Sunteți pe pagina 1din 47

NICOLAE CEAUSESCU

Propuneri

de rnesuri

pentru

irnbuletetirea activitatii

politico-ideologi6e, de educa,re

marxist-leninistS,

de partid.

a mernbrilor

a tuturoT oamenilor

Inuncii

-6 iutie 1971-

EXPUNERE

la Consfituirea,

a acti!'ului

de

domeniul

de lucru

partid din

qi al

ideologiei

activit5tii politice qi

cultural-educative

-g

iulie 1971 --

Editura politicS.

NICOI,AE CEAUSESCU

Propunexi de mdsuri

peniru

i]nbunnt6,tirca activitSlii

de educare

poritico-ideologice,

ma,rxist-Ieninist5 a Dembdlor

de partid,

a tuturor oamenilor

hubcii

EXPUNERE

la Consfatuirea de lucru

a actiwlui de

partid clin

domeniul ideologiei qi al

activiteui politice Fi

cultural-ealucative

rDrltn\ loL rrc.\. F!c!R[tll- rql

,l

Prcpuneri da masuri

pen tr

)entru

imbunatd,tilea, activitalii

de ealuca.re

a mernbrilor

politico-ideoroeice,

m€,rr.ist-leninistS.

de

partid. a tuturor oainenilor

mrlacii

in .nij

d! dnpi rlibi€r', ar riclod.i orindunii so

(jdlistr. al u,i.rri adni.:ili poliLirc cJucaliv. dsJr_

rua'r d. pa,1nr, nr 13ra Doast,i Flu oblinul rc^'r-

inpo an.e nr firsjrcr

ni\dulLLi polln: i

odzoDiLlui

idco].9i.,

in rom.re !o.niiDloi 3ccialisie

por. tolr .amoii Duidi, Iiji

libie, ibJtptujcs. ncabitlr

r pa!1idului, pc

porrnii. lii,i'n

dcoscbrrc dc naliona_

polilica ift.rnll si orlc li

.ate o .oNjdc].i d(pt Popria lor

in ra sanntia b

:i cnc (*,si:1a

a mrsrlor,

asisurarca (ondiliiLr pcDhal arimarea

pl!

oaIi r

pcsonalitirtii.

ului

d.yolat sd'i'li!

IilriNa

si .omrnisnuL!'i. Act t

I I noii oliDdnni so_

Pifi in rtrcnnt

in nun.a poltieidedbgni ri altu'al_cduc.nv,

.?ntinui ioci sii pcsisio o selie de lipsuri, dcli.ienle

ri ^aajuisuli a diror in)n1ura,

a mcsuLui i.anne rl so(idiilii

'liniM !,nma dc

(.1inlrr.

.raFei actMl. a (on-

nrrtici socialid.,

{aF lati.rul,Li ri

dc narile obicdirc car. sLau nr

poporulut ri iiurnc! sori't'lii so_

InnqnnlLuLuil.mbdnjiulii

rrolL(io.are

ii r lpiriLll j mil

!r.!n a.tniliiti politile, .ologi.e ri d. cducalie

,;rnisrii . na{lir d.,IiiNerc

dc ors.ocl. i

or

sanizatiik de partid. rl. organiriliih

rtcali, ,c oreanisnol.

(rc masi ti ob-

iiuliil. de pre

dc siri, d. n

!a!3od., idun.enr jj luturrl nrnftc

1lI"G'n.'1.

cnc ridicarca .onLinLn a rolulli

dului i,r loalc ddtucriilc .(Liritilii

polli(o cdr(a

ti .\itjsrtci orsarclot ii

r,!J!LL,

L!L Lrc P

iutwr hjjloacolor

ioriro, dc

d. nrrLr0nta

(urtuFl,Trn'

Itr accsL so! $

i p

\u j iiri (otl tii Fol i'o{lrarnc

\

nr trnt.lo. dlotoEu

* t" e.

"r

L'tr o-rr

J pol ' Li, .31! n n

'nlo ',r

a nc.lalLtLlttr

pDr !.

k.a ronLatiLL J{ L

L,, rn /.

.,",ir- a-,,"-*'tt.

li;lnl

(!&r,,

d^"i --,"iid;.

siunca isrorti

dcos.bi $ r.

o!1brt!

crc-si hdcp

ln cdilharco socialismuhi, p! Nlti'

f.!.a rsl]cd

bnruilor

i rati dc orNil, ratii deprodn(iito i

nrarc aLe din so.icratea noasrli.

o sa(iri .scntiari

nllilrnr,1 lari do

p.d,u

palrie, sl lFriririi dc a nu pFc{poti nimn

aplirarca .u

!nah

roast.c rcrclu1iona,e, I jtrrc-

si

pcod.ntei ri sulc€niLrlii 1li i. Dctrh! nriira

o.isrisrc.li pu.sul

raic $!! n.(A!r si sr a4io.c,i a !oitilii

ri rhlici

Fhiri, magriiari, gcmrani,

snLj 3r n! arrc naljsD^r iiti,

7i laolaL{i lorrc !a

liirii, Da,ii.ipi (u

pariri .omun!

