Sunteți pe pagina 1din 3

MEMORIU JUSTIFICATIV

privind stemacomuneiMoisei, jude{ulMaramureq

I. DATE DESPELOCALITATE

Istoricul localititii:

Moiseiulesteo comundfoarteveche.A ftcut partedin cnezatullui Bogdan,inaintede 1353.La 1365,"Moyse"seafl6printreceleoptvillae lin6nd deCuhea,confiscatede la Bogdan 9i diruite Drdgogegtilor. Localitateaesteatestat[documentardin 1213,fiind menlionatdin acelansubnumelede Moyzun.

MindstireaMoiseiesteatestat[dela anul 1599,anin cares-aridicatbisericadelemn,fiind tdrnositdmaitdrziu,in 1672,deMitropolitul SavaBrancovici, qi inchinatdMdndstiriiPutna pentruaproape200deani.Picturadin interiors-afbcutla 1699,iar ceadepe iconostasin 1792,fiind scrisdcu literechirilice.Mdnistireamai arepatruicoanecu picturape lemndin secolulalXVI[-lea. Bisericaceamarea fostconstruitila 1910,dinpiatr6.Aici a fostunul din ultimelecentrederezistenlda ortodoxieimaramuregene,MdndstireaMoisei supraviefuindcametocal MdndstiriiPutnapdnl spreanul 1900. Pe 14octombrie1944aavutloc Masacruldin Moisei,unul dintrecelemai violentemasacre antiromdnegtiin TransilvaniadeNord.

!'

In toamnaanului 1948c5lugdriigreco-catolicidela MdndstireaMoisei,impreunl cu

starefulLucianPop,aufost arestafi.ln locul lor a fost instalatun cdlugdrortodox, mdnistireacdpdtdndstatutdeparohie.in prezent,mdnistireaesterevendicatddeEpiscopia

Greco-Catolicda Maramureqului. Moiseiul aparein Diplomele maramuregenedin Secoleleal XIV-XV-1ea de I

apdrutein 1900,undeMoiseiul aparedin 2 februarie 1965cu menliuneacd esteo comund

demult organizatd".

Mihali,

Prezentare geograficfl:

Moiseiulesteamplasatin parteadesud-esta judeplui Maramuregla o

demunicipiulBaiaMare,reqedinla jude{ului, la 5 km deoragulBorgagi 7 Km deoraqul

ViqeudeSus.LocalitateaMoiseiesteagezatiin marepartein luncar6uluiVigeu,a IzvoruluiDragoggi a IzvoruluiNegru(ValeaNeagrd)careconstituie"Peisajul"debazda localitdlii,al5turidecarecaseleurc[ peversanJipdn6lain61limeade 800m.

distanjdde 136Km

LocalitateaMoiseiesteamplasatdin unitateaderelief denumitdDepresiunea Maramuregului,in subunitateaacesteia,culoarulViqeului.Practic,comunaMoisei este amplasatdla poaleleMunlilor Rodnei,cu masivulPietrosulin parteade sus,gi Munlii Maramureguluiin parteadenord.Trecereadela LuncaVigeuluilazonamuntoaslseface prin intermediuldealurilorcu altitudiniintre 600-800metri.

Vecinii comuneisunt:

i la nord:oraqulVigeude Sus,cu carearehotarconvenlional peValeaRddiesii 9i Valea Ursoaiei;

I

la rdsirit: oragulBorga,cu carearehotarconvenlionalValeaHotarului;

I lamiazdzi:JudefulBistrila-Nds[ud,cuMunlii Bdtrdnagi Troian;

r) la apus:DealulSdceluluigiHlagca,careseinvecineazdcu comunaSdcel

Organizarespatiala:

ComunaMoisei estesituat[in parteadesud-esta judefuluiMaramureg,la 136dekm faldde BaiaMare,la 5 km deBorgagi la 7 km deoraqulViqeudeSus.Estetraversatddedoud

artereprincipale,DN17qiDN18.

Moiseiulseafl[ in DepresiuneaMaramuregului,pevaleaVigeului,la poaleleMun{ilor Rodnei,avdndPietrosu,la sud,giMun{ilor Maramureguluila nord.Tot aici sevarsdlzvorul lui Dragoqqi IzvoruluiNegruin r6ulViqeu.

Moiseiulesteo comundfoarteveche.A ftcut partedin cnezatullui Bogdan,inaintede 1353.La 1365,"Moyse"seafldprintreceleoptvillae lindnd deCuhea,confiscatedela Bogdangi ddruiteDrigoqeqtilor.

Structura populatiei

Conformrecensdmdntuluidin 1910populafiacomuneiMoiseierade4.093delocuitori,

dintrecarc2.961romdni,1.092germanigi35deungrni.

La recensdmdntuldin 1992aufostconsemnali8.961delocuitori,dintrecare8.956rom6ni, 2 germani,2 ungurigiun ucrainean.

TT.DESCRIEREA

gr SEMNTFTCATTAELEMENTELOniNSUnnATESTEMEI

COMUNEIMOISEI, JUDETULMARAMURES

Descrierea heraldico a stemei:

Scuttriunghiularcumarginilerotunjite,infurc6rdsturnatd.

In parteadreaptb,incampalbastruo bisericddeargint. In parteastangd,incamproqu,doudramuridelaurdeaur. In parteainferioardin campdeargintun bradverde. Scutulestetimbratcu o coroandmuralddeargintcu un turn crenelat.

Semnificatiile elementelorstemei:

ScutultriunghiularrespectaconventianationalSprivind stemelecomunale. Coroanamurald cu un tum crenelatsemnificdfaptul ca localitateaarerangul de

comun6.

BisericareprezintdBisericadelemndin MdnastireaMoisei atestatdin anul

1599,monumentistoric.

Laurii deaurfacreferire la Masacruldin Moisei Ia, datade 74octombrie1944,unul dintrecelemai violentemasacreantiromanestiin Transilvaniadenord. Bradulverde simbolizeazdpadurile deconiferedin zondsi la exploatarealemnului si prelucrarealui.

MINISTRUL ADMINISTRATIEI

$I INTERNELOR

INSTITUTIA PREFECTULUI JUDETUL MARAMURES PREFECT,

CONSILIUL JUDETEAN MARAMURES PRESEDINTE,

PRIMARUL COMUNEI MOISEI.,