Sunteți pe pagina 1din 2

Lvolu(la slsLemulul elecLoral prln anal

lza comparaLlv a consLlLu(lllor romne dln


186619381991
uup valldarea mandaLelorln sedln(a dln 1 mal 1866Adun
area pe prlnclpele Carol
ludovlc de PohenzollernSlgmarlngen prlnclpe eredlLar al 8omnlel sub numele de Car
ol 1 slca rspuns
la oblec(llle puLerllor garanLe exprlm LoLodaL voln(a nesLramuLaL a na(lunll de a rmn
e pururl
unlLsub acesL prlnclpe sLrln sl cu o monarhle eredlLar
rlma msur luaL de noul domn a fosL amnlsLlerea crlmelor sl dellcLelor
pollLlcelnc ln drum
spre bucuresLl la lLesLl prln(Lul isl manlfesL dorln(a de a se slLua mal presus de c
onfllcLele pollLlce
dlnLre oamenll de sLaLlndepllnlnd rolul de arblLru
Abla
dup aceea prln(ul Carol 1 prlmesLe demlsla LocoLenen(el domnesLl sl numesL
e noul Conslllu de
MlnlsLrl prezldaL de Lascar CaLarglu
La mal pu(ln de dou lunl de la depunerea noulul domn la 29 lunle /1 lulle
1866
Adunarea
ConsLlLuaL voLeaz sl adopL de insasl na(lunea roman prln reprezenLa(ll el alesl prln
voL secreL sl
llber la rela(llle vle(Lll romanesLl
ConsLlLu(la a fosL promulgaL de uomnlLorul Carol 1 la 30 lunle 1866 sl a lnLraL l
n vlgoare la 1 lulle 1866
daLa publlcarll ln MonlLorul oflclal
CallflcaLlvul de lndlvlzlbll era un raspuns la lnslsLenLa puLerllor garanLe ca rl
nclpaLele sa se separeu prln
alegerea unul nou domnue asemenea denumlrea de 8omanla ln conLradlc(le cu prevederl
le
Conven(lunl de la arls subllnla hoLararea dea aduce la lndepllnlre LoaLe dolean(el
e exprlmaLe de
Adunrlle AdPoc
Ca forma de guvernamnL 8ommnla se Lransforma dlnLro monarhle eredlLar
Se enun(a prlnclplul ca LoaLe puLerlle sLaLulul emana de la na(lune sl era devol
LaL prlnclplul separa(lel
puLerllor ln sLaLuLerea era lncredln(aLa domnululpuLerea leglslaLlv ln mod colecLlv
domnulul sl
8eprezenLa(lel na(lonale lar puLerea [udecLoreasc Lrlbunalelor sl cur(llor
8eprezenLanLa na(lonal se compunea dln SenaL sl Adunarea uepuLa(llor Se adopLa de
cl slsLemul
blcameral
1lLlul 11prevedea cele mal largl llberL(l llberLaLea consLln(el a presel a lnvaLamanL
ulul a
lnLrunlrllorrlvllegllle sl LlLlurlle de noble(e sLrlne erau desflln(aLe lnvloablllLa
Lea persoanel sl a
domlclllulul erau garanLe Se lnLerzlcea pedeapsa cu moarLea sl conflscarea averllS
e aslgura secreLul
coresponden(el
LlberLaLea presel era garanLaL foarLe eflclenL speclflcnduse ca zlarele naveau nevole
de auLorlza(le
penLru a se apara nu puLeau fl puse sub reglmul averLlsmenLelor sl nlcl nu puLea
u fl suprlmaLe sau
suspendaLeue asemenea nu se puLeau voLa legl ecep(lonale ln maLerle de pres
slngur lnLerdlc(le era pus ceLa(eanulul romanaceeade a nu lnLra ln servlclul lLul s
LaL fr auLorlza(la
guvernululsub sanc(lunea plerderll ceLa(enlel romane sl o slngur dlscrlmlnare era
lmpus ceL(enllor
sLralnlnumal cel de rlL cresLln puLeau cere lmpamanLenlrea

urepLurlle elecLorale se bazau LoL pe cens alegaLorll fllnd lmpar(l(l ln paLru c


olegll elecLorale ln func(le
de venlL profeslune sl demnlL(l de(lnuLe