spi| larc alc

jruflttirc Ia lnpin pldhf rrcrii.sirca

Istc daroria org.

a Mlouatifrtui.

niz4i d. d!, Jtrrid

rrdinlii !i

Lon dc c\lri,nnr

rt"nt, !oliiiri !.rro r

ii .rtionc/. hdlirri inpo,

dj\(ipLiii, d. itrliit-

larc a Do.n'.lo & .otrLio( r

so!i:[. n] dncqia

rrri dc ar!f,] obtls., raii

dc r.gilc lririi. p.r.f ioril,.i,ca ll.ljrliriitii *trialistc

coMnc.r., Ji

orcatr'ar.i rcgi adiviraLti poLi

odLrdn. md Nnijro(ii J,r

('mit tclor judllcn. d. p!

'no

.ii

la to.lc nn.lu,iLr'.

nr, a o4anolor dc pa rd

. r.r(ijulor carc hocaz

nr dom.niul pr)F4andcj, a tnru

lrr roalizara iulLrDr a(cslo. s

porrani tr.bi ! si I trdcplincas.i -

sub conduccr.a

ollrnjua(:rlc de lincrr ti

\i obri.tti di' pd_

J.fei, rolid orgartaliih dc n.sii

:.

slqia nc tFFasa li n c

r:ililirc a orgarcnrr

d. pr.Citx.

Lii . n.rnbrjlor dc

inrtt;.ri'nrlL,i dc pa

parn\

, a rorDlrlol

d. oa'nc

ui

Da.iiri.,

a nlklor

largi

d.rcr dc^oli:iii spijr

ridicilril 'nrhlL'i

s

i"rliimn

(l!

lj

rcnlL4i.na., e

hunri dc

p.rlid S. \or ha nri

i

progEh.Lor d.

i$nr3n GhoF

rcderca

a pLanurildr

dc

plnd

'nhD;iliilnc

L\.Ddemia

(hiuii ii h ,sor e

rsiguli:ii

ncnl.j(

tolifir

poJ!

1ioi.rc

jn1.{Ld{cn!

d. p.rri(I,

prosiii.ii (rd!.Lor .n pnlrl.Drclc lLrnda'

"r

ilr

mun.ii d. parijd, ar.

riii|1ci

id .

o

h.oii

dc

sc ra a:igur,

a rn{i

.tpin.Ler.a

N0rj

rnmiljrli

nErc d. drtiriJti

lo, Ji rhdrolnor pcnLN r.oliL.

d

I, dc sia. i

ri o:'ga_

ntalLilor dc mnsi ar sp(ill dl arclo.a c'r. provio

ind.\r rgalil h pmdf.lic

a.ini(ato

.

ag aiollor,

i:li.c

a g3reic_

dc agilati., .

dirdn.r)r tormr

.lc .sjtati.

rnrn(ii otii in rd.rc.

ap'!

r rr-rL.

!.pulad,rrn i !ib.rali?:i'ii

{1. ludatri n.gliirc, Vor ji dlicnl.tc oreanizrtriilc d.

i"" '.,. *

t" ". t, "., -

t

,.

trGoruGtj\r n mjl_

nfdb u h pJriJ,

o dcollb i ai!tr1i. rrobrio s:- a

pori&:i piinaLnsi nr s!ija I!14 d

inii in abdsalie

i.lii, al. poDo.ulL,i

iNlarorii.Iundrncniali si ci-

rprc.i.,r x .adrclor, a li.(iirli

Olg.r.lc dr larid trbrio sli .

n.drc ptconpa,ca reni , rsjgu,arca ondiliilol nl

rdoca p.ru(ipirii

iot mai larei. heselor la ltabo-

i'nroaga 1i.ii

onoDricli,

soriali, iduolosni i

dll.u-

4. -

lji

ili lig

Va b.bDi 9;

or prcble'nc a1c liF

oh.ti\€lor de nnrci. ll sFo Fa mnlrdilnali

cnJei pol ic. a nrn

rio

.arca spjrinn(i (riLic ri

!o7i|n.i

L.nc nnpoLila lcroh.nelor n.gstiv., a

rl; d.

'nuncn

rnrFlc

si avu-

olm.ri

tul obrtcn., dc dcri'rrcu rali

n,dolcnli ji sLpcr

rsrc dato a o{anizaljior de p! id d. 3

ri.jarilar

Iorna olnria do mast h luph rEpoliva abuzu ror

Lnul din obicltn rh

n oosrbi iD ri,irito

l.rhri a londi,,lctor dc pa€zlism, dc riali uto!r1,

prin(ilalc atc mn.cii

loliin:c,

lircrerr !i, cstc ombalcrca

[ir,] nuncr, (uliilrma rispuderii :i a daiorici dc

a murd nr stujba paLriel, a popoN,tui, a socicttlii

sD.jJl$tc. i rLlJPlirir!3 d'ri

r

! l'trr

i,.,,,r,.!,.",,

mnnrj uril' JDlj'rlilri

rd b1j ldrrl' r'

rs0i

i pitjut

!

