a pulmonard

Explor drile f unclio nale

- spirometria
- spirografia
i
- spiroergografia
- analizagazelor
- testefamocodinamice:
- testulbronhoconstiictor
- testulbrolhodilatator

Testelecutanate
- IDR la PPD
11

Examindrile de laboraior
- din sputaiex.
citologic,testcantitativpe 2'l h
macroscopic,ex.
bacteriologic.ex.
- din lichidpleural
- din sange
- din urinl

Pregitireapacientuluipentru explorarearadiologica
a organelortoracice
Radiografia toracici - fotografiereaimaginii radiologicea organelorradioopaceli
de la nivelultoraceluipe film radiologic.RazeleRoentgenproiectateimpresioneaze
radiotransparente
de pe filmrli se oblineo imaginefotograficda regiuniiexaminate.Esteo
diferitemulsiafolosensibilS
metodashdcd de examinarecarepermitecontrolulcomparativcu imagini anterioareale aceluiali
orsansauaDarat.

formatepe un ecranulfluorescent
Radioscopia toritcicl - imagineaorganelorintmloracice
in funclie de
de a producezone diferitc de fluorescenle,
de razeieroentgen.care au proprietatea
traversate.
incidentdpe ecran,dupagrddulde absoftlieal organelor
intensitatea

12

r
o
monologlci'i' runclio.li'liljir plam"nilo'
\l'rdier(d
ene
\i
radloscopitt
\.onul tudio\rafieie
inimii pen r'r ' db;lireddrag-ro\lrcuru
.-.l r''- O. tof-i. ii de fnm a Jle

. ,li:':X!:!':!'{!!*;":uyt5;:1td;lJi',il:iJ"'::iii",'i:

sefacein apnee'
iar radiogra{ia
'niqca'ide'tespifaiie'
r :i: in timpulexaminatii t" "ttct'ii'tarJ"u
la serviciulderadioiogie'
se,conduce
, a , i"'ptt"* p-frnale Pacientul
al femeilorseleagdpe
- prcgatieaJizicd- st ot'o'utu"Joitpitt''"giuneatoracicd Pirul.iuog

tJ'ifii'1";i".o*,"1
-,,,.,ur'.up'urur,
:;.ro*ll"l:L-*':"i,"i""
lffi,i*:ix\;?
li*"H?;:
seaiaza
eslecontraindicate'
iitl'iui canopo'iriuveriicala

'tni;"lJ::tTt;l
j:,tt"";*:ll*,r;ni6;,:ttn$il:f.fffi
ill"il':
'-.1;,[ ::*':J."J::':""H'TJ;

'- i';i;;;;;"

se
rapat.
imbrace
I i:'jiliJ3:i3'11,r,"
'i varicondus
""*l'.1.!':"''ll,;i
efectudrii
ril'ului!i data
.-J1,";:l;",:""';::llll.tJ:;ffi::'r.;;iii"'"i'"','.',.u"i

cavitelia corpuluiuman
unor leziuni,ci sl unele
sl
unor tr'1moriprin coagularesau rezeclie
dislruserea
co'pi-strdini'
unor
;-;;t;;g;re,
,,.;;;i;
)
.:rreaunorcollduclo,

'ff::iliJ'
;l'H;""fi
:"-iiT
:l:ik"T;:l:,ffJJ,ff
.,",31uff

- cxprorarea
rlrbore'::#*:i"t;::':,#Jl]i,lli ,tJ::i:;:::'::il".:
Bronhoscopia

esre
imaginea
l'T1T':?,:i:'':'':"::1f"fl:
,.":il"}i;;"ililil'!fiil"ll1'i"",i1.;;;;'a.iu,,l'na

iiJfi:iJ'ii"il'il'","'
lkjJ"',"IHr:';i:,r';m*:i?;:T:$:T:

unur
.,,,.ru"11;:f.'"'u"*::,'"X:iLi?,",""'::.1f;,;1;"J:i'::ill;iJlli
Angiografia
llr':"-i:l,l'l[:,T:i,
ilTll;':i,iX'r':]:';'.'::#['ilX'j,'*:'it
""i",""ii
n':ar
':il:li]";,H:";::;l;l;,,T,'[H[1
p-'Imona'e'
.i.' "..r"'

bronlieclazii,tumod pulmonaleEste o procedrra


penlrua idenlificaIeziunipulmonaresangerande,
invazivd.ce const6in inroducereaunui cateterla nivelul unei vene (de obicei,in zona inghinald).
local.OdaEintrodus,catetemleste
esteanesteziata
zonapunclionata
cateterului
inaintede introducerea
de contlast
substanla
ghidatin camerele
inimii, $i apoiin anerapulmonam.l-a acestnivel,seeiibereaza
procedurii,pacientulestemonitolizatcu atenlie,pentrua evita aparilia
]i sefue rldiografiile.in cursuJ
radiografiilorcateterulesteextras,iar asuprazonei de punclie se aplica
aritmiilor.Dupa efectuarea
AngiogmfiapulmonarddureMdaproximativ
presiunetimp de 10-15minute,pentrua opri sangerarea.
60-90minute.