Ir

ri

L ,

!

J'r'l

']tr, rJ

l!

I

ir

'ir'

r5i

1'

ninL :o

Jj,",rteD

tu

aLL'rln

\

Jl

J

iu,

Il,.:"t

p., ,,"

!l

,,.

lI'\

rlraer)ni tobrtiltiilirii riF

\rnln

ir

3'

prit

L

, LiL!

' -{

'lL"

s'

ur

Pin s&.';,

r!o' j

rululi,dc o''

Li!1!'c

{,1

!i;rr ir,'!L

ni!

dr'rd'lifl

!l r.

t

ii

k!

irJ

Plr

p'iq rn li

rtiirl'Lo \or J

soodxixtrrl ar'c al Pc.n, o

?, -

sc Nor lutr m:s

tivjiiiii dc cduJic politi.i dsli:urali Ll. olgotri_

zdiile u.T.c, si aocilune sndlDF

.ipd

j.

RoLrl priri

lnr.4o r.iirir.Lc a r;.T c. L.Nbuic slil

Tr.Llie a.lionat P.!tu

proDor&c! i,r rn uri)r

nlf.gnlui tnrcrcr . rod-

vi!1i

a d!y.i mun.noar.,

tenlru orLiva,oa n.adiliilof rlolLrlionarc alc .ra!,i

nlo.li a tincrd gc

nq€1ji. (rjiror r. rcr(rriri p.nrr ptuLr.rhdc 'i-

f l1. arc.dn.ari.j I'o.rc[ni.

o arcnlic dcov,b ii

tiror .urtnral.dmainf

atc !ldjlo. lii sn,dcflirdr.

s. ra nnc'i4 nr nca birrruri

vr li liilgiti si nncnsituaii

prop.gards a!,irra,

.onh.i.rca

ortaniz.rca a!fln]ilor d. i1.rii p(Dl

mnini,n!r,,i, a (oD.cDliijor tu'

t'alc rrc \iiii

.luurarc \i o

riliiii icoloniLr tu1il d. innrrnl.l!- nr re, in arir

Do,strc se.iar pdritnf, ar. !.ri! iilii

o1,ri

nl1nLi(. j

0 -

Sc inrplrc sii ri'ni

roh

garca rrlli . lozitiilor rd!olo(irc ato parrnhlui

troa n cri.c Je r6iri.t1ri.

nlhc.leLor idcologi.i

s15r !a u(1tr \i

L!ho!'r

Lco (fll

dir

li!

pmmo\:irii .

ci ri rilr

ri{.i dc;{riuilir. trojnr

i

ar

llnr toLn. i

& ptrbrntrl lar! al

dilLri \.riarc d(

sr'\mn. Poa Ll Palria,

r0.

v! .rbni lii

n$i mr!.lor largi

liirroilor, *igurnnh s. lotodaii prc,crli m

Jf

!roBr !l

(

;"r-i.r., r, ^ .

rsul

1'1, 31'.Lt dirrvr. LIP

nrTrrl. dir tp{i'litrl

dnlion.l ri i,xlooscbi (lriLnnu r!1i0'5r

ol.(

i, pdriins dc

c

i,nii si fi! irLdiror rpErnt

faloroas. dn) (irilc ld'ia];i

prlrfm ri lu-

riLozolnn pogr.NjsLi.

rnlisn,ni P'odr(iir.

.r soriil -!i o Pordic

l.olil.

.dDl d! \ilLi Dn'gh.,, nonialiuli no(i\e

p.n1r .d .a1ia

rmor

\or tobtri ii rio nnhrph

ncror nl,taiilc din socirrat

,

dc pc poz\iir. politi.ii

parl L ui nostru, inliilurindu-sc prrdu.{iil. de p.osl

!!ll

si dliu iioa,r ssu {sDluzo .lin pun,l {lc !!.J!'3

la olo1ia dc .i"

tc.c r!vorr4ima,!,

tn Dr.n, orgartitrd nr ri.*

se.s

on.ulsuri dc .Fa1nr ri F!r'pr.tar, sprdarol!.ip.

rare a a.ii\iul1ji cdirorian, pcntrn d prudr.1ia fd

iad. sn ,ii.Drodt

cdu.atid i{nuij{c

t. mri in.r hi{'rn

!.rinialor

rii trdor lu.'nt li

lo:m €'r d' iisponr

rh!lor

.ctiriiilii politi.c

di'1ilor .arc p$n.-

K{?li idli ri mnoplii d:iuriitoar inl.rsclor .on

r?.

lir oJ.Drara r.pctroriiLr ;n{n (ijror .rr

rpc.ra.dl\., krllr1i, (,ptrii, tralot,

a.ccni pc promo\arc! lm1ni orrcinale Q ca€cr.r

mirn rj mrolulioi

. sr ra d,, dc ascDrdi

$

din,ruLia.dhtioi

r. asilum o scrc.fc

.rLuali a liir or so.iahi.:$

droi riguoasi a luo:rilor nin r.pr,rrn'l ltasic It

.onrrhpoutr i'rldnalionar. sc ra

a.lion. n€i pd

dczvoltrca ocalici rom.lncsti dc

op.rri, opL\rti i

potonlLri Do{ru

barcr dr rcin. ,xoi|o nin rupra

pcn|{ so.ialirn. comitcLcl. ludc

I';spLDd d. oa.nhrc,

lcnc i nrri.ip.lc dc pa id

jlsti a Fpc]toiiilor insiih'iiire

ntst dc sp

L.col

pFUin !i alo rasclq .lc lr)t,rli

1r. -

sc ro. lla mlRuri pcnt.u

mi bun. ccni-

in nncsotogdtulc

d!

'-rndtr n JnuT'rco lrLntlor politisre'

lilnclc o.rc cnlh;i rio

prcparl:i modul d'

ri'l:

lcnla itrlsaritri.a, .arri

1{.

Ln rl dco!.bit dc nnpo

s act\ l'11

DorLiL\o (curotii ALusrctr u

p"ii.r,,

rn

" "',

to.tin[t oit un" r]r .Iirirul poL Lilii

c or*Jni^,LLjl!

(L.sfi5oai

!are i\i

N.mb'ii th pa i(L .art 1

parh rin organc dc con_

1,\raz'in L\rrr't e i'Jtoocila l{cdu Jlrt politiri'

\ rLL ior\ LL LLlt ol . trll

srnii

ic .

trn rn'tt

dc crigc,{i p.rtninn, dc rohb.$it!n: ti p$n-

'iJoLtc't.

.irialitrlt msrxist-lcninj*ii

s.os.

atil l'

n a{iritai.a lq dc

prnr ProP

ilc lor .tatii lircur

comdNhi l, crior. Mhi*cL{l

o'lanelc (1. pa nl ii

d. star

l\!

iLt dc alincntnlie pu

lurisnnlfi. pmrun ,!i

locaLc \ or \ .Clra

nr b

roalia rrui.ali dii

tan noactd. Jiilindu4. lotodali o s.lc4ic alcnri a

nr lod.f,dt inlintririi duTicii

1ri. -- li{.

tr.cear si fi. Luab n

htr;illili.o. a.ri,itii{ii

Se.lici llt ProPagandi' a (ro-

in Ledcra rcaliz:irii

sl r.CB

fcrn., ta ni nnol nai

ndi.ai, s Matoririlor cc ij

rovin. comnja i':lcologid !i comirta d. Llltu,i si

cenbal vd rrbui 3n desl;

nncnsi, si dc,baii rn moLr

*igcnt pmblcncrc a.ini€tii

.uliuralP, n1 v.d.r.a ju .i ori

idcorDgiF. po i.e i

rivi.rji desrtrLmt h dd'n.niilc 8pe.ii\

!'n.lo. m n.ii Po-

ror jLdcrldr r.

.1.

pbpaqaDd:i.

din donoriur

p!

.u

dni'4ij

irl

j.rmroci

unnulror dc (rralic

,!i ai unor i

nr Loan a !(!stri :r,

!r roaliza

pIobl!drl. p,ivI

n(iirnatd i.]ddlogjlii,

po)iic,r'dtr(lht

Ir.giijrji pld tuci. sc vo. olga

ii d,ltfal-aiirid ir \rl.m

ganctc ri orgadi4tiirc {[ padid

ganizatiile

.u .a1a.te' e.ucatir. prou ri i| prcst.

' Acliorird ir (irllja ninfilor propns

ccsar (! d'ran.[ ji

.*.

rL!

o]tantalijlc dc pr'Lkr sii at.

.

ili

poriLno-idcor.gn.

gn'c oricncr.a i,n,ceji 3d

ti

cdLL'r.l-.dn.ari\c ii

lioftro

alo !a

l

lcniirift

spnirul .ra,rilijror fvoru-

al p.irfipiilor mrr\ist-

krfr ionru,

irlcrnalionalhnrol

da rilij orn$jror :nlmii diD t

n\(a.e8 .ohunifi si dtrn.jrolcls.i

io!. ralioralr,

lc (ar \'P15 PentN

clibftapa nario.ari p.nhu aDirarca iidcDcndontci

ti surcF4jtilii lor naliolale, .u to.(c 1o4.rc .on

t.mpo'lno .atu sr rdi.i tmpotrna impcrFlisrului,

Enrru prcsrs s

'lal

$ pae.