Tomografia computerizati (CT) folosesterazeleX Pentrua creaimagini delaliatea


structurilorclin interiorul^corpului,imagineaunei sectiunitansve$ale in- regiuneade interesa
planA(masd)ce este
paciertului.in timpul lestuluipacientulva sla intinspe o suprafala
organismului
legatl la scaner;acestaare foma cilindrice.Scanerultrimite pulsuri de razeX spre aceaparle a
ce se doresleinvestigatl.o partea aparatuluiestemobile,astfelincatpoateefectuaimagini
co-rpului
din mai multepozitii.lrnaginilesuntmemoralein conlpuler.
Tomogiatiacompulerizatiesle'folositapentrua investigadiferitepd(i a1ecorpuluiprecum
poaterealizaimaginia1eorganelol,precum
pelvisulsaumembrcie.I)e asemenea,
pieptul.abdomcnul,
rinichii. glandelesuprirenale,pldminii 9i inima De aseaenea,poate
intestinele,
iicitul, pancreasul,
oferi inibrmtrlii asupravaselorstnguine,oaselorfi coloaneive ebrale.In timpul scanariise poate
tblosigi fluoroscopii,metod6ce loloselteun fasciculstabilde razeX, penlrua vizualizamotilitateaSi
a , p e c l udl e r i t ( 1 ,p' -i ' l ; t l e o - g a n i s r n u l u i .
iodat5(subitan!5decontrast)poatefi folositapentrua vizualizamaibine stmcturile
O substanld
de contrastpoatefi folositepentrua investigafluxul sanguin'
Aceastf,substanfa
si organeleinvestigate.
(IV)' oral saupoate
inlravenos
poatefi administratS
pentiua decelatumorisaualteafecliuni.Substanla
pot
(<1e
exemplu,in rect) lmaginile fi realizateinainte
ii introdusdin diversealteparli aleorganismului
decontrast.
substanlei
5i saudupdadrninisrratga

de radialie X, masa
sunttwleLul'deteclodrcle
ale compulertomogral'-ului
?:4ile componente
us"rut pacientul.sarsa d.eraze X, monitotul,computerulli sofhtare-ul de
r ::--; re care
"ri"
-- --.;.:ilgyis
a imaginii a:fe;etu,ceI ii aparaturaafbrelltdslociirii imaginilol' Cele mai modeme
',:..:=it computerizate
meseicu paciel1tul
li
iontinud. concomitentcu deplasarea
permit scanarea
de
multor
coroane
mai
ajutorul
cu
,--1.:a mui iapide 9i la o calitatefoarte bund a imaginilor
cunoscutti subnumeledetomografmultislice'
- :--.rii. in cazul,omoSrafitluimultidetector.
A|antajele tomogrtlfreicomputeizarcsunt urnatoarcle:rezolulie a imaginii ti contrast
vitezade deslaSuarea
di a alegeintre tomogralie9i imaginitridimensionale'
: ::-eme.posibilitatea
folosidi unei soluliide
dar ii posibilitatea
:::,:eluriiielativ mare,comparativcu iezonanlamagnetice,
iar in cazul unol traumatismepoatesalla
: :::ast. Proceduraeste noniovazive.deci nedureroasd,
.::-epacienlilordatoritdprecizieiinformaliiloroferite
Dezalantajelese ;eferd la faptul ca pacientuleste expusunei doze mai mari de radialie
sunt costisitoaredeci nu sunt
.:z:nli decat in cazul radiografiilorclasice,ca echipamentele
_ ::\'nibiie in toateunitdfle spitalice;ti,dar $i la faptulcd procedwilesuntmai lenteqi mai laborioase
:_:li in cazulradiograheitradilionale.Proceduranu esteindicatein cazul gravidelor,iar calitatea
, r:.taliilor obtinut; in cazulanumitordetaiii ale structuiiloralliculare9i coloaneivelteb'uleeste
-:::roaraceleidisponibilein cazulrezonanlei
nucleare.
magnetice