dcplinirs ssmini_

conltiluic

lor naljonil., .it ti e .olor jnrl.!3lionale,

ins.PaEbilil, idrnrarca lor r_

lrnusa :.Ln a( idsologidi, pdhlico cdu.atn;,

nr 1!ra

noasLri

m\is_

ir.bri. s:i dbi, (Lrpl baz:i lntin ecncralii

nninisia a Partnrului

.rsbol'al dc conlr.sDl at x-lca el parfthlti si asi

Nr

i,ru!i(e i ter cda id viali a ecL.a ds

dostru popor. lmboitiln.a acLnitilii

.itrc i r.!trl

pnlilice.du.a e bcbuic si dtdi

parlicipiilji .onnnri$ilor, a tun

cii, . jnirefld partjd ti popor la l: rn?a so(il'

tiilii sociari:I. nr]rilakml dc^o]t

p :npunc

arit .idi.arca eFrlului

lc.

.p.$ cae

d. <niltali! Da

.u nraru (!\srijnji soliarilti.

Strp tr sp. apmbarc conitcL,Ll

a

rlzirii rradur.rii lor in \iali'.

prbli.rrri$ orl!-

EXPUNERE

16, ConsJ5tuirea de lucru

a a.ctivului de

domeniul ideologiei

partid alin

qi a,r

activiteui politice qi

cultural-etlucativc

h.s.lrLL coosriid rii d!rL:o!.u acri\11 dc !!rli.t

nr do.rtrnLl ncoioti.

ri

3l No.ii culLDrL cduc.liv€

ne proFrn.o sii analtiD. in lL'nrim Dr.ctnelor

c.trgLlNlui al x-lca al prrLi(h'lli, a.li\:iaica ideo-

iosi.i ii.dtr.aliri si

b nrtiilnc !

sii stabiU'n un.lc mrsuri de I'n

,rc*!i a.ti|ilili, cor.$pun?.:tor noii

.rapc d. d.^oxar

d.

(r.rari dc

iidin,ui do ctrrktril.

a ni.ietiilii n

f,a co.sfiluir p! icipii

nrop.gan(Lii

sec,ct.ii co problcntle

ai.oi,[ct.Lor jud.tctrc d. p.rtid, se

ui!'lit!rc, cadN din

pa id n inrFplind

otr.

donrcnjoL jnrrtinrNulLLi n.dh

dc iiinti, s.riiloi. arritri

oEanratiilor dc masi. ncmlrrii

co,ni{ci nepoprsandi

ur:i !1. co iLotuLui

fi ai C.Inisici de prili ti c0l-

Cco!:1, tu(Lrtoi.s.li din prcs.

.c.halii :i lo.dii Pntrnr

.ici a.trrittii d. bizi,in

spune, rLo.i,.ii sini prczcnli

s(tor

!irc ri .ulhr.l cnu.!Li1c.

Pcnh! a in1.l.ge mai bine ca.L.Lrunimr pucr

comitehdtri rrrtrccutn ! pElune'iLor cr

larca nr laF

pr.irne ra inrb!niitiiF a

dc cdic

a.lirir,tii politico-ideolosio,

D,atrhl-Lrninisii a ,ncnbilor de pa id,

liin d. lin;a edn

au

nabi i' d! corgr.! r aL X-L€a al P.

idulri ComF

I 3frto nJ i roul(ioDar€

r

rnLur

:.1

, to,irniaL

a\ir

irrLo

h

'r.,ic\trrn' 1P: rJul i

ohli^ul. d! po_

fn rLL J sL!rlitr

ur lnAbLi I'

sini .nnosctrrc rhioiih isldi

L"",-o *"i"ri'ri .

Ronioi: delinitiv r:i

ti.i;

njoe

in lrrc

ou poato -si nu

raDui.arbaicpopo

tlIooiindc!ccllcasocialis$u-

.

\i.loii isidcc du Iost

d

IlE i.

in

^datu

lL,t ii omniGoului -\est.

ob1 ruto pflir'o

rn.rrt i ccorod

Lrp'l

re .o! !t

.,;"",

:!U

i"

.jtta.ibulrjlL

Jc ""

PlJl' " \lanc

,

'

'rr

'

.\!crn i

nrulf i

-a

.,t,,.-

b rtrsJpiiiLo'r'a

n'trr';

\priiLD, oi.0!,

J iircln L.; si rrn11i po?Ll Lh dF

',rhulc

DanrnL. lo a!da! iiip,

.jruola,tr

nrlionrlJ,ompl!rrJ Ll n i Ic cird

lo ra{ic ondi(il a

"1

"1"*.'l s$loa!. din part'a 'lasoi

. i,ncl.cllaiiullii l'gal'

d'

rii tilt d'osebhc dc

"."o"

nu

Dnaioarc. a liiriinimii,

naliona[lat! N1u ; J subtiiir

an $cut{ la a 50{ aniv.Ear. a porridului

rclc hedL al poli[cn

pd.rjdul nosrrn.dntrnisl a ttitrl

tuh'ro.

ha,

na1 lisr-lcnnrisre a p.djdului i

5i

sli .ondn.n jnhlgfl

po

-

oa'nc$1or )nrn.ii

por la ri.io a liiuirii kial|irtrhi. lr?rar:3 p'-

rransprtrD,ii nr riatr a Fntiii.ij

c ilr r

n f,n.r,.ninjsh a

s jtrLJLre rL, ne u5 r lia,-

rana.,r.nrtrc(o

ridir taE noand

\

{,.

or.bi,.1\i !r.!. atc lini

3 dcr.rft u n{ poirrfi. iddtr i pLn p,o*,$. DLpr .rn

folurn in rjata ttilii,

'ii n.xL,$rhi

r i, r.J LJ,r

.n si ar r j.lris.Lr nan rixlP !i!t

slnd

ri.rponoF.d{rii

j|nd.i

lioi.i

dcmoiir!,ii

.a

ri. (ondrnrti! so.:rlirri

d. iMrn,j,lrarc a t:ijii

.srj.rlrtrii. dc

o .odriti( obl:garoi! !.tr

.r ri dr

-

.i.rr1i

r.a. FproT!nrn o (on(ritir obtisa

r{

ror irtrlcjor dc pmdrtn t

ro.bi d. li

r.a

ra rifirrtr

tu.i.rr1ii .omtrDislc.

Dc

.

a

,

a

i,

a

{Lblinic7 !.cslc lLot

"-t.r

Du

torariSi ? PentN rn

,

nors ri

dcuLoli'_

J$ic ia u pa!l" ii

Ln E $iJlca

, it

,i ale 5int

r{c bi,rc nici prnhu pank\'l ti poto Ll

ii ,lnn Doribilitaicd iii cunoNi

" g,-r1 1-

r!

PiPo '

oLrrlLr '

I Palrii

'.tiJr

Liqlt

nal n.i,

"P,'cn(Jios' u$k'

'

t'J noi' u'rlLiri

(k

Irii un btrD.ati)dal,.ii i

addnlal Jic.an

t3'r ri Lu'c t?'

fn b'Lr nndnalionrL Ddc

Pa,rn\.la\a rrL.rjLo,rc din fn'arc

dir ra.\p.

rki

din lliil.

.a'

!.nt[

ro,ttrl

rircxlr 1a'i 'ar'

D.'n' tr in uqa nrii

i,,t* ,' r,-.* tr.,,

ldj trrliqt! \pr'! 1(.i

-*t"

uoiunii solicri(. piirntr

.rd (! a(rni .\Punnli a Io

n,i

d

i.biLr,

o,i

(ii'a ir .oD.lilii 10'irl( ro-

.\poi!!1r

lrntN garnc. dr !.t.

ri!!ar. L

l. P$tr' ali$i.&r

trri dc.! icli\il!Lra noasitt id.oldgi.:I, Propagand.

t*hdic sn anaLizcze $ sr htczc teorori3, prin.ipiot,

suc.esc rsmar

bilc

am oblinui ,ri n1 drmeniul in-

riFDrniuruj. rdnlki, .trltu i. rtonid poalc si

rorbrasli

a{azi cu nindtc d! faplLrl d arc un tn-

rrti'nlnr screilr

.,

!(i.

dnr .i.drrirc

rccru.ln;tii: !0n

obl{alortu d:

in lrnri cn 30 d. lni area p?cte

lcn sric

ri

3ir la suri &rrfa-

suro do hii dc intclodulli i.itl

claii nn'.c oa!?, ii ini'rLji. inro-

nia !{r. an:i

intrl:chale co j sjnl

sreL.

.sisL.ntr

rmnr

s:i ri ,signrc .:dr.la tcl)nicc ri

L.lDidl !i aj(r

ri ator

iir Gdr dL spociatii.rr" Ac

(crim

r.lL'lui gorcEl dr (trlLnF at nrhcguhi r.dpor fr.ind

so(i.list. -- ridi.arca ni,

a ortrhirn rca{r,

p!1c jns.paDbi[ dir opc'a de l:iujrc a smictitii

rcalrliri so ra(ri

h ii

h,n:isrririi mlriatr !!i

^.osro

inltnrale a intrgrt.i roporl

llgnii n.elij.azn a(cnc problcn

or, a ob1in

nnrnr

'iniDp

rntilarca too.iliilor dr \ialn

de

al3

crno\.ind snn'k do iDaPon!

irushr.! orir a j'6reLii porlnij p

o.iilitii sorillsn!11,i.

dlofucc nuinai in

a({$c rcnd4ii ioi am putL't

coBpariMu,ne .0

nosrrn

utauro*lanifcLul

olrlior ascDrcnca mari t$itii.i.

ii'i c.pil,li{c.aro in h

tc ah oblinur. d.6ebn.ib rri.tc irr4

'

dcl.

nr.rj pe .aE

dcrvoll.roa

I

nonrri.i ri a !

Fopoarrr

7.rr

*or

liui $i a.calta nt !.ntru c;

[.li_

dn, Filc rcp(lnr .r .r puiia {

c!.mci.r nad prosrcs.,

dar p.nu! lii d:in-

nn rr lari Fo.bilniili r ti condi(nb

n.(sat trn i

I nrLnnplli n] orin'

dun x Pc trr noi o filri'n.

iilili4.a/:i xnir?i .a o

PL.n:giL'l

lari

!o

hod nrsljDrl in io.t.

n.miinicj, dtrt G

r!?rnal al ntrc{lor ob$ult

ri, rollc. n,

plirfl

rnl t.

i

r.nrLl.t !l {tr.sclor jn

i{li7i 1.r3 .oastii .dcnop.Ii

ilcj^fil1!iip.Gl"

1 j.i] sn| i, io alii

al!. lii

. Prnnn,

,c

ri di.

ro.irlc, . 1.ltr alli mn.,p1ic

:i,itd/ri 1r! .n ndi'1r

dc:rr' riatii ji .a!r

d. I

dlzrolla l.latii d.

t'

o.a1i.

.r;ir d. ad,rn.l Aol anr o

\i

aod p

D

Li

i

cc nG!tr rizilat lara alil

PtsUEnd noni.f

i.i rrt nl

.orirrilic

priflLl ,ixl trnar.d politjtii sah dc

;\rxna dorMqrL! jtrd.1.a

l.?.i

prin.ipi.lc, icDi.rirr

Qn.n.a,

P$

dat Fr r$c d

prla'da ri l,(,itorji

t

d-o snblinio?;i

rilrriFi Fri

jn

noltri din d.nnirL nicdrosir

r o rri,Dri irfr

lru,i(J

,ini;i ronr'j )!1ir p,nrcipalli Id €u1r \ociah'n!11'i in

scntial:i ir i'lt:ln!!

nroualionalismulL,i pI dlcLa,, io iniliD'

nn.h4nDai. (rpra4?

sitGtia ilio nalior,ri

2ddrn?).

a !n.ii L

sdrid!itirtii

cu,r,artdli {run sc rr.^oLri

sociahrci a(.Dind

l.i parnnro, lronrinia

dalii

(rrUil{.no r. o' 1o.1. lirjh

inr.tinc rrali .riph'natirc N 03 dc stalc i

mtun .r p*r' 100 d. !:

falioralil, de !hDa!!

rirriilor.salirilli

!i1,i sii rdcp.nd.n tri mlioulc.

ptrk'nni, pr ln,

a!\ putrr spnn

,iir

rrLde dL hdri^

nedc $ nu nai po.lc inrl.lizri si, n.!jg '

prin-

.ipii .aF si,rt sieulclc .! poi asigu$ x.lalii brnc

ndlc stat., poi garanta sc.uriLal.a r1i

pa(

]n \!n.

n.

Pui.m spnn. dc(i

a.Lnitrlii nncrnalionarr. noni,nia

a drtiEal Priol$i Po torr. do

a(.n{! (an, I r a.os ztilL

I

lliordri @Nitui. o caHrije

:i a Droersun,i Homr.ni irdcp

a ronrihulni d la GUza ol.bo irii !:itl ij ir nhr.

,rlatii {! tr,air Fii

ri.lis

(, mi,lliiri dc

liiru.(

mD.rt.c Ji .nliinrpr aLnh

nali{niLri, r.4. dc-

a.ord:] un sD.jii, !Ln,popoirel

in minnpentu sNuhns,

dohinaliei riinc

ea jDCUlti

colonial, ihpotrtla

ri accasta conslilL e, de $e-

.locven€ a Politi.ii

hlrxGi-

lcninistc, . int.ftalro.alisnulli prcldilr

loliti.r pa

!!i

cc a dEc-

cau.tcrirazii ii in preT.Dt

ii

idtrlui n6ttu omunisi Put.m d

atun€ ctr deplitr icmoi ci alit adirilatca intemi.i!

(a

ri

striLftii j,N.(ca

inte

aln,nali

i,

i no.str .odhm: itr nod

poljtne

niarxisr lcni.isie a

nomiln. a cobitltul siu

a

ljnid

cedilll .a,. a

nerd. alc

;tjui

,si rtic si 3pli.e ad$i,

odii soci!1ili r.

nil. gc

(osLrkliei

(o,ditiilc lof-

Ata .un am subliniot ',r reDunriirar{' ,f,prqurir,

ij am a\ui dc intiis

gr.uLiti

(trD sil

a (robrir s! pl ,on{rim non. driodui.c sodaln. ln

si'vi.rii li mrltc $csoli ti rhiri

tucil, i.i .lc l.salitilii

so.ialis.

*.

abua,i !i ji.;I.tui al.lqlsljiilii sda-

tuuli.

iili'la

Torto a

lirc

ebsolani

a pri,,.ipi)lor ma

a socjru,lii socj

ncLor dc iiui.

d ConrilctuL ccnhel, iiLFgul P

sud p.nt, u li.hiJar. nrDirilor

laPtc si in solicialca .

rdpd! ni.jodaiil

^n.rtind

sit'alia dc .!ir,i a Pr

lor, {Idind .ondi(iilt'

nD !c nrai poaii

r connnjrt 3 triDt si

n,riirgi gtuuiili de tot Jclul, si ljdridze ljpndLc,

greEtitc, abuztr'ilc, sn lsi€urc li

so.islhnnlui. 1n toale accstc inP.cju[.i,

Ccnunisi ndn,i! ea alirn.i ca Io4,

?arfiltrl

polilici co!-

du. oar a r(ioriitji -

.\i

;ri

idrmli dr a.!ca rl f

.rhgod.a inh.eulL,j p.por. 2

Ir rron:lni

L

I n r !1,rc\p,cqr jitr,rnlur

aruilocmarirliimb:1ii, irudu.a

d4hlti 6diNU. Dc rapi, Ar

l)Ddr4ici n.lcriale.

arfir din tara

Fpnynrri DrajdtiLrt.a ponolalioi

r. siLnalio dc (um

2r) d. a rt. liDd .lasa DuncftoaE

.tr r0 ta ;ud dir popula(ia

r.prTcnLa ,hai p!rio

S-a ,a'sronar tirriDiD.a oolJ

d,!il roui ri

rlnnihn, alirruL dc nrdtjdc ar cla!.i

nn,.ciida.c id liiurjtd so.ic.itii

1i i ioa$c.arc, pui.rr spnrc,

tu rolut nolii

coosnto.

.:i ,i

lo$ia(, d! ascDl.nta.,siI a dvr otrar jftelldualilarca

esico ilrleduetiLarc

a.o*. r.nJoni.i in

ti lol1.ro so.ial.j t.obuic si tad

uircaTi rr dom

idcologic, pcnr a haec .on.tuziilo ilcsar

iul

dir

Dc aimcn.a,

irir

mcrli $rbtiniar 5i 1a aci i .o'slli,

t.lul in .are

D:cda naiionali. ]^)n sFtrs nu o nari .i

sih4ia ,i ,.ituri d. poFonl r

ttrnioi.

.r?

Drnri li allc nalloi!-

.cr{Ncli! so(ialinn snrl oP.E c

ni 1i dc alnr nationa-

,.-'-,.,^,1

rfr'

i{

LI

' \j o nrrE inpo tnti

".lr.i'"-1.1.1".l."

l

*

',,r ",r.'t".,

r'r

r.,

to,LL,,L n Ds r 7

L rtrtl' !\r

rolL'

i'

d i

no'

a tori u d'

! rlr n lo'

l'!n!ri-

J 1ifli lrtr fui5' J Ll

a d s l, nnii!.a uoidlii dnnrc Loli oririii mundi'

{J

laM d.oslbnc !h ntlioD,l arc,

.r udarca c2E na ocat in l.r! no$r:i inrc Loli

liicrii,

fi,i dco{birc 'h nali

[tr

su stijri. : ! \5 Js]lu,a

ar.a{ unitrie I a,lpr'u,]r

rrsir4

dcsi !u inli

corstlcr

'i

ii.a de iLruij'rirc ra

dlsid Politnii Q dI?P! rop d

tdor

Dr.lhiali, lcrnari tj !c ari. ,:a-

autrmlli D i bnrc p. daD.rji

n.tioDaritare. ]1

apux ixsii !r.0u

1:oraljrijli

'lDrinri,

3:i i

lJrJ.auna a.rasiii

c[

lorriirii I nr trd noair:i DU nEj

]o. pDD! u nn i un J.l dc atiFri MliodarnF oi-

linc incarci ril du(i o poltni d. invrijbirc iati.

ri

trbuj. rurar.a arar!, !:

rlurn.n.l natiLuii roanrc so.iarnh ! xoi robun'Ni:

liD advc*aDi n.imFrir.ti ai oridror louc dr ralio

rdisml Noi Lulinm

pcnhi

deroltar.a Dalioiali,

p.rtru eaoritatr€ i,i

drcph'ri a rtruror ni

i

un nr

lionrl ililor, roim s;i

nnb, i dc o,.m ru hcbdr sii admitcm ni.j

'nca.m

dc irmreF {ic.1ito! nriionolisri,.\orjnil, r'n pan.i

oricui ar vcni i ^ccaia

rr)rni. r

r! ioiiLrntc p. drc l