a
a
ta
n1

m
m
ie

magnetica)esie una dintre


Rezonanta magnetica nucleari (imagisticaprin rczonan'td
::: mai modemetehnici imagisticefolosite in prezentin spitale Esle o tehnicSneinvMiva ;i
ale interiorului
-::::dianta.cu ajutorulcareiasepot oblineimaginide rezolulie9i claritatesuperioare
fEri
:::rnismului uman. Esleo procedurade a oblineimagini ale diferitelorpa4i ale organismuh-ri
tomograliei
a
- l,.area .azelor X- a;a curn se irltample in cazul radiografieitrad\ionale ti
: ::rlPutcrizate.
Un scanerzu\4Nconstd.in mare,dintr-unmagnetde mari diflensiuniin interiorulcaruiaeste
-.rzat pacientul.O antenamdio estefolositdpenlrua transmitesemnalespreolganism'dar fi pentrua
receplionatesunt
::,'epliona ceea ce se intoarce <linsprecorpul pacientului Aceste.sel]u1ale
din aproape
imagini
Pot fi oblinute
,.-rtor,]1ot" in imaginide cAtleun calclrlatorata9atsca,]1erului'
-:i.e zoni a organisnului.subodie unghi.Semnalele
radiofolosilesunt,in fapl campudmagnetlce
..irbile mult mai slabedecatcimpul staticloalleputernicgeneratdemagnetulscanerulur'

IC

si

SC.ANER

RMN

n.
Ie
lIe

RMN-ul poate
diferenledintretomografiacomputerizad
ti RMN sunturrnatoarele:
Principalele
direclie' spre
in
orice
fi folosit pentru a obline imagini prin secliuniale organismuluiodentate
in cazulclreia iecaiunileeraudoar hansvenale Contrastul
ie tomograliacomputerizata.
Jeosebire

15

imaginiloroblinutecu un scanerRMN poalefi modiilcat.in timp cein cazultomografieicomputerizale


al lesuturilor.
decoeficienlulde atenuare
conlratulestefix, depinzAnd
1009/0
sigura.de$inu implcA udlizarea
Avantaje si dezavantajeRMN-ul nu estco procedurA
pot afectabuna
pulemice
pulsr-rri1e
de
radiofrecvenld
de radialieionizant5.Campurilemagnetice
;i
saupot incaizianumiteinplanturimetalice.Un alt pericolmajor consta
funclionarea pacernaker-elor
suntsupuseunorfo4e puternicein interiorul
proiectil".
Materialele
feromagnetice
in a$a-numitul
"efect
cimpuluinagneticsiatic,astfelce obiecteprecumlegatu.ilede cheipot deveniarmemortale.Puterea
Totuli, ca o
sunt mult sub nivelurileddundtoare.
campuluimagneticqi a radialieielectromagnetice
scandriRMN peperioadasarcinii.
precaulie,
in modnormalnu seefectueaze
a
magneticd
sunto rezoluliespalialdexcelentd
imagisticiiprin rezonanla
Ca o concluzie.avantajele
poate
fi
(de
pildd,
cenu$ie
materia
intre diferiteietipuri de lesuturi
imaginilor,o diferenliereexcelente
dcosebjlade materiaalbd la nivelul creierului).absenlaradialieiionizante,posibilitateade a obline
senumarecostulridicatal
unorsecliuniorientatein oriceplan.Printredezavantaje
imagi.i de-alun-e.ul
a procedurilorde scanare,
vitezamicade desfE$urare
eclipamentelor
$i cel aferenrintreliierii acestora.
nu sunt
un pacemaker)
(de
cei
care
au
monlat
pacienli
exempiu
di}r gi faptul ca amunitecategoriide
eligjbiljpenlruacesttip deinvestigalic.

Examiniri cu izotopi radioactiYi


de diagnostic,
imagistice
metode
carestala bazaaceslei
Scintigrafia pulmonari Principiul
radiaiieigammaemisein urma injectdriiunui izotopradioactlvcu troplsmpentru
consldin delectarca
fotonilor emiliiin semnaleelectdcecarein urma
un anumilorgan,processauleziunesi convertirea
uuor prclucriri srccesive,tedau pe ecranul osciloscopuluisub formd de imagine scintigrafica.
despre orfologia!i func!iaorganuluiinvestigat
radiotrasoruluj.
oferindinfcn-rna!ii
dislribuirea
Aparaturacare sta la baza deteclieiradialiei gamma,a formdrii gi prelucrerii imaginii
Camerade scintilalieestealcatuiledin
estecamerade scintilalie$i calculatorulelectronic.
scintigrafice
careseinterpuneintre
prev6zuucu canaleii perelidespertitori,
coiimalor(o placndeplumbperforal5,
scintilalie)
de
cristalul
pxcient
si
rapid
prelucreMa
afisaza
fi
Calculatoruleste un sistemcomplexcaie achizitioneazi,depoziteazA,
infol]|alia. ca izotopi radioactivisc folosescdiferiie subslanle.cea mai frecventutilizata esle
techneliuradioactir(Te 99 m).
sau pe cale inhalatoriea unei
Scintigrartap lmonara constein adminislraleaintravenoasa
vasculariza,tia
radioactive.
Eviden!iazd
substanle
tlerfuziapulmonare)!i ventilatis'

10

F:
>i'

!.:-

>: